Strinda - Tjørndal **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strinda - Tjørndal **"

Transkript

1 Strinda - Tjørndal ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Snåsa Inventør: JKL Kartblad: 1723 II, 1823 III Dato feltreg.: , UTM: Ø:361702, N: Areal: daa H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal: daa Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Sammendrag Området ligger oppstrøms for Strindmoen camping og mellom Strindfjella og Rasmusfjellet, helt vest i Snåsa kommune. Strinda-Tjørndal representerer et typisk utsnitt av myr-, hei-, og fjelllandskapet i de høyereliggende deler av regionen. Berggrunnen er i stor grad fattig (silikatrik) og gir ikke grunnlag for en variert flora eller rike vegetasjonssamfunn. Fuktelementet eller det oseaniske innslaget innen kryptogamer er også dårlig utviklet. De største kvalitetene ved området er forekomsten av små, men til dels produktive kontinuitetsmiljø av både gran og furu. Med hensyn til regionale mangler bidrar ikke området vesentlig på noen punkt. Det mest nærliggende mangelpunktet (urskogspreget furuskog i nordboreal sone) anses ikke innfridd fordi; selv om enkelte randareal opp mot fjellet har godt innslag av gamle furuer så er kontinuiteten i dødved tydelig brutt og skogen er glissen og gir i liten grad preg av sammenhengende furuskog. Det er avgrenset fire kjerneområder. Nesten alle påviste signalarter er gjort innenfor ett av kjerneområdene. Totalt er 4 rødlistearter og et knippe andre signalarter påvist. Innen vedboende sopp er 2 rødlistearter påvist, begge tilknyttet gran. På tross av noe dødved av furu i partier er det ikke påvist signalarter tilknyttet dette substartet. Avgrensingsforslaget er stort og godt arrondert. Selv om mye av arealet er impediment og fattig myr rommer området viktige og produktive skogsmiljø med til dels sjeldent langt fremskredet naturtilstand. Området vurderes som meget velegnet for ivaretakelse av eksisterende biologisk mangfold innen alle økologiske og taksonomiske grupper. På dette grunnlag vurderes derfor Strinda-Tjørndal som regionalt verneverdig (**). Feltarbeid Befaring ble foretatt 31. august 2006 av Jon T. Klepsland. Relativt mye tid ble brukt på å definere yttergrenser for et mulig reservat. De beste partiene er trolig gjennomgått, men noe mer tid kunne vært ønskelig å bruke i de mest produktive og artsrike deler av området. Sentrale deler av området, dvs rundt Broka, er ikke befart, men kun avstandsbedømt ved bruk av kikkert. Datainnsamlingen vurderes likevel tilstrekkelig for en ganske sikker verdivurdering. Tidspunkt og værets betydning Dagen bød på oppholdsvær og noe sol. Tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av alle de organismegrupper som ble ettersøkt. Utvelgelse og undersøkelsesområde Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for Naturforvaltning - DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Avgrensingsforslaget er vesentlig innskrenket i forhold til undersøkelsesområdet ved at de nedre og mest produktive skogområdene i nord er utelatt grunnet lang og intensiv skogutnyttelse med den konsekvens at arealet mangler viktige strukturelementer og gamle trær fullstendig. For øvrig er det små ulikheter mellom avgrensingsforslaget og undersøkelsesområdet. Tidligere undersøkelser For registranten er det ikke kjent at naturfaglige registreringer er gjort i området tidligere. Strinda-Tjørndal ligger like nord for, på nordsiden av vannskillet, i forhold til området Merralia som ble registrert i forbindelse med verneplanregistreringene på statssgrunn i Beliggenhet Området ligger på sørsiden av Snåsa-vatnet, omtrent midtveis mellom kommunesentrene for Steinkjer og Snåsa kommune, og helt vest i Snåsa kommune. Området ligger oppstrøms for Strindmoen camping og mellom Strindfjella og Rasmusfjellet. Naturgrunnlag Topografi Strinda-Tjørndal området har en overordnet form som minner om en svært slak og åpen grytedal. Området avgrenses i sør, øst og vest til oppragende snaufjell. Mot nord munner dalgryta ut i Snåsadalen med Snåsavatnet. Topografien innenfor dalgryta er i preget av slake åser, myrer og heilandskap. Litt mer dramatisk småskalatopografi opptrer i forbindelse med

2 enkelte forkastningssoner der det gjerne er gravd ut bekkegjel. Geologi Berggrunnen består i all hovedsak av granittisk gneis (metarhyolitt) som er delvis stedegent og delvis overskjøvet. Striper med fyllitt inngår i randarealene og helt inn til Mikalstuggu-området (pers. obs.). Kilde: Sigmond et al. (1984). Vegetasjonsgeografi Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk, vegtasjonsone: mellomboreal 10% (ca 2170daa) nordboreal 80% (ca 17320daa) alpin 10% (ca 2170daa). Strinda-Tjørndal tilhører mellomboreal (Mb), nordboreal (Nb) og alpin vegetasjonssone (A). Området ligger akkurat innenfor klart oseanisk seksjon (O2) (Moen 1998). Økologisk variasjon Fattige vegetasjonstyper dominerer sterkt. De rikeste vegetasjonstypene er av intermediær karakter og har liten utbredelse. Området er preget av store areal med myr, myrskog, knausskog og treløse heier og fjell. Bare ganske små flekker er produktiv skog. Furu og gran opptrer noenlunde like frekvent og danner begge renbestander så vel som blandingsbestand. Av andre treslag er kun bjørk av egentlig betydning. Variasjonen i vegetasjonstyper er liten sett i forhold til arealet. Innenfor området er det flere mellomstore vann, mange tjern og tallrike bekker. Hele arealet er relativt høytliggende eller i allefall fjellnært. En lite variert topografi begrenser også totalvariasjonen. Samlet vurderes området som lite til middels variert, men lander på siste alternativ (**) pga en rimelig stor variasjon i skogtilstand og produktivitet. Vegetasjon og treslagsfordeling Granskogen står som regel på blåbær-mark eventuelt av varianter med skrubbær, bjønnkam eller tyttebær. I mer produktive parti inngår også småbregnevegetasjon. Langs større bekker opptrer gjerne en fattig høystaudevegetasjon med sølvbunke, engkvein, tepperot og gullris, sjeldnere teiebær. Furuskogen er av typen åpen myrskog eller knausskog avhengig av dreneringen. Vegetasjonen veksler mellom røsslyngblokkebær og fattig fastmattemyr med rome eller ombrotrof tuemyr med lyngvekster. Også de treløse heiene har denne typen vegetasjon. Myrene er overveiende fattige og av typen fattig fastmattemyr med bjønnskjegg, sveltstarr, torvmyrull og rome. Litt fuktigere myrer har gjerne duskmyrull, dvergbjørk, stjernestarr, trådstarr, myrsnelle, bukkeblad og sivblom samt innslag av flaskestarrpøler. Små flekker med intermediære bakkemyrer finnes, spesielt isprengt granskogen i området rundt Mikalstuggu. Her inngår i tillegg gråorbusker, myrfiol, dvergjamne, sumphaukeskjegg og mjødurt. Sjeldent inngår tranestarr og middels mineralkrevende sopp som svovelriske. Normalt inngår en ganske høy prosentandel bjørk i granskogspartiene, gjerne % av arealdekningen. Noe gråor finnes langs større bekker eller som busker i rikere bakkemyrer i skog. Andre boreale løvtrær som rogn og selje er fraværende eller bare beskjeden forekomst av smådimensjonerte trær. Skogstruktur og påvirkning Det er en ganske tydelig påvirkningsgradient fra utløpet av dalgryta i nord og innover de tallrike små bekkestrengene. Nord for avgrensingsforslaget (men innenfor undersøkelsesområdet) er skogen sterk preget av bestandsskogbruk (i øst) eller av omfattende og gjentatte plukkhogster (i vest) som har etterlatt disse skogarealene helt fri for gamle trær og viktige nøkkelelementer. Innenfor avgrensingsforslaget er det ikke forstlige inngrep av nyere dato, men større areal med marginal furuskog er gjennomhogd i nordvest for år siden. Granskogen er overveiende i tidlig aldersfase i nordre og midtre deler av området. Lenger inn er granskogen i aldersfase eller sjeldnere sen aldersfase og bledningsfase. Mye av skogarealet er glissent tresatt og trærne er smådimensjonerte og mengden død ved er lav. I lune åssider og dype bekkedaler danner skogen likevel kompakte bestand og produktiviteten er lokalt høy. De best utviklete skogpartiene er godt sjiktet, har god aldersspredning til år og relativt mye død ved. Slike områder er skilt ut som kjerneområder (les disse beskrivelsene for grundigere redegjørelse av skogtilstand). I området rundt Mikalstuggu (utenom kjerneområdene) har granskogen vært ganske hardt gjennomhogd for anslagsvis 50 år siden. Aldersspredningen her er svak og dødved profilen sterkt forskjøvet mot ferske læger. Enkelte parti er unaturlig tette og består av oppkvistete jevnaldrete trær, dødved mengden er lav og dimensjonene er forholdsvis små. Lignende skogtilstand er trolig gjeldende for de produktive arealene nedstrøms forbi Ytterneset og rundt Broka (kun vurdert på avstand ved bruk av kikkert). Normalt inngår en ganske høy prosentandel bjørk i granskogspartiene, gjerne % av arealdekningen. Furuskogen er tilsynelatende mer heterogent påvirket i landskapet enn granskogen. I nordvest er skogen preget av kraftig foryngelse som en antatt respons på gjennomhogsten her for år siden. Spredte frøtrær og enkelte mindre påvirkete flekker står igjen etter denne hogsten, men skogen fremstår som svært glissen og elementfattig, og på grunn av et meget marginalt naturgrunnlag (knausskog) vil det ta lang tid før en mer sammenhengende naturskog er reetablert her. I området for øvrig ser det ut til at de siste gjennomhogstene ble foretatt for år siden. Furuskogen er i dominante trekk naturlig glissen og lavproduktiv (impediment) og med lav omsetning og derfor lite død ved. Skogen er generelt relativt godt sjiktet, men mangler virkelig gamle trær over store areal. I mer høytliggende areal i øst og sør er det bedre aldersspredning, ofte inntil 300 år, og enkelte steder er det bra med furutrær inntil 400 (-500) år. Noe spredt gadd og læger i hovedsakelig lave nedbrytningsstadier finnes i disse traktene. Store parti med impediment nordøst for vannet Broka har påfallende kraftig

3 foryngelse av furu. Arealet er sterkt ungskogsflate-preget, men står altså på nærmest bart berg. Et mindre parti har et oversjikt av døde halvgamle tær. Området har trolig gjennomgått en form for katastrofe-hendelse for et par-tre tiår siden, enten skogbrann eller eksempelvis angrep av parasittsopp. Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Strinda - Tjørndal. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Jensnesbekken Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog UTM: Ø:359300, N: BMVERDI: A Hoh: moh Areal: 291daa Langstrakt biotop langs Jensnesbekken. Umiddelbart langs bekken er det granskog, men denne går ganske raskt over i glissen furuskog på begge kanter. I partier er bekkedalen trang og skogen blir gjerne oppbrutt av impediment eller myr. Langs en strekning i nedre del går bekken gjennom fine løsmasseavsetninger (sand) og på avsetningene står en ganske storvokst granskog i tidlig aldersfase. Et par overstandere (mer enn 200 år) inngår. Død ved mengden er liten til moderat og sterkt forskjøvet mot lave nedbrytningsstadier. I et lite parti med svak sumpdannelse inngår noe gråor der ett tre er hele 45 cm i stammediameter. Skogen er best utviklet og mest produktiv helt sør og innerst i avgrensingen. Her utvider dalen seg i tillegg en smule. Er er et lite parti meget grovvokst og svært kompakt gammel granskog med usedvanlig høy konsentrasjon av dødved. Alle nedbrytningsstadier er representert og mange av stokkene er meget grove (40-60 cm i stammediameter). Dette naturskogsfragmentet har preg av høyproduktiv urskog. Ingen direkte hogstspor ble observert, men skogstrukturen (noe tett) og dødved profilen (noe skjev) indikerer at hogst har vær foretatt en gang langt tilbake i tid. Ingen kontinuitetsavhengige råtevedarter ble dokumentert tross ganske grundig ettersøk. Dette kan trolig delvis forklares på bakgrunn av arealets litenhet som dermed er meget utsatt for tilfeldige populasjonssvingninger og lokal utdøelsesrisiko. Skogen er i ferd med å etablere naturskogsstruktur nedstrøms urskogskjernen og et knippe middels kontinuitetsavhengige råtevedarter er påvist innenfor kjerneområdets fulle lengde. Helt i sørvest (tilgrensende urskogskjernen ) er det et parti ganske fyldig furuskog med god aldersspredning til +300 år inkludert en del gadd og noe læger i lave nedbrytningstrinn. Totalarealet er ganske stort og biotopen er naturlig avgrenset mot impediment. På denne bakgrunn vurderes derfor lokaliteten som nasjonalt viktig (A). 2 Mikalstuggu S Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog UTM: Ø:362300, N: BMVERDI: B Hoh: moh Areal: 346,45daa Mer produktiv granskog enn arealene rundt som i stor grad består av glissen myrlendt skog. Vegetasjonen veksler mellom blåbær-skrubbær vegetasjon og fuktige forsumpete parti med molte og krekling i feltsjiktet og torvmoser i bunn. Bjørk utgjør inntil 20% av det tresatte arealet. Skogen er i aldersfase og er rimelig godt flersjiktet. Mange stubber er synlige, men disse er anslagsvis år gamle. Foruten at skogen er godt sjiktet er det god aldersspredning på trærne inntil 200 år og i partier er det også eldre trær. I de minst produktive partiene er det spredte læger, mens det i mer produktive parti gjerne er godt med læger. Dødved profilen er noe skjev og godt nedbrutte grove læger finnes bare spredt, men middels og lite nedbrutte er til dels godt representert. Øverst i kjerneområdet står en del gamle furutrær. I grantrærne er det mye gubbeskjegg og brun korallav, og i parti er det bra med gammelgranslav. Området ble ganske raskt gjennomgått og dette avdekket to middels kontinuitetsavhengige råtevedarter på gran. Potensialet for flere kontinuitetskrevende arter vurderes som ganske stort. Lokaliteten vurderes på bakgrunn av skogtilstand og størrelse som regionalt viktig (B). 3 Mikalstuggu N Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog UTM: Ø:362700, N: BMVERDI: B Hoh: moh Areal: 181,25daa Kjernen omfatter en ganske produktiv gammel granskog i aldersfase. Lokaliteten avgrenses mot nord og vest av myrareal, og mot sørøst av hardere påvirket skog fra gammelt av. Mengden død ved er i partier ganske høy. Alle nedbrytningsstadier er representert inkludert en del grove læger. Dødved profilen er likevel tydelig til sterkt forskjøvet mot yngre nedbrytningsfaser. Et særpreg er partier med mye middels nedbrutte læger, trolig etter lokal stormfelling for en god stund siden. Vegetasjonen består av blåbær-skrubbær og forsumpete fattigskogsparti. Litt småbregneskog finnes. En del bjørk inngår (10-20%). I grantrærne er det gode bestander gubbeskjegg og brun korallav mm, og i partier inngår gammelgranslav. To middels kontinuitetskrevende råtevedarter på gran er påvist, begge rødlistet. Lokaliteten vurderes på bakgrunn av skogtilstand og størrelse som regionalt viktig (B). 4 Hårrådrolet Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog UTM: Ø:363000, N: BMVERDI: B Hoh: moh Areal: 117,05daa Et høytliggende beskyttet granskogsparti i sen aldersfase. Granskogen står i et par små bekkedaler og strekker seg et stykke mot vest langs foten av et brattberg. Skogen er godt flersjiktet og fleraldret. På tross av høyden er enkelte trær temmelig grove og tydelig gamle. Dødved mengden varierer mye, men er i partier meget stor. Alle nedbrytningstrinn er representert, men dødved profilen er skjev mot yngre faser. Vegetasjonen består i hovedsak av blåbær-skrubbær samt noe myr-lyng-hei vegetasjon i randsonen. To (svake) signalarter innen råtevedelementet er påvist. Grundigere befaring vil trolig avdekke flere kontinuitetskrevende arter. Lokaliteten vurderes på bakgrunn av skogtilstand som regionalt viktig (B).

4 Artsmangfold Det kontinuitetskrevende elementet er rimelig godt utviklet, men likevel uten at særlig krevende arter er påvist. Det baseeller mineralkrevende elementet er så godt som fraværende, men med ett antatt og oppsiktsvekkende unntak (se under). I alt er det påvist 5 signalarter tilknyttet gran i området, alle vedboende sopp. Ingen signalarter tilknyttet furu er påvist. Karplantefloraen er fattig og med bare unntaksvise innslag av enkelte mineralkrevende arter (se vegetasjonskapittelet). Mosefloraen er dårlig undersøkt, men antas i likhet med karplantefloraen å være lite variert og uten mange basekrevende arter. Området ligger i klart oseanisk seksjon, men fuktighetselemnetet innen moser antas å ha et lavt mangfold og variasjon innen området bl.a. grunnet mangel på dype fuktige bekkedaler og lignende. Enkelte råtevedarter kan forekomme. Lavfloraen virket svært artsfattig. Dette henger sammen med generell mangel på baserike bergknauser og et tilsynelatende fravær av rikbarkstrær som rogn og selje. Typiske suboseaniske Lobarion-arter er påvist like utenfor avgrensingsforslaget på selje (eks. lungenever, kystvrenge og vanlig blåfiltlav) og kan meget godt finnes også innenfor avgrensingsforslaget dersom enkelte rikbarkstrær finnes. Elementet er uansett ikke et viktig argument i verdivurderingen. Skjegglavfloraen på gran er frodig med mye gubbeskjegg o.a. Det kontinuitetskrevende skorpelavselementet er representert ved gammelgranslav, men ingen andre arter er påvist og elementet må derfor sies å være lite godt utviklet. Av vedboende sopp er det påvist 2 rødlistearter (svartsonekjuke og duftskinn) og 3 andre svakt kontinuitetsavhengige arter. Alle disse er tilknyttet gran. På tross av noe dødved av furu i partier er ingen signalarter tilknyttet dette substartet påvist. Forekomsten av svartsonekjuke (NT) er ganske god og arten opptrer ikke bare på gamle gjenlagte stokker men også yngre læger, noe som må betegnes som en god kvalitet ved området. Råtevedelementet vurderes derfor som ganske godt utviklet på tross av at ikke mer krevende arter er påvist. Elementet jordboende sopp så ut til å være lite variert. Dette henger i stor grad sammen med ph-en i bunnsubstratet, som jevnt over er lav. Ett unntak er funnet av flammebrunpigg Hydnellum auratile på elvegrusavsetning ved Jensnesbekken nedstrøms kjerneområdet der den sto i svakt sjiktet granskog i tidlig aldersfase. Kun teiebær gav indikasjon på noe mineralrikt substrat, trolig fylittgrus. Flammebrunpigg (VU) er en ganske nybeskrevet art for Norge og er til nå bare påvist i kalkbarskoger i Norge (Hanssen & Gulden 2002). Tabell: Artsfunn i Strinda - Tjørndal. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerne-område (nr) Spettefugler Picoides tridactylus Tretåspett NT 1 Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav 1 1 Lobaria pulmonaria Lungenever 1 1 Lobaria scrobiculata Skrubbenever 1 1 Peltigera collina Kystårenever 1 1 Skorpelav Gyalecta friesii Huldrelav NT Sopp markboende Hydnellum auratile VU 1 1 Sopp vedboende Climacocystis borealis Vasskjuke Cystostereum murrayi Duftskinn NT Phellinus chrysoloma Granstokkjuke Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT Veluticeps abietina Praktbarksopp Avgrensing og arrondering Dalgryta Strinda-Tjørndal utgjør en topografisk ganske veldefinert enhet. Den eksakte grensedragningen er likevel forbundet med en viss tvil på grunn av det langslake terrenget med bare spredte kjernekvaliteter og ellers diffust utflytende naturverdier. Uansett vil et avgrensingsforslag medføre at store areal med impediment, myr og fjell inkluderes. Mot nord er grensen lagt langs en svak tverrgående berggrygg (forkastningssone) som dermed gir en naturlig avgrensing av nedbørsfeltet og landskapsrommet innenfor. I tillegg er skogen i stor grad påvirket av moderne skogbruk nord for denne forkastningen. Strindmoseteren i sørvest er valgt holdt utenfor reservatforslaget både fordi naturgrunnlaget her er meget marginalt, fordi skogen rundt denne er tydelig mer påvirket (til dels kulturskogspreg) og fordi det like nord for seteren går en berggrygg som en naturlig topografisk skillelinje mot myr- og fjelllandskapet i sør. Dalgryten fremstår som et helhetlig landskap med et stort nedbørsfelt og mange bekker innefor avgrensingen der alle samles til ett eneste samlet utløp (Jensnesbekken). Arronderingen vurderes derfor som god (***).

5 Andre inngrep Innefor avgrenset areal er det enkelte hytter. For øvrig er området fritt for tyngre tekniske inngrep. Vurdering og verdisetting Strinda-Tjørndal representerer et typisk utsnitt av myr-, hei-, og fjelllandskapet i de høyereliggende deler av regionen. Berggrunnen er i stor grad fattig (silikatrik) og gir ikke grunnlag for en variert flora eller rike vegetasjonssamfunn. Fuktelementet eller det oseaniske innslaget innen kryptogamer er også dårlig utviklet. De største kvalitetene ved området er forekomsten av små, men til dels produktive kontinuitetsmiljø av både gran og furu. Kriteriene dødved mengde og -kontinuitet og gamle bartrær vurderes ganske høyt samlet sett, men kriteriene gis ikke full score ettersom det aller meste av skogarealene er tydelig mye utnyttet fra gammelt av. Variasjon er under tvil gitt middels høy verdi (**) (se kapittel om økologisk variasjon), og kriteriet treslagsvariasjon likeså selv om boreale løvtrær er svært dårlig representert. Utslagsgivende for sistnevnte punkt er da høy frekvens av furu, gran og bjørk, samt innslag av gråor. Kriteriet rikhet er gitt en stjerne på grunnlag av en viss forekomst av mineralkrevende sopp og karplanter. Kriteriet arter gis kun en stjerne fordi mangfoldet er lavt innen de fleste økologiske grupper utenom gammelskogselementet, og sistnevnte er ikke spesielt godt utviklet. I forhold til mangelanalysen gjort i forbindelse med evalueringen av skogvernet i Norge (Framstad et al. 2002) bidrar området til mangeloppfyllelse på følgende punkt: i) gjenværende større forekomst av gammel skog.... Mangelpunktet er bare i liten grad innfridd ettersom det meste av arealet er svært glissen og uproduktiv skog. Mangelpunktet storområder anses ikke innfridd ettersom bare en liten prosentandel av det verneverdige arealet består av produktiv skog. Heller ikke sett i sammenheng med verneforslaget Merralia over vannskillet i sør vil medføre at dette kriteriet er innfridd. Med hensyn til regionale mangler (Framstad et al. 2003) bidrar ikke området på noen punkt. Det mest nærliggende mangelpunktet (urskogspreget furuskog i nordboreal sone) anses ikke innfridd fordi; selv om enkelte randareal opp mot fjellet har godt innslag av gamle furuer så er kontinuiteten i dødved tydelig brutt og skogen er glissen og gir i liten grad preg av sammenhengende furuskog. Avgrensingsforslaget er stort og godt arrondert. Selv om mye av arealet er impediment og fattig myr rommer området viktige og produktive skogsmiljø med til dels sjeldent langt fremskredet naturtilstand. Området vurderes som meget velegnet for ivaretakelse av eksisterende biologisk mangfold innen alle økologiske og taksonomiske grupper. På sikt vurderes muligheten for styrket mangfold av kontinuitetskrevende arter tilknyttet gran og furu som reell. Samlet vurderes Strinda- Tjørndal som regionalt verneverdig (**). Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Strinda - Tjørndal. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for Kjerneområde Urørthet Dødved mengde Dødved kont. Gamle bartrær Gamle løvtrær Arter Gamle edelløvtrær Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Størrelse Arrondering 1 Jensnesbekken *** ** ** ** * - ** ** * * - - *** 2 Mikalstuggu S *** ** ** ** * - ** * 0 * - - ** 3 Mikalstuggu N ** ** ** ** * - * * * * - - ** 4 Hårrådrolet *** ** ** ** 0 - * * * * - - ** Samlet verdi Totalt for Strinda - Tjørndal *** ** ** ** * - ** ** * * ** *** ** Referanser Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Branderud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. - NINA oppdragsmelding pp. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 54, NINA. 146 s. Hanssen, Even W. & Gulden, G Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest. - en ny jordboende piggsopp i Norge. Blyttia 60: Heggland, A. (red), Blindheim, T., Gaarder, G., Framstad, E., Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Hofton, T.H., Reiso, S., Svalastog, D. & Sverdrup-Thygeson, A Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004). Årsrapport for registreringer utført i NINA Rapport s inkl. vedlegg. Moen, A., Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss, 199 s. Sigmond, E.M.O., Gustavson, M. & Roberts, D Berggrunnskart over Norge - M 1: 1 million. Norges Geologiske Undersøkelse.

6 Seterbukta Strinda-Tjørndal (Snåsa, Nord-Trøndelag). Areal daa, verdi ** Svartbekken Italiatangen Fjellvang 25 Grønøra Strindelva Beretbekken Pålbekken Svartelva Sørmyrhøgda Heggesbekksetran Revtjønnhøgdin 237 Djupdalen Lauvhaugen Lauvhaugtjønnin Kjerneområder 353 Øvre Løstjønnin 385 Bjørtjønnhøgda Jensnesslættet Bjørtjønna Jensnesbekken Strindfjella Strindmoseteren Høvlan Broka Permyrlia 419 Ytterneset Grønmyrin 374 Naturfaglige registreringer 406 i forbindelse med vern av skog på Statskog SF's eiendommer 2006 ± Verneforslag Tidligere registreringer Målestokk 1: Ekvidistanse 20m Alternativ grense Omr. for vurdering (DN2006) Rutenett 1km Eksisterende verneområder WGS84, sonebelte Tjønndalsklumpan Raudsteinbekken 1 Kartgrunnlag N50 Produsert Korsmæra Jørstadfjellet 2 Finnvollskardet Storliåa Hårrådrolet Nordslættjønna 3 4 Kammen Mikalstuggu Seterelva Mefjellet Bukktjønna Tjønndalsseteren Storhallan 602 klumpen Holmtjønna Gamosttjønna 634 Langtjønna 721 Rasmusfjellet 15 Raastemasten mE mE mN Tjønndals- 717 Merralitjønnin 594 Sandstadseter- bekken

7 Bilder fra området Strinda - Tjørndal Utsikt fra Grønmyran-området nordøstover mot Mikalstuggu, Ytterneset og Hårrådrålet i bakkant.. Foto: Jon T. Klepsland Meget grovvokst granskog med urskogspreg innerst i kjerne nr 1, Jensnesbekken. Foto: Jon T. Klepsland Kraftig gjennomhogd impediment-furuskog nordvest i området. Foto: Jon T. Klepsland Utsikt over Nordslættjønna mot Jørstadfjellet. Vide fastmattemyrer slik som her dekker store areal. Foto: Jon T. Klepsland

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Området ble befart av Arne Heggland og Jon T. Klepsland i løpet av ettermiddagen den 03. september 2006.

Området ble befart av Arne Heggland og Jon T. Klepsland i løpet av ettermiddagen den 03. september 2006. Granskoglia* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hemnes Inventør: AHE, JKL Kartblad: 1926 I Dato feltreg.: 03-09-2006-03-09-2006, UTM: Ø:446620, N:7306932

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse:

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3853) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Trysil Inventør:

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Kammen* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Kammen* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Kammen* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Grane Inventør: JKL, SRE Kartblad: 926 III Dato feltreg.: 04.09.05, UTM: Ø:42932, N:7267255 Areal: 672 daa H.o.h.:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Almlia** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Rana Inventør: JKL, KAB Kartblad: 2027 I Dato feltreg.: 13.08.2006-13.08.2006, UTM: Ø:487956, N:7366260 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981.

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981. NYGÅRDSMYRA ** Fylke: Hedmark Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Sør-Odal/Eidskog Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2015 II Kongsvinger Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Urdsdokka (Holtefjell) *

Urdsdokka (Holtefjell) * Urdsdokka (Holtefjell) * Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Øvre Eiker Inventør: JKL Kartblad: 74 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 8-0-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil.

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil. Furuberget ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Trysil Inventør: SRE Kartblad: 2117 I Dato feltreg.: 07.07.04 UTM: Ø:375000, N:6801000 Areal: 4314 daa H.o.h.:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Klårtjønnhaugen* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Overhalla Inventør: THH Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 10/08/05, UTM: Ø:634037, N:7141347 Areal: 425

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning - DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning - DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Vesteråsen- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hemnes Inventør: JKL Kartblad: 1926 I Dato feltreg.: 20.09.04, 07.02.05, UTM: Ø:, N: Areal: 1262 daa H.o.h.:

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Gardsbekken- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE Kartblad: 1926 II Dato feltreg.: 25.08.04, UTM: Ø:, N: Areal: daa H.o.h.: moh

Detaljer

Området ble undersøkt i løpet av tre dager i månedsskiftet september-oktober 2012. Undersøkelsesområdets størrelse

Området ble undersøkt i løpet av tre dager i månedsskiftet september-oktober 2012. Undersøkelsesområdets størrelse Lødding ** Referanse: Klepsland J. T. 2013. Naturverdier for lokalitet Lødding, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , ,

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , , Jøvik** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Tranøy Inventør: JWB, JWB, JWB, JWB Kartblad: 1333II Dato feltreg.: 13-09-2006, 21-09-2006, 24-09-2006 UTM: Ø:591378,

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

Stortjernåsen S - Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Stortjernåsen S - Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stortjernåsen S - Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Ringerike Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 10.09.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Bjørnslebekken Verdi 3

Bjørnslebekken Verdi 3 Bjørnslebekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Meldal Inventør: JKL Kartblad: 1521 II Dato feltreg.: 17.06.07 H.o.h.: 170-423moh

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper. Ertsrudberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Ertsrudberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5925)

Detaljer

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Djupendal Verdi: 2 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: SRE, THH Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 23.07.08, 05.07.09 H.o.h.: 219-286moh Vegetasjonsone:

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Eimhjelledalen 2 Referanse: Hanssen U., Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Eimhjelledalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6011)

Detaljer

Snultra ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Snultra ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Snultra ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 004, DP Kommune: Øyer Inventør: KAB Kartblad: 97 IV Myklebusjøen Dato feltreg.: 0.09.00 UTM: Ø:598448, N:679486 Areal: 355 daa H.o.h.:

Detaljer

Gaula ved Reitan Verdi 2

Gaula ved Reitan Verdi 2 Gaula ved Reitan Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Holtålen Inventør: SRE, THH Kartblad: 1720 IV Dato feltreg.: 02.09.07 H.o.h.: 503-639moh

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Værforholdene var gode og tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av aktuelle artsgrupper.

Tidspunkt og værets betydning Værforholdene var gode og tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av aktuelle artsgrupper. Kvernlia sør ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Engerdal Inventør: SRE, THH, TBE Kartblad: 1719 II, 1719 III Dato feltreg.: 02.07.2006, UTM: Ø:641852, N:6895173

Detaljer

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet. Pinegilet 1 Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Pinegilet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

GANESØYAN - Referansedata

GANESØYAN - Referansedata GANESØYAN - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Mellomboreal Kommune: Namsos Vegetasjonsseksjon: O2 sterkt oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1724 III Jøa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat.

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat. Kolås ** Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Vestby Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 28.08.08 H.o.h.: 0-0moh Vegetasjonsone: Boreonemoral Areal: 59 daa

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finnsrud 3 Referanse: Abel K. 2017. Naturverdier for lokalitet Finnsrud, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5921) Referansedata

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Deifjell-lia utvidelse ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Deifjell-lia utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5980)

Detaljer

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Grandeelva Verdi: 5 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Stranda Inventør: KJG, DAH Kartblad: 1219 II Dato feltreg.: 10.10.2008 H.o.h.: 21-610moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Lone NR utvidelse 2014 ** Referanse: Brandrud T. E. 2015. Naturverdier for lokalitet Lone NR utvidelse 2014, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen Høgvollen ** Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Høgvollen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Beliggenhet Området ligger like vest for og tilgrensende lokaliteten Løftlia som ble inventert i 2005 (Framstad red. 2006).

Beliggenhet Området ligger like vest for og tilgrensende lokaliteten Løftlia som ble inventert i 2005 (Framstad red. 2006). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NINA Rapport 354 Løftlia-utvidelse** Referansedata

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Orsjømyra naturreservat - utvidelse * Referanse: Blindheim T. 2012. Naturverdier for lokalitet Orsjømyra naturreservat - utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Rogberget ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Rogberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5965)

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Gardbekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 30.06.05 H.o.h.: 451-740moh Vegetasjonsone:

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Merrdalsristin * Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Merrdalsristin, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort.

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort. Storvatnet øst 0 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Storvatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Befaring ble foretatt 13. august 2006 av Jon T. Klepsland og Kim Abel. Hele undersøkelsesområdet er gjennomgått.

Befaring ble foretatt 13. august 2006 av Jon T. Klepsland og Kim Abel. Hele undersøkelsesområdet er gjennomgått. Krokstrand- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Rana Inventør: JKL, KAB Kartblad: 2027 I Dato feltreg.: 06.11.2005, UTM: Ø:, N: Areal: 1014 daa H.o.h.: moh

Detaljer