INNKALLING TIL MØTE I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30 Bespisning kl 16:30 på Haugestad Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 1/2008 Godkjenning av protokoll 2/2008 Meldinger 3/2008 Drammen havn - godkjenning av låneopptak til investeringsformål /2008 Overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommune. 5/2008 Redusert energiforbruk i Lier kommunes bygninger - sluttrapport 6/2008 IKT - handlingsplan for Lier kommune 2008

3 1/2008 Godkjenning av protokoll fra og

4 2/2008 Meldinger Dokumenter kommer i tilleggslisten

5 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. 3 Saksmappe nr: 2007/2895 Arkiv: Saksbehandler: Atle Thorud Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 16/2007 Formannskapet /2007 Formannskapet /2007 Kommunestyret /2008 Kommunestyret Drammen havn - godkjenning av låneopptak til investeringsformål 2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Lier kommune gir sin tilslutning til at Drammen Havn i 2008 kan oppta lån til investeringsformål på inntil 85 mill. kr Formannskapets vedtak : Saken utsettes. Formannskapets behandling: Anita Drevdal (SV) fremmet forslag om at saken utsettes. Forslaget ble vedtatt enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret : 1. Lier kommune gir sin tilslutning til at Drammen Havn i 2008 kan oppta lån til investeringsformål på inntil 85 mill. kr Formannskapets behandling: Terje Sagvolden (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 9 stemmer (4H,3AP,2SP) mot 4 stemmer (2FRP,SV,V). Kommunestyrets vedtak : Saken utsettes. Kommunestyrets behandling:

6 Forslag fra Søren Falch Zapffe (H) om å utsette saken ble vedtatt enstemmig. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: -Redegjørelse for investeringsbehovet, utarbeidet av havnedirektøren Utredning: Styret for Drammen Havn har ved behandlingen av budsjettet for 2008 anbefalt et investeringsbudsjett på 123 mill. kr, som finansieres med 38 mill. kr av egne midler og 85 mill. kr i låneopptak. Investeringene omfatter bl.a. nytt kaianlegg, anskaffelse av mobil kran, arealkjøp og utfyllinger mv. Konsernet Drammen Havn er organisatorisk definert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Av vedtektene for Drammen Havn, 1 fremgår det at de deltagende kommunene er ansvarlig for selskapets forpliktelser i samme forhold som de er eiere. Dvs. at eierkommunene ved et låneopptak på 85 mill. kr vil være ansvarlig etter følgende fordeling: Drammen kommune 55% 46,75 mill. kr Lier kommune 18% 15,30 mill. kr Svelvik kommune 9% 7,65 mill. kr Røyken kommune 9% 7,65 mill. kr Hurum kommune 9% 7,65 mill. kr Av vedtektenes 8 fremgår følgende: Det tilligger Havnerådet c) å fatte vedtak om større erverv av eiendom og større utbygging av havnen. Større investeringer og låneopptak ut over det som er forankret i løpende budsjetter skal godkjennes av rådet. Vedtak som nevnt under pkt. c) må for å være gyldig godkjennes av eierkommunene dersom beslutningen innebærer en økonomisk forpliktelse for disse. Spørsmålet om det foreslåtte låneopptaket på 85 mill. kr krever godkjennelse av eierkommunene er på prinsipielt grunnlag vurdert av kommuneadvokaten i Drammen. Kommuneadvokaten har konkludert med at det i henhold til vedtektene vil være nødvendig at slikt samtykke foreligger før Drammen Havn kan foreta låneopptaket. Drammen Havn er pr. i dag gjeldfri, og de planlagte investeringene forventes å bidra til en inntjening som gjør Havnen i stand til å betjene det foreslåtte låneopptaket. Rådmannen i Lier legger til grunn at havnas oppgave er havneaktivitet og ikke byutvikling. Rådmannen er derfor av den oppfatning at anskaffelse av eiendommer og investeringstiltak må begrunnes ut i fra havneaktiviteten. Rådmannen ser at grensedragningen her kan være vanskelig i og med at havneaktiviteten foregår delvis i byen og svært bynært.

7 En annen viktig og vanskelig grensedragning er forholdet mellom havnevirksomheten og forretningsmessig eiendomsutvikling. Kommunene vil via garantier for låneopptak pådra seg betydelig risiko uten at verdier opparbeidet i havnekasse kan tilføres eierkommunene, ref. gjeldende bestemmelser i havneloven. Rådmannen vil ut i fra en totalvurdering foreslå at kommunestyret gir sin tilslutning til låneopptak på 85 mill. kr i regi av Drammen Havn i 2008.

8 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. 4 Saksmappe nr: 2007/3385 Arkiv: V50 Saksbehandler: Øyvind Leirset Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 3/2008 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk /2008 Miljøutvalget /2008 Formannskapet /2008 Kommunestyret Overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommune. Organisering av kommunal veterinærvakt Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rammeavtale mellom Den norsk veterinærforening og KS om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt, godkjennes. 2. Samarbeidsavtale mellom Drammen, Lier, Røyken og Hurum om kommunal klinisk veterinærvakt, godkjennes. Avtalen skal evalueres etter 2 år. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne framtidige rammeavtaler mellom Den norsk veterinærforening og KS. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: I forbindelse med at kommunene overtar ansvart fra staten for forsvarlig dekning av dyrehelsepersonell, må kommunene etablere veterinærvakt. Vaktordningen er en beredskapsvakt, dyreeier må dekke utgifter i forbindelse med konsultasjoner, dersom det er nødvendig. Det er framforhandlet rammeavtale om organisering og godtgjøring for vaktordningen mellom KS og Den norsk veterinærforningen. Avtalen må godkjennes i den enkelte kommune. Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom Dramme, Lier, Røyken og Hurum kommune, hvor vertskapsansvaret legges til Lier kommune ved landbrukskontoret for distriktet.

9 Vedlegg: 1. Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening og KS 2. Forslag til avtale mellom Drammen, Lier, Røyken og Hurum om klinisk veterinærvakt. Utredning: Kommunene overtar fra ansvaret, som staten har hatt tidligere, for tilfredstillende dekning av dyrehelsepersonell. I vårt område vil dette innebære å overta ansvaret for veterinærvakt. Veterinærvakta er en beredskapsvakt utenfor normal kontortid (8-16 på hverdager). Veterinær skal være tilgjengelig og kunne ta oppdrag dersom dette er nødvendig. Eventuelle oppdrag som må tas, gjøres av veterinæren som næringsdrivende og belastes dyreeier direkte. Kostnader til veterinærvakten omfatter altså kun at det skal være veterinær i beredskap, ikke eventuelle oppdrag. Veterinærvakten omfatter alt dyrehold, både kjæledyr og produksjonsdyr. En stadig større del av henvendelsene gjelder kjæledyr. Rammeavtale KS og Den norske veterinærforening har framforhandlet rammeavtale for veterinærvakt. Avtalen, som omhandler organisering og godtgjøring m.m, må godkjennes i den enkelte kommune. Kommunene inngår avtale med flere veterinærer som fordeler vaktene. Veterinærene mottar godtgjøring for vakttjenesten og er ikke ansatt i kommunen. Kommunene har i realiteten ingen andre alternativ enn å godta framforhandla rammeavtale. Samarbeidsavtale mellom kommune Det er klart at kommunens ansvar for veterinærvakt må løses gjennom samarbeid. Drammen, Lier, Røyken og Hurum utgjør i dag, mens statens har ansvaret, ett vaktdisitrikt. Statens finansieringen av ordningen i 2008 er basert på at kommunene opprettholder de tidligere vaktdistriktene. Eksisterende samarbeid om landbruksforvaltning taler også for sammenfallende organisering av vaktdistrikt. Rådmennen i Drammen, Lier, Røyken og Hurum har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale om veterinærvakta. Avtalen innebærer at Lier kommune, ved felles landbrukskontor, tar administrative ansvaret for ordningen. Økonomi: Kostnadene til veterinærvakta i 2008 i vårt område vil bli ,- ( eks adm.) og vil bli 100% finansiert med øremerkede tilskudd. Det er gitt signaler om at staten også i framtiden vil dekke 100% av kostnadene. Adm. kostnader er satt til 10% av vaktkostnadene og fordeles på de fire kommunene. Den enkelte kommune vil i 2008 motta ca ,- i tilskudd som bidrag til dekking av administrasjonskostnadene. I avtalen mellom kommunen er det tatt høyde for endringer i tilskuddsordningen. Nettokostnad (kostnad etter fradag for øremerkede tilskudd) fordeles etter innbyggertall. Kriteriet er valgt ut fra at dette er en beredskapsvakt som alle dyreiere har nytte av, og at kriteriet gir enkel administrasjon. Erfaring viser at det er rimelig godt samsvar mellom innbyggertall og henvendelser til veterinærvakta. Ytterligere info om ordningen finnes på

10 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. 5 Saksmappe nr: 2003/1859 Arkiv: S02 Saksbehandler: Asbjørn Unhjem Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 4/2008 Formannskapet /2008 Kommunestyret Redusert energiforbruk i Lier kommunes bygninger - sluttrapport Rådmannens forslag til vedtak: 1. Sluttrapport for prosjektet Redusert energibruk i Lier kommunes bygninger godkjennes. 2. Restbeløp overføres til nytt prosjekt og skal være med å finansiere analyse og tiltak med sikte på å spare ytterligere 1 GWh. Rådmannens saksutredning: Det vises til følgende saker og vedtak: 26/2004, Formannskapet, med følgende vedtak: 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Siemens Building Technologies. Det fremlegges egen sak om finansiering m.v. etter at detaljanalysene er gjennomført. 2. Forutsatt innsparing i 2004 knyttet til prosjektet vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport. 55/2004, Kommunestyret, med følgende vedtak: 1. Lier Kommunestyre gir Formannskapet fullmakt til å fatte endelig vedtak om inngåelse av PFC-kontrakt med Siemens Building på bakgrunn av detaljanalysene. 2. Lier kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å oppta lån innenform er ramme på 10 mill. kr. til finansiering av de tiltak som omfattes PFCkontrakten. 3. Utgiftene til renter og avdrag dekkes gjennom sparte energikostnader. Kommunestyret forutsetter at Siemens Building bærer risikoen dersom faktisk innsparing ikke dekker kapitalutgiftene.

11 53/2004, Formannskapet, med følgende vedtak: 1. Lier formannskap gir rådmannen fullmakt til å sluttforhandle PFC-kontrakt med Siemens AS, Divisjon Building Technologies, og oppta lån innenfor en ramme på 3,4 mill. kr. pluss mva, totalt kr. 4,2 mill. kr. og nedbetalingstid på inntil 6,2 år, til finansiering av de tiltak som omfattes av kontrakten og kostnader forbundet med dette. Hva er gjort I prosjektet er det gjennomført tiltak i 25 bygg med til sammen m2 oppvarmet areal. Byggene omfatter både skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg og administrasjons- og tekniske bygg. Mer enn 40 enkelttiltak i bygg og installasjoner er gjennomført, i tillegg til omfattende tiltak innen energioppfølgingssystem, driftsoptimalisering og opplæring av driftspersonell. Også informasjonstiltak overfor brukergrupper og for øvrig i kommuneorganisasjonen har vært en viktig del av tiltakspakken. De tekniske tiltakene har omfattet alt fra tettelister, nye ytterdører og isolering av rør og ventiler, til innregulering av varme- og ventilasjonsanlegg, urstyring og turtallsregulering av vifter, samt lysstyring og effektstyring. Det har blitt noen mindre endringer i forhold til tiltak som opprinnelig var tenkt gjennomført. Noen tiltak har gått ut pga. endrede forutsetninger, men flere lønnsomme tiltak har også blitt tatt inn i prosjektet etter oppstarten. Opprinnelig var det avtale om en besparing på kwh (1,35 GWh). Garantert besparelse er i 2007 på 1,72 GWh. For å motivere brukerne av de kommunale byggene har det vært gjennomført en årlig konkurranse om hvilke bygg som har hatt størst besparelser. Her har kommunen og Siemens spleiset på en premiepott på kr ,-. Premiepengene har de vinnende virksomhetene kunnet disponere fritt. Bevisstgjøring på brukersiden har medført sjeldnere krav om høyere temperatur og mer ventilasjon. Samt at medarbeidere har blitt flinkere til å skru av lys. Resultatene i prosjektet har styrket Liers grønne profil, både i media og i egen organisasjon. Det er skrevet flere artikler om prosjektet og gjennomføringsmodellen i fagtidsskrifter og i forbindelse med premieutdelinger har vi laget oppslag i media og i eget intranett. Resultater Det er registrert besparelser på hhv. 2,45 og 2,35 GWh i 2005 og 2006, slik at gjennomsnittsbesparelsen er på 2,4 GWh/år. Mye av gevinsten ligger i investeringer i fysiske tiltak, men det er også lagt ned betydelig innsats i brukermotivering. Rådmannen tror at brukermotivering er en vesentlig bidragsyter til at vi har klart å redusere forbruket mer enn planlagt. Kontrakten med enøk-leverandøren og gjennomføringsmodellen EPC (Energy Performance Contracting, tidligere kalt PFC) har svart til forventningene, og gitt et incitament til begge parter om å bidra til ekstra besparelser. Den økonomiske gevinsten ved en merbesparelse blir delt likt, og har også gitt merinntekter for entreprenøren. Energibruk og resultater er temperaturkorrigert og basert på måledata. Det er også korrigert for endringer i arealer.

12 Økonomi Lier kommune søkte sommeren 2004 om støtte fra Enova SF for gjennomføring av prosjektet. Enova SF innvilget inntil kr ,- i tilskudd fra Enegergifondet til delvis finansiering. Tilskudd ble tildelt under forutsetning av at prosjektet skulle bidra med 2 GWh i innenlands miljøvennlig energibesparelse. Totalt har Lier kommune mottatt kr ,- som støtte fra Enova SF. Kroner Bevilgning ENØK-prosjekt (prosjektnr. 9458) ,- Utgifter i prosjektet ,- Støtte fra Enova SF ,- Sum ,- Disponering av ubrukte midler Kostnaden for energi har steget betydelig siden prosjektet ble startet i Økningen i energiprisen har gjort at det nå kan være flere tiltak som kan være lønnsomme. Rådmannen vil i samarbeid med kontraktspartner undersøke muligheten for å spare inn ytterligere 1 GWh. Av det bevilgede beløp på 4,2 mill. kr. gjenstår kr ,-. Rådmannen foreslår at det gjenstående beløpet overføres til nytt prosjekt og er med å finansiere analyse og tiltak for å spare ytterligere 1 GWh.

13 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. 6 Saksmappe nr: 2008/61 Arkiv: 030 Saksbehandler: Finn Gehrken Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 3/2008 Formannskapet /2008 Kommunestyret IKT - handlingsplan for Lier kommune 2008 Rådmannens forslag til vedtak: IKT-handlingsplanen skal være et styringsverktøy for gjennomføring av vedtatt IKT-strategi. For å nå IKT-strategiens mål gjennomføres følgende tiltak i 2008: 1. Ha fornyet eksisterende infrastruktur innen IKT-området. 2. Ha vurdert innføring av mobile løsninger i pleie- og omsorgsektoren. 3. Ha innført Økonomi web-portal for effektivisering av økonomi-oppfølging. 5. Ha innført system for elektronisk bildearkiv. 6. Den virtuelle skolen ; Ha videreutviklet læringsplattformen, fortsatt utbygging av PC-tetthet for elevene og elektroniske tavler/smartboards i klasserommene. 7. Ha vurdert og forberedt innføring av skoleadministrativt system i samsvar med nasjonale krav for elevregistrering (FEIDE). 8. Ha etablert ny internettportal/eservicetorg med utvidet tilbud av elektroniske tjenester. 9. Ha innført nytt system for drift/registrering og fakturering av tjenestene fra Lier Drift. 10. Ha etablert CRM-løsning (Customer Relation Management) for administrasjon av plan-/ prosjektrelasjoner og publikumsinnsyn (jf. eservicetorg). 11. Ha etablert felles driftsorganisasjon og samarbeidsrutiner for Hurum og Lier. 12. Ha tatt inn lærling(er) i IKT driftsfag for å styrke gjennomføring av IKT handlingsplan. 13. Alt arbeid med IKT må sikre tilgjengelighet for alle, også mennesker med ulike funksjonshemninger. Rådmannens saksutredning:

14 IKT-handlingsplan for Lier kommune er utarbeidet med grunnlag i IKT-strategi for vedtatt av kommunestyret 2. september 2003 og revisjon av denne vedtatt På bakgrunn av vedtatt IKT-samarbeid med Hurum kommune ble det funnet hensiktsmessig å prolongere gjeldende strategi og å gjennomføre rulleringen i samarbeid med Hurum kommune i løpet av 2008 (kfr. Melding: Revisjon av IKT-strategi 2007, KS-sak 25/2007, ). IKT- handlingsplanen skal være et styringsverktøy for gjennomføring av vedtatt IKT-strategi. Hovedmål for prosjektene skal være gevinstrealisering i form av bedret tjenesteproduksjon. Forankring og resultatoppfølging av målene er viktige faktorer som skal vektlegges under arbeidet med planlegging og oppstart av prosjektene. Strategirevisjonen i 2005 påpekte at handlingsplanene de siste årene har hatt for mange og omfattende prosjekter/mål i forhold til ressurser og organisasjonens gjennomføringskraft. Handlingsplanen for 2008 innebærer derfor konsentrasjon om: Fornyelse/oppgradering av infrastruktur; driftsikkerhet/effektivitet og datasikkerhet IKT i skolene; Kunnskapsløftet og Den virtuelle skolen i Lier. etjenester eservicetorg. Drifts- og vedlikeholdssystem for Lier Drift ehandelsløsning CRM-system for prosjekt-/planleggingsadministrasjon og publikumsinnsyn. Av disse er det bare ehandelsløsning og CRM-system som er vesentlige nye utfordringer. For øvrig må det i 2008 prioriteres å samordne systemer, drift og rutiner i samarbeidet mellom Hurum og Lier. Inntak av lærling(er) må også vurderes i denne sammenheng. Budsjettene i hvert tiltak er grove estimater som vil bli bearbeidet i prosjektplaner før prosjektstart. Vedlegg: 1. Forslag til IKT-handlingsplan for perioden m/statusrapport for 2007.

15 IKT-handlingsplan for Lier Kommune 2008

16 IKT-strategi for Lier kommune i perioden Innledning - bakgrunn 17 Mål Rammer Investeringer for fornyelse av dagens nivå Fornyelse av eksisterende infrastruktur Investeringer som gir effektiviseringsgevinster Omsorgstjenestene WEB-basert grensesnitt for økonomirapportering ehandel (elektronisk handel) Bildearkiv eservicetorg - tjenesteportal FDV-system, Lier Drift CRM (Customer Relation Management) Investeringer som bedrer tjenestetilbudet IKT i skolen Den virtuelle skole Skoleadministrativt system Samlet oversikt over investeringene: 21 Statusrapport IKT-handlingsplan 2007 pr

17 IKT-strategi for Lier kommune i perioden På bakgrunn av vedtatt IKT-samarbeid med Hurum kommune er det funnet hensiktsmessig å prolongere gjeldende strategi for å gjennomføre rulleringen i samarbeid med Hurum kommune i løpet av 2008 (kfr. Melding: Revisjon av IKT-strategi 2007, KS-sak 25/2007, ). Rådmannens IKT-strategi for vedtatt ble ved midtveisrevisjon vedtatt videreført med følgende mål (samme mål som vedtatt ): 1. Lier kommune skal ha følgende visjon for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Innen år 2007 skal Lier kommune være en avansert elektronisk samarbeidspartner for innbyggere, næringsliv og andre offentlige instanser! 2. Lier kommune skal ha følgende målsettinger for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for perioden : Mål 1: Ha tatt i bruk elektronisk fakturahåndtering og innkjøp og etablert kontakt og eventuelt samarbeid med andre kommuner som har kommet langt og høstet nyttige erfaringer innen elektronisk innkjøp og bruk av den offentlige markedsplassen. Mål 2: Ha sikret bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse innen helse og omsorgssektoren gjennom å utnytte eksisterende, elektroniske løsninger på en bedre og mer helhetlig måte. Mål 3: Ha skapt et nett for elever, lærere og foresatte som blir en hovedarena for læring, evaluering, informasjonsutveksling og samarbeid i tråd med skolens målsetninger. Mål 4: Ha tilrettelagt smarte arbeidsverktøy som gir lettere informasjonstilgang, økt mobilitet og fleksibilitet, som automatiserer og reduserer tidsforbruket i en rekke arbeidsoppgaver. Mål 5: Ha etablert elektronisk servicetorg som gir kommunens innbyggere og næringsliv tilgang til et stort antall tjenester elektronisk. Mål 6: Ha bygget opp nødvendig strategisk bestillerkompetanse knyttet til styring, utvikling og effektiv utnyttelse av IKT-ressurser på de ulike tjenesteområder, i samarbeid med andre kommuner og offentlige instanser i Buskerud og/eller Vestregionen, Mål 7: Ha etablert elektroniske løsninger som gir de folkevalgte elektronisk tilgang til viktig informasjon i de politiske beslutningsprosesser, og som sikrer mer effektivt samspill mellom politikere og administrasjon og som sikrer allmennheten riktig innsyn, deltakelses- og påvirkningsmuligheter. Mål 8: Ha utviklet kompetanse med fokus på strategisk bestillerkompetanse og deltatt i nettverk og overvåking av relevante prosjekter i andre kommuner og på statlig hold. Mål 9: Ha vedlikeholdt og utviklet teknisk infrastruktur i takt med kapasitetsbehovene som de strategiske satsningene krever. Innledning - bakgrunn IKT-handlingsplan 2008 er utarbeidet på bakgrunn av overordnet IKT-strategi, er avstemt i forhold til de sentrale dokumentene enorge 2009 og ekommune 2009, med målsettinger om å bedre kommunikasjon, tjenestekvalitet og effektivitet mellom innbyggere, forvaltning og folkevalgte basert på elektroniske tjenester.

18 På bakgrunn av vedtatt IKT-samarbeid med Hurum kommune, anses det å være mest hensiktsmessig å prolongere gjeldende strategi og å gjennomføre rulleringen i samarbeid med Hurum kommune i løpet av Dette gir også mulighet for avstemming i forhold til status for ekommune Strategirevisjonen i 2005 påpekte at handlingsplanene de siste årene har hatt for mange og omfattende prosjekter/mål i forhold til ressurser og organisasjonens gjennomføringskraft. Handlingsplanen for 2008 innebærer derfor konsentrasjon om: Fornyelse/oppgradering av infrastruktur; driftsikkerhet/effektivitet og datasikkerhet IKT i skolene; Kunnskapsløftet og Den virtuelle skolen i Lier. etjenester eservicetorg. Drifts- og vedlikeholdssystem for Lier Drift ehandelsløsning CRM-system for prosjekt-/planleggingsadministrasjon og publikumsinnsyn. Av disse er det bare ehandelsløsning og CRM-system som er vesentlige nye utfordringer. For øvrig må det i 2008 prioriteres å samordne systemer, drift og rutiner i samarbeidet mellom Hurum og Lier. Inntak av lærling(er) må også vurderes i denne sammenheng. Mål Hovedmål for prosjektene skal være gevinstrealisering i form av bedret tjenesteproduksjon. Dette dreier seg ikke bare om innkjøp av hensiktsmessig IKT-verktøy, men i like stor grad organisasjons-, kompetanse- og rutineutvikling. Tiltak for å realisere gevinstpotensialer er derfor like viktig som selve verktøyene. Forankring og resultatoppfølging av målene vektlegges under arbeidet med planlegging og oppstart av prosjektene. Lier kommune skal aktivt søke samarbeid med andre for planlegging og gjennomføring av felles IKT-satsninger. Samarbeid med Hurum er et ledd i dette. Rammer IKT-handlingsplanen er samordnet med kommunens øvrige styringsdokumenter og rammer. IKT-handlingsplanen rulleres hvert år som ledd i kommunens budsjettprosess. Planen er delt inn i tre hovedelementer: 1. Investeringer for å ivareta IKT-bruk på dagens nivå 2. Investeringer hvor disse gir effektiviseringsgevinster 3. Investeringer som bedrer tilbudet og gir gevinster til innbyggere og interne virksomheter uten at dette er målbart i direkte innsparinger. Budsjettene for hvert prosjekt er grove estimater som spesifiseres i konkrete prosjektplaner. Driftskonsekvenser må også synliggjøres i de enkelte prosjektene. 1. Investeringer for fornyelse av dagens nivå 1.1 Fornyelse av eksisterende infrastruktur Lier kommune skal vedlikeholde og utvikle teknisk infrastruktur (servere, datanettverk med mer) i takt med de behov som handlingsplanen krever. Det er behovene i Lier kommunes tjenesteproduksjon og krav til datasikkerhet som må ligge til grunn for løsningsvalgene. Nr. Prosjekt Effektiviseringsgevinst Start Ferdig Budsjett kr 1.1 Fornyelse/vedlikehold av Holde driftsutgiftene lave

19 IKT-infrastruktur Investeringer som gir effektiviseringsgevinster. Dekning av driftskostnader kan være avgjørende for om oppstart av prosjekter gjennomføres eller ikke. Prosjektenes driftskostnader skal forsøkes dekket gjennom virksomhetenes eget budsjett eller omprioriteringer. 2.1 Omsorgstjenestene System for turnusplanlegging og timelister med dataoverføring til lønnssystem ble anskaffet i Videre rutineutvikling og puljevis utrulling og opplæring ble gjennomført i Et samarbeidsprosjekt (forprosjekt) med kommunene Drammen, Røyken og Hurum - finansiert med midler fra Fylkesmannen - har kartlagt muligheter og foreslått løsninger for å bedre effektivitet ved hjelp av mobile løsninger. Medarbeiderne kan for eksempel få arbeidsliste, prosedyrer, journal og medisinliste på PDA (mini-pc). Journaler kan skrives fortløpende og kvittering for utført oppdrag gå direkte i fakturagrunnlag. På bakgrunn av gjennomført prosjekt vil rådmannen i løpet av 2008 vurdere hvilke mobile løsninger som kan være aktuelle å starte med. 2.2 WEB-basert grensesnitt for økonomirapportering WEB-basert grensesnitt for rapportering fra økonomisystemet vil bedre tilgangen til rapporter og gi grunnlag for mer effektiv økonomistyring. Dette må samordnes med etablering av ny intranettportal og systemintegrasjoner. 2.3 ehandel (elektronisk handel) Teknologien, den elektroniske markedsplassen og egen organisasjon er nå modne for iverksetting av prosjektet. Fullt gjennomført vil det innebære sikkerhets- og effektiviseringsgevinster ved integrert elektronisk transaksjonsflyt fra bestilling til betaling. 2.4 Bildearkiv Det vurderes innført et verktøy for lagring av historiske bilder i søkbart digitalt arkiv. Midler ble bevilget i 2007, men det har ikke vært mulig å holde opprinnelig tidsplan. Rådmannen tar sikte på å gjennomføre prosjektet i eservicetorg - tjenesteportal Elektronisk servicetorg - tjenesteportal som gir kommunens innbyggere og næringsliv tilgang til et stort antall tjenester elektronisk. Elektroniske tjenester over internett vil imøtekomme behov og forventninger hos befolkningen. Dessuten er det en viktig forutsetning å effektivisere interne arbeidsprosesser. En kritisk faktor vil være kommunens administrative ressurser mht. tilrettelegging av informasjon og prosesser via nett samt oppfølging av den økende e-kommunikasjonen. Lier kommune deltar i et sentralt KS-prosjekt Fra pilot til tjenesteproduksjon. Skjemakatalog med interaktive funksjoner og integrasjon med sak/arkiv og aktuelle fagsystemer er del av prosjektet. Her inngår også ny/oppgradert tjenesteportal (hjemmeside), samordning med enorge.no (Min side) og sikkerhetsløsninger (autentisering). Løsningen skal også omfatte nytt intranett tjenesteportal for intern informasjon, elektroniske skjemaer og rapporteringsløsninger. Publikumsinnsyn i egne saker er også aktuelt. Video-overføring av aktuelle politiske møter på internett er foreløpig ikke prioritert. Dette innebærer forholdsvis liten investeringskostnad, små driftskostnader og må prinsippielt avgjøres av kommunestyret i egen sak. Elektroniske løsninger som gir folkevalgte elektronisk

20 tilgang til viktig informasjon i de politiske beslutningsprosesser forutsettes dekket i eservicetorg prosjektet. Dette omfatter også samspill mellom politikere og administrasjon og allmennhetens innsyn, deltakelses- og påvirkningsmuligheter. 2.6 FDV-system, Lier Drift System for planlegging, styring og registrering av aktiviteter og ressursbruk for drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det må være funksjonalitet for rapportering og fakturering av time- og materialbruk, som må integreres med økonomisystemet. Systemvalg/anskaffelse er noe forsinket, men starter for fullt i CRM (Customer Relation Management) System for administrasjon; koordinering og kommunikasjon/informasjonsdeling mellom deltakere og berørte i større/ mangfoldige utviklingsoppgaver spesielt i plansaker og samfunnsutvikling. (Tall i tusen kroner) Nr. Prosjekt Effektiviseringsgevinst Start Ferdig Budsjett 2.1 Mobile løsninger i omsorgstj. Effektivisere tjenesteproduksj Økonomi Web-portal Effektivisering av interne rapportrutiner i økonomisystemet 2.3 ehandelsløsning Bruk av den offentlige markedsplassen Elektronisk bildearkiv eservicetorg tjenesteportal Effektivisering og bedret tjenestetilbud CRM, publikumsinnsyn Effektiv selvbetjening og kvalitetsbedring 2.6 FDV-system, Lier Drift Effektiv planlegging/styring, registrering og fakturering av ressursbruk for drifts- og vedlikeholdsoppgaver 2.7 CRM-løsning for adm. av Bedre kvalitet og effektivitet i plan-/prosjektrelasjoner adm./kommunikasjon i større/ mangfoldige utviklingsoppgaver 3 Investeringer som bedrer tjenestetilbudet IKT i skolen Den virtuelle skole Lier kommune skal ha skapt et nett for elever, lærere og foresatte, som blir et viktig hjelpemiddel for læring, evaluering, informasjonsutveksling og samarbeid, i tråd med skolens målsetninger. Den nye læreplanen for skole, Kunnskapsløftet, forutsetter at IKT som en grunnleggende ferdighet, skal anvendes i alle fag. Eksamen, andre prøver og vurdering skal foregå digitalt. Dette forutsetter økt pc`tetthet både for lærere og elever. (1 maskin pr.3.elev på u.trinnet og 1 maskin pr.5.elev på b.trinnet er departementets anbefaling. Medregnet en del eldre maskiner har vi nå ca. 1 maskin pr. 3 elever i snitt. Det er viktig at også Voksenopplæringen ivaretas sammen med den øvrige grunnskolen. 3.2 Skoleadministrativt system Ha vurdert og forberedt innføring av skoleadministrativt system i samsvar med nasjonale krav for levregistrering (FEIDE). (Tall i tusen kroner) Nr. Prosjekt Effektiviseringsgevinst Start Ferdig Budsjett

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer