økonomiplan Alle innspillene er offentlige fra etter kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "økonomiplan 2014 2016. Alle innspillene er offentlige fra 12.11.13 etter kl. 10.00."

Transkript

1 Innspill fra driftsenhetene økonomiplan til Arsbudsjett 2014 og Alle innspillene er offentlige fra etter kl

2 Verran kommune økonornlavdelingen Verran U. off I hht Off.L å 14 Notat Kjell Arne Furunes, Karin Widegren, Olaug Pettersen, ShrTellerås,Edith Tberese Johnsen, Anita Hopstad Vanebo, Ann Baardvik, Lisbeth Ystrnark, Kjetil Landsem, Per Morten Bjørgum Elise Dahl Fra: Sak an Date: 2013/1847-I Årsbudsjett 2014 kkonomiplan innspillfra driftsenhetene. Det er nå tid for å rullere kommunens økonomiplan og å utarbeide årsbudsjett for Første år i økonomiplanen er identisk med årsbudsjettet for Kommunen har store økonomiske utfordringer i årene framover både på grunn av sterkt reduserte inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov med tilhørende store låneopptak. Folketallet per er på 2643 mot 2834 per Nedgangen skyldes i hovedsak utflyrting av utenlandske arbeidere som var engasjert av bemanningsselskapet Fosdalen AS. Befolkningsendringene fører til et inntektsbortfall på omkring 6 mill kr for Verran i Kommunen har hatt store låneopptak i 2012 og 2013, og renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Fortsatt er det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage. Mine beste anslag på nåværende tidspunkt, før statsbudsjettet er lagt fram, er at driftsrammen for 2014 må reduseres med brisita. Dette er etter at uritiftene til nedlagte Stranda skole er ernet. Avhengig av hvor store låneopptak som blir vedtatt for 2014, må det forventes ytterligere kutt fra og med Under finner dere en tabell som viser utkast til nye drifrsrammer for driftsenhetene I kolonne er revidert budsjett for 2013 som ligger som basis kolonne viser endringer vedtatt i gjeldende økonomiplan kolonne viser ramrnekutt når reduksjonen på kr er jevnt fordelt I forhold til tallene i kolonne 1 kolonne er summen av kolonne 1-3 og viser utkast til nye budsjettramrner for 2014 De foreslåtte rammer bygger på lønnsnivå per , og det forutsettes at dere vil få kompensert for lønnsøkninger i tit ber nå om tilbakemelding på følgende:

3 , saksnr. 2013/ Kan lovpålagte oppgaver ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme? Beskriv tiltak som må gjennomføres for å holde budsjettrarnma, og konsekvensene av dette. Foreligger det nye/endrede behov på din driftsenhet som må innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan? Sett i så fall opp disse tiltakene i prioritert rekkefølge med beskrivelse. Har du andre forslag til effektivisering eller innsparingstiltak for din enhet eller kommunen for øvrig? Svar oå dette notatet bes sendt til mee med kooi til rådmannen innen 15. oktober d.å. Husk å drafte Innsolllene med tillitsvalete. Formannskapet må avgi innstilling til årsbudsjett og økonomiplan senest 3. desember. Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn fra desember Kommunestyret vedtar endelig budsjett 19. desember. ve man kommunes imbudsfret 2013 Utgalppunkt Røde tmi = vedtactit rtige øleplee Anme Funkajon Funktan (7) Rev. Bud Endfing 2013 Remmebatt 119mme Polilisk styring Valg e Kontroll og revisjon 637 ODO Eldres råd Ungdomsråd 24 ODO Råd for funksjonshemmede Politisk virksomhet Administrativ ledelse økonornienfiet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunkæoner Vernearheid/HMS 320 DOO Overformynderi Diverse pensjoner, forsikringer erisesenter mm Bevilling/skjenkekontroll Pleieromsorg/hjelp i hjemrnet A5vo-bedrift Boligtilskudd/f orvaltningslån hushanken Fysiske borniljetiltak festeavgift boligområder Konsesjonskraft/energl (næring) Drift av industriområder Ill 3253 Støtte meringsvirksomhet -939 ODO Næringsaydeling Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiese formål Rarnmetilskudd/genef elle Hatstilskudd Rådma nnen OrdInær bamehage Gnmnskole Grunnskoleundervisn. I andre kommuner 350 DDO KompetansehevIng skoler 8 COO Styrket I sirskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Fellesommaver oppvekst COO i IIIISUO Side 2 av 2

4 , Sek / VaXeroppladne In~cemdringen rere keerenunale befier ) ~ ) Statedderdd fbptmirew ~reekan » Grun~ F0 346 GCO ni » ole ) , Felle dole all ~ ~ bmw Grunnakok Unrornsklubb 140 7» AbbketS4 bem cri unse ed kukfloler » Andn ku110~14» 1C A1814~1d lunk4enehernnede Itultflie tat XQ 2541 Xerehert~p X0 11_44ebesn hjernfflebiendlt stant arel_perlesk ravikkgphenneed Ple4e/runen berge sere A84448^441~ hinkdoshernnede X0 2100» nele/c~ edrendri C dashbldrel P84/444erlIble r4400~ i ) Ple4/omscej i renldk bong ~4-91~ E Prt Hehatuloner C sorld Fore0,130.» arbeld 403e 011 AkUvreerIn1/s0Me1jen funksjonshemmede eldre, uratly Iegedeneale Fysketerapl DIstrIkiernedIsInsk eenter 619 CO) IlerneeenedenesIen Elamev Ilarnewnmallt» rttenfor bn-ghen ) er 321 Medflmedlerlr sanfle Foreb.~» Ses10 r1dgee04 cli velledring Urridernspro0410 HAV ) er0extr 640 X ~ sa~p » X31 C01) 7 ISIS ) ) 37 41/0-933( ~ 11» Iferran CD obehandIrd CQ LeI oi opprding Sble 3 re 3

5 , saksnr. 2013/ Verran kornmuneskoger Landbruksforvflandbruksbas næringsiftv Fiske og vimorvaltning Forvaltning friluftsornrilder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettssnlegg eo Enhet samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning Adrnistrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnebagelokaler Prestekragen Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follaloss Skolelokaler Verrastranda Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsbohger Øvrige kommunale boliger -175 OCO Botellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Orift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kornrriunale idrettsanlftsg Orift svpmmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Enhet samfunnortvikl., eiendom Driftssentral anlegg ilderenveftn Nommunale veler, trafikksikkerh Gatelys Parker, plasser og torg so Enhet samfunnsuhrikling, anlegg Kopi til: lacob Br. Almlid Anita Ulstad Robert Bjørk Side 4 av 4

6 Verran kommune Rådmann verran Notat lacob Br. Almlid, Ellse Dahl, Robert Bjørk, Morten Aakvik, Espen Høy, Dalia Brønstad, 711: Lars Landsem, Håvard Bergfall, Lise Eriksen, Per Morten Bjørgum, Ria Rømo, Håvard Skjellegrind, Ina Saursaunet Sak or: Dato: 2013/ Referat fra drøftingsmøte vedr. budsjett og økonomiplan I forbindelse med årsbudsjett for 2014 og økonomiplan ble det gjennomført drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene den Forfall- Ina Saursaunet, Ra Romo og Per Morten Biergum Referent. Amta Ulstad lf. rådmannen sin informasjon i forbindelse med bestilling til driftslederne i budsjett og økonomiplanarbeidet har kommunen har store økonomiske utfordringer i årene framover, både på grunn av sterkt reduserte inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov med tilhørende store låneopptak. Nedgangen i folketallet skyldes i hovedsak utflytting av utenlandske arbeidstakere som var engasjert av bemanningsselskapet Fosdalen AS. Befolkningsendringene fører til et inntektsbortfall på omkring 6 mkr for Verran i Kommunen har hatt store låneopptak 12012/13, og renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Fortsatt er det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage Tallene er foreløpige og før statsbudsjettet er framlagt. Avhengig av hvor store låneopptak som blir vedtatt for 2014, må det forventes ytterligere kutt fra og med Kommunen står foran store investeringsprosjekter, herunder: Byggetrinn 2 Malm skole, estimert kostnad 30 mkr Hall, estimert kostnad 15 mkr(nettotall) Barnehageutbygging, estimert kostnad 40 mkr Radontiltak Folla skole, estimert kostnad 5 mkr Foreløpige anslag) Oppsummert ligger investeringsbehovene i størrelsesorden 90 mkr. Hvor av det er avsatt 30 mkr til byggetrinn 2 på Malm skole. Dette medfører økte kapitalkostnader for kommunen på 3 mkr, bare i 2014.

7 , saksnr. 2013/ Over tid har manglende vedlikeholdsarbeid på en rekke kommunale bygninger medført at investeringsbehovene har blitt større. I tillegg har kravet til bygningers standard ift universell utforming, innemiljø, miljø og energi, samt funksjonalitet, økt Oppgraderingstiltak kan i mange tilfeller være mer kostbart enn å bygge nytt. I tillegg vil det i mange tilfeller være mer kostnadseffektivt med ny bygningsmasse. I Verran kommune har man flere eksempler på at bygningsmassen må opprustes, blant annet på Folla skole og på sykeheimen. Det betinger tiltak bare for å få gjennomført planlagte investeringer i kommunen. Når behovene er såpass store medfører dette at det sannsynhgvis er behov for å se på/vurdere/ foreta en del strategiske valg. Flere år med stramme budsjettrammer innenfor den enkelte driftsenhet har bidratt til at handlingsrommet er redusert, og ytterligere kutt i den størrelsesorden det er snakk om for å kunne foreta framtidige investeringer, er urealistisk å få til innenfor dagens budsjettramme-/r. Et alternativ kan være at man ikke foretar investeringer, men en slik strategi vil sannsynligvis ikke sikre gode tjenester, som er tilpasset dagens behov. Driftsenhetene er utfordret til å komme med innspill angående mulige innsparingstiltak. Den enkelte driftsleder har i oppgave å inkludere plasstillitsvalgte i sitt arbeid. Det er bedt om følgende tilbakemelding, innen 15.oktober: I. Kan lovpålagte oppgaver ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme. Hvilke tiltak må i tilf. gjennomføres for å holde budsjettrammen, og konsekvensene av dette. Foreligger det nye/ endrede behov Andre forslag til effektivisering eller innsparingstiltak for din enhet eller kommunen for øvrig. Den videre prosessen: 1 Arbeidstakerorganisasjonene innkalles til ny drøfting etter at innspillene fra driftsenhetene er oppsummert 2 Ny drøfting etter at rådmannen har konkludert Formannskapet må avgi innstilling iii årsbudsjett og økonomiplan senest 3. desember Kommunestyret vedtar endelig budsjett 19. des. Morten Aakvik er utpekt til å være arbeidstakerorganisasjonen sin representant inn i budsjett og økonomiplanarbeidet. Svle 2 av 2

8 Verran kommune Helse, rehab og omsorg yerran U. off i hht Offl g 14 Notat llt Elise Dahl in: Anita Hopstad Vanebo Sak an Dato: 2013/ Årsbudsjett 2014 /0konomiplan innspillfra driftsenhetene. Soarsmål 1. Kan loymilagte oppgaver Ivaretas innenfor den fonlåtte budsjettramme? Beslidy tiltak som må dennomhire for å holde budsjettramma, og konsekvensene av dette. Vi mener at lovpålagte oppgaver kan ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme. Åpen omsorg må nedbemanne med 1,5 årsverk. Dette er mulig da vi har mistet en ressurskrevende bruker høsten Vi har derfor kunnet redusere bemanningen med 1 dagyakt hele uken, dvs. 7 dager. Da enheten har flere ubesatte stillinger ved andre avdelinger vil de ansatte omplasseres dit uten overtallighet. På møte den ble tillitsvalgte og HVO informert om endringen ved hjemmesykepleien. Vi må redusere med 1,5 årsverk i 2014 for å holde budsjettramma. Drøftingsmøte om årsbudsjettet 2014 ble da satt til den da mange har fener i ukene før. Referat fra dette møte kommer derfor etter fdsten for tilbakemelding av årsbudsjettet Spørsmål 2. Forellgger det nye/endrede behov på dln drlftsenhet som må innarbeldes I ånbudsjettet og økonondplan? Sett I så fall opp disse tiltakene I prlorited rekltefølge med beskrivelse. Åpen omsorg ser behovet for snarlig løsning når det gjelder behovet for bofellesskap for brukere med sarskifte behov. Åpen omsorg har behov for økt kompetanse innen psykratri tjenesten og det må ansettes en 100% psykiatrisk sykepleier. Dette kan utløse økte lønnsutgifter. Spersmål 3. Mar du andre forslag tll effektiviseling eller Innsparingsdltak for din enhet eller kommunen for øvrig? Slå sammen sykeheimen og forebyggende enhet til en driftsleder og en assisterende driftsleder. 80% assisterende driftsleder på Åpen omsorg. Dette forutsetter at enheten fortsatt har tilgang på fagsykepleierne. Det vil si oppdatering av arbeidshstene og fordeling av arbeidsplan. Åpen omsorg sier opp en leasing bil. Redusedng av varaordfører stillingen fra 30 % til 10 % stiffing.

9 , saksnr. 2013/ Side 2 av 2

10 Verran kommune Forebngende eahet yerran U. off I hht Off.L g 14 Notat Ilk Elise DaN Lisbeth Vstmark Sak ar: Dato: 2013/ Innspill til budnett og økonomiplan Enhetens budsiett r iuni 2013: kr Forebyggende enhet har arbeidet med innspill til budsjett oe økonomiplan med forutsetningene grtt i økonomisjefens notat. Her fremgår en reduksjon på vel kr for enheten samlet. økonornisk status pr oktober. Pr dato har vi meldt et forventet overforbruk som enheten pr dato ikke har klart å dekke inn. ( rnedfinansienng og kjøp av juridisk kompetanse). Enssepostene er ikke inntatt i budsjett 2014, og kan medføre ytterligere kutt på enhetsrammen. Forbruket av spesialisthelsetjenestene er høyere enn beregnet, og den statlige overføringen dekker ikke opp for den kommunale medfinansieringen. Dersom anslaget for 2013 på kr 500 i økt medfinansiehng, blir det endelige resultatet er det grunn til å vurdere krav om kompensasjon for deler/ hele økningen. Medfinansiering for psykiatri er utsatt inntil videre. Bamevemtjenestene er under press, og har fiere kompliserte og tidkrevende saker i tillegg til stor reisevirksomhet for å opplylle tilsynskravene ved fosterheims-plasseringer. Kompleksiteten er i seg selv en kostandsdriver hva angår juridisk bistand. MedflnanderIng og Interkommunelt samarbeid. I "budne utgifter" til helseforetak og interkommunah helsesamarbeid utgjør medfinansieringen den sterste enkeltandelen. Den statlige overføringen er lavere enn kommunens forventede årskostnad. Årsakene til et større forbruk av spesialisthelsehenester er nok sammensatte, men dernografi og geografi med nærhet til lokalsykehuset antas å påvirke forbruket. På en annen side kan forbruket ses i sammenheng med svakheter i satsingen på lokale tiltak i stedet for, før og etter spesialisthelsetjenestene. Fortsatt er det få politiske føringer for oppfølgingen av

11 , saksnr. 2013/ samhandlingsreformen lokalt. Tiltak som har effekt i andre kommuner kan også være virksomme tiltak for Verran. ( eldresenter, satsing rehabikering; både forebyggende, døgnbasert og dag/ hjemmebasert). Interkommunalt samarbeid Legevakt: kr DMS: kr Kommunal øyeblikkelig hjelp: kr ( statlig overføring) 111sammen kr Det interkommunale samarbeidet videreføres i Antall sengeplasser ved DMS er redusert fra 16 til 12 senger. Det vil ha betydning for kostnaden. Det kommunale 0.hjelp- tilbudet finansieres i sin helhet gjennom statlig overføring inntil tiltaket blir lovpålagt fra Legevaktavtalen med Steinkjer og Snåsa er under reforhandling, men kommunen har ikke annet valg enn å samarbeide med andre om legevakt på kveld, natt, helg og høytid. Innføringen av nytt nødnett vil sannsynligvis forsterke behovet for en interkornmunal løsning. Arbeidet med det nye nødnettet er så vidt i oppstartsfasen i vår region. Det nye nødnettet for helsetjenestene stiller krav til kornmunikasjons- beredskap og utstyr. Dersom akuttberedskapen, på dagtid, skal ivaretas lokalt som idag er man pålagi å investere i og drifte samme utstyr som en døgnlegevakt. Dette medfører økte kostnader i klassen. Det kan ikke være effektiv bruk av midler så lenge vi kan forhandle om døgntilknytning ved Steinkjer legevakt. ( legene lokalt utfører oppgavene, men varsles via operatør ved Steinkjer legevakt). En slik løsning gir en lavere kostnad enn om operatøransvaret er lagt i Verran, uten å kunne tallfeste beløpet. Det forutsettes at investerings- og opplæringskostnader kan påløpe fra siste halvdel 2014, med driftskostnader fra Det arbeides med å få tallfeste beløpene med den skisserte tidsplanen langt til grunn. Statliqe tilskudd 2013: Barnevern: kr ( 1 årsverk / kompetansemfdled Helsestasjon/ skolehelsetjeneste Kr (11 årsverk) Tilskudd til fastlegeordrungen kr ( rekrutering av 3.fastlege) Til sammen kr Kommunen finansierer selv 2 årsverk i barneverntjenesten, det tredje er fullfmansiert gjennom øremerkede midler gjennom statlig opptrapping. Det forventes en videreføring av tilskuddet i Helsestasjon og skolehelsetjenesten fikk tilskudd til stilling med mulighet til å søke videreføring i Tilskuddet til å rekruttere fastlege er et engangstilskudd i 2013 STATUS 2013: Enheten har samlet sett ikke fått tilført nye kommunale ressurser. ( kun omfordelt 50 % st. fra barnevern til helsestasjon etter politisk vedtak). Faggruppene hadde fra før hatt fullt opp å gjøre, og samtlige ansatte skal ha stor ros for å ta ansvar og iverksette nye oppgaver og prosjekter inneværende år. Nå er grensen nådd hva angår å sette i gang nye prosjekter uten at det følger med ressurser. Men flere prosjekter og oppgaver burde vært løftet frem og planlagt. Rehabilitering er ett av dem, også arbeid med helhetlige pasientforløp og innen rus og psykiatri. Side 2 en 2

12 , saksnr. 2013/ Av tiltak Iverksatt / under iverksetting som enheten selv har prioritert: COS: primærforebyggende tiltak Foreldreforberedende kurs Tidlig innsats samarbeid med barnehagene KE rutiner og innfasing av fagsystem IP Friskliv Inn-Trøndelag:Gym for alle - samarbeid med Malm skole DelTa: tverrfaglig arbeidsgruppe, koordinatorfunksjonen i enheten (samarbeid med KoRL15) Møtestruktur (tverrfaglig og tverretatlig) under innføring Forsterket helsestasjon/ skolehelsetjeneste for tilflyttere EffektiviseHngsnettverk med brukerundersøkelse. Barnevernledelse De aller fleste oppgavene som utføres i enheten er lovpålagte, men 1,6 årsverk ikke er lovpålagte funksjoner (driftsleder og ergoterapeut). Men ergoterapeuten er sentral for å kunne utføre lovpålagte oppgaver som f. eks tilrettelegging og ADL- trening. Lederen har sin oppgave i å samordne, rapportere og utvikle tjenestene i hht. administrative og politiske føringer. FORSLAGFOR Â HOLDE DRIFTEN 2014 INNENFOR FORESLMT RAMME. Organiser driften under en av de to andre helseenhetene. Enheten har selv ikke rom for nytenkning og utvikling uten friske ressurser. Da gjenstår å opprettholde fagfeltene innenfor dagens rammer og med de oppgavene som allerede er prioritert. Alle stillinger er besatt med godt kompetent personell som i daglig drift stort sett er selvgående. Det er ingen ønsket situasjon å skulle legge fagområdene i en annen helseenhet. Mye er iverksatt eller under iverksetting og vi ser behovet for stadig nye forbedrings- og utviklingsområder. Men enheten kan ikke iverksette tiltak alene, og er avhengig av felles helsestrategier dersom man ønsker nye og endrede rnålsettinger/ strategier for de samlede tjenestene. Innsparing I årsverk ledelse, kr (effekt fra ) PRIORITERING NYETILTAK. Her kornmenteres nye og endrede behov sett i et faglig perspektiv hvor vi baserer mnspillene på forskning, erfaringsbasert kunnskap, målsettinger i samhandlingsreformen og nye stathge krav. Kostnadsdel: Nytt nødnett; kostnader antas påløpt siste halvdel interkommunalt samarbeid om MHV: kr Barnevern: J årsverk kr Satsing på rehabilitering: 1 årsverk kr Psyklatrisk sykepleier: 1 årsverk kr I deler av lønn dekkes reennorn cenposterine fra ken omsere) SUM nve tiltak kr De nye tiltakene er nærmere beskrevet under hvert fagområde. Side 3 iv 3

13 , saksnr. 2013/ Om fagområdene nye og endrede behov. Fastlecieordninaen For første gang på mange år har befolkningen et fastlegetilbud i tråd med fastlegeforskriften. Samtidig blir de kommunale allmennlegeoppgavene tilfredsstillende ivaretatt, og med den kapasiteten som tidligere er besluttet.. Utfordringen i allmennlegetjenestene har vært mange og skriver seg lang tid tilbake. Det er først nå at stillingene er fast besatt og kommunen befinner seg i starten av å bruke legekompetansen til beste internt samarbeid og samtidig ha en tilgjengelig, stabil og trygg fastlegeordning. Enheten synliggjorde, i budsjettarbeid 2012, økt kommunal kostnad på kr 300 for å finansiere den tredje legestillingen. I 2013 dekkes kostnaden inn vha. det statlige fastlønnstilskuddet, men beløpet må innarbeides på budsjettet, noe som kan skje ved intern omprioritering mellom funksjonene på ansvarsområde 321. Videre er målet å redusere antall gjestepasienter med 50 % sammenlignet med 2013, som igjen reduserer overføringen til andre kommuner. Samlet sett vil da den tredje fastlegestillingen være inndekt. Det mangler fortsatt kunnskap om et samlet refusjonsbeløp når alle stillinger er besatt, o man velger å holde inntektsnivået på 2013-nivå. Men det er grunn til å videreføre satsingen på spesialistutdanning da det gir grunnlag for langt høyere takster enn for en allmennlege. I det interkommunale helsesamarbeidet vil det fremmes sak om samarbeid om yrkeshygieniker innen miljørettet helsevern. Vedkommende skal utføre arbeidsoppgaver som betinger spesiell kompetanse ved søknader om godkjenninger og ved tilsyn. Kompetanse til å treffe vedtak i hht. Folkehelseloven skal fortsatt ligge i den enkelte kommune. Kommunen har frem til dd. kjøpt en slik tjeneste i svært lite omfang. Saken er ikke politisk behandlet i Verran, men den anslåtte kostnaden beløper seg til kr pr år. holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er en annen pliktmessig oppgave for kommunen. Oppgaven skal ikke håndteres verken fra lege eller forebyggende enhet alene, men viktig helsefaglig kompetanse er tilgjengelig og under oppbygging. økt kostnad interkommunal stilling MHV: kr Nytt nødnett. Landsdekkende nytt nødnett er under utbygging. For kommunens del forventes driftsmessige kostnader fra 1. kvartal Det er foreløpig uklart om det påløper kostnader allerede (innkjøp, opplæring). Anslåtte kostnader må baseres på kommunens valg for investering og drift av operatørsentral. Barneverntienesten Barnevernleder har vært stedfortreder for driftsieder.siden september måtte ordninger settes i passiv da barneverntjenesten var inne i en hektisk periode med svært kompliserte saker, parallelt med tiltaksutvikling og videreutdanning i COS gruppemodell og barnevernledelse. Antall undersøkelses- og oppfølgende saker holder seg stabilt, men kompleksiteten i sakene har økt og fordret økt innsats pr sak. Dette er nye erfaringer inneværende år. Sertifisering av to ansatte som COS gruppe terapeuter er blant annet svar på endringene i det statlige barnevernet (bufetat) og samsvarer med kommunens uttalte satsing på primærforebyggende tiltak. Side4ava

14 , saksnr. 2013/ Endringene i bufetat innebærer at hjelpetiltak frafaller og kostnadene for kjøp av institusjoner fordobles. Kommunene må nå selv sørge for egnede og filstrekkelige hjelpetiltak. Ved å prioritere sertifisering er kommunen pro aktiv med tanke på tiltaksutvikling og er så langt den eneste kommunen i Nord Trøndelag som høyner kompetansen til sertifiserings-nivå. Programmet utviklet etter og basert på etter 50 års forskning, og barneverntjenesten har kommet i gang med veiledning av den 1. gruppa. Dersom enheten skal bestå som egen enhet må det tilføres ekstra ressurser for å ivareta stedfortrederfunksjonen. Barnevernleder ivaretar nå funksjon som både saksbehandler og administrativ ogfaglig leder for barrievernområdet. Det er også et uttrykt mål at barnevernleder skal drifte prosjektet tidlig innsats (TI). I enhetens forslag til budsjett 2013 var man tydelig på at å redusere bemanningen på barnevern for å styrke på helsestasjon ikke var veien å gå. Likevel ble dette vedtatt. Administrativt valgte vi å videreføre tre prosjekter i barnevernet selv om bemanningen ble redusert. (COS, barnevernledelse og Tidlig Innsats). Sett i ettertid oppleves dette å være for ambisiøst og har medført et større press på tjenesten enn tilsiktet. Ansatte i barnverntjenesten er i en utsatt posisjon i et lite og oversiktlig lokalsamfunn. Spørsmål, kritikk og ulike typer sanksjoner er en av baksidene. Dersom kommunen skal beholde den kompetanse og de medarbeiderne som tjenesten har i dag må det sikres slik at bemanningen gjenspeiler oppgavene som skal utføres. Forebyggende enhet består av mange uhke fagfunksjoner i utvikling, og et minimum av kunnskap må overføres og vedlikeholdes for den som er stedfortreder. For at barnevernleder reelt skal kunne bistå og iva reta rollen som stedfortreder, fordrer dette en styrking av tjenesten med minst et halvt årsverk. økt kostnad: årsverk forebyggende barnevern/ stedfortreder: Kr Rehabifiterinq Rehabilitering er en lovpålagt oppgave som er sporadisk og lite/ ikke ivaretatt i kommunen i dag. Skillet mellom spesialistrehabilitering og kommunal rehabilitering er gjenstand for et eget prosjekt mellom helseforetaket M-N og KS-kommunene i regionen.den kommunale oppbyggingen av rehabibteringen må være et område som har fokus og gjenspeile ansvaret lagt til kommunene. Rehabiliterings- arbeid og oppgaver er for forebyggende enhet å sikre tilstrekkelig kompetanse i samhandlingen og i pasientforløpet. Fysio- og ergoterapitjenestene er sentrale og helt nødvendige både i forebyggende og hverdagsrehabilitering. Samhandlingsreformen fører til at flere blir skrevet ut til hjemkommu nen tidligere og færre får tilbud om spesialistrehabilitering. Gode pasientforløp og godt planlagt rehabilitering er essensielt for å sikre at brukere kan være mest mulig selvstendig og klare å bo i egen bolig lengre. I forhold til utviklingen mot en voksende eldre befolkning vil det være vesentlig med tiltak som sikrer at folk kan bo hjemme lengst mulig. Dette vil minske behovet for sykehjems innleggelse og hjemmesykepleie. Hverdagsrehabilitering er et godt dokumentert og utprøvd tiltak i denne retningen. Velferdsteknologi vil i denne sammenhengen også være viktig å ta i bruk i større grad. På begge områdene har Ergoterapeut og Fysioterapeut god kompetanse og kan fungere som pådriver og utvikler av tjenester. Med 1,5 årsverkfysioterapeut med driftstilskudd er befolkningen mellom 16 og 70 år godt ivaretatt. Kommunal fysioterapeut har snudd prioriteringer fra individuell behandling til forebygging og prosjektarbeid. Likevel skal hjemmeboende med dårlig funksjon, sykehjemspasienter samt barn og unge ivaretas. Kapasiteten er sprengt og nye prosjekter rettet mot forebygging og rehabilitering kan ikke iverksettes. Trcle5 av

15 , saksnr. 2013/ Kommunene er ikke pliktig i å ha ergoterapeut, men oppgavene ergoterapeuten ivaretar skal håndteres av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, for eksempel kartlegging, utprøving, tilpasning og opplæring av hjelpemidler, boligtilrettelegging og tilrettelegging i omgivelsene. Det er lite effektivt å ha andre enn ergoterapeut-kompetansen til å utføre slike oppgaver. I rehabiliteringsøyemed og med tanke på velferdsteknologi og tilrettelegging av bolig er kornpetansen helt nødvendig. På grunn av manglende kapasitet er det ikke iverksatt forebyggende- eller behandlende tiltak rettet mot barn og unge med overvekts problematikk. Om det kan være muligheter til å omprioritere på oppgaver og ressurser innen helse- og omsorg totalt sett tar jeg selvsagt ikke stilling til. økt kostnad til styrking av kommunal rehabilitering: 1 årsverk. Kr Pedaqoatsk psykologisk tieneste Tjenesten har etter hvert bygd opp solid kompetanse både i sakshåndtering og på systemnivå. Kommunen har ikke tilgang til egen logoped, noe som er under utredning idet interkommunale helsesamarbeidet. Et samarbeid vil betinge en kostnad som ikke er kjent pr dato. I mangel av fagsystem følges henvisninger, saks- mengde og type manuelt og gjennom ephorte. Felles fagsystem i INVEST ma prioriteres. Interkommunalt samarbeid om logoped: under planlegging / kostnad ikke kjent. Helsestasion oq skolehelsetienesten Vi årsverk er fra mars omfordelt fra barnevern til helsesøster. Det har gitt en helsesøsterressurs som noenlunde samsvarer med normtall for tjenesten. I tillegg ble det søkt og innvilget statlig finansiering av % årsverk som ga rom for ytterligere styrking opp mot delprosjekter for en helhetha, åpen oa helsestasion-oq skolehelsetteneste. Oppnådde resultater i prosjektet, ved evalueringen i november, er avgjørende om det søkes midler til videreføring. Enheten deltar i effektiviseringsnettverket (KS) og forventes å ha ferdig en tjenesteanalyse i desember då. Økningen i årsverk har gitt mulighet til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene på en forsvarlig måte. Styrkingen av helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en Idar satsing på primær forebygging. Tjenesten har de siste årene blitt pålagt flere nye oppgaver. Eksempler på dette er oppfølging av for tidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og måling av barn og ungdom og nye retningslinjer for forebygging av overvekt og fedme. Folkehelseprofilen for 2013 viser at overvekt, type 2-diabetes og muskel- og skjelettplager ser ut til å være et større problem i Verran enn i landet for øvrig. Dette gir oss klare indikasjoner på at det er viktig med tidlig forebygging hos barn og unge. I tillegg er presset på helsestasjon for tidlig hjemmebesøk økende. Både helsesøster og jordmor skal gi tilbud om tidlig hjemmebesøk. lordmortjenesten ivaretas av jordmor fra helseforetaket gjennom en samarbeidsavtale som går frem til juni Kommunen har en arbeidstaker som utdanner seg til jordmor som avslutter utdanningen i En kommunal tilsatt jordmor vil få mer ansikt til ansikt tid enn jordmoren ansatt i helseforetaket. ( har kjøretiden innlagt i arbeidstiden). leg foreslår ingen økning av jordmor- stillingen i 2014, men gjør oppmerksom på at kortere barseltid i sykehus kan føre til en kommunal plikt om å tilby jordmor- SideGav6

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer