MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Til informasjon: - Det vil komme barn fra Gruben barneskole for å synge til kommunestyret. - Underskrift mot mobbing. Interpellasjon: - Rutiner for hjelp til julefeiring v/ Linda V. Eide(Ap) SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 126/12 12/2156 NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FOR RANA KOMMUNE 127/12 12/2163 PRIORITERING AV SPILLEMIDLER /12 10/2236 EIENDOMSSKATT /12 12/1178 REGNSKAPSRAPPORTERING RAPPORT PR 3. KVARTAL /12 12/51 BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Ordføreren i Rana, 04. Desember 2012 Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 INTERPELLASJON Ordfører Vi nærmer oss jul og det er en høytid de fleste av oss ser frem til med glede og forventning. Men for de som lever på, og under fattigdomsgrensen er denne tiden på året ekstra krevende. I et intervju til Dagsavisen forrige uke sier styreleder i Velferdsalliansen, Johanna Engen følgende. fattigfolk er fattig hele året, men det blir spesielt synlig i jula. Mediene skriver om julepresanger, julemat, juleditt og juledatt. Fattige blir hele tida minnet på at dette er noe de ikke kan være med på. Det er ekstra sårt for foreldre og besteforeldre som ikke kan gi barna det de ønsker seg, sier Engen. Noen kommuner har gode rutiner for ekstrastønad til julefeiring, men det varierer fra kommune til kommune. I rundskriv til lov om sosiale tjenester fra juni i år, blir det understreket at det skal tas særlig hensyn til barnas behov i alle vurderinger som foretas. Det kan gis økt stønad til å feire begivenheter som jul, fødselsdager, dåp, navnedager, konfirmasjon eller andre merkedager knyttet til andre religioner eller kulturer. Det er fattige barn i Norge, ifølge EUs lavinntektsdefinisjon, hvordan statistikken er i Rana har jeg ikke noen oversikt over. Mitt spørsmål til ordføreren er følgende: Hvilke rutiner og tiltak har Rana Kommune for å imøtekomme denne problemstillingen?

3

4 RANA KOMMUNE Sak 126/12 NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FOR RANA KOMMUNE Saksbehandler: Marianne Kibsgaard Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/2156 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 115/12 Vedtak: Rana kommune vedtar nye retningslinjer for startlån for Rana kommune med virkning fra Behandling: Votering: Enstemmig vedtatt, 13 0 Rådmannens innstilling: Rana kommune vedtar nye retningslinjer for startlån for Rana kommune med virkning fra Rådmannen i Rana, Side 2 av 45

5 Sak 126/12 Saksutredning: Startlån er et sentralt boligpolitisk virkemiddel. Låneordningen har som målgruppe de som sliter med å etablere seg i lånemarkedet eller har vanskeligheter med å beholde boligen sin. Dette er personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital for å fullfinansiere et boligkjøp. Lånet kan brukes til fullfinansiering/- refinansiering eller toppfinansiering i kombinasjon med boliglån i private banker. En god bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig. Økt utlånsaktivitet indikerer at startlånet fungerer som virkemiddel for å løse lokale boligsosiale etableringsproblemer. Det vises ellers til omtale i sak 100/12 samt Rådmannens forslag til budsjett 2013/økonomiplan 2013/2016 for en utvidet omtale av Startlånordningen generelt. Administrasjonen har ønsket en revidering av retningslinjer for å få retningslinjene mer oversiktlig og tydeliggjøre formålet med startlån, og derav effektivisere saksbehandling. Målet er å sikre at de mest vanskeligstilte får hjelp samtidig som det reduserer sårbarhet i saksbehandling og gir et bedre utgangspunkt for dialog internt i kommunen om ordningen. Ordningen inngår i boligpolitisk plan. I følge Husbankens regelverk kan kommunen fritt utforme egne retningslinjer knyttet til startlån. I Kommunal Rapport uttaler Husbanken at det bør bli vanskeligere for de unge som skal etablere seg på boligmarkedet å få startlån. Husbanken ønsker å prioritere de mest vanskeligstilte, noe de også har uttalt tidligere. De nye retningslinjene er klar på at det er de vanskeligstilte som skal prioriteres. Eksisterende retningslinjer for Rana kommune ble vedtatt i Forslag til nye retningslinjer har vært sendt ut på høring til alle produksjonsavdelinger i kommunen, Husbanken, NAV kommune og lokale banker. Alle innkommende forslag/ innsigelser er arbeidet inn i retningslinjer, eller begrunnet forkastet i saksfremlegget. Nye retningslinjer for startlån: Hensikten med nye retningslinjer er å få tydeliggjort hva som er formålet med startlån. Startlån skal bidra til at husstander med etableringsbehov gis mulighet til å skaffe seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Retningslinjene må sees i sammenheng med boligpolitisk handlingsplan. Det er de vanskeligstilte som skal prioriteres når utlånsmidlene er begrenset. Dersom bruken av startlånsmidlene tilpasses formål som er beskrevet i kommunens boligpolitisk plan vil dette være i tråd med Rana kommunes målsetninger om en sosial boligfordeling og bosetting av vanskeligstilte. Det er valgt å ikke sette en øvre grense for brutto årsinntekt i husstanden. Hvis søker har høy inntekt og ikke mulighet til å kjøpe på nåværende tidspunkt, vil man ha muligheten til å spare opp midler innen få år. Dette gjør at denne gruppen faller utenom ordningen. Ved å ikke sette et øvre tak gir man muligheter for de med betalingsanmerkninger eller som er under gjeldsordning, og med behov for egen bolig til å benytte seg av ordningen. Disse vil ikke få lån fra vanlige kredittinstitusjoner. Det er satt kriterier for at slike gjeldsforhold skal være oversiktlig og avklart. Det er også vanskelig å definere rett inntektsgrense i hvert enkelt Side 3 av 45

6 Sak 126/12 hushold da man må gjøre en individuell behandling ut i fra økonomi og behov for egen eid bolig. I retningslinjene stilles det krav til boligen i forbindelse med startlån. Når man legger vanskeligstilte til grunn, utelukker man ikke grupper på grunn av alder eller bakgrunn. Som det kommer frem senere i saksfremlegget er det en risiko knyttet til utlån, det er derav satt klare vilkår for hvem som kan benytte seg av startlånsordningen. Det er satt krav til at boligen som kjøpes ligger i Rana, men ikke krav om at søker er folkeregistrert i kommunen. Dette er for å ikke utelukke at folk som ønsker å flyttet til Rana har muligheten til å benytte seg av ordningen. Når det ikke er gitt rom for at man kan søke startlån hvis boligen ligger i en annen kommune, begrunnes dette med at man ønsker å ha kontroll over kriteriene. Det har vært spesielle saker som gjør at det fra kommunen sin side ville vært hensiktsmessig at enkelt personer får etablert seg i en annen kommune, og derav at startlån kunne ha vært et godt valg. Hvis det i særlige enkelttilfeller blir vurdert at det er hensiktsmessig å gå inn med startlån vil det falle utenom retningslinjene, og en slik sak må kunne politisk behandles på særskilt grunnlag. Når det gjelder låneutmåling er det lagt noen begrensninger på kjøpesum. Maksimalsatser for kjøpesum vil være gjenstand for prisjustering i hht. markedsutviklingen i Rana. Prisjustering utføres årlig av kommunens administrasjon. Retningslinjene for startlån vil være gjenstand for revidering i løpet av hver kommunestyreperiode. De nye retningslinjene vil legges til grunn når man ser på saksbehandlingsrutiner. Dette inkluderer gjennomgang av søknadsskjema og informasjon gitt på kommunens hjemmeside. Oversikt over utlån de siste 5 årene (per ) Behandlete søknader Kr. 23 mill. Kr.34 mill. Kr.54 mill. Kr. 75 mill. Kr.75 mill.(+søkt om tilleggbevilling kr. 25 mill. Oversikt over søknader de siste fem årene (per ) Behandlete søknader Samarbeid med bankene og NAV: Ordningen med startlån er godt kjent hos bankene i Rana, og samarbeidet oppleves som godt mellom bankene og kommunen. Administrasjonen har tatt kontakt med alle de lokale bankene for å se på et mulig samarbeid. Et banksamarbeid vil kunne forbedre effektivitet, kvalitet og ressursbruk i forbindelse med behandling av startlånssøknader. Dette medfører ikke nødvendigvis at antall behandlete søknader i Rana kommune reduseres. For eksempel skal alle innkomne søknader saksbehandles selv om det viser seg at de skulle vært rettet til kredittinstitusjonen først. Det er også knyttet ressursbruk til oppfølging av avtaler som ikke påvirkes av samarbeidet med bankene. Samtidig vil kommunens innbyggere kunne nytte fordelen av en mer forenklet saksbehandlingsprosess. Det er gjennomført innledende møter med bankene, som der stilte seg positive til å utvikle samarbeidet. Side 4 av 45

7 Sak 126/12 Det vil også bli sett videre på hvordan man kan få et mer effektivt samarbeid med gjeldsrådgivere hos NAV. Vurdering: De reviderte retningslinjene for startlån skal være mer oversiktlige og tydeliggjøre formålet med ordningen i større grad. Det er et mål at dette skal være et bedre verktøy for kundene å benytte, som i så måte skal effektivisere og øke kvaliteten på saksbehandlingen. De reviderte retningslinjene skal sikre at de mest vanskeligstilte får hjelp samtidig som det reduserer sårbarhet i saksbehandling og gir et bedre utgangspunkt for dialog internt og eksternt om ordningen. For eksempel opp mot NAV samt lokale kredittinstitusjoner. Marianne Kibsgaard Servicesjef Linda Løvaas Leder Sentrale Støttetjenester Vedlegg: - Nye retningslinjer for startlån for Rana kommune Utrykte vedlegg: - Svar på høring fra helse/- sosial - Svar på høring fra omsorg - Svar på høring fra Husbanken Side 5 av 45

8 Retningslinjer for startlån for Rana Kommune 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med etableringsproblemer gis mulighet til å skaffe seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Startlån skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. 2. Målgruppe Barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, økonomisk vanskeligstilte, samt unge i etableringsfasen. Det gis som hovedregel ikke startlån til studenter. Rana kommune skal tilpasse bruken av startlån til formål beskrevet i boligpolitisk plan, samt prioritere de mest vanskeligstilte når utlånsmidlene er begrenset. 3. Vilkår Søker må være fylt 18 år Søker må dokumentere husstandens inntekter og utgifter. Man må kunne betjene renter og avdrag på lånet. Minimum en av søkerne skal som hovedregel ha fast inntekt, varig trygd eller utsikt til varig trygd. Boligen må være nøktern når det gjelder pris og størrelse Boligen som skal kjøpes må ligge i Rana kommune Lån gis kun til den eller de som er eller blir eier(e) av pantet. Søker må ha problemer med å få lån i det private kredittmarkedet Søker må ha varig oppholdstillatelse i Norge Toppfinansiering kan ytes til arbeidsinnvandrere såfremt de kan levere norsk selvangivelse. Hovedfinansieringen skal være gitt av norsk bank. Søkers gjeldsforhold må være oversiktlig og avklart. Dersom søker har ubetalt gjeld til kommunen eller er under gjeldsordning vil søknad om startlån bli behandlet særskilt med hensyn til type gjeld og graden av mislighold. Startlån gis som gjeldsbrevlån. Lånet sikres med pant i fast eiendom eller i andelsleiligheter. Som hovedregel skal takst/verdivurdering av boligen ikke være eldre enn 6 mnd. 4. Hva kan startlån benyttes til Man kan søke om startlån til kjøp av helårsbolig, herunder selveierbolig eller borettslagsleilighet, oppføring av bolig (kun toppfinansiering), utbedring/tilpasning av bolig, kombinasjon av kjøp og utbedring av bolig, samt refinansiering av gjeld slik at boligen kan beholdes. For borettslagsleiligheter skal kjøpesum og andel av fellesgjeld legges til grunn ved utmåling av lån. Dersom man har eid bolig tidligere, vil det være mulig å motta startlån til kjøp av ny bolig ved reetablering, hvis man ellers oppfyller vilkårene. 5. Låneutmåling For enslige og par uten barn gis det som hovedregel ikke startlån når kjøpesummen overstiger kr 1,5 mill. med tillegg av kjøpsomkostninger. For familier med barn gis det som hovedregel ikke startlån når kjøpesummen overstiger kr 2 mill. med tillegg av kjøpsomkostninger. Det gis ikke startlån hvor kjøpesum overstiger boligens verdi med tillegg av 10 pst. Med boligens verdi menes den takst eller verdivurdering som foreligger nært salgstidspunktet.

9 Søkers egenkapital skal som hovedregel benyttes til det formål det søkes finansiering for. Dersom deler av egenkapitalen holdes utenfor, må dette være begrunnet og godkjent av kommunen. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Se egne retningslinjer for disse ordningene. Husstandens fremtidige inntekter/stønader skal være tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til levekostnader. SIFO-satser og individuelt skjønn legges til grunn ved vurdering av låntakeres betjeningsevne. Forhåndsgodkjennelse Forhåndsgodkjennelse gis i de tilfeller hvor søker ikke har funnet en konkret bolig på søknadstidspunktet. Dette er en bekreftelse fra kommunen på finansiering inntil et angitt beløp. Forhåndsgodkjennelse ytes med maksimal varighet på 4 mnd. Ytterligere forhåndsgodkjennelse vil bli vurdert ved henvendelse til kommunen. Toppfinansiering Toppfinansiering gis i kombinasjon med lån i det ordinære kredittmarkedet. Kommunen kan også finansiere kjøpsomkostninger. Finansiering i bank må være prøvd før det kan ytes topplån fra kommunen. Fullfinansiering Kommunen kan fullfinansiere boliger med startlån. Fullfinansiering vil hovedsakelig omfatte søkere med varig lave inntekter og de som ikke oppnår finansiering i det ordinære kredittmarkedet. Hel eller delfinansiering i bank skal som hovedregel være prøvd før det ytes startlån. 6. Samarbeidsavtaler Kommunen inngår samarbeidsavtaler med lokale banker og gjeldsrådgivere hos NAV. I forbindelse med behandling av startlån kan søker bli henvist til sin lokale bank for søknad om hel- eller toppfinansiering. Søkeren kan også bli henvist til gjeldsrådgiving hos NAV. 7. Rente- og nedbetalingsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens til en hver tid gjeldende rente- og nedbetalingssvilkår med et påslag til dekning av administrative kostnader. Det gis mulighet for å inngå fastrenteavtale fra 3, 5, 10 eller 20 år. Startlån kan gis med maksimalt 30 års nedbetalingstid. Størrelsen på lånet vil ha betydning for lånets nedbetalingstid. Det kan maksimalt gis 8 års avdragsfrihet på startlån. Avdragsfrihet kan gis når søker får et midlertidig bortfall av inntekter eller får midlertidig utgiftsøkning. 8. Klageadgang Dersom søker ikke er fornøyd med det vedtak som er fattet gis det klageadgang. Klagen skal fremsettes skriftlig og sendes den instans som har fattet vedtaket. Det må i klagen vises til hvilket vedtak det klages på og det må redegjøres for de synspunkt som gjør klagen berettiget. Eventuell ny dokumentasjon skal legges ved klagen. Klagefristen er 3 uker fra vedtak om startlån er mottatt. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven pgf Klageinstans er Formannskapet i Rana kommune, vedtak er endelig og kan ikke påklages. 9. Andre bestemmelser Retningslinjene for startlån vil være gjenstand for revidering minst en gang i løpet av hver kommunestyreperiode. Arbeidet med revidering av retningslinjene utføres av Rana kommunes administrasjon og vedtas av kommunestyret. Maksimalsatser for kjøpesum vil være gjenstand for prisjustering i hht. markedsutviklingen i Rana. Prisjustering utføres årlig av kommunens administrasjon.

10 RANA KOMMUNE Sak 127/12 PRIORITERING AV SPILLEMIDLER Saksbehandler: Pål Homnes Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 12/2163 Saksnr.: Utvalg Møtedato 127/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Oppvekst- og Kultur Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 119/12 Vedtak: Forslag til vedtak: Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2013 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. Behandling: Votering: Enstemmig vedtatt, 13 0 Behandling/vedtak i Oppvekst- og Kultur den sak 57/12 Vedtak: Forslag til vedtak: Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2013 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. Behandling: Side 6 av 45

11 Sak 127/ Enstemmig vedtatt Rådmannens innstilling: Forslag til vedtak: Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2013 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. Rådmannen i Rana, 9. november Rådmannen i Rana, Side 7 av 45

12 Sak 127/12 Saksutredning: INNLEDNING: Rana kommune har utarbeidet kommunedelsplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse (FAN-plan) som grunnlag for tilrettelegging og utvikling for fysisk aktivitet for beboerne. Fan-plan og dens forløper idrettens anleggsplan, hadde tradisjonelt et sterkt fokus på konkurranseidrett med tilhørende spesialidrettsanlegg. I senere tid, og spesielt i forbindelse med siste rullering ( ) ble det satt ytterligere fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet for barn og unge. Fra FAN-planens sammendrag gjengis følgende: planen har som mål å bruke kommunale ressurser på en mest mulig effektiv måte til å skape aktive barn og unge i Rana. Planen er tverrsektoriell og omhandler Rana kommunes samlede aktivitet innenfor området fysisk aktivitet og naturopplevelse. Planen legger opp til en endring av Rana kommunes ressursbruk, slik at dette serviceområdet tilføres kr. 3,7 millioner i økte driftsmidler hvert år i planperioden. Dette i hovedsak for å ivareta følgende oppgaver: Drift av ny hovedarena fotball. Drift, rehabilitering og utvikling av de 14 skoleplassene og 10 barnehageområdene som Rana kommune er eier av og der 5000 barn oppholder seg daglig. Øke kompetansen og innsatsen på ekstern finansiering av anlegg og prosjekt. Skape likhet i den kommunale ressursbruken mot anlegg eid av lag og foreninger. Styrke aktiviteten blant barn og unge og for befolkningen i Rana i et folkehelseperspektiv BAKGRUNN: Mo i Rana Bydrift v/park- Idrett- Friluftsliv som fagavdeling forvalter kommunal og statlig politikk på dette området. Kommunal politikk framgår av vedtatt FAN-plan (gjengitt foran) og årlige vedtak om økonomi og prioritering av konkrete tiltak. Statlig politikk følger av retningslinjer og bestemmelser fra Kulturdepartementet, spesielt i forhold til tilskuddsordninger (spillemiddelordninga). Til informasjon om statlig anleggspolitikk har vi sakset innledningskapittelet fra Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Gjengitt i trykt vedlegg 1. Park, idrett og friluftsliv forvalter ordningen som omhandler spillemidler i Rana kommune. Avdelingen sørger for at søknader, ved innlevering, tilfredsstiller fastsatte krav,. Det er også vår oppgave å påse at anlegg er funksjonelle og at drift og vedlikehold ivaretas på en god måte. Når anlegg er ferdig, setter vi opp sluttregnskap sammen med utbygger, godkjenner anlegget, sender sluttregnskapet inn til kommunerevisjonen og deretter foretar sluttutbetaling fra fylkeskommune og kommune. For spillemiddelåret 2013 foreligger det 22 søknader innen kategorien ordinære anlegg (krav om drift i 40 år) og 7 søknader innen kategorien nærmiljøanlegg (krav om drift i 20 år). Til sammen søkes det om spillemidler for ca. 20 millioner kroner, med en total byggekostnad på ca. 90 millioner kroner. Side 8 av 45

13 Sak 127/12 Detaljer vedrørende de enkelte anleggene framgår av vedlagte prioriteringsliste (trykt vedlegg 2). Arena Bygg A/S faller ikke inn under ordningen med kommunal driftsgaranti. Tildeling av spillemidler skjer gjennom fylkeskommunen, og vi opplever store variasjoner i tildeling fra år til år. Disse svingningene har bakgrunn i flere forhold. Nedenfor gjengis en oversikt over tildelte midler til anleggutbygging i Rana de senere årene: År 2006 tilsagn på til sammen kr mill. År 2007 tilsagn på til sammen kr mill. År 2008 tilsagn på til sammen kr mill. År 2009 tilsagn på til sammen kr mill. År 2010 tilsagn på til sammen kr mill. År 2011 tilsagn på til sammen kr mill. (+forenklet ordning ,-) År 2012 tilsagn på til sammen kr mill. (+ forenklet ordning ,-) År 2012 kr mill (ACRE omgjøring av ansvarlig lån) KOMMENTARER: Hoppanlegget i Munklia var lenge med på lista over ordinære anlegg, men på grunn av manglende finansiering ble denne søknaden tatt ut av lista. Vi jobber nå med dette prosjektet og håper å kunne fremme en søknad i løpet av Det er et stort behov for å oppgradere dette anlegget til et helårsanlegg med flere plastbakker. Undervarme ved nye Sagbakken fotballstadion er satt ned som uprioritert på lista over ordinære anlegg. Dette er gjort på bakgrunn av at vi i dag har oppvarming på Moheia og at Stål-hallen har kapasitet til å dekke behovet for fotballen i vinterhalvåret. Det foreligger derfor ikke planer om utbygging av undervarme på Sagbakken de nærmeste årene Når det gjelder nærmiljøanlegg er uteområdene ved skoleplassene prioritert, og da i første rekke barneskolene. Arbeidet med skoleplassene gjøres i nært samarbeid med nærmiljøet og de enkelte skolene. Vi ønsker også å oppgradere uteområdene i barnehagene, men disse kan det ikke søkes spillemidler på. Når det gjelder tilrettelegging for det bynære friluftslivet, som også er viktig sett i et folkehelseperspektiv, ønsker vi å utvikle dette i samarbeid med frivillige organisasjoner. Et overordnet mål er å utvikle et sammenhengende løypenett rundt byen. Forslag til prioriteringsliste for tildeling av spillemidler 2013, ble presentert for Rana Idrettsråd i møte den Idrettsrådet hadde følgende innspill til prioriteringen på nærmiljøanlegg: idrettsrådet ønsker å prioritere barn og unge, de tre øverste på lista skal derfor prioriteres, øvrige anlegg står uprioritert. Idrettsrådet begrunner dette med at de ønsker å prioritere oppgradering av nærmiljøanlegg knyttet til barneskoler og barnehager de kommende årene. Idrettsrådets forslag til prioriteringsliste, datert , revidert fremgår av trykt vedlegg 3. Side 9 av 45

14 Sak 127/12 Administrasjonens forslag til prioriteringsliste, datert , revidert framgår av trykt vedlegg 2. Administrasjonen fikk avklart med fylkeskommunen den , at søknader som ikke er prioritert i spillemiddellisten og kommunedelplan for idrett og friluftsliv, ikke kan søke om momskompensasjon før søknadene er prioritert. Rana kommune har i 2013 to søknader som kan søke om momskompensasjon og disse ligger som nr. 17 og 18 på spillemiddellista. Administrasjonen ønsker derfor å prioritere alle godkjente søknader. Søkerne av spillemidler ønsker forutsigbarhet i tildelingen og det er et forslag fra administrasjonen at de 12 øverste på lista beholder sin posisjon til at spillemidlene er utbetalt, de øvrige på lista kan rokkeres hvis dette er ønskelig. KONKLUSJON: Ut fra foranstående saksframstilling konkluderer vi med å anbefale at administrasjonens forslag til prioriteringsliste for tildeling av spillemidler 2013 vedtas. TRYKTE VEDLEGG: Vedlegg 1 : Statlig anleggspolitikk. Vedlegg 2: Administrasjonens forslag til prioriteringsliste, revidert , for spillemidler for Vedlegg 3: Idrettsrådets forslag til prioriteringsliste, revidert , for spillemidler for TEKNISK ETAT, den 9. november Sverre Selfors Teknisk sjef Ståle Lysfjord bydriftsjef Side 10 av 45

15 Vedlegg 1: Statlig anleggspolitikk Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. Lovhjemmel og forskrift Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr , der det blant annet står: Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen. Om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål Med hjemmel i lov om pengespill m.v., vedtok statsråd 11. desember 1992 følgende forskrift: 1 Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på hovedposter. 2 Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster. Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen. 3 Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS er at: a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg b) det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget til stønad 4 Forskriften trer i kraft 1. januar 1993.

16 Kulturdepartementets bestemmelser Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1987 bemyndiget Kultur- og vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet, heretter benevnt departementet) fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål). Formålet med bestemmelsene er å sikre at spillemidlene kommer idrettsanlegg og dermed idrettslige formål til gode. Departementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser. Søknadsprosedyre Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, leveres elektronisk gjennom nettstedet Det søkes gjennom den kommune hvor anlegget er geografisk plassert. For å kunne søke, er det et vilkår at anlegget er innarbeidet i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Før det kan søkes om tilskudd til et anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. Om søknader om tilskudd til anlegg for friluftsliv i fjellet, se pkt For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, gjelder bestemmelsene i kapittel 2 samt 5-7. Tilsvarende gjelder for nærmiljøanlegg der ikke annet er bestemt, se nærmere kapittel 3, og for anlegg for friluftsliv i fjellet, se nærmere kapittel 4. Frister Følgende frister gjelder for alle anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Departementet kunngjør adgangen til å søke om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene innen 15. juni hvert år. Det vises til rundskriv V-952 B/2011. Nærmere bestemmelser om krav til søknadene m.m. vil bli gitt i informasjon til kommunene, fylkeskommunene og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Søknadsfrist Kommunen fastsetter søknadsfrist i egen kommune. Den Norske Turistforening (DNT) fastsetter egen søknadsfrist. For sent innkomne søknader godkjennes ikke. Følgende søknader skal være departementet i hende innen 15. november 2012: Søknad om dispensasjon fra kravet om tinglyst feste-/leieavtale, jf. pkt , og 4.3. Søknad om godkjenning av større interkommunalt idrettsanlegg etter pkt Søknad om godkjenning av vedtekter etter pkt Frister for søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, se pkt og Kommunens frist Kommunen gjør sine prioriteringer og vedtak. Kommunens vedtak og søknader sendes fylkeskommunen innen 15. januar For sent innkomne søknader godkjennes ikke.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens 7 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 17/881 Saksnr Utvalg Type Dato 17/59 Kommunestyret PS 18.05.2017 Rådmannens forslag:

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN

Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN Rana kommune NYE RETNINGSLINJER STARTLÅN Hvilke utfordringer står kommunen overfor? - Kraftig vekst i antall søknader på startlån - Kommunen har i 2012 søkt Husbanken om en utlånsramme på kr 100 mill.

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 40/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt:

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: 10.30-12.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:30 Fra saknr.: 34/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 11:00 14:25

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 11:00 14:25 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 11:00 14:25 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Vektergården, 29.11.2011 møterom 2. etasje Møtetidspunkt: 19:10 22:15 Følgende

Detaljer

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Basert på «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016» Rakkestad 2016 Stein Cato Røsnæs Statlig anleggspolitikk

Detaljer