Kommunedelplan Spind Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn Utgave A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Spind Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn 12.05.2014 Utgave A"

Transkript

1 Kommunedelplan Spind Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn Utgave A

2 2

3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Farsund kommune Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn, Spind Utgave/dato: A/ Vurdering av innspillsområder ihht. oversiktskart s.7 Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema: Leveranse: Spind Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn Analyse av egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn, for kommunedelplan Spind Øivind Hugsted GIS, Landskap og Plan. Analyse Rapport Utarbeidet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Knut Heggen, Helene Øhlenschlæger Øivind Hugsted 3

4 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Farsund kommune for utarbeidelse av en landskapshensynsanalyse for utvalgte områder. Analysen er en del av beslutningsunderlaget i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan Spind. Målet med analysen er en faglig vurdering av hvilke innspill som er egnet / uegnet for bolig- eller hyttebygging ut fra landskapshensyn. Analysene er et verktøy som viser foreslåtte byggeområders lokaliseringer i forhold til landskapet. Analysen er en teoretisk vurdering, det er ikke foretatt befaringer. Metoden baserer seg på samme metodik som tilsvarende analyser tidligere utarbeidet for Herad og Nordre Spind, men noe forenklet. INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON 3 FORORD 4 METODE 5 SLIK LESES RAPPORTEN 6 OVERSIKTSKART 7 VURDERTE INNSPILL 8 Johan Martin Mathiasen har vært oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget. Analysen/ vurderingene er utført av jordskiftekandidat Knut Heggen og landskapsarkitekt Helene Øhlenschlæger. Analysen utarbeides som følgende: Analysen gjennomføres som et teoretisk studie med vurderinger ut i fra en terrengmodell, generert på grunnlag av høydedata og drapert med ortofoto. Utsnitt av de aktuelle områdene vises fra forskjellige himmelretninger alt etter innspill og plassering. Hvert innspill vises i et eget avsnitt. Innspillene illusteres med et utsnitt fra helningsanalyse og et utsnitt fra 3d modellen. Områdene vurderes enten som i hovedsak egnet for utbygging eller ikke anbefalt for utbygging - evt. supplert av en enkel beskrivelse. For områder som ville falle i en mellomkategori kanskje/delvis egnet påpekes det istedet at justert avgrensning av området bør settes og/ eller det anbefales der utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. Arendal Øivind Hugsted Oppdragsleder 4

5 METODE Landskapsanalysen gjennomføres som et teoretisk studie. Det benyttes følgende grunnlag: FKB kart, tidligere utarbeidet analyse om terrenghelning og en terrengmodell genereret på grunnlag av høydedata og ortofoto. Analysen tar for seg fler innspill til fremtidige byggeområder i kommunedelplanen. Oversikskart på side 7 viser lokalisering i kommunen. Oppdraget er å foreta en landskaps faglig vurdering av hvilke områder som er: " I hovedsak egnet for utbygging " eller ikke anbefalt for utbygging". For områder som ville komme i en mellomkategori "kanskje/ eller delvis egnet" påpekes det, at justert avgrensning bør settes og eller det anbefales der utarbeides landskapsanalyse ved regulering. Analysen har som formål å fokusere på egnethet for utbygging for hvert enkelt område sett i lys av topografisk utforming (bratthet/ helning) samt områdets eksponering i omgivelsene. Områdene blir systematisert og i en matrise etter nummer anvist på side 7. Anbefalingen for hvert enkelt område blir ved behov kommentert i en egen kollonne. Analysen er ikke en fullstendig landskapsanalyse. Forholdet til eksisterende bebyggelse, atkomst, vegetasjon, friluftsliv, linjedrag, landskapsrom, kulturminner osv. som kan være aktuelle i landskapsanalyser, omtales ikke i denne rapporten. Analysen skal hjelpe med å finne frem til de egnede byggeområder for bebyggelse sett ut fra hensynet til landskap. Det kan derfor være andre analyser, temaer eller interesser, som gjør området likevel ikke er aktuelt for boligbygging. Terrengmodellen er generert fra lasermålt punktsky. Modellen er "kledd" med ortofoto og hermed oppnås mer stedlige og gjennkjennelige illustrasjoner. EKSPONERING Utgangspunktet for eksponering er hvordan byggeområdene vil påvirke omgivelsene og falle inn i det omkringliggende landskapet. Vi har generert en illustrasjon for hvert område for å vise hvor forslaget plasserer seg i landskapet. Alle eksponeringsillustrasjoner er vist fra "helikopterperspektiv". Vi tror det er viktig å løfte blikket og få betraktet innspillene litt på avstand og i en større sammenheng med det omkringliggende landskap. Registreringen er nøytral og teoretisk - det er ikke foretatt registreringer eller befaringer i terrenget. HELNING Illustrasjonene for helningskart er utarbeidet i forbindelse med denne analysen. Inndelingen av topografien er forenklet til to kategorier, slik det ble utført for analysene i Herad og Nordre Spind. Grønt: Slakere enn 1:2.5 - Kanskje egnet for utbygging. Hvit: Brattere enn 1:2.5 - Ikke egnet for utbygging. NB! Ut i fra veilederen A fra Byggforsk "Småhus i bratt terreng, Adkomst,bygning, uteareal" anbefalesen inndeling av topografien tilnærmet disse tre kategorier: JA: 3-19 grader, ca 1:3 KANSKJE: grader, ca 1:2.5 NEI: grader, ca 1:2 Helningskart i Herad og Spind er ut fra kommunens ønske, forenklet til å vise arealer med slakere helning enn 1:2.5 som grønne og de øvrige som hvite, grunnet kommunens store topografimessige utfordringer. Denne inndelingen er videreført her, i analyse for Spind. Miljøverndepartementets veileder Planlegging av fritidsbebyggelse fra 2005 anbefaler utbygging av fritidsbebyggelse i terreng slakere enn 1:6. Områder med helning brattere enn 1:6 setter store krav til terrengtilpasning, og brattere enn 1:4 anbefales ikke utbygging. LANDSKAPSHENSYN 5

6 SLIK LESES RAPPORTEN Hvilket område det gjelder jamfør innspill til utbyggingsområder, kommunedelplan Spind Ved behov kommenteres området kort (beskrivelse av topografi, himmelretning og eksponeringen av arealet) INNSPILLSOMRÅDE X XX: Vurdering for landskapshensyn: Kommentar: Aktuell inspill er vist med pil, når det er flere innspill forekommer på modellutsnittet. Helningskart Grønt: Slakere enn 1:2.5 (Småhus bebyggelse: OK) Hvit: Brattere enn 1:2.5 (Småhus bebyggelse: Nei) Retning eksponeringsillustrasjonen er vist fra (Pil) Aktuell arealavgrensning, innspill Evt. kort beskrivelse av området -I hovedsak egnet for utbygging eller -Ikke anbefalt for utbygging For områder som ville falle i en mellomkategori kanskje/delvis egnet skrives det merknad i kommentarfeltet. Områdene gis evt. en kort begrunnelse for valg av vurderingskategori. Det kommenteres også om det vurderes behov justert avgrensning og/eller for landskapsanalyse ved regulering. EKSPONERINGSILLUSTRASJON HELNINGSANALYSE vises med innspill til utbyggingsområder. 6

7 OVERSIKTSKART VURDERTE INNSPILL: Områdene som er analysert tar utgangspunkt i innkommne innspill. Områdene og lokalisering er vist med innspillsnr. på oversiktskart denne side. LANDSKAPSHENSYN 7

8 INNSPILLSOMRÅDE B10: Området ligger nær Farsund sentrum med gode solforhold. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. INNSPILLSOMRÅDE B11: Inspillet ligger nær Farsund sentrum og i forlengelse av B10. Arealet er allerede benyttet til spredt bebyggelse. 8 LANDSKAPSHENSYN

9 INNSPILLSOMRÅDE B12: Arelet ligger orientert mot Indre Spindsfjord bak Langøy. Området består av en del småkoller i tillegg til et lite vann. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. INNSPILLSOMRÅDE B13: Vestvendt område som ligger innerst i Bjørnevågen. Arelet er allerede bebygget med et talls bygg. LANDSKAPSHENSYN 9

10 INNSPILLSOMRÅDE F/T1: Området ligger inne i Bjørnevågen plassert ved en mindre gruppe eks.bebyggelse. Terrenget er sørvendt, men bratt. Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingen grunnet terreng. INNSPILLSOMRÅDE F30: Området er et smalt øst-vestlig orientert innspill. Det ligger på sørsiden av en større kolle i et naturområde. Området fremstår med vanskelig og bratt terreng. Ikke anbefalt for utbygging. Får vurderingen grunnet terreng. 10 LANDSKAPSHENSYN

11 INNSPILLSOMRÅDE F31: Området strekker seg over toppen av en kolle. Det er eks. bebyggelse på sørsiden av kollen og forøvrige en del terrengutfordringer. Arealet kan muligvis være et viktig sammenhengende naturområde. Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingen grunnet arealet strekker seg over toppen av en kolle og ned på både sør- og nordsiden. INNSPILLSOMRÅDE F32: Området ligger øst for Reisvåg orientert mot sør. Arealet ligger skjermet av en mindre kolle mot innsyn fra sjøen. Det er eks. bebyggelse både på nord og sørsiden av innspilt område. 11

12 INNSPILLSOMRÅDE F33: Eksponert topp hvor en utbygging vil danne silhuett og være tydelig sett fra sjø og land. Området har dessuten mye nordvendt terreng. Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingeng grunnet arealet er nordvendt, bratt og at bebyggelsen vil bli dominerende i landskapet. INNSPILLSOMRÅDE F34: Eksponert topp med store bratte områder. Arelat er nordvendt og en utbygging vil bli uhelidg plassert i forhold til landskapet. Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingen fordi arealet er nordvendt, bratt og det vurderes bebyggelsen vil bli dominerende i landskapet. 12 LANDSKAPSHENSYN

13 INNSPILLSOMRÅDE F35: Området er langstrakt og plasserer seg ned mellom koller. Området er noe delt av veiforbinnelse til et eks. hyttefelt. En fortetting med hytter her vil neppe ha store konsekvenser for landskapet. INNSPILLSOMRÅDE F36: Langstrakt dalområde med eks. bebyggelse nært inntill. En fortetting av hyttefeltet vil neppe ha store konsekvenser for landskapet. LANDSKAPSHENSYN 13

14 INNSPILLSOMRÅDE F37: Eksponert og synlig topp omgitt av topografi med karakter av stup. Toppen har karakteristiske landskapsformer, i hovedsak bratte fjellpartier Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingen fordi bebyggelsen antas å bli dominerende og skape silhuettvirkning. INNSPILLSOMRÅDE F38: Området består av store sørvestvendte arealer. Det strekker seg over en topp, men denne ligger ikke høyt i landskapet. Innspillet synes å ligge i et større naturområde uten inngrep, men det ligger samtidig i et område med mange innspill for samme formål (antatt fritidsbebyggelse). 14

15 INNSPILLSOMRÅDE F39: Området er sørvendt og orienterert mot sjøen. Utbyggingen kan kanskje bli ekponert om den plasseres på de høyeste arealer (nordvestre del av inspillet). Justert avgrensning av området bør settes. Inspillet synes å ligge i et større naturområde uten inngrep, men det ligger samtidig i et område med mange innspill for samme formål (antatt fritidsbebyggelse). INNSPILLSOMRÅDE F40: Sørvendt areal med gode solforhold. Avgrensingen er tilnærmet todelt med et smalt parti på midten. Området avgrenses av flere topper og ligger seg nedenfor og inn imellom disse. Innspillet synes at ligge i et større naturområde uten inngrep, men det ligger samtidig i et område med mange innspill for samme formål (antatt fritidsbebyggelse). 15

16 INNSPILLSOMRÅDE F41: Området ligger inne i Spindfjorden avgrenset av 100-meters beltet ned mot vannet. Arealet er vestvendt og det ligger eksisterende bebyggelse i randsonen mellom vannet og innspilt område. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. INNSPILLSOMRÅDE F42: Området ligger inne i Spindfjorden på en nordvendt fjellrygg med tydelige store terrengformer. Terrenget er bratt, og det vil være vanskelig å plassere bebyggelse med god terreng- og stedstilpasning innenfor området. Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingen grunnet tydelig markante og bratte terrengformer orientert mot nord / nordvest. 16

17 INNSPILLSOMRÅDE F43: Området ligger inne i en lukket dal som åpner seg mot sør / sørvest. Et tydelig landskapsrom avgrenset av bratte vegger. Innenfor området ligger det allerede noe bebyggelse, kanskje et eldre småbruk. Justert avgrensning av området bør settes, da utfordringer i terrenget begrenser antall nye enheter som kan plasseres inn. Bebyggelsen bør ikke plasseres oppe i de bratte fjellsider som omgir rommet, men noe kan sansynligvis plasseres inne i dette. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. INNSPILLSOMRÅDE F44: Området ligger rundt foten av en kolle orientert mot bebyggelsen i Bjørneviga. Arelaet er strekker seg mot flere himmelretninger, fra nord til øst og sør. Det kan antakelig bli noe skyggefult i de nordlige deler. Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingen, da det ikke ser ut som bebyggelse kan plasseres i egnet terreng og samtidig oppnå kvaliteter som sol. 17

18 INNSPILLSOMRÅDE F45: Området ligger i bratt terreng med landskapsrygger som er synlig fra flere himmelretninger. En større utbygging vil antakelig skape silhuett. Arealet ligger for øvrig i et større sammenhengende naturområde uten inngrep som vei osv. Ikke anbefalt for utbygging. Området får vurderingen grunnet plasseringen høyt i terrenget over fler rygger og det vurderes inngrep vil skapet silhuett. INNSPILLSOMRÅDE F46: Området ligger inne i en dal tett opp til eks. bebyggelse. Arealet er noe nordvest vendt, men det kan være rom for plassering av 1-2 hytter med gode solog uteplasser. 18

19 INNSPILLSOMRÅDE F47: Område er delt i to deler av veiforbinnelse. Arealet strekker seg fra foten av en kolle, over veiforbindelse og lidt opp i åsen. Det ligger tett opp til andre utbyggingsområder og virker som en arealeffektiv utnyttelse. INNSPILLSOMRÅDE F48: Langstrakt sørvestvendt område. Strekker seg over fler høydetopper og gir intrykk av at brede seg ut over i landskapet Justert avgrensning av området bør settes slik bebyggelsen ikke blir en dominerende "vegg" som brer seg ut i landskapet. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. Asplan Viak AS, Kystveien 14, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal 19

20 INNSPILLSOMRÅDE F49: Området ligger nordøst for foten av en større fjellrygg. Det ligger lavt i terrenget og nær eks. bebyggelse. Området er forholdsvis lite og det antas det planlegges et par enkelt hytter. INNSPILLSOMRÅDE F50: Høyt liggende område med tildels vanskelig terreng. Arealet ligger inntill toppen av kollen og i et drag mellom eksponerte topper. Området kan være et viktig landskapsdrag som grøntkorridor mellom utbygde områder. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. 20

21 INNSPILLSOMRÅDE F51: Området får vurderingen da det antas ny bebyggelse vil være begrenset til en eller to hytter. Den bratte delen av området bør justeres fra ved regulering. INNSPILLSOMRÅDE F52: Området ligger sør for et eks. utbyggd område, men holdes på avstand med et større kolleparti. Arealet er stort og inbefatter mange typer landskapsrom. Arealet vil være synlig fra sjøen og det er usikkerhet knyttet til landskapsbildet sett fra mot vest/ nordvest fra sjøen, om utbyggingen vil bli dominerende sett samme med det eks. utbyggde området i nord. Justert avgrensning av området bør settes. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. Asplan Viak AS, Kystveien 14, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal 21

22 INNSPILLSOMRÅDE F53: Området ligger på den nordlige del av en kolle, iarealinspillet er trukket ned bak kollens fremste og tydeligste topper. Området får vurderingen fordi det ligger nær, og inntil eks. infrastruktur, og et eks. regulert område, til tross for at det ligger i et større naturområde. Det ser også ut for at bebyggelsen vil bli noe skjermet mot innsyn fra sjøen av kollenene som ligger "nedenfor". Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. INNSPILLSOMRÅDE F54: Området ligger østvendt på en halvøy inn mot forbinnelsen til fastlandet. Området er godt skjermet sett fra sjøen av store terrengformer. Det er eks. bebyggelse langs kysten omkring området. Det er imidlertid noen terrengmessige utfordringer, men med et fåtall hytter vil dette kunne bli gode plasseringer i landskapet. Arealet vurderes som egnet fordi det allerede er etablert bebyggelse i området og antas at bli lite synlig sett fra sjøen. Anbefaler det utarbeides landskapsanalyse ved regulering av området. 22

23 INNSPILLSOMRÅDE F55: Området ligger på nordvestsiden av Eikerøy i skjærgården. Inspillet er orientert mot fastlandet og ligger orientert mot vest/ nordvest. Utbyggingen antas at bli lite synlig fra sjøen. Asplan Viak AS, Kystveien 14, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal 23

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Når kraftselskapene planlegger å bygge nye luftledninger, bør de ha en klar designstrategi på et tidlig tidspunkt i prosessen. Spesielt

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminner og kulturmiljø

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer