Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater"

Transkript

1 Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N EK/IK/IKS../ 808

2 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer Fig. A På/av og temperaturregulator. punkt = varmt maks. = kaldt Anbefalt temperaturinnstilling: 5 C eller en middels til kald regulatorstilling SuperCool-knapp, for rask avkjøling av matvarer, lyser = innkoplet funksjon Grønn lampe/driftslampe 4 Temperaturområder* 5 Ventilator knapp* for omluftkjøling, lyser = innkoplet funksjon, jevn temperatur i kjølerommet Typeskilt, fig. A Apparatbetegnelse Servicenr. Serienr. 4 Innfrysingskapasitet i kg/4 timer* Oversikt over apparat og utstyr, fig. A Betjenings- og kontrollelementer Smør- og ostehylle Fryseskap*, ca. -8 o C Isterningskål* Regulerbar* hylle for hermetikk/eggbeholder* Kjølerom, ca. 5 o C Ventilator* for omluftkjøling Delbare hyller* for høye kjølevarer Regulerbar flaske- og hermetikkholder* Regulerbare* hyller Hylle for høye flasker og drikkevarer Innvendig lys Flaskehylle* Avløp for smeltevann Kaldeste sone i kjølerommet, for ømfintlige og lett bedervelige matvarer Typeskilt Skuffer for grønnsaker, salat, frukt Reguleringsføtter foran EK/IK/IKS.../

3 Vi gratulerer deg med ditt nye fryseskap. Du har bestemt deg for alle fordeler med avansert kjøleteknologi, som garanterer deg høy kvalitet, en lang levetid og stor funksjonssikkerhet. Utstyret i ditt apparat gir deg hver dag størst betjeningskomfort. Med dette apparatet, produsert med miljøvennlige prosesser ved å benytte materialer som kan resirkuleres, yter du og vi sammen et aktivt bidrag til å bevare miljøet vårt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye gjennom for å lære alle fordelene med ditt nye apparat å kjenne. Vi ønsker deg mye glede med ditt nye apparat. N Oppbevar denne bruksanvisningen omhyggelig og gi den eventuelt videre til den nye eieren. Bruksanvisningen gjelder for flere modeller, avvik er derfor mulig. Innholdsfortegnelse Side Bruksanvisning Oversikt over apparatet... Typeskilt... Innholdsfortegnelse... Bestemmelser... Energisparing... Sikkerhets- og farehenvisninger... 4 Henvisninger til deponering... 4 Innbyggings- og ventilasjonsanvisning... 4 Igangsetting og kontrollelementer... 5 Tilkopling... 5 Inn- og utkopling... 5 Stille inn temperatur... 5 Temperaturinnstillingsdisplay... 5 SuperCool... 5 Ventilator-kopling... 5 Plassering, utstyr... 6 Plassering av matvarer... 6 Forandre utstyr... 6 Fryseskap*... 7 Nedfrysing... 7 Henvisninger om oppbevaring... 7 Lage isterninger... 7 Avtining, rengjøring... 8 Feil - problemer... 9 Innvendig lys... 9 Kundeservice og typeskilt... 9 Bestemmelser W Apparatet er bestemt for kjøling, og med fryseskap* til nedfrysing og oppbevaring av matvarer, og til å fryse isterninger. Det er designet for bruk i husholdningen. Ved bruk i næringsområder må de bestemmelser som gjelder for næringen overholdes. W Apparatet er alt etter klimaklasse dimensjonert for drift ved begrensede omgivelsestemperaturer. Disse bør verken under- eller overskrides! Klimaklassen som passer for ditt apparat er trykt på typeskiltet. Det betyr: Klimaklasse dimensjonert for omgivelsestemperaturer på SN +0 C til + C N +6 C til + C ST +6 C til +8 C T +6 C til +4 C - Kjølemiddelets kretsløp er kontrollert for tetthet. - Apparatet er i samsvar med de vedkommende sikkerhetsbestemmelsene og EF-direktivene 006/95/EF og 004/08/EF. Henvisninger til energisparing W Vær oppmerksom på at tverrsnitt for luftsirkulasjonen er frie. W Åpne apparatdøren så kort som mulig. W Matvarene innordnes sortert. Den angitte lagringstiden må ikke overskrides. W Alle matvarer skal oppbevares godt innpakket og tildekket; rimdannelse unngås. W La varm mat først avkjøles til romtemperatur, før den legges inn i apparatet. W La dypfryst mat tines opp i kjølerommet. W Avtin fryseskapet* når det har dannet seg et tykt rimbelegg. Dermed forbedres kuldeovergangen, og energiforbruket holdes lavt.! EK/IK/IKS.../

4 Sikkerhets- og farehenvisninger Henvisning til deponering Emballasjen er fremstilt av materialer som kan gjenvinnes. - Bølgepapp/papp - Formstøpte elementer i ekspandert polystyrol - Folier i polyetylen - Stropping i polypropylen Emballasjemateriale er ikke noe leketøy for barn - fare for kvelning på grunn av foliene! Lever emballasjen til en miljøstasjon. Apparatet som ikke kan brukes mer: Det inneholder fremdeles verdifulle materialer og må tilføres en registrering som er adskilt fra det usorterte boligavfallet. Utbrukte apparater må gjøres ubrukelige. Trekk ut nettpluggen, kutt over tilkoplingskabelen og gjør låsen ubrukbar slik at barn ikke kan låse seg inn. Pass på at kjølemiddelkretsløpet på det utbrukte apparatet ikke skades under avtransport. Angivelser om det benyttede kjølemiddelet finner du på typeskiltet. Utbrukte apparater må deponeres på fag- og sakkyndig måte etter lokale forskrifter og lover. Teknisk sikkerhet W Transporter apparatet kun i emballasjen og still det opp med to personer for å unngå personskader og materielle skader. W Det benyttede kjølemiddelet R 600a er miljøvennlig, men brennbart. W Rørledningene for kjølemiddelets kretsløp må ikke skades. Kjølemiddel som spruter ut kan føre til øyeskader eller antennes. W Når kjølemiddel slipper ut, fjern åpen ild eller antennelseskilder i nærheten av lekkasjepunktet, trekk ut nettpluggen og sørg for god ventilasjon i rommet. W Ved skader på apparatet må du straks - før tilkoplingen - ta kontakt med leverandøren. W Monter og tilslutt apparatet kun etter angivelsene i bruksanvisningen for å garantere sikker drift. W Kople apparatet fra nettet i feiltilfellet: Trekk ut nettpluggen (trekk ikke i tilkoplingskabelen) eller utløs hhv. skru ut sikringen. W La kun kundeservice utføre reparasjoner og inngrep på apparatet, ellers kan det oppstå alvorlige farer for brukeren. Det samme gjelder for utskifting av nettledningen. Sikkerhet ved bruk W Lagre ikke eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, som f. eks. butan, propan, pentan osv., i apparatet. Gasser som eventuelt slipper ut kunne antennes av elektriske komponenter. Du kjenner slike spraybokser ved den påtrykte innholdsangivelsen eller ved et flammesymbol. W Lagre høyprosentig alkohol kun tett lukket og oppreist. W Håndter verken med åpen ild eller med antennelseskilder i apparatets innvendige rom. W Benytt ikke elektriske apparater innenfor apparatet (f. eks. dampvaskere, varmeapparater, isberedere osv.). W Sokkel, skuffer, dører osv. må ikke benyttes som stigbrett eller for å støtte seg på. W Dette apparatet er ikke bestemt for personer (også barn) med fysiske, sensoriske eller mentale handikap eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, hvis de ikke ble instruert i bruk av apparatet eller til å begynne med stod under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke være uten oppsyn for å sikre, at de ikke leker med apparatet. W Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/ frysevarer. Det kan føre til smerter, doven følelse og forfrysninger. Sørg ved lengre hudkontakt for sikkerhetstiltak, benytt f. eks. hansker. W Iskrem, spesielt vannis eller isterninger må ikke spises straks etter at de er tatt ut og heller ikke for kaldt. På grunn av de lave temperaturer er det "forbrenningsfare". W Spis ikke matvarer som har vært lagret for lenge, de kunne føre til en matvareforgiftning. Innbyggings- og ventilasjonsanvisning W Unngå innbygging i områder med direkte sollys, ved siden av komfyr eller lignende. W Ventilasjonsgitrene må ikke justeres. Pass alltid på god ventilasjon og avluftning! W Oppstillingsrommet for apparatet må ifølge normen EN 78 pr. 8 g fyllmengde kjølemiddel R 600a ha et volum på m, slik at det ikke kan oppstå en antennelig blanding av gass og luft i oppstillingsrommet i tilfellet lekkasje i kjølemiddelets kretsløp. Angivelsen for kjølemiddelets mengde finner du på typeskiltet i apparatets innvendige rom. W Kjøle-/fryseapparatet må kun bygges inn i støe møbler. W Følg den vedlagte monteringsanvisningen. 4 EK/IK/IKS.../

5 Igangsetting og kontrollelementer Ventilation A C SuperCool Det anbefales å rengjøre apparatet før det tas i bruk, nærmere om dette finner du i kapittel "Rengjøring". Sett apparatet med fryseskap i drift ca. timer før de første frysevarene legges inn til nedfrysing. Tilkopling Strømtype (vekselstrøm) og spenning på oppstillingsstedet må stemme overens med angivelsene på typeskiltet. Det befinner seg på den venstre innsiden av apparatet, fig. A. W Tilslutt apparatet kun via en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. W Stikkontakten må være sikret med 0 A eller høyere, være utenfor området for apparatets bakside og være lett tilgjengelig. W Apparatet må ikke - koples til øy-vekselretter og - brukes i forbindelse med såkalte energibesparende plugger - elektronikken kan bli skadet, - koples sammen med andre elektriske apparater over en fordelerlist eller en skjøteledning - fare for overoppheting og brann. W Fjern kabelholderen når du tar nettkabelen av fra apparatets bakside - ellers vibrasjonsstøy! Inn- og utkopling, fig. A W Innkopling: Drei slissen på temperaturregulatoren mot høyre med en mynt, til den grønne lampen* lyser - normal drift blir vist. - Lyset brenner. W Utkopling: Sett temperaturregulatoren i stilling "0": - Lampen* og alle knappene er mørke. - Lyset brenner ikke. max. 4 0 Temperaturinnstillingsdisplay* - Fig. A. De enkelte tallene 4 har tilordnede temperaturområder. Lampen ved siden av tallene viser det valgte temperaturområdet for kjøletemperaturen. - Innenfor temperatur-/innstillingsområdet, f.eks. display 5 til 7 C eller mellom to punkter*, kan temperaturen innstilles litt kaldere. Ved behov dreies temperaturregulatoren langsomt videre - lampen for temperaturområdet f.eks. for 5 C blinker kortvarig. Den bekrefter en kaldere innstilling innenfor det lille temperaturområdet. SuperCool Fig. A. Med superkjøling setter du apparatet på høyeste kjøleeffekt. Dette anbefales særlig når større mengder matvarer, drikkevarer, nybakte kaker eller nylaget mat skal avkjøles så raskt som mulig. W Innkopling: Trykk kort SuperCool-knappen, slik at den lyser. Kjøletemperaturen synker til den kaldeste verdien. Bemerk: "SuperCool" har et noe større energiforbruk. Elektronikken kopler imidlertid automatisk tilbake til energisparende normal drift etter 6 til timer. Ventilator-kopling* Med ventilator-koplingen 5 for omluftkjøling kan du ved behov - raskt avkjøle store mengder ferske matvarer og - oppnå en relativt jevn temperaturfordeling over alle hyllene i kjølerommet. De forskjellig temperaturområdene oppheves med en intensiv luftsirkulasjon. Alle matvarer er nesten like kjølige. W Ventilator-koplingen er prinsipielt å anbefale: - ved høy romtemperatur (fra ca. 0 C) eller - høy luftfuktighet, som f.eks. på sommerdager. W Kople inn/ut: Trykk "Ventilator"-knappen 5 kort, slik at den lyser (mørk = av). Bemerk: Når "Ventilator" er koplet inn, øker energiforbruket. - For å spare energi, kobler ventilatoren automatisk ut når døren er åpen. N Stille inn temperatur W Fig. A. Drei temperaturregulatoren med en mynt: - til lampen ved siden av det ønskede temperaturområdet* 4 lyser, eller - drei slissen i temperaturregulatoren til en middels regulatorstilling. - Slissens stilling betyr:. punkt = varmeste temperatur, minste kjøleeffekt i maks. kjølerommet og fryseskapet = kaldeste temperatur, største kjøleeffekt i kjølerommet og fryseskapet* W Anbefalt innstilling*: 5 C eller en middels regulatorstilling. I fryseskapet* oppnås da en middels temperatur på frysevarene på ca. -8 C. EK/IK/IKS.../ 5

6 9 7 5 C SuperCool max. 0 Plassering, utstyr B Smør, ost Egg Bokser, drikkevarer, flasker 4 Frossenmat i fryseskapet* 5 Hermetikk, bakervarer C D D C D 6 Meieriprodukter 7 Kjøtt-, pølsevarer, fisk, ferdiglaget mat 8 Frukt, grønnsaker, salat Plassering av matvarer På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen i kjølerommet finnes det forskjellige temperaturområder, noe som absolutt er bra for oppbevaring av forskjellige matvarer. Rett over grønnsakskuffene og på bakveggen er det kaldest (bra f.eks. for pølser og kjøtt); i det øvre området foran og i døren er det varmest (bra f.eks. for smøremykt smør og ost). Matvarer skal derfor oppbevares etter "plasseringseksemplet", fig. B. Henvisninger om kjøling - Matvarer skal oppbevares slik at luften kan sirkulere godt, de skal altså ikke legges for tett. Ventilatorluftslissene* på bakveggen skal ikke tildekkes - viktig for kjøleeffekten! - Matvarer som lett avgir eller tar opp lukt eller smak, og væsker, skal alltid oppbevares i lukkede beholdere eller tildekket. - Matvarer som avgir mye eller er ømfintlige mot etylengass, som frukt, grønnsaker og salat, skal alltid skilles eller pakkes inn, slik at oppbevaringstiden ikke blir redusert; f.eks. skal epler ikke oppbevares sammen med kiwi eller kål. Forandre utstyr W Hermetikkhyllen* kan flyttes, og alle dørhyllene kan tas ut for rengjøring, fig. C: Skyv hyllen opp, ta den ut forover og sett den inn i omvendt rekkefølge. W Ved å flytte på flaske- og hermetikkholderen kan du sikre flasker mot at de velter når døren åpnes eller lukkes. Ved utstyr som i fig. C må du alltid gripe tak i plastdelen! - Holderen kan tas ut for rengjøring: Ved utstyr - som i fig. C: Trekk den nedre kanten av holderen forover og smekk den ut, - som i fig. C: Skyv den fremre kanten av holderen opp og smekk den ut. W Hyllene*, gitrene og glassplatene kan flyttes etter behov, fig. D: - Løft opp glassplaten, trekk utsparingen over underlaget og sett den inn lavere eller høyere, fig. D. - Løft opp risten, trekk den forover og sett den inn lavere eller høyere, fig. D. - Glassplatene* er sikret med stoppere mot at de blir trukket ut av vanvare. W For store apparater, fra 6 mm høyde*, gjelder: Bruk flaten foran over frukt-/grønnsakskuffene kun til kortvarig oppbevaring av kjølevarer, f.eks. når du rydder eller utsorterer. Det letter håndteringen. Ikke la kjølevarene bli stående, ellers kan de bli skjøvet bakover eller velte når døren lukkes, fig. D. W De halve glassplatene gir plass til høye beholdere: Sett de vedlagte underlagene, fig. E, inn i ønsket høyde til høyre og venstre på underlagsnuppene. Skyv inn glassplatene / / som vist i fig. E. Glassplaten med anslagskant må ligge bak! - Når du trenger plass for høye beholdere, skyv ganske enkelt den fremre halve glassplaten* forsiktig under den bakre platen, fig. E. E E 6 EK/IK/IKS.../

7 Fryseskap* (Fire-stjerners, hvis det finnes, alt etter modell) I fryseskapet kan du oppbevare frossenmat og frysevare ved en oppbevaringstemperatur på -8 C og lavere (fra en middels temperaturinnstilling) i flere måneder, lage isterninger og i tillegg fryse ned ferske matvarer. Fryse ned ferske matvarer Ferske matvarer skal fryses ned inn til kjernen så raskt som mulig. Næringsverdi, vitaminer, utseende og smak på matvarene bevares da best. Derfor skal du bruke denne fremgangsmåten til å fryse større mengder ferske matvarer: W Ca. 4 timer før matvarene legges inn - Sett temperaturregulatoren i en middels til kald stilling (ca.. punkt). Frossenmat som allerede er lagt inn får en kuldereserve. W Legg så inn de ferske matvarene. Det kan fryses maks. kg/4 timer. De ferske matvarene skal legges ut over en så stor flate som mulig, de skal helst ikke komme i kontakt med frossenmat som allerede er lagt inn; dermed unngås det at disse tiner opp. W Etter ytterligere 4 timer er de nye matvarene gjennomfrosset. Sett temperaturregulatoren tilbake i normal stilling. Normal kjøling innstiller seg igjen. Nedfrysingen er avsluttet. Bemerk: Lufttemperaturen i skapet, målt med termometer eller andre målere, kan variere. Det har imidlertid bare liten innflytelse på matvarene når skapet er fylt. Kjernetemperaturen på matvarene har da gjennomsnittsverdien av disse variasjonene. Henvisninger om oppbevaring W Frossenmat (allerede frossen vare) kan straks legges inn i det kalde skapet. W Legg helst ikke inn flasker til rask avkjøling; hvis dette gjøres likevel, ta dem ut senest etter en time, ellers sprekker de. W Matvarer som er tint opp skal helst ikke fryses igjen, men bearbeides videre til ferdig mat. Næringsverdi og smak bevares da best. W Som veiledende verdier for lagringstiden for forskjellige matvarer i fryseskapet gjelder: Iskrem inntil 6 måneder Pølse, skinke inntil 6 måneder Brød, bakervarer inntil 6 måneder Vilt, svinekjøtt 6 inntil 0 måneder Fisk, fet inntil 6 måneder Fisk, mager 6 inntil måneder Ost inntil 6 måneder Fjærfe, oksekjøtt 6 inntil måneder Grønnsaker, frukt 6 inntil måneder Om den øvre eller nedre verdien er gyldig, er avhengig av matvarenes kvalitet, forbehandlingen inntil innfrysingen og kravet til kvalitet i den enkelte husholdningen. For fetere matvarer gjelder alltid de lavere verdiene; fett har lett for å bli harskt. Lage isterninger* W Fyll isskålen /4 opp med vann. W Sett isskålen i apparatet og la den fryse. W Isterningene løsner når du vrir på skålen eller holder den en kort stund under rennende vann. N EK/IK/IKS.../ 7

8 Avtining, rengjøring Avtining Kjølerommet Avtines automatisk. Smeltevannet fordunster fra kompressorvarmen - vanndråper på bakveggen henger sammen med funksjonen og er helt normalt. W Pass bare på at smeltevannet kan renne uhindret ut gjennom utløpsåpningen i bakveggen. I fryseskapet* dannes det etter lengre driftstid et tykt rim- hhv. isbelegg. Det øker energiforbruket. Derfor skal skapet avtines regelmessig: W Kople ut apparatet for avtining: Trekk ut støpslet eller sett temperaturregulatoren i stilling "0". W Pakk frysevarene inn i avispapir eller duk og oppbevar dem på et kjølig sted. W Avtiningen kan fremskyndes ved å sette en kjele med varmt, ikke kokende vann inn i rommet. Ikke bruk elektriske varmeapparater eller dampvaskere, avtiningsspray, åpen ild eller skarpe gjenstander til avtining. Fare for personskader og materielle skader! W La skapdøren stå åpen under avtiningen. Tørk opp smeltevann med en svamp eller klut. Rengjør apparatet til slutt. W Ta hyllene* ut som vist på bildet: - Løft opp glassplaten*, trekk utsparingen over underlaget, senk ned til siden og ta den ut på skrå forover. - Løft risten*, trekk den forover og sving den vekk. - Skyv alltid hyllene inn med anslagskanten bak og opp, ellers kan matvarene fryse fast i bakveggen. W Når du vil ta ut den øvre dørhyllen (smør- og ostehylle), må den alltid løftes ut sammen med lokket*! Trykk så en side av hyllen forsiktig utover, til lokktappen er fri og lokket kan tas av til siden. - Hyller og dørhyller kan tas fra hverandre for rengjøring - trekk lister og sidedeler av glassplatene. - Trekk beskyttelsesfolier av alle pyntelister*. W Trekk frukt-/grønnsakskuffene på teleskopskinner* helt ut og løft dem opp for rengjøring (fig. L). OBS: For å forebygge skader skal skinnene straks skyves inn igjen. Rengjøring W Sett apparatet ut av drift før rengjøring. Trekk ut nettpluggen eller skru ut hhv. utløs forankoplede sikringer. W Rengjør det indre rommet og utstyrsdeler for hånd med lunkent vann og litt oppvaskmiddel. Ikke bruk dampvaskere - fare for personskader og materielle skader! W Det anbefales myke pussekluter og et universalrengjøringsmiddel med nøytral ph-verdi. - Ikke bruk skurende/ripende svamper, ikke konsentrerte rengjøringsmidler og aldri rensemidler eller kjemiske midler som inneholder sand, klorid eller syre. W Pass på at rengjøringsvann ikke trenger inn i utløpsrennen, ventilasjonsgitrene og de elektriske delene. Gni apparatet tørt. - Typeskiltet på apparatets innerside må ikke skades eller fjernes - det er viktig for kundeservicen. W Smørboksen* kan vaskes i oppvaskmaskin, hyllene, glassplatene og de andre utstyrsdelene skal rengjøres for hånd. Frukt-/grønnsakskuffene settes på de uttrukne skinnene og skyves inn (fig. M). W Rengjør utløpsåpningen på bakveggen over eller bak* grønnsakskuffene ofte, pil i fig. Bruk eventuelt et tynt hjelpemiddel, f.eks. bomullspinne eller lignende. W Kople deretter inn/slå på apparatet igjen og legg inn frysevarene. Hvis apparatet skal settes ut av drift i lengre tid, tøm apparatet, trekk ut nettpluggen, rengjør som beskrevet og la apparatdøren stå åpen for å unngå luktdannelse. 8 EK/IK/IKS.../

9 Feil - problemer? Apparatet er konstruert og produsert slik at det er uten feil og har en lang levetid. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under drift, kontroller om feilen evt. kan tilbakeføres til en betjeningsfeil, i dette tilfellet må du nemlig også i garantitiden betale kostnadene som er oppstått. Følgende feil kan du selv fjerne ved å sjekke de mulige årsakene: Feil - mulig årsak og utbedring Apparatet går ikke - Er apparatet slått på forskriftsmessig? - Sitter nettpluggen riktig i stikkontakten? - Er stikkontaktens sikring i orden? Det innvendige lyset brenner ikke - Er apparatet slått på? - Lyspæren er defekt. Skift lyspæren som beskrevet i avsnitt "Innvendig lys". Støy er for høy - Står apparatet fast på gulvet, settes møbler eller gjenstander som står ved siden av i vibrasjon av kjøleaggregatet som er i gang? Flytt apparatet evt. litt, rett inn via stillføttene, flytt flasker og kar fra hverandre. - Normalt er: strømningsstøy, boble eller plaske, det stammer fra kjølemiddelet som strømmer i kuldekretsløpet. Et kort klikk. Det oppstår alltid når kjøleaggregatet (motoren) koples automatisk inn og ut. Motoren durer. Det er kortvarig litt høyere når aggregatet koples inn. Temperaturen er ikke kald nok - Er temperaturregulatoren riktig innstilt? Sett den ev. kaldere. - Separat innlagt termometer viser en gal verdi. - Lukker apparatdøren korrekt? - Er ventilasjonen og avluftingen tilstrekkelig? Frigjør evt. ventilasjonsgitre. - Er omgivelsestemperaturen for varm? (se avsnitt "Bestemmelser") - Ble apparatet åpnet for ofte eller for lenge? - Vent evt. til den nødvendige temperaturen innstilles av seg selv igjen. Innvendig lys koples automatisk ut etter ca. 5 minutter ved åpnet dør. Hvis det ikke lyser når døren åpnes kort, men temperaturinnstillingsdisplayet lyser, er lyspæren ev. defekt. Utskifting av lyspæren: W Data lyspærer: Maks. 5 W, strømtypen og spenningen skal stemme overens med angivelsene på typeskiltet. Benytt kun lyspærer med samme dimensjon, fatning: E 4. W Slå av apparatet. Trekk ut nettplugg hhv. utløs eller skru ut sikringen. W Fig. F: Grip tak i lampedekslet oppe og nede og trekk det ut. W Fig. F: Skift ut lyspæren. Bruk litt mer kraft når du skrur - adhesjon og sikringsskive må overvinnes. Pass på at sikringsskiven sitter riktig i lampesokkelen når du skrur inn lyspæren. W Heng inn dekslet bak igjen og smekk det inn på sidene. Kundeservice og typeskilt Hvis ingen av de ovennevnte årsakene foreligger og du ikke kan utbedre feilen selv, vennligst henvend deg til nærmeste kundeservice (vedlagte liste). Oppgi apparatbetegnelse, service- og serienr. på typeskiltet. Dette muliggjør en rask og målrettet service. Typeskiltet befinner seg på venstre innside av apparatet. La apparatet være lukket til kundeservicen kommer for å unngå et ytterligere kuldetap. N Produsenten arbeider stadig med videreutviklingen av alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss endringer i form, utstyr og teknikk. EK/IK/IKS.../ 9

10 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * 8846 Ochsenhausen * Deutschland *

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Up Down On/Off SuperCool Up Down On/Off SuperCool Ventilation Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N C C 7084 194-00 IKP/IK...6 1108 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig.

Detaljer

Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Bruksanvisning for bordkjøleskap N Bruksanvisning for bordkjøleskap N 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning for fryseskap, ofrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, med na-visning for nettsvikt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget Bruksanvisning for fryseskap, innebygget N 7082 542-01 IG 6er 5107 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget Bruksanvisning for fryseskap, innebygget N 7082 542-01 IG 6er 5107 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 040614 7085320-01 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 B-2161 01.2003 Kaffemaskinens enkelte komponenter Lokk til kjølerom Rute med foto Kortlomme Indikator for lav temperatur Indikator for tom beholder Betjeningsfront

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://no.yourpdfguides.com/dref/609851

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://no.yourpdfguides.com/dref/609851 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL

PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL PRODUKTBESKRIVELSE A. Kjøleseksjon 1. Frukt- og grønnsakskuff 2. Hyller og plass til hyller 3. Termostatbryter / lys 4. Dørbalkonger 5. Flaskehylle 6. Uttakbar flaskeholder 7. Typeplate (plassert ved siden

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 251011 7085018-00 SGN/SGNesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer