MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Til informasjon: - Det vil komme barn fra Gruben barneskole for å synge til kommunestyret. - Underskrift mot mobbing. Interpellasjon: - Rutiner for hjelp til julefeiring v/ Linda V. Eide(Ap) SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 126/12 12/2156 NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FOR RANA KOMMUNE 127/12 12/2163 PRIORITERING AV SPILLEMIDLER /12 10/2236 EIENDOMSSKATT /12 12/1178 REGNSKAPSRAPPORTERING RAPPORT PR 3. KVARTAL /12 12/51 BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Ordføreren i Rana, 04. Desember 2012 Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 INTERPELLASJON Ordfører Vi nærmer oss jul og det er en høytid de fleste av oss ser frem til med glede og forventning. Men for de som lever på, og under fattigdomsgrensen er denne tiden på året ekstra krevende. I et intervju til Dagsavisen forrige uke sier styreleder i Velferdsalliansen, Johanna Engen følgende. fattigfolk er fattig hele året, men det blir spesielt synlig i jula. Mediene skriver om julepresanger, julemat, juleditt og juledatt. Fattige blir hele tida minnet på at dette er noe de ikke kan være med på. Det er ekstra sårt for foreldre og besteforeldre som ikke kan gi barna det de ønsker seg, sier Engen. Noen kommuner har gode rutiner for ekstrastønad til julefeiring, men det varierer fra kommune til kommune. I rundskriv til lov om sosiale tjenester fra juni i år, blir det understreket at det skal tas særlig hensyn til barnas behov i alle vurderinger som foretas. Det kan gis økt stønad til å feire begivenheter som jul, fødselsdager, dåp, navnedager, konfirmasjon eller andre merkedager knyttet til andre religioner eller kulturer. Det er fattige barn i Norge, ifølge EUs lavinntektsdefinisjon, hvordan statistikken er i Rana har jeg ikke noen oversikt over. Mitt spørsmål til ordføreren er følgende: Hvilke rutiner og tiltak har Rana Kommune for å imøtekomme denne problemstillingen?

3

4 RANA KOMMUNE Sak 126/12 NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FOR RANA KOMMUNE Saksbehandler: Marianne Kibsgaard Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/2156 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 115/12 Vedtak: Rana kommune vedtar nye retningslinjer for startlån for Rana kommune med virkning fra Behandling: Votering: Enstemmig vedtatt, 13 0 Rådmannens innstilling: Rana kommune vedtar nye retningslinjer for startlån for Rana kommune med virkning fra Rådmannen i Rana, Side 2 av 45

5 Sak 126/12 Saksutredning: Startlån er et sentralt boligpolitisk virkemiddel. Låneordningen har som målgruppe de som sliter med å etablere seg i lånemarkedet eller har vanskeligheter med å beholde boligen sin. Dette er personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital for å fullfinansiere et boligkjøp. Lånet kan brukes til fullfinansiering/- refinansiering eller toppfinansiering i kombinasjon med boliglån i private banker. En god bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig. Økt utlånsaktivitet indikerer at startlånet fungerer som virkemiddel for å løse lokale boligsosiale etableringsproblemer. Det vises ellers til omtale i sak 100/12 samt Rådmannens forslag til budsjett 2013/økonomiplan 2013/2016 for en utvidet omtale av Startlånordningen generelt. Administrasjonen har ønsket en revidering av retningslinjer for å få retningslinjene mer oversiktlig og tydeliggjøre formålet med startlån, og derav effektivisere saksbehandling. Målet er å sikre at de mest vanskeligstilte får hjelp samtidig som det reduserer sårbarhet i saksbehandling og gir et bedre utgangspunkt for dialog internt i kommunen om ordningen. Ordningen inngår i boligpolitisk plan. I følge Husbankens regelverk kan kommunen fritt utforme egne retningslinjer knyttet til startlån. I Kommunal Rapport uttaler Husbanken at det bør bli vanskeligere for de unge som skal etablere seg på boligmarkedet å få startlån. Husbanken ønsker å prioritere de mest vanskeligstilte, noe de også har uttalt tidligere. De nye retningslinjene er klar på at det er de vanskeligstilte som skal prioriteres. Eksisterende retningslinjer for Rana kommune ble vedtatt i Forslag til nye retningslinjer har vært sendt ut på høring til alle produksjonsavdelinger i kommunen, Husbanken, NAV kommune og lokale banker. Alle innkommende forslag/ innsigelser er arbeidet inn i retningslinjer, eller begrunnet forkastet i saksfremlegget. Nye retningslinjer for startlån: Hensikten med nye retningslinjer er å få tydeliggjort hva som er formålet med startlån. Startlån skal bidra til at husstander med etableringsbehov gis mulighet til å skaffe seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Retningslinjene må sees i sammenheng med boligpolitisk handlingsplan. Det er de vanskeligstilte som skal prioriteres når utlånsmidlene er begrenset. Dersom bruken av startlånsmidlene tilpasses formål som er beskrevet i kommunens boligpolitisk plan vil dette være i tråd med Rana kommunes målsetninger om en sosial boligfordeling og bosetting av vanskeligstilte. Det er valgt å ikke sette en øvre grense for brutto årsinntekt i husstanden. Hvis søker har høy inntekt og ikke mulighet til å kjøpe på nåværende tidspunkt, vil man ha muligheten til å spare opp midler innen få år. Dette gjør at denne gruppen faller utenom ordningen. Ved å ikke sette et øvre tak gir man muligheter for de med betalingsanmerkninger eller som er under gjeldsordning, og med behov for egen bolig til å benytte seg av ordningen. Disse vil ikke få lån fra vanlige kredittinstitusjoner. Det er satt kriterier for at slike gjeldsforhold skal være oversiktlig og avklart. Det er også vanskelig å definere rett inntektsgrense i hvert enkelt Side 3 av 45

6 Sak 126/12 hushold da man må gjøre en individuell behandling ut i fra økonomi og behov for egen eid bolig. I retningslinjene stilles det krav til boligen i forbindelse med startlån. Når man legger vanskeligstilte til grunn, utelukker man ikke grupper på grunn av alder eller bakgrunn. Som det kommer frem senere i saksfremlegget er det en risiko knyttet til utlån, det er derav satt klare vilkår for hvem som kan benytte seg av startlånsordningen. Det er satt krav til at boligen som kjøpes ligger i Rana, men ikke krav om at søker er folkeregistrert i kommunen. Dette er for å ikke utelukke at folk som ønsker å flyttet til Rana har muligheten til å benytte seg av ordningen. Når det ikke er gitt rom for at man kan søke startlån hvis boligen ligger i en annen kommune, begrunnes dette med at man ønsker å ha kontroll over kriteriene. Det har vært spesielle saker som gjør at det fra kommunen sin side ville vært hensiktsmessig at enkelt personer får etablert seg i en annen kommune, og derav at startlån kunne ha vært et godt valg. Hvis det i særlige enkelttilfeller blir vurdert at det er hensiktsmessig å gå inn med startlån vil det falle utenom retningslinjene, og en slik sak må kunne politisk behandles på særskilt grunnlag. Når det gjelder låneutmåling er det lagt noen begrensninger på kjøpesum. Maksimalsatser for kjøpesum vil være gjenstand for prisjustering i hht. markedsutviklingen i Rana. Prisjustering utføres årlig av kommunens administrasjon. Retningslinjene for startlån vil være gjenstand for revidering i løpet av hver kommunestyreperiode. De nye retningslinjene vil legges til grunn når man ser på saksbehandlingsrutiner. Dette inkluderer gjennomgang av søknadsskjema og informasjon gitt på kommunens hjemmeside. Oversikt over utlån de siste 5 årene (per ) Behandlete søknader Kr. 23 mill. Kr.34 mill. Kr.54 mill. Kr. 75 mill. Kr.75 mill.(+søkt om tilleggbevilling kr. 25 mill. Oversikt over søknader de siste fem årene (per ) Behandlete søknader Samarbeid med bankene og NAV: Ordningen med startlån er godt kjent hos bankene i Rana, og samarbeidet oppleves som godt mellom bankene og kommunen. Administrasjonen har tatt kontakt med alle de lokale bankene for å se på et mulig samarbeid. Et banksamarbeid vil kunne forbedre effektivitet, kvalitet og ressursbruk i forbindelse med behandling av startlånssøknader. Dette medfører ikke nødvendigvis at antall behandlete søknader i Rana kommune reduseres. For eksempel skal alle innkomne søknader saksbehandles selv om det viser seg at de skulle vært rettet til kredittinstitusjonen først. Det er også knyttet ressursbruk til oppfølging av avtaler som ikke påvirkes av samarbeidet med bankene. Samtidig vil kommunens innbyggere kunne nytte fordelen av en mer forenklet saksbehandlingsprosess. Det er gjennomført innledende møter med bankene, som der stilte seg positive til å utvikle samarbeidet. Side 4 av 45

7 Sak 126/12 Det vil også bli sett videre på hvordan man kan få et mer effektivt samarbeid med gjeldsrådgivere hos NAV. Vurdering: De reviderte retningslinjene for startlån skal være mer oversiktlige og tydeliggjøre formålet med ordningen i større grad. Det er et mål at dette skal være et bedre verktøy for kundene å benytte, som i så måte skal effektivisere og øke kvaliteten på saksbehandlingen. De reviderte retningslinjene skal sikre at de mest vanskeligstilte får hjelp samtidig som det reduserer sårbarhet i saksbehandling og gir et bedre utgangspunkt for dialog internt og eksternt om ordningen. For eksempel opp mot NAV samt lokale kredittinstitusjoner. Marianne Kibsgaard Servicesjef Linda Løvaas Leder Sentrale Støttetjenester Vedlegg: - Nye retningslinjer for startlån for Rana kommune Utrykte vedlegg: - Svar på høring fra helse/- sosial - Svar på høring fra omsorg - Svar på høring fra Husbanken Side 5 av 45

8 Retningslinjer for startlån for Rana Kommune 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med etableringsproblemer gis mulighet til å skaffe seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Startlån skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. 2. Målgruppe Barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, økonomisk vanskeligstilte, samt unge i etableringsfasen. Det gis som hovedregel ikke startlån til studenter. Rana kommune skal tilpasse bruken av startlån til formål beskrevet i boligpolitisk plan, samt prioritere de mest vanskeligstilte når utlånsmidlene er begrenset. 3. Vilkår Søker må være fylt 18 år Søker må dokumentere husstandens inntekter og utgifter. Man må kunne betjene renter og avdrag på lånet. Minimum en av søkerne skal som hovedregel ha fast inntekt, varig trygd eller utsikt til varig trygd. Boligen må være nøktern når det gjelder pris og størrelse Boligen som skal kjøpes må ligge i Rana kommune Lån gis kun til den eller de som er eller blir eier(e) av pantet. Søker må ha problemer med å få lån i det private kredittmarkedet Søker må ha varig oppholdstillatelse i Norge Toppfinansiering kan ytes til arbeidsinnvandrere såfremt de kan levere norsk selvangivelse. Hovedfinansieringen skal være gitt av norsk bank. Søkers gjeldsforhold må være oversiktlig og avklart. Dersom søker har ubetalt gjeld til kommunen eller er under gjeldsordning vil søknad om startlån bli behandlet særskilt med hensyn til type gjeld og graden av mislighold. Startlån gis som gjeldsbrevlån. Lånet sikres med pant i fast eiendom eller i andelsleiligheter. Som hovedregel skal takst/verdivurdering av boligen ikke være eldre enn 6 mnd. 4. Hva kan startlån benyttes til Man kan søke om startlån til kjøp av helårsbolig, herunder selveierbolig eller borettslagsleilighet, oppføring av bolig (kun toppfinansiering), utbedring/tilpasning av bolig, kombinasjon av kjøp og utbedring av bolig, samt refinansiering av gjeld slik at boligen kan beholdes. For borettslagsleiligheter skal kjøpesum og andel av fellesgjeld legges til grunn ved utmåling av lån. Dersom man har eid bolig tidligere, vil det være mulig å motta startlån til kjøp av ny bolig ved reetablering, hvis man ellers oppfyller vilkårene. 5. Låneutmåling For enslige og par uten barn gis det som hovedregel ikke startlån når kjøpesummen overstiger kr 1,5 mill. med tillegg av kjøpsomkostninger. For familier med barn gis det som hovedregel ikke startlån når kjøpesummen overstiger kr 2 mill. med tillegg av kjøpsomkostninger. Det gis ikke startlån hvor kjøpesum overstiger boligens verdi med tillegg av 10 pst. Med boligens verdi menes den takst eller verdivurdering som foreligger nært salgstidspunktet.

9 Søkers egenkapital skal som hovedregel benyttes til det formål det søkes finansiering for. Dersom deler av egenkapitalen holdes utenfor, må dette være begrunnet og godkjent av kommunen. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Se egne retningslinjer for disse ordningene. Husstandens fremtidige inntekter/stønader skal være tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til levekostnader. SIFO-satser og individuelt skjønn legges til grunn ved vurdering av låntakeres betjeningsevne. Forhåndsgodkjennelse Forhåndsgodkjennelse gis i de tilfeller hvor søker ikke har funnet en konkret bolig på søknadstidspunktet. Dette er en bekreftelse fra kommunen på finansiering inntil et angitt beløp. Forhåndsgodkjennelse ytes med maksimal varighet på 4 mnd. Ytterligere forhåndsgodkjennelse vil bli vurdert ved henvendelse til kommunen. Toppfinansiering Toppfinansiering gis i kombinasjon med lån i det ordinære kredittmarkedet. Kommunen kan også finansiere kjøpsomkostninger. Finansiering i bank må være prøvd før det kan ytes topplån fra kommunen. Fullfinansiering Kommunen kan fullfinansiere boliger med startlån. Fullfinansiering vil hovedsakelig omfatte søkere med varig lave inntekter og de som ikke oppnår finansiering i det ordinære kredittmarkedet. Hel eller delfinansiering i bank skal som hovedregel være prøvd før det ytes startlån. 6. Samarbeidsavtaler Kommunen inngår samarbeidsavtaler med lokale banker og gjeldsrådgivere hos NAV. I forbindelse med behandling av startlån kan søker bli henvist til sin lokale bank for søknad om hel- eller toppfinansiering. Søkeren kan også bli henvist til gjeldsrådgiving hos NAV. 7. Rente- og nedbetalingsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens til en hver tid gjeldende rente- og nedbetalingssvilkår med et påslag til dekning av administrative kostnader. Det gis mulighet for å inngå fastrenteavtale fra 3, 5, 10 eller 20 år. Startlån kan gis med maksimalt 30 års nedbetalingstid. Størrelsen på lånet vil ha betydning for lånets nedbetalingstid. Det kan maksimalt gis 8 års avdragsfrihet på startlån. Avdragsfrihet kan gis når søker får et midlertidig bortfall av inntekter eller får midlertidig utgiftsøkning. 8. Klageadgang Dersom søker ikke er fornøyd med det vedtak som er fattet gis det klageadgang. Klagen skal fremsettes skriftlig og sendes den instans som har fattet vedtaket. Det må i klagen vises til hvilket vedtak det klages på og det må redegjøres for de synspunkt som gjør klagen berettiget. Eventuell ny dokumentasjon skal legges ved klagen. Klagefristen er 3 uker fra vedtak om startlån er mottatt. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven pgf Klageinstans er Formannskapet i Rana kommune, vedtak er endelig og kan ikke påklages. 9. Andre bestemmelser Retningslinjene for startlån vil være gjenstand for revidering minst en gang i løpet av hver kommunestyreperiode. Arbeidet med revidering av retningslinjene utføres av Rana kommunes administrasjon og vedtas av kommunestyret. Maksimalsatser for kjøpesum vil være gjenstand for prisjustering i hht. markedsutviklingen i Rana. Prisjustering utføres årlig av kommunens administrasjon.

10 RANA KOMMUNE Sak 127/12 PRIORITERING AV SPILLEMIDLER Saksbehandler: Pål Homnes Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 12/2163 Saksnr.: Utvalg Møtedato 127/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Oppvekst- og Kultur Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 119/12 Vedtak: Forslag til vedtak: Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2013 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. Behandling: Votering: Enstemmig vedtatt, 13 0 Behandling/vedtak i Oppvekst- og Kultur den sak 57/12 Vedtak: Forslag til vedtak: Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2013 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. Behandling: Side 6 av 45

11 Sak 127/ Enstemmig vedtatt Rådmannens innstilling: Forslag til vedtak: Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2013 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. Rådmannen i Rana, 9. november Rådmannen i Rana, Side 7 av 45

12 Sak 127/12 Saksutredning: INNLEDNING: Rana kommune har utarbeidet kommunedelsplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse (FAN-plan) som grunnlag for tilrettelegging og utvikling for fysisk aktivitet for beboerne. Fan-plan og dens forløper idrettens anleggsplan, hadde tradisjonelt et sterkt fokus på konkurranseidrett med tilhørende spesialidrettsanlegg. I senere tid, og spesielt i forbindelse med siste rullering ( ) ble det satt ytterligere fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet for barn og unge. Fra FAN-planens sammendrag gjengis følgende: planen har som mål å bruke kommunale ressurser på en mest mulig effektiv måte til å skape aktive barn og unge i Rana. Planen er tverrsektoriell og omhandler Rana kommunes samlede aktivitet innenfor området fysisk aktivitet og naturopplevelse. Planen legger opp til en endring av Rana kommunes ressursbruk, slik at dette serviceområdet tilføres kr. 3,7 millioner i økte driftsmidler hvert år i planperioden. Dette i hovedsak for å ivareta følgende oppgaver: Drift av ny hovedarena fotball. Drift, rehabilitering og utvikling av de 14 skoleplassene og 10 barnehageområdene som Rana kommune er eier av og der 5000 barn oppholder seg daglig. Øke kompetansen og innsatsen på ekstern finansiering av anlegg og prosjekt. Skape likhet i den kommunale ressursbruken mot anlegg eid av lag og foreninger. Styrke aktiviteten blant barn og unge og for befolkningen i Rana i et folkehelseperspektiv BAKGRUNN: Mo i Rana Bydrift v/park- Idrett- Friluftsliv som fagavdeling forvalter kommunal og statlig politikk på dette området. Kommunal politikk framgår av vedtatt FAN-plan (gjengitt foran) og årlige vedtak om økonomi og prioritering av konkrete tiltak. Statlig politikk følger av retningslinjer og bestemmelser fra Kulturdepartementet, spesielt i forhold til tilskuddsordninger (spillemiddelordninga). Til informasjon om statlig anleggspolitikk har vi sakset innledningskapittelet fra Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Gjengitt i trykt vedlegg 1. Park, idrett og friluftsliv forvalter ordningen som omhandler spillemidler i Rana kommune. Avdelingen sørger for at søknader, ved innlevering, tilfredsstiller fastsatte krav,. Det er også vår oppgave å påse at anlegg er funksjonelle og at drift og vedlikehold ivaretas på en god måte. Når anlegg er ferdig, setter vi opp sluttregnskap sammen med utbygger, godkjenner anlegget, sender sluttregnskapet inn til kommunerevisjonen og deretter foretar sluttutbetaling fra fylkeskommune og kommune. For spillemiddelåret 2013 foreligger det 22 søknader innen kategorien ordinære anlegg (krav om drift i 40 år) og 7 søknader innen kategorien nærmiljøanlegg (krav om drift i 20 år). Til sammen søkes det om spillemidler for ca. 20 millioner kroner, med en total byggekostnad på ca. 90 millioner kroner. Side 8 av 45

13 Sak 127/12 Detaljer vedrørende de enkelte anleggene framgår av vedlagte prioriteringsliste (trykt vedlegg 2). Arena Bygg A/S faller ikke inn under ordningen med kommunal driftsgaranti. Tildeling av spillemidler skjer gjennom fylkeskommunen, og vi opplever store variasjoner i tildeling fra år til år. Disse svingningene har bakgrunn i flere forhold. Nedenfor gjengis en oversikt over tildelte midler til anleggutbygging i Rana de senere årene: År 2006 tilsagn på til sammen kr mill. År 2007 tilsagn på til sammen kr mill. År 2008 tilsagn på til sammen kr mill. År 2009 tilsagn på til sammen kr mill. År 2010 tilsagn på til sammen kr mill. År 2011 tilsagn på til sammen kr mill. (+forenklet ordning ,-) År 2012 tilsagn på til sammen kr mill. (+ forenklet ordning ,-) År 2012 kr mill (ACRE omgjøring av ansvarlig lån) KOMMENTARER: Hoppanlegget i Munklia var lenge med på lista over ordinære anlegg, men på grunn av manglende finansiering ble denne søknaden tatt ut av lista. Vi jobber nå med dette prosjektet og håper å kunne fremme en søknad i løpet av Det er et stort behov for å oppgradere dette anlegget til et helårsanlegg med flere plastbakker. Undervarme ved nye Sagbakken fotballstadion er satt ned som uprioritert på lista over ordinære anlegg. Dette er gjort på bakgrunn av at vi i dag har oppvarming på Moheia og at Stål-hallen har kapasitet til å dekke behovet for fotballen i vinterhalvåret. Det foreligger derfor ikke planer om utbygging av undervarme på Sagbakken de nærmeste årene Når det gjelder nærmiljøanlegg er uteområdene ved skoleplassene prioritert, og da i første rekke barneskolene. Arbeidet med skoleplassene gjøres i nært samarbeid med nærmiljøet og de enkelte skolene. Vi ønsker også å oppgradere uteområdene i barnehagene, men disse kan det ikke søkes spillemidler på. Når det gjelder tilrettelegging for det bynære friluftslivet, som også er viktig sett i et folkehelseperspektiv, ønsker vi å utvikle dette i samarbeid med frivillige organisasjoner. Et overordnet mål er å utvikle et sammenhengende løypenett rundt byen. Forslag til prioriteringsliste for tildeling av spillemidler 2013, ble presentert for Rana Idrettsråd i møte den Idrettsrådet hadde følgende innspill til prioriteringen på nærmiljøanlegg: idrettsrådet ønsker å prioritere barn og unge, de tre øverste på lista skal derfor prioriteres, øvrige anlegg står uprioritert. Idrettsrådet begrunner dette med at de ønsker å prioritere oppgradering av nærmiljøanlegg knyttet til barneskoler og barnehager de kommende årene. Idrettsrådets forslag til prioriteringsliste, datert , revidert fremgår av trykt vedlegg 3. Side 9 av 45

14 Sak 127/12 Administrasjonens forslag til prioriteringsliste, datert , revidert framgår av trykt vedlegg 2. Administrasjonen fikk avklart med fylkeskommunen den , at søknader som ikke er prioritert i spillemiddellisten og kommunedelplan for idrett og friluftsliv, ikke kan søke om momskompensasjon før søknadene er prioritert. Rana kommune har i 2013 to søknader som kan søke om momskompensasjon og disse ligger som nr. 17 og 18 på spillemiddellista. Administrasjonen ønsker derfor å prioritere alle godkjente søknader. Søkerne av spillemidler ønsker forutsigbarhet i tildelingen og det er et forslag fra administrasjonen at de 12 øverste på lista beholder sin posisjon til at spillemidlene er utbetalt, de øvrige på lista kan rokkeres hvis dette er ønskelig. KONKLUSJON: Ut fra foranstående saksframstilling konkluderer vi med å anbefale at administrasjonens forslag til prioriteringsliste for tildeling av spillemidler 2013 vedtas. TRYKTE VEDLEGG: Vedlegg 1 : Statlig anleggspolitikk. Vedlegg 2: Administrasjonens forslag til prioriteringsliste, revidert , for spillemidler for Vedlegg 3: Idrettsrådets forslag til prioriteringsliste, revidert , for spillemidler for TEKNISK ETAT, den 9. november Sverre Selfors Teknisk sjef Ståle Lysfjord bydriftsjef Side 10 av 45

15 Vedlegg 1: Statlig anleggspolitikk Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. Lovhjemmel og forskrift Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr , der det blant annet står: Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen. Om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål Med hjemmel i lov om pengespill m.v., vedtok statsråd 11. desember 1992 følgende forskrift: 1 Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på hovedposter. 2 Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster. Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen. 3 Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS er at: a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg b) det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget til stønad 4 Forskriften trer i kraft 1. januar 1993.

16 Kulturdepartementets bestemmelser Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1987 bemyndiget Kultur- og vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet, heretter benevnt departementet) fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål). Formålet med bestemmelsene er å sikre at spillemidlene kommer idrettsanlegg og dermed idrettslige formål til gode. Departementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser. Søknadsprosedyre Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, leveres elektronisk gjennom nettstedet Det søkes gjennom den kommune hvor anlegget er geografisk plassert. For å kunne søke, er det et vilkår at anlegget er innarbeidet i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Før det kan søkes om tilskudd til et anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. Om søknader om tilskudd til anlegg for friluftsliv i fjellet, se pkt For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, gjelder bestemmelsene i kapittel 2 samt 5-7. Tilsvarende gjelder for nærmiljøanlegg der ikke annet er bestemt, se nærmere kapittel 3, og for anlegg for friluftsliv i fjellet, se nærmere kapittel 4. Frister Følgende frister gjelder for alle anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Departementet kunngjør adgangen til å søke om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene innen 15. juni hvert år. Det vises til rundskriv V-952 B/2011. Nærmere bestemmelser om krav til søknadene m.m. vil bli gitt i informasjon til kommunene, fylkeskommunene og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Søknadsfrist Kommunen fastsetter søknadsfrist i egen kommune. Den Norske Turistforening (DNT) fastsetter egen søknadsfrist. For sent innkomne søknader godkjennes ikke. Følgende søknader skal være departementet i hende innen 15. november 2012: Søknad om dispensasjon fra kravet om tinglyst feste-/leieavtale, jf. pkt , og 4.3. Søknad om godkjenning av større interkommunalt idrettsanlegg etter pkt Søknad om godkjenning av vedtekter etter pkt Frister for søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, se pkt og Kommunens frist Kommunen gjør sine prioriteringer og vedtak. Kommunens vedtak og søknader sendes fylkeskommunen innen 15. januar For sent innkomne søknader godkjennes ikke.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer