OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 108/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. november 2012 PS 109/12 Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2- Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark PS 110/12 OU sluttrapport og forslag til tiltak PS 111/12 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013 PS 112/12 Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune PS 113/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Levanger, den 22. november 2012 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 108/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 7. NOVEMBER SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK I GRUPPE 1 OG 2- MIKKELHAUG GÅRD VED EINAR SKJETNEMARK... 3 OU SLUTTRAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK... 5 TRØNDERHALLEN LEVANGER KF - BUDSJETT ØKONOMISK SOSIALHJELP - ENDRING AV SATSER I LEVANGER KOMMUNE BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN LEVANGER KOMMUNE PS 108/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. november 2012 Side 2 av 27

3 Levanger kommune Sakspapir Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2- Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen Arkivref: 2012/ /U63 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Foretaksnummer , Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, F.nr , Einar Skjetnemark, og f.nr , Ivar Andreas Skjetnemark, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad datert den , politiets uttalelse av den og uttalelse fra kemneren av den Saksopplysninger: Foretaksnummer , Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark, har søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, , jfr. F-sak nr. 73/12 av den Virksomheten er en betydelig fruktprodusent i regional målestokk og denne type næring er ment å bli en viktig del av gårdens satsingsområde. Det skal etter hvert også søkes om en tilvirkerbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og da med et alkoholinnhold på inntil 4,7 volumprosent. Denne type alkoholbevilling styres for øvrig av statsforvaltningen ved Sosial og helsedirektoratet. F.nr , Einar Skjetnemark, og f.nr , Ivar Andreas Skjetnemark, søkes godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Søkerne har gjennomført og bestått kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser. Side 3 av 27

4 Søknaden har i medhold av alkohollovens 1-7, 2. ledd, vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og skattemyndighetene v/ kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer , Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, Einar Skjetnemark (f.nr ) og Ivar Andreas Skjetnemark (f.nr ) tilrås videre godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Side 4 av 27

5 Levanger kommune Sakspapir OU sluttrapport og forslag til tiltak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2012/ /A20 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Barneskolene på Mule og Okkenhaug legges ned og elevene overføres til Frol fra høsten Samtidig legges Frol, Nesset og Ytterøy U-trinn ned og elevene overføres til ny ungdomsskole på Røstad 2. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. 3. Barnehagene på Mule, Okkenhaug og Tuv legges ned. Tidspunktet for nedlegging avklares ved budsjettbehandlingen. Ekne og Momarka barnehager og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides. Ny barnehage på Skogn vurderes senere. 4. Det må etableres flere heldøgns omsorgsplasser. Fordelingen mellom sykeheimsplasser og omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg må avklares gjennom utarbeidelse av institusjonsbruksplan basert på mulighetsstudier knyttet til eksisterende lokaler og kartlegging av behov samt ny kunnskap om effektiv og god behandling og pleie 5. Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig. 6. Rådmannen legger fram egen sak om eventuell etablering av sentralkjøkken. I saken skal mulig samarbeid med eksterne tilbydere og andre kommuner vurderes. 7. I samarbeid med de ansattes organisasjoner gjennomfører rådmannen endringer med mer faglig gjennomgående ledelse av pleie og omsorgstjenestene. Videre startes en prosess med sikte på en optimal organisering av tjenestene som i dag ligger til helse-rehab og barn og familietjenesten. 8. Den foreslåtte effektivisering av bilhold gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune. 9. De foreslåtte tiltak når det gjelder bedre bruk av teknologi for å redusere papirbruk og reiser gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune. 10. De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres slik at hallen kan bestå i flere år. 11. Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år. Side 5 av 27

6 12. Rådmannen tar ansvar for at det startes et arbeid med forbedring av saksforløp og arbeidsprosesser, særlig innenfor barnevern og PPT Hjemmel/bakgrunn for saken: Sak i administrasjonsutvalget Vedlegg: 1 OU sluttrapport 2 OU sluttrapport skole og barnehage 3 OU sluttrapport helse og omsorg 4 OU sluttrapport helse/rehab - barn og familie 5 OU sluttrapport generell effektivisering Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Høringsnotat av høringsuttalelser Saksopplysninger: Som følge av store investeringsbehov i skolebygg og ny pleie- og omsorgsinstitusjon, økte driftskostnader og endra rammebetingelser ble det i forbindelse med budsjettet for 2012 og økonomiplanen for besluttet å gjennomføre en større organisasjonsutviklingsprosess der målet var å finne tiltak som kan effektivisere drifta av kommunen med 23 millioner kroner årlig fra Den totale ramma Levanger kommune har til disposisjon antas å være om lag uendra, men det er behov for å flytte midler mellom områder, samt å kompensere for lønnsveksten som skaper dette behovet. Spesielt behovet for midler for å drive ny sykeheim som planlagt er en stor faktor i endringsbehovet. Arbeidet ble organisert i et prosjekt, OU Prosjektet leverte sitt arbeid til styringsgruppa og rådmannen utforma et høringsnotat med høringsfrist Det har vært et bredt engasjement i forbindelse med høringen, og registeret 58 høringsuttalelser. I arbeidet med budsjettet for 2013 og økonomiplan er det konkretisert et måltall på 5,5 mill kr som bør tas ut i effekt i 2013 av tiltak fra OU 2012 og at det fases inn tiltak med slik effekt i hele planperioden Sum Høringsnotatet viser at det er mulig med strukturelle og strategiske tiltak som gir slike effekter som forutsatt. De største effektene er på skolesektoren. Det er foreslått en stor pakke for norddelen av kommunen, der Mule og Okkenhaug legges ned og flyttes til Frol. Samtidig legges Frol U, Nesset U og Ytterøy U ned, det bygges ny ungdomsskole på Røstad, og Nesheim flyttes til Nesset U. Videre foreslås Tuv lagt ned, og elevene flyttes til Skogn. Gjennomføringa av Tuv til Skogn kan skje fra høsten 2013, resten er avhengig av tempo på bygging. Med stram regi kan det være mulig å flytte ungdomsskoleelever inn i ny Side 6 av 27

7 skole på Røstad høsten 2014, og planleggingsprosessen videre vil avgjøre om endringene for Okkenhaug, Mule og Nesheim kan skje fra høsten Det foreslås videre at barnehagene legges ned på de skolene som legges ned. Videre foreslås det at andelen kommunale barnehager må øke for å skape mer forutsigbare økonomiske rammevilkår for både kommunale og private barnehager. Da må vi lage større kapasitet i kommunale barnehager, ved å utvide Frol og Momarka og ved å bygge kommunal barnehage på Skogn. Videre kan det over tid bli aktuelt å overta noen private barnehager. Levanger har nå 23 % andel av barnehagebarn i kommunale barnehager, og prosjektet har satt en langsiktig målsetting om å øke denne til 40 %. Helse og spesielt pleie og omsorg vil få større etterspørsel i åra framover, og en viktig premiss i prosjektet er nettopp å frigjøre midler til dette. Det krever samtidig at en finner strukturtiltak også her som kan bidra til nye løft innen sektoren. Prosjektet foreslår her både ei ny organisering av pleie og omsorg og en omstrukturering av institusjonene. Det er ikke gjort noen konkret gjennomgang av bygningsmassen slik at forslaga ikke kan være konkrete her, men det er vist en retning og klargjort at en må gjøre denne prosessen. Til slutt er det forslag om strukturelle endringer for generell innsparing der bil og papir er spesielt nevnt. Det er grunn til å minne om at energi blir stort sett ivaretatt ved at en god del av bygningsmassen skal fornyes til mer energivennlige bygg. I høringsnotatet var det spesielt bedt om tilbakemelding på disse punktene i forslaget fra prosjektet: Innen høringsfristen var det kommet 58 innspill. Her prøver vi å lage et resymé av hvert enkelt innspill som grunnlag for vurderingene. Dato Høring fra Sammendrag Tuv skole FAU Hvorfor er ikke Tuv med i Arkideco rapporten. Besvart av rådmannen Nasjonalforeningen for folkehelsen Samarbeidsutvalget Ytterøy Helsetun Går mot flytting av U-trinn Ytterøy til Røstad, mot flytting av barnehagen til skolelokaliteten, og mot omhjemling av sykeheim på Ytterøy. Både praktiske og prinsipielle argument, og hensynet til tilbud på Ytterøy. Forslaga på helsesektoren er ikke godt nok dokumentert og utreda. Går mot å vedta endringer nå, alle forslag. Peker spesielt på at Ytterøy ikke kan tilknyttes nytt Side 7 av 27

8 Dato Høring fra Sammendrag sentralkjøkken Nesset U Utdanningsforbundet Går mot flytting av Nesset U til ny skole Røstad. Nesset U er nyoppussa, fungerer godt, og det er vanskelig å skjønne behovet for endring av noe bra. Sier samtidig at en ny U skole Røstad vil kunne gi godt læringsmiljø, men Ytterøy OS samarbeidsutvalget NSF helsesøstrene Helsestasjons- og skolehelsejenesten vil ha utfordringer med oversikt over alle elevene. Går mot at U-trinn Ytterøy flyttes til Røstad. Grunngir med at elevene presterer bra i dag, reisetida vil være lang, samarbeid heim skole vil bli vanskeligere, og det vil bli dårligere vilkår for å delta i fritidsaktiviteter for lokalsamfunnet. Er kritisk til organisasjonskartet for deler av det skisserte organisasjonskartet for helse og etterlyser helsestasjonsog skolehelsetjenesten i dette. Foreslår to alternative modeller Private barnehager, arbeidsutvalget Ber om at kommunen legger opp til en forutsigbar aktivitet i barnehagesektoren på Levanger, som er i tråd med Oppvekstplanens målsettinger om tidlig innsats og kvalitet i tilbudet som skal gis til de minste innbyggerne i kommunen. Ønsker at kommunen stabiliserer egen barnehagedrift med å opprettholde antallet kommunale barnehageplasser slik at private barnehager kan forholde seg til en riktigere beregning av tilskudd for å kunne planlegge og organisere egen drift på en bedre og langsiktig måte Ekne skole elevrådet Vi vil ikke bli lagt ned! Vi har det bra på alle vis og vil Klubben i utdanningsforbundet Nesheim skole Foreldregruppa i Høgberget barnehage ikke endre det. Tar utgangspunkt i at det er nødvendig å gjøre noe med forholda for Nesheim raskt. Mener Staup er det beste alternativet, men tror også flytting til Nesset U kan bli bra. Dette krever at behova for en barneskole blir dekka noe som krever god planlegging, og de vil gjerne bidra inn i det. Men, det haster å velge løsning. Er godt fornøyd med sin barnehage og samarbeidet med Momarka barnehage og Halsan skole. Vil ikke ha endringer i kommunal drift som truer deres eksistens Klubben ved Ytterøy skole Går mot nedlegging av U trinn Ytterøy. Peker på at læringsmiljøet er godt, reisetida blir lang, samarbeid heim/skole verre å få til og det kan gå ut over fritidstilbudet Ytterøy skole FAU Går mot nedlegging av U trinn Ytterøy. Peker på at læringsmiljøet er godt, reisetida blir lang, samarbeid heim/skole verre å få til og det kan gå ut over fritidstilbudet. Krever utbygging til skole Ytterøy Tove Tangerud Støtter uttalelse fra klubben Nesset U. (høring 4) Peker på at hensyn til pedagogikk, trafikk og utsatte barn ikke er diskutert. Vil ha flere alternativ å velge mellom Ekne Barnehage Samarbeidsutvalg Utvider til 3 avdelinger for å dekke opp for nedlegging av privat barnehage. Ønsker skole fortsatt på Ekne for samarbeid og for utvikling og vekst i bygda Åsen FAU Går mot trinn 2 i delrapport skole/barnehage. Peker på at Åsen skole presterer bra, er ressurs i bygda og at ei flytting vil gi høyere kapitalkostnader enn inntjening ved redusert klassetall. Hensyn til reisetid og lokalmiljø er også brukt Styrere i kommunale barnehager Støtter bygging av 3-4 avdelings kommunal barnehage på Skogn. Støtter høyere andel kommunale barnehager. Side 8 av 27

9 Dato Høring fra Sammendrag Solrunn Matberg Foreslår å beholde Okkenhaug som skole. Lanserer ide om felles Mule/Okkenhaug skole mellom skolene. Peker på økt trygghet og nærhet på små skoler Ytterøy Helsetun ansatte Går mot omhjemling av sykeheimen på Ytterøy. Peker på at grunnlaget for beslutning er for dårlig, og at følgene for mange sider som legedekning, størrelse på eldreomsorg Ytterøy, fagutvikling, rekruttering, bosetting Ytterøy med mer ikke er belyst Ytterøy Røde Kors Går mot omhjemling av sykeheimen på Ytterøy. Vil samla gi et vesentlig dårligere tilbud på øya. Går mot nedlegging av U trinn Ytterøy, og peker på reisetida Ytterøyutvalget Ytterøyutvalget anmoder på det sterkeste at forslaget om flytting av ungdomsskolen fra Ytterøy endres, og at det satses på en 1-10 skole på øya. Ytterøyutvalget ber også om at helsetjenestene på Ytterøy opprettholdes med sykeheimen som base for tjenestene og akuttberedskapen på øya Utdanningsforbundet ved Mule og Okkenhaug skoler Helsestasjons og skolehelsetjenesten Savner ei utredning om alternativ med sammenslåing Mule/Okkenhaug. Peker på forhold som trafikk, uteområder, kontakt med lokalmiljø, skolestørrelse som taler for dette, og videre på at det foretas nå et verdivalg. Forventer at organisasjonskart slik det er presentert som vedlegg til delrapport Helse ikke vedtas. Våre tjenester er ikke vurdert i rapportene Ekne skole FAU Går mot trinn 2 i delrapport skole om nedlegging av Ekne. Peker på nærhet/skyssbehov, godt utemiljø, vekst på Ekne og samarbeid med skole, lokalmiljø og frivillige organisasjoner Nesset Ungdomsskole FAU Går mot flytting til Røstad. Savner alternativ. Mener Sundet er et naturlig skille, og peker på trafikken som et viktig argument. Peker på det gode samarbeidet i dag med Spkl Nessegutten. Savner dokumentasjon på størrelse på ny skole mot læringsmiljø, utsatte elever og trivsel Frol FAU Har sett på det som angår Frol OS. Er i utgangspunktet positiv til forslaget. Men det krever kvalitet i ny ungdomsskole, og nødvendige tilpassinger på dagens frol OS for å være en 100 % funksjonell barneskole Eldres råd Peker på at forslag fra delrapport helse ikke er utreda godt nok og vil ha videre utredning om problem-stillingene. Er skeptisk til endring i institusjonsstrukturen Marisko v/ingebjørg Mikalsen Foreslår at Marisko kan bygge og drive barnehage på Skogn, i stedet for kommunen. Peker på at Marisko nå bygger stor barnehage på Nesset og erstatter sine 2 barnehager der. Bygget vil ha ledig kapasitet på ca 20 barn, og vil kunne utgjøre fleksibiliteten i kommunen Åsen Bygdeforum, lag og foreninger i Åsen Ber om at omhjemling av sykeheim og bygging av nytt sentralkjøkken utsettes og utredes bedre. Ser ingen grunn til å endre dagens struktur Jostein Trøite Spørsmål ang rapport ENØK. Besvart av prosjektleder Komité for boligtomter Mule Peker på mulighet for å utvikle boligfelt mellom Levanger og Verdal. Noe som kan binde kommunene i samkommunen tettere sammen. I en slik sammenheng vil en god og moderne skole på Mule være verdifullt for å gjøre slikt felt attraktivt Jo Magne Ingul, Vegar Peker først på at dette er et viktig valg, med stor Side 9 av 27

10 Dato Høring fra Sammendrag Rangul, Hans Jørgen Støp, Erik H. Winn, Tommy Aune Rehn og Arve Thorshaug betydning for mange i Levanger. Savner utredning av flere alternativ. Peker på utfordringer for større skoler som at færre får gå/sykle til skolen, trafikk, hensynet til elever i randsonen, økt fravær. Ser de positive sidene i forslaget, men mener saken er for dårlig utreda og Norsk sykepleierforbund Levanger forankra, og vil ikke ta beslutning nå. Er i utgangspunktet enige i omhjemling av institusjoner og bygging av sykeheim Staup. Ser utfordringer i kapasitet, kompetanse og bemanning knytta til omlegginga. Er enige i innføring Multidose, men ser at det ikke kan gjelde alle. Anser Ytterøy for å være et spesielt case som må ses på nærmere. Støtter organisasjonsendringa i prinsippet, vil være med i videre prosess Tuv, fagforbundet Peker på Tuvs fortrinn som barnehagested. Forutsetter at rettigheter vil bli ivaretatt ved omstilling Okkenhaug, elevrådet Går mot nedlegging av skolen. Synes de går på en god skole og har det bra, og vil ikke miste dette Mule og Okkenhaug samlet Høringsgruppa Frol OS, klubben Utdanningsforbundet Ledergruppa Distrikt Nesset/Frol Vårt ønske for fremtiden er en felles skole på Mule for Mule og Okkenhaug, og at vi beholder en kommunal barnehage for begge områdene i Okkenhaug. Savner konkrete beregninger på barnehagesida, og har regna ut at dette alternativet for skole er 2,8 mill dyrere enn trinn 1 i rådmannens høring. Sier på lang sikt vil veksten i Levanger uansett gi behov for en barneskole utenom Nesheim/Frol. Er betinga positiv til forslaget, og krever medvirkning og garanti for kvalitet og prosesser både for bygging og drift av nye enheter. Anbefaler at Levanger kommune på sikt har som strategisk mål at langtidsopphold i institusjon erstattes med tildeling av omsorgsbolig med heldøgns helse- og omsorgstjenester. Da må vedtatte utbygging på Staup forseres slik at det totale behovet for antall plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester dekkes. Samhandlingsreformen har utfordret kommunen på at kompetansekravet tilsier en mer spesialisert og samlet sykehjemsdrift Levanger KrF Vil beholde Ytterøy U og Ytterøy helsetun. Ellers positiv til forslaga, men vil ha mer utredning på omstilling heldøgns omsorg Utdanningsforbundet Peker på at kostnadene i omstilling ikke må glemmes, ønsker 25 som delingstall på barnetrinnet, og peker på at flere saker, spesielt rundt Frol OS ikke er tatt med. Spesielt kan nevnes Toa, mottaksklasse. Ellers ingen kommentarer til forslaga Tuv FAU Skjønner at Tuv er blitt for liten skole. Ønsker på Tuv, også som avlastning for Skogn. Krever gode prosesser i sammenslåinga. Vil ha Tuv som barnehage, også for Skogn Skogn BU, Samarbeidsutvalget Ser at det kan bli noen utfordringer med plass på Skogn om en skal ha delingstall på 25. Støtter forslag om kommunal barnehage Skogn og støtter forslaget om ny Skognhall. Går mot å legge ned svømmehall på Skogn. Vil ha bedre utredning og debatt om skoler. Foreslår Moan framfor Røstad for å lette samarbeid med vgs. Side 10 av 27

11 Dato Høring fra Sammendrag Åsen Bygdeforum Ber om at ny gymsal/flerbrukshall Åsen blir tatt med i økonomiplan Nesheim skole FAU FAU ved Nesheim skole mener det bør bygges en ny barneskole på Nesset. Utvalget er delt i et flertall og et mindretall i forhold til om en støtter flytting til Nesset U og utbygging der eller om en ønsker nybygg på Staup. Flertallet ønsker det siste. FAU er opptatt av at det legges opp til gjennomtenkte trafikkløsninger, og ønsker sykkelfelt med rød asfalt og brede fortauer lkangs Sjøgata til Holmgangen Senterpartiet i Levanger Tviler på kostnadsanslaga i Arkidecorapporten, vil bygge billigere. Foreslår å bygge ny Mule og Nesheim, beholde Okkenhaug som barnehage, legge Tuv til Skogn og beholde strukturen på Utrinn. Erkjenner endringsbehov i helse, men vil ha grundigere utredning. Vil ha mer inn i Innherred samkommune Distr Nesset/Frol omsorgsbasene Peker på behovet for og kravet om medvirkning i videre prosesser. Vil ikke ha kok/kjøl i nytt kjøkken. Skeptisk til ny organisering, men ikke negativ Trygg Trafikk Forutsetter at trafikksikkerhet blir vurdert og tatt vare på i videre arbeid med skolestruktur Tuv, utdanningsforbundet Støtter Tuv,FAU. Hvis nedleggelse, ekstremt viktig med tidlig kontakt med ansatte (og elever) for å finne gode løsninger Tuv Samarbeidsutvalget Er bekymret over den raske Ou-prosessen og savner en gjennomgang av andre deler innenfor kommunen som administrasjon og kultur. Dersom skolen skulle bli nedlagt er det viktig å få til et godt samarbeid med Skogn. Synes ikke det er naturlig å legge ned barnehagen og peker på at denne kan være en fin beliggenhet for en stor barnehage for Skogn Fagforbundet, helse og sosial Skeptisk til sentralkjøkken. Vil ha flere ikke færre institusjonsplasser. Peker på å nytte ansattes kompetanse og kreativitet. Vil ha mer konkret grunnlag før beslutning Frol OS Ledelsen Positiv til forslaga. Krever medvirkning ved byggeprosesser både Frol og Røstad. Peker på at det spesielle på Frol, mottaksklasse og Toa må tas vare på Frol OS SU Positiv til forslaga. Peker på at det er en del ting som skal på plass før Frol OS kan være en 100 % god barneskole Helse/Rehabilitering Peker på at organisasjonskartet Helse har noen gode perspektiv, men er for deres tjenester ikke ferdig utvikla, og vil gjerne være med på det. Positiv til avhjemling og spesialisering institusjon Barn og familie, ledergruppa Peker på at enheten leverer flere tjenester for aldersgruppa 0-18 år. Mener at delgruppe 3 ble avslutta på feil måte med feil konklusjon. Er ikke negativ til andre organiseringer, men sier at denne rapporten ikke alene gir grunnlag for å foreta slike endringer. Må ha et sterkere faglig syn og involvere ansatte bedre Halsan FAU Skeptisk til trafikk, pedagogikk, og mest til at prosessene Distrikt Sentrum/Ytterøy, ledergruppen går så fort når det gjelder U-trinn Røstad. Ser at behovet for flere heldøgns omsorgsplasser, også for de under 67 år er stort. Nytt kjøkken trengs i løpet av noen år. Ønsker varm mat, Side 11 av 27

12 Dato Høring fra Sammendrag ikke kok/kjøl. Ny organisering. Se en gang til på lederspenn og leders vilkår for å følge opp Spkl Nessegutten. Det blir verre å hindre frafall i idretten hvis U-skolen forsvinner fra Nesset. Skeptisk til trafikkløsningene ved U-trinn Røstad Fagforbundet Levanger Kommenterer ikke forslaga. Peker på at det er politiske beslutninger som skal tas. Peker videre på ansattes krav etter hovedavtalen for medvirkning, informasjon Norsk fysioterapeutforbund Levanger og Norsk ergoterapautforbund Ser behov for å ha en fagleder med samme fagbakgrunn bakgrunn (dvs. fysioterapeut eller ergoterapeut). Ønsker at ergo- og fysioterapitjenesten er samlet i en tjeneste og at kommunestyret vedtar hovedprinsipper for organisering og at det blir en diskusjon i avdelingene og med hovedtillitsvalgte når det gjelder detaljene. Vurdering: Rådmannen vil først minne om at i tida som har gått etter at oppdraget ble gitt har behovet for omstilling økt. Utfordringene fra barnevern, samhandlingsreform, økt lønnsvekst i tillegg til andre ikke fullfinansierte reformer er de viktigste eksemplene på dette. Forslaget til økonomiplanen viser dette behovet tydelig. Prosjektgruppa for OU-prosjektet har etter rådmannen sin vurdering gjort en god jobb innen relativt korte tidsfrister. Høringsprosessen har gitt mange nyttige innspill som en har forsøkt å imøtekomme så godt som mulig uten at en går på akkord med hovedmålet for resultat av prosessen. I vurderingene er det hensiktsmessig å vurdere forslaga sektorvis og kommentere høringsuttalelsene som hører til de enkelte forslag. S1 Stor skoleløsning nord. Mule og Okkenhaug til Frol, Frol, Nesset og Ytterøy U til ny skole Røstad og Nesheim til Nesset. Høringene kan samles i noen punkt: 1. Manglende utredning av alternativ. Det pekes reelt på et alternativ, ny skole Mule for Mule og Okkenhaug, og ny Nesheim skole enten på Staup, ved Nesset U eller ved Nesheim. 2. Det økonomiske fokus i prosjektet gjør at andre forhold som reisetid, trafikk, kvalitet for alle, betydning for lokalsamfunn, uteområder med mer ikke er utreda. 3. Mange høringer fra Ytterøy om bevaring av U trinn 4. Nødvendigheten av at spesielt Mule og Nesheim får bedre bygningsmessige forhold. 5. Ønske om å ha en moderne og god barneskole mellom Levanger og Verdal for å få til attraktive tomter strategisk plassert mellom kommunesentrene Alternativer. Prosjektets mandat var å foreslå tiltak, ikke utrede alternativ. Arbeidsgruppa har diskutert alternativ og forskjellene mellom disse to alternativa kan sammenfattes slik. Det foreslåtte alternativet gir en skolelokalitet mindre, større innsparing i klassetall, 25 mill mindre investering og vesentlig mer robuste kretsgrenser. Det siste er et poeng, jfr Opplæringslovas 8-1, der praksis er at ved søknad vil eleven få gå på nærmeste skole uavhengig av kretsgrenser. Deler av både dagens Okkenhaug og Side 12 av 27

13 Mule kretser har kortere avstand til Frol enn til Mule. Forskjellen i investering er tatt ut fra Arkideco-rapporten. Samla vil det være minst en avstand i årlig effekt mellom 5-6 millioner kroner mellom disse alternativa. Det er klasseeffekt på U-trinn, kapitalkostnad og effekt av 1 skole mindre som er de største postene, effekt av klassetall i B-trinn betyr mindre. Når det foreslåtte alternativet i tillegg er mer robust for endringer, vil rådmannen tilrå dette. Det er videre en forutsetning å kunne bruke Nesset U som grunnlag for ny lokasjon for Nesheim. En ny frittstående skole vil bli over 100 mill kr dyrere, og rådmannen vil ikke utrede dette nærmere. Endelig vil dagbruk av Trønderhallen for den nye ungdomsskolen være unikt ved lokalisering av ny ungdomsskole på Røstad. Dette er en helt unik mulighet for å gi ungdomsskoleelevene våre topp moderne kroppsøvingsfasiliteter uten at det koster noe ekstra. Ikke-økonomiske faktorer. Rådmannen vil her holde Ytterøy utenom og vurdere det spesielt. Først kan en ikke se at størrelse innafor dette forslaget kan brukes som argument mot forslaget. Dette er ikke svært store skoler sammenligna med andre kommuner. Med en fornuftig logistikk på transport kan en heller ikke si at reisetid er utenom det som kan kalles akseptabelt. Det er i tillegg gode muligheter for kombiløsninger der elevene går deler av strekningen. Det er en faglig utfordring å gi gode tilbud til hele spektret elever. På den ene side kan større skoler gi elever i randsonen, for å bruke et uttrykk, bli mindre sett. På den andre sida kan en med økt volum være bedre i stand til å gi dem relevante tilbud, så en kan heller ikke entydig bruke dette argumentet mot forslaget. Som kjent er Oslo kommune en av de kommunene i landet som over tid har oppnådd best skoleresultat. Der er det vedtatt en norm for skolebygg som innebærer at ungdomsskolene bygges for 540 elever (6 paralleller). En ny ungdomsskole for Frol, Nesset og Ytterøy vil normalt ligge på og være 5-6 paralleller. Forslaget vil gi økte trafikale utfordringer, spesielt gjennom Sjøgata. Det er under utarbeidelse gatebruksplan som vil bedre forholda her. Samtidig vil forslaget gi kortere skoleveg for mange ved flytting av Nesheim til Nesset. Rådmannen vurderer det slik at utfordringene trafikalt, gitt noen utbedringer, ikke er slik at de er av stor betydning for stedsvalget. I rådmannens forslag til økonomiplan for som behandles parallelt med denne saken foreslås en betydelig økning på avsatte midler til gang- og sykkelveger der skoleveger vil bli spesielt prioritert. Dette for bl.a å imøtekomme de mange høringsuttalelser på dette punkt. Disse tiltakene burde kommet uansett, men vil nå kunne framskyndes pga ny skolestruktur. Ytterøy U. Det er mange uttalelser fra ulike hold som frarår å flytte U-trinnet fra Ytterøy. Rådmannen peker på at med lokalisering nær ferjeleiet og tilpassing av ferjetider til skoletider vil ikke reisetida nødvendigvis bli uakseptabel lang. Ytterøy skole har og har hatt et godt læringsmiljø og prestert godt. I åra framover vil elevtallet gå ned, og delprosjektgruppa er enstemmig klar på at det vil for liten skole til å kunne kalles robust, faglig og sosialt. Det siste momentet i dette er investering. Det er behov for investering på skolen på Ytterøy og vurdering av samlokalisering med barnehagen. Dette krever et langsiktig vedtak om hva en vil satse på for å få et bygg i samsvar med Side 13 av 27

14 behovet, og rådmannen har flytting av U-trinn som klar forutsetning for sin prioritering av investeringer her i sitt forslag til investeringsplan i Økonomiplanen. Samtidig er det rett å si at resten av denne samla løsningen kan effektueres uten at Ytterøy U er med, og det er rom for at Ytterøy U kan komme inn seinere. Nesheim og Mule. Høringene understreker at det haster med beslutning. Både Nesheim og Mule har uakseptable lokaler arbeidsmiljømessig for personalet og elever. Nesheim har ei brakke stående nå, og kan få behov for nok ei til høsten. Rådmannen er innstilt på å iverksette politiske vedtak så raskt som mulig etter budsjettbehandlinga, og vil komme tilbake til det. Skole på Mule som et strategisk virkemiddel for å bygge Levanger og Verdal sammen. Forslag om større boligfelt i Muleområdet er etter rådmannens vurdering svært positivt og interessant. Det vil ta mange år før et slikt felt vil «produsere» skolebarn, og avstandene til Frol er så små at slikt felt bør være attraktivt også med Frol som nærmeste skole. En vil ikke ha mulighet til å realisere både ny skole på Mule og ny ungdomsskole, og dette innspillet rokker ikke ved konklusjonene over. Konklusjon: Rådmannen tilrår at barneskolene på Mule og Okkenhaug legges ned og elevene overføres til Frol fra høsten Samtidig legges Frol, Nesset og Ytterøy U- trinn ned og elevene overføres til ny ungdomsskole på Røstad S2 Tuv legges ned, elevene til Skogn I høringene synes det som det er enighet om å legge ned Tuv. Rådmannen mener ut fra den store nedgangen i elevtall fra 11/12 til 12/13 (fra 50 til 36) at dette forslaget er styrka og akseptert av mange, og vil tilrå dette. Det er kommet en henvendelse fra FAU om det er mulig å nytte bygning enten til småskole og/eller til fortsatt barnehage. Ansatte og SU på Tuv peker på at anlegget er godt tilpassa barnehage. Rådmannen er for så vidt enig i denne vurderingen, men konstaterer at det har vært vanskelig å fylle opp barnehagen på Tuv og at den vil bli veldig kostbar å drive dersom den ikke fylles opp. Det anbefales ikke å dele opp skolene i småtrinn og mellomtrinn. Dette ble prøvd tidlig på 2000-tallet, men viste seg ikke å være vellykket. Konklusjon: Rådmannen tilrår at barneskolen på Tuv legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. Ekne skole og Åsen U. Rådmannen har i høringsbrevet ikke tatt med endringer her, og høringene endrer ikke dette standpunktet. BH1 Mule, Okkenhaug, Tuv barnehager legges ned. Ytterøy flyttes til skolen. Frol og Momar kommunal barnehage Skogn. Forsterka avd Frol, Skogn. Tuv, Okkenhaug og Mule barnehager legges ned. Dette henger sammen med skolestruktur og forutsetter at skolene blir lagt ned. Det har kommet innspill om å beholde barnehagene i Okkenhaug og Tuv. Gitt at en greier å fylle Side 14 av 27

15 Side 15 av 27 Levanger kommune Formannskapet Sakliste disse barnehagene med for eksempel 2 fulle barnegrupper kan dette være mulig. Barnehagene vil uansett bli små og relativt kostbare i drift og det vil være en betydelig risiko for at en ikke klarer å utnytte kapasiteten. For å få til en rasjonell og bærekraftig barnehagestruktur foreslår rådmannen at fristilte plasser fra Okkenhaug og Mule og Tuv brukes til utvidelse på Momarka, og Frol og Ekne og at barnehagene legges ned samtidig med skolene. Ytterøy barnehage flyttes til skolen Dette henger sammen med den foreslåtte flytting av U-trinn til Røstad. Da vil det være riktig å bygge for å samle det pedagogiske miljøet på Ytterøy. Høringene går stort sett på at U-trinn ikke skal flyttes. I så fall bør dette utsettes. Utbygging av Ekne, Frol og Momarka barnehager. Forsterka avd Frol. Utvidelse av Ekne barnehage gjennomføres uavhengig av barnehagestrukturen for øvrig på grunn av at kommunen er varslet om at Klokkerbakken familiebarnehage legges ned neste år. Utbyggingen gir rom for å dekke noe av det behovet som oppstår ved at Tuv barnehage legges ned. Forsterka avd Frol og utvidelse Momarka kan også gjennomføres uavhengig av barnehagestrukturen for øvrig, mens utbygging av Frol krever enten tilførsel av plasser fra private barnehager eller nedlegging av Mule og Okkenhaug, og må ses sammen med dette punktet. Høring fra Høgberget barnehage (privat) er redd for at deres grunnlag kan bli borte, men det er underkapasitet i området pr dato. Ny barnehage på Skogn med forsterka avd. Kommunale barnehager og Skogn OS er positive til bygging her. De peker også på at barnehagen bør ligge inntil skolen. Bygging krever nedlegging av Tuv og kanskje tilførsel fra private barnehager for å få stor nok enhet. Mariskostiftelsen sier de kan bygge stort nok på Skogn for å dekke behovet. Rådmannen mener denne saken krever videre arbeid, og at det er vanskelig å se for seg byggestart i inneværende økonomiplanperiode. Konklusjon: Barnehagene på Mule, Okkenhaug og Tuv legges ned. Tidspunktet for nedlegging avklares ved budsjettbehandlingen. Ekne og Momarka barnehager og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides. Ny barnehage på Skogn vurderes senere. H1 Helse. All vekst i heldøgns plasser tas som heldøgns omsorgsbolig. Omhjemling av sykeheim Åsen, Ytterøy og Skogn over tid for å spisse tjenestene på BBT og Staup. Høringsuttalelsene på dette punktet spriker noe. Felles for de fleste er at de savner bedre grunnlag for å ta beslutning. Bl.a savnes en oversikt som viser mulighetene ved det enkelte bygg før beslutning kan tas. Rådmannen er enig i det, og vil sette i gang en slik mulighetsstudie i Det er en massiv mengde av høringer som advarer mot å gjøre endringer i tilbudet på Åsen og Ytterøy. Spørsmålet om den framtidige fordelingen av heldøgns plasser med døgntjenester krever nærmere utredninger. De fleste erkjenner at samhandlingsreform, generell samfunnsutvikling og ikke minst de demografiske endringene innebærer betydelige behov for endringer. Kunsten er å gi brukere og pårørende trygghet for at de skal få et like godt tilbud uavhengig av boform. Rådmannen vurderer det slik som at spørsmålet må finne sin løsning gjennom utarbeidelse av en institusjonsplan basert på

16 mulighetsstudier, jfr avsnittet over og den kunnskap en etter hvert får om hva som er den beste omsorgstjenesten. Noen, spesielt interne høringer er mer positive til retningen, og ser behovet for spissa tjenester, og at det igjen fører til behov for andre endringer. De fleste er enige om at kapasiteten på heldøgns omsorg må økes, og noen presiserer at det sjølsagt gjelder også under 67 år. Rådmannen noterer synspunkta og vil komme tilbake med sak etter at mulighetsstudie foreligger. Konklusjon: Det må etableres flere heldøgns omsorgsplasser. Fordelingen mellom sykeheimsplasser og omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg må avklares gjennom utarbeidelse av institusjonsbruksplan basert på mulighetsstudier knyttet til eksisterende lokaler og kartlegging av behov samt ny kunnskap om effektiv og god behandling og pleie H2 Maskinell dosering av medisin Høringene er positive til metoden, men noen er skeptiske til økonomisk effekt og peker på at alle ikke kan bruke metoden. Rådmannen peker på at delgruppa har vurdert det, tatt høyde for det, og tilrår at dette blir gjennomført så snart som mulig. Konklusjon: Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig. H3 Nytt sentralkjøkken De fleste høringene er enige i utgangspunktet, at dagens kjøkken har nådd en kapasitetsgrense og at det krever investeringer. Spesielt fra Åsen og Ytterøy er de skeptiske til sentralkjøkken. Noen er negative til ombringing av kald mat, og noen er skeptiske til økonomisk effekt av sentralkjøkken. Andre peker på at eksterne tilbydere kan være aktuelle. Interkommunalt å samarbeide kan også være aktuelt. Rådmannen mener saken er moden for videre konkret vurdering og vil fremme en egen politisk sak om dette i Slik sak vil også være en nødvendig premiss i forhold til planlagt bygging av ny institusjon på Staup. Konklusjon: Rådmannen legger fram egen sak om eventuell etablering av sentralkjøkken. I saken skal mulig samarbeid med eksterne tilbydere og andre kommuner vurderes. H4 Ny organisering av helsesektoren med mer logisk faglig gjennomgående ledelse Først er det her rett å innrømme en feil eller noe som var upresist i høringsnotatet. De endringer som var foreslått fra prosjektgruppa var godt gjennomtenkt for pleie og omsorg, men ikke drøfta og gjennomgått på samme måte der de involverte andre enheter som Helse-rehab og Barn og familie. Dette var et resultat av måten prosessen gikk på som ikke ble fanga opp. Tidspresset for å få hovedgrepa inn i linja før budsjettrunden er en av årsakene. Dette er også påpekt fra dem som blir berørt fra nevnte enheter, og tas til følge. Side 16 av 27

17 Fra andre er det kommet at de er usikre på om lederspennet fortsatt blir for stort, og om geografi blir en begrensing i det daglige arbeid. Videre er de en uttalelse på om en går tilbake til tida føransvarsreformen i 1991 med å samle bolig og aktivitet for funksjonshemma. Rådmannen peker på at uansett organisering, vil en få utfordringer, og sjøl om innspilla ikke fører til endring av innstillinga, er det nyttige å ha med seg i videre arbeid med å utforme den nye organisasjonen. Rådmannen tilrår at en snarest gjennomfører endringer for enhetene i pleie og omsorg, og så starter en prosess med Barn og familie og Helserehab og finner de beste organisatoriske løsningene for samarbeid og utvikling av tjenestetilbudene. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner og anses som et administrativt arbeid som ikke krever politisk vedtak. Konklusjon: I samarbeid med de ansattes organisasjoner gjennomfører rådmannen endringer med mer faglig gjennomgående ledelse av pleie og omsorgstjenestene. Videre startes en prosess med sikte på en optimal organisering av tjenestene som i dag ligger til helse-rehab og barn og familietjenesten. B1 Bilhold. Opprette bilansvarlig og stramme inn organisering rundt kommunale biler. Vurdere eie flere biler ved utløp av avtale. Høringene har ikke kommentert dette punktet. Rådmannen tilrår punktet gjennomført. Konklusjon: Den foreslåtte effektivisering av bilhold gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune. T1 Generelt bedre bruk av teknologi. Mindre papir, reiser. Høringene har ikke kommentert dette punktet. Rådmannen tilrår punktet gjennomført. Konklusjon: Den foreslåtte tiltak når det gjelder bedre bruk av teknologi for å redusere papirbruk og reiser gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune. K1 Skognhallen erstattes med ny flerbrukshall.. Skogn OS Samarbeidsutvalg støtter punktet, som ellers er lite kommentert. Rådmannen vurderer det slik at kommunen vil ha så stort investeringsbehov de neste åra at dette punktet ikke foreslås gjennomført. Rådmannen innser at hallen ikke har tilfredsstillende standard, men satser på at med nødvendig vedlikehold kan en forlenge levetida noen år. Konklusjon: De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres slik at hallen kan bestå i flere år. BH2 Større andel kommunal barnehageplasser. I sluttrapporten er det foreslått at Levanger Kommune bør øke sin andel av barnehageplasser fra dagens 23 % til ca 40 % for å få mer stabil drift og forutsigbarhet også for private barnehager. Arbeidsutvalget for private barnehager støtter innholdet i dette uten å nevne økning av kommunal andel. Kommunale barnehager støtter det også, mens Marisko mener de kan utgjøre en buffer for å fylle behovet. Rådmannen ser at det Side 17 av 27

18 er strekt ønskelig å øke andelen noe, men at det bare kan gjøres i et samarbeid med private barnehager, og at det er et viktig arbeid i de neste åra. Konklusjon: Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år. B1 Barnevern og PPT. Gjennomgang av saksforløp og arbeidsprosesser Høringene har ikke kommentert dette punktet. Rådmannen tilrår punktet gjennomført. Konklusjon: Rådmannen tar ansvar for at det startes et arbeid med forbedring av saksforløp og arbeidsprosesser, særlig innenfor barnevern og PPT Side 18 av 27

19 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Svenn Robert Berg Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Styret i Trønderhallen KF sin innstilling Budsjett 2013 for Trønderhallen KF vedtas. Det settes av totalt 7,832 MNOK i kommuneregnskapet 2013 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Trønderhallen Levanger KF har følgende formål: Forvalte og drive idretts- og svømmehallen Ut fra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning for forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for. Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper. Trønderhallen Levanger KF har ansvaret for både drift- og finanskostnader. Trønderhallen Levanger KF har utarbeidet et budsjett for 2013 basert på erfaringstall fra 2011 og så langt i Vi er over i driftsfase og har skaffet et godt erfaringsmateriale. Imidlertid så er det fremdeles usikkerhet til energikostnader og ressursbruk i forhold til driftssystemet. Vi har hatt en sterk vekst av besøkende i svømmehallen. I budsjettet for 2012 la vi til grunn badende; nå ser det ut til at vi når badende. Imidlertid er inntektene fra svømmehallen lavere enn budsjettert; dette skyldes forholdsmessig stor vekst på skolesvømming og lavere gjennomsnittpris pr badende enn forventet. Vi satser hardt på svømmekurs i 2013, og forventer langt høyere inntekter der. Side 19 av 27

20 I tillegg har vi gjort om kaféen slik at vi oppnår større kundevennlighet og igjen høyere omsetning. Dette gjelder også salg av badetøy så vel som salg av kafévarer. I budsjettet er følgende lagt til grunn: - I bassenget legger vi til grunn en prisøkning på ca 7% ift Det budsjetteres ikke høyere publikumsbesøk i forhold til reellt besøk Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen. - Lag og foreninger leier fast treningstid i perioden 20.august-20.juni, men aldersbestemte lag fra 12 år og nedover har mulighet til å si opp leieavtalen fra17.mai. - Trønderhallen bad vil være åpen hele året, fra på hverdager (06.30 tirsdag og fredag) og i helger/ferier. Flerbrukshall og klatrevegg vil ha åpent på hverdager(21 på fredager) Variabelt helger og ferier etter arrangement. - Budsjetteres med betalende gjester i bassenget, til en snittpris på 51,37. Med skolesvømming, faste leietakere og ansatte blir budsjettert besøk i Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør. - Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig ihht gjeldende forskrift om drift av svømmehaller. - Ansatte i Trønderhallen Levanger KF står for sikkerhet og renhold i Trønderhallen bad, drift av billettsalg/kafè, og vakthold i flerbrukshallen. Lag og foreninger som leier flerbrukshallen blir pålagt rydding og enkelt renhold. Budsjett 2013 Leieinntekter svømmehall, inkludert skolesvømming kr Leieinntekter flerbrukshall, inkludert klatrevegg kr Andre leieinntekter kr Salgsinntekter Kr Tilskudd fra Levanger kommune, inkl subsidiering lag kr Sum driftsinntekter kr Personalkostnader kr Andre driftskostnader kr Finanskostnader/husleie kr Sum driftskostnad, inkl husleie kr Vurdering: Budsjettet viser at foretaket går i balanse med en overføring fra Levanger kommune på 7,832 mill NOK. Finanskostnader/Husleie utgjør kr 7,63 mill NOK. Etter styrets vurdering må overføringen fra Levanger kommune ses på som en investering i folkehelse som på sikt vil kunne redusere andre poster i kommuneregnskapet. Trønderhallen er meget viktig i et folkehelseperspektiv og dette må vektlegges når man vurderer kostnadene med driften av en slik hall. Styret i Trønderhallen Levanger KF er opptatt av at hallen oppfattes som en folkearena som flest mulig av innbyggerne føler tilhørighet til på en eller annen måte. Styret i Trønderhallen Levanger KF mener å ha tatt frem et ambisiøst men realistisk budsjett som gjør at hallen kan drives forsvarlig og med Side 20 av 27

OU 2012. Presentasjon for styringsgruppa 03.10.12. OU2012 - sluttrapport 03.10.12 - Øystein Lunnan, prosjektleder

OU 2012. Presentasjon for styringsgruppa 03.10.12. OU2012 - sluttrapport 03.10.12 - Øystein Lunnan, prosjektleder OU 2012 Presentasjon for styringsgruppa 03.10.12 1 Styringsgruppas hovedoppgave Gi prosjektansvarlig (Ola Stene) råd om hva og hvordan han skal legge fram prosjektet på høring. 2 Fra mandat Prosjektgruppa

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.08.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01.12.04 Møtetid: Kl. 13:00 14:05 Fra saksnr. 129/04-137/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 01.10.2003 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Fra saksnr. 084/03-088/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+3

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Før møtet settes gjennomføres Åpen spørretime Spørsmål til ordføreren angående barnehagetomt i Kjønstadmarka fra Ingebjørg Mikalsen. Se vedlegg.

Før møtet settes gjennomføres Åpen spørretime Spørsmål til ordføreren angående barnehagetomt i Kjønstadmarka fra Ingebjørg Mikalsen. Se vedlegg. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.10.2009 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred Samkommune Samkommunestyret 02.12.10 - Sakliste. Innhold

Innherred Samkommune Samkommunestyret 02.12.10 - Sakliste. Innhold Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 02.12.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Bakgrunn: To kommunestyrevedtak gjort i 2011 og 2012

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Merk! Oppmøtested! Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Merk! Oppmøtested! Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: HUNT Dato: 10.02.2016 Tid: 13:00 Merk! Oppmøtested! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.04.2014 Tid: 13:00-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede.

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede. LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 06.04.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 16.01.2006 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Aune Leder Ola

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05.

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05. Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/602 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer