Samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere. Helge Harkestad Rubbestadnes vgs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere. Helge Harkestad Rubbestadnes vgs."

Transkript

1 Samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere Helge Harkestad Rubbestadnes vgs.

2 Se nøye på den mekanikeren, sa Wicca mens de satt og så ut av butikkvinduet. Han sto foran det åpne panseret uten å foreta seg noen ting. - Han rører ikke noe. Står bare og ser. Han har mange års erfaring og vet at bilen snakker til ham på et særskilt språk. Det er ikke forstanden som handler nå det er følsomheten. Plutselig gikk mekanikeren rett på et sted i motoren og begynte å skru. Fra «Brida» av Paulo Coelho

3

4 Hver dag vil elektrikeren lese bygningstegninger, arbeidsordrer og planer lese merkenavn og modellnummer på artikler lese skilt og sikkerhetsinstruksjoner lese og kontrollere lister over deler og serienummer lese av måleresultater fra elektronisk måleverktøy

5 Hver dag vil elektrikeren skrive korte notater og kvittere på skjemaer fylle ut skjemaer om kvalitet og avvik i arbeidet loggføre og dokumentere eget arbeid og arbeidstid skrive korte instruksjoner ved bestilling av deler

6 Hver dag vil elektrikeren gjøre overslag over kostnader beregne totalsum for oppdrag, med og uten moms gjenkjenne korrekt utgave og tolke serienumre på utstyr måle og registrere størrelser beregne tid til å utføre jobben

7 Hver dag vil elektrikeren beskrive arbeidet og gjøre avtaler med kunder om tid og kostnader samarbeide og koordinere med andre aktører på samme byggeplass kommunisere med kolleger om daglige oppgaver rapportere til overordnede eller annet personale om framgangen i arbeidet

8 Hver dag vil elektrikeren kommunisere med arbeidsgiver og kunder via e-post og tekstmeldinger legge inn og sjekke oppdrag og avtaler i kalender digitalt gjøre avtaler med kunder via e-post og tekstmeldinger om tidspunkt for oppmøte bestille deler fra fjernlager og leverandør via Internett

9 Grunnleggende ferdigheter er integrert kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I industriteknologi forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne utrykke seg skriftlig Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

10 Kor mange yrkesfaglærarar har lest læreplanen i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag eller kroppsøving? Kor mange fellesfaglærarar har lest læreplanen for det yrkesfaget elevane går på?

11

12

13 Det må tilstrebes at alle fag i grunnopplæringen i størst mulig grad er, og oppleves, relevant for alle elever. Departementet har iverksatt flere tiltak for å styrke yrkesrettingen av fellesfagene. Læreplanene er gjennomgått for å sikre at kompetansemålene ikke har formuleringer som er til hinder for yrkesretting, og forskriften til opplæringsloven er endret slik at den stiller krav om at opplæringen gjøres mest mulig relevant for elevene ved at den tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Departementet har også iverksatt en satsing for yrkesretting og relevant opplæring i fellesfagene, se boks Meld. St 20 ( )

14 -----Fellesfagene skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som vil være viktige for aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet Meld. St 20 ( )

15 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE DET SKAPENDE MENNESKE DET ARBEIDENDE MENNESKE DET ALLMENNDANNEDE MENNESKE DET SAMARBEIDENDE MENNESKE DET MILJØBEVISSTE MENNESKE DET INTEGRERTE MENNESKE

16

17 Uenig Delvis enig Enig Sum Antall (N) Stram økonomi gjør det vanskelig å etablere grupper av mindre størrelse hvor fellesfagene kan innrettes mot programområdet 16 % 38 % 46 % 100 % 68 Manglende samarbeid mellom fellesfaglærere og programfagslærere 21 % 67 % 12 % 100 % 66 Manglende kompetanse i staben gjør det vanskelig å følge opp forskriftsendringen. 56 % 38 % 6 % 100 % 66 Organisatoriske forhold ved skolen gjør det vanskelig å tilpasse fellesfagene mot programområdet 58 % 34 % 7 % 100 % 67 Tabell 9.9, side 74.

18 De minste De mellomstore De største Alle Uenig 35 % 5 % 13 % 16 % Delvis enig 47 % 38 % 33 % 38 % Enig 18 % 57 % 53 % 46 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Antall (N) Tabell 9.10, side 74.

19

20 Datagrunnlag: intervju med lærere tidlig (07/08) og seint (09-10) i prosjektperioden + NIFUs lærersurvey Fritt metodevalg: Lite bevissthet om dette; positive når de blir stilt direkte spørsmål om det. Uklart om de opplever større metodefrihet nå, sammenlignet med foregående læreplaner. Fjerning av tidligere tilrådinger/krav om tema- og prosjektarbeid: - Kan ha medført mindre tverrfaglig arbeid. Med fokus på enkeltfag og fagspesifikke arbeidsmåter. Delt i synet på hvilken støtte LK06 gir til valg av arbeidsmåter.

21 Eksempel frå Rubbestadnes vgs. Yrkesfagleg utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Maritime fag Industriteknologi Elektro Elenergi Automasjon

22 Skuleåret 2013/14 har me 200 elevar Av desse er det 26 jenter Fråfall hittil i år: : : : 2stk 5stk 7stk 4stk

23 Muntlig kommunikasjon bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner Skriftlig kommunikasjon skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv Språk, litteratur og kultur beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster

24 Faguttrykk side 8 19 Reparasjons og vedlikehaldsteknikk Maskindeler Komponenter Konstruksjonselement Montasjeplan Funksjon Montasjesteg Montasjebane Maskinsko Revisjonsstans Operatørstyrt vedlikehald Kalibrere verktøy Akkreditering

25 Norsklærer med i verkstaden

26 Skrive søknad om utplassering og læreplass

27 Dato: Frå: Til: Arbeidsrapport Arbeidsoppdrag / øving: Skriv namn på verktya du brukte: Kva vart gjort? Skriv litt om kva du lærte av jobben: Helse miljø - og sikkerhetstiltak Læreplanmål Bilete frå arbeidsprosessen:

28 Rapport på utplassering

29 Litteraturutval Bøker som omhandlar yrkesfaget Noveller som handlar om yrkesliv Leseprosjekt Få besøk av ein forfattar eller skodespelar Samarbeid med (folke-)biblioteket

30 Bruke Vg2/Vg3-elevar til å forklare Vg1- elevar om verktøy eller arbeidsoperasjonar knytta til eige utdanningsprogram Lage film der ein presenterer andre klassar eller prosjekt. HMS film.

31 Språklæring Muntlig kommunikasjon forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram Skriftlig kommunikasjon forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram Kultur, samfunn og litteratur fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette

32 Forklare arbeidsoperasjonar Oversette verktøynamn Lage plakater med verktøynamn

33 Skrive rapport

34 Oversette brukermanualer

35 Tal og algebra tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar Geometri bruke og grunngje bruken av formlikskap, målestokk og Pytagoras setning til berekningar og i praktisk arbeid løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er tolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningar på problemstillingar frå kultur- og yrkesliv og presentere og grunngje løysingar Økonomi gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark undersøkje og vurdere ulike former for lån og sparing

36 Bruke formlar frå eige fag

37 Rekne volum

38

39 Halden vgs

40

41 Rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er

42 xxw

43

44

45

46 Politiske parti: Dei lilla Nasjonalpartiet Dei Blå Påpeikingspartiet, PPP Fjordpartiet Det realistiske partiet Reformpartiet, RP Fjellpartiet Nasjonalistisk folkeparti Utdanningspartiet

47 Kickoff i Grieghallen Grundercamp saman med ein annan skule Besøk av ein oppfinnar Samarbeid med ei lokal bedrift Fylkesmesse for ungdomsbedrifter Positiv presseomtale Glede over sigeren: Eirin Tjoflot (f.v.), Aurora Aarhus Opheim og Margit Kvalvik. (foto: Kaja Baardsen/Ungt Entreprenørskap).

48

49

50 Kompetanseheving Fjerne fordommer Betre utnytting av tid Bryte ned barrierer mellom fagpersonar Synergieffekt i ordets rette tyding. Prosjektarbeid Læreboka er ikkje styrande

51

52

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Gjennom arbeid med faget vil elevane lettere forstå verdien av og utfordringar knytte til teknologi og entreprenørskap,..

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER ELEKTRO OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Yrkesfag FYR-skolering 1 * Oslo høsten 2014 21.10.14 lesesenteret.no Utfordringer i skolen i dag En av tre ungdommer dropper ut før de har fullført

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer