økonomiplan Alle innspillene er offentlige fra etter kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "økonomiplan 2014 2016. Alle innspillene er offentlige fra 12.11.13 etter kl. 10.00."

Transkript

1 Innspill fra driftsenhetene økonomiplan til Arsbudsjett 2014 og Alle innspillene er offentlige fra etter kl

2 Verran kommune økonornlavdelingen Verran U. off I hht Off.L å 14 Notat Kjell Arne Furunes, Karin Widegren, Olaug Pettersen, ShrTellerås,Edith Tberese Johnsen, Anita Hopstad Vanebo, Ann Baardvik, Lisbeth Ystrnark, Kjetil Landsem, Per Morten Bjørgum Elise Dahl Fra: Sak an Date: 2013/1847-I Årsbudsjett 2014 kkonomiplan innspillfra driftsenhetene. Det er nå tid for å rullere kommunens økonomiplan og å utarbeide årsbudsjett for Første år i økonomiplanen er identisk med årsbudsjettet for Kommunen har store økonomiske utfordringer i årene framover både på grunn av sterkt reduserte inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov med tilhørende store låneopptak. Folketallet per er på 2643 mot 2834 per Nedgangen skyldes i hovedsak utflyrting av utenlandske arbeidere som var engasjert av bemanningsselskapet Fosdalen AS. Befolkningsendringene fører til et inntektsbortfall på omkring 6 mill kr for Verran i Kommunen har hatt store låneopptak i 2012 og 2013, og renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Fortsatt er det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage. Mine beste anslag på nåværende tidspunkt, før statsbudsjettet er lagt fram, er at driftsrammen for 2014 må reduseres med brisita. Dette er etter at uritiftene til nedlagte Stranda skole er ernet. Avhengig av hvor store låneopptak som blir vedtatt for 2014, må det forventes ytterligere kutt fra og med Under finner dere en tabell som viser utkast til nye drifrsrammer for driftsenhetene I kolonne er revidert budsjett for 2013 som ligger som basis kolonne viser endringer vedtatt i gjeldende økonomiplan kolonne viser ramrnekutt når reduksjonen på kr er jevnt fordelt I forhold til tallene i kolonne 1 kolonne er summen av kolonne 1-3 og viser utkast til nye budsjettramrner for 2014 De foreslåtte rammer bygger på lønnsnivå per , og det forutsettes at dere vil få kompensert for lønnsøkninger i tit ber nå om tilbakemelding på følgende:

3 , saksnr. 2013/ Kan lovpålagte oppgaver ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme? Beskriv tiltak som må gjennomføres for å holde budsjettrarnma, og konsekvensene av dette. Foreligger det nye/endrede behov på din driftsenhet som må innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan? Sett i så fall opp disse tiltakene i prioritert rekkefølge med beskrivelse. Har du andre forslag til effektivisering eller innsparingstiltak for din enhet eller kommunen for øvrig? Svar oå dette notatet bes sendt til mee med kooi til rådmannen innen 15. oktober d.å. Husk å drafte Innsolllene med tillitsvalete. Formannskapet må avgi innstilling til årsbudsjett og økonomiplan senest 3. desember. Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn fra desember Kommunestyret vedtar endelig budsjett 19. desember. ve man kommunes imbudsfret 2013 Utgalppunkt Røde tmi = vedtactit rtige øleplee Anme Funkajon Funktan (7) Rev. Bud Endfing 2013 Remmebatt 119mme Polilisk styring Valg e Kontroll og revisjon 637 ODO Eldres råd Ungdomsråd 24 ODO Råd for funksjonshemmede Politisk virksomhet Administrativ ledelse økonornienfiet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunkæoner Vernearheid/HMS 320 DOO Overformynderi Diverse pensjoner, forsikringer erisesenter mm Bevilling/skjenkekontroll Pleieromsorg/hjelp i hjemrnet A5vo-bedrift Boligtilskudd/f orvaltningslån hushanken Fysiske borniljetiltak festeavgift boligområder Konsesjonskraft/energl (næring) Drift av industriområder Ill 3253 Støtte meringsvirksomhet -939 ODO Næringsaydeling Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiese formål Rarnmetilskudd/genef elle Hatstilskudd Rådma nnen OrdInær bamehage Gnmnskole Grunnskoleundervisn. I andre kommuner 350 DDO KompetansehevIng skoler 8 COO Styrket I sirskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Fellesommaver oppvekst COO i IIIISUO Side 2 av 2

4 , Sek / VaXeroppladne In~cemdringen rere keerenunale befier ) ~ ) Statedderdd fbptmirew ~reekan » Grun~ F0 346 GCO ni » ole ) , Felle dole all ~ ~ bmw Grunnakok Unrornsklubb 140 7» AbbketS4 bem cri unse ed kukfloler » Andn ku110~14» 1C A1814~1d lunk4enehernnede Itultflie tat XQ 2541 Xerehert~p X0 11_44ebesn hjernfflebiendlt stant arel_perlesk ravikkgphenneed Ple4e/runen berge sere A84448^441~ hinkdoshernnede X0 2100» nele/c~ edrendri C dashbldrel P84/444erlIble r4400~ i ) Ple4/omscej i renldk bong ~4-91~ E Prt Hehatuloner C sorld Fore0,130.» arbeld 403e 011 AkUvreerIn1/s0Me1jen funksjonshemmede eldre, uratly Iegedeneale Fysketerapl DIstrIkiernedIsInsk eenter 619 CO) IlerneeenedenesIen Elamev Ilarnewnmallt» rttenfor bn-ghen ) er 321 Medflmedlerlr sanfle Foreb.~» Ses10 r1dgee04 cli velledring Urridernspro0410 HAV ) er0extr 640 X ~ sa~p » X31 C01) 7 ISIS ) ) 37 41/0-933( ~ 11» Iferran CD obehandIrd CQ LeI oi opprding Sble 3 re 3

5 , saksnr. 2013/ Verran kornmuneskoger Landbruksforvflandbruksbas næringsiftv Fiske og vimorvaltning Forvaltning friluftsornrilder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettssnlegg eo Enhet samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning Adrnistrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnebagelokaler Prestekragen Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follaloss Skolelokaler Verrastranda Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsbohger Øvrige kommunale boliger -175 OCO Botellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Orift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kornrriunale idrettsanlftsg Orift svpmmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Enhet samfunnortvikl., eiendom Driftssentral anlegg ilderenveftn Nommunale veler, trafikksikkerh Gatelys Parker, plasser og torg so Enhet samfunnsuhrikling, anlegg Kopi til: lacob Br. Almlid Anita Ulstad Robert Bjørk Side 4 av 4

6 Verran kommune Rådmann verran Notat lacob Br. Almlid, Ellse Dahl, Robert Bjørk, Morten Aakvik, Espen Høy, Dalia Brønstad, 711: Lars Landsem, Håvard Bergfall, Lise Eriksen, Per Morten Bjørgum, Ria Rømo, Håvard Skjellegrind, Ina Saursaunet Sak or: Dato: 2013/ Referat fra drøftingsmøte vedr. budsjett og økonomiplan I forbindelse med årsbudsjett for 2014 og økonomiplan ble det gjennomført drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene den Forfall- Ina Saursaunet, Ra Romo og Per Morten Biergum Referent. Amta Ulstad lf. rådmannen sin informasjon i forbindelse med bestilling til driftslederne i budsjett og økonomiplanarbeidet har kommunen har store økonomiske utfordringer i årene framover, både på grunn av sterkt reduserte inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov med tilhørende store låneopptak. Nedgangen i folketallet skyldes i hovedsak utflytting av utenlandske arbeidstakere som var engasjert av bemanningsselskapet Fosdalen AS. Befolkningsendringene fører til et inntektsbortfall på omkring 6 mkr for Verran i Kommunen har hatt store låneopptak 12012/13, og renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Fortsatt er det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage Tallene er foreløpige og før statsbudsjettet er framlagt. Avhengig av hvor store låneopptak som blir vedtatt for 2014, må det forventes ytterligere kutt fra og med Kommunen står foran store investeringsprosjekter, herunder: Byggetrinn 2 Malm skole, estimert kostnad 30 mkr Hall, estimert kostnad 15 mkr(nettotall) Barnehageutbygging, estimert kostnad 40 mkr Radontiltak Folla skole, estimert kostnad 5 mkr Foreløpige anslag) Oppsummert ligger investeringsbehovene i størrelsesorden 90 mkr. Hvor av det er avsatt 30 mkr til byggetrinn 2 på Malm skole. Dette medfører økte kapitalkostnader for kommunen på 3 mkr, bare i 2014.

7 , saksnr. 2013/ Over tid har manglende vedlikeholdsarbeid på en rekke kommunale bygninger medført at investeringsbehovene har blitt større. I tillegg har kravet til bygningers standard ift universell utforming, innemiljø, miljø og energi, samt funksjonalitet, økt Oppgraderingstiltak kan i mange tilfeller være mer kostbart enn å bygge nytt. I tillegg vil det i mange tilfeller være mer kostnadseffektivt med ny bygningsmasse. I Verran kommune har man flere eksempler på at bygningsmassen må opprustes, blant annet på Folla skole og på sykeheimen. Det betinger tiltak bare for å få gjennomført planlagte investeringer i kommunen. Når behovene er såpass store medfører dette at det sannsynhgvis er behov for å se på/vurdere/ foreta en del strategiske valg. Flere år med stramme budsjettrammer innenfor den enkelte driftsenhet har bidratt til at handlingsrommet er redusert, og ytterligere kutt i den størrelsesorden det er snakk om for å kunne foreta framtidige investeringer, er urealistisk å få til innenfor dagens budsjettramme-/r. Et alternativ kan være at man ikke foretar investeringer, men en slik strategi vil sannsynligvis ikke sikre gode tjenester, som er tilpasset dagens behov. Driftsenhetene er utfordret til å komme med innspill angående mulige innsparingstiltak. Den enkelte driftsleder har i oppgave å inkludere plasstillitsvalgte i sitt arbeid. Det er bedt om følgende tilbakemelding, innen 15.oktober: I. Kan lovpålagte oppgaver ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme. Hvilke tiltak må i tilf. gjennomføres for å holde budsjettrammen, og konsekvensene av dette. Foreligger det nye/ endrede behov Andre forslag til effektivisering eller innsparingstiltak for din enhet eller kommunen for øvrig. Den videre prosessen: 1 Arbeidstakerorganisasjonene innkalles til ny drøfting etter at innspillene fra driftsenhetene er oppsummert 2 Ny drøfting etter at rådmannen har konkludert Formannskapet må avgi innstilling iii årsbudsjett og økonomiplan senest 3. desember Kommunestyret vedtar endelig budsjett 19. des. Morten Aakvik er utpekt til å være arbeidstakerorganisasjonen sin representant inn i budsjett og økonomiplanarbeidet. Svle 2 av 2

8 Verran kommune Helse, rehab og omsorg yerran U. off i hht Offl g 14 Notat llt Elise Dahl in: Anita Hopstad Vanebo Sak an Dato: 2013/ Årsbudsjett 2014 /0konomiplan innspillfra driftsenhetene. Soarsmål 1. Kan loymilagte oppgaver Ivaretas innenfor den fonlåtte budsjettramme? Beslidy tiltak som må dennomhire for å holde budsjettramma, og konsekvensene av dette. Vi mener at lovpålagte oppgaver kan ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme. Åpen omsorg må nedbemanne med 1,5 årsverk. Dette er mulig da vi har mistet en ressurskrevende bruker høsten Vi har derfor kunnet redusere bemanningen med 1 dagyakt hele uken, dvs. 7 dager. Da enheten har flere ubesatte stillinger ved andre avdelinger vil de ansatte omplasseres dit uten overtallighet. På møte den ble tillitsvalgte og HVO informert om endringen ved hjemmesykepleien. Vi må redusere med 1,5 årsverk i 2014 for å holde budsjettramma. Drøftingsmøte om årsbudsjettet 2014 ble da satt til den da mange har fener i ukene før. Referat fra dette møte kommer derfor etter fdsten for tilbakemelding av årsbudsjettet Spørsmål 2. Forellgger det nye/endrede behov på dln drlftsenhet som må innarbeldes I ånbudsjettet og økonondplan? Sett I så fall opp disse tiltakene I prlorited rekltefølge med beskrivelse. Åpen omsorg ser behovet for snarlig løsning når det gjelder behovet for bofellesskap for brukere med sarskifte behov. Åpen omsorg har behov for økt kompetanse innen psykratri tjenesten og det må ansettes en 100% psykiatrisk sykepleier. Dette kan utløse økte lønnsutgifter. Spersmål 3. Mar du andre forslag tll effektiviseling eller Innsparingsdltak for din enhet eller kommunen for øvrig? Slå sammen sykeheimen og forebyggende enhet til en driftsleder og en assisterende driftsleder. 80% assisterende driftsleder på Åpen omsorg. Dette forutsetter at enheten fortsatt har tilgang på fagsykepleierne. Det vil si oppdatering av arbeidshstene og fordeling av arbeidsplan. Åpen omsorg sier opp en leasing bil. Redusedng av varaordfører stillingen fra 30 % til 10 % stiffing.

9 , saksnr. 2013/ Side 2 av 2

10 Verran kommune Forebngende eahet yerran U. off I hht Off.L g 14 Notat Ilk Elise DaN Lisbeth Vstmark Sak ar: Dato: 2013/ Innspill til budnett og økonomiplan Enhetens budsiett r iuni 2013: kr Forebyggende enhet har arbeidet med innspill til budsjett oe økonomiplan med forutsetningene grtt i økonomisjefens notat. Her fremgår en reduksjon på vel kr for enheten samlet. økonornisk status pr oktober. Pr dato har vi meldt et forventet overforbruk som enheten pr dato ikke har klart å dekke inn. ( rnedfinansienng og kjøp av juridisk kompetanse). Enssepostene er ikke inntatt i budsjett 2014, og kan medføre ytterligere kutt på enhetsrammen. Forbruket av spesialisthelsetjenestene er høyere enn beregnet, og den statlige overføringen dekker ikke opp for den kommunale medfinansieringen. Dersom anslaget for 2013 på kr 500 i økt medfinansiehng, blir det endelige resultatet er det grunn til å vurdere krav om kompensasjon for deler/ hele økningen. Medfinansiering for psykiatri er utsatt inntil videre. Bamevemtjenestene er under press, og har fiere kompliserte og tidkrevende saker i tillegg til stor reisevirksomhet for å opplylle tilsynskravene ved fosterheims-plasseringer. Kompleksiteten er i seg selv en kostandsdriver hva angår juridisk bistand. MedflnanderIng og Interkommunelt samarbeid. I "budne utgifter" til helseforetak og interkommunah helsesamarbeid utgjør medfinansieringen den sterste enkeltandelen. Den statlige overføringen er lavere enn kommunens forventede årskostnad. Årsakene til et større forbruk av spesialisthelsehenester er nok sammensatte, men dernografi og geografi med nærhet til lokalsykehuset antas å påvirke forbruket. På en annen side kan forbruket ses i sammenheng med svakheter i satsingen på lokale tiltak i stedet for, før og etter spesialisthelsetjenestene. Fortsatt er det få politiske føringer for oppfølgingen av

11 , saksnr. 2013/ samhandlingsreformen lokalt. Tiltak som har effekt i andre kommuner kan også være virksomme tiltak for Verran. ( eldresenter, satsing rehabikering; både forebyggende, døgnbasert og dag/ hjemmebasert). Interkommunalt samarbeid Legevakt: kr DMS: kr Kommunal øyeblikkelig hjelp: kr ( statlig overføring) 111sammen kr Det interkommunale samarbeidet videreføres i Antall sengeplasser ved DMS er redusert fra 16 til 12 senger. Det vil ha betydning for kostnaden. Det kommunale 0.hjelp- tilbudet finansieres i sin helhet gjennom statlig overføring inntil tiltaket blir lovpålagt fra Legevaktavtalen med Steinkjer og Snåsa er under reforhandling, men kommunen har ikke annet valg enn å samarbeide med andre om legevakt på kveld, natt, helg og høytid. Innføringen av nytt nødnett vil sannsynligvis forsterke behovet for en interkornmunal løsning. Arbeidet med det nye nødnettet er så vidt i oppstartsfasen i vår region. Det nye nødnettet for helsetjenestene stiller krav til kornmunikasjons- beredskap og utstyr. Dersom akuttberedskapen, på dagtid, skal ivaretas lokalt som idag er man pålagi å investere i og drifte samme utstyr som en døgnlegevakt. Dette medfører økte kostnader i klassen. Det kan ikke være effektiv bruk av midler så lenge vi kan forhandle om døgntilknytning ved Steinkjer legevakt. ( legene lokalt utfører oppgavene, men varsles via operatør ved Steinkjer legevakt). En slik løsning gir en lavere kostnad enn om operatøransvaret er lagt i Verran, uten å kunne tallfeste beløpet. Det forutsettes at investerings- og opplæringskostnader kan påløpe fra siste halvdel 2014, med driftskostnader fra Det arbeides med å få tallfeste beløpene med den skisserte tidsplanen langt til grunn. Statliqe tilskudd 2013: Barnevern: kr ( 1 årsverk / kompetansemfdled Helsestasjon/ skolehelsetjeneste Kr (11 årsverk) Tilskudd til fastlegeordrungen kr ( rekrutering av 3.fastlege) Til sammen kr Kommunen finansierer selv 2 årsverk i barneverntjenesten, det tredje er fullfmansiert gjennom øremerkede midler gjennom statlig opptrapping. Det forventes en videreføring av tilskuddet i Helsestasjon og skolehelsetjenesten fikk tilskudd til stilling med mulighet til å søke videreføring i Tilskuddet til å rekruttere fastlege er et engangstilskudd i 2013 STATUS 2013: Enheten har samlet sett ikke fått tilført nye kommunale ressurser. ( kun omfordelt 50 % st. fra barnevern til helsestasjon etter politisk vedtak). Faggruppene hadde fra før hatt fullt opp å gjøre, og samtlige ansatte skal ha stor ros for å ta ansvar og iverksette nye oppgaver og prosjekter inneværende år. Nå er grensen nådd hva angår å sette i gang nye prosjekter uten at det følger med ressurser. Men flere prosjekter og oppgaver burde vært løftet frem og planlagt. Rehabilitering er ett av dem, også arbeid med helhetlige pasientforløp og innen rus og psykiatri. Side 2 en 2

12 , saksnr. 2013/ Av tiltak Iverksatt / under iverksetting som enheten selv har prioritert: COS: primærforebyggende tiltak Foreldreforberedende kurs Tidlig innsats samarbeid med barnehagene KE rutiner og innfasing av fagsystem IP Friskliv Inn-Trøndelag:Gym for alle - samarbeid med Malm skole DelTa: tverrfaglig arbeidsgruppe, koordinatorfunksjonen i enheten (samarbeid med KoRL15) Møtestruktur (tverrfaglig og tverretatlig) under innføring Forsterket helsestasjon/ skolehelsetjeneste for tilflyttere EffektiviseHngsnettverk med brukerundersøkelse. Barnevernledelse De aller fleste oppgavene som utføres i enheten er lovpålagte, men 1,6 årsverk ikke er lovpålagte funksjoner (driftsleder og ergoterapeut). Men ergoterapeuten er sentral for å kunne utføre lovpålagte oppgaver som f. eks tilrettelegging og ADL- trening. Lederen har sin oppgave i å samordne, rapportere og utvikle tjenestene i hht. administrative og politiske føringer. FORSLAGFOR Â HOLDE DRIFTEN 2014 INNENFOR FORESLMT RAMME. Organiser driften under en av de to andre helseenhetene. Enheten har selv ikke rom for nytenkning og utvikling uten friske ressurser. Da gjenstår å opprettholde fagfeltene innenfor dagens rammer og med de oppgavene som allerede er prioritert. Alle stillinger er besatt med godt kompetent personell som i daglig drift stort sett er selvgående. Det er ingen ønsket situasjon å skulle legge fagområdene i en annen helseenhet. Mye er iverksatt eller under iverksetting og vi ser behovet for stadig nye forbedrings- og utviklingsområder. Men enheten kan ikke iverksette tiltak alene, og er avhengig av felles helsestrategier dersom man ønsker nye og endrede rnålsettinger/ strategier for de samlede tjenestene. Innsparing I årsverk ledelse, kr (effekt fra ) PRIORITERING NYETILTAK. Her kornmenteres nye og endrede behov sett i et faglig perspektiv hvor vi baserer mnspillene på forskning, erfaringsbasert kunnskap, målsettinger i samhandlingsreformen og nye stathge krav. Kostnadsdel: Nytt nødnett; kostnader antas påløpt siste halvdel interkommunalt samarbeid om MHV: kr Barnevern: J årsverk kr Satsing på rehabilitering: 1 årsverk kr Psyklatrisk sykepleier: 1 årsverk kr I deler av lønn dekkes reennorn cenposterine fra ken omsere) SUM nve tiltak kr De nye tiltakene er nærmere beskrevet under hvert fagområde. Side 3 iv 3

13 , saksnr. 2013/ Om fagområdene nye og endrede behov. Fastlecieordninaen For første gang på mange år har befolkningen et fastlegetilbud i tråd med fastlegeforskriften. Samtidig blir de kommunale allmennlegeoppgavene tilfredsstillende ivaretatt, og med den kapasiteten som tidligere er besluttet.. Utfordringen i allmennlegetjenestene har vært mange og skriver seg lang tid tilbake. Det er først nå at stillingene er fast besatt og kommunen befinner seg i starten av å bruke legekompetansen til beste internt samarbeid og samtidig ha en tilgjengelig, stabil og trygg fastlegeordning. Enheten synliggjorde, i budsjettarbeid 2012, økt kommunal kostnad på kr 300 for å finansiere den tredje legestillingen. I 2013 dekkes kostnaden inn vha. det statlige fastlønnstilskuddet, men beløpet må innarbeides på budsjettet, noe som kan skje ved intern omprioritering mellom funksjonene på ansvarsområde 321. Videre er målet å redusere antall gjestepasienter med 50 % sammenlignet med 2013, som igjen reduserer overføringen til andre kommuner. Samlet sett vil da den tredje fastlegestillingen være inndekt. Det mangler fortsatt kunnskap om et samlet refusjonsbeløp når alle stillinger er besatt, o man velger å holde inntektsnivået på 2013-nivå. Men det er grunn til å videreføre satsingen på spesialistutdanning da det gir grunnlag for langt høyere takster enn for en allmennlege. I det interkommunale helsesamarbeidet vil det fremmes sak om samarbeid om yrkeshygieniker innen miljørettet helsevern. Vedkommende skal utføre arbeidsoppgaver som betinger spesiell kompetanse ved søknader om godkjenninger og ved tilsyn. Kompetanse til å treffe vedtak i hht. Folkehelseloven skal fortsatt ligge i den enkelte kommune. Kommunen har frem til dd. kjøpt en slik tjeneste i svært lite omfang. Saken er ikke politisk behandlet i Verran, men den anslåtte kostnaden beløper seg til kr pr år. holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er en annen pliktmessig oppgave for kommunen. Oppgaven skal ikke håndteres verken fra lege eller forebyggende enhet alene, men viktig helsefaglig kompetanse er tilgjengelig og under oppbygging. økt kostnad interkommunal stilling MHV: kr Nytt nødnett. Landsdekkende nytt nødnett er under utbygging. For kommunens del forventes driftsmessige kostnader fra 1. kvartal Det er foreløpig uklart om det påløper kostnader allerede (innkjøp, opplæring). Anslåtte kostnader må baseres på kommunens valg for investering og drift av operatørsentral. Barneverntienesten Barnevernleder har vært stedfortreder for driftsieder.siden september måtte ordninger settes i passiv da barneverntjenesten var inne i en hektisk periode med svært kompliserte saker, parallelt med tiltaksutvikling og videreutdanning i COS gruppemodell og barnevernledelse. Antall undersøkelses- og oppfølgende saker holder seg stabilt, men kompleksiteten i sakene har økt og fordret økt innsats pr sak. Dette er nye erfaringer inneværende år. Sertifisering av to ansatte som COS gruppe terapeuter er blant annet svar på endringene i det statlige barnevernet (bufetat) og samsvarer med kommunens uttalte satsing på primærforebyggende tiltak. Side4ava

14 , saksnr. 2013/ Endringene i bufetat innebærer at hjelpetiltak frafaller og kostnadene for kjøp av institusjoner fordobles. Kommunene må nå selv sørge for egnede og filstrekkelige hjelpetiltak. Ved å prioritere sertifisering er kommunen pro aktiv med tanke på tiltaksutvikling og er så langt den eneste kommunen i Nord Trøndelag som høyner kompetansen til sertifiserings-nivå. Programmet utviklet etter og basert på etter 50 års forskning, og barneverntjenesten har kommet i gang med veiledning av den 1. gruppa. Dersom enheten skal bestå som egen enhet må det tilføres ekstra ressurser for å ivareta stedfortrederfunksjonen. Barnevernleder ivaretar nå funksjon som både saksbehandler og administrativ ogfaglig leder for barrievernområdet. Det er også et uttrykt mål at barnevernleder skal drifte prosjektet tidlig innsats (TI). I enhetens forslag til budsjett 2013 var man tydelig på at å redusere bemanningen på barnevern for å styrke på helsestasjon ikke var veien å gå. Likevel ble dette vedtatt. Administrativt valgte vi å videreføre tre prosjekter i barnevernet selv om bemanningen ble redusert. (COS, barnevernledelse og Tidlig Innsats). Sett i ettertid oppleves dette å være for ambisiøst og har medført et større press på tjenesten enn tilsiktet. Ansatte i barnverntjenesten er i en utsatt posisjon i et lite og oversiktlig lokalsamfunn. Spørsmål, kritikk og ulike typer sanksjoner er en av baksidene. Dersom kommunen skal beholde den kompetanse og de medarbeiderne som tjenesten har i dag må det sikres slik at bemanningen gjenspeiler oppgavene som skal utføres. Forebyggende enhet består av mange uhke fagfunksjoner i utvikling, og et minimum av kunnskap må overføres og vedlikeholdes for den som er stedfortreder. For at barnevernleder reelt skal kunne bistå og iva reta rollen som stedfortreder, fordrer dette en styrking av tjenesten med minst et halvt årsverk. økt kostnad: årsverk forebyggende barnevern/ stedfortreder: Kr Rehabifiterinq Rehabilitering er en lovpålagt oppgave som er sporadisk og lite/ ikke ivaretatt i kommunen i dag. Skillet mellom spesialistrehabilitering og kommunal rehabilitering er gjenstand for et eget prosjekt mellom helseforetaket M-N og KS-kommunene i regionen.den kommunale oppbyggingen av rehabibteringen må være et område som har fokus og gjenspeile ansvaret lagt til kommunene. Rehabiliterings- arbeid og oppgaver er for forebyggende enhet å sikre tilstrekkelig kompetanse i samhandlingen og i pasientforløpet. Fysio- og ergoterapitjenestene er sentrale og helt nødvendige både i forebyggende og hverdagsrehabilitering. Samhandlingsreformen fører til at flere blir skrevet ut til hjemkommu nen tidligere og færre får tilbud om spesialistrehabilitering. Gode pasientforløp og godt planlagt rehabilitering er essensielt for å sikre at brukere kan være mest mulig selvstendig og klare å bo i egen bolig lengre. I forhold til utviklingen mot en voksende eldre befolkning vil det være vesentlig med tiltak som sikrer at folk kan bo hjemme lengst mulig. Dette vil minske behovet for sykehjems innleggelse og hjemmesykepleie. Hverdagsrehabilitering er et godt dokumentert og utprøvd tiltak i denne retningen. Velferdsteknologi vil i denne sammenhengen også være viktig å ta i bruk i større grad. På begge områdene har Ergoterapeut og Fysioterapeut god kompetanse og kan fungere som pådriver og utvikler av tjenester. Med 1,5 årsverkfysioterapeut med driftstilskudd er befolkningen mellom 16 og 70 år godt ivaretatt. Kommunal fysioterapeut har snudd prioriteringer fra individuell behandling til forebygging og prosjektarbeid. Likevel skal hjemmeboende med dårlig funksjon, sykehjemspasienter samt barn og unge ivaretas. Kapasiteten er sprengt og nye prosjekter rettet mot forebygging og rehabilitering kan ikke iverksettes. Trcle5 av

15 , saksnr. 2013/ Kommunene er ikke pliktig i å ha ergoterapeut, men oppgavene ergoterapeuten ivaretar skal håndteres av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, for eksempel kartlegging, utprøving, tilpasning og opplæring av hjelpemidler, boligtilrettelegging og tilrettelegging i omgivelsene. Det er lite effektivt å ha andre enn ergoterapeut-kompetansen til å utføre slike oppgaver. I rehabiliteringsøyemed og med tanke på velferdsteknologi og tilrettelegging av bolig er kornpetansen helt nødvendig. På grunn av manglende kapasitet er det ikke iverksatt forebyggende- eller behandlende tiltak rettet mot barn og unge med overvekts problematikk. Om det kan være muligheter til å omprioritere på oppgaver og ressurser innen helse- og omsorg totalt sett tar jeg selvsagt ikke stilling til. økt kostnad til styrking av kommunal rehabilitering: 1 årsverk. Kr Pedaqoatsk psykologisk tieneste Tjenesten har etter hvert bygd opp solid kompetanse både i sakshåndtering og på systemnivå. Kommunen har ikke tilgang til egen logoped, noe som er under utredning idet interkommunale helsesamarbeidet. Et samarbeid vil betinge en kostnad som ikke er kjent pr dato. I mangel av fagsystem følges henvisninger, saks- mengde og type manuelt og gjennom ephorte. Felles fagsystem i INVEST ma prioriteres. Interkommunalt samarbeid om logoped: under planlegging / kostnad ikke kjent. Helsestasion oq skolehelsetienesten Vi årsverk er fra mars omfordelt fra barnevern til helsesøster. Det har gitt en helsesøsterressurs som noenlunde samsvarer med normtall for tjenesten. I tillegg ble det søkt og innvilget statlig finansiering av % årsverk som ga rom for ytterligere styrking opp mot delprosjekter for en helhetha, åpen oa helsestasion-oq skolehelsetteneste. Oppnådde resultater i prosjektet, ved evalueringen i november, er avgjørende om det søkes midler til videreføring. Enheten deltar i effektiviseringsnettverket (KS) og forventes å ha ferdig en tjenesteanalyse i desember då. Økningen i årsverk har gitt mulighet til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene på en forsvarlig måte. Styrkingen av helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en Idar satsing på primær forebygging. Tjenesten har de siste årene blitt pålagt flere nye oppgaver. Eksempler på dette er oppfølging av for tidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og måling av barn og ungdom og nye retningslinjer for forebygging av overvekt og fedme. Folkehelseprofilen for 2013 viser at overvekt, type 2-diabetes og muskel- og skjelettplager ser ut til å være et større problem i Verran enn i landet for øvrig. Dette gir oss klare indikasjoner på at det er viktig med tidlig forebygging hos barn og unge. I tillegg er presset på helsestasjon for tidlig hjemmebesøk økende. Både helsesøster og jordmor skal gi tilbud om tidlig hjemmebesøk. lordmortjenesten ivaretas av jordmor fra helseforetaket gjennom en samarbeidsavtale som går frem til juni Kommunen har en arbeidstaker som utdanner seg til jordmor som avslutter utdanningen i En kommunal tilsatt jordmor vil få mer ansikt til ansikt tid enn jordmoren ansatt i helseforetaket. ( har kjøretiden innlagt i arbeidstiden). leg foreslår ingen økning av jordmor- stillingen i 2014, men gjør oppmerksom på at kortere barseltid i sykehus kan føre til en kommunal plikt om å tilby jordmor- SideGav6

16 , saksnr. 2013/ oppfølging innen to døgn etter hjemkomst. Dette kan i så fall bety behov for større stilling enn dagens 20 %. Psykiatri/ rus Veileder for oppbygging av kommunale tjenester innen rus og psykiatri, samt påtroppende regjeringserklæring tydeliggjør behovet for en opptrapping i kommunen. Dette er heller ingen ny sak, behovet for å øke fokuset har vært til stede over lang tid. Oppbygging, behandling og velledning prioriteres. Gjennom en omfordeling fra åpen omsorg er det mulig å dekke inn kr av den totale årskostnaden på kr Man er i dialog med Helsedir. om et tildelt statlig hiskudd kan omprioriteres, men svaret foreligger ikke enda. Økt kostned: 1 årsverk psykiatrisk sykepleier: kr Kopi til: Jacob Br. Almlid Side7 av 7

17 Verran kommune Oppvekst Ar. yerran Notat TII: Elise Dahl Fra: Kjell Arne Furunes Sak or: Dato: 2013/ Arsbudsjett 2014/Økonomiplan Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst er i notat av foreslått med et rammekutt på i Innenfor ansvar 112 dekkes i dag noen oppgaver som ikke er lovpålagt. Dette gjelder: MOT Ungt Entreprenørskap Skoleskyss ut over Opplæringslovens krav Tilskudd private barnehager ved inntak av barn uten rett, og tilskudd ved inntak av barn utenom gjeldende telledatoer. På disse områdene har Kommunestyret gitt spesiell prioritet ved egne vedtak; MOT og Ungt Entreprenørskap ved behandling av budsjett og økonomiplan i desember 2012, og skoleskyss i egen sak våren For MOT og Ungt Entreprenørskap er Verran kommune bundet i 2 år ut over 2013 (t.o.m. 2015). For skoleskyssen omfatter gjeldende vedtak en betydelig kommunal merutgift til skoleskyss for elever i Malm. Denne merutgiften anslås til pr. år. I forbindelse med budsjett 2014 må det fremmes egen sak, som i forslag innebærer reduksjon i dagens skyssopplegg ned til lovoålaet skvss. Dette vil være positivt sett ut fra et folkehelseperspektiv mer fysisk aktivitet til fler. I møte , ba kommunestyret om "en helhetlig utredning av det kommunale barnehagetilbudet" på Malm. Dette følges opp i forprosjektet til Malm barnehage. Vedtaket inneholder også en klar bestilling i forhold til at alle barn i Verran som har behov, skal få plass i barnehagene. Dette er oppfylt for barnehageåret I forslag til Statsbudsjett for 2014 legges det opp til to opptak i barnehagene årlig. Det vil delvis imøtekomme kommunestyrets bestilling. Fra 2013 gjelder at de private barnehagene får tilskudd fra dato når de tar inn barn utenom gjeldende telledatoer. Det medfører "merutgifter" på om lag for perioden I. Konklusjonen på dette vd være at ansvar 112 klarer de lovpålagte oppgavene innenfor foreslåtte budsjettramme, men vil ikke klare å oppfylle egne kommunale vedtak om skoleskyss og tilskudd til private barnehager, utover lovkrav.

18 , saksnr. 2013/ Kommunestyret vedtok i sak PS 86/12: "Kommunestyret vil ha undersøkt mufigheten for å mnføre en ordning med minst 1 skolemåltid pr. dag ved skolene og Strandveien barnehage med utgangspunkt i en leveranse fra kjøkkenet på helsetunet. Finansieringen av tilbudet skol fortrinnsvis besørges gjennom brukerbetaling." Strandveien barnehage har måltid med ordinære kostpenger. Måltidet organiseres av de ansatte. Det er gjennomført en enkel spørreundersøkelse til foreldre høsten Av svarene kan en lese at til sammen 144 (skolene og Strandveien barnehage) ønsker en slik ordning, mens 41 ikke ønsker det. 122 er viltigtil å betale, mens 62 ikke ønsker å betale. Svar på en forespørsel til kjøkkenet om priser på et skolemåltid viser at kostpris for et skolemåltid med brød og pålegg vil være ca. 20 kr. pr. elev pr. dag. Da er det ikke regnet med transport av maten fra kjøkkenet ut til skolene. Skolene har pr. i dag ingen "ledig" personalkapasitet til å organisere et skolemåltid. Skolene har heller ikke, pr. i dag, andre lokaler enn klasserommene for å gjennomføre skolemåltidet. Tilleggskostnader ved transport og distribusjon/organisering av måltidet på skolene er ikke beregnet, men må, om skolemåltid innføres, legges til i brukerbetalingen. Kopi til: lacob Br. Almlid Side2 av2

19 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Verran Notat T11: Elise Dahl Frai: Per Morten Bjørgum Sak nr: Dato: 2013/ Enhet samfunnsutvikling- innspill til årsbudsjett 2014 og økonomiplan Enhet samfunnsutvikling gir følgende innspill og merknader angående årsbudsjett 2014 og økonorniplan : Årsbudsjett 2014: Enhetens ansvarsområder har hatt følgende utvikling på rammer te tre år: Ansvar Ramme Rev bud Regnskap %forbruk Ramme Rev bud Regnskap %forbruk Ramme Rev bud Regnskap % forbruk : , (I) , ) , , , ) b , C0 2856W , ) , , , ) ,76 Ansvar 401 (plan, byggesak, landbruk mv): Foreslått budsjettramme for 2014 kr Rammekuttet utgjør kr Lovpålagte oppgaver kan ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramrna. Enhetens forslag til inndekrung av rammekuttet er økte inntekter (økning i gebyrer byggesak og oppmåling) samt kutt i tilskudd til samfunnshus og idrettsanlegg. Det foreligger ikke endra behov mv innen dette ansvaret som tilsier endring i ramme/økonomiplan. Ansvar 501 (bygningsdrift): Foreslått budsjettramme for 2014 kr Rammekuttet utgjør kr Samtidig viser regnskap 2011 et forbruk på kr og regnskap 2012 et forbruk på kr Per er årets forbruk kr , dvs at ramma er brukt opp per dato. Stipulert forbruk ved årsslutt i 2013 er

20 , saksnr. 2013/ kr Dette inkluderer ca i ekstraordinære utgifter knyttet til barnehageoppstart i Malmlia. Det InIduderer også 4- rnåneders virkning av skolenedlegginga på Stranda. Justert for dette anses et "normalforbruk" for ansvar 501 å være minst kr Blant annet energikostnad er en stor usikkerhetsfaktor knyttet til dette ansvaret. Lovpålagte oppgaver kan ivaretas innenfor foreslått ramme. Ansvarsområdet har få direkte lovpålagte oppgaver, det vil kun gjelde brannvern og enkelte tekniske krav. Samtidig vil en ramme som foreslått ikke gi noen mulighet for forebyggende vedlikehold av bygningsmasse og tekniske araegg. Forfallet vil altså fortsette med stadig strarre fart. Bygningsfaglig er foreslått ramme Ikke forsvarlig, idet helt nødvendig forebyggende vedlikehold ikke vil kunne utføres. Inndekning av foreslått budsjettkutt på kr skjer ved redusert energikostnad Verraparken (kr ) og økte husleieinntekter (kr ). økte husleieinntekter framkommer ved at øvrige enheter belastes ordinær husleie ved bruk av leiligheter på alderspensjonatet til vaktrom, dagtilbud, leilighet til studenter mv. Ansvar 501 Byggvarsler følgende behov i forhold til driftsbudsjett 2014: 2.1. Kostnader til leie av barnehagelokaler i Bedehuset inkludert strøm og fellesutgifter må tilføres ansvarsområdet. For 2013 vil dette anslagsvis utgjøre: Husleie 12 mnd a Andel fellesutgifter iht kontrakt (5/7 av ) Strømutgifter og kommunale avgifter, 5/7 av ukjent (anslag) Brøyting (anslaej økte kostnader til drift av varmebasseng (enheten drifter nå dette i egenregi). Tidsforbruket er vurdert til 20% stilling, tilsvarende kr Enheten ønsker å komme i gang med generelt vedlikehold/oppussing av beboerrom på Sykeheimen. Dette ønsker vi å utføre i egenregi, men det trengs da utvidet ressurs til vaktmestertjenester. I praksis vil utvida stillingsressurs være frikjøp av vår faglærte snekker. Om vi får en utvidet ressurs på 60 % (tilsvarende kr ) vil tre dager per uke for snekker avsettes til oppgradering av rom på sykeheimen. En vil da ta rom for rom gjennom hele året. Vi mener å kunne rekke over rom på et år. Det vil da også være behov for anslagsvis kr til maling, strie, materialer mv. Totalt kostnad kr Midlene avsettes som eget prosjekt i budsjett og regnskap I kommunal bolig Albinvn er det behov for å oppgradere ventilasjon fra baderom. Dette for å forebygge fuktskader i konstruksjon siden det her ikke er funksjonell ventilasjon fra før. Stipulert kostnad kr inkludert elektriker mv I renholdskontrakt for ornsorgsbofiger i Follafoss og Malm er det ikke inntatt årlig hovedrengjøring (rundvask) av fellesrom. Arlig kostnad jfr tilbud fra 155 er kr ,-. 3 Ansvar 501 Bygg varsler følgende behov i forhold til investeringsbudsjett 2014: 3.1. Taket på helsetunet er nå over 20 år gammelt, og har passert levebden for pappshingeltak av aktuell kvalitet. For å unngå framtidige problemer med lekkasjer mv foreslås å legge nytt pappsingeltak oppå eksisterende. Dagens pappshingel har en garanti på 30 år. Kostnad for tiltaket inkludert arbeid stipuleres til kr Det er stort behov for oppgradering av leiligheter i alderspensjonatet. Teknisk trengs det nye radiatorer og røropplegg for varme, i tillegg til en generell oppgradering. Kostnad stipuleres til kr i Strandvegen barnehage er det behov for oppgradering av gulv (nytt gulvbelegg) vegger mv. Stipulert kostnad kr i Side Z w2

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

2017/ Utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett 2018 for Verran kommune.

2017/ Utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett 2018 for Verran kommune. Verran kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Eva Hermann Haugseth, Iren Hovstein Haugen, Ingeborg Laugsand, Gunvor Aursjø, May Beate Haugan, Gisle Kristian Almlid-Larsen, Lisbeth Ystmark, Anita Ulstad,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Justert driftskonsept enhet omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak

Verran kommune. Saksframlegg. Justert driftskonsept enhet omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/555-68 Saksbehandler: Anita Hopstad Vanebo, Driftsleder enhet for Ansvarlig leder: Anita Hopstad Vanebo, Driftsleder enhet for Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: 06.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Åfjord - Komite for livsløp 05.11.2015 4/15 Åfjord - Komite for livsløp 24.11.2015 Åfjord kommunestyre Saksbehandler:

Detaljer

Det er videre tatt et tap på fordringer (husleie) på kr Dette er av økonomiavdelingen bedømt å ikke være mulig å få innbetalt.

Det er videre tatt et tap på fordringer (husleie) på kr Dette er av økonomiavdelingen bedømt å ikke være mulig å få innbetalt. Eiendomsavdelingen Pr. april ble det synliggjort en underbalanse i driftsbudsjettet for avdelingen på ca. 0,5 mkr. Det er et etter avdelingens vurdering to hovedårsaker til dette: 1. Økte driftskostnader

Detaljer

Status planarbeid Verran kommune

Status planarbeid Verran kommune 2013 Status planarbeid Verran kommune Kartlegging av kompetanse og ressurser knyttet til gjennomføring av oppgaver som tilligger ansatte innenfor sentraladministrasjonen, driftsledernivået og rådmannens

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av vedtekter for Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av vedtekter for Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/553-5 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger,

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger, Levanger kommune rådmannen Sluttrapport OU 2012 Levanger, 03.10.12 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 MANDAT FOR DETTE FORPROSJEKTET... 3 2. GJENNOMFØRING...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: 09:00-10.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet UTFYLLENDE VURDERING AV ØKONOMIRAPPORT PR. OKTOBER 2016 OG OVERSIKT OVER KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet UTFYLLENDE VURDERING AV ØKONOMIRAPPORT PR. OKTOBER 2016 OG OVERSIKT OVER KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1634-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet UTFYLLENDE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Sak 12/13 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Namsos s kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe:2013/1961-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Utvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under Svar fra rådmannen: 1. 1.Tiltak der beløpene er uthevet er tiltak som vil måtte iverksettes uavhengig av ramme. Pr i dag er det umulig å forutse hvilke kostnader som vil påløpe på tross av avbøtende tiltak.

Detaljer

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Høringsuttalelse til : Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L(2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn R. Skjelstad

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Møteinnkalling. Komite Oppvekst, Kultur og Idrett

Møteinnkalling. Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad SP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer