AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks. ved salg av leiligheten. 1

2 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 Ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap avholdes på Anker hotell (Storgata 55 vis a vis Legevakten) i Oslo den 25. april 2013 kl TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1) KONSTITUERING a. Valg av møteleder b. Opptak av navnefortegnelse c. Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen d. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn e. Godkjenning av dagsorden 2) ÅRSBERETNING FOR ) ÅRSREGNSKAP FOR 2012 a. Årsregnskap 2012 b. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse c. Revisors beretning d. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 4) BUDSJETT ) GODTGJØRELSER a. Styret b. Revisor 6) INNKOMMNE FORSLAG 7) VALG AV TILLITSVALGTE a) Valg av styreleder for 2 år b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år c) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år d) Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 1 år I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuelt samboer møte, men bare én har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Fremleietaker har rett til å være tilstede, men har ikke stemmerett. Registreringsblanketten for aksjeeier som følger med årsberetningen skal leveres i utfylt og undertegnet stand ved ankomst på generalforsamlingen. 2

3 ÅRSBERETNING FOR GENERELT Tøyenparken Boligselskap AS (organisasjonsnummer ) er et boligaksjeselskap som har til formål å skaffe aksjeeierne bruksrett til egen bolig i selskapets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. Boligselskapet eier eiendom med adressene Monrads gate 1-3 og Ringgata 2-4, se for øvrig punkt 4. Hver aksjeeier kan eie kun én aksje, og aksjeeiere har eksklusiv borett til egen bolig. Det er til sammen 253 aksjer i boligselskapet fordelt på 247 boliger og 2 næringslokaler. Tøyenparken Boligselskap eier totalt 4 aksjer i eget boligselskap (2 leiligheter samt næringslokale utleid til kafé). Den samlede aksjekapital i boligselskapet er kroner. 2. TILLITSVALGTE OG ANSATTE Styret har i perioden fra 2011 til 2013 bestått av følgende personer: Leder Torill Astrup Svenning valgt for 2 år ( ) Nestleder Jan Hiroshi Lintvedt valgt for 2 år ( ) Styremedlem Frank Benum valgt for 2 år ( ) Styremedlem Magnar Westbye valgt for 2 år ( ) Styremedlem Geir Nummedal valgt for 1 år ( ) 2. Varamedlem Anne Sofie Molandssveen valgt for 1 år ( ) 3. Varamedlem Tine Nørregaard valgt for 1 år ( ) Valgkomité Mats Narvestad valgt for 1 år ( ) Vedrana Salahovic valgt for 1 år ( ) Boligselskapet tilstreber likestilling mellom kjønn og gateadresser. Det oppfordres til lik fordeling av kjønn ved valg til alle tillitsverv i selskapet. Boligselskapet har ikke egne ansatte. 3. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Kontaktperson hos OBOS er Annveig Ghebreselasie. Henvendelser til forretningsfører kan skje på telefon eller pr e-post til Boligselskapets revisor er Solhøi Revisjon AS. Boligselskapets forretningsadresse er: Tøyenparken Boligselskap AS v/obos Eiendomsforvaltning AS, Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO. 3

4 4. EIENDOMMEN Boligaksjeselskapet har adresse Monrads gate 1-3 og Ringgata 2-4. Eiendommen ligger i Oslo kommune og har gårdsnummer 229, bruksnummer 105, 107, 84 og 85. Bygningsmassen er oppført i 1938/39, men ble bygget i oppgangstider med solide materialvalg. Standarden er justert opp ved større fornyelse i perioden og bevisst satsing fra selskapet på langsiktig forebyggende vedlikehold. I 2009 og 2010 ble det foretatt omfattende vedlikehold av bygningens tak og ytterhud. Det ble i 2012 startet forberedelser til gjennomføring av rehabilitering av rør og våtrom mv som skal gjennomføres i 2013 og Bygningsmessig og tjenestemessig er standarden i selskapet høy og dette reflekteres i nivået for fellesutgifter. Fellesutgifter består i all hovedsak av nedbetaling av felles lån, offentlige avgifter, varmtvann og fyring, kabel-tv, forretningsførsel, forsikringer, drift av fellesvaskerier og fellesarealer samt eksterne tjenestekjøp til drift (vaktmester, bomiljøvakt, trappevask, gartnerarbeid mv). I tillegg går fellesutgiftene til dekning av løpende vedlikehold og utskiftning/oppgradering på alle arealer og installasjoner som selskapet er ansvarlig for. Boligselskapets policy er å holde høy standard for egne eiere. Dette sikrer et godt og trivelig bomiljø samt gjør eiendommen attraktiv når aksjeeier ønsker å selge sin leilighet. Boligene i selskapet er i hovedsak små 1- og 2-roms leiligheter (ca m 2 ). Små leiligheter er spesielt attraktive som førstegangsboliger for yngre mennesker. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 5. FELLESUTGIFTER Styret økte ikke fellesutgiftene i Fellesutgiftene ble sist økt med 5 % andre halvår i I forbindelse med planlagt gjennomføring av rørrehabilitering og vedlikehold i 2013 planlegges fellesutgiftene økt med ca 20 % pr samt ytterligere 17 % pr Prosjektkostnad for rehabilitering og planlagt vedlikehold i 2013 og 2014 er beregnet til maksimalt kr 75 mill. Selskapets lånebehov er beregnet til ca kr 70 mill. Selskapet har som følge av rehabilitering av deler av vinduer samt tak/fasader i 2009/2010 ikke vesentlig egne midler til å betale rehabiliteringen eller kostnadsøkninger som følge av økte rentekostnader mv. Selskapet har søkt og fått innvilget lån hos OBOS for gjennomføring av rehabilitering og vedlikehold i 2013/2014, se punkt 6. Innbetaling av fellesutgifter skjer for de fleste aksjeeieres del punktlig og regelmessig. Det er mulig for den enkelte aksjeeier å inngå avtaler med egen bankforbindelse om betaling av fellesutgifter pr avtalegiro eller e-faktura. 4

5 LÅN Boligselskapet har lån i OBOS. Opprinnelig annuitetslån pålydende kr av Flytende rente på 3,95 % per Nedbetaling over 9 år. Det er ikke avtalt avdragsfrihet. Se balansen samt note i regnskapet. FORSIKRING Boligselskapet er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen omfatter også visse bygningsmessige forandringer som den enkelte aksjeeier gjør inne i boligen. Dersom selskapets forsikring skal benyttes, må beboer straks melde skade til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon eller faks eller på e-post Den enkelte aksjeeier må selv sørge for å ha innboforsikring som dekker innbo og løsøre. 6. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskrifter skal det være installert røykvarsler og brannslokkingsapparat eller brannslange i alle leiligheter. Aksjeeier/beboer er ansvarlig for at utstyret er til stede og fungerer. Boligselskapet inngikk i 2011 serviceavtale med Aktiv brannvern AS om kontroll av brannsikringsutstyr. Det ble foretatt kontroll våren Utstyret skal i tråd med anbefalt levetid skiftes ut senest i 2014, se punkt 10. Det ble i 2011 installert brannslukkingsutstyr i fellesarealer i kjellere og på loft. 7. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskapet er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem for oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, elektrisk anlegg og elektrisk utstyr som selskapet er ansvarlig for. Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealer til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker oppmerksom på det ansvar de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. 8. BRANNVERN Styret foretok høsten 2010 en gjennomgang av HMS og brannsikring i samarbeid med Oslo Brann- og redningsetat. Etaten var stort sett fornøyd med selskapets sikkerhetsmessige standard. 5

6 Det er iverksatt tiltak på punkter der brannvesenet påpekte mangler; (serviceavtale brannvern, spørreskjema til beboere vedrørende brannvern, branninstruks i oppgang, installasjon av brannslokkingsutstyr i fellesarealer med mer). Styret vil innskjerpe kontroll med ulovlig bruksoverlating av leiligheter. Selskapet skal til enhver tid ha oversikt over hvem som bor i leilighetene. Dette er kritisk ved akuttsituasjoner av ulike slag; vannlekkasjer, brann el. Vi registrerer en del ulovlig utleie og situasjonen er uholdbar. Det vil fremover foretas årlige kontroller. Styret vil innskjerpe kontroll av rømningsveier. Det settes ut mange gjenstander i oppganger og kjellere (barnevogner, sykler, skrot mv) som er til hinder for fri rømming ved brann og som generelt gjør fremkommeligheten dårligere. Styret arbeider videre med følgende punkter: Utarbeidelse av sjekklister for kontroll etter internkontrollforskriften som integreres i driftsopplegget med dokumentasjon. Kontroll av elektrisk anlegg frem til sikringsskap til hver boenhet. Mangler ved brannseksjonering i kjeller er tatt inn i entreprise for rørrehabilitering og vedlikehold i Dette innebærer tetting av kanaler og rørgjennomføringer mellom kjellere for å få tilfredsstillende brannceller. Det må installeres branndører med automatiske dørpumper i kjellere mellom oppganger for å oppfylle brannkrav. Det skal i forbindelse med våtromsrehabilitering installeres brannslange under kjøkkenbenk i samtlige leiligheter. Eldre brannslukkingsapparater vil bli samlet inn (ikke krav om brannslukkingsapparat i tillegg til slange). Røykvarslere må skiftes i 2014 (i tråd med antatt levetid for det som ble installert i 2004.) 9. DRIFT AV FELLESANLEGG 11.1 Fyrhus Boligselskapet har ett sentralfyringanlegg i Monradsgate 1D for oppvarming (vannbåren varme til radiatorer) samt oppvarming av varmtvann for samtlige leiligheter. Fyrhuset har oljekjele (fra 1980) og tre elektrokjeler (fra 1980 og 1991). De siste årene har kun én elektrokjele vært i drift. Det har de siste årene vært store problemer spesielt i tilknytning til elektrokjeler samt til deler av infrastrukturen som sørger for fordeling av varme og varmtvann. Det har vært iverksatt flere utskiftninger av større og mindre deler av anlegget uten at problemene er eliminert. Høsten 2012 stoppet den siste elektrokjelen helt opp og ulike fagfolk vurderte kjelen som umulig å reparere. Det var nødvendig med et system som kunne sørge for varme dersom oljekjelen skulle stanse (oljekjelen er også av eldre dato). I tillegg er bruk av strøm stort sett billigere enn olje. Det ble derfor bestilt 1 stk ny elektrokjele som ble installert rett før jul i Arbeidene med tilkobling ble ferdigstilt i begynnelsen av

7 Det gjenstår en del utbedringer i fyrhus; ekspansjonstanker må skiftes ut og styringselektronikk for olje- og elektrokjele må skiftes. Arbeidene utføres så snart som praktisk mulig i Det har tidligere vært utredet fjernvarme via Hafslund. Styret innhentet i 2010 rapport fra Kanenergi (finnes på våre nettsider) for å vurdere om det kunne finnes andre aktuelle tekniske og mer lønnsomme løsninger. Rapporten anbefaler å vurdere enten luft-til-vann varmepumpe eller tilknytning mot Hafslund fjernvarme. Styret har valgt å gå inn for fjernvarme. Fjernvarme gir lavere investeringskostnader, vedlikeholdskostnader og oppfølging/drift av systemet. Hafslund ble kontaktet høsten 2012 for å undersøke om fjernvarme kunne installeres (som alternativ etter at elektrokjelen gikk i stykker). Det viste seg at etter en tid at det ikke var mulig å få til. Hafslund signaliserer at første mulighet er høsten Kostnadene til omlegging og drift er økt vesentlig i forhold til tidligere. Styret vurderer fortløpende status og hvordan energiforsyning mest lønnsomt og hensiktsmessig kan skje. I forbindelse med våtromsrehabilitering vil det bli installert varmepumper/varmegjenvinning for å gi varme på badene som vil gi lavere kostnader og redusere noe av belastningen på dagens sentralfyr. Det vil i tillegg bli installert termostat på radiatorer som forhåpentligvis gir mindre energibruk fra sentralvarme. Det vil rundt 2017 trolig komme offentlig pålegg om at forbruk av varme og varmtvann skal utmåles pr leilighet; målere installeres i 2013 slik at systemet er på plass til bestemmelsene trer i kraft. Det er grunn til å anta at utligning av kostnader basert på den enkeltes forbruk vil gi redusert totalforbruk av energi. Det pågår en rivende teknologisk utvikling innenfor alternativ oppvarming. Det er dermed naturlig å anta at det kommer mer gunstige og effektive løsninger i løpet av de neste 5-10 år dersom selskapet senere skulle ønske å bytte energisystem. Boligselskapet har hatt avtale med Statoil Norge AS som totalleverandør siden Det har vært en del problemer med forsyning og styret vurderer avtalen fortløpende Vaskerier Boligselskapet har fem fellesvaskerier. Disse benyttes av beboerne på følgende måte: Monrads gate 1A E (57 leiligheter): Monrads gate 3A D (48 leiligheter): Ringgata 2A, B og C (40 leiligheter): Ringgata 2D og E (27 leiligheter): Ringgata 4A, B og C (45 leiligheter): Ringgata 4D og E (30 leiligheter): Kjeller i Monrads gate 1B Kjeller i Monrads gate 3C Kjeller i Ringgata 2C Kjeller i Ringgata 2C Kjeller i Ringgata 4A Kjeller i Ringgata 4E Vaskeriet i Ringgata 2E ble stengt i 2009 og maskinparken flyttet til vaskeriet i Ringgata 2C. Vaskeriet i Ringgata 2E vil ikke bli gjenåpnet. I forbindelse med en eventuell rehabilitering av baderom vil det være behov for å bruke dette rommet til 7

8 bruk som spiserom/garderobe som del av HMS-regelverk. Selskapet ønsker å spare utgifter til rigg og drift under fremtidig rehabiliteringsprosjekt og vil så langt det er mulig sørge for å ta egne fellesarealer i bruk for å spare penger. Vaskeriet i Monrads gate 3C vil i forbindelse med rehabilitering tas i bruk som midlertidig løsning for dusj og toaletter for beboere ifb med rehabilitering av leiligheter. Styret vurderer fortløpende fornyelser av maskinparken. Det ble i 2011 kjøpt inn totalt 3 stk Miele vaskemaskiner (1 stk i Ringgata 4A og 2 stk i Ringgata 2C) samt 2 stk Miele tørketromler (1 stk i Monrads gate 1B og 1 stk i Ringgata 4A). Drift og investeringer i vaskeriene beløper seg i gjennomsnitt til mellom ca ,- kroner per år. Kostnadene til reparasjoner som følge av skader etter bruk har økt betydelig de siste årene. Mye skyldes at folk glemmer å tømme lommer, bhspiler på avveie, farging/kloring som ødelegger slanger, innstillingene justeres slik at alt stopper opp, det brytes opp dører osv osv. Det vil bli aktuelt å vurdere elektroniske kort til vaskeriene for å registrere brukere slik at regninger for hærverk/unødige skader kan sendes ansvarlig beboer. Dagens vaskeritider ble fastsatt på generalforsamling i Det er av hensyn til støyplager for beboere i 1. etasje fastsatt begrensinger for bruk av vaskeriene (manfre og lørdag fra 10-18). Det er ikke tillatt å bestille vaskeritid mer enn 14 dager frem i tid, og låsene kan ikke henge mer enn én uke etter vasking. Vaktmester fjerner fortløpende hengelåser som er hengt opp eller blir hengende utenfor tillatt tidsrom og dette systemet fungerer greit TV-anlegg Get er leverandør av kabel-tv tjenester til selskapet. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og 22.00, lørdag og søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også fås via Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323. Her kan man hente dekoder mv. På Gets hjemmeside finner du oversikt over forhandlere i nærområdet samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. Det er inngått rabattavtaler mellom OBOS og Get, ta kontakt med OBOS kundetjeneste for mer informasjon. Det etterspørres tv-bokser med digitale sendinger i regi av selskapet. Det foreligger foreløpig ikke planer om å bytte leverandør eller produkt på felles tv-anlegg. Styret vurderer at det verken kostnadsmessig eller kapasitetsmessig er aktuelt å se nærmere på endringer på dette for øyeblikket Fibernett Installering av fibernett ble gjennomført i mai/juni Arbeidet ble gjennomført av firmaet Sitecom. Etableringen av fibernett innebærer at alle beboere som ønsker det, kan få tilgang til fibernett i sin bolig. Dette er ikke en kollektiv avtale, det er opp til hver enkelt beboer å tegne eventuelt abonnement. Fibernett gjør også at selskapet får et konkurransemessig alternativ til kabel-tv dersom det skulle bli aktuelt å inngå ny kollektiv TV-avtale på et senere tidspunkt. 8

9 Leverandør av internett via fibernettet er Homebase. Se for informasjon om priser, vilkår og eventuelle feilmeldinger Renovasjon Avfall skal bæres ut og beboerne benytter følgende depoter: Monrads gate 1A til og med E: Monrads gate 3A til og med D: Ringgata 2A til og med E: Ringgata 4A til og med E: Søppelhus utenfor Monrads gate 1A v/ kafeen. Søppelhus ved garasje ved Monrads gate 3D Søppelhus utenfor Ringgata 2A (i hagen) Søppelhus utenfor Ringgata 4A Enkelte beboere har i 2012 åpnet låste sjakter i oppgangene og kastet ned søppel. Dette er ikke tillatt. Alle skal benytte utvendige søppelhus til å kaste avfall. Styret arbeider med vurdering av løsning for søppelhåndtering i Ringgata 4. Dagens løsning er av midlertidig karakter og det vurderes mulighet for system med søppeldeponi under bakkenivå. Det er foreløpig ikke innhentet tilbud på slikt system. Det kan bli aktuelt å stenge søppelhus utenfor Ringgata 4 i 2013 det er behov for plass til søppelcontainere ifb med våtromsrehabilitering. Dersom endringen gjennomføres vil beboere kunne benytte søppelhus bak garasjen samt utenfor Ringgata 2A frem til nytt anlegg er på plass i Søppelhus skal kun benyttes til husholdningsavfall. Annet avfall skal kastes på særskilte returpunkt og miljøstasjoner. Nærmeste gjenbruksstasjon er Sofienbergparken minigjenbruksstasjon i Helgesensgate 56-58, se eventuelt Renovasjonsetatens nettsider eller ring Oslo kommune på Det står returpunkt for plast, glass og metallemballasje like gjerdet ved Ringgata 2A. Flere har bedt styret henvende seg til kommunen for å be om å få flyttet returpunktet pga forsøpling. Vi har foreløpig ikke fått positiv respons fra kommunen. 9

10 12. FASTE SERVICETJENESTER 12.1 Vaktmester Boligselskapet har siden hatt løpende avtale med firmaet Vaktmester Andersen om vaktmestertjenester. Avtalen kan sies opp med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Vaktmester ivaretar daglig drift og det løpende vedlikehold i boligselskapet. Det er laget årsplaner og ukeplaner for faste serviceoppgaver i fyrhus, rydding av kjellere og loft, vaskerier, søppelrydding osv. som gjør det enklere for vaktmester å rapportere og for Styret å følge opp det arbeidet som blir gjort. Styret har jevnlige møter med representanter fra vaktmesterfirmaet for å vurdere kvaliteten på tjenester som leveres. Vaktmesterfirmaet selger også ulike tjenester til beboere til faste priser. Dersom det arbeidet som aksjeeier får vaktmester til å utføre i egen leilighet ikke er bestilt av boligselskapet eller omfattet av boligselskapets vedlikeholdsansvar, må den enkelte selv inngå avtale om utføring og betaling av oppdraget som for avtaler med håndverkere generelt. Slike avtaler er boligselskapet uvedkommende. Det foreligger en prisliste på tjenester som vil bli kunngjort på selskapets hjemmeside Fast rørlegger Det ble i 2011 inngått serviceavtale med firmaet Ihlco AS for rørleggertjenester til selskapet. Avtalen innebærer faste timepriser og at deler faktureres iht. grossistenes delepriser. I tillegg har vi fått etablert system for døgnvakt som øker sikkerheten i tilfeller ved vannlekkasjer i fellesarealer eller fyrhus. Avtalen kan benyttes av beboere til faste timepriser. Informasjon finnes på vår nettside sammen med kontaktopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at det er valgfrihet for beboere ved valg av rørlegger til oppdrag aksjeeier selv er ansvarlig for og at dette er et frivillig tilbud. Oppdrag som beboere bestiller vil faktureres den enkelte beboer direkte. Dersom du mener at dette er selskapets ansvar må du betale faktura og deretter sende skriftlig henvendelse til selskapet med kopi av betalt faktura for å kreve pengene refundert Container Boligselskapet leier inn container på fastsatte datoer inntil 10 ganger pr år. Det henger egen oversikt i oppganger som viser dato for container. Det vil i 2013 bli endringer i opplegget pga plassmangel i forbindelse med våtromsrehabilitering. Containerordning vil bli gjeninnført høsten Det plasseres ut container 1 gang pr måned med unntak av juli og desember. Container plasseres ut onsdager i den siste hele kalenderuken. Containeren plasseres ut ved Monrads gate 3A og er tilgjengelig mellom klokken Målsettingen med containerordning er å redusere mengden avfall som dumpes i fellesarealer og må håndteres for fellesskapets regning. 10

11 Det er regler fastsatt av Oslo kommune for hva som kan kastes i containeren. Rester etter oppussing som maling, bildekk, hvitevarer, elektronikk (lamper, støvsugere og lignende) er ikke tillatt å kaste i containeren, men må bringes til særskilt deponi. Det ble i 2009 innført en prøveordning der selskapet fikk spesialtillatelse fra Oslo kommune til å plassere ut kasser for spesialavfall (malingsrester, småelektrisk mv) på eiendommen. Det har vært en suksess også i 2012, men vil ikke bli aktuelt i 2013 som følge av logistikk for arbeider/lagring i forbindelse med våtromsrehabilitering Trappevask Trappevask utføres av firmaet Centrum Vinduspuss og Rengjøringsbyrå. Trapper i oppgangene skal vaskes en gang i uken. I tillegg skal vinduer i trapperom vaskes to ganger per år. Styret vurderer fortløpende kvaliteten på tjenesten. Det er registrert få klager på vask av oppganger, men styret har tatt opp en del forhold med selskapet. Det arbeides med å vurdere organisering av tjenesten fremover Bomiljøvakt Boligselskapet har en avtale om vakthold med vaktselskapet G4S. G4S utfører kontroller av vinduer og dører i bygningene til ulike tider av døgnet. Bomiljøvakt kan også tilkalles ved støy/bråk, uvedkommende på eiendommen eller lignende. Se oppslag i oppgangen for døgnbetjent telefonnummer til vakttjenesten. Det kommer stadig rapporter om kjellerdører som står åpne. Dører og vinduer i fellesarealer skal holdes stengt slik at uvedkommende ikke tar seg inn. Vi kan på denne måten forhindre innbrudd, tyverier og forsøk på brannstiftelser. Vi registrerer mange tilfeller av ungdommer fra nærliggende områder som tar seg inn i oppganger for å ha et sted å være. Det blir tidvis også konsumert alkohol mv ved oppgangen til loft. Vi ber innstendig om at alle som registrerer denne type aktivitet ringer G4S eller politiet Gartnertjenester Boligselskapet har lagt ned betydelige verdier i hageanlegget. Det satses på fellesarealene som grønn lunge for å skape et attraktivt bomiljø for aksjeeiere. Landskapsarkitekt-firmaet Bjørbekk og Lindheim har tegnet hagen, søppelhus osv. og benyttes som konsulent ved større utomhustiltak. Boligselskapet har avtale med ISS Landscaping om plenklipping, beskjæring og utskiftning av flerårige vekster samt gartnerfaglig vedlikehold. Avtalen løper med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Avtalen med ISS har i flere år fungert tilfredsstillende. Det ble registrert en del problemer i 2011 som ble betydelig forbedret i Det ble i 2012 beskjært trær (inkludert epletrær) og hekker. Selskapets hageanlegg trenger systematisk beskjæring for å sikre ny vekst etter eldre beplanting; det vil i 11

12 2013 foretas ytterligere beskjæring samt foretas noe replanting i hekker og bed. Det skal også vurderes hva som bør gjøres med bassenget på gårdsveien Skadedyr Boligselskapet har avtale med ISS Skadedyr om bekjempelse av rotter på eiendommen. Styret mener det er nødvendig å arbeide aktivt med rutiner for å hindre utbredelse av slike skadedyr. Det ble registrert et fåtall tilfeller av skadedyr i Det ble registrert rotteaktivitet inne i et par kjellere. Det er enkelte aksjeeiere som ikke respekterer forbudet mot å mate fugler og andre dyr utendørs, og det er meldt om økt rotteaktivitet flere steder som følge av dette. Det ble i tillegg registrert forekomster av jordmaur i kolonier både inne i kjeller i Ringgata 4E og ute i hagen. ISS opplyste at dette ikke var skadelige insekter og at det var et spesielt år for aktiviteten i fjor på grunn av den høye fuktigheten. Det ble sprayet både inne og ute for å fjerne aktiviteten Vask av søppelhus Boligselskapet har rammeavtale for vask av søppeldunker og søppelhus/miljøhus med firmaet NIWI. Det gjennomføres vask sommer og høst for å forebygge lukt- og skadedyrproblemer på eiendommen Faste tjenester for drift av fyrhus Boligselskapet har faste avtaler om service på oljekjele med firmaet Jarotech samt med Hjellnesconsult. Firmaet Fyrkjelen har vært benyttet for utskiftninger og vedlikehold på el-kjelene. Jarotech har utført vedlikeholdet den siste tiårsperioden. 13. VEDLIKEHOLD Boligselskapet satser på forebyggende vedlikehold for å opprettholde god standard og gi forutsigbar utvikling på fellesutgifter. Boligselskapet vedtok i 1997 en langsiktig plan for bygningens ytterhud (tak, tegl- og murfasader, vinduer osv.) og innvendige fellesarealer (trapperom, kjeller- og loftsganger osv.). Det ble i 2005 i tillegg laget en rapport fra OBOS Prosjekt som viste anbefalte tiltak (finnes på selskapets hjemmeside). Tiltakene er dels utført tidligere år og det resterende ble utført gjennom vedlikeholdsprosjektet i 2009/2010. Styret vurderer fortløpende hva som skal gjøres av vedlikeholdsaktiviteter fra år til år. Styret lyste i desember 2008 ut anbud på utskiftning av tak og taknedløp, vedlikehold av tegl- og murfasader, utskiftning av resterende vippevinduer, maling av vindusrammer utvendig, overflatebehandling av utvendige balkongplater, oppussing av oppgangene og så videre. Tilbud ble mottatt i februar 2009 og Murmester Nils Berg ble valgt som entreprenør. I anleggsperioden fra 2009 til 2010 ble det gjennomført utskiftning av tak. Det er lagt takstein av tegl på taket av begge bygningene. Det er skiftet takrenner og taknedløp samt montert nye varmekabler som skal forhindre isdannelse. Pipene er pusset utvendig, beslag og duenetting er skiftet. Innvendige kanaler i pipene er renset. Det er 12

13 montert forskriftsmessige snøfangere på taket. I tillegg har fasadene blitt vasket og impregnert og balkongdekkene er blitt behandlet. Sokkelen er renset for maling, pusset og malt med maling beregnet for mur som slipper fukt ut av betongen. Kjellerdørene ble pusset og lakket samt at det ble foretatt utbedring av terskler og listverk. Trappeoppganger ble pusset opp; flater, gelender, vinduer mv. Kjellergulvene ble malt. Utvendig treverk i hagen samt søppelhus utenfor Ringgata 2A, Monrads gate 1A og bak garasjen ble overflatebehandlet. Garasjedørene ble pusset og lakket. Benker og bord ble pusset og overflatebehandlet i Det ble skiftet ca 250 vinduer og balkongdører i 2009/2010 og øvrige vinduer ble malt utvendig. Øvrige vinduer må skiftes i et tiårsperspektiv. Det har i 2011/2012 pågått reklamasjonsarbeider for takrenner som lakk i skjøtene mv. Kostnadsmessig er byggeprosjektet gjennomført 2009/2010 innenfor rammer av skisserte prosjektkostnader. Kontraktssum var i utgangspunktet kr ,- inkl. moms. I tillegg var det satt av 10% som påslag for usikkerhet. Det var pr fakturert for ,- inkl moms. Det ble bestilt tilleggsarbeider for ,- (rensing av sokkel, pussing av vindussmyg der betongen løsnet og montering av én ekstra rad med snøfangere på tak, maling av utendørs treverk mv). Totalt ble det i 2009 og 2010 fakturert for til sammen kr ,- inkl. moms. Det ble i 2011 oppdaget at takstein på garasjetaket fra 1990 hadde omfattende skader som følge av frostsprengning. Det ble ansett økonomisk mest gunstig å skifte hele taket samtidig. Firmaet Adamstuen blikkenslageri utførte jobben for kr ,- inkludert moms. Belysning i og utenfor oppganger er i ferd med å nå sin tekniske og faktiske levetid. Det er flere lamper som er ødelagt og vi har ikke lenger ekstralamper eller deler for å reparere lenger. Antallet lamper er så høyt at det vurderes utskiftning av samtlige lamper i oppgangene samt rett utenfor ytterdørene. Det arbeides med å få inn tilbud; det vil bli lagt inn lysstyring mot dagslys på ny belysning. Ytterdørene har vært vurdert skiftet ut. Dette vil først skje etter våtromsrehabilitering. Begrunnelsen for dette er at vi antar at dørene kan få skader underveis i prosjektet vi ønsker derfor å vente med å sette inn nye dører. Dørene har fått overflatebehandling, det er gjort tiltak på innfestingen samt gått over låskasser mv. Det pågår vurdering av om hengsler bør skiftes ut; dørene er tunge og det går hardt utover hengslene som er ca 20 år gamle. Hengslene er ikke lenger standard lagervare slik at vi må vente forholdsvis lenge ved utbedring av skader. Dette vurderes å være en dårlig løsning for sikkerheten. 13

14 Styret besluttet også å rehabilitere porttelefonanlegget med nye ringetablåer og nye telefoner inne i leilighetene. Det ble innhentet tilbud fra fire leverandører der firmaet Kaba Møller-Undal avdeling Hemer ble valgt. Arbeidet ble gjort i januar Det er registrert få problemer med callinganlegget. Enkelte steder har oppussing i leiligheter mv ført til kortslutning av anlegget, men vi har ikke registrert problemer med selve systemet Utvidelse av balkonger/nye balkonger Styret har i tidligere generalforsamling blitt bedt om å vurdere nye og større balkonger. Forslaget innebar også at det skulle vurderes kostnader og løsninger for at alle aksjeeiere kunne få balkonger. Det er avklart med Plan- og bygningsetaten at en del beboere i første etasje ikke vil kunne få balkonger uavhengig av løsninger. Prisoverslag fra arkitektfirmaet GASA arkitekter AS samt selskapets tekniske konsulent som viser at kostnadene per balkong ligger på minimum til kroner totalt ca kr mill. for nye, utvidede balkonger til samtlige leiligheter. Styret har på bakgrunn av kostnader ifb med våtromsrehabiliteringen vurdert det slik at det ikke er aktuelt å gå videre med dette per i dag. Styret anser at ikke er grunnlag for å vurdere nye balkonger kun for leiligheter som ikke har balkonger i dag med samme resonnementet som ovenfor Overgang til fjernvarme Sentralfyranlegget nærmer seg normal levealder og har en stadig mer ustabil driftssituasjon. Det vurderes omlegging til fjernvarme. Kostnadene vil trolig ligge på ca ,- se for øvrig punkt Tilknytning vil bli vurdert i 2013 dersom Hafslund har ressurser til å gjennomføre nødvendig tilknytning til fjernvarmetraseen. Boligselskapet planlegger å søke Enøketaten om økonomisk støtte til tiltaket samt fjerning av oljetanker Rehabilitering av våtrom/rør og vedlikehold i 2013 Det har tidligere vært presentert undersøkelser og rapporter vedrørende tilstand på eksisterende rør mv. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet for å ta stilling til om rør- og våtromsrehabilitering skulle gjennomføres. Det var totalt 165 stemmeberettigede tilstede på møtet og avstemming viste et klart flertall for å gjennomføre rør- og våtromsrehabilitering i Styret la våren 2012 ut tilbudsforespørsel i markedet for å få inn priser på gjennomføring av utskiftning av røropplegg for varmt/kaldt vann samt avløpsør på bad og kjøkken. Utskiftning vil gi store skader på eksisterende våtrom slik at tilbudsforespørselen omfattet rehabilitering av våtrom med membran, fliser, ny sluk og utskiftning av utstyr. Radiatorer på bad skal erstattes av nytt system med vannbåren varme i gulv/håndkletørrer på vegg basert på varmegjenvinning fra ventilasjon som skal etableres fra leilighetene. Systemet er lukket og det skal i tillegg monteres varmepumpe på loft som skal gi tilstrekkelig varme på badene året rundt. Det ble i tilbudsforespørselen tatt med montering av termostat på radiatorer for å regulere innetemperatur bedre samt montering av målere for registrering av forbruk 14

15 av varme og varmtvann (myndighetskrav fra 2017). Det installeres brannslange under kjøkkenbenk i samtlige leiligheter. Det skal skiftes synlige rør i fellesareal i kjeller (varme og sanitær samt avløp). Det skal foretas spyling og kamerainspeksjon av bunnledninger (nedstøpt i kjellergulv) etter ferdigstillelse. Dersom bunnledningene er i dårlig forfatning er det innhentet tilbud på strømpeforing av rørene der de ligger i dag (ikke planlagt utskiftning med hugging av gulv el). Det skal i tillegg foretas branntetting av kanaler for rør mellom kjellere samt settes inn branndører mellom delte kjellere (påpekt utbedringsbehov fra Oslo Brann- og redningsetat på kontroll i 2010). Det kom inn totalt 7 tilbud (inkludert alternative tilbud fra samme leverandører). Styret innstilte på AF-gruppen ved AF Byggfornyelse på bakgrunn av pris, kapasitet og kompetanse/kvalitet. Det ble fremforhandlet avtale basert på NS 8407 med forbehold om godkjenning av generalforsamlingen samt tilsagn om finansiering. Kostnader for gjennomføring av prosjekt er beregnet til ca kr 60 mill inkludert mva samt honorarer til byggeledelse og uavhengig kontroll. Det er i tillegg satt av ca 20 % til uforutsette kostnader som følge av at vi ikke har tilstrekkelig oversikt over konstruksjon/vegger mv mht hvilke utfordringer som kan dukke opp når rørene skal skiftes. Det er i tillegg lagt opp til å bruke ca kr 3 mill på annet vedlikehold (fjernvarme, nytt søppelanlegg for Ringgata 4 mv). Totalt finansieringsbehov er beregnet til ca kr 70 mill (som ligger til grunn for beregning av økning av fellesutgifter fremlagt på ekstraordinær generalforsmaling tilgjengelig også på selskapets nettside). Styret har valgt konsept for innhenting av tilbud som innebærer at det legges opp til en grunnpakke som gjør at alle leiligheter som minimum får et fungerende bad. Det legges opp til at alle elementer skal kunne byttes og erstattes av andre materialvalg og løsninger for å tilfredsstille den enkeltes behov og ønsker. Det forutsettes at grunnpakken blir del av fellesutgifter/gjeld samt at tilpasninger og endringer utover dette beløpet håndteres av den enkelte som et eget kontraktsforhold mot håndverker. Det legges opp til at det skal foreligge forhåndsdefinerte priser på de mest aktuelle tilleggstjenester. Tøyenparken boligselskap fikk høsten 2012 tilsagn om byggelån fra OBOS. Styret har akseptert tilbudet og vurderer dette som lønnsomt og hensiktsmessig ift utbetalinger (flere utbetalinger gir mindre renteomkostninger). Finansiering vil etter at byggearbeidene er ferdigstilt bli vurdert på nytt sammen med muligheter for fastrente og såkalt IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) Aksjeeiernes oppussing, ombygging og vedlikehold av boliger Aksjeeierens mulighet til selv å bygge om sin leilighet er begrenset av borettslagslovens 5-11 og 5-17 samt boligselskapets egne vedtekter. Det skal alltid sendes søknad til styret om tillatelse til bygningsmessige inngrep. Generalforsamlingen vedtok senest i 2008 at det ikke bør være anledning for den enkelte til å foreta ombygninger fra 2-roms til 3-roms leiligheter. Det samme gjelder for ombygninger fra 1-roms til 2-roms leiligheter. Boligselskapet bør følge normer for nybygg når det gjelder utforming av boliger slik at det opprettholdes krav til rom for varig opphold. Ombyggingen medfører at leilighetene ikke oppfyller forskriftskrav til 15

16 grunnventilasjon, øker støybelastningen mellom leiligheter samt gir fare for vannskader i helt nye soner som av bygningen. Inngrep i felles anlegg (bærende konstruksjoner, gulv og vegger, rør for vann og avløp, fasadeendring samt elektriske installasjoner fram til sikringsskap) er ikke under noen omstendighet tillatt. Dette gjelder installasjoner for elektrisitet i oppgang samt rør for vann/radiator og avløp i leilighetene. Vi gjør oppmerksom på at det er kun er anledning til å benytte eksisterende påkoblinger. Det har etter søknad blitt godkjent mindre ombygging av 1-roms leiligheter der deler av vegg mellom kjøkken og oppholdsrom tas ned. Endringen innebærer ingen inngrep i felles røranlegg, bærevegger eller lignende Ulovlige ombygninger Styret ble i 2012 kjent med at det var foretatt ulovlige ombygginger i Monrads gate. Styret regner med at det i forbindelse med våtromsrehabilitering vil bli avdekket flere tilfeller av ulovlig ombygging og ulovlige inngrep i felles røropplegg og systemer. Rehabilitering av rør må foretas på samme sted gjennom samtlige etasjer og det vil ikke bli hensyntatt tiltak/ulovlige inngrep som er foretatt i den enkelte leilighet. Selskapet har fast policy på at ulovlige ombygninger og inngrep må tilbakeføres Vannskadesaker Det er registrert 4 saker i 2012 vedrørende vannskader der selskapets forsikring ble benyttet. Det er i tillegg registrert tilfeller der lekkasjer fra baderom gir skader i tak i leiligheten under. Problemene skyldes i hovedsak gamle sluk og manglende membran på gulv. Særlig utsatt er baderom der det ikke er satt inn dusjkabinett. Registrerte skader er i hovedsak oppsmuldring av betong og flassing av maling i tak hos nabo i leilighet under. Styret vil påpeke at fellesskapet kun har ansvar for slitasje på faste installasjoner i boligene. Endringer som nåværende eller tidligere aksjeeiere har foretatt med hensyn til inventar eller standard er aksjeeierens eget ansvar. Boligselskapet vil understreke at aksjeeiere som ikke sørger for utbedring av forholdene heller ikke pålegg fra styret, misligholder sin vedlikeholdsplikt overfor selskapet. Mislighold kan føre til at selskapet kan kreve boligen solgt. Kostnader ved skader og følgeskader på grunn av endringer som er ikke er forskriftsmessig utført må, uavhengig av om det er gitt tillatelse etter søknad til selskapet eller ikke, dekkes av aksjeeier i sin helhet. 16

17 14. ANDRE DRIFTSOPPGAVER 14.1 Aksjetransporter Omsetningen av boliger i 2012 var 42. Normalt ligger antall aksjetransporter i selskapet på totalt per år. Styret følger nøye opp bestemmelsene om at kun personer som selv skal bo i boligen får erverve aksjer Borett og ulovlig bruksoverlating/fremleie Borettslagsloven ble endret med virkning fra slik at husleieavtale bortfalt og ble erstattet av borettslagslovens kapittel 5. Endringen omfattet også boligselskap. Aksjeeier fikk fra lovens ikrafttredelse borett og ikke leierett som før. Boligselskapet endret vedtekter i 2006 for å tilpasse seg dette. Borett gir den enkelte aksjeeier enerett til å bruke en bestemt bolig i selskapet. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å overlate bruken av boligen (leie ut) til andre uten samtykke fra styret. Styret følger opp disse forholdene for å sikre et godt bomiljø for aksjeeierne. Det registreres fra tid til annen også utleie av leiligheter uten godkjenning. Det har i 2011 vært registrert flere slike saker. Håndtering av disse sakene har krevd mye oppfølging både fra styret og forretningsfører. Det har i tillegg vært nødvendig å hyre inn juridisk hjelp i tilknytning til disse sakene. Det ble i begge sakene varslet om mulig salgspålegg for leilighetene. Sakene ble løst før tvangssalg ble aktuelt Ro og orden Det ble i 2012 registrert en del klager på brudd på husordensreglene i forbindelse med oppussing samt enkelte tilbakemeldinger om musikk/støy/fest på nattestid. Det registreres stadig flere tilbakemeldinger på støy knyttet til bruk av leiligheter på dag/ettermiddagstid. Vi minner om at det skal tas «tilbørlig hensyn» til naboer også i tidsrommet mellom Styret har i forslag til nye husordensregler forsøkt å få frem dette på en tydeligere måte. Dette gjelder spesielt for oppussingsaktiviteter. Det er lytt mellom leilighetene og vi oppfordrer alle til å ta hensyn til sine naboer uavhengig av tid på døgnet samt respektere husordensregler. Vær oppmerksom på at blant annet musikk, surroundanlegg for TV, vaskemaskiner og tørketromler er lyd som forplanter seg godt gjennom betongen og gjerne høres av beboere i flere etasjer. Det vurderes å starte med beboermøter i oppganger hvor det registreres mange henvendelser om støy for å forebygge negativ utvikling. Det skal være ro i leilighetene mellom kl på hverdager, lørdager fra og med kl og frem til mandag kl Aksjeeiere oppfordres også til å ta kontakt med bomiljøvakt ved støy e.l. Styret følger opp alle klager som blir sendt inn vedrørende støy, husbråk osv. Det er viktig at eventuelle klager sendes inn skriftlig og gir oversikt over hva som har skjedd (hvilken leilighet det gjelder, datoer, tidsrom, hva slags støy det er snakk om etc.). 17

18 Styret opplyser ikke hvem som har levert klage, men aktuell beboer får all annen informasjon om tilbakemeldingen til selskapet slik at man har mulighet til å forstå hva som oppleves plagsomt for andre eller kan påpeke evt feil dersom man mener klagen ikke er korrekt (beboer må sende skriftlig tilbakemelding dersom man mener at klagen ikke er korrekt) Hjemmeside Boligselskapet har hatt hjemmeside tilgjengelig på nettet siden Formålet er å dekke behovet for elementær informasjon om selskapet i form av rundskriv, kontaktinformasjon og informasjon om oppussing og søknadsprosesser etc. Oppdateringer og forbedring av nettsiden er under kontinuerlig arbeid Registrering av boder i kjellere og på loft Det skal i utgangspunktet være to boder til hver av selskapets aksjeeiere. Det er ikke styret som fordeler boder dette håndteres i utgangspunktet av aksjeeierne selv. I ble det gjennomført kartlegging av bodene i fellesarealene. Årsaken til dette er at det er flere aksjeeiere som ikke har tilgang til henholdsvis lofts- eller kjellerbod. Styret har registrert at det er flere som ikke har merket sin bod på riktig måte (med oppgang og leilighetsnummer som for eksempel 1A, H0101). Det ble i 2011 påbegynt arbeid med tømming av boder som ikke har registrert eier. Det kommer oppslag i alle oppganger der dette er aktuelt. Resultatene av bodkartleggingen er innarbeidet i elektroniske tegninger. Samtlige beboere har fått tilsendt oversikt og er bedt om gi tilbakemelding om eventuelle feil. Boder som ikke tilhører bestemt aksjeeier vil bli tømt slik at de som mangler bod kan få tildelt. Det er enkelte steder flere boder enn det antallet som skal være til antall leiligheter i oppgangen. Disse vil fremover bli leid ut på egne leiekontrakter som ikke følger leiligheter. Det vil komme mer informasjon om hvor det er mulig å leie ekstra boder; vi forutsetter nav hensyn til nøkkelsystem at det kun kan leies ekstra bod i fellesarealer man allerede er tilknyttet Utleie av næringslokaler Generalforsamlingen vedtok i 2004 å åpne for bevertning i selskapets næringslokaler i Monrads gate 1A. Styret mener denne satsingen på å ha en kafé i lokalene har hatt en positiv effekt på nærmiljøet. Det er ikke mottatt klager på driften, men det har vært behov for noen avklaringer mellom trafikkskolen og kafeen som nå er kommet på plass. Det kom i 2008 inn en ny leietaker av kafélokalet. Det er ikke endret vilkår for utleien i forhold tidligere med hensyn til åpningstider, type virksomhet e.l. Wright Trafikkskole er et privateid næringslokale som eies direkte av kjøreskolen. 18

19 14.7 Salg og utleie av selskapets tjenesteleiligheter Styret ble på generalforsamlingen i 2009 gitt fullmakt til salg av selskapets tjenesteleiligheter i Ringgata 2E (første og femte etasje). Leiligheten i første etasje ble solgt sommeren Utgifter til maling, kontroll av det elektriske mv gikk sammen med meglerhonorar mv til fradrag i summen. Leiligheten i Ringgata 2E, 5. etg ble ledigstilt i november 2011 og solgt første halvår Miljøtiltak/beboerfest Boligselskapet arrangerer hvert år hagefest for alle aksjeeiere. Årets fest ble avholdt Det var et godt oppmøte med ca deltagere. Det ble en hyggelig kveld med velkomstdrink og varmmat fra buffé. I tillegg hadde mange av deltakerne med seg kake til dessert. Mange aksjeeiere har gitt uttrykk for at dette er hyggelig tiltak, og styret mener det kan bidra til et bedre bomiljø og naboskap blant beboerne. 15. STYRETS ARBEID OG ORGANISERING Styret har i 2011/2012 bestått av til sammen 7 medlemmer inkludert varamedlemmer. Styret har valgt en ordning som innebærer at varamedlemmer møter på alle styremøter for å få hensiktsmessig fordeling av oppgaver og arbeidsbelastning. Det er avholdt totalt 12 ordinære styremøter i Styret har behandlet totalt 87 saker og det er i tillegg avholdt befaringer og ekstra møter i tilknytning til enkeltsaker samt møter med leverandører. Styret har i tillegg en egen oppfølgingsliste for andre saker med varighet utover én periode mellom flere styremøter. I forbindelse med våtromsrehabiliteringen er det avholdt mange møter med byggteknisk rådgiver i Hjellnesconsult samt befaringer for å vurdere innkjøp og tekniske løsninger. Det er i tillegg avholdt befaringer og møter med mulige entreprenører samt møter med AF-gruppen etter at styret innstilte på dette firmaet til å utføre arbeid med våtromsrehabilitering etter anbudskonkurranse. Det ble 27. november 2012 avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet i forbindelse med våtromsrehabiliteringen og behov for vedlikehold. Det avholdes faste møter med byggetekniske rådgivere samt entreprenør i forbindelse med våtromsrehabilitering i tillegg til diverse før- og ferdigbefaringer. Styret har i tillegg interne møter ved behov og bemanner 1-2 ganger pr uke i første halvår 2013 showrom for bestilling av fliser og utstyr til bad. Styret har i tillegg til deltakelse på ordinære styremøter valgt å organisere seg slik at en del saker forberedes eller følges opp etter styremøter av én eller flere av styrets medlemmer i fellesskap. Det avholdes egne befaringer, møter med interne eller 19

20 eksterne aktører eller ved kontakt per e-post osv. Saker som krever ytterligere avklaringer legges frem for ordinær behandling med alle styrets medlemmer tilstede. Det er fordelt ansvar for ordinære oppgaver etter følgende inndeling: Beboertelefonen (fordelt på to eller flere av styrets medlemmer) Fakturakontroll og håndtering (tre av styrets medlemmer) Økonomioppfølging budsjett og regnskap (én fast kontaktperson) Selskapets e-post (én fast kontaktperson) Kontakt mot forretningsfører (én fast kontaktperson) Kontakt ift vaktmestertjenesten med daglig oppfølging av drift, befaringer og møter samt kontaktperson vaktordning (én fast kontaktperson utad mot firmaet) Vedlikeholdsplanlegging (flere styremedlemmer men én fast kontaktperson utad mot aktuelle firma og selskapets faste bygningstekniske rådgiver) Gartner med oppfølging av drift, befaringer, planer og møter (tre styremedlemmer med én fast kontaktperson utad mot ISS) HMS- ansvar (styreleder i følge lovbestemmelser) Rørleggerfirma (flere styremedlemmer, men én fast kontaktperson utad) Kontakt mot vaktselskap (én fast kontaktperson utad) Brannsikkerhet (flere styremedlemmer, men én fast kontaktperson utad mot Aktiv brannvern for oppfølging av serviceavtale mv) Skadedyrfirma (én fast kontaktperson utad mot ISS) Vedlikehold av fyrhus (flere styremedlemmer men én fast kontaktperson utad mot flere firma som leverer tjenester). Oppfølging av renholdsavtale (én fast kontaktperson utad) Hjemmeside (flere styremedlemmer men én fast kontaktperson) Informasjon til beboere i rundskriv mv (flere i fellesskap) Korrespondanse med beboere (én til to fast og for øvrig styret i fellesskap) Reparasjon av vaskemaskiner mv (én fast kontaktperson utad) Kaféen (én fast kontaktperson følger opp leieavtale mv) Forsikring (én fast kontaktperson utad mot OBOS og Gjensidige) Oljeleveranser (én fast kontaktperson utad, men ivaretas til daglig av vaktmester) Utskiftning av navn i ringetablå (én fast person i styret) Containerordning (én fast kontaktperson) Bodkartlegging og tegningsmateriale (flere styremedlemmer) Flaggheising (én fast person følger opp aktuelle datoer) Festkomité for selskapets årlige hagefest (tre styremedlemmer i tillegg at alle må hjelpe til under arrangementet) Vask av søppelhus (én fast kontaktperson utad for oppfølging av rammeavtale) Oppfølging av flaggermus (fredet) én fast kontaktperson utad Skilting inne og ute (et par styremedlemmer i fellesskap) 20

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl. 1800. Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 55 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap Møtedato: 24.04.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Anker Hotell Til stede: 54 aksjonærer, 9 representert ved fullmakt, totalt 63 stemmeberettigede.

Detaljer

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 1 AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken oligselskap Møtedato 7. mai 2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Munchmuseets lokaler på Tøyen i Oslo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall.

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 15.mars 2016 Kl. 18:00, Sted; Festsalen SSK Klubbhus, Nordens vei 21, 2013 Skjetten. Møtet ble åpnet av: Turid Weng

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted Selskapets navn er Dæhlenengen Byggeselskap AS. Selskapet er registrert 11. februar 1931. Dets org.nr.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Ila Kvartal II A, avholdes torsdag 25.10.2007, kl. 18.00-20.30 i personalrommet på Ila skole, Fougstadsgt.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S. Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr sist endret på ordinær generalforsamling den 23.

VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S. Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr sist endret på ordinær generalforsamling den 23. VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr 933 774 988 sist endret på ordinær generalforsamling den 23. mai 2016 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ringgaten Byggeselskap

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ketil Heyerdahl Rosenborggaten 15 C Styremedlem Stine Ørbeck Rosenborggaten

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT ADRESSE: BTA/BOA: Minister Ditleffsvei 5 c 0862 Oslo Gnr 50, bnr 290, andelsnr 67 38/33 M2 PRISANTYDNING: Kr 1.200.000,- MEGLER: Advokat

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer