Overordnet parkeringsstrategi. for Hammerfest sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet parkeringsstrategi. for Hammerfest sentrum"

Transkript

1 Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Mål Avgrensning Prosess og virkeområdet Kommunens mål Viktige forvaltningsprinsipper Eksisterende styringsverktøy Forskrift om vedtekter for parkering Reguleringsplaner Reguleringsplan for Hammerfest sentrum Andre reguleringsplaner Dagens situasjon og prognoser Parkeringsbehov Parkeringsutfordringer Trafikk og vegsystem Støy Alternativer for parkeringsanlegg Lokalisering Planstatus og kapasitet Nedslagsfelt Kostnader Vurdering Langsiktig strategi Kortsiktige tiltak Parkering utenfor sentrum Tiltak Side 1 av 18

3 1. Innledning Parkeringspolitikk er et kommunalt ansvar. Det er også et viktig virkemiddel innenfor lokal areal-, transport- og miljøpolitikk. Parkeringspolitikken som stimulerer til høy bilbruk kan bidra til dårligere utnyttelse av arealene og byspredning. En mer bevisst parkeringspolitikk som begrenser parkering og tilrettelegger for kollektiv trafikk kan være et effektivt virkemiddel for å påvirke trafikk- og byutviklingen i en bærekraftig retning. Parkeringspolitikken gir store muligheter for å påvirke byutvikling og sentrumsutvikling. Det er derfor en viktig kommunal oppgave å definere en helhetlig og langsiktig parkeringspolitikk som vil bidra til bedre miljø og positiv byutvikling. 2. Bakgrunn Hammerfest kommune har de siste årene opplevd sterk vekst, både når det gjelder befolkningstall og bedriftsetableringer. Byggeaktivitet har vært høy, og det har kommet flere nye bygg i byens sentrum, både leilighetsbygg, butikker og kontorer. Byens vekst medfører også økende biltrafikk og økende behov for parkering. Nedbygging av ledige arealer og byggevirksomheten i seg selv har medført at antall parkeringsplasser i sentrum har blitt redusert. Mangel på parkeringsplasser i sentrum har vært et gjennomgående tema både blant befolkningen og politikerne. Det planlegges fortsatt nye private byggeprosjekter i sentrum, ofte med parkeringsanlegg under bygningsmassen. Kommunen opplever det som utfordrende å vurdere plassering og størrelse på slike anlegg, samt aktualitet av kommunens deltakelse i utbygging av slike anlegg. Det oppstår også utfordringer i forhold til vurdering av frikjøp kontra etablering av parkeringsplasser. Dagens parkeringssituasjon oppleves som lite oversiktelig. Flere lokale forskrifter og plandokumenter berører parkering uten at det finnes en samlet strategi. Uklar fordeling av oppgaver og ansvar mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Parkering KF bidrar til ukonsekvent forvaltning. De ovennevnte utfordringene har skapt behov for å lage en overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum. 3. Mål Kommunen setter seg følgende overordnet mål for parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum: Overordnet parkeringsstrategi skal sørge for at beslutningene som tas i forhold til parkering er i samsvar med kommunens ønsker og mål uavhengig av hvor i organisasjonen beslutningene tas. Det settes følgende delmål for arbeidet: Avklare kommunens mål innenfor areal-, transport- og miljøpolitikk Side 2 av 18

4 Avklare kommunens strategi i forhold til parkering i sentrum og plassering av parkeringsanlegg basert på kommunens fremtidsmål Avklare krav til etablering og utforming av parkeringsareal for private byggeprosjekter Avklare fordeling av oppgaver og ansvar mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Parkering KF Avklare behov for tiltak for å styre parkering i henhold til parkeringsstrategien Hovedmålgruppen for parkeringsstrategien er langtidsparkerende (arbeidspendlere), handlekunder og andre besøkende. 4. Avgrensning Strategien fokuserer primært på Hammerfest sentrum. Sentrumsområdet her defineres fra Øvre Hauen til Storelva. Øvrige områder blir vurdert og eventuelle tiltak blir anbefalt i den grad det er relevant for trafikk- og parkeringssituasjon i sentrum og/eller sentrumsutvikling. 5. Prosess og virkeområdet Forslaget til strategidokumentet ble behandlet første gang i kommunestyret I henhold til kommunestyrets vedtak ble det utarbeidet et tilleggsnotat som ble bel behandlet i kommunestyret Strategidokumentet og tilleggsdokumentene ble lagt ut på høring i perioden Det ble gjennomført en workshop 13.februar 2012 der Side 3 av 18

5 representanter for næringslivet og berørte organisasjoner deltok. Det ble også arrangert et folkemøte 16.februar Parkeringsstrategi er et strategisk dokument som skal ligge til grunn for alle beslutninger og tiltak som har innvirkning på parkering i Hammerfest sentrum. Parkeringsstrategien i seg selv er ikke et juridisk bindende dokument, men den danner grunnlag for videre planer og prosesser. Vesentlige avvik fra parkeringsstrategien skal behandles i kommunestyret før de kan iverksettes. 6. Kommunens mål Parkeringsstrategien skal bidra til å nå kommunens mål innenfor areal-, transport- og miljøpolitikk. Målene er forankret i kommuneplanens Samfunnsdel vedtatt (Arealbruk, utbygging og infrastruktur fokus på kvalitet og miljø) og prosesser og vedtak fra de siste årene. Redusere lokale klimagassutslipp. Reduksjon av klimagassutslipp er et viktig nasjonalt mål, der Hammerfest kommune skal bidra med lokale tiltak. Utbedre bymiljø og bomiljø i sentrale områder. Støy, luftforurensning og trafikksikkerhetsutfordringer har stor negativ innvirkning på bymiljø og bomiljø. Det er viktig å utbedre dagens situasjon og forhindre negativ utvikling i fremtiden. Styrke sentrum og unngå byspredning. Sentrum skal være en attraktiv plass å oppholde seg i og besøke. Sentrum skal ha et rikt tilbud innenfor handel og kultur. Det er viktig at sentrum beskyttes mot konkurrerende etableringer utenfor sentrum. Slike etableringer bidrar også til byspredning som medfører høyere transport- og energikostnader og miljøulemper. Effektiv arealbruk. Hammerfest kommune har mangel på tilgjengelig areal og anskaffelse av nytt areal er meget kostnadskrevende. Det er viktig at arealet brukes effektivt når nye byggeprosjekter skal gjennomføres. 7. Viktige forvaltningsprinsipper Parkeringsstrategien skal ligge til grunn for all forvaltning og regulering av parkering i Hammerfest kommune. Det er viktig at parkeringspolitikken utøves likt i hele kommunens organisasjon, slik at alle tiltak bidrar til å oppnå kommunens mål innenfor areal-, transport- og miljøpolitikk uavhengig av hvor i organisasjonen beslutningene tas. Lokalisering og omfang av parkering i Hammerfest kommune skal være i tråd med parkeringsstrategien. Eventuelle avvik fra parkeringsstrategien skal ses i sammenheng med kommunens planverk og utvikling og skal avklares på overordnet nivå. Hammerfest Parkering KF skal forvalte eksisterende offentlige parkeringsplasser i tråd med parkeringsstrategien og etablere nye parkeringstilbud i henhold til kommunens planer og vedtak. Hovedvekten av parkering skal være offentlig. Parkeringspolitikken er et viktig verktøy for byutvikling. Gjennom å eie og forvalte parkeringsplasser har kommunen kontroll over dette Side 4 av 18

6 viktige virkemidlet og kan relativt raskt gjennomføre endringer som vil styre byutvikling i ønsket retning. 8. Eksisterende styringsverktøy I dag forvaltes parkering hovedsakelig gjennom planarbeid og byggesaksbehandling. Forvaltningen baseres på gjeldende Forskrift om vedtekter for parkering (parkeringsforskriften). I Hammerfest sentrum styres parkering i tillegg av gjeldende reguleringsplan for Hammerfest sentrum og reguleringsplaner for enkelte områder i sentrum Forskrift om vedtekter for parkering Forskriften stadfestet stiller krav til antall parkeringsplasser basert på type virksomhet. Når det gjelder bolig, skilles det mellom området avgrenset av reguleringsplan for Hammerfest sentrum og kommunen for øvrig. Krav til parkering i forskriften gjelder dersom det i reguleringsplanen eller i reguleringsbestemmelsene ikke er fastsatt annet krav. Forskriften åpner for at i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal, kan det ved søknad innbetales et beløp til kommunen, pr. manglende plass, for bygging av parkeringsanlegg. Det forutsettes at midlene fra frikjøpsordningen øremerkes til parkeringsformål. Frikjøpsordningen gjelder sentrum. Frikjøpsbeløpet fastsettes årlig i gebyrog avgiftsregulativet for Hammerfest kommune Reguleringsplaner Reguleringsplan for Hammerfest sentrum Reguleringsplan for Hammerfest sentrum ble vedtatt Følgende forutsetninger for parkering ble lagt til grunn ved utarbeidelse av sentrumsplanen: Byen har underskudd på parkeringstilbud. De plassene som blir igjen i gatene foreslås avsatt til korttidparkering og HC-plasser. Både fordi plassen er knapp og det at planen prioriterer gatebruken til andre formål, gjør at parkeringsareal må skaffes enten under bygg eller inne i fjellet. Planen legger opp til at det inntil kjernen i sentrum kan bli et parkeringstilbud. Planen krever at et nybygg på Gabrielsen-/Hauankaia bruker hele grunnplanet til parkering, for eget behov og eventuelt til utleie. En egen reguleringsplan for et kompleks på Batteriet bør ha med at det også skal dekke egenparkering inne i anlegget, eventuelt også for utleie. Inne i Salen kan det skaffes så mange parkeringsplasser det er behov og marked for. Kostnadene for de parkeringsplassene som kan skaffes på denne måten, gjør at parkering på gategrunn må prises så høyt at det blir finansieringsgrunnlag for tiltakene planen anviser. Planen inneholder følgende bestemmelser om parkering: 2 Fellesbestemmelser, bestemmelse 2d) Side 5 av 18

7 Nybygg, ombygging og bruksendring skal ha parkeringsdekning i samsvar med kommunale vedtekter som gjelder på byggemeldingstidspunktet i forhold til bruks areal og enheter. Parkeringsdekning kan skje ved lovhjemlet rett i privat eller offentlig fellesanlegg, eller på egen grunn der planen tillater det. Trær og grøntområder med betydning for klima og boligmiljø bør ikke fjernes til fordel for parkeringsplasser uten etter spesiell tillatelse fra kommunen. For manglende parkeringsdekning skal det svares frikjøpsgebyr slik kommunestyret til enhver tid bestemmer. I tilfelle trange forhold, bør det svares frikjøpsgebyr og parkering skaffes i anlegg. 4 Bestemmelser for konsentrert boligbebyggelse (S.B.10, 13, 14, 15), underpunkt 3 I S.B10 skal det legges til rette for parkering der også bruk av sokkel/kjeller til dette skal utredes. Bebyggelsen i S.B.13, 14 og 15 kan helt eller delvis innfri kravet til parkeringsdekning ved frikjøp. 5 Bestemmelser for forretningsbebyggelsen (S.B/F/K2-23), underpunkt 10 I S.B/F/K 23 skal det være parkeringsdekning på egen grunn. I de andre områdene kan manglende parkering dekkes inn ved frikjøp. 6 Bestemmelser for områder for parkering, forretning, bolig (S.P /F/B 2 og 3) 6b), underpunkt 1 og 2 I S.P /F /B.2 (Gabrielsenkaia og Hauankaia) kan det oppføres byggverk for parkering, forretning, kontor og bolig. I bygninger i disse områdene skal hele grunnplanet på kainivå disponeres til bilatkomst/parkering/varemottak og levering. Et byggetiltak her skal dekke sitt eget behov for parkering på egen tomt. 6c), underpunkt 1 I S.P /F /B.3 (kvartalet Kirkegata/Storgata/Salsgata/Parkgata) kan det oppføres byggverk for parkering, forretning, kontor og bolig. Ved nybygg som dekker mer enn halve kvartalet skal bygget, i tillegg til å dekke eget behov for parkering, inneholde minst 100 parkeringsplasser for utleie Andre reguleringsplaner Noen områder i sentrum er regulert gjennom egne planer som overstyrer reguleringsplan for Hammerfest sentrum. På området mellom Øvre Hauen og Storelva gjelder følgende planer: Reguleringsplan for Findusområdet Strandparken tilrettelegger for parkeringshus i underetasje, men åpner også for frikjøp ved manglende parkeringsdekning. Reguleringsplaner for Salssiden østre og midtre del forutsetter parkering i underetasje eller på uteområdet. Disse planene er ferdig utbygd. Reguleringsplan for Kirkeparken/Batteriet tilrettelegger for parkeringsanlegg under bakken på inntil 450 plasser, men det forutsettes at antall parkeringsplasser skal være i samsvar med kommunens parkeringsstrategi. Side 6 av 18

8 Reguleringsplan for parkeringsareal Batteriet tilrettelegger for parkeringsareal, evt. parkeringshus på inntil 2 etasjer (opptil kote +11). 9. Dagens situasjon og prognoser 9.1. Parkeringsbehov Det er vanskelig å tallfeste det totale parkeringsbehovet og behov for nye parkeringsplasser på grunn av at antall tilgjengelige parkeringsplasser endrer seg hele tiden og fordi vurdering av behovet er en subjektiv vurdering som blir forskjellig avhengig av hvilke vaner og holdninger man legger til grunn. Avgiftsnivå og tilgang til kollektivtransport og gang- og sykkelveier har også innvirkning på tilbud og forespørsel på parkering, noe som gjør problemstillingen sammensatt og kompleks. Det må derfor tas noen forbehold/avgrensninger for å anslå hvor mange nye parkeringsplasser bør bygges i sentrum for å dekke fremtidig parkeringsbehov. Tidsperspektivet for planlegging må også defineres. Antall allment tilgjengelige parkeringsplasser per 2009 (før opprustning/utbygging i sentrum) foreslås som et utgangspunkt for beregning av parkeringsdekning for sentrum. Ifølge Hammerfest Parkering KF var det 864 allment tilgjengelige parkeringsplasser i Behovsøkning baseres på estimert trafikkøkning frem til 2034 på 26,5% (samme økning som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av kommunedelplan for omkjøringsveien). Tidsperspektivet defineres tilsvarende frem til Med utgangspunkt i 864 plasser vil parkeringsbehovet i 2034 være 1093 parkeringsplasser, økning på 229 plasser. I tillegg må man ta høyde for reduksjon av antall parkeringsplasser som følge av pågående og fremtidige byggeprosjekter (opplysninger fra Hammerfest Parkering KF): Findusområdet (mellom AKS og NAV) 160 Rådhusplassen som følge av gatebruksplan for Rådhusplassen/Sjøgata 50 Sjøgata som følge av gatebruksplan for Rådhusplassen/Sjøgata 30 (hvis Sjøgata brukes som gågate) Sentrum etter oppgradering (Strandgt./Kirkegt./Parkgt./Storgt./Sørøygt.) 32 Total reduksjon kommer på 272 parkeringsplasser. Det kan også komme planer og tiltak som tilfører nye parkeringsplasser. For eksempel kan det tilrettelegges for ca.20 nye parkeringsplasser på havneområdet hvis foreløpige tanker i pågående reguleringsplan for Havneterminalen/havneområdet blir realisert. Hvis man ser bort fra det siste punktet, vil reduksjon i parkeringstilbudet sammen med antatt behovsøkning utgjør 501 parkeringsplass (avrundes til 500). Dette tallet forutsetter at parkeringsbehov som følge av nye byggeprosjekter løses innenfor prosjektene. Det vil si at eventuelt frikjøp vil øke parkeringsbehovet. Erfaring med nye utbyggingsprosjekter tilsier at svært få dekker eget parkeringsbehov innenfor sine prosjekter. Ofte ønskes frikjøp for hele eller deler av parkeringsbehovet. Side 7 av 18

9 500 nye parkeringsplasser vil derfor være et absolutt minimum og det må påregnes økning av parkeringsbehovet som følge av frikjøp på nye byggeprosjekter. Behovet for nye parkeringsplasser i sentrum frem til 2034 vil ligge mellom 500 og 1000 plasser. 9.2 Parkeringsutfordringer Mange parkeringsplasser i sentrum opptas av kortbrukere i forbindelse med langtidsparkering. Dette er sterkt medvirkende til det høye belegget på sentrale parkeringsplasser. De som bor i sentrum og ikke har parkering på egen grunn får i dag mulighet til å kjøpe parkeringskort til en relativt lav pris som gjelder i hele sone 2. Dette legger press på parkeringsplassene i sentrum (f.eks.kirkegata, Batteriet). Samtidig opplever beboere i sentrumsnære boliggater at deres parkeringsplasser opptas av andre langtidsparkerende på grunn av at parkering i sentrumsnære boliggater er gratis. Parkering av større kjøretøy som trailere, busser, bobiler osv. oppleves som et problem i dag, fordi det ikke er anvist hvor slik parkering skal skje. Dette skaper ytterligere konkurranse om parkeringsplassene i og nært sentrum. Det er relativt liten andel av befolkningen som bruker kollektivtransport og sykkel selv om Hammerfest har relativt høy andel av bosettingen i og nær sentrum. Manglende tilrettelegging for bussbruk, gang- og sykkelveger og sykkelparkering er noen av årsakene. Dette bidrar til mer bilbruk og større parkeringsutfordringer Trafikk og vegsystem I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for omkjøringsalternativer for RV94 mellom Saragammen og Fuglenes, utførte Statens Vegvesen trafikkregistreringer og trafikkanalyse som ble sammenfattet i en rapport datert Rapporten viser ÅDT i Hammerfest sentrum i 2008, der andel tunge kjøretøy utgjør kun 6%. Ca.40% av trafikken passerer sentrum, mens resten kjører innom sentrumsgatene. ÅDT for 2014 for samme området er beregnet til , og for 2034 til Rapporten påpeker at trafikkveksten som forventes er så stor at det vil være behov for reguleringstiltak på eksisterende veier, eksempelvis trafikksignalregulering i de mest belastede veikryssene og gangfeltene, hvis dagens vegsystem beholdes. Avgjørende er også fremtidig parkeringsstruktur i sentrum. Normalt beregnes det at hver parkeringsplass blir benyttet 4 ganger i døgnet. Antall parkeringsplasser i et parkeringsanlegg må derfor ganges med 4 for å få total trafikkbelastning på veinettet per døgn. Rapporten konkluderer med at potensialet for avlastningen i sentrum er størst når både Salentunnelen, Fuglenestunnelen og tunnelpåkobling til sentrum ved kirka er etablert. Rapporten påpeker samtidig at en vesentlig avlastning av sentrumsgatene, utover dagens gjennomgangstrafikk, vil i hovedsak først være gjennomførbart når et godt tilrettelagt parkeringsanlegg i Salen er etablert. I tillegg må et vesentlig antall parkeringsplasser i sentrumsgatene være sanert bort for å ikke lede trafikken inn i sentrum. Det er viktig at trafikken ledes inn i tunnelsystemet når det er utbygd. Side 8 av 18

10 På bakgrunn av konklusjonene ovenfor tilrettelegger kommunedelplanen for tunnel forbi sentrum med påkobling til Øvre Hauen og til parkeringsanlegg i fjell. Parkeringsanlegget får personutgang til Ole Olsens plass. Arbeidet med kommunedelplanen viser at trafikk og parkering må ses i sammenheng. Det fremstår klart at omkjøringsvei i tunnel er meget viktig for miljøet i sentrum og langs riksveien. En annen viktig konklusjon er at parkeringsanlegg i forbindelse med omkjøringsveien og få parkeringsmuligheter i sentrum vil lede mer trafikk i tunnel og samtidig bidra til å redusere biltrafikken i sentrum Støy Kilde Akustikk utførte etter oppdrag fra Statens vegvesen kartlegging av vegtrafikkstøy i Hammerfest. Støykartet og støyrapporten datert mai 2010 angir støysoner for vegtrafikk etter gjeldende retningslinje T-1442 i Hammerfest og Rypefjord i prognoseår Kartleggingen viser at bebyggelsen langs riksvegen ligger i rød og gul støysone. I rød sone tillates ikke etablering av støyømfintlige formål, for eksempel boliger. I gul sone kan slike formål tillates hvis det gjennomføres nødvendige tiltak mot støy. Rapporten påpeker en alvorlig miljøutfordring for sentrum og de øvrige områdene langs riksvegen. Hvis situasjonen utvikler seg som antatt, vil det være behov for tiltak på eksisterende bebyggelse. Prognosene innebærer også betydelige restriksjoner i forbindelse med fremtidige byggeprosjekter i sentrum og langs riksvegen. Kartleggingen bekrefter behovet for å avlaste eksisterende riksveg for trafikk. 10. Alternativer for parkeringsanlegg Hovedmålgruppen for parkeringsstrategien er langtidsparkerende (arbeidspendlere), handlekunder og andre besøkende. Derfor er det parkeringsplasser som kan benyttes av alle som er relevante å vurdere. Parkeringsplasser som dekker behov for det enkelte bygg anses ikke som allment tilgjengelige parkeringsplasser. Side 9 av 18

11 10.1. Lokalisering Hvis man ikke ønsker omfattende omstrukturering av eksisterende bebyggelse for å etablere et parkeringsanlegg er følgende områder aktuelle for videre vurdering (se illustrasjonen nedenfor): 1. Parkeringsareal nedenfor Batteriet (kommunal tomt) 2. Kirkeparken/Batteriet - i forbindelse med fremtidig bebyggelse (privat tomt) 3. Larsson tomta (kommunal tomt) 4. Parkeringsanlegg i Salen (kommunal tomt) 5. Parkeringsanlegg i Salsgata, delvis i fjell (festetomt/kommunal tomt) 6. Findusområdet - i forbindelse med fremtidig bebyggelse (privat tomt) Planstatus og kapasitet Parkeringsareal nedenfor Batteriet Reguleringsplanen for området tilrettelegger for et parkeringshus som kan gi maksimalt 330 parkeringsplasser (ca.200 nye plasser ift dagens situasjon). Det kan bygges tradisjonelt parkeringshus i stål eller betong eller et automatisert parkeringshus. Automatiserte parkeringshus har imidlertid høyere brukerterskel enn tradisjonelle parkeringshus, noe som må tas i betraktning hvis et slikt parkeringshus skal bygges. Side 10 av 18

12 Kirkeparken/Batteriet Reguleringsplanen for området tilrettelegger for et nedsenket parkeringsanlegg som kan gi inntil 450 parkeringsplasser. Denne tomten ble valgt til bygging av kommunalt omsorgssenter og i konkurranseforslaget ble total antall parkeringsplasser redusert til av disse plassene avsettes til omsorgssentret, slik at det kan etableres 240 plasser til annen bruk. I disse dager pågår det en vurdering av hvor nye kommunale omsorgsboliger skal lokaliseres, der Kirkeparken/Batteriet er et aktuelt alternativ. Hvis denne tomten blir valgt, skal parkeringsbehov for omsorgsboligene dekkes i parkeringsanlegget. Antall mulige allment tilgjengelige parkeringsplasser vil bli redusert tilsvarende. Hvis omsorgsboliger ikke lokaliseres her, kan det alternativt bygges private boliger over omsorgssentret. Eksakt hvor mange allment tilgjengelige parkeringsplasser kan etableres er altså usikkert og kan variere fra 240 til 180 plasser. Larsson tomta Dette arealet disponeres til parkering i dag. I Boligsosial handlingsplan ble det foreslått å selge tilgrensende kommunalt eid bygg i Parkgata 34. Det ble samtidig påpekt at man må vurdere å bygge et større kommunalt bygg på denne tomten og tilliggende kommunale tomter. Hvis bygget i Parkgata 34 rives, kan hele området benyttes til parkering som en midlertidig eller permanent løsning. For å utnytte tomten optimalt kan det etableres et automatisert parkeringshus som kan gi opp til 130 parkeringsplasser (ca.110 nye plasser ift dagens situasjon). Automatiserte parkeringshus har imidlertid høyere brukerterskel enn tradisjonelle parkeringshus, noe som må tas i betraktning hvis et slikt parkeringshus skal bygges. Etablering av parkeringshus på Larsson tomta vil være i tråd med gjeldende reguleringsplan for Hammerfest sentrum, men det må gjennomføres detaljregulering før bygging kan starte. Parkeringsanlegg i Salen Kommunedelplan for omkjøringsalternativer for RV 94 tilrettelegger for et parkeringsanlegg i Salen. Parkeringsanlegget i Salen har i motsetning til andre alternativer ingen konkrete kapasitetsbegrensninger. Utfordringen ligger tvert imot i å bygge stort nok, slik at man kan få ned prisen per parkeringsplass. Utgangspunktet er at det bør bygges minst 1000 parkeringsplasser. Parkeringsanlegg i Salsgata Hammerfest Parkering KF har vurdert muligheten for å etablere et parkeringsanlegg i Salsgata, delvis i fjell. Et slikt anlegg kan gi ca.200 parkeringsplasser. Etablering av parkeringshus i Salsgata vil være i strid med gjeldende reguleringsplan for Hammerfest sentrum. Det må foretas endring av gjeldende reguleringsplan før prosjektet kan gjennomføres. Findusområdet På Findusområdet ble det i reguleringsplanen åpnet for etablering av et parkeringsanlegg under kainivå på opptil 400 plasser. På grunn av høye kostnader gikk utbyggeren senere bort fra den opprinnelige parkeringsløsningen. Side 11 av 18

13 Per i dag er det tilrettelagt for 1 parkeringsplan på kainivå sør for Ballastbakken. Det er planlagt ca.29 parkeringsplasser i første byggetrinn (Strandgata 34). Siden det ikke dekker hele behovet svares det frikjøpsgebyr for manglende parkeringsdekning. På nordsiden av Ballastbakken planlegges 1 parkeringsplan med 11 parkeringsplasser på kainivå i første byggetrinn (Strandgata 40). Resterende behov på 42 parkeringsplasser forutsettes løst på resten av tomta. Der planlegges foreløpig 2 parkeringsplan på og under kainivå. Slik utbygging av området planlegges per i dag er det lite sannsynlig at det vil bli mulighet for etablering av parkeringsplasser til allmenn bruk. Det kan til og med bli underskudd på parkering til egne behov som evt.må løses gjennom frikjøp. Findusområdet vurderes derfor ikke som et aktuelt alternativ for allment tilgjengelig parkering og blir ikke vurdert videre i parkeringsstrategien Nedslagsfelt Etter anbefaling fra Rambøll legges avstand på 300 meter fra antatt inngang til parkeringsanlegget til grunn for å synliggjøre arealet som vil bli dekket av hvert enkelt anlegg. Avstanden angis fra inngangen til anlegget fordi det er først og fremst klimatiske forhold som har betydning for gangavstand. Gangavstand innenfor anlegget tas derfor ikke med i vurderingen. Illustrasjonen viser et område på 300 meter rundt antatt inn- og utgang fra parkeringsanleggene. Faktisk gangavstand kan variere innenfor området, men illustrasjonen Side 12 av 18

14 forsøker å synliggjøre hvilket område ligger i nedslagsfeltet til de forskjellige parkeringsanleggene Kostnader Kostnadene estimert fra Hammerfest Parkering KF (2011 prisnivå). Lokalisering Kostnad per parkeringsplass i 1000 NOK Parkeringsareal nedenfor Batteriet 112 (p-hus i stål)/228 (p-hus i betong)/150 (automatisert p-hus) Kirkeparken/Batteriet 351 Larsson tomta 150 (automatisert p-hus) Salen 385* Salsgata 426 * Kostnaden er nedjustert i forhold til dagens rammer for utbyggingsprosjektet som innebærer kun selve anlegget og gangvei til Ole Olsens plass. Tunnelforbindelsen til sentrum er ikke lenger en del av parkeringsanlegget men vil være en del av omkjøringsvei prosjektet Vurdering Parkeringsareal nedenfor Batteriet Etablering av parkeringshus på utfyllingen kan være utfordrende i forhold til estetikk. Det må legges vekt på bygningens utforming og hvordan den vil fremstå fra sjøen. Ved å bygge parkeringshus opptar man også et areal som kunne bli brukt til andre formål. Disse problemstillingene vil være spesielt viktige hvis parkeringshuset etableres som en langvarig eller permanent ordning. Et parkeringshus med 330 parkeringsplasser vil skape mye trafikk. Arealet ligger i tilknytning til riksvegsystemet Parkgata/Sørøygata som i fremtiden vil kobles til tunnelsystemet via tunnelarmen på Øvre Hauen. Trafikken kan altså på sikt avvikles til og fra anlegget i utkant av sentrum og i tunnel uten å bli ledet inn i sentrumsgatene. Dette er i tråd med kommunens mål om å forbedre bymiljøet i sentrum. Parkeringshuset nedenfor Batteriet vil kunne dekke parkeringsbehovet for sørsiden av sentrum, området mellom Kirka og Rådhusplassen. Investeringskostnaden ser ut til å være rimelig i forhold til de andre alternativene. På grunn av sin uavhengighet av andre byggeprosjekter og full reversibilitet gir dette alternativet stor fleksibilitet i utøvelse av kommunens parkeringspolitikk. Totalt sett vurderes dette som et godt alternativ for parkering i sentrum. Kirkeparken/Batteriet Etablering av parkeringsanlegg under fremtidig bygningsmasse i Kirkeparken/Batteriet er en arealeffektiv løsning der parkering ikke opptar verdifull areal og heller ikke skaper estetiske utfordringer. Dette er i tråd med kommunens mål om effektiv arealbruk. Et parkeringsanlegg med ca.200 parkeringsplasser vil skape mye trafikk. Arealet ligger i tilknytning til riksvegsystemet Parkgata/Sørøygata som i fremtiden vil kobles til tunnelsystemet via tunnelarmen på Øvre Hauen. Trafikken kan altså på sikt avvikles til og fra Side 13 av 18

15 anlegget i utkant av sentrum og i tunnel uten å bli ledet inn i sentrumsgatene. Dette er i tråd med kommunens mål om å forbedre bymiljøet i sentrum. Parkeringsanlegget i Kirkeparken/Batteriet vil dekke stort sett det samme området som forrige alternativ, men fanger opp noe areal også nord for Rådhusplassen. Investeringskostnaden er ganske høy i forhold til de andre alternativene. Parkeringsanlegget vil være en permanent løsning når det først er bygd. Det må derfor vurderes hvordan det passer inn i den langstige parkeringsstrategien. Denne løsningen må også ses i sammenheng med hvordan man ønsker å bruke utfyllingen nedenfor Batteriet. Totalt sett vurderes dette som et godt alternativ for parkering i sentrum. Larsson tomta Etablering av parkeringshus midt i sentrum kan være utfordrende i forhold til estetikk. Det må legges vekt på bygningens utforming. Ved å bygge parkeringshus opptar man også et areal som kunne bli brukt til andre formål. Disse problemstillingene vil være spesielt viktige hvis parkeringshuset etableres som en langvarig eller permanent ordning. Et parkeringshus med ca.130 parkeringsplasser vil skape en del trafikk. Siden kapasiteten på parkeringshuset er relativt lavt kan det skapes noe ekstra trafikk når parkeringshuset er fullt. Arealet ligger sentralt i tilknytning til riksvegen, Kirkegata. Parkeringshuset kommer ikke til å ha en naturlig tilknytning til det fremtidige tunnelsystemet og trafikken vil bli ledet inn i sentrumsgatene. Parkeringshuset på Larsson tomta vil dekke stort sett det samme sentrumsområdet som parkeringsanlegget i Kirkeparken/Batteriet, men her vil gangavstanden være kortere til flere destinasjonsmål på grunn av sentral plassering. Investeringskostnaden er lavest i forhold til de andre alternativene. Dette alternativet vurderes til å være godt egnet som en midlertidig parkeringsløsning, men vil ikke være gunstig i langsiktig perspektiv. Parkeringsanlegg i Salen Etablering av parkerings anlegg i fjell i Salen er en arealeffektiv løsning der parkering ikke opptar verdifull areal og heller ikke skaper estetiske utfordringer. Dette er i tråd med kommunens mål om effektiv arealbruk. Et parkeringsanlegg med parkeringsplasser vil skape veldig mye trafikk. Parkeringsanlegget vil bli bygd i tilknytning til det fremtidige tunnelsystemet og all trafikk vil avvikles til og fra anlegget gjennom tunnel uten å belaste noen av sentrumsgatene. Dette er i tråd med kommunens mål om å forbedre bymiljøet i sentrum. Anleggets høye kapasitet gir stor forutsigbarhet for brukere og vil kunne dekke alle parkeringsbehov i sentrumsområdet. Med personutgangen på Ole Olsens plassen vil anlegget dekke stort sette hele sentrum, fra museet til AKS. Gangtunnelen inntil anlegget vil medføre ekstra gangavstand på ca.100 Side 14 av 18

16 meter, men sentral plassering av utgangen vil allikevel gi relativt kort gangavstand til de fleste destinasjonsmål. Investeringskostnaden er ganske høy i forhold til de andre alternativene. Kostnaden vil imidlertid kunne endre seg avhengig av antall plasser som bygges og mulige synergieffekter ved samordning med tunnelsystemet. Det forutsettes at anlegget planlegges og bygges samtidig med tunnelsystemet for å oppnå kostnadseffektive løsninger. Dette alternativet er godt egnet som en permanent og langsiktig parkeringsløsning. Parkeringsanlegg i Salsgata Etablering av parkeringsanlegg i Salsgata kan hindre fremtidige muligheter for boligbygging forutsatt i reguleringsplanen for Hammerfest sentrum. Et parkeringsanlegg med ca.200 parkeringsplasser vil skape mye trafikk. All trafikken til og fra anlegget må kanaliseres gjennom boligområdet i Salsgata. Parkeringsanlegget vil kunne dekke store deler av sentrum, spesielt nordsiden av sentrum. Utgang i Salsgata er imidlertid lite gunstig på grunn av manglende koblig til sentrumsgatene. Investeringskostnaden er høyest i forhold til de andre alternativene. Dette alternativet forkastes på grunn av store negative konsekvenser og høy kostnad. 11. Langsiktig strategi Den langsiktige parkeringsløsningen skal sikre tilgang til butikker og tjenester i sentrum, godt og forutsigbart tilbud til langtidsparkerende og gode parkeringsforhold for boliger i sentrum. Korttidsparkering Tilgjengelighet er en viktig forutsetning for handel og tjenestetilbud i sentrum. For butikker og tjenester må det være parkeringsmuligheter nærmest mulig inngangen. Dette er spesielt viktig når man skal en kort tur innom butikken eller hente tunge varer som skal lastes inn i bilen. Gateparkering er den eneste løsningen som kan tilfredsstille disse behovene. Unntaket er Nissen sentret med stor konsentrasjon av butikker på ett sted, der et parkeringsanlegg i rimelig nærhet kan ha samme funksjon som gateparkering. Per i dag opptas mange av parkeringsplassene i sentrumsgatene av langtidsparkerende som bor og/eller jobber i sentrum. For å sikre tilstrekkelig kapasitet på gateparkeringen må det sørges for høy utskifting ved hjelp av tids- eller prisregulering. Tildeling av parkeringskort må også reduseres til et minimum. Gateparkering i tilknytning til handel og tjenestetilbud må altså forbeholdes korttidsparkering mens det må etableres andre løsninger for langtidsparkerende som bor og/eller jobber i sentrum. Langtidsparkering For langtidsparkerende som jobber i sentrum vil forutsigbarhet i parkeringstilbudet, parkering innendørs og pris være viktigere enn avstand til arbeidsplassen. Behovet for langtidsparkering må derfor løses gjennom etablering av et parkeringsanlegg med stor kapasitet. Side 15 av 18

17 Parkeringsanlegget i Salen er den beste løsningen for langtidsparkering. I tillegg til stor kapasitet og sentral plassering vil anlegget også bidra til mer aktivitet i sentrum og bruk av offentlige rom som Finduspromenaden, Rådhusplassen og Sjøgata når disse oppgraderes i henhold til planene. Anlegget vil kanalisere flere kunder i sentrumsgatene, slik at forretningene i sentrum får bedre kundegrunnlag. Ved å kanalisere biltrafikken inn i fjellanlegget gjennom tunnelsystemet vil man i tillegg oppnå store forbedringer i forhold til støy, forurensning og trafikksikkerhet i sentrum. Planlegging og bygging av parkeringsanlegget i Salen må prioriteres. Det forutsettes at anlegget inngår i reguleringsplan for omkjøringsveien som starter opp i løpet av sommeren 2012 og at videre planlegging starter så snart som mulig. Når anlegget i Salen står ferdig, må det tas stilling til arealbruk på utfyllingen nedenfor Batteriet. Boligparkering For boliger er nærhet til parkering og pris de viktigste faktorene. Parkeringsmulighetene for dem som bor i sentrumsnære gater kan i første omgang forbedres ved å innføre avgiftsparkering. Det vil redusere presset på sentrumsnære boliggater fra langtidsparkerende. Gratisparkering i sentrum vil dermed bli avviklet noe som også vil bidra til å avdekke det reelle parkeringsbehovet. Det bør også utredes innføring av boligsoneparkering. Boligsoneparkering innebærer at området/gata blir reservert for beboere, slik at mulighet for allment parkering blir redusert. Det må også vedtas lokal forskrift for å kunne innføre boligsoneparkering etter Parkeringsforskriftens 7. For å unngå nye utfordringer med boligparkering må det sikres at det tilrettelegges for parkering i alle nye boligprosjekter. Det foreslås at frikjøpsordningen snevres inn slik at det ikke åpnes for frikjøp for boligprosjekter. Siden boliger er avhengig av parkering i umiddelbær nærhet av boligen vil det ikke være tilfredsstillende at boligparkering løses i kommunale parkeringsanlegg slik frikjøpsordningen forutsetter. Frikjøp kan imidlertid være en god løsning for andre formål som næring, forretning, kontor osv. 12. Kortsiktige tiltak For å avhjelpe reduksjon av parkeringsplasser i sentrum må det etableres ca.200 nye parkeringsplasser på kort sikt. Dette vil gi mulighet til å frigjøre Rådhusplassen og Sjøgata for parkering og realisere en nylig vedtatt gatebruksplan for det området. Parkeringshus på utfyllingen nedenfor Batteriet og parkeringsanlegg i Kirkeparken/Batteriet begge kan gi ca.200 nye parkeringsplasser og ligger i samme området. De to alternativene må utredes mot hverandre med tanke på lønnsomhet. Det er viktig at investeringen ikke hindrer bygging av hovedløsningen parkeringsanlegget i Salen. Utredningen må derfor redegjøre for finansiering av anlegget, evt.bruk av frikjøpsmidler og hvordan hovedløsningen skal sikres i fremtiden. Det må også redegjøres for hvordan anlegget skal drives etter at parkeringsanlegget i Salen er bygd for å sikre at langtidsparkering skjer i Salen. Bygging av parkeringshus på Larsson tomta kan også være en god kortsiktig løsning, men det vil ikke være økonomisk gjennomførbart både å bygge parkeringshus/parkeringsanlegg i Batteriet området, parkeringshus på Larsson tomta og samtidig sikre snarlig bygging av parkeringsanlegget i Salen. Det må derfor tas et valg om man skal satse på Larsson tomta eller parkeringshus/parkeringsanlegg i Batteriet området frem til man kan bygge parkeringsanlegget i Salen. Larsson tomta gir færre parkeringsplasser enn et Side 16 av 18

18 parkeringshus/parkeringsanlegg i Batteriet området. Det er også mer utfordrende å bygge på Larsson tomta på grunn av trange forhold og sentral plassering. Det er gode muligheter å utnytte tomta til andre formål, for eksempel kommunale boliger. Når parkeringsanlegget i Salen står ferdig, vil parkeringshus på Larsson tomta ligge i samme området, mens parkeringshus nedenfor Batteriet/parkeringsanlegg i Kirkeparken/Batteriet vil dekke et annet område og kan fungere som et supplement til Salen. Ut fra disse vurderingene anbefales det å ikke jobbe videre med bygging av parkeringshus på Larsson tomta. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å øke overflateparkering i dette området for å avhjelpe parkeringssituasjonen på kort sikt. Det bør vurderes å rive Parkgata 34 og opparbeide mer parkeringsareal i tilknytning til Larsson tomta. Når parkeringsanlegget i Salen er bygd kan arealet selges eller utvikles til andre formål i kommunal regi. Det må etableres et aksjeselskap for å kunne etablere kommunale parkeringsanlegg. Øvrige tiltak er beskrevet i punkt Parkering utenfor sentrum Det er flere områder utenfor sentrum som også har parkeringsutfordringer. Dette gjelder Fuglenes området, Polarbase, sykehuset og flere boligområder. I områder for næringsvirksomhet og tjenesteyting er det virksomhetene selv som har ansvar for å etablering av parkeringsplasser til sine behov. Det er kun i sentrum kommunen (Hammerfest Parkering KF) har ansvar for å etablere parkeringsplasser på bakgrunn av frikjøpsordningen. I noen boligområder kan utfordringene løses ved å innføre boligsoneforskrift. Gateparkering må begrenses i størst mulig grad for å unngå utfordringer med snørydding. Det må vurderes å innføre forbud mot gateparkering i områdene der parkering kan og skal skje på egen tomt. Det må vurderes andre tiltak (for eksempel avgi kommunal grunn) der parkering på egen tomt ikke er mulig. Etablering av felles parkeringsplasser for boligområdene kan være en løsning der det finnes egnet areal. Det skal ikke tilrettelegges for gateparkering ved planlegging av nye boligområder. 14. Tiltak Tabellen nedenfor viser tiltak som er nødvendig for å løse dagens parkeringsutfordringer og gjennomføre parkeringsstrategien. Tiltakene er sortert etter tidspunkt for gjennomføring. Nr. Tiltak Tidspunkt Ansvar Kommentar 1 Utarbeide utredning av parkeringsløsning med ca.200 p-plasser Innen september 2012 Hammerfest Parkering KF 2 Vurdere innskjerping av utdeling av parkeringskort 3 Utrede riving av Parkgata 34 og I løpet av 2012, evt.ny ordning i 2013 I løpet av 2012, evt. Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF I henhold til føringene i punkt 12. Fremlegges kommunestyret. Fremlegges kommunestyret. Side 17 av 18

19 utvidelse av eksisterende parkeringsareal 4 Tilpasse frikjøpsordningen til intensjonene i parkeringsstrategien 5 Utrede innføring av boligsoneparkering 6 Innføre korttidsparkering med høy utskiftning ifm handel/tjenesteyting 7 Etablere aksjeselskap for bygging og drift av kommunale parkeringsanlegg 8 Planlegge/bygge eller kjøpe parkeringsløsning med ca.200 p-plasser 9 Innføre krav til sykkelparkering 10 Utarbeide kollektivplan for Hammerfest 11 Avklare muligheter for parkering av større kjøretøy 12 Planlegge parkeringsanlegg i Salen 13 Bygge parkeringsanlegg i Salen 14 Vurdere tiltak som kan redusere gateparkering i boligområder utenfor sentrum gjennomføring i 2013 I løpet av 2012, ny ordning fra 2013 I løpet av 2013 I løpet av 2013 I løpet av 2013 I løpet av 2013 Plan og Utvikling Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF I første omgang gjøre presiseringer i gebyrregulativet. Følges opp i bestemmelsene til kommunedelplanen. Medfører kostnader vedr. omprogrammering av automater. Utfordringer ift easypark som per nå ikke kan håndtere 1 times parkering må avklares. Vurdere 2 muligheter: ett AS kun for drift eller to AS, det ene for bygging og det andre for drift av p-anlegg. På bakgrunn av vedtak i kommunestyret. Aksjeselskap må være etablert før driften starter. I løpet av 2013 Plan og Utvikling Gjennom bestemmelsene til kommunedelplanen. I løpet av 2013 Plan og Utvikling I løpet av 2013 Plan og Utvikling I forbindelse med rullering av kommunedelplanen. I løpet av 2013 Plan og Utvikling I forbindelse med regulering av Aksjeselskap for bygging av parkeringsanlegg Fortløpende Teknisk prosjekt og drift Plan og Utvikling Hammerfest Parkering KF omkjøringsveien. Planlegging må være gjennomført. Finansiering må være avklart. Side 18 av 18

Overordnet parkeringsstrategi. for Hammerfest sentrum

Overordnet parkeringsstrategi. for Hammerfest sentrum Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Mål... 2 4. Avgrensning... 3 5. Prosess og virkeområdet... 3 6. Kommunens mål... 4 7. Eksisterende styringsverktøy...

Detaljer

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1302-8/L10 Til: Maria Wirkola 78 40 25 50 maria.wirkola@hammerfest.kommune.no 13.11.2011 Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

Handlingsplan for parkering 2014-2017

Handlingsplan for parkering 2014-2017 Handlingsplan for parkering 2014-2017 Trenger byen en P-politikk? Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle

Detaljer

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar Akershus fylkeskommune 28.02.2017 Hva parkeringspolitikken kan påvirke Side 2 Side 3 - Parkeringsnormer - Krav til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer Sammendrag: Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer TØI rapport 1266/2013 Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2013, 59 sider Parkeringspolitikken dreier seg både

Detaljer

Parkering! Er det noe å satse på?

Parkering! Er det noe å satse på? Parkering! Er det noe å satse på? - selv om det er et komplisert og kontroversielt virkemiddel? Jan Usterud Hanssen Trafikdage i Aalborg 25. august 2010 06.09.2010 Side 1 Parkeringspolitikken i dag I hvilken

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5)

Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5) Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5) 1 FORMÅL OG DEFINISJONER.... 1 2 KRAV TIL TRAFIKKAREAL OG PARKERINGSPLASSER FOR NY BEBYGGELSE... 1 3 REDUSERT KRAV TIL P-PLASSER VED SAMBRUK... 3 4 FRIKJØP

Detaljer

Sentrumsutvikling i Hammerfest

Sentrumsutvikling i Hammerfest Sentrumsutvikling i Hammerfest - behovet for næringslivet Toto Hagen 1 2 Toto Hagen 51 år Siviløkonom fra NHH - 1985 Eier av G. Hagen AS Overtok bedriften som 4. generasjon i 1989. Styreleder i Nissen

Detaljer

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner Mai 2017 VEDLEGG 1 EKSEMPLER FRA ANDRE KOMMUNER 1.1 Gjøvik kommune Kommuneplanens arealdel ble godkjent

Detaljer

Høringsutgave 28.10.2014

Høringsutgave 28.10.2014 Høringsutgave 28.10.2014 Kommuneplanens arealdel 2014 2036 PARKERINGSVEILEDER FOR DRAMMEN KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 BYPLAN 2014 2 Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Parkering virkemidler og effekter

Parkering virkemidler og effekter Tiltak Formål Effekter Behov for supplerende tiltak Minimumsnormer Maksimumsnormer Kombinasjon av min- og maksnormer Pålegger utbyggere å anlegge parkeringsplasser. Dette medfører økt byggekostnad Sikre

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Definerer mål for utvikling og formulerer tiltak for gjennomføring Beskriver muligheter som kan realiseres i et lengre tidsperspektiv Legge

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Nye reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Hammerfest Sentrum datert 02.05.03 vedtatt 04.09.03.

Nye reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Hammerfest Sentrum datert 02.05.03 vedtatt 04.09.03. Nye reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Hammerfest Sentrum datert 02.05.03 vedtatt 04.09.03. 1 Gjeldende planer som oppheves Ved stadfestelse av denne planen oppheves følgende planer innenfor

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk

TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk TINN KOMMUNE Enhet for plan og landbruk Til høringsinstanser Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/782-2 Svein Olav Hagen, tlf.35 08 25 43 Q50 03.03.2015 Offentlig ettersyn - Parkeringsplan

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Byutviklingskomiteen 1. juni 2017 Grete Hennissen Trondheim kommune

Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Byutviklingskomiteen 1. juni 2017 Grete Hennissen Trondheim kommune Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Byutviklingskomiteen 1. juni 2017 Grete Hennissen Trondheim kommune Vedtak i bystyret 08.12.16 om planstrategien: Bystyret i Trondheim kommune vedtok 8. desember

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 01.03.10 Dato for siste revisjon: 20.08.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 09.09.10 I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven

Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven 17.01.2018 Tove Hellem og Kari Elisabeth Paulsen, Trondheim kommune, Byplankontoret Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven Foto: Carl Erik Eriksson Kommunal parkeringspolitikk Godkjenne parkering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5591-25 Arkiv: PLNID 20120018 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERING FOR MARIENLUND BOSENTER - OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK Byrådssak 1214 /15 Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting OHST ESARK-6240-201511404-2 Hva saken gjelder: Som oppfølging av bystyrevedtak av 17.10. 2011 (sak 190/11), vedtok bystyret i sak 282/14

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen.

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen. Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav som ble vedtatt av Trondheim bystyre i kommuneplanens arealdel 2007-2018. Veilederen kan brukes ved utforming

Detaljer

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Hva Gulskogen vel jobber med Gulskogen vel har fokus på bærekraftig utvikling av bydelen. Gulskogen vel jobber for et trygt og godt miljø, trygg skolevei, grønne

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune.

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato:...17.12.2008 Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte:...75 55 53 58 Deres ref.:... Løpenr.:...54541/2008 Saksnr./vår

Detaljer

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM Sluttrapport 1 PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM TIME KOMMUNE SLUTTRAPPORT Emne: Parkeringsutredning Kommentar: Forfatter Nøkkelord Ivar Fett Utredning, parkering,

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/00633-031 Dato: 28.06.2002 BYGNINGSVEDTEKTER - ENDRING AV PARKERINGSNORMER OPPFØLGING AV VEDTATT PARKERINGSSTRATEGI SAK TIL

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ.

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/255893_fix.html Side 1 av 1 07.01.2016 Prøver igjenn!! Mvh einar Juliussen Fra: Einar Juliussen Sendt: 29. desember 2015 08:47 Til: 'postmottak@hammerfestkommune.no'

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum Deltema transport Tromsø 10.10.2008, rev 30.04.2009 DELTEMA TRANSPORT Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 114/272 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 114/272 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 114/272 Arkivsaksnr.: 11/6605-5 Dato: * 114/272, DRONNINGGATA 28, DRAMMEN SYKEHUS - UTVIDELSE AV PARKERING, DISPENSASJON â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Ny parkeringsstrategi for Drammen. Prosess for medvirkning Formannskapet

Ny parkeringsstrategi for Drammen. Prosess for medvirkning Formannskapet Ny parkeringsstrategi for Drammen Prosess for medvirkning Formannskapet 23.05.2017 Parkeringsstrategi Gjeldende parkeringsstrategi vedtatt av bystyret 22. juni 1999 Vedtak i bystyret 4. april 2016 (sak

Detaljer