Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2"

Transkript

1 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2

2

3 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER , Formål , Arbeidsmåter , Medlemskap , Kontingent , Kollektiv Hjemforsikring , Landsmøtet , Landsmøtets oppgaver , Landsstyret , Landsstyrets oppgaver , Forbundsstyret , Forbundsstyrets oppgaver , Forbundets organisasjonsoppbygging , Særorganisasjoner , Fonds , Bruk av uravstemning , Utelukking/eksklusjon av medlemmer , Oppløsning av organisasjonsledd...38 NORMALVEDTEKTENE...38 Innledning , Om landsforeninger og avdelinger , Om foreninger , Om grupper , Om fagutvalg , Om styrets sammensetning og oppgaver , Medlemsmøter , Forvaltning , Revisjon , Vedtektsendringer og godkjennelse av særvedtekter...53 NORSK TJENESTEMANNSLAGS FORSIKRINGSKASSE...54 VALG AV DELEGATER TIL NTLs LANDSMØTER...54 DIVERSE

4 Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105, Aetat Forslag på bakgrunn av: Debattopplegg om NTL og NTLs organisasjon NTL må fokusere mer på hva vi klarer å oppnå for våre medlemmer, slik som trygge, stabile og faste tilsettingsforhold, forutsigbar og rettferdig lønns- og personalpolitikk, AFP og lov og avtaleverk. Hvis forbundet klarer å få dette budskapet tydeligere fram, så vil det kunne virke rekrutterende samt bidra til å forsterke medlemskapet til dagens medlemmer. Vi mener at det dag er i for stor grad fokusert på materielle medlemsfordeler som forsikring, bank, billig bensin, etc. Tiltres. Forslaget oversendes forbundsstyret Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 103, Trygdeetaten NTL skal være det beste organisasjonstilbudet på alle arbeidsplasser som ligger inn under NTLs organisasjonsområde. For å ivareta medlemmenes interesser og skape større engasjement skal NTL legge opp til økt samarbeid på tvers av landsforeninger og avdelinger for medlemmer og tillitsvalgte. Dette kan gjøres ved at man oppretter flere fylkesutvalg. I dette arbeidet kan i større grad benytte LO Stats distriktssekretærer. NTL skal også informere og oppfordre tillitsvalgte til å engasjere seg i lokale LO-ledd. I dag er det liten grad av samarbeid på tvers av landsforeningene i NTL. Størst er nok dette problemet blant plasstillitsvalgte i kommuner, og på avdelingsnivå. Skal NTL være i stand til å mobilisere mot endringer i offentlig forvaltning, velferdsgoder og medlemmers rettigheter må det skapes forståelse og samarbeid på tvers av landsforeningene. LO Privat har vært dyktige og stort sett alene om å bemanne og arbeide i lokale LO-ledd. Slike organisasjonsledd er også viktige i endringer i offentlig sektor og stadig angrep på våre velferdsgoder og medlemmers rettigheter. Det råder i stor grad mange myter rundt offentlig sektor blant forbund i privat sektor og visa versa. Det er derfor viktig og informere, avklare myter og skape forståelse på tvers av forbund i offentlig og privat sektor. Anses ivaretatt i forslag fra landsstyret med unntak av tredje setning. Forbundet bør ikke opprette flere fylkesutvalg uten at dette kommer som et lokalt initiativ. 4

5 Forslag nr: NTL skal være det beste organisasjonstilbudet på alle arbeidsplasser som ligger inn under NTLs organisasjonsområde. For å ivareta medlemmenes interesser og skape større engasjement skal NTL legge opp til økt samarbeid på tvers av landsforeninger og avdelinger for medlemmer og tillitsvalgte. I dette arbeidet kan vi i større grad benytte LOs organisasjonsledd og distriktssekretærer. NTL skal også informere og oppfordre tillitsvalgte til å engasjere seg i LOs lokale organisasjonsledd. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 2, Sentraladministrasjonen FORSLAG TIL TILTAK FOR Å REALISERE NTLs VISJON: SAMARBEID Forbundets medlemmer og tillitsvalgte må bli flinkere til å samarbeide på tvers av landsforeninger, avdelinger og foreninger. Fylkesutvalgene kan gis en mer aktiv rolle i dette arbeidet og generelt et mer utadrettet ansvar, for eksempel i forbindelse med: NTL-dagene, felles kurs, vervekampanjer, faglige frokostmøter for tillitsvalgte og medlemmer på ulike geografiske steder, skape møteplasser for lokale tillitsvalgte og interessefellesskap på bakgrunn av utdanning. Statens Hus i fylkene må brukes aktivt for fellesskap på tvers av organisasjonsleddene. NTL må benytte LO Stats distriktssekretærer i større grad enn i dag. NTL må oppmuntre til økt samarbeid og nettverksbygging mellom NTL og resten av fagbevegelsen på alle nivå. Samarbeidet mellom NTLs lokale organisasjonsledd og LO lokalt må oppmuntres. LO, LO Stat og NTL må koordinere sine aktiviteter og det bør også trekkes opp en prinsipiell arbeidsdeling mellom organisasjonsleddene for å unngå dobbeltarbeid for å utnytte ressursene bedre. OPPLÆRING OG STYRKING AV DE TILLITSVALGTE Alle nye tillitsvalgte skal få tilbud om en obligatorisk opplæring i organisasjonen hvor de får basiskunnskapen som alle tillitsvalgte bør inneha. Dette kan gjøres lokalt i det enkelte organisasjonsledd. For å kunne gjennomføre en slik type opplæring, er det viktig å bygge opp et eget instruktørkorps, som gjennomgår et kursinstruktørkurs, NTL må bidra til at det gir status å være tillitsvalgt, noe som vil medføre at de tillitsvalgte føler stolthet ved å inneha verv. Det må settes mer fokus på hva tillitsvalgte får igjen ved å engasjere seg i NTL, for eksempel fellesskap og økt kompetanse. Tillitsvalgte og medlemmer må lære om de politiske prosessene og vårt styringssystem, hvordan en lobber og henvender seg til politikere på stortinget eller i regjering for å få dem i tale og hvordan en skriver brev for å få frem budskapet. De må lære hvordan en leser proposisjoner og annet forarbeid til lover; hva må leses, hva skal de se etter og hvordan svare på høringsuttalelser for eksempel. Det må være tilbud om kurs for nye medlemmer inneholdende en generell innføring i organisasjonsspørsmål, hva NTL står for og hva/hvordan NTL arbeider for å ivareta med- 5

6 lemmers interesser samt hvordan forbundet arbeider med politiske satsingsområder. Kursene kan arrangeres lokalt og på tvers av organisasjonsledd i NTL-familien. Det arrangeres temadager og felleskurs/konferanser i små lokalmiljø eller i regioner hvor det finnes NTL-ere som er spredt på ulike arbeidsplasser og derfor ikke vet om hverandre. Ressurspersoner i organisasjonsleddene brukes. NTL må prioritere å fortsette å utvikle sitt opplæringstilbud når det gjelder innholdet og tolking av lov- og avtaleverket. Det er også viktig å lære hvilke politiske og historiske sammenhenger lov- og avtaleverket ble til i og hvordan lover og avtaler leses og brukes politisk og ideologisk. Når lover skal revideres eller avtaler skal reforhandles må NTL arrangere kurs, seminar og/ eller konferanser hvor målet er at flest mulig forslag og synspunkter skal komme inn. Dette må komme i tillegg til den ordinære høringsrunden. NTL må i større grad arrangere kurs i lokale lønnsforhandlinger for og i samarbeid med de store landsforeningene som har mange forhandlingssteder. NTL må bidra ved arrangering av kurs i større virksomheter eller der hvor medlemmene er spredt geografisk. NTL må bidra til å arrangere kurs i regioner eller fylker hvor forbundet kan få nye medlemmer. Det bør i tillegg arrangeres minst like mange kurs i NTL sentralt sin regi som i dag. NTL må også bli flinkere til å ta i bruk av den kompetansen forbundet faktisk har. Mange tillitsvalgte og medlemmer sitter med kompetanse i kraft av sin utdanning, sitt arbeidsfelt eller av andre grunner. Vi har også en tendens til å glemme tillitsvalgte når de går av med pensjon. Mange har vært med lenge, de er ofte erfarne og de har verdifull kompetanse som kan brukes i større grad som konsulenter eller bidragsytere andre steder i organisasjonen eller på kurs. Det må bli bedre samarbeid om kursvirksomheten i LO-familien. MEDLEMSPLEIE OG VERVING OG PROFILERING NTL skal profilere forbundet og LO på alle møter, seminar og konferanser NTL selv arrangerer. Vår ideologi og vår vilje og evne til å ivareta medlemmenes interesser må kommuniseres. NTL må ha et opplegg eller mottaksapparat for å ta imot nye statlige virksomheter og virksomheter som flytter til regioner og distrikt. Ulike teknologiske verktøy og informasjonskanaler må hele tiden utvikles og oppdateres for å få ut informasjon raskt og nå nye grupper, spesielt ungdommen. NTL må sørge for at det er tilgjengelig hjelpe- og støttemateriell for alle tillitsvalgte som er i kontakt med mediene. Mediakurs, inkl. skriving av leserbrev eller andre former for meningsytringer må tilbys. Det er i denne forbindelse viktig å legge vekt på å bygge opp et personlig nettverk slik at dokumenter og argumenter kan spres til mange i NTL og i fagbevegelsen. NTL må utvikle argumentsamlinger om store, viktige saker. Aktuelle eksempler er: pensjonsspørsmålet tjenestemannslov/hvorfor statsansatte skal ha et spesielt vern som arbeidstakere imøtegå hetsen mot byråkrater og byråkratiet 6

7 argumenter mot større pott til lokale lønnsforhandlinger Ungdoms- og studentarbeidet må intensiveres og NTL og LO må bli mye mer synlig alle steder hvor ungdom/studenter møtes. For å skape legitimitet og oppslutning om NTL i alle deler av vårt organisasjonsområde og blant alle grupper ansatte må dette arbeidet prioriteres. Student- og elevmedlemskapet må profileres og brukes aktivt. NTL må bidra til eller samarbeide med LO og/eller andre fagforeninger om konferanser, fagstoff og andre faglige tilbud til langtidsutdannede og må også legge til rette for kontakt mellom dem så de kan danne faggrupper og nettverk. Forbundet må samle medlemmene i NGOene for å skape fellesskap ved å opprette en møteplass for medlemmene, for eksempel i form av et felles møte eller konferanse en gang pr. år. NTLs arbeid for å påvirke politiske prosesser må gjøres kjent for de tillitsvalgte som har medlemmer som er berørt av en sak. Disse må inviteres til å være med når for eksempel stortinget eller departement skal besøkes. LOs arbeid for å verve tilsatte med minoritetsbakgrunn og LOs innvandrerforum må gjøres kjent og flere må trekkes med. Det må bli bedre samarbeid om verve- og profileringsvirksomheten i LO-familien. Offentlig sektor i Norge er i stadig endring. NTL må være i stand til å mobilisere mot endringer som vi mener har uheldige konsekvenser for våre medlemmer. Vi må også kunne tilby medlemmene hjelp og støtte ved de endringene som gjennomføres. Sammensetningen av NTLs foreninger og landsforeninger viser et uklart og sammensatt bilde. Vi finner NTL-organisasjonsledd i de fleste kommuner, med en konsentrasjon i de store byene og fylkeshovedstedene. Manglende geografisk organisering gjør at NTL og NTLs tillitsvalgte ikke er synlige og ikke deltar lokalt for på den måten å skaffe seg allierte og nettverk ellers i fagbevegelsen på tross av muligheten for å opprette fylkes- og stedsutvalg. En lokal organisering med hovedvekt på kurs og politikkutforming, men ikke forhandlinger, finnes i LO- og LO stat-systemet og i de fleste fagforeninger. Det er en kontinuerlig utfordring å rekruttere flere medlemmer, spesielt de som kommer som nye inn i arbeidslivet, og vi må blant annet ha fokus på de utfordringene mange unge møter i arbeidslivet. NTLs manglende profesjonsfaglige tilbud til langtidsutdannede for eksempel forskere, sosialøkonomer og samfunnsvitere er et problem når det gjelder å verve medlemmer i denne gruppen. Det er et mål å rekruttere tilsatte med minoritetsbakgrunn i mye større grad enn i dag, fordi NTL skal speile befolkningen og befolkningssammensetningen. NTL må komme raskt ut med informasjon om saker som interesserer medlemmene. Like viktig er det å nå potensielle medlemmer, beslutningstakere og andre. NTLs tillitsvalgte på alle nivå må gis mulighet til å påvirke politiske og administrative prosesser som angår deres medlemmer. Vi har tro på NTLs ideologi, politikk og målsetninger. Dette må bli mer synlig også utenfor NTL. NTL må bidra til at de tillitsvalgte kan gjøre en så god jobb for medlemmene som mulig. Forbundet må prioritere å ha nok ressurser til å bygge opp tillitsvalgtes kunnskap og kompetanse og styrke deres muligheter for å ivareta sine verv. Forslaget oversendes forbundsstyret. Til avsnittet om samarbeid Flere av de foreslåtte tiltakene er vi allerede i gang med. Gjennom bruk av uformelle organisasjonsledd som stedsutvalg og fylkesutvalg, er det lagt til rette for en stor grad av formelt og uformelt samarbeid på tvers av organisasjonsleddene. 7

8 Organisasjonsledd oppmuntres også til å ta del i det arbeidet som skjer lokalt i LO og LO Stat. LO Stats distriktssekretærer er også trukket inn i forbundets arbeid, både i forhold til det oppsøkende arbeidet ute på den enkelte arbeidsplass og ved deltakelse på konferanser og lignende. Til avsnittet om opplæring og styrking av tillitsvalgte Mange av de foreslåtte tiltakene i forslaget er allerede iverksatt. Forbundet har i samarbeid med AOF utarbeidet et introduksjonskurs (basiskurs) for (nye) tillitsvalgte, som i løpet av høsten 2006 vil bli arrangert i noen fylker. Dette basiskurset er beregnet på at organisasjonsleddene selv skal kunne benytte det i egne organisasjonsledd. I 2004 arrangerte NTL i samarbeid med AOF veilederopplæring for tillitsvalgte i NTL. Denne opplæringen ble i 2005 overtatt av AOF og LO Stat, men er fortsatt et tilbud til kursinstruktører i NTL. I løpet av våren 2007 vil det som en forsøksordning bli arrangert kurs for nyinnmeldte medlemmer i NTL i noen fylker. Kurset er tenkt å være et tilbud til alle nye medlemmer. Lov- og avtaleverket vil fortsatt være en viktig del av NTLs opplæringstilbud. Til avsnittet om medlemspleie og verving og profilering Gjennom forbundets årlige aktivitetsplan legges det opp til profilering av forbundet på alle kurs, seminarer og konferanser som forbundet selv arrangerer. I tillegg oppfordres organisasjonsleddene som mottar stipend til kurs, om å ta opp verving som tema på alle sine kurs. Forholdene forsøkes også lagt til rette for en høy faglig aktivitet ute i organisasjonen, hvor medlemmer og tillitsvalgte utfordres til å ta del i arbeidet som må gjøres. Her er en viktig del å bevisstgjøre medlemmer og tillitsvalgte på hvilke utfordringer en står overfor. Gjennom politiske frokostmøter med aktuelle temaer, arrangert rundt omkring i de største byene, håper en å få flere bevisste medlemmer og tillitsvalgte. Aktivitetsplanen legger også opp til en høy profilering og aktivitet innenfor ungdoms- og studentarbeidet, i nært samarbeid med LO s ungdomssekretærer ute i fylkene. Det legges også opp til en høy aktivitet innenfor verve- og rekrutteringsarbeidet. Her har en forsøkt å prioritere det arbeidet som har skjedd i samarbeid med LO og andre LO-forbund. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 103, Trygdeetaten NTLs organisasjon verving NTL skal i kommande landsmøteperiode lage ein strategiplan for verving. For å oppretthalde NTL sin posisjon og makt som fagforening er det viktig å verve nye medlemmer. Det er også viktig at vi i ein strategi har ekstra fokus på spesielle grupper, og nemner då spesielt universitets/høgskuleutdanna og unge arbeidstakarar. Universitets/ høgskuleutdanna har mange profesjons/særforbund som dei kan bli medlem i. For NTL er det viktig å ha ein klar profil i forhold til desse gruppene og framstå som eit konkurransedyktig alternativ til andre forbund. Unge arbeidstakarar har kanskje ikkje eit naturleg forhold og kjennskap til fagforeiningar. Det er desto viktigare å få denne gruppa som medlemmer og for skulering. 8

9 Tiltres. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 117, Forskningsinstitutter NTL skal være et partipolitisk uavhengig fagforbund uten noen formelle bånd til noen politiske partier. NTL mener derfor at LO må bryte de formelle bånd til alle politiske partier. Vi opplever at det formelle samarbeidet mellom LO og politiske partier er noe av årsaken til at veldig mange potensielle NTL medlemmer velger andre forbund enn NTL. Skal NTL på sikt kunne klare å rekruttere nye medlemmer, er det helt nødvendig for NTL å jobbe for at LO bryter de formelle båndene til de politiske partiene. Landsstyrets flertallsinnstilling (mot 11 stemmer): Tiltres ikke. Begrunnelsen er delt på situasjonen i hhv NTL og LO. NTL NTL er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Det heter i forbundets vedtekter 2 : Norsk Tjenestemannslag,, er en landsomfattende partipolitisk uavhengig sammensluting av lønntakere i statens tjeneste og... NTL bevilger ikke penger til Arbeiderpartets drift, valgkamp eller andre formål. LO Det er LOs organer LO kongressen som avgjør LOs forhold til Arbeidspartiet. Kongressen i 2005 vedtok denne formuleringen i handlingsprogrammet: LO må stille krav til våre politiske samarbeidspartnere forankret i viljen til å opprettholde velferdsstaten. Fagbevegelsen er avhengig av et parlamentarisk samarbeid som sikrer og videreutvikler et lovverk som er til beste for arbeidstakerne. LO har et formalisert fagligpolitisk samarbeid med Det norske Arbeiderparti. Det gir fagbevegelsen betydningsfull politisk innflytelse på saker som er viktige for lønnstakerne. LO er åpen også for å samarbeide med andre politiske partier som deler våre grunnleggende holdninger i spørsmål om sysselsetting, fordelingspolitikk og utvikling av velferdsstaten. Det norske demokratiet er basert på samarbeid og debatt mellom politiske aktører og organisasjoner som representerer ulike interesser. Uavhengig av den politiske sammensettingen i Storting, fylkesting og kommunestyrer er det avgjørende for LO å holde kontakt med, og øve innflytelse på, de politiske makthaverne. Sentral ledelse, så vel som lokale tillitsvalgte, skal øve et sterkt trykk i den samfunnspolitiske debatten slik at fagbevegelsens syn får gjennomslag i de politiske beslutningsprosessene. Visjonen er et mer rettferdig samfunn. 9

10 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene AVSTEMNINGSREGLER Forslag nr: Pkt 2, Ved forslag, skal lyde: Alle saker/forslag blir avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet, dersom vedtektene ikke sier noe annet, jfr 15, pkt 4. I enkelte organisasjoner har leder dobbeltstemme, hvis det oppstår stemmelikhet. I fagbevegelsen teller alle stemmer like mye, dvs at leder ikke har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Dette er det en viss usikkerhet om lokalt, fordi mange medlemmer er vant med bruk av dobbeltstemme i andre typer organisasjoner. Det må her nevnes at forbundskontoret også drives som en privat bedrift i henhold til norsk lov. I enkelte saker er forbundet forpliktet til å fatte en avgjørelse. Forbundsleder er derfor tildelt dobbeltstemme, men kun ved møter i forbundsstyret. Henvisningen til den aktuelle vedtektsbestemmelsen er gjort, for å synliggjøre dette bedre. Til orientering kan opplyses at nåværende forbundsleder har sittet i vervet i 8 år og hittil ikke benyttet sin dobbeltstemme. Tidligere forbundsleder satt i over 10 år og benyttet dobbeltstemme kun én gang. FORBUNDETS VEDTEKTER 3, Formål Forslag nr: skal lyde: Forbundets formål er å - fremme medlemmenes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale og kulturelle interesser, - sikre medlemmene trygge, stabile og faste tilsettingsforhold og rettferdige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår, med utgangspunkt i forbundets prinsipp- og handlingsprogram og Landsorganisasjonens vedtekter og retningslinjer, - sikre medinnflytelse, likeverd og likestilling mellom kjønnene, - arbeide for demokrati, rettssikkerhet og rettferdig fordeling, - motarbeide rasisme og fremmedfrykt, - arbeide for fred og nedrustning. Formålsparagrafen skal kortfattet angi begrunnelsen for at forbundet eksisterer. Nåværende tekst har stått tilnærmet uendret siden Etter dagens forståelse av ordet formål er paragrafen en blanding av gode intensjoner, samfunnspolitiske målsettinger og praktisk tilrettelegging av arbeidet. 10

11 Forslaget til ny formålsparagraf er sett i sammenheng med forbundets visjon og andre, sentrale styringsdokumenter: NTLs Prinsipp- og handlingsprogram samt Landsorganisasjonens vedtekter, handlingsprogram og retningslinjer. 4, Arbeidsmåter Forslag nr: Fra: NTL/forening 92, NTNU 4, 1. kulepunkt: utgi eget fagblad i papirform Tjenestemannsbladet (TB) - Betydningen av informasjonskanaler i papirform har i lengre tid vært undervurdert. Det finnes nå flere eksempler på at fora som har valgt å kun opptre elektronisk, nå vurderer å gjeninnføre papirversjon pga dårlige erfaringer i forhold til medlemmer og den oppgaven som de er pålagt. Vi mener TB ikke bør få anledning til å begå den samme tabben ved at vedtektene understreker betydningen av papirversjonen. Landsstyrets flertallsinnstilling: Tiltres ikke. Det må være opp til forbunds- og landsstyret i den årlige behandlingen av aktivitetsplaner og budsjetter å vedta i hvilken form medlemsbladet skal utgis. Dette både ut fra aktuell informasjonsstrategi og de økonomiske forutsetninger som forbundet til enhver tid er underlagt. Det er imidlertid en forutsetning, av hensyn til inngåtte avtaler om journalistisk arbeid, trykking m.v., at eventuelle endringer må skje med lang tids varsel. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 4, nytt strekpunkt: - bruke ulike informasjonskanaler samt ha tilgjengelig og oppdatert nettbasert informasjon Vedtektene inneholder ingen bestemmelser om nettbasert informasjon. Når det gjelder ulike informasjonskanaler, så mener vi at dette vil være dekkende for at forbundet skal ta i bruk nye informasjonsmuligheter etter hvert som teknologien utvikler seg. Tiltres ikke Det må være en selvfølge at forbundet skal følge med i utviklingen, både når det gjelder informasjon og annet arbeid, og at den informasjonen som gis ut, til enhver tid er oppdatert. 11

12 Forslag nr: Fra: NTL/forening 92 NTNU Tjenestemannsbladets kompetanse må utvides i retning UoH-sektoren (jf. 4 i vedtektene). Savner mer aktuell info fra Forbundet som gjelder vår sektor. Forbundet klarer å formidle alle høringer, lovutkast o.a., men svært lite av de uformelle prosessene innen forskning og undervisning nasjonalt og internasjonalt. Derfor er vi ofte på etterskudd. Tiltres ikke Forbundets organisasjonsområde omfatter over 100 statsetater og 100 virksomheter utenfor staten, jfr liste i organisasjonspolitisk beretning. Tjenestemannsbladet skal derfor dekke alle virksomheter så godt det er mulig. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 4, 1. strekpunkt endres til: - utgi eget medlemsblad og gjennomføre annen aktiv. Vi betegner ikke Tjenestemannsbladet som et fagblad og mener derfor det er mer korrekt med betegnelsen medlemsblad. I tillegg vil vi stryke navnet Tjenestemannsbladet. Dette for å unngå å være bundet av vedtektene, hvis man i kommende periode skulle ønske å endre navnet på medlemsbladet. Tiltres. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 3 Skatteetaten. 4, 6. kulepunkt endres til: delta i utforming av bank- og forsikringsordninger, samt andre medlemsfordeler til beste for medlemmene og deres familier NTL har allerede flere medlemsfordeler enn kun forsikringsordninger. Teksten bør derfor gi uttrykk for at forbundet vil være med og utforme alle typer medlemsfordeler. Landsstyrets innstilling til forslagene og 6.2.7: Tiltres. Med bakgrunn i dette forslaget og tiltrådte forslag ovenfor skal 4 lyde: For å nå de fastsatte mål, vil forbundet: utgi eget medlemsblad og gjennomføre annen aktiv informasjon ved blant annet møter, 12

13 foredrag og oppsøkende virksomhet i organisasjonsleddene, og ved å delta i den offentlige debatt gjennomføre kurs og annen opplæringsvirksomhet, for å fremme organisasjonsmessige og faglige kunnskaper, og for å skape forståelse for den verdi som ligger i felles innsats og godt kollegialt samhold opprette avtaler og overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår, medbestemmelse, likestilling, arbeidsmiljø m.v. utarbeide handlingsprogrammer og derigjennom trekke opp fagligpolitiske målsettinger innenfor områder fastsatt av landsmøtet og landsstyret gjennom aktivt samfunnsengasjement ta del i utformingen av den offentlige administrasjon, sikre arbeidsplassene og utvikle den offentlige servicevirksomhet delta i utforming av bank- og forsikringsordninger, samt andre medlemsfordeler til beste for medlemmene og deres familier søke samarbeid med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, for gjennom felles opptreden å skape enhet og kraft, for å nå fastsatte mål spesielt ivareta medlemmenes rettigheter og interesser i omstillingsprosesser for øvrig arbeide på den måte og med de midler som forbundet finner tjenlig til beste for medlemmene. 5, Medlemskap Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.A, 1. avsnitt, punktum settes etter organisasjonsområde. Ny setning: Det forutsettes at medlemmer aksepterer forbundets vedtekter. Vi kjenner ikke til at man noen som helst plass i forbindelse med innmelding godkjenner vedtektene. Hvis så skulle gjøres, måtte man forplikte godkjenningen med en underskrift, og innmeldingsblanketten måtte si noe om dette. Uansett er det ikke korrekt, så lenge som at det nok er kun spesielt interesserte som leser vedtektene før innmelding. Forslaget tiltres, og 5.A, 1. avsnitt, gis følgende utforming: Som medlemmer kan opptas alle lønnstakere som har hovedstilling innenfor forbundets organisasjonsområde. Det forutsettes at medlemmene aksepterer forbundets vedtekter. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.A, 2. avsnitt endres til... og som aksepterer forbundets vedtekter, kan Vi kjenner ikke til at man noen som helst plass i forbindelse med innmelding godkjenner vedtektene. Hvis så skulle gjøres, måtte man forplikte godkjenningen med en underskrift, og innmeldingsblanketten måtte si noe om dette. Uansett er det ikke korrekt, så lenge som at det nok er kun spesielt interesserte som leser vedtektene før innmelding. 13

14 Forslaget tiltres, og 5.A, 2. avsnitt, gis følgende utforming: Lønnstakere med bistilling innenfor forbundets organisasjonsområde, og som aksepterer forbundets vedtekter, kan inntas som bimedlemmer etter nærmere regler fastsatt av forbundsstyret. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 109 Skoler og institusjoner 5, inn som nytt tredje kapittel: Fosterforeldre kan begge være medlemmer av forbundet. Ektefellen som mottar lønn, har ordinært medlemskap i forbundet. Den av fosterforeldrene som ikke mottar lønn, benevnes som bi-medlem og kan tas opp som medlem i forbundet mot en redusert kontingent. NTL s vedtekter del II 5 beskriver ulike former for medlemskap. I avdeling 109/09 Fosterhjem er 10% av medlemmene bi-medlemmer. Betegnelsen bi-medlemmer finnes ikke i NTL s vedtekter. (Ordlyden på forslaget og plasseringen under 5 kan eventuelt justeres.) Forslaget tiltres ikke. Når det gjelder begrepet bimedlem, vises til innstillingen vedrørende 5.A pkt 2 ovenfor. Forbundet har hatt tilbud om bimedlemskap siden slutten av 80-tallet. Det er flere former for medlemskap enn de som er nevnt i 5.A og med spesialtilpasninger i forhold til innholdet i medlemskapet etter vedtak i forbundsstyret. Bl.a. har vi soldatmedlemmene i internasjonale styrker med en egen kollektiv forsikringsordning. Vedtektene må i størst mulig utstrekning utformes generelt, mens forbundsstyret lager tilpasninger, der dette er nødvendig for å kunne verve spesielle medlemsgrupper. Ordningen med medlemskap til den av fosterforeldrene som ikke mottar lønn, er en tilpasning som er vedtatt av forbundsstyret. Til orientering kan også nevnes at den aktuelle avdelingen, avd , Fosterhjem, har 112 yrkesaktive medlemmer per Den foreslåtte vedtektsendringen ville derfor kun gjelde et lite antall medlemmer. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 3 Skatteetaten. 5.A, 4: ny siste setning: Det samme gjelder dersom hele eller deler av en virksomhet overføres til annen virksomhet. 14

15 Vi ser i dag mange ulike typer endringer av statlige virksomheter. Teksten er endret kun for å dekke flere typer endringer, ikke kun nedleggelse av virksomheter. Forslaget tiltres, og 5.A, 4. avsnitt gis følgende utforming: Arbeidsledige medlemmer opprettholder sitt medlemskap med lokal tilhørighet. I de tilfeller hele virksomheter legges ned, overføres medlemskapet til et dertil egnet organisasjonsledd. Det samme gjelder dersom hele eller deler av en virksomhet overføres til annen virksomhet. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.A, 6. avsnitt endres til: Personer som er på arbeidsmarkedstiltak innenfor forbundets organisasjonsområder, kan opptas som medlemmer. Arbeidsmarkedstiltak dekker opplæring eller arbeid. Arbeidsmarkedsetaten er ikke lenger en betegnelse på etaten. Forslaget tiltres, og 5.A, 6. avsnitt, gis følgende utforming: Personer som er på arbeidsmarkedstiltak eller liknende innenfor forbundets organisasjonsområde, kan opptas som medlemmer etter regler fastsatt av forbundsstyret. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.C endres til: Forsikringsrettighetene og det formelle medlemskapet (stemmerett og valgbarhet) trer i kraft, når innmeldingen er registrert i forbundet. Umiddelbart etter registrering skal medlemmet ha beskjed om at medlemskapet er trådt i kraft. Vi foreslår endringen for at medlemmer ikke skal bli skadelidende på grunn av tregheter i systemet (trekk av kontingent) mellom forbundet og de forskjellige arbeidsgiverne. Første setning i forslaget tiltres ikke. Intensjonen i andre setning anses ivaretatt ved innføringen av nye rutiner ved forbundskontoret i april, se begrunnelsen nedenfor. I dagens vedtekter er det gjort et skille mellom forsikrings- og medlemsrettighetene, fordi det rent praktisk er mulig å skille mellom registreringene. Prinsippet er at man ikke har rettigheter, før man har betalt for dette. 15

16 Tidligere gjaldt heller ikke LOfavør Kollektiv Hjemforsikring, før premien var betalt. Men mange sa opp sine innboforsikringer, samtidig med at innmeldingsblanketten ble sendt til NTL. Kollektiv Hjemforsikring ble derfor gjort gjeldende fra innmeldingen var datostemplet mottatt i forbundet, for at medlemmet skulle være sikret, hvis noe oppsto. Selve medlemskapet registreres i forbundets medlemssystem, først når det er kontrollert at innmeldingsblanketten er tilstrekkelig utfylt bl.a. med hensyn til arbeidsgiver og lønnsutbetaler. Det hender at forbundet bruker noe tid på å komme i dialog med medlemmet, for å få korrekt informasjon. I tillegg kommer rutinene i forhold til innmelding til lønnsutbetaler for trekk i lønn. Forbundet begynte i april med nye rutiner vedrørende informasjon til nye medlemmer. De som sender innmeldingsblanketten i papirform, får straks en skriftlig melding fra forbundet om at blanketten er mottatt samme dag, og at Kollektiv Hjemforsikring gjelder fra denne datoen. I tillegg informeres kort om lønnstrekket og om når medlemmet kan forvente mer informasjon fra forbundet og LOfavør Medlemskort om medlemskapet og forsikringen. Tilsvarende bekreftelse sendes automatisk og elektronisk til de som melder seg inn via internett. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105 Aetat 5.G, Æresmedlemsskap hederstegn, nytt avsnitt: Forbundet skal ved årets begynnelse varsle organisasjonsledd om hvilke medlemmer som i løpet av året skal tildeles hedersmerker. Dette vil lette arbeidet til avdelingene, samt at man forhåpentligvis oppnår at de medlemmer som skal ha hederstegn, får det til rett tid. Vi har hørt flere historier om at hederstegn er utdelt flere år etter at de rettmessig skal ha vært tildelt. Forslaget tiltres, og 5.G, fjerde avsnitt, skal lyde: Det lokale organisasjonsledd er ansvarlig for at tildeling av 25- og 40-års merker foretas. Forbundet skal ved årets begynnelse melde fra til organisasjonsleddene om hvilke medlemmer som i løpet av året skal tildeles hedersmerker. Forslaget forstås slik at forbundet skal melde fra om hvilke medlemmer som skal ha hederstegn. Organisasjonsleddene må deretter bestille merkene for utdeling på det tidspunkt som passer i deres møteplaner. 6, Kontingent Forslag nr: Fra: NTL/avd. 3-7 Sentralskattekontoret for Storbedrifter NTL innfører vedtektsbestemmelser som åpner for maksimalkontingent. I avdelingen har tilgangen av nye medlemmer tørket ut. Kontoret tilsetter mange nye, 16

17 fortrinnsvis med høyere utdannelse, som vi er ikke i stand til å konkurrere om, bl.a. fordi: Vi ikke tilbyr profesjonsforening med faglig tilhørighet og tilbud Vi har høyere kontingent enn alle eksisterende konkurrenter En måte å signalisere en sterkere prioritering av langtidsutdannede medlemmer på, vil være innføring av en maksimalkontingent. Dette vil også være en erkjennelse av at nytten av medlemsskapet ikke stiger proporsjonalt med lønnen, og at det tross et visst inntektsfradrag er grenser for hvor dyrt et medlemsskap bør være. En undersøkelse hos medlemsservice i samarbeidende Fagforbundet viser at de har en maksimalkontingent beregnet til 1,45 % (standard kontingentsats) av lønnstrinn 45 i Statens Lønnsregulativ. I beløp utgjør dette kroner, basert på ovennevnte lønnstrinn pr Korrigeres dette for NTLs kontingent på 1,1 %, vil det være lønnstrinn 61 som ligger nærmest som beregningsgrunnlag for maksimalkontingent i Fagforbundets størrelsesorden. Det skal også legges til at ca 10 % av medlemsforeningene i Fagforbundet har lokal tilleggskontingent, vanligvis et tillegg på 0,05 0,15 % til standardkontingenten. 90 % av medlemsforeningene har altså ikke tilleggskontingent. Slike muligheter finnes vel ikke i NTLs vedtekter. Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet. Ettersom det er såpass kort tid igjen til landsmøtet (6-7 måneder), antas det derfor at det mest formålstjenlige er at det åpnes for innføring under landsmøtet, med fullmakt til landsstyret å beslutte eventuell faktisk gjennomføring av vedtaket etter at nødvendige utredninger er gjennomført. Landsforeningens innstilling: Intensjonen i forslaget støttes. Det vises for øvrig til forslag til NTLs vedtekter 6.A nr. 1 fra styret. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 3 Skatteetaten. 6.A nr. 1, forslag til ny tredje setning: Maksimalkontingent kan fastsettes av landsmøtet eller landsstyret. NTL-Skatt ønsker at det utredes om det kan være aktuelt med en maksimalkontingent for medlemmer i NTL. Dersom utredningen konkluderer med at forbundet bør ha slik maksimalkontingent, bør denne kunne fastsettes før neste landsmøte. Landsstyrets innstilling til forslagene og : Forslaget oversendes landsstyret for utredning i perioden. Landsstyret gis fullmakt til å innføre en maksimalkontingent, hvis utredningen og den senere organisasjonsmessige behandlingen tilsier at dette er ønskelig. Landsstyret foreslår videre at det ikke tas inn vedtektsbestemmelser om maksimalkontingent nå. Hvis dette blir innført i perioden, kan det tas inn på neste landsmøte. Forbundet innførte prosentkontingent i 1980, som en oppfølging av vedtak på landsmøtet 17

18 i Det ble samtidig vedtatt en maksimalkontingent. Denne ble imidlertid fjernet igjen av landsmøtet i 1986, med hovedbegrunnelse at maksimalkontingenten var knyttet til gjeldende beløp for skattefritak for fagforeningskontingent. Med ulike skattevedtak i Stortinget ble det derfor ofte behov for endringer av maksimalbeløpet. Skattefradragets størrelse var også uavhengig av lønnsutviklingen. Hele ordningen med maksimalkontingent ble derfor ansett å stride mot prinsippet om et rettferdig kontingentsystem. Rettferdigheten i systemet med prosentkontingent var i utgangspunktet en del av premissene, da denne kontingenttypen ble innført i forbundet. Siden dette er så pass lenge siden, kan det være greit å ta en ny gjennomgang av problemstillingene i neste landsmøteperiode. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at forbundet har ca yrkesaktive medlemmer i statssektoren med avlønning i ltr 60 eller høyere. Dette utgjør 4.2 % av de yrkesaktive medlemmene i staten. Det er grunn til å anta at prosentsatsen i overenskomstsektoren er omtrent tilsvarende. Det gjøres også oppmerksom på at vedtektenes 6.A pkt 6 har bestemmelser om tilleggskontingent (særkontingent) i NTLs organisasjonsledd. Noen få av forbundets organisasjonsledd har i dag slik tilleggskontingent. Se også forslag om å ta inn punkter om mulighetene for tilleggskontingent i Normalvedtektenes 2.C, 2.G og 3.C, for å tydeliggjøre denne muligheten bedre. Forslag nr: Fra: NTL/avd. 3-7 Sentralskattekontoret for Storbedrifter NTL innfører introduksjonskontingent for nye medlemmer som ikke tidligere har vært medlem i LO-forbund. Kontingenten settes til 50 % av ordinær kontingent det første året man er medlem. I avdelingen har tilgangen av nye medlemmer tørket ut. Kontoret tilsetter mange nye, men vi er ikke i stand til å konkurrere om dem, bl.a. fordi: Vi ikke tilbyr profesjonsforening med faglig tilhørighet og tilbud Vi har høyere kontingent enn alle eksisterende konkurrenter Vi ikke tilbyr noe som oppfattes som vesentlige merverdier for medlemmene, ut over det våre konkurrenter gjør Lønnsutvikling for den enkelte er uavhengig av foreningsmedlemskap Vi fremdeles sliter med partitilknytningen En lavere kontingent det første året vil medføre at folk kan prøve medlemskap, og forhåpentlig forbli medlemmer også senere. NTLs vedtekter åpner ikke for introduksjonskontingent nå, det må først skje endringer ved landsmøtevedtak. Landsforeningens innstilling: Forslaget støttes. Forslaget tiltres ikke. 18

19 Forbundet får hvert år ca nye medlemmer. Med en gjennomsnittskontingent på kr per år (grunnlag for forbundets budsjett for 2006), vil dette gi et inntektstap på til sammen 4 mill kr per år. 30 % av dette blir utlignet på organisasjonsleddene ved tilbakeføringen av kontingent, dvs kr 130 per år per yrkesaktivt medlem. Både forbundet og lønningskontorene må i tillegg bruke ressurser på å følge opp at introduksjonskontingent går over til ordinær prosentkontingent etter ett års medlemskap. I stedet for en introduksjonskontingent må forbundet, både sentralt og lokalt, gjøre en så god jobb for medlemmene at potensielle medlemmer får høre om dette. Vi må sammen sørge for at de får lyst til å melde seg inn, selv om det koster litt mer enn hos konkurrentene. I tillegg kan vurderes flere introduksjonstilbud til nye medlemmer, eks kurstilbud spesielt vinklet på nye medlemmer. Forslag nr: Fra: NTL/avdeling Trygdeetatens innkrevingssentral 6.A, pkt 2 Kontingent er 1,0 % av medlemmenes innskuddspliktige lønn til Statens Pensjonskasse. Kontingent bør endres fra 1,1 % til 1,0 % av brutto lønn. Vi har opplevd at konkurrerende organisasjoner har brukt som verveargument at de har lavere kontingent enn NTL. Landsforeningens innstilling: Støttar ikkje forslaget. Grunngjeving: Ein reduksjon i kontingenten på 0,1% er minimal for den enkelte og vil, slik vi ser det, i liten grad påverke rekrutteringa til NTL. Ein reduksjon i kontingenten på 0,1% vil derimot kunne ha store konsekvensar for drifta av NTL og organisasjonsledda. Forslaget tiltres ikke, jfr begrunnelsen fra landsforening 103 Trygdeetaten. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101 Forsvaret 6.B endres til: Av totalkontingenten tilbakeføres 31% til landsforeninger og foreninger med stor geografisk utstrekning. Andre formelle organisasjonsledd tilbakeføres 30%. Hvilke foreninger som kommer i første kategori (stor geografisk utstrekning), avgjøres av landsstyret. Flere av de største statlige virksomhetene har gjennomført, eller er i ferd med å gjennomføre, omstillinger/nedbemanninger som påfører berørte landsforeninger/foreninger ekstra oppgaver. Nedgang i medlemsantall på grunn av omstillinger fører ikke til tilsvarende nedgang i henvendelser fra medlemmer og lokale tillitsvalgte. Tvert i mot er behovet for oppfølging/medlemspleie større enn noen gang. 19

20 Det er også en trend at stadig flere oppgaver delegeres ut til lokale enheter, noe som igjen medfører at lokale tillitsvalgte må tilføres kompetanse som det tidligere bare var behov for på sentralt nivå. Opplæring og oppfølging av de lokale tillitsvalgte er landsforeningens/foreningens ansvar, noe som legger beslag på store deler av landsforeningenes ressurser. En heving av tilbakeføringsprosent vil gjøre organisasjonsleddene bedre i stand til å dekke dette økte behovet. Forslaget oversendes landsstyret for utredning i perioden. Landsstyret gis fullmakt til å endre systemet for tilbakeføring av kontingent, hvis utredningen og den senere organisasjonsmessige behandlingen av denne tilsier at dette er ønskelig. Hvis tilbakeføringsprosenten for kontingent til organisasjonsleddene blir endret av landsstyret, må en samtidig vurdere å endre overføringen til Organisasjonsfondet. Landsstyret foreslår videre at det ikke tas inn i vedtektene bestemmelser om forskjellige prosentsatser for tilbakeføring av kontingent nå. Hvis dette blir innført i perioden, kan det tas inn på neste landsmøte. En endring av tilbakeføringsprosenten som foreslått, vil gi 1 mill kr mer per år ut til organisasjonsleddene (dvs kr per yrkesaktivt medlem per år med utgangspunkt i regnskapstallene fra 2005). En økning av tilbakeføringen til organisasjonsleddene vil innebære at også organisasjonsledd med liten aktivitet får økt inntekt. Økt tilbakeføring til organisasjonsleddene vil gi tilsvarende mindre midler til forbundets drift. For å være sikker på at forbundets drift og aktiviteter kan opprettholdes på dagens nivå også i årene framover, må overføringen til Organisasjonsfondet vurderes på nytt, hvis tilbakeføringen økes. Det må nevnes at forbundets system for tilbakeføring av kontingent innebærer en solidarisk overføring av midler fra foreninger med mange høytlønte medlemmer til foreninger med mange lavlønte medlemmer. Dette fordi tilbakeføringen gjøres med likt kronebeløp per yrkesaktivt medlem, uavhengig av medlemmenes lønnsnivå. Et alternativ til å øke tilbakeføringsprosenten, kan være å øke overføringen til Organisasjonsfondet med 1 %. Økte overføringer til Organisasjonsfondet vil gi bedre treffsikkerhet ved at midlene brukes til konkrete, lokale tiltak. Landsstyret har innstilt på å gå igjennom retningslinjene og saksbehandlingsregler for Organisasjonsfondet. Arbeidet skal ta sikte på å øke bruken av fondsmidlene slik at de kommer organisasjonsleddene til gode i form av større lokal aktivitet. I et slik revidert regelverk kan det også legges opp til forutsigbarhet i den lokale økonomien ved tilsagn om støtte over lengre tid enn ett år, for eksempel ved store omstillingsprosesser. Se for øvrig også ulike forslag om Organisasjonsfondet under Øvrige forslag. Forslaget fra landsforening 101 åpner for en vurdering av hva som skal defineres som stor geografisk utstrekning. Er det tilstrekkelig at foreningen eller landsforeningen har stor spredning på medlemmenes bosted, uansett hvor mange/få medlemmer dette gjelder? Eller bør det stilles krav om at en viss prosentsats av foreningens eller landsforeningens medlemmer må være bosatt utenfor det sentrale Østlandsområdet - eller eventuelt utenfor de fem største byene? 20

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer