INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?"

Transkript

1 HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr Kva vil DU bli?

2 Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvarleg redaktør: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Redaksjonsgruppe: Ove Rødal, Terje Heggem, Per Vidar Kjølmoen, Ingrid Kvande, Inger Moene, Svein Magne Harnes, Harald Johnny Tomren, Line Sandøy Hjelle. Grafisk utforming: TIBE Reklamebyrå AS Trykk: Mediatrykk Opplag: eks Kontakt: Stortrives på Nyhamna s. 12 Etterspurte elever s. 34 Vil bli profileringsdesigner s. 20 Satser internasjonalt s Robotreparatøren s. 9 Fanget av fiske s. 35 Valte realfag s.9 Gleder seg til hver arbeidsdag s. 22 Du som er ung i dag, er heldig! Du lever i ei tid, og i ein del av verda der alle føresetnader for å skape ei spennande framtid er tilstade. Denne sjansen må du vite å utnytte. Overgangen frå ungdomsskole til vidaregåande opplæring inneber at du må ta avgjerande og viktige val. Grunnlaget for yrke og karriere som vaksen vert lagt, det er no du skal forme framtida di. Å velje er vanskeleg, og mange vil vere med å gje råd. Å lytte til foreldre er klokt. Likeeins veit vi at det venane dine gjer, og nærleik til skolen vil ha betyding for valet ditt. Men kva har du sjølv lyst til? Kva for interesser har du? Kva likar du å halde på med? Moglegheitene er mange, og det er viktig at det er DU som tek det endelege valet. Eg er stolt av å kunne hevde at i Møre og Romsdal satsar vi på skolane våre! God læring krev gode læringsarenaer, og dei siste åra har vi renovert og bygd nye skolar for hundretals millionar kroner. Og fleire omfattande utviklingsplaner er under arbeid. For fylkespolitikarane handlar dette om korleis vi skal prioritere ressursbruken i fylket vårt dei neste tjue åra. Gode og framtidsretta skolebygg er ein viktig føresetnad for å kunne utvikle den kunnskap og kompetanse som samfunnet etterspør, både innan realfag, innovasjon og teknologi. Nye skolebygg vil likevel ikkje aleine vere nok. Det er også viktig at du som er elev får kunnskap og innsikt i dei ulike fagområda, og i kva krav og forventningar som vert stilt til deg som elev. I dette arbeidet har lærarane våre ei sentral og viktig rolle. Vårt mål er at alle elevar i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal kvar dag skal møte fagleg kompetente og engasjerte lærarar i eit læringsmiljø som fremjar helse og trivsel. Rekruttering av gode lærarar vert difor ei viktig utfordring som vi må ta på alvor i åra som kjem. Nyskaping er i stor grad vidareutvikling av etablerte idear. Kompetanse, kombinert med ny kunnskap vil vere viktige motorar i utviklinga av livskraftige og framtidsretta lokalsamfunn. Det er svært viktig at vi bevarer dei gode og fagleg tunge forskings- og utdanningsmiljøa som er knytt til høgskolane i Møre og Romsdal. Utdanning er ein av dei viktigaste føresetnadene når lokalbasert kunnskap, kombinert med teknologi og nettverksbygging skal møte framtida. Å vere lærande vert då den viktigaste kompetansen. Bedrifter som vil overleve morgondagen er avhengige av arbeidstakarar som er utviklingskompetente. Det inneber å vere i eit livslangt læringsløp, med stadig etter- og vidareutdanning. Gjennom partnarskapsavtalar om opplæring, både med vidaregåande skolar og høgskolar, kan bedriftene vere rusta til å møte desse utfordringane. Oppskrifta til suksess ligg i samarbeid mellom skole og næringsliv om opplæring og utdanning. Kvart år er det fleire hundre elevar i fylket vårt som er ferdige med to år yrkesfagleg utdanning, innan ulike fagområde. Dei er kanskje ferdige med skolepulten for ei tid, men det er enno eit stykke fram til dei er kvalifiserte fagarbeidarar. Mange signerar lærekontrakt alt før dei er ferdige på skolen, men det er også elevar som har problem med å finne ei høveleg lærebedrift. Alternativet for desse vert å ta anna arbeid enn dei har utdanna seg til, eller å gå eit år med Påbygging til generell studiekompetanse, eit skoleløp som dessverre alt for mange mislukkast med. Dersom vi ønskjer kompetent arbeidskraft for framtida, må kommunar og næringsliv delta aktivt i arbeidet med å forme morgondagens fagarbeidarar gjennom å skape fleire gode læreplassar. I dette nummeret av Spor har vi sett søkjelys på nokre av dei moglegheitene og yrkesvegane ein kan nå gjennom dei ulike programområda som finns i dei vidaregåande skolane våre. Vi har snakka med næringslivet for å finne ut kva krav som vil møte framtidas arbeidstakarar, og vi har og løfta blikket for å sjå på vegen vidare kva fagskole- og høgskoletilbod har vi i eige fylke. Som de vil sjå er moglegheitene for spennande karriere- og yrkesval for framtida mange, både for deg som vil raskt ut i yrkeslivet og for deg som vil studere vidare i eige fylke. Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann SPOR på nett: MILJØMERKET Sosial kompetanse blir viktig Robot-reparatøren... 9 Kva vil du bli? Satser internasjonalt Viste du at Møre og Romsdal fylkeskommune For 100 år sidan: 241 Trykksak 599 ISSN Animatøren Tjener penger på skolen Stortrives på Nyhamna Valte realfag Spaltist: Geir Grav Kort sagt Vil bli profileringsdesigner Går kjøkkenvegen Vil yte god service Spaltist: Daniel Haavardsen-Bråttvik Etterspurte elever Fanget av fiske Ta høgare utdanning i Møre og Romsdal Skolebyggaren Mål: Bærekraftig gründermiljø Kort sagt har ansvar for kollektivtilbodet (buss og hurtigbåtar) i fylket. Busstilbodet TIMEkspressen som går fast kvar time mellom Kristiansund og Volda, hadde i 2011 vel passasjerar. er ansvarleg for skuleskysstenesta i fylket elevar har i 2012 rett på skuleskyss i Møre og Romsdal. gir utdanningstilbod til 440 elevar i fagskuleutdanning på dei to fagskulane i fylket. har ansvar for elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring i fylket driftar 37 fylkeskommunale tannklinikkar i fylket Då Romsdal Amtsting kom saman i mai 1912 hadde tinget 130 saker til handsaming. Ei av desse sakene var sak nr Melding um Møre folkehøgskule for skuleaaret til Romsdal Amtskulestyre. I beretning om Møre folkehøgskules virksomhet for skoleaaret stod det mellom anna: Skulen slutta som vanleg med framsyning av handarbeidet og det skriftlege arbeidet og ei uppvisning av gymnastik baade for gutar og gjentor. Ungdomen er svært glad i gymnastikken, og det er vel mykje gymnastikken aa takka at dei held seg so friske og sterke og tek til baade i vegt og bystevidde, endaa skulearbeidet oftast verkar umvendt paa landsungdom. Gleder seg til hver arbeidsdag Hjernetrim

3 FoTo: marius BECK DaHLE SIVAs satsing på kvinnelige gründere Kvinnovasjon (www.kvinnovasjon.no) er en landsomfattende satsing fra Kommunal- og regionaldepartementet for å øke delen kvinnelige etablerere til 40%. Satsingen er kanalisert gjennom SIVA som bruker sitt utviklings- og innovasjonsnettverk til å gjennomføre satsingen. Velkommen til Moldebadet Her er idrettsbasseng, velværebasseng, boblebad, strømkanal, badstue, familiesklie og spiralsklie og tilbud om sunn og velsmakende mat hos Café Moldebadet. Vi har topp moderne fasiliteter, og har lagt til rette for alle brukergrupper. Vi ønsker alle et hyggelig opphold på Moldebadet! HAVNEVIK FoTo: marius BECK DaHLE Skal du som kvinne starte din egen virksomhet, eller har du allerede vært etablert noen år? litt ferie hver dag Åpent: Man kl tir - fre kl lør - søn kl Tel: (+47) Kvinnovasjon tilbyr Nettverk kompetanse inspirasjon Ta kontakt med en av oss i Kvinnovasjon Møre og Romsdal for nærmere informasjon: Aura Næringshage v/ Malene A. Vike AURA NÆRINGSHAGE Ålesund kunnskapspark v/ Arne Mehl Molde Kunnskapspark v/ Finn Amundsen MOLDE KUNNSKAPSPARK AS Fjordhagen v/ Terese J. Moen Bølgen Næringshage v/ Linda Kristin Offenberg BACHELOR- OG YRKESUTDANNINGAR Administrasjon, planlegging og leiing Barnehage- og grunnskulelærarutdanning Estetiske fag Helse- og sosialfag Historie, kultur, samfunn og religion Idrett og friluftsliv Mediefag Språk og litteratur tindekraft Hytte ein jubelavtale som varmar tindekraft Hytte er ein straumavtale for deg som har hytte. Hytteavtalen er ein gunstig spotavtale, du betalar det same som vi kjøper straumen for på NordPool + kr 1,- pr. dag. Avtalen set krav til elektronisk kommunikasjon og e-postfaktura må nyttast som betalingsmåte. Avtalen krev at du også vel ein straumavtale til huset ditt. FoRDelane Dine Innkjøpspris på straum + kr 1,- pr. dag Påslag som inkl. kostnad for elsertifikat kjem i tillegg. Inga binding Ikkje fakturagebyr Di side Eiga kundeside med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og kraftforbruket. Bestill på tussa.no 4 5

4 Fremtidens attraktive arbeidstakere: Sosial kompetanse blir viktig Administrerende direktør i LBO i Molde, Kristoffer B. Jenssen, er ikke i tvil; sosial kompetanse, evnen til å arbeide i team og utøve samhandling med kolleger, blir viktig for fremtidens arbeidstakere i tillegg til både realkompetanse og formell utdanning. Tekst: Terje Heggem Foto: LBO, Kleven, Hydro. Kampen om de dyktige har aldri vært tøffere. Aldri har avisenes annonsesider gjengitt arbeidsmarkedet mer presist; man ansetter ikke en og en, men ønsker flere for ikke å si mange! Dette i skarp kontrast til arbeidsledigheten Adm dir Kristoffer B. Jenssen i LBO mener sosial kompetanse blir viktigere i fremtiden. som rammer euro-landene. Slik sett er vi selvsagt i en heldig situasjon. Men samtidig er også kravene til fremtidens arbeidstakere skjerpet, sier Kristoffer B. Jenssen. Realkompetanse vil bli mer og mer attraktivt. Derfor etablerer industrien i Molde-området nå et samarbeid med Høgskolen i Ålesund der vi tilbyr de med fagbrev et forkurs i fysikk og matematikk. Består de forkurset, får de fast plass ved Høgskolen. Men hardcore kunnskap kommer vi likevel ikke unna; vi må vite hva vi gjør! I så måte er Møre og Romsdal sin nærhet til Trondheim en viktig faktor. Dette er Hovedstaden for teknologi og ligger nært oss; både i forhold til valg av studiested og senere som utgangspunkt for valg av arbeidssted. Øve på teamarbeid Du mener sosial kompetanse er viktig; er dette medfødt? I hvilken grad det er medfødt, skal jeg ikke uttale meg om, men en god teamarbeider kan de fleste bli ved å øve. I bedriftene blir det stadig viktigere å arbeide i team; drive samhandling, dele dokumenter, erfaringer og kunnskap. Dette er fremtidens arbeidsmetodikk, og vi setter folk med teoretisk og praktisk bakgrunn sammen i slike team, sier Kristoffer B. Jenssen. Mye realkompetanse Kathrine Holstad HR-direktør i Kleven deler oppfatningen av at erfaringsutveksling er viktig også mellom de ulike aktørene i verdikjeden. Nærheten til brukerne og markedet har alltid vært viktig for skipsbyggere. Tilbakemeldingene fra brukere gjør oss i stand til å utvikle oss. I så måte er vi i Kleven veldig representativ for Møre og Romsdal; vi har mye realkompetanse og færre med formell utdanning på høgskolenivå. Likevel bygger vi båter som er de beste i verden. Nettopp vår evne til å lære av erfaringer og omsette dette i smarte produksjonsmetoder, er avgjørende i konkurransen om oppdragene. I dette ligger helhetsforståelsen; hvordan brukes båtene, Erfaringsutveksling innen verdikjeden er viktig for å utvikle oss, sier HR-direktør i Kleven, Kathrine Holstad. hva trenger markedet. For hver båt er et helt nytt prosjekt; det er en prototype. Og der forenes teori og praksis? Ja, nettopp i skjæringspunktet mellom teori og praksis ligger kilden til innovasjon, både utvikling av nye produkt og prosessinnovasjon. Vi må ha den erfaring og spesialistkunnskap som tilegnes gjennom utdanning, men unngå å bli bare teoritunge selv om høy, spesialisert kunnskap er en forutsetning for å ta i bruk ny teknologi. Men ikke tro at alle trenger mastergrad! Våre bedrifter trenger selvsagt også de med bachelor og fagbrev. Indre driv Og hvilke krav stiller du til personligheten? Det blir nok veldig viktig å ha en indre driv, omstillingsevne og vilje til å bidra til innovativ tenking og løsninger. Dette vil prege fremtidens bedriftskultur, sier HR-direktøren i Kleven. Ved Hydro Aluminium Sunndal har de gjennom årene hatt flere medarbeidere som har gått fra fagarbeider til ingeniør og sivilingeniør. Dette er skjedd gjennom samarbeid med oss som arbeidsgiver. Disse ansatte er gull verdt for oss ettersom de forener realkompetanse og teori, sier personalsjef Eva Heidi Lund Silseth. Dokumentert kunnskap Personalsjefen ved Hydro ser også klare utviklingstrekk i rekrutteringen av medarbeidere: Det blir større krav til kunnskap og evne til å sette seg inn i arbeidsprosessene og bruk av teknologi. Kravene til dokumentert kunnskapsnivå er også skjerpet i bedriftene. Er du motivert og fremoverlent i forhold til egenutvikling, ja da er du den vi vil ansette. HMS-forståelse er også noe som industrien i større grad vektlegger, sier Lund Silseth. I dette ligger evne til å ta eget ansvar. Dette er også sentralt når nye medarbeidere skal vurderes. Det er eksempelvis nulltoleranse til rus på arbeidsplassen. Så begrepet personlige kvaliteter er bredt sammensatt; det gjelder så vel holdninger som faglig kompetanse. Vi er opptatt av folk med den riktige innstilling. Personalsjef Eva Heidi Lund Silseth, Hydro Aluminium Sunndal, mener samarbeidet med Sunndal Videregående er viktig for at unge skal gjøre gode yrkesvalg. Ulike kulturer En utfordring fremtidens arbeidstakere vil stå overfor, er å forstå og tilpasse seg andre kulturer. Det er vel det mange har med i sekkebegrepet internasjonalisering og da er språk vårt kanskje minste problem, sier Kristoffer B. Jenssen i LBO Linjebygg Offshore. Du skal ikke dra langt før du opplever en helt annen arbeids- og forretningskultur. I mange land er det langt mer hierarkiske styringssystemer enn vi har i Norge. Vi er mer selvstendige og i dette ligger trolig både fordeler og ulemper. For oss er det viktig at nordmenn tilegner seg kunnskap og erfaring med andre kulturer, men det er dessverre ofte vanskelig å få de norske ansatte til å dra utenlands over lengre perioder. Vi har det nok veldig godt her i landet, konstaterer Jenssen. Rekruttering Samarbeidet med NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag gir oss relasjon til studentene under studietiden, forteller Kristoffer Jensen. Gjennom seminaroppgaver og utplassering får vi et forsprang i forhold til rekruttering. Nå får vi også etablert et mastergradstudium ved Høgskolen i Molde basert på bachelor i teknologi, og som ender opp i en mastergrad innenfor ingeniør, logistikk, prosjektstyring og ledelse. Et spennende studium som vi har store forhåpninger til. På Sunndalsøra har Hydro nært samarbeid med elevene som går linja for VG2 Kjemiske prosessfag ved Sunndal Videregående. De får være hos oss en gang i uka i det andre året, forteller Lund Silseth. Dette gir elevene bedre mulighet til å velge det som er riktig for dem i forhold til fag og utdanningstid. Det er viktig for de unge å føle på hva de egentlig ønsker og gjøre et motivert valg utifra det. 6 7

5 Foto: Massimo Leardini Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur hvis du ikke kommer tilbake. Kollisjon i 50 km/t tilsvarer et fall på 10 meter Usikret person i baksetet er til stor fare for de foran, og kan selv bli skadet eller drept Airbag er et supplement til bilbelte - ikke en erstatning Husk bilbelte! vegvesen.no/bilbelte Robot-reparatøren Yrkesvalget og utdanningen var alt annet enn automatisert. Jeg har gått videregående skole to ganger, smiler 28-åringen fra Sykkylven. Etter ungdomsskolen var Henning som så mange andre usikker på hva han ville og hva han skulle bli. Han skulte litt til kompisene sine valg, og landet på at han ville utdanne seg til dataingeniør. Dermed tok han tre år med allmennfag ved Sykkylven videregående skole. Etter videregående ble jeg mer og mer klar over at det å utdanne seg til dataingeniør ikke var noe for meg. Jeg hadde noen forskjellige jobber i et par år mens jeg fortsatt var i tenkeboksen. I 2005 fikk jeg jobb ved Ekornes og det var da jeg begynte å tenke i retning av nok en runde på videregående, denne gang med elektrofag som programfag, forteller Henning. Han tok kontakt med Sykkylven videregående skole og etter litt frem og tilbake endte det med at han fikk godskrevet sine tre år med allmennfag som Vg1 elektrofag. Jeg kunne dermed begynte rett på Vg2 automatisering. I starten var det naturlig nok underlig å gå videregående nok en gang og i en alder av 25 år. Men aldersforskjellen ble fort hvisket ut og min erfaring er at det aldri er for sent å begynne på nytt. Det viktigste er å finne noe man selv vil, er god på og har lyst til, smiler Henning. Ekornes ga Henning permisjon til å utdanne seg og ta fagbrevet som automatiker. Han var på mange måter heldig med timingen på grunn av finanskrisen som også rammet Ekornes mens Henning fullførte sin utdanning. Etter å ha tatt fagbrevet, var det tilbake i jobb hos Ekornes hvor Henning jobber ved møbelprodusentens avdeling på Tynes. Det er ikke så enkelt å beskrive yrket automatiker. Det er noe i nærheten av en god kombinasjon av en mekaniker og en elektriker. Jobben min er å sørge for at roboter og alle andre maskiner som er med i møbelproduksjon virker som de skal, eller å få dem til å virke som de skal. Utdanningsprogrammet Elektrofag fører frem til et stort mangfold av yrker innenfor installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske system. Tekst: Freddy Kongsberg Foto: Fridgeir Walderhaug Møreaksen et samlet fylke! Møreaksen er et veiprosjekt som vil gjøre det mulig på Aukra, engineeringmiljøet i Romsdal knyttes å reise fergefritt mellom Kristiansund, Molde og nærmere det maritime miljøet på Sunnmøre og det Ålesund. sterke oljemiljøet i Kristiansund knyttes nærmere de solide klyngene sør i fylket. Bare for å nevne noe. Knyttes nærmere I denne aksen er det stor næringsaktivitet. Møreaksen vil samle Møre og Romsdal og knytte nye Statens Vegvesen går inn for traseen som vises Full fremdrift spennende bånd mellom ulike næringsklynger. på bildet over, Møre og Romsdal fylkeskommune Sunnmøre knyttes nærmere gassetableringene prioriterer Møreaksen øverst, prosjektet er nevnt Følg utviklingen på i forslaget til Nasjonal Transportplan og forarbeidet til kommunedelplan er i gang. Det er med andre ord full fremdrift i arbeidet med Møreaksen. ELEKTRO Dette utdanningsprogrammet gir mulegheit for mange forskjellige fagbrev som til dømes, automatikar, tavlemontør, dataelektronikar, prouksjonselektronikar, telekommunikasjonsmontør, elektrikar, elektroreparatør, energimontør, heismontør, signalmontør, togelektrikar, flymotormekanikar, flysystemmekanikar, kulde- og varmepumpemontør. Som for alle dei andre yrkesfaglege programma kan ein ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. 8 9

6 Det var foto som var Steven Midtgårds store interesse. Men etter kort tid på Medium og kommunikasjon ved Volda videregående fant han sin store lidenskap: Animasjonsfilm. Kenneth Krogsæter Giske tjener penger på å gå på skolen. 19-åringen har valgt en studieretning som kombinerer skole og jobb. Målet er å bli ingeniør. Tjener penger Animatøren på skolen Tekst: Freddy Kongsberg Foto: Jørund Ruud Tekst: Freddy Kongsberg Foto: Fridgeir Walderhaug Jeg tror nok både interessen og fascinasjonen har ligget latent i meg siden jeg var år gammel. Da gjorde jeg noen spede forsøk på å lage en animert dukkefilm, forteller 21-åringen som studerer Animasjon ved Høgskolen i Volda. Før høgskolen fullførte han tre år med utdanningsprogrammet Medium og kommunikasjon ved Volda videregående skole. Dit søkte han seg fordi han i mange år hadde drevet med fotografering som en altoppslukende hobby. Tanken var å gjøre foto til et levebrød, men etter å ha blitt innviet i animasjonen som fag, ble jeg helt hekta. På videregående skole fordypet jeg meg animasjon, forteller Steven Midtgård. Den norske animasjonsbransjen blomstrer som aldri før, er i stadig vekst og trenger medarbeidere med ulik bakgrunn. Animatører arbeider med en rekke ulike sjangere og teknikker. I tillegg til animerte TV-serier og kinofilmer, brukes det mange grafiske effekter og animasjon i fjernsyn og i digitale medium som internett og dataspill. Høgskolen i Volda er og har vært den største talentfabrikken her i landet når det gjelder animatører og flere av dem er internasjonale prisvinnere i ulike sjangere. Selv er jeg veldig fascinert av å bruke dukker i animasjonen, og jeg arbeider nå med det som tema i det som blir min eksamensoppgave, forteller Steven Midtgård. Han synes de tre årene med Medium og kommunikasjon ved Volda videregående ga en god, kreativ plattform for videre studier og fordypninger. Studieretningen åpner for et mangfold av yrker i en bransje der metoder, teknikker, virkemiddel og verktøy varierer og er i rask utvikling. Animasjon handler ikke bare om teknikker, men kan også være et tålmodighetsarbeid som stiller store krav til nøyaktighet. I en animasjon med dukker kreves det rundt 25 bilder for å skape et sekunds bevegelse, forklarer Steven. De siste årene har det blitt etablert et svært aktivt miljø med svært dyktige animatører her i distriktet. Etter utdannelsen er det et alternativ å søke jobb i et av de selskapene, eller starte for seg selv, forteller Steven Midtgård. MEDIUM OG KOMMUNIKASJON Dei aller fleste som går Medium og kommunikasjon tek eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Dersom du vel å gå Medium og kommunikasjon kan du og ta fagbrev som fotograf eller medie-grafikar eller få yrkeskompetanse som mediedesignar. Kenneth har sin praksis hos Rolls Royce i Brattvåg hvor han etter fire år skal ta fagbrev som industrimekaniker. 19-åringen fra Skodje er elev ved fireårig opplæringsløp (tidligere TAF) ved Haram videregående skole. Skolen tilbyr to utdanningsløp teknikk og industriell produksjon og Elektro. Begge retningene er en kombinasjon av yrkesfag, fag fra studieforberedende utdanningsprogram og praktisk opplæring i bedrift. Kombinasjonen av praksis og teori er midt i blinken for meg. Samtidig synes jeg det er flott at jeg kan tjene penger mens jeg går på skolen, sier Kenneth. I de tre første skoleårene er elevene tre dager på skolen og to dager på jobb. Det fjerde og siste skoleåret er det to dager på skolen og tre dager på jobb hver uke. De to første årene får man lærlinglønn to dager i uken. De to siste årene får man lønn for fem dager. Lønnen øker gradvis utover de to siste årene og fjerde halvår får man 80 prosent av fagarbeiderlønn. Etter fire år har jeg fagbrev og skaffet meg spesiell studiekompetanse rettet mot ingeniørutdanning på teknisk høgskole som er det endelige målet, forteller 19-åringen. Han mener den praktiske kunnskapen han nå tilegner seg, vil gi ham en ekstra dimensjon i ingeniørutdanningen. Praksisen gir meg en kjempemulighet til innsikt og vil gi meg ballast og et godt grunnlag for ingeniørutdanningen. Dessuten har jeg alltid hatt sans for praktisk arbeid, sier Kenneth. Han kunne ha valgt en mer tradisjonell vei mot ingeniørutdanningen, men er i dag kjempeglad for at han ble gjort oppmerksom på studiemuligheten ved Haram videregående skole av en kompis. At jeg nå tjener penger og skaffer meg yrkeskompetanse, tror jeg ikke vil bli en sovepute i forhold til videre utdanning. Målet er og har hele tiden vært å bli ingeniør, sier Kenneth. TAF (TEKNISKE OG ALLMENNE FAG) TAF sikrer deg en kombinert teoretisk og praktisk opplæring. Etter 4 år går du ut av den videregående skolen med både fagbrev og studiekompetanse. Fagbrevet kvalifiserer deg for å gå inn som fagarbeider i en bedrift innen faget ditt. Studiekompetansen med full fordypning i matematikk og fysikk gir grunnlag for opptak til alle universiteter og høyskoler. Vi har fem skoler som tilbyr TAF/YSK i fire utdanningsprogram: Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Service og samferdsel dersom begge parter ønsker dette

7 Stortrives på Nyhamna 19 år gamle Andrea Lyngstad Haukås lærer noe nytt hver dag ved gigantanlegget Ormen Lange på Nyhamna. Tekst og foto: Ove Rødal Valte realfag Rune Nordmo har lyst til å bli sivilingeniør, og vegen til målet går via realfaglina ved Atlanten videregående skole. Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Som lærling på andre og siste året hos driftsoperatør Shell er hun jevnlig rundt i området på kontrolloppdrag. Man må hele tiden sørge for å holde seg oppdatert. Arbeidet er variert, med mange utfordringer! Til sommeren får Andrea fagbrev innen kjemiprosessfaget sammen med sju andre lærlinger og kan sikre seg en god og fremtidsrettet jobb. På sikt kan det bli aktuelt å fortsette med ingeniørstudier. Men først vil hun jobbe en lengre periode som prosesstekniker og da gjerne hos Shell! 19-åringen skryter av det flotte miljøet som fagansvarlig for kjemiprosess Atle Hammerbukt ved Fræna vidaregåande skole har bygd opp for de som velger dette faget siste året. Vg2 inneholdt en intens teoridel. Men elevene var fokusert, jobbet hardt, fikk gode karakterer og fraværet er minimalt, sier Andrea. Klassen hadde sitt klare motto, TTL Trivsel, Tillit og Lojalitet. Det eneste ønsket faglærer Hammerbukt har, er enda flere jenter. I Andrea var sin klasse det 11 gutter og tre jenter. Hammerbukt bruker nå Andrea som god rollemodell for nye elever. 19-åringen roser også den tette oppfølgingen lærlingene får hos Shell. De har sin egen «prosesslærer» på Gossen, Jan Hafredal. Det føltes som en stor ære å få lærlingeplass hos Shell, forteller Andrea. Svært mange søkte. Fire jenter og fire gutter fikk kontrakt, av disse fem fra klassen i Fræna. Hun føler ikke noe press som lærling. I dette yrket er det viktig å ha evnen til å lese og tolke ting som skjer og handle ut fra det. Det er lov å gjøre feil, men man må lære av de feil som blir gjort. Noe av praksisen skjer foran PC-skjerm. Lærlingene trener på en simulator som er en tro kopi av anlegget på Nyhamna. Simulatoren er et kjempeflott redskap, sier Andrea. Hun er teoristerk og ifølge faglærer Atle Hammerbukt god i alle fag. Men jeg ønsket å bli en bedre praktiker. Derfor valgte jeg Vg1v TIP og kjemiprosess som prosjekt til fordypning (PTF). Andrea var seks uker hos Hustadmarmor som Vg2-elev i kjemiprosess, en meget lærerik og utbytterik periode. Jeg fikk se hvordan teorien fungerte i praksis. Faget satte seg enda bedre fast i hjernebarken! Andrea er glad i å samarbeide og å jobbe i team, og det får hun til fulle oppleve på Nyhamna. Shell har stor fokus på at man skal utføre oppgaver som et lag, sier hun. Samarbeidet mellom skole og bedrift er av stor betydning for utdanningen. Det krever stor tilstedeværelse fra begge parter og bedriftene viser stor velvilje, tilføyer Atle Hammerbukt. TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Dersom du velger å gå Teknikk og industriell produksjon, kan du ta mange forskjellige fag- og svennebrev som industrimekanikerfaget, matrosfaget, anleggsmaskin- mekaniker, landbruksmaskinmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør, boreoperatørfaget, bilfag lette/tunge kjøretøy, motormannfaget, industrisnekkarfaget, industrirørleggerfaget, sveisefaget, platearbeiderfaget, støperfaget. Du kan også ta ett påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Rune Nordmo fyller 18 år i år, og går no tredje året ved Atlanten videregående skole i Kristiansund. Han har valt realfag noko som i år betyr 15 undervisningstimar med kjemi, matematikk og fysikk i veka. Dette er fag eg har likt godt heilt sidan ungdomsskolen, og det var naturlig å velje den spesialiseringa på vidaregåande. I fjor hadde vi hele 20 timar realfag, altså enda meir enn i år, seier Nordmo. Av realfaga er kjemi det mest populære ved Atlanten. I kjemiklassen min er vi omlag 30 elevar, medan berre 12 stk tek fysikk. I fysikklassen er det to jenter, men i dei andre realfaga er det omtrent like mange jenter som gutar, fortel Nordmo. Når det gjeld framtidig yrkesval, er STUDIESPESIALISERING Opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap innen realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomiske fag. Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Velger du studie-forberedende opplæring, kan du ta videre studier etter 3 år. ingenting bestemt for Nordmo, men eit yrke freistar meir enn andre. Eg vurderer å gå vidare på sivilingeniørstudiet, og då må eg ha realfag. Olje og gass kan være ein interessant bransje, men det er så mykje å velje i at eg har ikkje bestemt meg enno. Neste stopp blir sannsynlegvis NTNU, så tek eg det derfrå. I mellomtida skal Nordmo få med seg ei siste dose med kunnskap på Atlanten videregående, og han gler seg til sisteåret. Dette undervisningsprogrammet har svara til forventningane. Eg lærer noko nytt kvar dag og tykkjer det er spennande! GENERELL STUDIEKOMPETANSE Alle som fullfører og består tre år oppnår generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg muligheten til videre studier innen høyere utdanning som for eksempel logistikk, pedagogikk, informatikk, sykepleie, psykologi, juss, økonomi, osv. SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Spesiell studiekompetanse oppnås ved å fullføre og bestå tre år med fordypning i programfag innenfor matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Spesiell studiekompetanse gir deg muligheten til videre studier innen høyere utdanning som for eksempel lege, tannlege, veterinær, ingeniør, arkitekt eller siviløkonom

8 Geir Grav Ærlig talt Ikke gjør som mora di sier! Geir Grav er rektor ved Åndalsnes ungdomsskole Jeg er kommet i den alder at jeg husker fra gamle dager. Fra den tida da jeg var elev og lurte på hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Ikke visste jeg da at skoleløpet skulle bli livslangt. Og jeg minnes en oppvekst som var omrammet av lukningsvedtekter og fjernsyn med kun en kanal. I svart-hvitt. Det var andre tider, det. Så skal jeg vel dra den gamle visa om at alt var bedre før? Slett ikke. Men mye var enklere før. Tilbudene og mulighetene var færre, og dermed var det også lettere å velge. Det gjaldt ikke minst utdanning og yrke. Mange av dagens elever, både i ungdomsskolen og videregående, strever med å sortere og velge i den rikholdige menyen. Sånn sett hadde Henry Ford en grei oppskrift. Han hevdet som kjent at man kunne få en Ford i hvilken som helst farge, bare den var svart. Og naget av tvil og usikkerhet, er det forståelig av man søker andres oppfatning av hvilken retning man bør ta. Dersom jeg skulle våge meg frampå med et råd til de søkende sjeler, måtte det kanskje bli dette: Ikke lytt til råd! Eller som Karius og Baktus ville ha sagt det: Ikke gjør som mora di sier! Og ikke gjør som faren din sier heller, kan vi føye til, eller læreren og alle andre som har gode hensikter og vil deg vel. For det er ikke sikkert at deres råd er de rette for deg, og som Arne Garborg formulerte det: Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjølv og våga seg ikkje på livet. Så la det være en et lite innspill til deg som har valgets kval: Du skal våge deg på livet! Du skal prøve ut dine interesser, evner og anlegg. Skaff deg god informasjon om hva de ulike mulighetene innebærer, og kast deg ut i deg. Forhåpentlig har du et langt liv foran deg som du skal fylle, så du har god tid. Og dersom det valget du tar ikke synes å være det rette, kan du ta et skritt til side, sågar et skritt bakover, og starte på nytt. Du er sjefen i ditt liv. Noen velger fra hjertet, andre fra fornuften. Det behøver ikke å være motstridende. Men dersom man ikke har hjertet med seg inn i utdanning og yrke, blir det sjelden et lykkelig utfall. For det er en dyp sannhet i det som den gamle kirkefader Augustin sa, nemlig at intet blir forstått som ikke først er elsket. Hvis vi løfter blikket og pusser brillene, ser vi at utdanningens formål er at du skal kunne realisere deg selv, men samtidig også bidra til å gjøre samfunnet bedre ved at dine kunnskaper og ferdigheter blir integrert i et verdifelleskap. Det viktigste er derfor at du bruker de mulighetene du er gitt til å oppnå dette. ET PLUSS FOR MEDARBEIDERNE ET PLUSS FOR BEDRIFTEN Søk om penger til kurs på arbeidsplassen Vox lyser ut 86 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter kan få penger gjennom Program for basis kompetanse i arbeidslivet (BKA). Økt basiskompetanse gir bedre gjennom føring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Søknadsfrist er 15. november Søk og få søknadshjelp på vox.no/bka eller ring BKA-kontakten i Møre og Romsdal fylke, Wenche Muren på IMP kommunikasjon Sviggum BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE STOLTE FAGFOLK FOR FRAMTIDA For deg som ønskjer fagbrev/yrkesutdanning og for deg som ønskjer både fagbrev/yrkesutdanning og høgskoleutdanning TILBOD SKOLEÅRET 2013/2014 Utdanningsprogram og programområde VG1 VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG1 Design og håndverk VG1 Elektro VG1 Helse- og oppvekstfag VG1 Restaurant og matfag VG1 Teknikk og industriell produksjon Utdanningsprogram og programområde VG2 Bygg og anleggsteknikk VG2 Anleggsteknikk VG2 Byggteknikk VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk Design og håndverk VG2 Design og tekstil VG2 Frisør VG2 Interiør og utstillingsdesign DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Å være frisør er gøy, sosialt og skapende. Ønsker du å ha en jobb der ingen dag er lik og du ser resultater av eget innsats umiddelbart? Som frisør har du mulighet til å jobbe med mennesker, og hjelpe andre med å få frem det beste i seg selv. Etter bare 5 1/2 måned på Cancam skolen kan du begynne å jobbe som lønnet lærling. Se cancamskolen.no for søknadsskjema og informasjon. Studiestart: januar og august. Utdanningsprogram og programområde VG2 forts. Elektro VG2 Automatisering VG2 Data og elektronikk VG2 Elenergi Helse- og oppvekstfag VG2 Helsearbeidarfag VG2 Helseservicefag VG2 Hudpleie Restaurant- og matfag VG2 Kokk- og servitørfag VG2 Matfag Teknikk og industriell produksjon VG2 Bilskade, lakk og karosseri VG2 Køyretøy VG2 Industriteknologi FØLG OSS PÅ FACE- BOOK! Cancam skolen as, Kirkegata Ålesund tlf / Programområde VG3 VG3 Interiør (DH) VG3 Dataelektronikarfaget (EL) VG3 Automatiseringsfaget (EL) VG3 Apotektekniknikk (HS) VG3 Helsesekretær (HS) VG3 Hudpleier (HS) VG3 Tannhelsesekretær (HS) VG3 Påbygging til generell studiekomp. VG3 Påbygging til generell studiekomp. (23 t etter fullført yrkeskompetanse) Nærare informasjon på telefon Heimeside: Bork, skolens ressurssenter, kan tilby kurs innanfor skolen sine programområde for bedrifter og andre. Ønskjer du utdanning og ikkje har ungdomsrett, kan du ta direkte kontakt med Bork på tlf eller på e-post til skolen: 14 15

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference Onsdag 1 februar 2012 Uke 05 NR 26 Årgang 170 wwwrbnettno Løssalg kr 20,- Satser kinesisk ONSDAG Molde tidlig på banen med nytt språkfag Richard Lågeide 90-åring tok lappen på ny side 8-9 Siktet for voldtekt

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold Nr. 4 - desember 2007 Fagblad om yrkesopplæring Fra trailersjåfør til rørlegger side 10 Voksenopplæring på anbud 9 Sportsfiskelandslinja 16 Trives som transportlærling 18 Låsesmed - et etisk yrke 26 Innhold

Detaljer

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 NR. 4 - desember 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 Entusiastisk laborant side 17 Rescon Mapei side 36 Dimensjonskontrollør side 44 Innhold Forsidefoto:

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer