Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:"

Transkript

1 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator orienterer om arbeidet med flyktinger og plan for 2014 i forkant av sak 1/14 Rutiner for etablering av flyktinger. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 1/14 Sakstittel Rutiner for etablering av flyktninger Lukket/åpent P5 2/14 Budsjett 2014 Fagavd. HSB P5 3/14 Budsjett Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg 2014 P54/14 Budsjett på delegert rammenivå 2014 Fagavdeling SBK Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabiitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , LDiuL (WQ,i,v Unni Wetlesen politisk sekretær

2 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg Arkiv F30 Saksmappe : 2014/13 Avd. : Helse, sosial og bamevem Saksbehandler : Christianne Stroop Rutiner for etablering av flyktninger Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Kommunestyret Saken gjelder: Rutinebeskrivelse for etablering av flyktninger Fakta: Vi har hatt en kraftig økning i antall bosatte flyktninger, 46 personer per desember Vi har hatt et behov for å kunne bygge opp tjenesten, etter hvert saksmengden og oppgavene har økt. Regelverket har endret seg og de formelle krav til kommunene generelt og til introduksjonsprogrammet spesielt har blitt økt og blitt mer tydelige. Vi har brukt 2013 til å utarbeide en rutinehåndbok for bosetting og etablering av flyktninger og til å f på plass gode samarbeidsarenaer og rutiner.: Flysam, hvor både flyktningtjenesten, spesialpedagog SBK, leder frivilligsentral og eiendomsforvalter møter, samarbeidsmøter mellom flyktningtjenesten og NAV, samrbeidsmøter mellom SBK, NVS og flyktningtjenesten, møter med OPUS, NUPRO og interkommunale samarbeidsmøter med flyktningtjenestene i de øvrige Numedalskommunene. I løpet av 2014 skal vi ferdigstille en overordnet plan, hvor samtlige momenter ved bosetting og integrering av flyktningene beskrives og forslag til tiltak inkluderes. Saksbehandlers vurdering: Det har fra flyktningtjenestens side vært viktig å f rutinehåndboka på plass. Denne vil gi samarbeidspartnere en bedre oversikt over ansvars og arbeidsfordelingen og de faktiske forhold rundt etableringen. En kortversjon av håndboka skal oversettes til relevante språk, slik

3 at flyktningene ved etablering i kommunen, kan f utlevert et eksemplar, som viser dem vilkårene og rammene. Dette vil spare tjenesten for mange unødvendige diskusjoner og gi flyktningene en forutsigbarhet i sine forventninger til kommunen. Rådmannens forslag til vedtak: Rutinehåndboka utarbeidet av flyktningtjenesten tas til orientering. 4

4 al Nore og Uvdal komm e ia. RUTINER FOR ETABLERINGSSTØTTE OG TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN TIL FLYKTNINGER SOM BOSETTES I NORE OG UVDAL KOMMUNE Evalueres etter perioden: til

5 Innhold 1. Etablering før/ved bosetting Standardpakke hvitevarer Startpakke hus gjelder kun overføringsflyktninger Møbler/innbo Kontantbeløp Depositum bolig Innboforsikring Dekning av skolebøker for voksne Oversettelse av dokumenter Stønad i ventetid Barn og unges etableringspakke Barnehagepakke Skolebarnpakke Fritid Turer i regi av klubb og lignende 3 3. Helsetilbud Medisin og behandlingsutgifter Briller Tannhelse 4 4. Tillegg til introduksjonsstønaden Barnetilsyn Transport Bostøtte NAV 5 5. Sekundærbosetting 5 6. økonomisk hjelp til unge flyktninger som begynner i videregående skole Sommerjobb Overgang til videregående skole økonomi økonomisk hjelp mens en er elev i videregående skole 6 7. Forhold som påvirker etableringen 6 8. Etablering familiegjenforente Kontantbeløp familiegjenforente med rett og plikt til lntroduksjonsprogram Stønad i ventetid for familiegjenforente Barn og unges etableringspakke Kvalifisering Helsetilbud Tillegg til lntroduksjonsstønaden, jfr pknt Bostøtte NAV 7 9. Etableringsavtale 8

6 Kommunalt regelverk for etablering og introduksjonsstønad i Nore og Uvdal kommune innføres i 2014 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) styrer introduksjonsstønaden. Stønaden beregnes ut fra grunnbeløpet i Folketrygden, og justeres hvert år etter økning i grunnbeløpet. Flyktninger over 25 år mottar introduksjonsstønad som tilsvarer 2 x Folketrygdens grunn beløp. Flyktninger mellom 18 og 25 år mottar 2/3 av full introduksjonsstønad på 2 x Folketrygdens grunnbeløp. lntroduksjonsstønaden varer i vilkår. inntil 2 år, men mulighet for forlengelse I år etter særskilte Kommunalt regelverk styrer den økonomiske etableringen, samt fastsetter dekningsg raden av andre utgifter i førstegangsetableringen og introduksjonsfasen. Kommunalt regelverk gir også retningslinjer for særskilt kommunalt stipend etter overgang til ordinær skolegang for enslige unge under 25 år. Etableringsstøtten utbetales forskjellig til enslige og familier. i

7 1. ETABLERING VED BOSETTING 1.1. Standardpakke hvitevarer Flyktningtjenesten kjøper inn hvitevarer ved bosetting av familier; kombiskap kjøl/frys, vaskemaskin og komfyr. Tørketrommel kjøpes kun til småbarnsfamilier. Kostnadene regnes som en del av etableringen. Ved bosetting av enslige kjøpes det inn hvitevarer til bofellesskap, og flyktningtjenesten administrerer hvitevarene der de trengs. Enslige etableres etter avsluttet introduksjonsprogram, ved overgang til ordinært skoleløp/arbeid. Familier etableres ved bosetting eller familiegjenforening Startpakke hus Ved bosetting blir det på forhånd gjort en del nødvendige innkjøp for at flyktningen/familien skal kunne ha det mest grunnleggende ved ankomst. Startpakken som blir kjøpt inn består av et minimum av familien/den enkelte trenger i hverdagen Møbler/innbo Flyktningene får ut fra familiens størrelse og sammensetning. Disse kostnader trekkes fra på etableringsbeløpet som gis flyktningen/familien. De enslige får møbler til eget soverom, og møbler i fellesrom tilhører flyktningtjenesten Kontantbeløp Ved bosetting bistår flyktningtjenesten med innkjøp av nødvendig klær og utstyr etter hvilken tid det er på året. Kontantbeløpet utbetales i sin helhet, eller i avdrag, etter vurdering i hver enkelt sak. Familiemedlemmer over 20 år som flytter ut av foreldrehjemmet etter første gangs bosetting mottar en etableringsstøtte på kr ,. Ved innvilgelse av familiegjenforening etableres familien og tidligere mottatt startstønad legges til grunn for hva familien ytterligere har av nødvendig grunnleggende behov. Etablering klær Kostnad Vinterklær Kostnad Sommerklær Barn under skolealder Inntil kr 3000, Inntil kr 2000, Barn i skolealder Inntil kr 3000, nntil kr 2000, Unge opp til 20 år Inntil kr 3000, Inntil kr 2500, Voksne Inntil kr 4000, Inntil kr Depositum bolig NAV garanterer for depositum etter de krav om depositum som til enhver tid er gjeldende i kommunen. Garantien gjelder for den inngåtte leieperioden som avtales, og relateres opp mot gjeldende lov om husleieavtaler (Husleieloven). Ved utflytting utbetales eventuelle begrunnende krav som måtte komme fra Eiendomsavdelingen jmf. den husleiekontrakt som er inngått. Garantien skal dekke manglende betalt husleie, manglende vask/rengjøring ved utflytting, skader på bolig med mer. 2

8 1.5. Innboforsikring Flyktningtjenesten dekker innboforsikring de to første årene etter bosetting. Forsikringsavtale må den enkelte tegne selv, og de vil få dekket den etter forevist kvittering på Flyktningtjenesten. 16. Dekning av skolebøker og utstyr i lntroduksjonsprogrammet De bøker og det skolemateriell som er nødvendige for undervisningen dekkes av SBK. SBK dekker også utgift til leie av pclipad for den enkelte deltager Oversettelse av dokumenter Flyktningens medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring sendes til oversetting, og så til godkjenning hos NOKUT. Flyktningetjenesten dekker disse kostnadene. Dokumentene brukes i tidlig kartlegging og planlegging sammen med den enkelte flyktning og Opus ifht utarbeidelse av individuell plan Stønad i ventetid Det utbetales ventestønad fra bosetting og frem til første utbetaling av introduksjonsstønad. Denne stønaden er i samsvar med økonomisk sosialhjelps satser for livsopphold, samt utgifter husleie og strøm. 2. BARN OG UNGES ETABLERINGSPAKKE 2.1. Barnehagepakke Det skal kjøpes inn det som er nødvendig for en hverdag i barnehagen, med vinterklær, skotøy, og annet tøy/utstyr. Det samme kjøpes inn for de som begynner i første klasse, og som ikke har gått i barnehage Skolebarnpakke Her deler vi det inn i barn fra i 4 klasse, og de fra 5 klasse og oppover t.o.m 10 klasse. Også her er det vinterklær, skotøy og nødvendig utstyr som kjøpes inn. Barn og unges etableringspakke kjøpes inn sammen med representant fra Flyktningtjenesten, eller annen samarbeidspartner Fritid For aldersgruppen inntil 18 år gis det økonomisk støtte til å dekke utgifter til kontingent/utstyr i idrettslag og foreninger for en aktivitet per barn/ungdom etter individuell vurdering. Ytelsen kan gis så lenge en eller begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet. Maks grensen for støtten er kr 2000, pr barn pr. år. For unge mellom år gis det økonomisk støtte til å dekke utgifter til fritidsaktivitet med inntil kr 3000, pr ungdom under introduksjonsprogrammet Turer i regi av skole Det gjøres en individuell vurdering for dekning av utgifter til Polen Tyskland tur i regi av skolen. Beløpet tilsvarer elevens egenandel og lommepenger vurdert opp mot foreldrenes økonomiske situasjon. 3

9 3. HELSETILBUD Alle flyktninger som kommer skal ha en omfattende helseundersøkelse. Den blir foretatt av kommunens leger, og annen oppfølging gis fra helsesøster. Flyktninger som skal bosettes fra mottak skal ha gjennomgått de nødvendige undersøkelser av lege, men det kan likevel være en del de har behov for av nødvendig hjelp innen helse Medisin og behandlingsutgifter Vi forutsetter at frikortordningens ulike egenandelskort gjennom helseøkonomiforvaltningen (HELFO) blir benyttet for de ulike medisiner og behandling. Helfo sitt regelverk følges. Ved bosetting dekker flyktningtjenesten legeutgifter det 1. året for den enkelte flyktning. Ved kroniske skader og øvrige skader dekkes utgifter til medisin og behandling etter individuelt vurdering for kostnader der Helfo sitt regelverk allerede er anvendt Briller Det ytes dekning av undersøkelse og synstest hos optiker, samt briller. Det gis økonomisk støtte til brille innfatning, maksimum kr 1000,, og billigste type glass som tilfredsstiller den enkeltes behov. Prosedyre; Optiker lager kostnadsoverslag for briller og glass og oversender dette til Flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten behandler saken og underretter optiker om resultatet, samt påser at utgiftene ikke overstiger de rammer som er gitt. De som kan ha rett til dekning av briller fra NAV, fremmer søknad om det Tannhelse Flyktningtjenesten dekker konserverende tannbehandling som er påbegynt/meldt behov innen første året etter bosetting. Dette gjelder også kjeveortopedisk behandling. Tannlege søker NAV om dekning av de utgifter som den enkelte har gjennom det gjeldende lovverk som ligger i NAV. Prosedyre; Tannlege lager kostnadsoverslag for tannbehandling og oversender dette til Flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten behandler saken og underretter tannlegen om resultatet, samt påser at tannbehandlingen blir utført innen de gitte rammer. øverste grense for dekning av konserverende tannbehandling settes pr. d.d. til kr TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN For den enkelte familie blir det en økonomisk belastning å gå på lav stønad over flere år. Dette gjør at de over tid får dårlig råd. Derfor velger vi å dekke noen faste utbetatinger/månedlige utbetalinger mens de deltar i introduksjonsprogrammet Barnetilsyn Når foreldrene deltar i introduksjonsprogram, dekker flyktningtjenesten barnehageplass. Det ytes da hjelp med fast beløp pr mnd. til barnehageplass. Det ytes hjelp til SF0 etter behov. Bidrag til barnetilsyn ytes den tiden den ene eller begge foreldrene deltar i kommunens introduksjonsprogram. Bidraget til barnetilsyn skal samordnes med eventuelt andre ordninger gjennom NAV som ytes til samme formål. Flyktningtjenesten vil dekke disse utgifter direkte. 4

10 4.2. Transport Det ytes støtte til utgifter til transport med månedskort til flyktninger som må ta buss til undervisningssted og praksisplass. Unge mellom 16 og 20 år får dekket ungdomskort, hvor de kan reise med buss og tog innenfor Buskerud for kr 300, pr mnd. Unge voksne mellom 20 og 25 år får dekket ungt voksent kort, hvor de kan reise med buss og tog innenfor Buskerud for kr 450, pr mnd. Voksne får dekket et beløp på kr 1200 pr mnd. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig beløp utregnet etter antall dager på skolen i året Bostøtte Det søkes bostøtte for alle flyktninger ved bosettingen. Summen av den enkeltes bostøtte kan beregnes, og den forskutteres/gis som bidrag frem til første utbetaling fra Husbanken. Dette samordnes med ventestønad NAV Det skal søkes på de ytelser fra NAV som man antar at flyktningene til enhver tid vil ha krav på. Ytelser fra NAV vil komme foran introduksjonsstønaden, dvs. introduksjonsstønaden/ etableringsstøtten reduseres parallelt, og tilsvarende med utbetalingen fra NAV. Unntakene viser i lntroduksjonsloven. 5. SEKUNDÆRBOSETTING Det gis åpning for at flyktninger fra andre kommuner kan sekundærbosettes i kommunen. Det må imidlertid foreligge en rimelig forklaring på flyttingen, og være i med en kvalifisering, og etter avtale med bostedskommunen. Flyktninger som sekundærbosettes i kommunen må selv finne bosted, og vil bli vurdert for introduksjonsprogram i hht Introduksjonsloven, dersom botiden etter første gangs bosetting er under 2 år, og man ellers finner det hensiktsmessig etter individuell vurdering. Det ytes ikke etableringshjelp til sekundærbosatte. De mottar introduksjonsstønad om de deltar i program. tråd Kommunen er ansvarlig for de bosatte flyktningene de første 5 årene. Det vil si at de som etter endt introduksjonsprogram ønsker å flytte til annen kommune må være selvhjulpne for å kunne dette. Kommunen yter ikke hjelp til de som flytter og er selvhjulpne. Kommunen yter hjelp til de som blir boende i kommunen i inntil 5 år. 6. ØKONOMISK HJELP TIL UNGE FLYKTNINGER SOM BEGYNNER I VIDEREGÅENDE SKOLE Sommerjobb Alle unge deltakerne som deltar i introduksjonsprogrammet får bistand av flyktningtjenesteri til å søke sommerjobb. Flyktningtjenesten utbetaler introduksjonsstønad til deltaker, og den differanse som er opp til minste timelønn for deltaker betales av den avdeling hvor deltakeren har sommer jobb på. De unge deltakerne som går ut av program etter endt program, men som skal fortsette på videregående skole fra høsten av får samme bistand til å søke sommerjobb. Disse blir regnet som studenter og søker sommerjobb på lik linje med andre studenter i kommunen. 5

11 6.2. Overgang til videregående skole økonomi. Deltakere skal etter Introduksjonsloven utskrives av programmet ved oppstart i videregående skole, og skal da leve på flyktningstipend fra Statens Lånekasse. Vi har imidlertid erfart at det kan ta lang tid for at flyktninger som elever får utbetalt sine stipend/lån, både på grunn av manglende dokumentasjon på opphold i landet, men også fordi de ikke kan søke før den reelle skolestarten. Årsaken er at de ofte ikke er kjent med hvilken skole og linje de skal starte ved før ved skolestart. Flyktningtjenesten dekker stønad til livsopphold, husleie og strøm for deltagerne i juli måned, og lønn fra sommerjobb får de utbetalt i august/september måned. Dette skjer kun ved oppstart i videregående skole. Utbetalingene defineres som ventestønad. De påfølgende år i videregående skole vil flyktningtjenesten kontakte den enkelte for å veilede på søknad om sommerjobb i kommunen økonomisk hjelp mens en er elev i videregående skole Flyktninger under 25 år kan ha rett på flyktingstipend fra Statens Lånekasse. Dokumentasjon på innvilgelse eller avslag på stipend skal framlegges ved søknad om økonomisk hjelp under skoleløp i videregående skole. Nore og Uvdal kommune yter hjelp til flyktninger i videregående skole i maksimum 3 år, (innen de 5 første årene etter bosetting) og er knyttet til deltakelse i videregående skole i kommunen. Ved opphør av skoleplass vil stønaden bortfalle. 7. FORHOLD SOM PÅVIRKER ETABLERINGEN. Det kan oppstå uforutsette forhold som kan ha påvirkning på denne etableringen. Det kan skje en endring/ justering av lovverket som bidrar til at vi også må foreta justeringer. Det kan også oppstå situasjoner rundt flyktningen (e) som krever en viss ekstra ytelse fra Flyktningtjenesten, men som vi i dag ikke er i stand til å forutse. Det gis i denne etableringen rom for de nevnte justeringer, og Flyktningtjenesten v/leder har ansvaret for at de nevnte endringer kan hjemles innen et av de punktene som er i dette regelverket. 8. ETABLERING FAMILIEGJENFORENTE Vi har valgt å dele gruppen familiegjenforente i to, begge grupper har etter Introduksjonsloven rett og plikt til deltakelse i lntroduksjonsprogram. Den ene gruppen er de som har ektefelle som er i lntroduksjonsprogram eller er langtidsavhengig av sosialhjelp, og den andre er de som har ektefelle i full jobb. Det utgjør en vesentlig forskjell på utgangspunktet og inntektsgrunnlaget til hver familie. Herboende er fortsatt hovedpersonen og står som ansvarlig for sin familie som er kommet. Herboende må være bosatt mindre enn 5 år i landet. 8.1 Kontantbeløp familiegjenforente med rett og plikt til lntroduksjonsprogram Dersom herboende har vært bosatt mindre enn 5 år, er i introduksjonsprogram/avhengig av sosialhjelp, og de som ankommer har rett og plikt etter introduksjonsloven, ytes de følgende etablering; Ektefelle/den gjenforente; kr , og pr. barn; kr ,. Familiegjenforente som har ektefelle i full jobb mottar ikke kontantbeløp. 6

12 82 Stønad i ventetid for familiegjenforente Det utbetales stønad i ventetid for familiegjenforente fra vedtaksdato frem til første utbetaling av opptjent introduksjonsstønad. Ventestønad er uavhengig herboendes inntekt. 8.3 Barn og unges etableringspakke Barn og unge som kommer som familiegjenforent, hvor herboende er deltaker i kommunens introduksjonsprogram, (eller langtidsavhengig av sosialhjelp) har rett til Barn og unges etableringspakke på lik linje med andre barn/unge som blir bosatt sammen med sin familie. 8.4 Kvalifisering oversettelse av dokumenter betales av Flyktningtjenesten,jfr. Pkt 1.7 skolebøker dekkes av SBK,jfr. Pkt i Helsetilbud Familiegjenforente med rewplikt i henhold til Introduksjonsloven uavhengig av herboendes inntektskilde, har etter individuell vurdering mulighet å motta den samme mottaksundersøkelse som de andre nybosatte. Dersom herboende er i program eller avhenging av sosialhjelp ytes også økonomisk hjelp til tannhelse og briller. Jfr. Pkt 3.2 og Tillegg til lntroduksjonsstønaden, jfr pknt 5. Familiegjenforente har mulighet til å motta de samme tillegg til Introduksjonsstønaden som andre, under forutsetning av at herboende ektefelle er i program (eller mottar sosialhjelp.) (barnetilsyn, transport). Ektefelle som er økonomisk selvhjulpen mottar ikke denne form for etablering Bostøtte Vi bistår familiegjenforente med rett og plikt i henhold til lntroduksjonsloven å søke ordinær bostøtte eller påføres i allerede eksisterende søknad NAV Det skal søkes på de ytelser fra NAV som den familiegjenforente til enhver tid kan ha krav på. Ytelsen beregnes mot lntroduksjonsstønaden jfr. Punkt ETABLERINGSAVTALE Etableringsstøtten hjemles i egen kommunal etableringsavtale. 7

13 Ved legg: 1. Etableringsavtale for flyktninger som i Nore og Uvdal kommune ( ) bosettes 2. Etableringsavtale for familiegjenforente som i Nore og Uvdal kommune ( ) bosettes 3. Etableringsavtale for familiegjenforente som i Nore og Uvda) kommune hvor herboende er i jobb/har fast inntekt ( ) bosettes Ekstern referanse: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 8

14 * Nore og Uvdal kommune * Rødberg : Arkiv : 151 Saksmappe : 2008/34 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Ch ristianne Stroop Budsjett 2014 Fagavd. HSB Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Saken gjelder: Årsbudsjett 2014 for fagavdeling helse, sosial og bamevern. Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen har valgt å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2014 fram i et samlet dokument. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2014 ligger ute på kommunens intemettsider uvdal.kommune.no Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), Ksak 70/2002. Budsjett 2014 Forslag til detaljert budsjett 2014 er utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember, jfr. Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014, og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement.I PS 72/09. Innsparingskrav i budsjettet som en konsekvens av Legevaktsaken jfr. Ksak 90/13 betyr en reduksjon i fagavdelingens ramme med Rådmannen foreslår reduksjon på følgende områder: Reduserte tiltak innen bamevem: Reduserte tiltak innen psykiatri/rus: Reduserte tiltak støttekontakter: Reduserte tiltak forebyggende helse: s

15 økte clriftsinntekter legekontor: Rådmannens forslag til vedtak: Driftsramme vedtatt i kommunestyret Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014 på 60,7 millioner kroner for 2014 vedtas som årsbudsjett for fagavdeling for helse, sosial og bamevem. Inndekning av innsparingskrav på 240. gjøres med følgende tiltak: Reduserte tiltak innen bamevem: Reduserte tiltak innen psykiatri/rus: Reduserte tiltak støttekontakter: Reduserte tiltak forebyggende helse: økte driftsinntekter legekontor: Vedlegg: Talidel; netto driftsramme fordelt på rammeområde. 6

16 Vedlegg: Budsjett 2014 Helse, sosial og barnevern Postsum (T) Opprinnelig Opprinnelig budsjett Regnskap 2012 budsjett Sum driftsutgifter Redusert med Sum driftsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Barneverntjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Fiyknlngskontoret Sum driftsutgifter i Sum driftsinntekter Fysioterapitjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Helsestasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter jordmortjenesten Sum driftsutgifter Legevakt økt med Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Legetjenesten Sum driftsutgifter Numedal produksjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Psyklatri Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Soslaltjenesten Fagsjef foreslår disse endringene: Administrasjon Reduksion på følgende områder: barnevern reduksjon tiltak legetjeneste økte inntekter psykiatri reduksjon tiltak støttekontakt reduksjon tiltak forebygg. helse reduksjon tiltak 7

17 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv 151 Saksmappe 2012/12 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Budsjett Fagavdeling pleie rehabiitering og omsorg 2014 Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Saken gjelder: Budsjett 2014 Fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg Fakta: Etter forskrift om årsbuclsj ett, i medhold til konimunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen har valgt å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2014 fram i et samlet dokument. Rådmannens forslag til okonomiplan og budsjettrammer 2014 ligger ute på kommunens intemettsider uvdal.kommune.no Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), Ksak 70/2002. Budsjett 2014 Forslag til detaljert budsjett 2014 er utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember, jfr. Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014, og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement.I PS 72/09. Innsparingskrav i budsjettet som en konsekvens av Legevaktsaken jfr. Ksak 90/13 betyr en reduksjon i fagavdelingens ramme med Dette tilsier en stilling. Fagavdelingens bemanningsplan og turnus er lagt på et lavt nivå. Innsparingskravet vil av den grunn gi reduksjoner og endringer i fagavdelingens tjenestetilbud. Rådmannen foreslår reduksjon på følgende områder: Hjemmetjenesten fast lønn 205. Natt og sykepleietjenesten fast lønn 205. g

18 Institusjon fast lønn 204. Rådmannens forslag til vedtak: Driftsramme vedtatt i kommunestyret Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014 på 60,7 millioner kroner for 2014 vedtas som årsbudsjett for fagavdeling for pleie rehabilitering og omsorg. Inndekning av innsparingskrav på kroner gjøres med følgende tiltak: Hjemmetjenesten, redusere fast lønn med 205. Natt og sykepleietjenesten, redusere fast lønn med 205. Institusjon, redusere fast lønn med 204. Vedlegg: 1. Tall del, netto ramme driftsbudsjett fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg g

19 Vedlegg 1. 3/c4 Budsjett 2014 PRO Postsum (T) Opprinnelig Opprinnelig Regnskap 2012 budsjett 2014 budsjett 2013 Sum driftsutgifter Irinsparing Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Fellestjenester Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Hjemmetjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Natt og sykepleietjenesten Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Institusjon Sum driftsutgifter Samhandlingsreformen lnnsparingstiltak ifr. Ksak 90/13 med 614. er i tabellen over trukket fra ugifter til administraslonen Rådmannen foreslår disse endringene: Administrasjon Reduksjon i lønn på følgende områder: Hjemmetjenesten Natt sykepleietjenesten Institusjon in

20 2017 * Nore og Uvdal kommune * Rødberg : Arkiv : 151 Saksmappe : 2014/20 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Agesen Budsjett på delegert rammenivå 2014 Fagavdeing SBK Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Saken gjelder: Årsbudsjett 2014 for fagavdeling skole, bamehage og kultur. Med bakgrunn i vedtak i ksak 90/20 13: Årsbudsjett handlingsprogram og økonomiplan legger rådmannen også fram forslag til reduksjonstiltak. Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, og i medhold til kommunelovens kapittel 8, fordres det at årsbudsjettet skal framstilles som et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen legger fram både årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 samlet. Rådmannens og de politiske utvalgenes fullmakter er hjemlet i eget reglement vedtatt av kommunestyret. Saksbehandlers vurdering: Vedtaket i ksak 90/2013 har slik ordlyd: Som kompensasjon for merutgzfter til lokal legevakt reduseres drftsrammene medfølgende: SFF. 2% Kirke, SBK, PRO, HSB, NA V, NMK og Kulturarv 1% På kapitlet sbk betyr dette at en må foreta reduksjon i rammen for 2014 på kroner, men tiltakene skal ha permanent virkning. 11

21 Fagsjef har gjort noen vurderinger på hvordan dette kan løses uten at det direkte undergraver lovpålagte oppgaver, eller berører tjenester som vil ha uforholdsmessig stor negativ betydning for de yngste tjenestemottakeme. Følgende forhold har vært vurdert: Alle enheter får redusert sin driftsramme på varer og tjenester med 10 %. I tillegg trekker en ut 240 fra ansvar 2100: Grunnskole felles slik at den rammen reduseres fra 687 til Konsekvensen her er at flere av kompetansetiltakene en har planlagt må legges bort. 10 % reduksjon (302 ) på de ulike ansvarsområdene vil bli slik: Fagkontoret : Frivilligsentralen : Fellesområdet baha : Rødberg skole : Uvdal skole : Nore bamehage : Rødberg barnehage : Uvdal barnehage : Tunhovd bamehage: Kulturskolen : Biblioteket : Lønnsrammen en har til rådighet for 2014 tilsier at timerammene i grunnskolen vil bli en del lavere fra og med skoleåret 2014/15 enn i inneværende år. Derfor vil ikke fagsjef foreslå ytterligere reduksjoner her før en har helt oversikt over hvilke konsekvenser allerede foretatt reduksjon vil få. Å redusere på stillingsrammen i bamehagene vil bety ventelister eller at noen må få redusert tilbud. Men en mulighet. Tilbudene på kulturområdet er ikke pålagte oppgaver, men tilhører de tjenestetilbudene som berører det brede lag av folket i kommunen samt tilreisende og hyttebeboere. Mulige tjenester som kan reduseres eller tas bort: Tilskudd til lag og foreninger : Budsjett i 2014 : Jegerprøvekurs : Budsjett i 2014 : mai feiring :Budsjetti20l4 : Kraftkonserten : Budsjett i 2014 : Kraftkonserten i 2013 fikk et underskudd på ca 90. Dersom en foretar endringer på tiltakene Jegerprøvekurs, tilskudd til lag og foreninger samt Kraftkonserten, så må dette behandles av kommunestyret. 12

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 REGLEMENT FOR ETABLERINGSSTØTTE OG TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN TIL FLYKTNINGER SOM BOSETTES I HARSTAD KOMMUNE Innhold 1. Etablering før/ved bosetting... 2 1.1. Standardpakke

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer