økonomiplan Alle innspillene er offentlige fra etter kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "økonomiplan 2014 2016. Alle innspillene er offentlige fra 12.11.13 etter kl. 10.00."

Transkript

1 Innspill fra driftsenhetene økonomiplan til Arsbudsjett 2014 og Alle innspillene er offentlige fra etter kl

2 Verran kommune økonornlavdelingen Verran U. off I hht Off.L å 14 Notat Kjell Arne Furunes, Karin Widegren, Olaug Pettersen, ShrTellerås,Edith Tberese Johnsen, Anita Hopstad Vanebo, Ann Baardvik, Lisbeth Ystrnark, Kjetil Landsem, Per Morten Bjørgum Elise Dahl Fra: Sak an Date: 2013/1847-I Årsbudsjett 2014 kkonomiplan innspillfra driftsenhetene. Det er nå tid for å rullere kommunens økonomiplan og å utarbeide årsbudsjett for Første år i økonomiplanen er identisk med årsbudsjettet for Kommunen har store økonomiske utfordringer i årene framover både på grunn av sterkt reduserte inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov med tilhørende store låneopptak. Folketallet per er på 2643 mot 2834 per Nedgangen skyldes i hovedsak utflyrting av utenlandske arbeidere som var engasjert av bemanningsselskapet Fosdalen AS. Befolkningsendringene fører til et inntektsbortfall på omkring 6 mill kr for Verran i Kommunen har hatt store låneopptak i 2012 og 2013, og renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Fortsatt er det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage. Mine beste anslag på nåværende tidspunkt, før statsbudsjettet er lagt fram, er at driftsrammen for 2014 må reduseres med brisita. Dette er etter at uritiftene til nedlagte Stranda skole er ernet. Avhengig av hvor store låneopptak som blir vedtatt for 2014, må det forventes ytterligere kutt fra og med Under finner dere en tabell som viser utkast til nye drifrsrammer for driftsenhetene I kolonne er revidert budsjett for 2013 som ligger som basis kolonne viser endringer vedtatt i gjeldende økonomiplan kolonne viser ramrnekutt når reduksjonen på kr er jevnt fordelt I forhold til tallene i kolonne 1 kolonne er summen av kolonne 1-3 og viser utkast til nye budsjettramrner for 2014 De foreslåtte rammer bygger på lønnsnivå per , og det forutsettes at dere vil få kompensert for lønnsøkninger i tit ber nå om tilbakemelding på følgende:

3 , saksnr. 2013/ Kan lovpålagte oppgaver ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme? Beskriv tiltak som må gjennomføres for å holde budsjettrarnma, og konsekvensene av dette. Foreligger det nye/endrede behov på din driftsenhet som må innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan? Sett i så fall opp disse tiltakene i prioritert rekkefølge med beskrivelse. Har du andre forslag til effektivisering eller innsparingstiltak for din enhet eller kommunen for øvrig? Svar oå dette notatet bes sendt til mee med kooi til rådmannen innen 15. oktober d.å. Husk å drafte Innsolllene med tillitsvalete. Formannskapet må avgi innstilling til årsbudsjett og økonomiplan senest 3. desember. Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn fra desember Kommunestyret vedtar endelig budsjett 19. desember. ve man kommunes imbudsfret 2013 Utgalppunkt Røde tmi = vedtactit rtige øleplee Anme Funkajon Funktan (7) Rev. Bud Endfing 2013 Remmebatt 119mme Polilisk styring Valg e Kontroll og revisjon 637 ODO Eldres råd Ungdomsråd 24 ODO Råd for funksjonshemmede Politisk virksomhet Administrativ ledelse økonornienfiet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunkæoner Vernearheid/HMS 320 DOO Overformynderi Diverse pensjoner, forsikringer erisesenter mm Bevilling/skjenkekontroll Pleieromsorg/hjelp i hjemrnet A5vo-bedrift Boligtilskudd/f orvaltningslån hushanken Fysiske borniljetiltak festeavgift boligområder Konsesjonskraft/energl (næring) Drift av industriområder Ill 3253 Støtte meringsvirksomhet -939 ODO Næringsaydeling Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiese formål Rarnmetilskudd/genef elle Hatstilskudd Rådma nnen OrdInær bamehage Gnmnskole Grunnskoleundervisn. I andre kommuner 350 DDO KompetansehevIng skoler 8 COO Styrket I sirskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Fellesommaver oppvekst COO i IIIISUO Side 2 av 2

4 , Sek / VaXeroppladne In~cemdringen rere keerenunale befier ) ~ ) Statedderdd fbptmirew ~reekan » Grun~ F0 346 GCO ni » ole ) , Felle dole all ~ ~ bmw Grunnakok Unrornsklubb 140 7» AbbketS4 bem cri unse ed kukfloler » Andn ku110~14» 1C A1814~1d lunk4enehernnede Itultflie tat XQ 2541 Xerehert~p X0 11_44ebesn hjernfflebiendlt stant arel_perlesk ravikkgphenneed Ple4e/runen berge sere A84448^441~ hinkdoshernnede X0 2100» nele/c~ edrendri C dashbldrel P84/444erlIble r4400~ i ) Ple4/omscej i renldk bong ~4-91~ E Prt Hehatuloner C sorld Fore0,130.» arbeld 403e 011 AkUvreerIn1/s0Me1jen funksjonshemmede eldre, uratly Iegedeneale Fysketerapl DIstrIkiernedIsInsk eenter 619 CO) IlerneeenedenesIen Elamev Ilarnewnmallt» rttenfor bn-ghen ) er 321 Medflmedlerlr sanfle Foreb.~» Ses10 r1dgee04 cli velledring Urridernspro0410 HAV ) er0extr 640 X ~ sa~p » X31 C01) 7 ISIS ) ) 37 41/0-933( ~ 11» Iferran CD obehandIrd CQ LeI oi opprding Sble 3 re 3

5 , saksnr. 2013/ Verran kornmuneskoger Landbruksforvflandbruksbas næringsiftv Fiske og vimorvaltning Forvaltning friluftsornrilder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettssnlegg eo Enhet samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning Adrnistrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnebagelokaler Prestekragen Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follaloss Skolelokaler Verrastranda Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsbohger Øvrige kommunale boliger -175 OCO Botellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Orift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kornrriunale idrettsanlftsg Orift svpmmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Enhet samfunnortvikl., eiendom Driftssentral anlegg ilderenveftn Nommunale veler, trafikksikkerh Gatelys Parker, plasser og torg so Enhet samfunnsuhrikling, anlegg Kopi til: lacob Br. Almlid Anita Ulstad Robert Bjørk Side 4 av 4

6 Verran kommune Rådmann verran Notat lacob Br. Almlid, Ellse Dahl, Robert Bjørk, Morten Aakvik, Espen Høy, Dalia Brønstad, 711: Lars Landsem, Håvard Bergfall, Lise Eriksen, Per Morten Bjørgum, Ria Rømo, Håvard Skjellegrind, Ina Saursaunet Sak or: Dato: 2013/ Referat fra drøftingsmøte vedr. budsjett og økonomiplan I forbindelse med årsbudsjett for 2014 og økonomiplan ble det gjennomført drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene den Forfall- Ina Saursaunet, Ra Romo og Per Morten Biergum Referent. Amta Ulstad lf. rådmannen sin informasjon i forbindelse med bestilling til driftslederne i budsjett og økonomiplanarbeidet har kommunen har store økonomiske utfordringer i årene framover, både på grunn av sterkt reduserte inntekter som følge av nedgang i folketall, og store investeringsbehov med tilhørende store låneopptak. Nedgangen i folketallet skyldes i hovedsak utflytting av utenlandske arbeidstakere som var engasjert av bemanningsselskapet Fosdalen AS. Befolkningsendringene fører til et inntektsbortfall på omkring 6 mkr for Verran i Kommunen har hatt store låneopptak 12012/13, og renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Fortsatt er det behov for utbygging av trinn 2 på Malm skole og ny barnehage Tallene er foreløpige og før statsbudsjettet er framlagt. Avhengig av hvor store låneopptak som blir vedtatt for 2014, må det forventes ytterligere kutt fra og med Kommunen står foran store investeringsprosjekter, herunder: Byggetrinn 2 Malm skole, estimert kostnad 30 mkr Hall, estimert kostnad 15 mkr(nettotall) Barnehageutbygging, estimert kostnad 40 mkr Radontiltak Folla skole, estimert kostnad 5 mkr Foreløpige anslag) Oppsummert ligger investeringsbehovene i størrelsesorden 90 mkr. Hvor av det er avsatt 30 mkr til byggetrinn 2 på Malm skole. Dette medfører økte kapitalkostnader for kommunen på 3 mkr, bare i 2014.

7 , saksnr. 2013/ Over tid har manglende vedlikeholdsarbeid på en rekke kommunale bygninger medført at investeringsbehovene har blitt større. I tillegg har kravet til bygningers standard ift universell utforming, innemiljø, miljø og energi, samt funksjonalitet, økt Oppgraderingstiltak kan i mange tilfeller være mer kostbart enn å bygge nytt. I tillegg vil det i mange tilfeller være mer kostnadseffektivt med ny bygningsmasse. I Verran kommune har man flere eksempler på at bygningsmassen må opprustes, blant annet på Folla skole og på sykeheimen. Det betinger tiltak bare for å få gjennomført planlagte investeringer i kommunen. Når behovene er såpass store medfører dette at det sannsynhgvis er behov for å se på/vurdere/ foreta en del strategiske valg. Flere år med stramme budsjettrammer innenfor den enkelte driftsenhet har bidratt til at handlingsrommet er redusert, og ytterligere kutt i den størrelsesorden det er snakk om for å kunne foreta framtidige investeringer, er urealistisk å få til innenfor dagens budsjettramme-/r. Et alternativ kan være at man ikke foretar investeringer, men en slik strategi vil sannsynligvis ikke sikre gode tjenester, som er tilpasset dagens behov. Driftsenhetene er utfordret til å komme med innspill angående mulige innsparingstiltak. Den enkelte driftsleder har i oppgave å inkludere plasstillitsvalgte i sitt arbeid. Det er bedt om følgende tilbakemelding, innen 15.oktober: I. Kan lovpålagte oppgaver ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme. Hvilke tiltak må i tilf. gjennomføres for å holde budsjettrammen, og konsekvensene av dette. Foreligger det nye/ endrede behov Andre forslag til effektivisering eller innsparingstiltak for din enhet eller kommunen for øvrig. Den videre prosessen: 1 Arbeidstakerorganisasjonene innkalles til ny drøfting etter at innspillene fra driftsenhetene er oppsummert 2 Ny drøfting etter at rådmannen har konkludert Formannskapet må avgi innstilling iii årsbudsjett og økonomiplan senest 3. desember Kommunestyret vedtar endelig budsjett 19. des. Morten Aakvik er utpekt til å være arbeidstakerorganisasjonen sin representant inn i budsjett og økonomiplanarbeidet. Svle 2 av 2

8 Verran kommune Helse, rehab og omsorg yerran U. off i hht Offl g 14 Notat llt Elise Dahl in: Anita Hopstad Vanebo Sak an Dato: 2013/ Årsbudsjett 2014 /0konomiplan innspillfra driftsenhetene. Soarsmål 1. Kan loymilagte oppgaver Ivaretas innenfor den fonlåtte budsjettramme? Beslidy tiltak som må dennomhire for å holde budsjettramma, og konsekvensene av dette. Vi mener at lovpålagte oppgaver kan ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramme. Åpen omsorg må nedbemanne med 1,5 årsverk. Dette er mulig da vi har mistet en ressurskrevende bruker høsten Vi har derfor kunnet redusere bemanningen med 1 dagyakt hele uken, dvs. 7 dager. Da enheten har flere ubesatte stillinger ved andre avdelinger vil de ansatte omplasseres dit uten overtallighet. På møte den ble tillitsvalgte og HVO informert om endringen ved hjemmesykepleien. Vi må redusere med 1,5 årsverk i 2014 for å holde budsjettramma. Drøftingsmøte om årsbudsjettet 2014 ble da satt til den da mange har fener i ukene før. Referat fra dette møte kommer derfor etter fdsten for tilbakemelding av årsbudsjettet Spørsmål 2. Forellgger det nye/endrede behov på dln drlftsenhet som må innarbeldes I ånbudsjettet og økonondplan? Sett I så fall opp disse tiltakene I prlorited rekltefølge med beskrivelse. Åpen omsorg ser behovet for snarlig løsning når det gjelder behovet for bofellesskap for brukere med sarskifte behov. Åpen omsorg har behov for økt kompetanse innen psykratri tjenesten og det må ansettes en 100% psykiatrisk sykepleier. Dette kan utløse økte lønnsutgifter. Spersmål 3. Mar du andre forslag tll effektiviseling eller Innsparingsdltak for din enhet eller kommunen for øvrig? Slå sammen sykeheimen og forebyggende enhet til en driftsleder og en assisterende driftsleder. 80% assisterende driftsleder på Åpen omsorg. Dette forutsetter at enheten fortsatt har tilgang på fagsykepleierne. Det vil si oppdatering av arbeidshstene og fordeling av arbeidsplan. Åpen omsorg sier opp en leasing bil. Redusedng av varaordfører stillingen fra 30 % til 10 % stiffing.

9 , saksnr. 2013/ Side 2 av 2

10 Verran kommune Forebngende eahet yerran U. off I hht Off.L g 14 Notat Ilk Elise DaN Lisbeth Vstmark Sak ar: Dato: 2013/ Innspill til budnett og økonomiplan Enhetens budsiett r iuni 2013: kr Forebyggende enhet har arbeidet med innspill til budsjett oe økonomiplan med forutsetningene grtt i økonomisjefens notat. Her fremgår en reduksjon på vel kr for enheten samlet. økonornisk status pr oktober. Pr dato har vi meldt et forventet overforbruk som enheten pr dato ikke har klart å dekke inn. ( rnedfinansienng og kjøp av juridisk kompetanse). Enssepostene er ikke inntatt i budsjett 2014, og kan medføre ytterligere kutt på enhetsrammen. Forbruket av spesialisthelsetjenestene er høyere enn beregnet, og den statlige overføringen dekker ikke opp for den kommunale medfinansieringen. Dersom anslaget for 2013 på kr 500 i økt medfinansiehng, blir det endelige resultatet er det grunn til å vurdere krav om kompensasjon for deler/ hele økningen. Medfinansiering for psykiatri er utsatt inntil videre. Bamevemtjenestene er under press, og har fiere kompliserte og tidkrevende saker i tillegg til stor reisevirksomhet for å opplylle tilsynskravene ved fosterheims-plasseringer. Kompleksiteten er i seg selv en kostandsdriver hva angår juridisk bistand. MedflnanderIng og Interkommunelt samarbeid. I "budne utgifter" til helseforetak og interkommunah helsesamarbeid utgjør medfinansieringen den sterste enkeltandelen. Den statlige overføringen er lavere enn kommunens forventede årskostnad. Årsakene til et større forbruk av spesialisthelsehenester er nok sammensatte, men dernografi og geografi med nærhet til lokalsykehuset antas å påvirke forbruket. På en annen side kan forbruket ses i sammenheng med svakheter i satsingen på lokale tiltak i stedet for, før og etter spesialisthelsetjenestene. Fortsatt er det få politiske føringer for oppfølgingen av

11 , saksnr. 2013/ samhandlingsreformen lokalt. Tiltak som har effekt i andre kommuner kan også være virksomme tiltak for Verran. ( eldresenter, satsing rehabikering; både forebyggende, døgnbasert og dag/ hjemmebasert). Interkommunalt samarbeid Legevakt: kr DMS: kr Kommunal øyeblikkelig hjelp: kr ( statlig overføring) 111sammen kr Det interkommunale samarbeidet videreføres i Antall sengeplasser ved DMS er redusert fra 16 til 12 senger. Det vil ha betydning for kostnaden. Det kommunale 0.hjelp- tilbudet finansieres i sin helhet gjennom statlig overføring inntil tiltaket blir lovpålagt fra Legevaktavtalen med Steinkjer og Snåsa er under reforhandling, men kommunen har ikke annet valg enn å samarbeide med andre om legevakt på kveld, natt, helg og høytid. Innføringen av nytt nødnett vil sannsynligvis forsterke behovet for en interkornmunal løsning. Arbeidet med det nye nødnettet er så vidt i oppstartsfasen i vår region. Det nye nødnettet for helsetjenestene stiller krav til kornmunikasjons- beredskap og utstyr. Dersom akuttberedskapen, på dagtid, skal ivaretas lokalt som idag er man pålagi å investere i og drifte samme utstyr som en døgnlegevakt. Dette medfører økte kostnader i klassen. Det kan ikke være effektiv bruk av midler så lenge vi kan forhandle om døgntilknytning ved Steinkjer legevakt. ( legene lokalt utfører oppgavene, men varsles via operatør ved Steinkjer legevakt). En slik løsning gir en lavere kostnad enn om operatøransvaret er lagt i Verran, uten å kunne tallfeste beløpet. Det forutsettes at investerings- og opplæringskostnader kan påløpe fra siste halvdel 2014, med driftskostnader fra Det arbeides med å få tallfeste beløpene med den skisserte tidsplanen langt til grunn. Statliqe tilskudd 2013: Barnevern: kr ( 1 årsverk / kompetansemfdled Helsestasjon/ skolehelsetjeneste Kr (11 årsverk) Tilskudd til fastlegeordrungen kr ( rekrutering av 3.fastlege) Til sammen kr Kommunen finansierer selv 2 årsverk i barneverntjenesten, det tredje er fullfmansiert gjennom øremerkede midler gjennom statlig opptrapping. Det forventes en videreføring av tilskuddet i Helsestasjon og skolehelsetjenesten fikk tilskudd til stilling med mulighet til å søke videreføring i Tilskuddet til å rekruttere fastlege er et engangstilskudd i 2013 STATUS 2013: Enheten har samlet sett ikke fått tilført nye kommunale ressurser. ( kun omfordelt 50 % st. fra barnevern til helsestasjon etter politisk vedtak). Faggruppene hadde fra før hatt fullt opp å gjøre, og samtlige ansatte skal ha stor ros for å ta ansvar og iverksette nye oppgaver og prosjekter inneværende år. Nå er grensen nådd hva angår å sette i gang nye prosjekter uten at det følger med ressurser. Men flere prosjekter og oppgaver burde vært løftet frem og planlagt. Rehabilitering er ett av dem, også arbeid med helhetlige pasientforløp og innen rus og psykiatri. Side 2 en 2

12 , saksnr. 2013/ Av tiltak Iverksatt / under iverksetting som enheten selv har prioritert: COS: primærforebyggende tiltak Foreldreforberedende kurs Tidlig innsats samarbeid med barnehagene KE rutiner og innfasing av fagsystem IP Friskliv Inn-Trøndelag:Gym for alle - samarbeid med Malm skole DelTa: tverrfaglig arbeidsgruppe, koordinatorfunksjonen i enheten (samarbeid med KoRL15) Møtestruktur (tverrfaglig og tverretatlig) under innføring Forsterket helsestasjon/ skolehelsetjeneste for tilflyttere EffektiviseHngsnettverk med brukerundersøkelse. Barnevernledelse De aller fleste oppgavene som utføres i enheten er lovpålagte, men 1,6 årsverk ikke er lovpålagte funksjoner (driftsleder og ergoterapeut). Men ergoterapeuten er sentral for å kunne utføre lovpålagte oppgaver som f. eks tilrettelegging og ADL- trening. Lederen har sin oppgave i å samordne, rapportere og utvikle tjenestene i hht. administrative og politiske føringer. FORSLAGFOR Â HOLDE DRIFTEN 2014 INNENFOR FORESLMT RAMME. Organiser driften under en av de to andre helseenhetene. Enheten har selv ikke rom for nytenkning og utvikling uten friske ressurser. Da gjenstår å opprettholde fagfeltene innenfor dagens rammer og med de oppgavene som allerede er prioritert. Alle stillinger er besatt med godt kompetent personell som i daglig drift stort sett er selvgående. Det er ingen ønsket situasjon å skulle legge fagområdene i en annen helseenhet. Mye er iverksatt eller under iverksetting og vi ser behovet for stadig nye forbedrings- og utviklingsområder. Men enheten kan ikke iverksette tiltak alene, og er avhengig av felles helsestrategier dersom man ønsker nye og endrede rnålsettinger/ strategier for de samlede tjenestene. Innsparing I årsverk ledelse, kr (effekt fra ) PRIORITERING NYETILTAK. Her kornmenteres nye og endrede behov sett i et faglig perspektiv hvor vi baserer mnspillene på forskning, erfaringsbasert kunnskap, målsettinger i samhandlingsreformen og nye stathge krav. Kostnadsdel: Nytt nødnett; kostnader antas påløpt siste halvdel interkommunalt samarbeid om MHV: kr Barnevern: J årsverk kr Satsing på rehabilitering: 1 årsverk kr Psyklatrisk sykepleier: 1 årsverk kr I deler av lønn dekkes reennorn cenposterine fra ken omsere) SUM nve tiltak kr De nye tiltakene er nærmere beskrevet under hvert fagområde. Side 3 iv 3

13 , saksnr. 2013/ Om fagområdene nye og endrede behov. Fastlecieordninaen For første gang på mange år har befolkningen et fastlegetilbud i tråd med fastlegeforskriften. Samtidig blir de kommunale allmennlegeoppgavene tilfredsstillende ivaretatt, og med den kapasiteten som tidligere er besluttet.. Utfordringen i allmennlegetjenestene har vært mange og skriver seg lang tid tilbake. Det er først nå at stillingene er fast besatt og kommunen befinner seg i starten av å bruke legekompetansen til beste internt samarbeid og samtidig ha en tilgjengelig, stabil og trygg fastlegeordning. Enheten synliggjorde, i budsjettarbeid 2012, økt kommunal kostnad på kr 300 for å finansiere den tredje legestillingen. I 2013 dekkes kostnaden inn vha. det statlige fastlønnstilskuddet, men beløpet må innarbeides på budsjettet, noe som kan skje ved intern omprioritering mellom funksjonene på ansvarsområde 321. Videre er målet å redusere antall gjestepasienter med 50 % sammenlignet med 2013, som igjen reduserer overføringen til andre kommuner. Samlet sett vil da den tredje fastlegestillingen være inndekt. Det mangler fortsatt kunnskap om et samlet refusjonsbeløp når alle stillinger er besatt, o man velger å holde inntektsnivået på 2013-nivå. Men det er grunn til å videreføre satsingen på spesialistutdanning da det gir grunnlag for langt høyere takster enn for en allmennlege. I det interkommunale helsesamarbeidet vil det fremmes sak om samarbeid om yrkeshygieniker innen miljørettet helsevern. Vedkommende skal utføre arbeidsoppgaver som betinger spesiell kompetanse ved søknader om godkjenninger og ved tilsyn. Kompetanse til å treffe vedtak i hht. Folkehelseloven skal fortsatt ligge i den enkelte kommune. Kommunen har frem til dd. kjøpt en slik tjeneste i svært lite omfang. Saken er ikke politisk behandlet i Verran, men den anslåtte kostnaden beløper seg til kr pr år. holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er en annen pliktmessig oppgave for kommunen. Oppgaven skal ikke håndteres verken fra lege eller forebyggende enhet alene, men viktig helsefaglig kompetanse er tilgjengelig og under oppbygging. økt kostnad interkommunal stilling MHV: kr Nytt nødnett. Landsdekkende nytt nødnett er under utbygging. For kommunens del forventes driftsmessige kostnader fra 1. kvartal Det er foreløpig uklart om det påløper kostnader allerede (innkjøp, opplæring). Anslåtte kostnader må baseres på kommunens valg for investering og drift av operatørsentral. Barneverntienesten Barnevernleder har vært stedfortreder for driftsieder.siden september måtte ordninger settes i passiv da barneverntjenesten var inne i en hektisk periode med svært kompliserte saker, parallelt med tiltaksutvikling og videreutdanning i COS gruppemodell og barnevernledelse. Antall undersøkelses- og oppfølgende saker holder seg stabilt, men kompleksiteten i sakene har økt og fordret økt innsats pr sak. Dette er nye erfaringer inneværende år. Sertifisering av to ansatte som COS gruppe terapeuter er blant annet svar på endringene i det statlige barnevernet (bufetat) og samsvarer med kommunens uttalte satsing på primærforebyggende tiltak. Side4ava

14 , saksnr. 2013/ Endringene i bufetat innebærer at hjelpetiltak frafaller og kostnadene for kjøp av institusjoner fordobles. Kommunene må nå selv sørge for egnede og filstrekkelige hjelpetiltak. Ved å prioritere sertifisering er kommunen pro aktiv med tanke på tiltaksutvikling og er så langt den eneste kommunen i Nord Trøndelag som høyner kompetansen til sertifiserings-nivå. Programmet utviklet etter og basert på etter 50 års forskning, og barneverntjenesten har kommet i gang med veiledning av den 1. gruppa. Dersom enheten skal bestå som egen enhet må det tilføres ekstra ressurser for å ivareta stedfortrederfunksjonen. Barnevernleder ivaretar nå funksjon som både saksbehandler og administrativ ogfaglig leder for barrievernområdet. Det er også et uttrykt mål at barnevernleder skal drifte prosjektet tidlig innsats (TI). I enhetens forslag til budsjett 2013 var man tydelig på at å redusere bemanningen på barnevern for å styrke på helsestasjon ikke var veien å gå. Likevel ble dette vedtatt. Administrativt valgte vi å videreføre tre prosjekter i barnevernet selv om bemanningen ble redusert. (COS, barnevernledelse og Tidlig Innsats). Sett i ettertid oppleves dette å være for ambisiøst og har medført et større press på tjenesten enn tilsiktet. Ansatte i barnverntjenesten er i en utsatt posisjon i et lite og oversiktlig lokalsamfunn. Spørsmål, kritikk og ulike typer sanksjoner er en av baksidene. Dersom kommunen skal beholde den kompetanse og de medarbeiderne som tjenesten har i dag må det sikres slik at bemanningen gjenspeiler oppgavene som skal utføres. Forebyggende enhet består av mange uhke fagfunksjoner i utvikling, og et minimum av kunnskap må overføres og vedlikeholdes for den som er stedfortreder. For at barnevernleder reelt skal kunne bistå og iva reta rollen som stedfortreder, fordrer dette en styrking av tjenesten med minst et halvt årsverk. økt kostnad: årsverk forebyggende barnevern/ stedfortreder: Kr Rehabifiterinq Rehabilitering er en lovpålagt oppgave som er sporadisk og lite/ ikke ivaretatt i kommunen i dag. Skillet mellom spesialistrehabilitering og kommunal rehabilitering er gjenstand for et eget prosjekt mellom helseforetaket M-N og KS-kommunene i regionen.den kommunale oppbyggingen av rehabibteringen må være et område som har fokus og gjenspeile ansvaret lagt til kommunene. Rehabiliterings- arbeid og oppgaver er for forebyggende enhet å sikre tilstrekkelig kompetanse i samhandlingen og i pasientforløpet. Fysio- og ergoterapitjenestene er sentrale og helt nødvendige både i forebyggende og hverdagsrehabilitering. Samhandlingsreformen fører til at flere blir skrevet ut til hjemkommu nen tidligere og færre får tilbud om spesialistrehabilitering. Gode pasientforløp og godt planlagt rehabilitering er essensielt for å sikre at brukere kan være mest mulig selvstendig og klare å bo i egen bolig lengre. I forhold til utviklingen mot en voksende eldre befolkning vil det være vesentlig med tiltak som sikrer at folk kan bo hjemme lengst mulig. Dette vil minske behovet for sykehjems innleggelse og hjemmesykepleie. Hverdagsrehabilitering er et godt dokumentert og utprøvd tiltak i denne retningen. Velferdsteknologi vil i denne sammenhengen også være viktig å ta i bruk i større grad. På begge områdene har Ergoterapeut og Fysioterapeut god kompetanse og kan fungere som pådriver og utvikler av tjenester. Med 1,5 årsverkfysioterapeut med driftstilskudd er befolkningen mellom 16 og 70 år godt ivaretatt. Kommunal fysioterapeut har snudd prioriteringer fra individuell behandling til forebygging og prosjektarbeid. Likevel skal hjemmeboende med dårlig funksjon, sykehjemspasienter samt barn og unge ivaretas. Kapasiteten er sprengt og nye prosjekter rettet mot forebygging og rehabilitering kan ikke iverksettes. Trcle5 av

15 , saksnr. 2013/ Kommunene er ikke pliktig i å ha ergoterapeut, men oppgavene ergoterapeuten ivaretar skal håndteres av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, for eksempel kartlegging, utprøving, tilpasning og opplæring av hjelpemidler, boligtilrettelegging og tilrettelegging i omgivelsene. Det er lite effektivt å ha andre enn ergoterapeut-kompetansen til å utføre slike oppgaver. I rehabiliteringsøyemed og med tanke på velferdsteknologi og tilrettelegging av bolig er kornpetansen helt nødvendig. På grunn av manglende kapasitet er det ikke iverksatt forebyggende- eller behandlende tiltak rettet mot barn og unge med overvekts problematikk. Om det kan være muligheter til å omprioritere på oppgaver og ressurser innen helse- og omsorg totalt sett tar jeg selvsagt ikke stilling til. økt kostnad til styrking av kommunal rehabilitering: 1 årsverk. Kr Pedaqoatsk psykologisk tieneste Tjenesten har etter hvert bygd opp solid kompetanse både i sakshåndtering og på systemnivå. Kommunen har ikke tilgang til egen logoped, noe som er under utredning idet interkommunale helsesamarbeidet. Et samarbeid vil betinge en kostnad som ikke er kjent pr dato. I mangel av fagsystem følges henvisninger, saks- mengde og type manuelt og gjennom ephorte. Felles fagsystem i INVEST ma prioriteres. Interkommunalt samarbeid om logoped: under planlegging / kostnad ikke kjent. Helsestasion oq skolehelsetienesten Vi årsverk er fra mars omfordelt fra barnevern til helsesøster. Det har gitt en helsesøsterressurs som noenlunde samsvarer med normtall for tjenesten. I tillegg ble det søkt og innvilget statlig finansiering av % årsverk som ga rom for ytterligere styrking opp mot delprosjekter for en helhetha, åpen oa helsestasion-oq skolehelsetteneste. Oppnådde resultater i prosjektet, ved evalueringen i november, er avgjørende om det søkes midler til videreføring. Enheten deltar i effektiviseringsnettverket (KS) og forventes å ha ferdig en tjenesteanalyse i desember då. Økningen i årsverk har gitt mulighet til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene på en forsvarlig måte. Styrkingen av helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en Idar satsing på primær forebygging. Tjenesten har de siste årene blitt pålagt flere nye oppgaver. Eksempler på dette er oppfølging av for tidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og måling av barn og ungdom og nye retningslinjer for forebygging av overvekt og fedme. Folkehelseprofilen for 2013 viser at overvekt, type 2-diabetes og muskel- og skjelettplager ser ut til å være et større problem i Verran enn i landet for øvrig. Dette gir oss klare indikasjoner på at det er viktig med tidlig forebygging hos barn og unge. I tillegg er presset på helsestasjon for tidlig hjemmebesøk økende. Både helsesøster og jordmor skal gi tilbud om tidlig hjemmebesøk. lordmortjenesten ivaretas av jordmor fra helseforetaket gjennom en samarbeidsavtale som går frem til juni Kommunen har en arbeidstaker som utdanner seg til jordmor som avslutter utdanningen i En kommunal tilsatt jordmor vil få mer ansikt til ansikt tid enn jordmoren ansatt i helseforetaket. ( har kjøretiden innlagt i arbeidstiden). leg foreslår ingen økning av jordmor- stillingen i 2014, men gjør oppmerksom på at kortere barseltid i sykehus kan føre til en kommunal plikt om å tilby jordmor- SideGav6

16 , saksnr. 2013/ oppfølging innen to døgn etter hjemkomst. Dette kan i så fall bety behov for større stilling enn dagens 20 %. Psykiatri/ rus Veileder for oppbygging av kommunale tjenester innen rus og psykiatri, samt påtroppende regjeringserklæring tydeliggjør behovet for en opptrapping i kommunen. Dette er heller ingen ny sak, behovet for å øke fokuset har vært til stede over lang tid. Oppbygging, behandling og velledning prioriteres. Gjennom en omfordeling fra åpen omsorg er det mulig å dekke inn kr av den totale årskostnaden på kr Man er i dialog med Helsedir. om et tildelt statlig hiskudd kan omprioriteres, men svaret foreligger ikke enda. Økt kostned: 1 årsverk psykiatrisk sykepleier: kr Kopi til: Jacob Br. Almlid Side7 av 7

17 Verran kommune Oppvekst Ar. yerran Notat TII: Elise Dahl Fra: Kjell Arne Furunes Sak or: Dato: 2013/ Arsbudsjett 2014/Økonomiplan Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst er i notat av foreslått med et rammekutt på i Innenfor ansvar 112 dekkes i dag noen oppgaver som ikke er lovpålagt. Dette gjelder: MOT Ungt Entreprenørskap Skoleskyss ut over Opplæringslovens krav Tilskudd private barnehager ved inntak av barn uten rett, og tilskudd ved inntak av barn utenom gjeldende telledatoer. På disse områdene har Kommunestyret gitt spesiell prioritet ved egne vedtak; MOT og Ungt Entreprenørskap ved behandling av budsjett og økonomiplan i desember 2012, og skoleskyss i egen sak våren For MOT og Ungt Entreprenørskap er Verran kommune bundet i 2 år ut over 2013 (t.o.m. 2015). For skoleskyssen omfatter gjeldende vedtak en betydelig kommunal merutgift til skoleskyss for elever i Malm. Denne merutgiften anslås til pr. år. I forbindelse med budsjett 2014 må det fremmes egen sak, som i forslag innebærer reduksjon i dagens skyssopplegg ned til lovoålaet skvss. Dette vil være positivt sett ut fra et folkehelseperspektiv mer fysisk aktivitet til fler. I møte , ba kommunestyret om "en helhetlig utredning av det kommunale barnehagetilbudet" på Malm. Dette følges opp i forprosjektet til Malm barnehage. Vedtaket inneholder også en klar bestilling i forhold til at alle barn i Verran som har behov, skal få plass i barnehagene. Dette er oppfylt for barnehageåret I forslag til Statsbudsjett for 2014 legges det opp til to opptak i barnehagene årlig. Det vil delvis imøtekomme kommunestyrets bestilling. Fra 2013 gjelder at de private barnehagene får tilskudd fra dato når de tar inn barn utenom gjeldende telledatoer. Det medfører "merutgifter" på om lag for perioden I. Konklusjonen på dette vd være at ansvar 112 klarer de lovpålagte oppgavene innenfor foreslåtte budsjettramme, men vil ikke klare å oppfylle egne kommunale vedtak om skoleskyss og tilskudd til private barnehager, utover lovkrav.

18 , saksnr. 2013/ Kommunestyret vedtok i sak PS 86/12: "Kommunestyret vil ha undersøkt mufigheten for å mnføre en ordning med minst 1 skolemåltid pr. dag ved skolene og Strandveien barnehage med utgangspunkt i en leveranse fra kjøkkenet på helsetunet. Finansieringen av tilbudet skol fortrinnsvis besørges gjennom brukerbetaling." Strandveien barnehage har måltid med ordinære kostpenger. Måltidet organiseres av de ansatte. Det er gjennomført en enkel spørreundersøkelse til foreldre høsten Av svarene kan en lese at til sammen 144 (skolene og Strandveien barnehage) ønsker en slik ordning, mens 41 ikke ønsker det. 122 er viltigtil å betale, mens 62 ikke ønsker å betale. Svar på en forespørsel til kjøkkenet om priser på et skolemåltid viser at kostpris for et skolemåltid med brød og pålegg vil være ca. 20 kr. pr. elev pr. dag. Da er det ikke regnet med transport av maten fra kjøkkenet ut til skolene. Skolene har pr. i dag ingen "ledig" personalkapasitet til å organisere et skolemåltid. Skolene har heller ikke, pr. i dag, andre lokaler enn klasserommene for å gjennomføre skolemåltidet. Tilleggskostnader ved transport og distribusjon/organisering av måltidet på skolene er ikke beregnet, men må, om skolemåltid innføres, legges til i brukerbetalingen. Kopi til: lacob Br. Almlid Side2 av2

19 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Verran Notat T11: Elise Dahl Frai: Per Morten Bjørgum Sak nr: Dato: 2013/ Enhet samfunnsutvikling- innspill til årsbudsjett 2014 og økonomiplan Enhet samfunnsutvikling gir følgende innspill og merknader angående årsbudsjett 2014 og økonorniplan : Årsbudsjett 2014: Enhetens ansvarsområder har hatt følgende utvikling på rammer te tre år: Ansvar Ramme Rev bud Regnskap %forbruk Ramme Rev bud Regnskap %forbruk Ramme Rev bud Regnskap % forbruk : , (I) , ) , , , ) b , C0 2856W , ) , , , ) ,76 Ansvar 401 (plan, byggesak, landbruk mv): Foreslått budsjettramme for 2014 kr Rammekuttet utgjør kr Lovpålagte oppgaver kan ivaretas innenfor den foreslåtte budsjettramrna. Enhetens forslag til inndekrung av rammekuttet er økte inntekter (økning i gebyrer byggesak og oppmåling) samt kutt i tilskudd til samfunnshus og idrettsanlegg. Det foreligger ikke endra behov mv innen dette ansvaret som tilsier endring i ramme/økonomiplan. Ansvar 501 (bygningsdrift): Foreslått budsjettramme for 2014 kr Rammekuttet utgjør kr Samtidig viser regnskap 2011 et forbruk på kr og regnskap 2012 et forbruk på kr Per er årets forbruk kr , dvs at ramma er brukt opp per dato. Stipulert forbruk ved årsslutt i 2013 er

20 , saksnr. 2013/ kr Dette inkluderer ca i ekstraordinære utgifter knyttet til barnehageoppstart i Malmlia. Det InIduderer også 4- rnåneders virkning av skolenedlegginga på Stranda. Justert for dette anses et "normalforbruk" for ansvar 501 å være minst kr Blant annet energikostnad er en stor usikkerhetsfaktor knyttet til dette ansvaret. Lovpålagte oppgaver kan ivaretas innenfor foreslått ramme. Ansvarsområdet har få direkte lovpålagte oppgaver, det vil kun gjelde brannvern og enkelte tekniske krav. Samtidig vil en ramme som foreslått ikke gi noen mulighet for forebyggende vedlikehold av bygningsmasse og tekniske araegg. Forfallet vil altså fortsette med stadig strarre fart. Bygningsfaglig er foreslått ramme Ikke forsvarlig, idet helt nødvendig forebyggende vedlikehold ikke vil kunne utføres. Inndekning av foreslått budsjettkutt på kr skjer ved redusert energikostnad Verraparken (kr ) og økte husleieinntekter (kr ). økte husleieinntekter framkommer ved at øvrige enheter belastes ordinær husleie ved bruk av leiligheter på alderspensjonatet til vaktrom, dagtilbud, leilighet til studenter mv. Ansvar 501 Byggvarsler følgende behov i forhold til driftsbudsjett 2014: 2.1. Kostnader til leie av barnehagelokaler i Bedehuset inkludert strøm og fellesutgifter må tilføres ansvarsområdet. For 2013 vil dette anslagsvis utgjøre: Husleie 12 mnd a Andel fellesutgifter iht kontrakt (5/7 av ) Strømutgifter og kommunale avgifter, 5/7 av ukjent (anslag) Brøyting (anslaej økte kostnader til drift av varmebasseng (enheten drifter nå dette i egenregi). Tidsforbruket er vurdert til 20% stilling, tilsvarende kr Enheten ønsker å komme i gang med generelt vedlikehold/oppussing av beboerrom på Sykeheimen. Dette ønsker vi å utføre i egenregi, men det trengs da utvidet ressurs til vaktmestertjenester. I praksis vil utvida stillingsressurs være frikjøp av vår faglærte snekker. Om vi får en utvidet ressurs på 60 % (tilsvarende kr ) vil tre dager per uke for snekker avsettes til oppgradering av rom på sykeheimen. En vil da ta rom for rom gjennom hele året. Vi mener å kunne rekke over rom på et år. Det vil da også være behov for anslagsvis kr til maling, strie, materialer mv. Totalt kostnad kr Midlene avsettes som eget prosjekt i budsjett og regnskap I kommunal bolig Albinvn er det behov for å oppgradere ventilasjon fra baderom. Dette for å forebygge fuktskader i konstruksjon siden det her ikke er funksjonell ventilasjon fra før. Stipulert kostnad kr inkludert elektriker mv I renholdskontrakt for ornsorgsbofiger i Follafoss og Malm er det ikke inntatt årlig hovedrengjøring (rundvask) av fellesrom. Arlig kostnad jfr tilbud fra 155 er kr ,-. 3 Ansvar 501 Bygg varsler følgende behov i forhold til investeringsbudsjett 2014: 3.1. Taket på helsetunet er nå over 20 år gammelt, og har passert levebden for pappshingeltak av aktuell kvalitet. For å unngå framtidige problemer med lekkasjer mv foreslås å legge nytt pappsingeltak oppå eksisterende. Dagens pappshingel har en garanti på 30 år. Kostnad for tiltaket inkludert arbeid stipuleres til kr Det er stort behov for oppgradering av leiligheter i alderspensjonatet. Teknisk trengs det nye radiatorer og røropplegg for varme, i tillegg til en generell oppgradering. Kostnad stipuleres til kr i Strandvegen barnehage er det behov for oppgradering av gulv (nytt gulvbelegg) vegger mv. Stipulert kostnad kr i Side Z w2

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet UTFYLLENDE VURDERING AV ØKONOMIRAPPORT PR. OKTOBER 2016 OG OVERSIKT OVER KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet UTFYLLENDE VURDERING AV ØKONOMIRAPPORT PR. OKTOBER 2016 OG OVERSIKT OVER KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1634-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet UTFYLLENDE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad SP

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling,

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Særlige utfordringer knyttet til kommuneplanen og statlige føringer Folkehelse, ny folkehelselov Nye helsehus/sykehjem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

OU 2012. Presentasjon for styringsgruppa 03.10.12. OU2012 - sluttrapport 03.10.12 - Øystein Lunnan, prosjektleder

OU 2012. Presentasjon for styringsgruppa 03.10.12. OU2012 - sluttrapport 03.10.12 - Øystein Lunnan, prosjektleder OU 2012 Presentasjon for styringsgruppa 03.10.12 1 Styringsgruppas hovedoppgave Gi prosjektansvarlig (Ola Stene) råd om hva og hvordan han skal legge fram prosjektet på høring. 2 Fra mandat Prosjektgruppa

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Komite Helse og Omsorg Verran Helsetun, møterom: Sliperiet I tillegg til sakene vil det bli Drøfting

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer