Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2"

Transkript

1 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2

2

3 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER , Formål , Arbeidsmåter , Medlemskap , Kontingent , Kollektiv Hjemforsikring , Landsmøtet , Landsmøtets oppgaver , Landsstyret , Landsstyrets oppgaver , Forbundsstyret , Forbundsstyrets oppgaver , Forbundets organisasjonsoppbygging , Særorganisasjoner , Fonds , Bruk av uravstemning , Utelukking/eksklusjon av medlemmer , Oppløsning av organisasjonsledd...38 NORMALVEDTEKTENE...38 Innledning , Om landsforeninger og avdelinger , Om foreninger , Om grupper , Om fagutvalg , Om styrets sammensetning og oppgaver , Medlemsmøter , Forvaltning , Revisjon , Vedtektsendringer og godkjennelse av særvedtekter...53 NORSK TJENESTEMANNSLAGS FORSIKRINGSKASSE...54 VALG AV DELEGATER TIL NTLs LANDSMØTER...54 DIVERSE

4 Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105, Aetat Forslag på bakgrunn av: Debattopplegg om NTL og NTLs organisasjon NTL må fokusere mer på hva vi klarer å oppnå for våre medlemmer, slik som trygge, stabile og faste tilsettingsforhold, forutsigbar og rettferdig lønns- og personalpolitikk, AFP og lov og avtaleverk. Hvis forbundet klarer å få dette budskapet tydeligere fram, så vil det kunne virke rekrutterende samt bidra til å forsterke medlemskapet til dagens medlemmer. Vi mener at det dag er i for stor grad fokusert på materielle medlemsfordeler som forsikring, bank, billig bensin, etc. Tiltres. Forslaget oversendes forbundsstyret Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 103, Trygdeetaten NTL skal være det beste organisasjonstilbudet på alle arbeidsplasser som ligger inn under NTLs organisasjonsområde. For å ivareta medlemmenes interesser og skape større engasjement skal NTL legge opp til økt samarbeid på tvers av landsforeninger og avdelinger for medlemmer og tillitsvalgte. Dette kan gjøres ved at man oppretter flere fylkesutvalg. I dette arbeidet kan i større grad benytte LO Stats distriktssekretærer. NTL skal også informere og oppfordre tillitsvalgte til å engasjere seg i lokale LO-ledd. I dag er det liten grad av samarbeid på tvers av landsforeningene i NTL. Størst er nok dette problemet blant plasstillitsvalgte i kommuner, og på avdelingsnivå. Skal NTL være i stand til å mobilisere mot endringer i offentlig forvaltning, velferdsgoder og medlemmers rettigheter må det skapes forståelse og samarbeid på tvers av landsforeningene. LO Privat har vært dyktige og stort sett alene om å bemanne og arbeide i lokale LO-ledd. Slike organisasjonsledd er også viktige i endringer i offentlig sektor og stadig angrep på våre velferdsgoder og medlemmers rettigheter. Det råder i stor grad mange myter rundt offentlig sektor blant forbund i privat sektor og visa versa. Det er derfor viktig og informere, avklare myter og skape forståelse på tvers av forbund i offentlig og privat sektor. Anses ivaretatt i forslag fra landsstyret med unntak av tredje setning. Forbundet bør ikke opprette flere fylkesutvalg uten at dette kommer som et lokalt initiativ. 4

5 Forslag nr: NTL skal være det beste organisasjonstilbudet på alle arbeidsplasser som ligger inn under NTLs organisasjonsområde. For å ivareta medlemmenes interesser og skape større engasjement skal NTL legge opp til økt samarbeid på tvers av landsforeninger og avdelinger for medlemmer og tillitsvalgte. I dette arbeidet kan vi i større grad benytte LOs organisasjonsledd og distriktssekretærer. NTL skal også informere og oppfordre tillitsvalgte til å engasjere seg i LOs lokale organisasjonsledd. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 2, Sentraladministrasjonen FORSLAG TIL TILTAK FOR Å REALISERE NTLs VISJON: SAMARBEID Forbundets medlemmer og tillitsvalgte må bli flinkere til å samarbeide på tvers av landsforeninger, avdelinger og foreninger. Fylkesutvalgene kan gis en mer aktiv rolle i dette arbeidet og generelt et mer utadrettet ansvar, for eksempel i forbindelse med: NTL-dagene, felles kurs, vervekampanjer, faglige frokostmøter for tillitsvalgte og medlemmer på ulike geografiske steder, skape møteplasser for lokale tillitsvalgte og interessefellesskap på bakgrunn av utdanning. Statens Hus i fylkene må brukes aktivt for fellesskap på tvers av organisasjonsleddene. NTL må benytte LO Stats distriktssekretærer i større grad enn i dag. NTL må oppmuntre til økt samarbeid og nettverksbygging mellom NTL og resten av fagbevegelsen på alle nivå. Samarbeidet mellom NTLs lokale organisasjonsledd og LO lokalt må oppmuntres. LO, LO Stat og NTL må koordinere sine aktiviteter og det bør også trekkes opp en prinsipiell arbeidsdeling mellom organisasjonsleddene for å unngå dobbeltarbeid for å utnytte ressursene bedre. OPPLÆRING OG STYRKING AV DE TILLITSVALGTE Alle nye tillitsvalgte skal få tilbud om en obligatorisk opplæring i organisasjonen hvor de får basiskunnskapen som alle tillitsvalgte bør inneha. Dette kan gjøres lokalt i det enkelte organisasjonsledd. For å kunne gjennomføre en slik type opplæring, er det viktig å bygge opp et eget instruktørkorps, som gjennomgår et kursinstruktørkurs, NTL må bidra til at det gir status å være tillitsvalgt, noe som vil medføre at de tillitsvalgte føler stolthet ved å inneha verv. Det må settes mer fokus på hva tillitsvalgte får igjen ved å engasjere seg i NTL, for eksempel fellesskap og økt kompetanse. Tillitsvalgte og medlemmer må lære om de politiske prosessene og vårt styringssystem, hvordan en lobber og henvender seg til politikere på stortinget eller i regjering for å få dem i tale og hvordan en skriver brev for å få frem budskapet. De må lære hvordan en leser proposisjoner og annet forarbeid til lover; hva må leses, hva skal de se etter og hvordan svare på høringsuttalelser for eksempel. Det må være tilbud om kurs for nye medlemmer inneholdende en generell innføring i organisasjonsspørsmål, hva NTL står for og hva/hvordan NTL arbeider for å ivareta med- 5

6 lemmers interesser samt hvordan forbundet arbeider med politiske satsingsområder. Kursene kan arrangeres lokalt og på tvers av organisasjonsledd i NTL-familien. Det arrangeres temadager og felleskurs/konferanser i små lokalmiljø eller i regioner hvor det finnes NTL-ere som er spredt på ulike arbeidsplasser og derfor ikke vet om hverandre. Ressurspersoner i organisasjonsleddene brukes. NTL må prioritere å fortsette å utvikle sitt opplæringstilbud når det gjelder innholdet og tolking av lov- og avtaleverket. Det er også viktig å lære hvilke politiske og historiske sammenhenger lov- og avtaleverket ble til i og hvordan lover og avtaler leses og brukes politisk og ideologisk. Når lover skal revideres eller avtaler skal reforhandles må NTL arrangere kurs, seminar og/ eller konferanser hvor målet er at flest mulig forslag og synspunkter skal komme inn. Dette må komme i tillegg til den ordinære høringsrunden. NTL må i større grad arrangere kurs i lokale lønnsforhandlinger for og i samarbeid med de store landsforeningene som har mange forhandlingssteder. NTL må bidra ved arrangering av kurs i større virksomheter eller der hvor medlemmene er spredt geografisk. NTL må bidra til å arrangere kurs i regioner eller fylker hvor forbundet kan få nye medlemmer. Det bør i tillegg arrangeres minst like mange kurs i NTL sentralt sin regi som i dag. NTL må også bli flinkere til å ta i bruk av den kompetansen forbundet faktisk har. Mange tillitsvalgte og medlemmer sitter med kompetanse i kraft av sin utdanning, sitt arbeidsfelt eller av andre grunner. Vi har også en tendens til å glemme tillitsvalgte når de går av med pensjon. Mange har vært med lenge, de er ofte erfarne og de har verdifull kompetanse som kan brukes i større grad som konsulenter eller bidragsytere andre steder i organisasjonen eller på kurs. Det må bli bedre samarbeid om kursvirksomheten i LO-familien. MEDLEMSPLEIE OG VERVING OG PROFILERING NTL skal profilere forbundet og LO på alle møter, seminar og konferanser NTL selv arrangerer. Vår ideologi og vår vilje og evne til å ivareta medlemmenes interesser må kommuniseres. NTL må ha et opplegg eller mottaksapparat for å ta imot nye statlige virksomheter og virksomheter som flytter til regioner og distrikt. Ulike teknologiske verktøy og informasjonskanaler må hele tiden utvikles og oppdateres for å få ut informasjon raskt og nå nye grupper, spesielt ungdommen. NTL må sørge for at det er tilgjengelig hjelpe- og støttemateriell for alle tillitsvalgte som er i kontakt med mediene. Mediakurs, inkl. skriving av leserbrev eller andre former for meningsytringer må tilbys. Det er i denne forbindelse viktig å legge vekt på å bygge opp et personlig nettverk slik at dokumenter og argumenter kan spres til mange i NTL og i fagbevegelsen. NTL må utvikle argumentsamlinger om store, viktige saker. Aktuelle eksempler er: pensjonsspørsmålet tjenestemannslov/hvorfor statsansatte skal ha et spesielt vern som arbeidstakere imøtegå hetsen mot byråkrater og byråkratiet 6

7 argumenter mot større pott til lokale lønnsforhandlinger Ungdoms- og studentarbeidet må intensiveres og NTL og LO må bli mye mer synlig alle steder hvor ungdom/studenter møtes. For å skape legitimitet og oppslutning om NTL i alle deler av vårt organisasjonsområde og blant alle grupper ansatte må dette arbeidet prioriteres. Student- og elevmedlemskapet må profileres og brukes aktivt. NTL må bidra til eller samarbeide med LO og/eller andre fagforeninger om konferanser, fagstoff og andre faglige tilbud til langtidsutdannede og må også legge til rette for kontakt mellom dem så de kan danne faggrupper og nettverk. Forbundet må samle medlemmene i NGOene for å skape fellesskap ved å opprette en møteplass for medlemmene, for eksempel i form av et felles møte eller konferanse en gang pr. år. NTLs arbeid for å påvirke politiske prosesser må gjøres kjent for de tillitsvalgte som har medlemmer som er berørt av en sak. Disse må inviteres til å være med når for eksempel stortinget eller departement skal besøkes. LOs arbeid for å verve tilsatte med minoritetsbakgrunn og LOs innvandrerforum må gjøres kjent og flere må trekkes med. Det må bli bedre samarbeid om verve- og profileringsvirksomheten i LO-familien. Offentlig sektor i Norge er i stadig endring. NTL må være i stand til å mobilisere mot endringer som vi mener har uheldige konsekvenser for våre medlemmer. Vi må også kunne tilby medlemmene hjelp og støtte ved de endringene som gjennomføres. Sammensetningen av NTLs foreninger og landsforeninger viser et uklart og sammensatt bilde. Vi finner NTL-organisasjonsledd i de fleste kommuner, med en konsentrasjon i de store byene og fylkeshovedstedene. Manglende geografisk organisering gjør at NTL og NTLs tillitsvalgte ikke er synlige og ikke deltar lokalt for på den måten å skaffe seg allierte og nettverk ellers i fagbevegelsen på tross av muligheten for å opprette fylkes- og stedsutvalg. En lokal organisering med hovedvekt på kurs og politikkutforming, men ikke forhandlinger, finnes i LO- og LO stat-systemet og i de fleste fagforeninger. Det er en kontinuerlig utfordring å rekruttere flere medlemmer, spesielt de som kommer som nye inn i arbeidslivet, og vi må blant annet ha fokus på de utfordringene mange unge møter i arbeidslivet. NTLs manglende profesjonsfaglige tilbud til langtidsutdannede for eksempel forskere, sosialøkonomer og samfunnsvitere er et problem når det gjelder å verve medlemmer i denne gruppen. Det er et mål å rekruttere tilsatte med minoritetsbakgrunn i mye større grad enn i dag, fordi NTL skal speile befolkningen og befolkningssammensetningen. NTL må komme raskt ut med informasjon om saker som interesserer medlemmene. Like viktig er det å nå potensielle medlemmer, beslutningstakere og andre. NTLs tillitsvalgte på alle nivå må gis mulighet til å påvirke politiske og administrative prosesser som angår deres medlemmer. Vi har tro på NTLs ideologi, politikk og målsetninger. Dette må bli mer synlig også utenfor NTL. NTL må bidra til at de tillitsvalgte kan gjøre en så god jobb for medlemmene som mulig. Forbundet må prioritere å ha nok ressurser til å bygge opp tillitsvalgtes kunnskap og kompetanse og styrke deres muligheter for å ivareta sine verv. Forslaget oversendes forbundsstyret. Til avsnittet om samarbeid Flere av de foreslåtte tiltakene er vi allerede i gang med. Gjennom bruk av uformelle organisasjonsledd som stedsutvalg og fylkesutvalg, er det lagt til rette for en stor grad av formelt og uformelt samarbeid på tvers av organisasjonsleddene. 7

8 Organisasjonsledd oppmuntres også til å ta del i det arbeidet som skjer lokalt i LO og LO Stat. LO Stats distriktssekretærer er også trukket inn i forbundets arbeid, både i forhold til det oppsøkende arbeidet ute på den enkelte arbeidsplass og ved deltakelse på konferanser og lignende. Til avsnittet om opplæring og styrking av tillitsvalgte Mange av de foreslåtte tiltakene i forslaget er allerede iverksatt. Forbundet har i samarbeid med AOF utarbeidet et introduksjonskurs (basiskurs) for (nye) tillitsvalgte, som i løpet av høsten 2006 vil bli arrangert i noen fylker. Dette basiskurset er beregnet på at organisasjonsleddene selv skal kunne benytte det i egne organisasjonsledd. I 2004 arrangerte NTL i samarbeid med AOF veilederopplæring for tillitsvalgte i NTL. Denne opplæringen ble i 2005 overtatt av AOF og LO Stat, men er fortsatt et tilbud til kursinstruktører i NTL. I løpet av våren 2007 vil det som en forsøksordning bli arrangert kurs for nyinnmeldte medlemmer i NTL i noen fylker. Kurset er tenkt å være et tilbud til alle nye medlemmer. Lov- og avtaleverket vil fortsatt være en viktig del av NTLs opplæringstilbud. Til avsnittet om medlemspleie og verving og profilering Gjennom forbundets årlige aktivitetsplan legges det opp til profilering av forbundet på alle kurs, seminarer og konferanser som forbundet selv arrangerer. I tillegg oppfordres organisasjonsleddene som mottar stipend til kurs, om å ta opp verving som tema på alle sine kurs. Forholdene forsøkes også lagt til rette for en høy faglig aktivitet ute i organisasjonen, hvor medlemmer og tillitsvalgte utfordres til å ta del i arbeidet som må gjøres. Her er en viktig del å bevisstgjøre medlemmer og tillitsvalgte på hvilke utfordringer en står overfor. Gjennom politiske frokostmøter med aktuelle temaer, arrangert rundt omkring i de største byene, håper en å få flere bevisste medlemmer og tillitsvalgte. Aktivitetsplanen legger også opp til en høy profilering og aktivitet innenfor ungdoms- og studentarbeidet, i nært samarbeid med LO s ungdomssekretærer ute i fylkene. Det legges også opp til en høy aktivitet innenfor verve- og rekrutteringsarbeidet. Her har en forsøkt å prioritere det arbeidet som har skjedd i samarbeid med LO og andre LO-forbund. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 103, Trygdeetaten NTLs organisasjon verving NTL skal i kommande landsmøteperiode lage ein strategiplan for verving. For å oppretthalde NTL sin posisjon og makt som fagforening er det viktig å verve nye medlemmer. Det er også viktig at vi i ein strategi har ekstra fokus på spesielle grupper, og nemner då spesielt universitets/høgskuleutdanna og unge arbeidstakarar. Universitets/ høgskuleutdanna har mange profesjons/særforbund som dei kan bli medlem i. For NTL er det viktig å ha ein klar profil i forhold til desse gruppene og framstå som eit konkurransedyktig alternativ til andre forbund. Unge arbeidstakarar har kanskje ikkje eit naturleg forhold og kjennskap til fagforeiningar. Det er desto viktigare å få denne gruppa som medlemmer og for skulering. 8

9 Tiltres. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 117, Forskningsinstitutter NTL skal være et partipolitisk uavhengig fagforbund uten noen formelle bånd til noen politiske partier. NTL mener derfor at LO må bryte de formelle bånd til alle politiske partier. Vi opplever at det formelle samarbeidet mellom LO og politiske partier er noe av årsaken til at veldig mange potensielle NTL medlemmer velger andre forbund enn NTL. Skal NTL på sikt kunne klare å rekruttere nye medlemmer, er det helt nødvendig for NTL å jobbe for at LO bryter de formelle båndene til de politiske partiene. Landsstyrets flertallsinnstilling (mot 11 stemmer): Tiltres ikke. Begrunnelsen er delt på situasjonen i hhv NTL og LO. NTL NTL er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Det heter i forbundets vedtekter 2 : Norsk Tjenestemannslag,, er en landsomfattende partipolitisk uavhengig sammensluting av lønntakere i statens tjeneste og... NTL bevilger ikke penger til Arbeiderpartets drift, valgkamp eller andre formål. LO Det er LOs organer LO kongressen som avgjør LOs forhold til Arbeidspartiet. Kongressen i 2005 vedtok denne formuleringen i handlingsprogrammet: LO må stille krav til våre politiske samarbeidspartnere forankret i viljen til å opprettholde velferdsstaten. Fagbevegelsen er avhengig av et parlamentarisk samarbeid som sikrer og videreutvikler et lovverk som er til beste for arbeidstakerne. LO har et formalisert fagligpolitisk samarbeid med Det norske Arbeiderparti. Det gir fagbevegelsen betydningsfull politisk innflytelse på saker som er viktige for lønnstakerne. LO er åpen også for å samarbeide med andre politiske partier som deler våre grunnleggende holdninger i spørsmål om sysselsetting, fordelingspolitikk og utvikling av velferdsstaten. Det norske demokratiet er basert på samarbeid og debatt mellom politiske aktører og organisasjoner som representerer ulike interesser. Uavhengig av den politiske sammensettingen i Storting, fylkesting og kommunestyrer er det avgjørende for LO å holde kontakt med, og øve innflytelse på, de politiske makthaverne. Sentral ledelse, så vel som lokale tillitsvalgte, skal øve et sterkt trykk i den samfunnspolitiske debatten slik at fagbevegelsens syn får gjennomslag i de politiske beslutningsprosessene. Visjonen er et mer rettferdig samfunn. 9

10 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene AVSTEMNINGSREGLER Forslag nr: Pkt 2, Ved forslag, skal lyde: Alle saker/forslag blir avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet, dersom vedtektene ikke sier noe annet, jfr 15, pkt 4. I enkelte organisasjoner har leder dobbeltstemme, hvis det oppstår stemmelikhet. I fagbevegelsen teller alle stemmer like mye, dvs at leder ikke har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Dette er det en viss usikkerhet om lokalt, fordi mange medlemmer er vant med bruk av dobbeltstemme i andre typer organisasjoner. Det må her nevnes at forbundskontoret også drives som en privat bedrift i henhold til norsk lov. I enkelte saker er forbundet forpliktet til å fatte en avgjørelse. Forbundsleder er derfor tildelt dobbeltstemme, men kun ved møter i forbundsstyret. Henvisningen til den aktuelle vedtektsbestemmelsen er gjort, for å synliggjøre dette bedre. Til orientering kan opplyses at nåværende forbundsleder har sittet i vervet i 8 år og hittil ikke benyttet sin dobbeltstemme. Tidligere forbundsleder satt i over 10 år og benyttet dobbeltstemme kun én gang. FORBUNDETS VEDTEKTER 3, Formål Forslag nr: skal lyde: Forbundets formål er å - fremme medlemmenes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale og kulturelle interesser, - sikre medlemmene trygge, stabile og faste tilsettingsforhold og rettferdige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår, med utgangspunkt i forbundets prinsipp- og handlingsprogram og Landsorganisasjonens vedtekter og retningslinjer, - sikre medinnflytelse, likeverd og likestilling mellom kjønnene, - arbeide for demokrati, rettssikkerhet og rettferdig fordeling, - motarbeide rasisme og fremmedfrykt, - arbeide for fred og nedrustning. Formålsparagrafen skal kortfattet angi begrunnelsen for at forbundet eksisterer. Nåværende tekst har stått tilnærmet uendret siden Etter dagens forståelse av ordet formål er paragrafen en blanding av gode intensjoner, samfunnspolitiske målsettinger og praktisk tilrettelegging av arbeidet. 10

11 Forslaget til ny formålsparagraf er sett i sammenheng med forbundets visjon og andre, sentrale styringsdokumenter: NTLs Prinsipp- og handlingsprogram samt Landsorganisasjonens vedtekter, handlingsprogram og retningslinjer. 4, Arbeidsmåter Forslag nr: Fra: NTL/forening 92, NTNU 4, 1. kulepunkt: utgi eget fagblad i papirform Tjenestemannsbladet (TB) - Betydningen av informasjonskanaler i papirform har i lengre tid vært undervurdert. Det finnes nå flere eksempler på at fora som har valgt å kun opptre elektronisk, nå vurderer å gjeninnføre papirversjon pga dårlige erfaringer i forhold til medlemmer og den oppgaven som de er pålagt. Vi mener TB ikke bør få anledning til å begå den samme tabben ved at vedtektene understreker betydningen av papirversjonen. Landsstyrets flertallsinnstilling: Tiltres ikke. Det må være opp til forbunds- og landsstyret i den årlige behandlingen av aktivitetsplaner og budsjetter å vedta i hvilken form medlemsbladet skal utgis. Dette både ut fra aktuell informasjonsstrategi og de økonomiske forutsetninger som forbundet til enhver tid er underlagt. Det er imidlertid en forutsetning, av hensyn til inngåtte avtaler om journalistisk arbeid, trykking m.v., at eventuelle endringer må skje med lang tids varsel. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 4, nytt strekpunkt: - bruke ulike informasjonskanaler samt ha tilgjengelig og oppdatert nettbasert informasjon Vedtektene inneholder ingen bestemmelser om nettbasert informasjon. Når det gjelder ulike informasjonskanaler, så mener vi at dette vil være dekkende for at forbundet skal ta i bruk nye informasjonsmuligheter etter hvert som teknologien utvikler seg. Tiltres ikke Det må være en selvfølge at forbundet skal følge med i utviklingen, både når det gjelder informasjon og annet arbeid, og at den informasjonen som gis ut, til enhver tid er oppdatert. 11

12 Forslag nr: Fra: NTL/forening 92 NTNU Tjenestemannsbladets kompetanse må utvides i retning UoH-sektoren (jf. 4 i vedtektene). Savner mer aktuell info fra Forbundet som gjelder vår sektor. Forbundet klarer å formidle alle høringer, lovutkast o.a., men svært lite av de uformelle prosessene innen forskning og undervisning nasjonalt og internasjonalt. Derfor er vi ofte på etterskudd. Tiltres ikke Forbundets organisasjonsområde omfatter over 100 statsetater og 100 virksomheter utenfor staten, jfr liste i organisasjonspolitisk beretning. Tjenestemannsbladet skal derfor dekke alle virksomheter så godt det er mulig. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 4, 1. strekpunkt endres til: - utgi eget medlemsblad og gjennomføre annen aktiv. Vi betegner ikke Tjenestemannsbladet som et fagblad og mener derfor det er mer korrekt med betegnelsen medlemsblad. I tillegg vil vi stryke navnet Tjenestemannsbladet. Dette for å unngå å være bundet av vedtektene, hvis man i kommende periode skulle ønske å endre navnet på medlemsbladet. Tiltres. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 3 Skatteetaten. 4, 6. kulepunkt endres til: delta i utforming av bank- og forsikringsordninger, samt andre medlemsfordeler til beste for medlemmene og deres familier NTL har allerede flere medlemsfordeler enn kun forsikringsordninger. Teksten bør derfor gi uttrykk for at forbundet vil være med og utforme alle typer medlemsfordeler. Landsstyrets innstilling til forslagene og 6.2.7: Tiltres. Med bakgrunn i dette forslaget og tiltrådte forslag ovenfor skal 4 lyde: For å nå de fastsatte mål, vil forbundet: utgi eget medlemsblad og gjennomføre annen aktiv informasjon ved blant annet møter, 12

13 foredrag og oppsøkende virksomhet i organisasjonsleddene, og ved å delta i den offentlige debatt gjennomføre kurs og annen opplæringsvirksomhet, for å fremme organisasjonsmessige og faglige kunnskaper, og for å skape forståelse for den verdi som ligger i felles innsats og godt kollegialt samhold opprette avtaler og overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår, medbestemmelse, likestilling, arbeidsmiljø m.v. utarbeide handlingsprogrammer og derigjennom trekke opp fagligpolitiske målsettinger innenfor områder fastsatt av landsmøtet og landsstyret gjennom aktivt samfunnsengasjement ta del i utformingen av den offentlige administrasjon, sikre arbeidsplassene og utvikle den offentlige servicevirksomhet delta i utforming av bank- og forsikringsordninger, samt andre medlemsfordeler til beste for medlemmene og deres familier søke samarbeid med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, for gjennom felles opptreden å skape enhet og kraft, for å nå fastsatte mål spesielt ivareta medlemmenes rettigheter og interesser i omstillingsprosesser for øvrig arbeide på den måte og med de midler som forbundet finner tjenlig til beste for medlemmene. 5, Medlemskap Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.A, 1. avsnitt, punktum settes etter organisasjonsområde. Ny setning: Det forutsettes at medlemmer aksepterer forbundets vedtekter. Vi kjenner ikke til at man noen som helst plass i forbindelse med innmelding godkjenner vedtektene. Hvis så skulle gjøres, måtte man forplikte godkjenningen med en underskrift, og innmeldingsblanketten måtte si noe om dette. Uansett er det ikke korrekt, så lenge som at det nok er kun spesielt interesserte som leser vedtektene før innmelding. Forslaget tiltres, og 5.A, 1. avsnitt, gis følgende utforming: Som medlemmer kan opptas alle lønnstakere som har hovedstilling innenfor forbundets organisasjonsområde. Det forutsettes at medlemmene aksepterer forbundets vedtekter. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.A, 2. avsnitt endres til... og som aksepterer forbundets vedtekter, kan Vi kjenner ikke til at man noen som helst plass i forbindelse med innmelding godkjenner vedtektene. Hvis så skulle gjøres, måtte man forplikte godkjenningen med en underskrift, og innmeldingsblanketten måtte si noe om dette. Uansett er det ikke korrekt, så lenge som at det nok er kun spesielt interesserte som leser vedtektene før innmelding. 13

14 Forslaget tiltres, og 5.A, 2. avsnitt, gis følgende utforming: Lønnstakere med bistilling innenfor forbundets organisasjonsområde, og som aksepterer forbundets vedtekter, kan inntas som bimedlemmer etter nærmere regler fastsatt av forbundsstyret. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 109 Skoler og institusjoner 5, inn som nytt tredje kapittel: Fosterforeldre kan begge være medlemmer av forbundet. Ektefellen som mottar lønn, har ordinært medlemskap i forbundet. Den av fosterforeldrene som ikke mottar lønn, benevnes som bi-medlem og kan tas opp som medlem i forbundet mot en redusert kontingent. NTL s vedtekter del II 5 beskriver ulike former for medlemskap. I avdeling 109/09 Fosterhjem er 10% av medlemmene bi-medlemmer. Betegnelsen bi-medlemmer finnes ikke i NTL s vedtekter. (Ordlyden på forslaget og plasseringen under 5 kan eventuelt justeres.) Forslaget tiltres ikke. Når det gjelder begrepet bimedlem, vises til innstillingen vedrørende 5.A pkt 2 ovenfor. Forbundet har hatt tilbud om bimedlemskap siden slutten av 80-tallet. Det er flere former for medlemskap enn de som er nevnt i 5.A og med spesialtilpasninger i forhold til innholdet i medlemskapet etter vedtak i forbundsstyret. Bl.a. har vi soldatmedlemmene i internasjonale styrker med en egen kollektiv forsikringsordning. Vedtektene må i størst mulig utstrekning utformes generelt, mens forbundsstyret lager tilpasninger, der dette er nødvendig for å kunne verve spesielle medlemsgrupper. Ordningen med medlemskap til den av fosterforeldrene som ikke mottar lønn, er en tilpasning som er vedtatt av forbundsstyret. Til orientering kan også nevnes at den aktuelle avdelingen, avd , Fosterhjem, har 112 yrkesaktive medlemmer per Den foreslåtte vedtektsendringen ville derfor kun gjelde et lite antall medlemmer. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 3 Skatteetaten. 5.A, 4: ny siste setning: Det samme gjelder dersom hele eller deler av en virksomhet overføres til annen virksomhet. 14

15 Vi ser i dag mange ulike typer endringer av statlige virksomheter. Teksten er endret kun for å dekke flere typer endringer, ikke kun nedleggelse av virksomheter. Forslaget tiltres, og 5.A, 4. avsnitt gis følgende utforming: Arbeidsledige medlemmer opprettholder sitt medlemskap med lokal tilhørighet. I de tilfeller hele virksomheter legges ned, overføres medlemskapet til et dertil egnet organisasjonsledd. Det samme gjelder dersom hele eller deler av en virksomhet overføres til annen virksomhet. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.A, 6. avsnitt endres til: Personer som er på arbeidsmarkedstiltak innenfor forbundets organisasjonsområder, kan opptas som medlemmer. Arbeidsmarkedstiltak dekker opplæring eller arbeid. Arbeidsmarkedsetaten er ikke lenger en betegnelse på etaten. Forslaget tiltres, og 5.A, 6. avsnitt, gis følgende utforming: Personer som er på arbeidsmarkedstiltak eller liknende innenfor forbundets organisasjonsområde, kan opptas som medlemmer etter regler fastsatt av forbundsstyret. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.C endres til: Forsikringsrettighetene og det formelle medlemskapet (stemmerett og valgbarhet) trer i kraft, når innmeldingen er registrert i forbundet. Umiddelbart etter registrering skal medlemmet ha beskjed om at medlemskapet er trådt i kraft. Vi foreslår endringen for at medlemmer ikke skal bli skadelidende på grunn av tregheter i systemet (trekk av kontingent) mellom forbundet og de forskjellige arbeidsgiverne. Første setning i forslaget tiltres ikke. Intensjonen i andre setning anses ivaretatt ved innføringen av nye rutiner ved forbundskontoret i april, se begrunnelsen nedenfor. I dagens vedtekter er det gjort et skille mellom forsikrings- og medlemsrettighetene, fordi det rent praktisk er mulig å skille mellom registreringene. Prinsippet er at man ikke har rettigheter, før man har betalt for dette. 15

16 Tidligere gjaldt heller ikke LOfavør Kollektiv Hjemforsikring, før premien var betalt. Men mange sa opp sine innboforsikringer, samtidig med at innmeldingsblanketten ble sendt til NTL. Kollektiv Hjemforsikring ble derfor gjort gjeldende fra innmeldingen var datostemplet mottatt i forbundet, for at medlemmet skulle være sikret, hvis noe oppsto. Selve medlemskapet registreres i forbundets medlemssystem, først når det er kontrollert at innmeldingsblanketten er tilstrekkelig utfylt bl.a. med hensyn til arbeidsgiver og lønnsutbetaler. Det hender at forbundet bruker noe tid på å komme i dialog med medlemmet, for å få korrekt informasjon. I tillegg kommer rutinene i forhold til innmelding til lønnsutbetaler for trekk i lønn. Forbundet begynte i april med nye rutiner vedrørende informasjon til nye medlemmer. De som sender innmeldingsblanketten i papirform, får straks en skriftlig melding fra forbundet om at blanketten er mottatt samme dag, og at Kollektiv Hjemforsikring gjelder fra denne datoen. I tillegg informeres kort om lønnstrekket og om når medlemmet kan forvente mer informasjon fra forbundet og LOfavør Medlemskort om medlemskapet og forsikringen. Tilsvarende bekreftelse sendes automatisk og elektronisk til de som melder seg inn via internett. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.G, Æresmedlemsskap hederstegn, nytt avsnitt: Forbundet skal ved årets begynnelse varsle organisasjonsledd om hvilke medlemmer som i løpet av året skal tildeles hedersmerker. Dette vil lette arbeidet til avdelingene, samt at man forhåpentligvis oppnår at de medlemmer som skal ha hederstegn, får det til rett tid. Vi har hørt flere historier om at hederstegn er utdelt flere år etter at de rettmessig skal ha vært tildelt. Forslaget tiltres, og 5.G, fjerde avsnitt, skal lyde: Det lokale organisasjonsledd er ansvarlig for at tildeling av 25- og 40-års merker foretas. Forbundet skal ved årets begynnelse melde fra til organisasjonsleddene om hvilke medlemmer som i løpet av året skal tildeles hedersmerker. Forslaget forstås slik at forbundet skal melde fra om hvilke medlemmer som skal ha hederstegn. Organisasjonsleddene må deretter bestille merkene for utdeling på det tidspunkt som passer i deres møteplaner. 6, Kontingent Forslag nr: Fra: NTL/avd. 3-7 Sentralskattekontoret for Storbedrifter NTL innfører vedtektsbestemmelser som åpner for maksimalkontingent. I avdelingen har tilgangen av nye medlemmer tørket ut. Kontoret tilsetter mange nye, 16

17 fortrinnsvis med høyere utdannelse, som vi er ikke i stand til å konkurrere om, bl.a. fordi: Vi ikke tilbyr profesjonsforening med faglig tilhørighet og tilbud Vi har høyere kontingent enn alle eksisterende konkurrenter En måte å signalisere en sterkere prioritering av langtidsutdannede medlemmer på, vil være innføring av en maksimalkontingent. Dette vil også være en erkjennelse av at nytten av medlemsskapet ikke stiger proporsjonalt med lønnen, og at det tross et visst inntektsfradrag er grenser for hvor dyrt et medlemsskap bør være. En undersøkelse hos medlemsservice i samarbeidende Fagforbundet viser at de har en maksimalkontingent beregnet til 1,45 % (standard kontingentsats) av lønnstrinn 45 i Statens Lønnsregulativ. I beløp utgjør dette kroner, basert på ovennevnte lønnstrinn pr Korrigeres dette for NTLs kontingent på 1,1 %, vil det være lønnstrinn 61 som ligger nærmest som beregningsgrunnlag for maksimalkontingent i Fagforbundets størrelsesorden. Det skal også legges til at ca 10 % av medlemsforeningene i Fagforbundet har lokal tilleggskontingent, vanligvis et tillegg på 0,05 0,15 % til standardkontingenten. 90 % av medlemsforeningene har altså ikke tilleggskontingent. Slike muligheter finnes vel ikke i NTLs vedtekter. Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet. Ettersom det er såpass kort tid igjen til landsmøtet (6-7 måneder), antas det derfor at det mest formålstjenlige er at det åpnes for innføring under landsmøtet, med fullmakt til landsstyret å beslutte eventuell faktisk gjennomføring av vedtaket etter at nødvendige utredninger er gjennomført. Landsforeningens innstilling: Intensjonen i forslaget støttes. Det vises for øvrig til forslag til NTLs vedtekter 6.A nr. 1 fra styret. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 3 Skatteetaten. 6.A nr. 1, forslag til ny tredje setning: Maksimalkontingent kan fastsettes av landsmøtet eller landsstyret. NTL-Skatt ønsker at det utredes om det kan være aktuelt med en maksimalkontingent for medlemmer i NTL. Dersom utredningen konkluderer med at forbundet bør ha slik maksimalkontingent, bør denne kunne fastsettes før neste landsmøte. Landsstyrets innstilling til forslagene og : Forslaget oversendes landsstyret for utredning i perioden. Landsstyret gis fullmakt til å innføre en maksimalkontingent, hvis utredningen og den senere organisasjonsmessige behandlingen tilsier at dette er ønskelig. Landsstyret foreslår videre at det ikke tas inn vedtektsbestemmelser om maksimalkontingent nå. Hvis dette blir innført i perioden, kan det tas inn på neste landsmøte. Forbundet innførte prosentkontingent i 1980, som en oppfølging av vedtak på landsmøtet 17

18 i Det ble samtidig vedtatt en maksimalkontingent. Denne ble imidlertid fjernet igjen av landsmøtet i 1986, med hovedbegrunnelse at maksimalkontingenten var knyttet til gjeldende beløp for skattefritak for fagforeningskontingent. Med ulike skattevedtak i Stortinget ble det derfor ofte behov for endringer av maksimalbeløpet. Skattefradragets størrelse var også uavhengig av lønnsutviklingen. Hele ordningen med maksimalkontingent ble derfor ansett å stride mot prinsippet om et rettferdig kontingentsystem. Rettferdigheten i systemet med prosentkontingent var i utgangspunktet en del av premissene, da denne kontingenttypen ble innført i forbundet. Siden dette er så pass lenge siden, kan det være greit å ta en ny gjennomgang av problemstillingene i neste landsmøteperiode. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at forbundet har ca yrkesaktive medlemmer i statssektoren med avlønning i ltr 60 eller høyere. Dette utgjør 4.2 % av de yrkesaktive medlemmene i staten. Det er grunn til å anta at prosentsatsen i overenskomstsektoren er omtrent tilsvarende. Det gjøres også oppmerksom på at vedtektenes 6.A pkt 6 har bestemmelser om tilleggskontingent (særkontingent) i NTLs organisasjonsledd. Noen få av forbundets organisasjonsledd har i dag slik tilleggskontingent. Se også forslag om å ta inn punkter om mulighetene for tilleggskontingent i Normalvedtektenes 2.C, 2.G og 3.C, for å tydeliggjøre denne muligheten bedre. Forslag nr: Fra: NTL/avd. 3-7 Sentralskattekontoret for Storbedrifter NTL innfører introduksjonskontingent for nye medlemmer som ikke tidligere har vært medlem i LO-forbund. Kontingenten settes til 50 % av ordinær kontingent det første året man er medlem. I avdelingen har tilgangen av nye medlemmer tørket ut. Kontoret tilsetter mange nye, men vi er ikke i stand til å konkurrere om dem, bl.a. fordi: Vi ikke tilbyr profesjonsforening med faglig tilhørighet og tilbud Vi har høyere kontingent enn alle eksisterende konkurrenter Vi ikke tilbyr noe som oppfattes som vesentlige merverdier for medlemmene, ut over det våre konkurrenter gjør Lønnsutvikling for den enkelte er uavhengig av foreningsmedlemskap Vi fremdeles sliter med partitilknytningen En lavere kontingent det første året vil medføre at folk kan prøve medlemskap, og forhåpentlig forbli medlemmer også senere. NTLs vedtekter åpner ikke for introduksjonskontingent nå, det må først skje endringer ved landsmøtevedtak. Landsforeningens innstilling: Forslaget støttes. Forslaget tiltres ikke. 18

19 Forbundet får hvert år ca nye medlemmer. Med en gjennomsnittskontingent på kr per år (grunnlag for forbundets budsjett for 2006), vil dette gi et inntektstap på til sammen 4 mill kr per år. 30 % av dette blir utlignet på organisasjonsleddene ved tilbakeføringen av kontingent, dvs kr 130 per år per yrkesaktivt medlem. Både forbundet og lønningskontorene må i tillegg bruke ressurser på å følge opp at introduksjonskontingent går over til ordinær prosentkontingent etter ett års medlemskap. I stedet for en introduksjonskontingent må forbundet, både sentralt og lokalt, gjøre en så god jobb for medlemmene at potensielle medlemmer får høre om dette. Vi må sammen sørge for at de får lyst til å melde seg inn, selv om det koster litt mer enn hos konkurrentene. I tillegg kan vurderes flere introduksjonstilbud til nye medlemmer, eks kurstilbud spesielt vinklet på nye medlemmer. Forslag nr: Fra: NTL/avdeling Trygdeetatens innkrevingssentral 6.A, pkt 2 Kontingent er 1,0 % av medlemmenes innskuddspliktige lønn til Statens Pensjonskasse. Kontingent bør endres fra 1,1 % til 1,0 % av brutto lønn. Vi har opplevd at konkurrerende organisasjoner har brukt som verveargument at de har lavere kontingent enn NTL. Landsforeningens innstilling: Støttar ikkje forslaget. Grunngjeving: Ein reduksjon i kontingenten på 0,1% er minimal for den enkelte og vil, slik vi ser det, i liten grad påverke rekrutteringa til NTL. Ein reduksjon i kontingenten på 0,1% vil derimot kunne ha store konsekvensar for drifta av NTL og organisasjonsledda. Forslaget tiltres ikke, jfr begrunnelsen fra landsforening 103 Trygdeetaten. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101 Forsvaret 6.B endres til: Av totalkontingenten tilbakeføres 31% til landsforeninger og foreninger med stor geografisk utstrekning. Andre formelle organisasjonsledd tilbakeføres 30%. Hvilke foreninger som kommer i første kategori (stor geografisk utstrekning), avgjøres av landsstyret. Flere av de største statlige virksomhetene har gjennomført, eller er i ferd med å gjennomføre, omstillinger/nedbemanninger som påfører berørte landsforeninger/foreninger ekstra oppgaver. Nedgang i medlemsantall på grunn av omstillinger fører ikke til tilsvarende nedgang i henvendelser fra medlemmer og lokale tillitsvalgte. Tvert i mot er behovet for oppfølging/medlemspleie større enn noen gang. 19

20 Det er også en trend at stadig flere oppgaver delegeres ut til lokale enheter, noe som igjen medfører at lokale tillitsvalgte må tilføres kompetanse som det tidligere bare var behov for på sentralt nivå. Opplæring og oppfølging av de lokale tillitsvalgte er landsforeningens/foreningens ansvar, noe som legger beslag på store deler av landsforeningenes ressurser. En heving av tilbakeføringsprosent vil gjøre organisasjonsleddene bedre i stand til å dekke dette økte behovet. Forslaget oversendes landsstyret for utredning i perioden. Landsstyret gis fullmakt til å endre systemet for tilbakeføring av kontingent, hvis utredningen og den senere organisasjonsmessige behandlingen av denne tilsier at dette er ønskelig. Hvis tilbakeføringsprosenten for kontingent til organisasjonsleddene blir endret av landsstyret, må en samtidig vurdere å endre overføringen til Organisasjonsfondet. Landsstyret foreslår videre at det ikke tas inn i vedtektene bestemmelser om forskjellige prosentsatser for tilbakeføring av kontingent nå. Hvis dette blir innført i perioden, kan det tas inn på neste landsmøte. En endring av tilbakeføringsprosenten som foreslått, vil gi 1 mill kr mer per år ut til organisasjonsleddene (dvs kr per yrkesaktivt medlem per år med utgangspunkt i regnskapstallene fra 2005). En økning av tilbakeføringen til organisasjonsleddene vil innebære at også organisasjonsledd med liten aktivitet får økt inntekt. Økt tilbakeføring til organisasjonsleddene vil gi tilsvarende mindre midler til forbundets drift. For å være sikker på at forbundets drift og aktiviteter kan opprettholdes på dagens nivå også i årene framover, må overføringen til Organisasjonsfondet vurderes på nytt, hvis tilbakeføringen økes. Det må nevnes at forbundets system for tilbakeføring av kontingent innebærer en solidarisk overføring av midler fra foreninger med mange høytlønte medlemmer til foreninger med mange lavlønte medlemmer. Dette fordi tilbakeføringen gjøres med likt kronebeløp per yrkesaktivt medlem, uavhengig av medlemmenes lønnsnivå. Et alternativ til å øke tilbakeføringsprosenten, kan være å øke overføringen til Organisasjonsfondet med 1 %. Økte overføringer til Organisasjonsfondet vil gi bedre treffsikkerhet ved at midlene brukes til konkrete, lokale tiltak. Landsstyret har innstilt på å gå igjennom retningslinjene og saksbehandlingsregler for Organisasjonsfondet. Arbeidet skal ta sikte på å øke bruken av fondsmidlene slik at de kommer organisasjonsleddene til gode i form av større lokal aktivitet. I et slik revidert regelverk kan det også legges opp til forutsigbarhet i den lokale økonomien ved tilsagn om støtte over lengre tid enn ett år, for eksempel ved store omstillingsprosesser. Se for øvrig også ulike forslag om Organisasjonsfondet under Øvrige forslag. Forslaget fra landsforening 101 åpner for en vurdering av hva som skal defineres som stor geografisk utstrekning. Er det tilstrekkelig at foreningen eller landsforeningen har stor spredning på medlemmenes bosted, uansett hvor mange/få medlemmer dette gjelder? Eller bør det stilles krav om at en viss prosentsats av foreningens eller landsforeningens medlemmer må være bosatt utenfor det sentrale Østlandsområdet - eller eventuelt utenfor de fem største byene? 20

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Forslag 1 Overordna forslag til dokumentet: Styret får fullmakt til å språkvaske dokumentet. Forslag 2 Endringsforslag til linje 1-7: Endre avsnittet

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2017 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 9. juni 2017 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2017 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

SAK 6.2 VEDTEKTER INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLINGER

SAK 6.2 VEDTEKTER INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLINGER SAK 6.2 VEDTEKTER INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLINGER INNHOLD INNKOMNE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR NTL I - Navn, formål og arbeidsmåter... 3 II - Medlemskap, kontingent, stønad og forsikringer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

SAK 7.2 ØVRIGE INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLING

SAK 7.2 ØVRIGE INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLING SAK 7.2 ØVRIGE INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLING OM LANDSSTYRETS INNSTILLINGER TIL DE ULIKE FORSLAGENE Alle forslag har en overskrift som viser forslagsnummer og forslagsstiller, og en fargekode

Detaljer