Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005"

Transkript

1 Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport: 959/2006 TA-nummer: 2190/2006 ISBN-nummer: Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende institusjon: Norsk institutt for vannforskning : Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport Delrapport 3. Miljøgifter i organismer 1

2 2

3 Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden. Miljøgifter i organismer Prosjektleder: Anders Ruus Forfattere : Anders Ruus og Norman Green 3

4 4

5 Forord Overvåkingen av miljøgifter i organismer fra Sørfjorden gjennomføres i samarbeid med Alex Stewart Environmental Services A/S, som ved Frode Høyland, Amund Måge, Elisabeth Opedal og Arild Moe har vært ansvarlig for innsamling av prøver. Undersøkelsene foretas innen rammen av Statlig program for forurensningsovervåking, administrert av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Foruten ved SFT finansieres overvåkingen av Boliden Odda AS, Tinfos Titan & Iron K/S, Tyssefaldene A/S og kommunene Odda og Ullensvang. Rapporten inkluderer data fra Joint Assessment and Monitoring Program (JAMP) under Oslo/Paris kommisjonen, utført av NIVA under kontrakt fra SFT. Undersøkelsen er et ledd i et langsiktig overvåkingsprogram for vann, sedimenter og organismer. Det statlige overvåkingsprogrammet i Sørfjorden startet i Fra aktivitetene i er det tidligere gitt ut en rapport vedrørende miljøforholdene i Sørfjorden mht. oksygen og nitrogen i vannmassene [1] og en rapport mht. metallkonsentrasjoner i vannmassene [2]. Analysene av miljøgifter har vært utført ved NIVAs analyselaboratorium. Opparbeidelsen av lange og brosme er gjort ved Merete Schøyen og Åse Bakketun. Blåskjellprøvene er opparbeidet av Merete Schøyen. Alle involverte takkes for innsatsen. Rapporten er forfattet av Anders Ruus og Norman W. Green. Prosjektleder for overvåkingen i Sørfjorden er Anders Ruus. Oslo, juli 2006 Anders Ruus 5

6 6

7 Innhold: 1. Sammendrag: Summary Bakgrunn og formål Materiale og metoder Resultater og diskusjon Metaller i fisk Årlig overvåking Kvikksølv i dypvannsfisk Metaller i blåskjell Klororganiske stoffer i fisk PCB DDT Klororganiske stoffer i blåskjell DDT PCB Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i blåskjell Referanser = 7

8 8

9 1. Sammendrag Overvåkingen av Sørfjorden er en videreføring av den tidligere overvåkingen og har som mål å fastslå dagens forurensningssituasjon og vurdere denne i forhold til de tiltak som er gjort. Videre har overvåkingen som mål å fange opp eventuelle irregulære tilførsler og behov for nye tiltak. Videre bidrar overvåkingen med et underlag for Mattilsynet, som trenger miljøgiftdata for å vurdere/revurdere kostholdsråd. Resultatene av overvåkingen kan i korthet oppsummeres slik: Metaller i fisk: Konsentrasjonene av kvikksølv i torsk og skrubbe fra Sørfjorden lå henholdsvis i Kl II (moderat forurenset) og Kl IV (sterkt forurenset) i SFTs klassifiseringssystem. Gjennomsnittskonsentrasjonen av kvikksølv i skrubbe er den høyeste som er registrert siden. Analysene av dypvannsfisk (lange og brosme) viste meget høye konsentrasjoner av kvikksølv og bekrefter tidligere observasjoner. Metaller i blåskjell: Metallanalysene av blåskjell viste ingen overskridelser av Kl. I (lite/ubetydelig forurenset) for kobber og sink. Kvikksølvkonsentrasjonen i blåskjell på stasjon B6 (Kvalnes) var i for første gang innenfor Kl. I, hvilket er positivt. Metallanalysene av blåskjell viste opp til markert grad (Kl. III) av forurensning med kvikksølv og kadmium og opp til sterk (Kl. IV) grad av forurensning med bly. Klororganiske stoffer i fisk: Den gjennomsnittlige PCB 7 -konsentrasjonen i torskelever fra Sørfjorden representerte i klasse I (ubetydelig/lite forurenset). Filet av torsk var også lite/ubetydelig forurenset med PCB. Den gjennomsnittlige PCB 7 -konsentrasjonen i skrubbelever fra Sørfjorden var den høyeste som er registrert siden midten av -tallet. Gjennomsnittlig PCB 7 - konsentrasjon i filet av skrubbe tilsvarte klasse II (moderat forurenset). Den gjennomsnittlige DDT-konsentrasjonen i torskelever fra Sørfjorden representerte i klasse III (markert forurenset). Denne konsentrasjonen er den høyeste som er registrert siden. Filet av torsk var også markert (Kl. III) forurenset med DDT-forbindelser. Gjennomsnittlig DDT-konsentrasjon i filet av skrubbe tilsvarte klasse I (lite/ubetydelig forurenset). 9

10 Klororganiske stoffer i blåskjell: De høyeste konsentrasjonene av ΣDDT i blåskjell ble, som vanlig, funnet på stasjon B6 (Kvalnes; klassifisert i klasse V, meget sterkt forurenset). Relativt mye nedbør i tidsrommet før blåskjellinsamlingen i kan sannsynligvis forklare de høye konsentrasjonene av ΣDDT. Blåskjell fra Sørfjorden var i hovedsak lite/ubetydelig forurenset (Kl. I) med ΣPCB 7 i. Skjell fra Tyssedal var moderat forurenset (KL. II). ΣPCB 7 -konsentrajonen ved Tyssedal var den laveste som er registrert her siden. PAH i blåskjell: PAH-konsentrasjoner i blåskjell fra Kvalnes og Tyssedal tilsvarte klasse I (lite/ubetydelig forurenset). Fremtidig overvåking vil vise om vesentlig høyere konsentrasjoner av PAH i blåskjell kan inntreffe i Sørfjorden. PAH er inkludert i overvåkingen i

11 2. Summary The Monitoring of the Sørfjord in is a continuance of the previous monitoring and has the objective of demonstrating the present pollution situation and assess this in relation to the remedial actions done in the area. Furthermore, the monitoring has the aim of detecting possible irregular discharges and needs for further remedial actions. The monitoring also produces a foundation for the Norwegian Food Safety Authority in their work of evaluating the edibility of fish and shellfish. The results of the monitoring may in short be summarised as follows: Metals in fish: Concentrations of mercury in cod and flounder from the Sørfjord belonged to class II (moderately polluted) and class IV (strongly polluted), respectively, in the classification system of the Norwegian Pollution Control Authority (SFT). The average concentration of mercury in flounder is the highest registered since. Analyses of deep water fish (ling and tusk) showed very high concentrations of mercury and confirm earlier observations. Metals in blue mussel: Metal analyses of blue mussels showed no excess of class I (insignificantly/slightly polluted) for copper and zinc. The mercury concentration in blue mussels at station B6 (Kvalnes) was in for the first time within class I, which is a positive sign. Metal analyses of blue mussels showed up to marked (class III) pollution of mercury and cadmium and up to strong (class IV) pollution of lead. Organochlorines in fish: The average PCB 7 -concentration in cod liver from the Sørfjord in represented class I (insignificantly/slightly polluted). Fillet of cod was also insignificantly/slightly polluted with PCBs. The average PCB 7 -concentration in flounder liver from the Sørfjord in was the highest concentration registered since the mid s. The average PCB 7 - concentration in fillet of flounder corresponded to class II (moderately polluted). The average DDT-concentration in cod liver from the Sørfjord in represented class III (markedly polluted). This concentration was highest registered since. Fillet of cod was also markedly polluted with DDT-compounds. The average DDT-concentration in fillet of flounder corresponded to class I (insignificantly/slightly polluted). 11

12 Organochlorines in blue mussel: The highest concentrations of DDT in blue mussels were, as usual, found at station B6 (Kvalnes; categorized in class V, very strongly polluted). Relatively high amounts of precipitation during the time before the sampling of blue mussels in may, most likely, explain the high concentrations of DDT. Blue mussels from the Sørfjord were in generally insignificantly/slightly polluted (class I) with PCB 7. Mussels from Tyssedal were moderately polluted (class II). The PCB 7 -concentration at Tyssedal was the lowest concentration registered here since. PAH in blue mussel: Concentrations of PAHs in blue mussels from Kvalnes and Tyssedal corresponded to class I (insignificantly/slightly polluted). Future monitoring will show whether substantially higher PAH-concentrations in blue mussels may occur in the Sørfjord. PAHs are included in the 2006-monitoring. 12

13 3. Bakgrunn og formål Overvåkingen av Sørfjorden er en videreføring av den tidligere overvåkingen og har som mål å fastslå dagens forurensningssituasjon og vurdere denne i forhold til de tiltak som er gjort. Videre har overvåkingen som mål å fange opp eventuelle irregulære tilførsler og behov for nye tiltak. Målgruppen for overvåkingen er eksempelvis: Mattilsynet, som trenger miljøgiftdata for å vurdere/revurdere kostholdsråd Industrien og kommunene, som har behov for å dokumentere effekter av tiltak Miljøforvaltningen (sentralt og regionalt), som har et overordnet ansvar for rikets miljøtilstand Den vanlige borger, som har en lovpålagt rett til å få informasjon om miljøets tilstand i henhold til informasjonsloven. Sørfjorden har i tidligere år vist vedvarende høy metallbelastning i fjordens overflatevannlag. Vinteren - hadde Boliden Odda AS dessuten et uhellsutslipp av kvikksølv, som også ble reflektert i kvikksølvkonsentrasjoner i organismer [3-6]. I ble det også avdekket at fjorden var utsatt for en ikke ubetydelig forurensning med DDT-forbindelser. Nivåene av disse forbindelsene har fluktuert og de høyeste konsentrasjonene ble målt i blåskjell fra fjorden i. Fylkesmannen i Hordaland har initiert et prosjekt som skal undersøke muligheten for eventuelle tiltak for å forhindre ytterligere DDT-tilsig til fjorden. Gjennom årene med overvåking har det også vært vist vekslende grad av forurensning med PCB i organismer fra Sørfjorden og ble overvåkingen utvidet med henblikk på å spore kilder for PCB og DDT [7, 8]. I og ble svært høye konsentrasjoner av PCB påvist i prøver av henholdsvis blåskjell (ved Tyssedal) og torsk, samlet i Sørfjorden [5, 9]. Tidspunktene for disse observasjonene sammenfalt med rehabiliteringen av den gamle kraftstasjonen til Tyssefaldene A/S som ble utpekt som nasjonalminnesmerke i. Denne bygningen ble malt i 1960-årene med en PCB-holdig maling. Høye konsentrasjoner av miljøgifter ble i -årene påvist i dypvannsfisk fra den antatt lite lokalt belastede Nordfjord (Sogn og Fjordane; [10, 11]). Derfor ble dypvannsfisk fra Sørfjorden overvåket innenfor JAMP i årene -. Disse undersøkelsene viste høye konsentrasjoner av miljøgifter. Kvikksølv-analyser av dypvannsfisk (lange og brosme) fra Sørfjorden ble inkludert i Statlig program for forurensningsovervåking f.o.m.. Forurensningssituasjonen i Sørfjorden har ført til at Mattilsynet har satt kostholdsråd for området (første gang i 1973; [12]). Gjeldende kostholdsråd er satt på bakgrunn av forurensningen med kadmium, bly, kvikksølv og PCB og ble sist vurdert i. Kostholdsrådet lyder som følger: Gravide og ammende bør ikke spise fisk og skalldyr fanget i Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes. Konsum av skjell og dypvannsfisk, som brosme og lange, fanget i Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes frarådes. 13

14 Konsum mer enn én gang i uken av torsk og konsum av lever fra fisk fanget i indre Sørfjorden innenfor Måge frarådes. Tabell 1 viser utslipp til sjø av metaller ( og foregående år) fra Boliden Odda AS og Tinfos Titan & Iron K/S. Utlipp fra Odda Smelteverk opphørte i november i forbindelse med bedriftens nedleggelse. Tabell 1. Offisielle anslag over utslipp til sjø fra Boliden Odda AS (BO) og Tinfos Titan & Iron K/S (TTI) i. Basert på opplysninger fra SFT og bedriftene. Tallene i parentes representerer utslipp i. Bedrift Cu, kg/år Pb, kg/år Zn, kg/år Cd, kg/år Hg, kg/år BO * 567 (24) 899 (3115) 5205 (2969) 95 (50) 1,1 (2,3) TTI 57 (72) 141 (132) 9436 (9533) 1,8 (1,5) 0,20 (0,95) Totalt 624 (96) 1040 (3247) (12502) 96,8 (51,5) 1,3 (3,25) * Totalt utslipp fra sinkverket, fjellhallene, estimerte diffuse tilførsler og Noralf (gipsutslippet). Det bør bemerkes at Boliden har opplyst at når det gjelder utslipp fra aluminiumfluoridfabrikken ( Noralf ), har tidligere år kun bly og kvikksølv vært beregnet, slik at utslippet av øvrige metaller fra Boliden som helhet i realiteten har vært betydelig høyere. Det betyr at økningen (fra til ) i utslipp av kobber, sink og kadmium som fremgår av tabell 1 ikke er reell. Nedgangen for bly sammenlignet med, skyldes at bly i stor grad kommer via Noralfutslippet. I følge Boliden skyldes det råvarer med lavere blyinnhold, forbedret analysemetode for bly og større salg av anhydritt (mindre deponering i sjø). Det betyr altså en reell nedgang i tilførslene av bly til Sørfjorden i sammenlignet med. 14

15 4. Materiale og metoder Innsamling av organismer Blåskjell (Mytilus edulis), ble samlet inn 7, 8 og 9 november på stasjonene B2 (Eitrheim), B3 (Tyssedal), B4 (Digranes) og B7 (Krossanes). På stasjonene Måge og Utne ble skjell samlet 5 november. Den 28 november ble blåskjell samlet på stasjon B6 (Kvalnes; Tabell 2, Figur 1). På stasjon B1 (Byrkjenes) var det ikke levende blåskjell å oppdrive (mye sjøstjerner og tomme skjell). På stasjon B3 ble skjell samlet fra tau som hang under kai ca. 100 m syd for det vanlige prøvepunktet, grunnet lite skjell i området. På stasjon B6 ble skjellene samlet ca. 100 m lenger nord enn foregående år og på stasjon B7 ble skjellene samlet ca. 250 m syd for det vanlige prøvepunktet. Blåskjellene ble samlet fortrinnsvis fra 1 1,5 meters dyp. Innenfor JAMP (Joint Assessment and Monitoring Programme) under OSPAR-kommisjonen og SFTs INDEKS-program [13], ble blåskjell fra Byrkjenes, Eitrheim, Kvalnes, Krossanes, Ranaskjær og Vikingneset prøvetatt september (Tabell 2, Figur 1). Blåskjellene er analysert for klorerte organiske miljøgifter og metaller. Materialet samlet inn innenfor JAMP omfatter også fisk, som analyseres for klorerte organiske miljøgifter og metaller. Torsk (Gadus morhua) og skrubbe (Platichthys flesus) er samlet fra Sørfjorden i nærheten av Tyssedal og innover (JAMP-st. 53B) hhv. oktober og september. Fra Strandebarm (Hardangerfjorden; JAMP-st. 67B) ble torsk og skrubbe fanget oktober, og glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis) fanget januar/februar Glassvar ble også samlet inn fra den tilnærmet uberørte Åkrafjorden (JAMP-st 21F) oktober,. Prøver av dypvannsfisk, nærmere bestemt lange (Molva molva) og brosme (Brosme brosme) er også samlet innenfor Statlig program for forurensningsovervåking i. Lange og brosme ble fanget i indre Sørfjorden (Tyssedal/Edna) 5-24 desember,, og i ytre Sørfjorden (ved Hauso) 2-14 Januar, 2006 og 30 januar til 11 februar, De siste fiskene ble samlet inn sent, siden den engasjerte fiskeren ikke fikk nok fisk tidligere. Opparbeidelse og analyse av prøver Innenfor Statlig program for forurensningsovervåking samles 50 blåskjell (så langt det er mulig) i størrelsen 4-5 (6) cm fra hver stasjon til en blandprøve. Skjellene fryses ned uten forutgående prosedyre ved at skjellene går seg rene for sedimentrester i tarmen (depurering). I praksis har det på flere Sørfjord-stasjoner vært vanskelig å finne skjell over 4 cm, slik at størrelsesintervallet ofte har blitt ca. 3-5 cm. Innenfor JAMP samles rutinemessig 50 stk. (*el. 100 skjell) innen hver av størrelseskategoriene 2 3*, 3-4 og 4-5 cm. Før nedfrysing går skjellene her minimum 12 timer i vann fra innsamlingsstedet (depurering) og tas ut av skallene. For prøven til INDEKS-programmet benyttes bare en størrelseskategori (3-5 cm, 3 parallelle blandprøver à 20 stk.), uten depurering. Fiskeprøvene som rutinemessig samles innenfor JAMP er analysert dels på individer (25 stk.) og dels på blandprøver av 5 stk. i fortrinnsvis 5 størrelsesgrupper (se spesifisering i fotnoter under de aktuelle tabeller). Klororganiske forbindelser er analysert i lever og filet, mens kvikksølv (Hg) bare er analysert i filet. Kadmium (Cd), bly (Pb), kobber (Cu) og sink (Zn) er kun analysert i lever. Prøvene av lange og brosme, som er samlet innenfor Statlig program for forurensningsovervåking, er analysert for kvikksølv i filet. Blandprøver av 5 stk. (fortrinnsvis fordelt etter størrelse) er forberedt og analysert. 15

16 Fisken er fraktet nedfryst, deretter tint og opparbeidet på NIVA før ny nedfrysing. Prøver ble så homogenisert og frosset før analyse. Blåskjell og fisk ble homogenisert i en Restech Grindomix CM 200 eller Ultra-Turrax T25. Materialet ble analysert på NIVAs akkrediterte laboratorium i henhold til standard prosedyre (beskrevet tidligere; [14]). Deteksjonsgrensene er avhengig av innveid prøvemengde. Ved innveid mengde 0,5 g våt prøve (fortynnet til 50 ml) gjelder følgende: Cu: 0,03 mg/kg Pb: 0,02 mg/kg Cd: 0,001 mg/kg Zn: 0,1 mg/kg Kvikksølv analyseres ved kalddamp-aas (AtomAbsorbsjonSpektroskopi) med deteksjonsgrense 0,005 mg/kg. Analysekvaliteten kontrolleres mot sertifisert referansemateriale. Analyseresultatene for klororganiske forbindelser kvalitetssikres ved blant annet å analysere kjente standarder for hver tiende prøve på gasskromatografen, regelmessig blindprøvetesting, samt jevnlig kontroll av hele opparbeidings- og analyseprosessen ved bruk av internasjonalt sertifisert referansemateriale (CRM 350, makrellolje) og en husstandard (blåskjell). Standard avvik for bestemmelse av enkeltforbindelser er 9 17% for sertifisert referansemateriale og 10 25% for husstandard. Deteksjonsgrensene for enkeltforbindelser er 0,05 0,3 μg/kg våtvekt (i prøver med lavt fettinnhold). 16

17 Tabell 2. Innsamlingssteder for blåskjell i Sørfjorden og Hardangerfjorden, med angivelse av adkomst og ca. avstand fra Odda (km). (* Ikke prøvetatt. Det var ingen skjell å finne på stasjon B 1). Mrk. Skjell har blitt samlet på to nye stasjoner siden, Måge og Utne (Trones). STASJONER (JAMP-nr.) St. B 1 (51A) * ADKOMST Ca. AVSTAND FRA ODDA (km) Byrkjenes. Fra betongbrygge/store steiner på pynt i sydenden av badestrand. 2 St. B 2 (52A) Eitrheim, fra tau under kommunal kai 3 St. B 3. Tyssedal, fra tau under kai, ca 100 m syd for den vanlige innsamlingsplassen. 6 St. B 4 Digranes, På trebrygge. 10 Måge Badeplass mellom gårder og byggefelt. Skjær og steiner. 15 St. B 6 (56A) Kvalnes, ca 100 m nord for innsamlingsplassen i.. 18 St. B 7 (57A) Krossanes, ca 250 m syd for den vanlige innsamlingsplassen. 37 Utne (Trones) Nes der Sørfjorden begynner. Ca. 3 km øst for Utne fergekai. 40 St. B 10 * Sengjaneset/Eidfjord, svaberg 44 St. B 13 (63A) 1 Ranaskjær, skjær med sementkum, rett overfor Bjølvefossen 58 St. B 14 * Rykkjaneset, m/svaberg nedenfor eng 69 St. B 15 (65A) 1 Vikingneset, ved fyrlykt Skjell samles kun innenfor JAMP. 17

18 Figur 1. Prøvesteder for blåskjell i Sørfjorden/Hardangerfjorden (JAMP blåskjellstasjoner: 51A osv.). Mrk. Skjell har blitt samlet inn på to nye stasjoner siden, Måge og Utne (Trones). 5 55'0"E 6 5'0"E 6 15'0"E 6 25'0"E 6 35'0"E 6 45'0"E Kilometers 60 35'0"N 60 30'0"N den 60 35'0"N 60 40'0"N 60 25'0"N Eidsfjorden 60 30'0"N!( B13 (63A) Ranaskjær 60 20'0"N Samlafjorden HAUSO!(!( Utne (Trones) B7 (57A) Krossanes 60 25'0"N 60 15'0"N 60 10'0"N STRANDEBARM Hissfjorden!( B15 (65A) Vikingneset!( Sørfjorden!( Måge B6 (56A) Kvalnes 60 20'0"N 60 15'0"N 60 5'0"N Øynefjorden Sildafjorden Maurangsfjorden Kvinnheradsfjorden!(!(!(!( B4 Digranes B3 Tyssedal B2 (52A) Eitrheim B1 (51A) Byrkjenes 60 10'0"N 59 55'0"N 60 60'0"N ODDA!( Blåskjellstasjoner 60 5'0"N 60 60'0"N 6 60'0"E 6 10'0"E 6 20'0"E 6 30'0"E 6 40'0"E 6 50'0"E 7 60'0"E 18

19 5. Resultater og diskusjon 5.1 Metaller i fisk Oppsummering av de viktigste observasjonene, : Konsentrasjonene av kvikksølv i torsk og skrubbe fra Sørfjorden lå henholdsvis i Kl II (moderat forurenset) og Kl IV (sterkt forurenset) i SFTs klassifiseringssystem. Gjennomsnittskonsentrasjonen av kvikksølv i skrubbe er den høyeste som er registrert siden. Analysene av dypvannsfisk (lange og brosme) viste meget høye konsentrasjoner av kvikksølv og bekrefter tidligere observasjoner. I tillegg til resultatene fra den årlige overvåkingen innenfor JAMP redegjøres det i det følgende for kvikksølv i filet av dypvannsfisk (blandprøver; lange og brosme) samlet i indre (ved Tyssedal/Edna) og ytre (ved Hauso) Sørfjorden Årlig overvåking I det følgende henvises det til resultater som gjennomsnittsverdier og standardavvik fra analysene av enten individuelle fisk eller blandprøver av fisk. Ytterligere informasjon om prøvene, som er samlet inn innenfor JAMP, er tilgjengelig gjennom databasen og rapportene som produseres gjennom dette programmet. Resultatene fra den rutinemessige årlige overvåkingen er oppsummert i Tabell 3. Overkonsentrasjoner av kvikksølv ble funnet i både torsk og skrubbe fra Sørfjorden,. Kvikksølv-innholdet i torsk var imidlertid moderat ( Kl. II i SFTs klassifiseringssystem for miljøkvalitet, [15]), slik som det har vært de to foregående årene (Tabell 4). I skrubbe tilsvarte kvikksølvkonsentrasjonene Kl. IV, sterkt forurenset (sammenlignet med tilstandsklassene for torsk). Gjennomsnittskonsentrasjonen av kvikksølv i skrubbe er den høyeste som er observert siden (Tabell 4). Med unntak av kvikksølv, er metaller i fisk så langt ikke inkludert i SFTs klassifiseringssystem, men i henhold til data fra JAMP referansestasjoner - [16] bør ikke innholdet av kadmium i torskelever være over 0,20-0,25 mg/kg. Gjennomsnittskonsentrasjonen av kadmium i torsk fra Sørfjorden ligger omtrent på det dobbelte av dette (Tabell 3), som den også gjorde i. I skrubbe var innholdet av kadmium en faktor 3 høyere enn i torsk (som i ; Tabell 3). Når det gjelder bly, kunne ingen vesentlige forandringer i konsentrasjonene i torskelever fra Sørfjorden observeres, i forhold til det som er observert de siste par årene. I skrubbe var gjennomsnittsverdien i en faktor 4 høyere enn i og dobbelt så høy som i (Tabell 3). 19

20 Ingen vesentlige forandringer i konsentrasjonene av kobber og sink kunne observeres i forhold til de siste årene (Tabell 3). Det var ikke noe spesielt å påpeke vedrørende observasjonene fra Strandebarm og Åkrafjorden, med følgende unntak: En dobling i gjennomsnittlig kadmiuminnhold i skrubbelever fra Strandebarm, ble observert i forhold til de siste par år. Som tidligere nevnt, dersom en vil sammenligne konsentrasjonene av metaller i fisk fra Sørfjorden og Hardangerfjorden med typiske konsentrasjoner i andre fjordområder, kan følgende bemerkes: Nivåene av kvikksølv, kadmium og bly er høyere i torsk fra Sørfjorden, enn andre kystområder [17]. I indre Oslofjord kan imidlertid nivåene av kvikksølv i fisk være tilnærmet like konsentrasjonene i fisk fra Sørfjorden, enkelte år, mens nivåene av kadmium ofte forekommer i tilsvarende konsentrasjoner. Bly forekommer flere år i høyere konsentrasjoner i torsk fra indre Oslofjord, enn i torsk fra Sørfjorden. Skrubbe viser tydelig høyere konsentrasjoner av metaller i Sørfjorden, sammenlignet med andre kystområder [17]. Metall-konsentrasjoner i fisk fra Strandebarm ligger på nivåer man kan finne andre steder langs kysten [17]. 20

21 Tabell 3. Gjennomsnitt/Standardavvik for kvikksølv i filet og kadmium, kobber, bly og sink i lever av torsk (Gadus morhua), skrubbe (Platichthys flesus) og glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis) fra indre Sørfjorden (JAMP st. 53B), Strandebarm i Hardangerfjorden (JAMP st. 67B) og Åkrafjorden (ref.st. 21F) i, mg/kg våtvekt. Stasjoner/Arter Filet Hg Indre Sørfj. Torsk 1) 0,21/0,09 Skrubbe 2) 0,83/0,18 Strandebarm Torsk 3) 0,06/0,02 Skrubbe 4) 0,06/0,02 Glassvar 5) 0,17/0,14 Lever Cd 0,43/0,22 1,24/0,15 0,03/0,02 0,16/0,10 0,06/0,04 Lever Pb 0,09/0,05 1,86/1,13 0,02/0,05 <0,02/- 0,02/- Lever Cu 16,67/7,96 6,31/1,14 5,35/3,59 9,94/1,15 6,88/1,52 Lever Zn 39,8/10,9 38,9/18,3 19,4/6,1 42,9/4,8 74,3/17,5 Åkrafjorden (ref.st.) Glassvar 6) 0,19/0,05 0,13/0,08 0,02/0,01 10,10/3,17 54,3/15,1 1) Individuelle analyser av 25 eks.: g (gjennomsnitt 973 g). 2) 5 blandprøver à 5 eks, tilnærmet etter størrelse: middelvekter i blandprøver: 720 g, 536 g, 401 g, 436 g og 384 g. 3) Individuelle analyser av 25 eks.: g (gjennomsnitt 1034 g). 4) 5 blandprøver à 5 eks, tilnærmet etter størrelse: middelvekter i blandprøver: 1641 g, 1317 g, 1122 g, 1052 g og 719 g. 5) 5 blandprøver à 5 eks, middelvekter i blandprøver: 995 g, 617 g, 458 g, 275 g og 186 g. 6) 5 blandprøver à 5 eks, så vidt mulig etter størrelse: middelvekter i blandprøver: 850 g, 652 g, 550 g, 482 g og 346 g. Tabell 4. Gjennomsnitt av kvikksølv i muskel av torsk, skrubbe og glassvar fra indre Sørfjorden (JAMP-st. 53) og Strandebarm (JAMP-st. 67) -, mg/kg våtvekt. Stasjoner/ arter Indre Sørfj. Torsk Skrubbe 0,26 0,11 0,10 0,22 0,13 0,20 0,12 0,24 0,13 0,40 0,12 0,17 0,08 0,09 0,15 0,09 0,05 0,24 1) 0,17 2) 0,23 1) 0,19 2) 0,25 1) 0,20 2) Strandebarm Torsk Glassvar Skrubbe 0,14 0,35 0,09 0,33 0,10 0,36 0,12 0,10 1) Middel av verdiene fra Tyssedal og Edna 2) Middel av verdiene fra Odda, Tyssedal og Edna 0,12 0,10 0,10 0,21 0,11 0,26 0,13 0,43 0,08 0,35 0,10 0,41 0,18 0,13 0,27 0,07 0,17 0,05 Stasjoner/ arter Indre Sørfj. Torsk Skrubbe ,27 0,19 0,37 0,26 0,54 0,37 0,37 0,57 0,15 0,53 0,19 0,32 0,21 0,83 Strandebarm Torsk Glassvar Skrubbe 0,07 0,24 0,04 0,11 0,19 0,07 0,08 0,16 0,05 0,08 0,16 0,06 0,05 0,14 0,06 0,04 0,23 0,06 0,06 0,17 0,06 21

22 Figur 2. Gjennomsnittsverdier av kvikksølv i muskel av torsk fra indre Sørfjorden (- ), mg/kg våtvekt. Verdiene er også gjengitt i Tabell 4. ( = høyt bakgrunnsnivå) Hg i torsk (mg/kg v.v.) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 22

23 5.1.2 Kvikksølv i dypvannsfisk Det kan ikke vises til noen forskjell i kvikksølvkonsentrasjonene i filet av dypvannsfisk (lange og brosme) mellom indre (Tyssedal/Edna) og ytre (Hauso) Sørfjorden, slik vi har vist tidligere (Figur 5, Figur 6). Det er tidligere vist en sammenheng mellom vekten på fisken og innhold av kvikksølv i fileten [14]. En slik sammenheng er ikke like tydelig i materialet fra (Figur 5). Det ser ut til at brosme generelt inneholder mer kvikksølv en lange (Figur 5, Figur 6). Oppsummert kan det sies at innholdet av kvikksølv i dypvannsfisk var meget høyt (Figur 5) og bekrefter de høye konsentrasjonene funnet tidligere [14, 18]. Bekymringene knyttet til dette kommer også til syne i gjeldende kostholdsråd (sist vurdert ; se Kap. 2). For kvikksølv/metylkvikksølv opereres det med en PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake) gitt av JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) på 1,6 µg/kg kroppsvekt per uke. Dette innebærer at en person med kroppsvekt 75 kg ikke bør konsumere mer enn 120 µg kvikksølv/metylkvikksølv per uke. Til sammenligning tilsvarer dette ca. 55 g filet fra brosmene som inngår i blandprøven med høyest konsentrasjon (Figur 5). Figur 5. Konsentrasjoner av kvikksølv (mg/kg våtvekt) i filet av lange (Molva molva) og brosme (Brosme brosme) fra indre Sørfjorden (Tyssedal/Edna) og ytre Sørfjorden (Hauso),. Blandprøver av 5 individer er analysert. Blandprøvene er sammensatt som ulike størrelseskategorier. Gjennomsnittlig vekt i de ulike blandprøvene er angitt. Til sammenligning er SFTs tilstandsklasser for kvikksølv i filet av torsk også angitt. 2, g 2871 g Lange Hg (µg/g v.v.) 1, g 1976 g Brosme Kl. V (torsk) Kl. IV (torsk) Kl. III (torsk) Kl. II (torsk) 0, g 1761 g 1422 g 1166 g 1880 g 2574 g Indre Ytre 23

24 Figur 6. Gjennomsnittskonsentrasjoner av kvikksølv (mg/kg våtvekt) i filet av lange (Molva molva; øverst) og brosme (Brosme brosme; nederst) fra indre (Tyssedal/Edna) og ytre (Hauso) Sørfjorden, -. Verdiene er basert på et ulikt antall blandprøver (av 5 individer). Lange År 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Indre fjord Ytre fjord Hg (mg/kg v.v.) Brosme År 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Indre fjord Ytre fjord Hg (mg/kg v.v.) 24

25 5.2 Metaller i blåskjell Oppsummering av de viktigste observasjonene, : Metallanalysene av blåskjell viste ingen overskridelser av Kl. I (lite/ubetydelig forurenset) for kobber og sink. Kvikksølvkonsentrasjonen i blåskjell på stasjon B6 (Kvalnes) var i for første gang innenfor Kl. I, hvilket er positivt. Metallanalysene av blåskjell viste opp til markert grad (Kl. III) av forurensning med kvikksølv og kadmium og opp til sterk (Kl. IV) grad av forurensning med bly. Resultatene fra metallanalyser av blåskjell er presentert i Tabell 6. Den tidsmessige utviklingen er fremstilt i Figurene 7-10 (i rekkefølgen kvikksølv, kadmium, bly og sink). Metallkonsentrasjonene i blåskjell i viste generelt ingen påfallende endringer i forhold til foregående år. Kvikksølv viste opp til markert (Kl. III) forurensning (stasjon B1/51A, Byrkjenes; JAMPinnsamling). Ellers var blåskjellene ubetydelig/lite (Kl. I) til moderat (Kl. II) forurenset med kvikksølv. Konsentrasjonen ved Kvalnes (B6) var for første gang innenfor Kl I (Figur 7). Kadmium viste moderat (Kl. II) til markert (Kl III) forurensning i blåskjellene, slik som de siste årene. Bly viste liten/ubetydelig (Kl. I; kun ved JAMP st.-65a, Vikingneset) til sterk (Kl. IV; kun ved st. B1/51A, Byrkjenes; JAMP-innsamling) forurensning i skjellene. Konsentrasjonen i bly i blåskjell fra Byrkjenes representerte således en dobling i forhold til i. Dette står i kontrast til de lavere utslippsverdiene som er rapportert for bly (Tabell 1). På andre stasjoner kan man imidlertid observere en nedgang. Alle observasjonene av kobber og sink tilsvarte liten/ubetydelig (Kl. I) forurensning. Dette på tross av at analyser av vannprøver gjennom året viste vannkonsentrasjoner av sink opp til SFTs tilstandsklasse IV (sterkt forurenset) innerst i Sørfjorden [2]. Det må imidlertid igjen påpekes at blåskjell har en evne til å regulere opptak/utskillelse av dette metallet ([19] med ref.). Som det er påpekt tidligere, må man anta en viss tidsmessig variasjon i metallbelastningen i blåskjell fra Sørfjorden, ettersom skjell samlet innenfor Statlig program for forurensningsovervåking og skjell samlet innenfor JAMP (1-2 måneder tidligere) viste en forskjell opp mot en faktor 3 på enkelte stasjoner, for enkelte metaller, mens forskjellene andre år ikke har vært i denne størrelsen. 25

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK 9-6 Jotun A/S Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord Sammendrag og hovedkonklusjoner 4eir ORDFORSK, Hovedkonklusjoner Det er påvist høye konsentrasjoner av både PCB og tungmetaller i enkeltprøver

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99)

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99) ISBN 82-577-4196-5 Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under Miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning,

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008

Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008 HiT skrift nr 3/2010 Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene 2008 Espen Lydersen, Anne Trasti og Jostein Sageie Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014 RAPPORT L.NR. 6783-15 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 14 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns

Detaljer

Vannforekomst Drammensfjorden

Vannforekomst Drammensfjorden RAPPORT LNR 5496-2007 Vannforekomst Drammensfjorden Nødvendige undersøkelser for å fullkarakterisere Drammensfjorden 1 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner RAPPORT L.NR. 668- Spredning av olivin på HFK-sletta.9.3 Foto: Forsvarsbygg Hjerkinn skytefelt -3. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013)

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013) RAPPORT RAPPORT L.NR. 6652-2014 (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget RAPPORT L.NR. 6652-2014 RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder 1 Forord Den foreliggende rapport er utarbeidet for Statens forurensningstilsyn av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved kontrakt

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 HOVEDRAPPORT 9296 Tromsø Telefon: 77 75 3 Telefax: 77 75 3 1 Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse...4 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse...6 3.1 Generelt...6 3.1.1

Detaljer

Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften

Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften M-195/2014 RAPPORT Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften Resultater for utvalgte innsjøer Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften -195/201 M-195/2014 Utgiver:

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer