Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:"

Transkript

1 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator orienterer om arbeidet med flyktinger og plan for 2014 i forkant av sak 1/14 Rutiner for etablering av flyktinger. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 1/14 Sakstittel Rutiner for etablering av flyktninger Lukket/åpent P5 2/14 Budsjett 2014 Fagavd. HSB P5 3/14 Budsjett Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg 2014 P54/14 Budsjett på delegert rammenivå 2014 Fagavdeling SBK Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabiitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , LDiuL (WQ,i,v Unni Wetlesen politisk sekretær

2 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg Arkiv F30 Saksmappe : 2014/13 Avd. : Helse, sosial og bamevem Saksbehandler : Christianne Stroop Rutiner for etablering av flyktninger Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Kommunestyret Saken gjelder: Rutinebeskrivelse for etablering av flyktninger Fakta: Vi har hatt en kraftig økning i antall bosatte flyktninger, 46 personer per desember Vi har hatt et behov for å kunne bygge opp tjenesten, etter hvert saksmengden og oppgavene har økt. Regelverket har endret seg og de formelle krav til kommunene generelt og til introduksjonsprogrammet spesielt har blitt økt og blitt mer tydelige. Vi har brukt 2013 til å utarbeide en rutinehåndbok for bosetting og etablering av flyktninger og til å f på plass gode samarbeidsarenaer og rutiner.: Flysam, hvor både flyktningtjenesten, spesialpedagog SBK, leder frivilligsentral og eiendomsforvalter møter, samarbeidsmøter mellom flyktningtjenesten og NAV, samrbeidsmøter mellom SBK, NVS og flyktningtjenesten, møter med OPUS, NUPRO og interkommunale samarbeidsmøter med flyktningtjenestene i de øvrige Numedalskommunene. I løpet av 2014 skal vi ferdigstille en overordnet plan, hvor samtlige momenter ved bosetting og integrering av flyktningene beskrives og forslag til tiltak inkluderes. Saksbehandlers vurdering: Det har fra flyktningtjenestens side vært viktig å f rutinehåndboka på plass. Denne vil gi samarbeidspartnere en bedre oversikt over ansvars og arbeidsfordelingen og de faktiske forhold rundt etableringen. En kortversjon av håndboka skal oversettes til relevante språk, slik

3 at flyktningene ved etablering i kommunen, kan f utlevert et eksemplar, som viser dem vilkårene og rammene. Dette vil spare tjenesten for mange unødvendige diskusjoner og gi flyktningene en forutsigbarhet i sine forventninger til kommunen. Rådmannens forslag til vedtak: Rutinehåndboka utarbeidet av flyktningtjenesten tas til orientering. 4

4 al Nore og Uvdal komm e ia. RUTINER FOR ETABLERINGSSTØTTE OG TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN TIL FLYKTNINGER SOM BOSETTES I NORE OG UVDAL KOMMUNE Evalueres etter perioden: til

5 Innhold 1. Etablering før/ved bosetting Standardpakke hvitevarer Startpakke hus gjelder kun overføringsflyktninger Møbler/innbo Kontantbeløp Depositum bolig Innboforsikring Dekning av skolebøker for voksne Oversettelse av dokumenter Stønad i ventetid Barn og unges etableringspakke Barnehagepakke Skolebarnpakke Fritid Turer i regi av klubb og lignende 3 3. Helsetilbud Medisin og behandlingsutgifter Briller Tannhelse 4 4. Tillegg til introduksjonsstønaden Barnetilsyn Transport Bostøtte NAV 5 5. Sekundærbosetting 5 6. økonomisk hjelp til unge flyktninger som begynner i videregående skole Sommerjobb Overgang til videregående skole økonomi økonomisk hjelp mens en er elev i videregående skole 6 7. Forhold som påvirker etableringen 6 8. Etablering familiegjenforente Kontantbeløp familiegjenforente med rett og plikt til lntroduksjonsprogram Stønad i ventetid for familiegjenforente Barn og unges etableringspakke Kvalifisering Helsetilbud Tillegg til lntroduksjonsstønaden, jfr pknt Bostøtte NAV 7 9. Etableringsavtale 8

6 Kommunalt regelverk for etablering og introduksjonsstønad i Nore og Uvdal kommune innføres i 2014 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) styrer introduksjonsstønaden. Stønaden beregnes ut fra grunnbeløpet i Folketrygden, og justeres hvert år etter økning i grunnbeløpet. Flyktninger over 25 år mottar introduksjonsstønad som tilsvarer 2 x Folketrygdens grunn beløp. Flyktninger mellom 18 og 25 år mottar 2/3 av full introduksjonsstønad på 2 x Folketrygdens grunnbeløp. lntroduksjonsstønaden varer i vilkår. inntil 2 år, men mulighet for forlengelse I år etter særskilte Kommunalt regelverk styrer den økonomiske etableringen, samt fastsetter dekningsg raden av andre utgifter i førstegangsetableringen og introduksjonsfasen. Kommunalt regelverk gir også retningslinjer for særskilt kommunalt stipend etter overgang til ordinær skolegang for enslige unge under 25 år. Etableringsstøtten utbetales forskjellig til enslige og familier. i

7 1. ETABLERING VED BOSETTING 1.1. Standardpakke hvitevarer Flyktningtjenesten kjøper inn hvitevarer ved bosetting av familier; kombiskap kjøl/frys, vaskemaskin og komfyr. Tørketrommel kjøpes kun til småbarnsfamilier. Kostnadene regnes som en del av etableringen. Ved bosetting av enslige kjøpes det inn hvitevarer til bofellesskap, og flyktningtjenesten administrerer hvitevarene der de trengs. Enslige etableres etter avsluttet introduksjonsprogram, ved overgang til ordinært skoleløp/arbeid. Familier etableres ved bosetting eller familiegjenforening Startpakke hus Ved bosetting blir det på forhånd gjort en del nødvendige innkjøp for at flyktningen/familien skal kunne ha det mest grunnleggende ved ankomst. Startpakken som blir kjøpt inn består av et minimum av familien/den enkelte trenger i hverdagen Møbler/innbo Flyktningene får ut fra familiens størrelse og sammensetning. Disse kostnader trekkes fra på etableringsbeløpet som gis flyktningen/familien. De enslige får møbler til eget soverom, og møbler i fellesrom tilhører flyktningtjenesten Kontantbeløp Ved bosetting bistår flyktningtjenesten med innkjøp av nødvendig klær og utstyr etter hvilken tid det er på året. Kontantbeløpet utbetales i sin helhet, eller i avdrag, etter vurdering i hver enkelt sak. Familiemedlemmer over 20 år som flytter ut av foreldrehjemmet etter første gangs bosetting mottar en etableringsstøtte på kr ,. Ved innvilgelse av familiegjenforening etableres familien og tidligere mottatt startstønad legges til grunn for hva familien ytterligere har av nødvendig grunnleggende behov. Etablering klær Kostnad Vinterklær Kostnad Sommerklær Barn under skolealder Inntil kr 3000, Inntil kr 2000, Barn i skolealder Inntil kr 3000, nntil kr 2000, Unge opp til 20 år Inntil kr 3000, Inntil kr 2500, Voksne Inntil kr 4000, Inntil kr Depositum bolig NAV garanterer for depositum etter de krav om depositum som til enhver tid er gjeldende i kommunen. Garantien gjelder for den inngåtte leieperioden som avtales, og relateres opp mot gjeldende lov om husleieavtaler (Husleieloven). Ved utflytting utbetales eventuelle begrunnende krav som måtte komme fra Eiendomsavdelingen jmf. den husleiekontrakt som er inngått. Garantien skal dekke manglende betalt husleie, manglende vask/rengjøring ved utflytting, skader på bolig med mer. 2

8 1.5. Innboforsikring Flyktningtjenesten dekker innboforsikring de to første årene etter bosetting. Forsikringsavtale må den enkelte tegne selv, og de vil få dekket den etter forevist kvittering på Flyktningtjenesten. 16. Dekning av skolebøker og utstyr i lntroduksjonsprogrammet De bøker og det skolemateriell som er nødvendige for undervisningen dekkes av SBK. SBK dekker også utgift til leie av pclipad for den enkelte deltager Oversettelse av dokumenter Flyktningens medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring sendes til oversetting, og så til godkjenning hos NOKUT. Flyktningetjenesten dekker disse kostnadene. Dokumentene brukes i tidlig kartlegging og planlegging sammen med den enkelte flyktning og Opus ifht utarbeidelse av individuell plan Stønad i ventetid Det utbetales ventestønad fra bosetting og frem til første utbetaling av introduksjonsstønad. Denne stønaden er i samsvar med økonomisk sosialhjelps satser for livsopphold, samt utgifter husleie og strøm. 2. BARN OG UNGES ETABLERINGSPAKKE 2.1. Barnehagepakke Det skal kjøpes inn det som er nødvendig for en hverdag i barnehagen, med vinterklær, skotøy, og annet tøy/utstyr. Det samme kjøpes inn for de som begynner i første klasse, og som ikke har gått i barnehage Skolebarnpakke Her deler vi det inn i barn fra i 4 klasse, og de fra 5 klasse og oppover t.o.m 10 klasse. Også her er det vinterklær, skotøy og nødvendig utstyr som kjøpes inn. Barn og unges etableringspakke kjøpes inn sammen med representant fra Flyktningtjenesten, eller annen samarbeidspartner Fritid For aldersgruppen inntil 18 år gis det økonomisk støtte til å dekke utgifter til kontingent/utstyr i idrettslag og foreninger for en aktivitet per barn/ungdom etter individuell vurdering. Ytelsen kan gis så lenge en eller begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet. Maks grensen for støtten er kr 2000, pr barn pr. år. For unge mellom år gis det økonomisk støtte til å dekke utgifter til fritidsaktivitet med inntil kr 3000, pr ungdom under introduksjonsprogrammet Turer i regi av skole Det gjøres en individuell vurdering for dekning av utgifter til Polen Tyskland tur i regi av skolen. Beløpet tilsvarer elevens egenandel og lommepenger vurdert opp mot foreldrenes økonomiske situasjon. 3

9 3. HELSETILBUD Alle flyktninger som kommer skal ha en omfattende helseundersøkelse. Den blir foretatt av kommunens leger, og annen oppfølging gis fra helsesøster. Flyktninger som skal bosettes fra mottak skal ha gjennomgått de nødvendige undersøkelser av lege, men det kan likevel være en del de har behov for av nødvendig hjelp innen helse Medisin og behandlingsutgifter Vi forutsetter at frikortordningens ulike egenandelskort gjennom helseøkonomiforvaltningen (HELFO) blir benyttet for de ulike medisiner og behandling. Helfo sitt regelverk følges. Ved bosetting dekker flyktningtjenesten legeutgifter det 1. året for den enkelte flyktning. Ved kroniske skader og øvrige skader dekkes utgifter til medisin og behandling etter individuelt vurdering for kostnader der Helfo sitt regelverk allerede er anvendt Briller Det ytes dekning av undersøkelse og synstest hos optiker, samt briller. Det gis økonomisk støtte til brille innfatning, maksimum kr 1000,, og billigste type glass som tilfredsstiller den enkeltes behov. Prosedyre; Optiker lager kostnadsoverslag for briller og glass og oversender dette til Flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten behandler saken og underretter optiker om resultatet, samt påser at utgiftene ikke overstiger de rammer som er gitt. De som kan ha rett til dekning av briller fra NAV, fremmer søknad om det Tannhelse Flyktningtjenesten dekker konserverende tannbehandling som er påbegynt/meldt behov innen første året etter bosetting. Dette gjelder også kjeveortopedisk behandling. Tannlege søker NAV om dekning av de utgifter som den enkelte har gjennom det gjeldende lovverk som ligger i NAV. Prosedyre; Tannlege lager kostnadsoverslag for tannbehandling og oversender dette til Flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten behandler saken og underretter tannlegen om resultatet, samt påser at tannbehandlingen blir utført innen de gitte rammer. øverste grense for dekning av konserverende tannbehandling settes pr. d.d. til kr TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN For den enkelte familie blir det en økonomisk belastning å gå på lav stønad over flere år. Dette gjør at de over tid får dårlig råd. Derfor velger vi å dekke noen faste utbetatinger/månedlige utbetalinger mens de deltar i introduksjonsprogrammet Barnetilsyn Når foreldrene deltar i introduksjonsprogram, dekker flyktningtjenesten barnehageplass. Det ytes da hjelp med fast beløp pr mnd. til barnehageplass. Det ytes hjelp til SF0 etter behov. Bidrag til barnetilsyn ytes den tiden den ene eller begge foreldrene deltar i kommunens introduksjonsprogram. Bidraget til barnetilsyn skal samordnes med eventuelt andre ordninger gjennom NAV som ytes til samme formål. Flyktningtjenesten vil dekke disse utgifter direkte. 4

10 4.2. Transport Det ytes støtte til utgifter til transport med månedskort til flyktninger som må ta buss til undervisningssted og praksisplass. Unge mellom 16 og 20 år får dekket ungdomskort, hvor de kan reise med buss og tog innenfor Buskerud for kr 300, pr mnd. Unge voksne mellom 20 og 25 år får dekket ungt voksent kort, hvor de kan reise med buss og tog innenfor Buskerud for kr 450, pr mnd. Voksne får dekket et beløp på kr 1200 pr mnd. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig beløp utregnet etter antall dager på skolen i året Bostøtte Det søkes bostøtte for alle flyktninger ved bosettingen. Summen av den enkeltes bostøtte kan beregnes, og den forskutteres/gis som bidrag frem til første utbetaling fra Husbanken. Dette samordnes med ventestønad NAV Det skal søkes på de ytelser fra NAV som man antar at flyktningene til enhver tid vil ha krav på. Ytelser fra NAV vil komme foran introduksjonsstønaden, dvs. introduksjonsstønaden/ etableringsstøtten reduseres parallelt, og tilsvarende med utbetalingen fra NAV. Unntakene viser i lntroduksjonsloven. 5. SEKUNDÆRBOSETTING Det gis åpning for at flyktninger fra andre kommuner kan sekundærbosettes i kommunen. Det må imidlertid foreligge en rimelig forklaring på flyttingen, og være i med en kvalifisering, og etter avtale med bostedskommunen. Flyktninger som sekundærbosettes i kommunen må selv finne bosted, og vil bli vurdert for introduksjonsprogram i hht Introduksjonsloven, dersom botiden etter første gangs bosetting er under 2 år, og man ellers finner det hensiktsmessig etter individuell vurdering. Det ytes ikke etableringshjelp til sekundærbosatte. De mottar introduksjonsstønad om de deltar i program. tråd Kommunen er ansvarlig for de bosatte flyktningene de første 5 årene. Det vil si at de som etter endt introduksjonsprogram ønsker å flytte til annen kommune må være selvhjulpne for å kunne dette. Kommunen yter ikke hjelp til de som flytter og er selvhjulpne. Kommunen yter hjelp til de som blir boende i kommunen i inntil 5 år. 6. ØKONOMISK HJELP TIL UNGE FLYKTNINGER SOM BEGYNNER I VIDEREGÅENDE SKOLE Sommerjobb Alle unge deltakerne som deltar i introduksjonsprogrammet får bistand av flyktningtjenesteri til å søke sommerjobb. Flyktningtjenesten utbetaler introduksjonsstønad til deltaker, og den differanse som er opp til minste timelønn for deltaker betales av den avdeling hvor deltakeren har sommer jobb på. De unge deltakerne som går ut av program etter endt program, men som skal fortsette på videregående skole fra høsten av får samme bistand til å søke sommerjobb. Disse blir regnet som studenter og søker sommerjobb på lik linje med andre studenter i kommunen. 5

11 6.2. Overgang til videregående skole økonomi. Deltakere skal etter Introduksjonsloven utskrives av programmet ved oppstart i videregående skole, og skal da leve på flyktningstipend fra Statens Lånekasse. Vi har imidlertid erfart at det kan ta lang tid for at flyktninger som elever får utbetalt sine stipend/lån, både på grunn av manglende dokumentasjon på opphold i landet, men også fordi de ikke kan søke før den reelle skolestarten. Årsaken er at de ofte ikke er kjent med hvilken skole og linje de skal starte ved før ved skolestart. Flyktningtjenesten dekker stønad til livsopphold, husleie og strøm for deltagerne i juli måned, og lønn fra sommerjobb får de utbetalt i august/september måned. Dette skjer kun ved oppstart i videregående skole. Utbetalingene defineres som ventestønad. De påfølgende år i videregående skole vil flyktningtjenesten kontakte den enkelte for å veilede på søknad om sommerjobb i kommunen økonomisk hjelp mens en er elev i videregående skole Flyktninger under 25 år kan ha rett på flyktingstipend fra Statens Lånekasse. Dokumentasjon på innvilgelse eller avslag på stipend skal framlegges ved søknad om økonomisk hjelp under skoleløp i videregående skole. Nore og Uvdal kommune yter hjelp til flyktninger i videregående skole i maksimum 3 år, (innen de 5 første årene etter bosetting) og er knyttet til deltakelse i videregående skole i kommunen. Ved opphør av skoleplass vil stønaden bortfalle. 7. FORHOLD SOM PÅVIRKER ETABLERINGEN. Det kan oppstå uforutsette forhold som kan ha påvirkning på denne etableringen. Det kan skje en endring/ justering av lovverket som bidrar til at vi også må foreta justeringer. Det kan også oppstå situasjoner rundt flyktningen (e) som krever en viss ekstra ytelse fra Flyktningtjenesten, men som vi i dag ikke er i stand til å forutse. Det gis i denne etableringen rom for de nevnte justeringer, og Flyktningtjenesten v/leder har ansvaret for at de nevnte endringer kan hjemles innen et av de punktene som er i dette regelverket. 8. ETABLERING FAMILIEGJENFORENTE Vi har valgt å dele gruppen familiegjenforente i to, begge grupper har etter Introduksjonsloven rett og plikt til deltakelse i lntroduksjonsprogram. Den ene gruppen er de som har ektefelle som er i lntroduksjonsprogram eller er langtidsavhengig av sosialhjelp, og den andre er de som har ektefelle i full jobb. Det utgjør en vesentlig forskjell på utgangspunktet og inntektsgrunnlaget til hver familie. Herboende er fortsatt hovedpersonen og står som ansvarlig for sin familie som er kommet. Herboende må være bosatt mindre enn 5 år i landet. 8.1 Kontantbeløp familiegjenforente med rett og plikt til lntroduksjonsprogram Dersom herboende har vært bosatt mindre enn 5 år, er i introduksjonsprogram/avhengig av sosialhjelp, og de som ankommer har rett og plikt etter introduksjonsloven, ytes de følgende etablering; Ektefelle/den gjenforente; kr , og pr. barn; kr ,. Familiegjenforente som har ektefelle i full jobb mottar ikke kontantbeløp. 6

12 82 Stønad i ventetid for familiegjenforente Det utbetales stønad i ventetid for familiegjenforente fra vedtaksdato frem til første utbetaling av opptjent introduksjonsstønad. Ventestønad er uavhengig herboendes inntekt. 8.3 Barn og unges etableringspakke Barn og unge som kommer som familiegjenforent, hvor herboende er deltaker i kommunens introduksjonsprogram, (eller langtidsavhengig av sosialhjelp) har rett til Barn og unges etableringspakke på lik linje med andre barn/unge som blir bosatt sammen med sin familie. 8.4 Kvalifisering oversettelse av dokumenter betales av Flyktningtjenesten,jfr. Pkt 1.7 skolebøker dekkes av SBK,jfr. Pkt i Helsetilbud Familiegjenforente med rewplikt i henhold til Introduksjonsloven uavhengig av herboendes inntektskilde, har etter individuell vurdering mulighet å motta den samme mottaksundersøkelse som de andre nybosatte. Dersom herboende er i program eller avhenging av sosialhjelp ytes også økonomisk hjelp til tannhelse og briller. Jfr. Pkt 3.2 og Tillegg til lntroduksjonsstønaden, jfr pknt 5. Familiegjenforente har mulighet til å motta de samme tillegg til Introduksjonsstønaden som andre, under forutsetning av at herboende ektefelle er i program (eller mottar sosialhjelp.) (barnetilsyn, transport). Ektefelle som er økonomisk selvhjulpen mottar ikke denne form for etablering Bostøtte Vi bistår familiegjenforente med rett og plikt i henhold til lntroduksjonsloven å søke ordinær bostøtte eller påføres i allerede eksisterende søknad NAV Det skal søkes på de ytelser fra NAV som den familiegjenforente til enhver tid kan ha krav på. Ytelsen beregnes mot lntroduksjonsstønaden jfr. Punkt ETABLERINGSAVTALE Etableringsstøtten hjemles i egen kommunal etableringsavtale. 7

13 Ved legg: 1. Etableringsavtale for flyktninger som i Nore og Uvdal kommune ( ) bosettes 2. Etableringsavtale for familiegjenforente som i Nore og Uvdal kommune ( ) bosettes 3. Etableringsavtale for familiegjenforente som i Nore og Uvda) kommune hvor herboende er i jobb/har fast inntekt ( ) bosettes Ekstern referanse: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 8

14 * Nore og Uvdal kommune * Rødberg : Arkiv : 151 Saksmappe : 2008/34 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Ch ristianne Stroop Budsjett 2014 Fagavd. HSB Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Saken gjelder: Årsbudsjett 2014 for fagavdeling helse, sosial og bamevern. Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen har valgt å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2014 fram i et samlet dokument. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2014 ligger ute på kommunens intemettsider uvdal.kommune.no Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), Ksak 70/2002. Budsjett 2014 Forslag til detaljert budsjett 2014 er utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember, jfr. Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014, og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement.I PS 72/09. Innsparingskrav i budsjettet som en konsekvens av Legevaktsaken jfr. Ksak 90/13 betyr en reduksjon i fagavdelingens ramme med Rådmannen foreslår reduksjon på følgende områder: Reduserte tiltak innen bamevem: Reduserte tiltak innen psykiatri/rus: Reduserte tiltak støttekontakter: Reduserte tiltak forebyggende helse: s

15 økte clriftsinntekter legekontor: Rådmannens forslag til vedtak: Driftsramme vedtatt i kommunestyret Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014 på 60,7 millioner kroner for 2014 vedtas som årsbudsjett for fagavdeling for helse, sosial og bamevem. Inndekning av innsparingskrav på 240. gjøres med følgende tiltak: Reduserte tiltak innen bamevem: Reduserte tiltak innen psykiatri/rus: Reduserte tiltak støttekontakter: Reduserte tiltak forebyggende helse: økte driftsinntekter legekontor: Vedlegg: Talidel; netto driftsramme fordelt på rammeområde. 6

16 Vedlegg: Budsjett 2014 Helse, sosial og barnevern Postsum (T) Opprinnelig Opprinnelig budsjett Regnskap 2012 budsjett Sum driftsutgifter Redusert med Sum driftsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Barneverntjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Fiyknlngskontoret Sum driftsutgifter i Sum driftsinntekter Fysioterapitjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Helsestasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter jordmortjenesten Sum driftsutgifter Legevakt økt med Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Legetjenesten Sum driftsutgifter Numedal produksjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Psyklatri Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Soslaltjenesten Fagsjef foreslår disse endringene: Administrasjon Reduksion på følgende områder: barnevern reduksjon tiltak legetjeneste økte inntekter psykiatri reduksjon tiltak støttekontakt reduksjon tiltak forebygg. helse reduksjon tiltak 7

17 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv 151 Saksmappe 2012/12 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Budsjett Fagavdeling pleie rehabiitering og omsorg 2014 Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Saken gjelder: Budsjett 2014 Fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg Fakta: Etter forskrift om årsbuclsj ett, i medhold til konimunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen har valgt å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2014 fram i et samlet dokument. Rådmannens forslag til okonomiplan og budsjettrammer 2014 ligger ute på kommunens intemettsider uvdal.kommune.no Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), Ksak 70/2002. Budsjett 2014 Forslag til detaljert budsjett 2014 er utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember, jfr. Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014, og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement.I PS 72/09. Innsparingskrav i budsjettet som en konsekvens av Legevaktsaken jfr. Ksak 90/13 betyr en reduksjon i fagavdelingens ramme med Dette tilsier en stilling. Fagavdelingens bemanningsplan og turnus er lagt på et lavt nivå. Innsparingskravet vil av den grunn gi reduksjoner og endringer i fagavdelingens tjenestetilbud. Rådmannen foreslår reduksjon på følgende områder: Hjemmetjenesten fast lønn 205. Natt og sykepleietjenesten fast lønn 205. g

18 Institusjon fast lønn 204. Rådmannens forslag til vedtak: Driftsramme vedtatt i kommunestyret Ksak PS 90/13 økonomiplan og budsjettrammer for 2014 på 60,7 millioner kroner for 2014 vedtas som årsbudsjett for fagavdeling for pleie rehabilitering og omsorg. Inndekning av innsparingskrav på kroner gjøres med følgende tiltak: Hjemmetjenesten, redusere fast lønn med 205. Natt og sykepleietjenesten, redusere fast lønn med 205. Institusjon, redusere fast lønn med 204. Vedlegg: 1. Tall del, netto ramme driftsbudsjett fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg g

19 Vedlegg 1. 3/c4 Budsjett 2014 PRO Postsum (T) Opprinnelig Opprinnelig Regnskap 2012 budsjett 2014 budsjett 2013 Sum driftsutgifter Irinsparing Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Fellestjenester Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Hjemmetjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Natt og sykepleietjenesten Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Institusjon Sum driftsutgifter Samhandlingsreformen lnnsparingstiltak ifr. Ksak 90/13 med 614. er i tabellen over trukket fra ugifter til administraslonen Rådmannen foreslår disse endringene: Administrasjon Reduksjon i lønn på følgende områder: Hjemmetjenesten Natt sykepleietjenesten Institusjon in

20 2017 * Nore og Uvdal kommune * Rødberg : Arkiv : 151 Saksmappe : 2014/20 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Agesen Budsjett på delegert rammenivå 2014 Fagavdeing SBK Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Saken gjelder: Årsbudsjett 2014 for fagavdeling skole, bamehage og kultur. Med bakgrunn i vedtak i ksak 90/20 13: Årsbudsjett handlingsprogram og økonomiplan legger rådmannen også fram forslag til reduksjonstiltak. Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, og i medhold til kommunelovens kapittel 8, fordres det at årsbudsjettet skal framstilles som et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen legger fram både årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 samlet. Rådmannens og de politiske utvalgenes fullmakter er hjemlet i eget reglement vedtatt av kommunestyret. Saksbehandlers vurdering: Vedtaket i ksak 90/2013 har slik ordlyd: Som kompensasjon for merutgzfter til lokal legevakt reduseres drftsrammene medfølgende: SFF. 2% Kirke, SBK, PRO, HSB, NA V, NMK og Kulturarv 1% På kapitlet sbk betyr dette at en må foreta reduksjon i rammen for 2014 på kroner, men tiltakene skal ha permanent virkning. 11

21 Fagsjef har gjort noen vurderinger på hvordan dette kan løses uten at det direkte undergraver lovpålagte oppgaver, eller berører tjenester som vil ha uforholdsmessig stor negativ betydning for de yngste tjenestemottakeme. Følgende forhold har vært vurdert: Alle enheter får redusert sin driftsramme på varer og tjenester med 10 %. I tillegg trekker en ut 240 fra ansvar 2100: Grunnskole felles slik at den rammen reduseres fra 687 til Konsekvensen her er at flere av kompetansetiltakene en har planlagt må legges bort. 10 % reduksjon (302 ) på de ulike ansvarsområdene vil bli slik: Fagkontoret : Frivilligsentralen : Fellesområdet baha : Rødberg skole : Uvdal skole : Nore bamehage : Rødberg barnehage : Uvdal barnehage : Tunhovd bamehage: Kulturskolen : Biblioteket : Lønnsrammen en har til rådighet for 2014 tilsier at timerammene i grunnskolen vil bli en del lavere fra og med skoleåret 2014/15 enn i inneværende år. Derfor vil ikke fagsjef foreslå ytterligere reduksjoner her før en har helt oversikt over hvilke konsekvenser allerede foretatt reduksjon vil få. Å redusere på stillingsrammen i bamehagene vil bety ventelister eller at noen må få redusert tilbud. Men en mulighet. Tilbudene på kulturområdet er ikke pålagte oppgaver, men tilhører de tjenestetilbudene som berører det brede lag av folket i kommunen samt tilreisende og hyttebeboere. Mulige tjenester som kan reduseres eller tas bort: Tilskudd til lag og foreninger : Budsjett i 2014 : Jegerprøvekurs : Budsjett i 2014 : mai feiring :Budsjetti20l4 : Kraftkonserten : Budsjett i 2014 : Kraftkonserten i 2013 fikk et underskudd på ca 90. Dersom en foretar endringer på tiltakene Jegerprøvekurs, tilskudd til lag og foreninger samt Kraftkonserten, så må dette behandles av kommunestyret. 12

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 REGLEMENT FOR ETABLERINGSSTØTTE OG TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN TIL FLYKTNINGER SOM BOSETTES I HARSTAD KOMMUNE Innhold 1. Etablering før/ved bosetting... 2 1.1. Standardpakke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 16:40 Følgende medlemmer møtte: Erik Hauge Solveig Vagstein

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

KOMMUNALE RETNINGSLINJER Side 1 av 5 KOMMUNALE RETNINGSLINJER BOSETTING AV FLYKTNINGER & DELTAKELSE I INTRODUKSJONS PROGRAM Revidert 28.11.2013 Side 2 av 5 INTRODUKSJON Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet

Detaljer

Kommunale retningslinjer for etablering av flyktninger

Kommunale retningslinjer for etablering av flyktninger Kommunale retningslinjer for etablering av flyktninger Godkjent februar 2015 Revidert 16. desember 2015 Introduksjon Arbeidet med bosetting og integrering av flykninger er omfattet av Lov om introduksjonsordning

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Roy Arne Lislelid møtte for Janne Nina Lislelid Ingen vara kunne møte for Ole Jørgen Hallingstad og Solveig Vagstein

HOVEDUTSKRIFT. Roy Arne Lislelid møtte for Janne Nina Lislelid Ingen vara kunne møte for Ole Jørgen Hallingstad og Solveig Vagstein Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 14:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik Hauge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 14:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Retningslinjer for etablering av nyankomne personer med flyktningstatus i Nittedal

Retningslinjer for etablering av nyankomne personer med flyktningstatus i Nittedal Retningslinjer for etablering av nyankomne personer med flyktningstatus i Nittedal a) Stønad til livsopphold Når en flyktning bosettes i Nittedal kommune, skal vedkommende i løpet av etableringsfasen motta

Detaljer

Kommunale retningslinjer for etablering av flyktninger

Kommunale retningslinjer for etablering av flyktninger Kommunale retningslinjer for etablering av flyktninger Godkjent februar 2015 Introduksjon Arbeidet med bosetting og integrering av flykninger er omfattet av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10 13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 3-7 Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-11 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom på helseavdelingen, Rødberg Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00.

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 4-11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknad: Alf Gunnar Wiken forlot møtet kl Avstemningene ble derfor gjort med 6 og ikke 7 representanter.

HOVEDUTSKRIFT. Merknad: Alf Gunnar Wiken forlot møtet kl Avstemningene ble derfor gjort med 6 og ikke 7 representanter. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28 33 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 04.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-8 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom Bergtun, Rødberg Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/ ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/ ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/1033-1 ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Morten

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Saksframlegg. Justering av Trondheim kommunes satser for økonomisk sosialhjelp Arkivsaksnr.: 06/38849

Saksframlegg. Justering av Trondheim kommunes satser for økonomisk sosialhjelp Arkivsaksnr.: 06/38849 Saksframlegg Justering av Trondheim kommunes satser for økonomisk sosialhjelp Arkivsaksnr.: 06/38849 Forslag til innstilling: 1. Trondheim kommunes satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold justeres

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur 4b Nore og Uvdal kommune N LJm EDAL flfldoalderdalet Møteinnkalling Saksnr: 37-38 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: BERGTUN, Rødberg Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5 11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Herøy kommune

Herøy kommune Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no 1 Innhold 1. Bakgrunn:...3 2. Introduksjonsordningen....3 3. Etablering ved bosetting....4 4. Etableringspakke...4 5. Ventestønad...5 6. Bærbar PC:...6 7. Klær...6

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Varamedlem samarbeidsutvalget for Uvdal barnehage: Det ordnes i etterkant, leder gir beskjed til pol. sekr. når representant er valgt.

HOVEDUTSKRIFT. Varamedlem samarbeidsutvalget for Uvdal barnehage: Det ordnes i etterkant, leder gir beskjed til pol. sekr. når representant er valgt. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 15:00 17:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Morten Simensen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 6/10 PS 7/10 PS 8/10 Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

KOMMUNALE RETNINGSLINJER KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BOSETTING AV FLYKTNINGER OG DELTAKELSE I INTRODUKSJONSPROGRAM Behandlet av Oppvekst- og omsorgsutvalget 08.03.2016 Vedtatt av Dyrøy kommunestyre 28.04.2016 Revidert 27.04.2017

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer.

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

L)LÅu,t. Møteinnkafling. Nore og Uvdal kommune UULW- Hovedutvalg livsløp og kultur. Orienteringer: Fagavdeling for HSB: Orientering om flyktningeplan

L)LÅu,t. Møteinnkafling. Nore og Uvdal kommune UULW- Hovedutvalg livsløp og kultur. Orienteringer: Fagavdeling for HSB: Orientering om flyktningeplan 4b Nore og Uvdal kommune NU rn E DAL ft1iddeladfrdalen Møteinnkafling Saksnr: 20-21 Utvalg: Møtested: Retningslinjer for kulturstipend revidering PS 2 1/14 Kulturprisen 2014 Hovedutvalg livsløp og kultur

Detaljer

Reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger i Tromsø kommune

Reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger i Tromsø kommune Reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger i Regulerer økonomiske stønader for nybosatte flyktninger. Stønadene gis i tillegg til/ som erstatning for økonomiske rettigheter hjemlet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Uvdal barnehage/kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 14:00 OBS: merk møtetidspunktet NB!

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Sosialhjelp til flyktninger i etableringsfasen tilpasning av rammer for flyktningarbeid

Sosialhjelp til flyktninger i etableringsfasen tilpasning av rammer for flyktningarbeid Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2013 72168/2013 2013/6892 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/191 Formannskapet 20.11.2013 Sosialhjelp til flyktninger i etableringsfasen tilpasning

Detaljer

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering Integrering av flyktninger i Ås kommune Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/01338-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Sak om integrering

Detaljer

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift,

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift, Saksframlegg ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Arkivsaksnr.: 08/6127 Forslag til innstilling: 1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008. Sats per 01.04. 2008 Enslige kr 4 720 Ektepar /

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/572 Klassering: F30 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-7 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.03.2017 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Morten Simensen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-21 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 14:00 16:35 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer