Finansdepartementet Att: ekspedisjonssjef Geir Åvitsland / avdelingsdirektør Per Øystein Eikrem Pb Dep, 0030 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansdepartementet Att: ekspedisjonssjef Geir Åvitsland / avdelingsdirektør Per Øystein Eikrem Pb. 8008 Dep, 0030 Oslo"

Transkript

1 Finansdepartementet Att: ekspedisjonssjef Geir Åvitsland / avdelingsdirektør Per Øystein Eikrem Pb Dep, 0030 Oslo Vår ref.: jpg Oslo, EN NÆRINGSPOLITIKK FOR FINANSNÆRINGEN Det vises til Finansforbundets brev til Finansminister Jensen av 18. desember 2014 vedr. ovennevnte. Det vises videre til etterfølgende dialog og møter med statssekretær Jon Gunnar Pedersen og Tore Vamraak, samt senest møte med Åvitsland og Eikrem 24. november Regjeringen og Stortinget har i året som har gått startet arbeidet med å formulere næringspolitikk for finansnæringen. En slik politikk må favne et bredt spekter av områder, herunder konkurransedyktige rammebetingelser, næringsutvikling for finansnæringen, forskning og utdanning, og finansnæringens rolle som tilrettelegger for bærekraftig utvikling. En næringspolitikk for finansnæringen skal ikke først og fremst tjene finansnæringen, men bidra til at næringen utvikler seg og drar i lag med samfunnet. En næringspolitikk forutsetter at myndighetene fremover i større grad bidrar aktivt med tiltak og samordning på en rekke områder som hittil har vært overlatt til næringen alene. I møtet i november signaliserte departementet åpenhet for innspill til konkretisering av næringspolitikk for finansnæringen, samt interesse for relevant bakgrunnsmateriale for å synliggjøre aktuelle utfordringer. Finansforbundet har etter vurdering av signaler og av behov gjort et arbeid for å konkretisere aktuelle tiltak innenfor et utvalg av de områdene forbundet skisserte i Den overordnete ambisjonen for Finansforbundet er fortsatt konkurransedyktige rammebetingelser og videre utvikling for finansnæringen i sin helhet. Forbundet ser imidlertid nødvendigheten av å bygge sten på sten. Vi tillater oss i denne sammenheng å fremme forslag til videreutvikling innenfor følgende områder; Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo, Dronning Eufemias gt. 16, 0191 Oslo, Tlf: 03040, Faks: Bankgiro: , Foretaksnr.: , Tilsluttet: YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, NFU Nordiske Finansansattes Union, UNI Union Network International

2 1. Forskning og utdanning 2. Pensjonsforvaltning 3. Finansnæringens rolle i det grønne skiftet 4. Utkontraktering For hvert av disse områdene følger vedlagt en kort oppsummering av faktuelle utfordringer. Til hvert område fremmer Finansforbundet forslag til tiltak som bør vurderes i operasjonaliseringen av en næringspolitikk for finansnæringen. Beskrivelsene tar ikke sikte på å være uttømmende. Rapporter og faktagrunnlag er vedlagt i oppsummerende form, men ettersendes i sin helhet på forespørsel. Finansforbundet bidrar gjerne med innspill, utfyllende informasjon eller annen involvering der det er ønskelig. Finansnæringen skal oppfylle sin rolle som blodomløpet som sikrer fremvekst av ny og eksisterende økonomi, i distriktene og sentralt. Vi trenger en konkret næringspolitikk for finansnæringen. En politikk som ivaretar både små og store markedsaktører, privat- og bedriftskunder, bygd og by. Med vennlig hilsen FINANSFORBUNDET Pål Adrian Hellman forbundsleder

3 Forskning og utdanning Tallene fra SSB viser videre at de siste ti årene er flere tusen ansatte med grunn-, videregående- og fagskolenivå erstattet av ansatte med bachelor- eller masternivå. Det er stor utskifting av eldre medarbeidere for å hente inn yngre som det antas har «rett kompetanse og rett innstilling». Det siktes her først og fremst til trender med digitalisering og nye grenseflater for kundene. I dag overlates mye av forskningen på området til privat finansiering og private initiativ. Både midlene som er tilgjengelig og forskningsmiljøene fremstår som fragmenterte. Tilsvarende trekkes det ikke i særlig grad linjer mellom de forskjellige utdanningsmiljøene. På sentrale områder som Fintech mangler det dedikerte utdanningsprogrammer. Utskiftingen av kompetanse har store konsekvenser for arbeidslivet. SSBs statistikk for ansatte i forhandlingsområdet mellom Finans Norge og Finansforbundet viser at antallet ansatte per årskull faller fra regulativlønte ved alder 61 år og yngre til under 400 ved alder 64. Av 67-åringer var det i 2014 kun 54 fortsatt var i arbeid. Finansforbundet erfarer at 62-åringer i finansbransjen får etterbetalt lønn i opp til tre år for ikke å arbeide. Trenden i 2015 er at «cut off» settes stadig lavere, og en god del lavere enn 62. Tall for 2015 vil trolig vise dette tydelig, når de foreligger. En global undersøkelse om utdanning for bank- og forsikringsansatte foretatt av Deloitte viser at økonomistudenter som søker seg til bank og forsikring er mindre interessert i innovasjon enn andre økonomistudenter. Økonomistudenter med spesiell interesse for bankvirksomhet uttrykte i tillegg mindre interesse for etikk enn gjennomsnittet. Dette kan tyde på at bank og forsikring, til tross for utskiftingstakten, i dag ikke rekrutterer de kandidatene som er best egnet til å møte samfunnets fremtidige behov. En næringspolitikk bør Utrede finansiering og organisering av et organ til fremme av forskning, utdanning og bærekraft for finansnæringen i Norge. Et slikt organ kan bygges på styret for Bankenes Sikringsfond, etter modell av Norges Sjømatråd, ved bruk av overskuddslikviditet og avkastning fra banksikringsfondet Tilordne midler til forskning og utvikling av fremragende forskningsmiljøer innenfor finans gjennom Norges Forskningsråd Bidra til å etablere nettverk eller utvide eksisterende nettverk, sammen med næringen, NHH, BI, Universitetet i Oslo, Finansforbundet og andre, for å styrke forskning/forskningsmiljøer og kompetanse innen finans.

4 Legge til rette for systematisk etter- og videreutdanning i finansnæringen som bidrar til at ansatte kan være attraktiv arbeidskraft helt frem til lovbestemt pensjonsalder, også gjennom opparbeidet realkompetanse Sikre at tilstrekkelig opplæring om bærekraft og ansvarlighet inngår i ulike opplæringsprogrammer. For er eksempel gjennom støtte til autorisasjonsordningen for finansrådgivere, AFR Bidra til etablering av eget masterstudie i Fintech med inspirasjon fra Storbritannia og Danmark Justere relevante mandater for å sikre at oljefondets forvaltningsmiljø bidrar mer aktivt til utvikling av nasjonale kompetansemiljøer på finansområdet, herunder utvidet bruk av trainee-ordninger, bredere samarbeid med utdanningsinstitusjoner, igangsettelse av forskningsprosjekter med mer Bringe inn forskning og utdanning for finansnæringen som et satsingsområde i kommende stortingsmeldinger på dette området Vurdering: Konkurransen er hard, og kunnskap og forskning skaper fortrinn. En næringspolitikk bør ha klart for seg hvilke framtidige kunnskaps- og kompetansebehov det er behov for. Dersom kompetansebehovet ikke dekkes gjennom eksisterende utdanningstilbud i Norge, må det vurderes hvordan dette kan organiseres for fremtiden. Siden kravene til innovasjon og utvikling er så betydelige, er det viktig at finansnæringen ikke får utvikle seg til et «brain drain» som kun utnytter samfunnets beste hoder i de beste årene. Trenden med utskifting av kompetanse og erstatning av arbeidstakere uten høyere utdanning før lovbestemt pensjonsalder henger dårlig sammen med arbeidslinjen. Hvis finanssektoren skal utvikle seg som en næring for andre næringer er det behov for integrering og broer mellom finans og øvrig næringsliv. Dette gjelder også mellom de forskjellige læringsstedene og studiene for finans og samfunnet for øvrig. Dersom gapet blir for stort kan det bidra til manglende helhetsforståelse. Utvikling av clustere som inkluderer utdanning, forskning/innovasjon og næring er en måte å få samspillet til å fungere. Autorisasjonsordningen for finansrådgivere (AFR) ble i sin tid innført for å styrke kompetansen og den etiske standarden i forbindelse med aktørenes kunderådgivning. Dette har vært en vellykket satsing som har klart å kombinere disse ambisjonene på en god måte. Finansforbundet er bekymret for signaler fra noen av aktørene som ut fra kostnadshensyn vurderer å kutte denne ordningen som en obligatorisk del for sine kunderådgivere. Dette vil både kunne svekke det generelle kompetansenivået og svekke tilliten til aktørene.

5 En næringspolitikk må drøfte behovet for forskning. Norsk næringsliv har historisk sett utviklet seg i nært samarbeid med forskningen. Det bør vurderes om forskere innen finans har like god tilgang til forskningsmidler som forskere innen andre viktige samfunnsområder. I dette arbeidet er det like viktig å studere samspillet mellom finans og næringen for øvrig som finans isolert. Det bør være en prioritert oppgave å kunne realisere de forskningsresultatene som fremkommer. Som regel er det behov for risikovillig kapital. En næringspolitikk bør vurdere om finansgründere har og bør ha tilgang til det samme virkemiddelapparatet og risikovillig kapital gjennom innovasjonsmidler som andre unge entreprenører.

6 Pensjonsforvaltning Statistikk fra Finans Norge ( viser tydelig at norske ytelsespensjoner nå blir aktivt blir faset ut og erstattet av innskuddspensjoner tall vil komme til å vise utviklingen enda tydeligere. Antallet fripoliser øker årlig. Nordea og Silver har varslet at de søker utflagging fra Norge, mens Storebrand har tilpasset seg gjennom omfattende utkontraktering og nedbemanning. Det er ikke lenger et marked for flytting av fripoliser. Pensjonskapital tilordnet ytelsesbaserte ordninger og fripoliser forvaltes uten avkastning for kundene, mens pensjonskapital tilordnet innskuddspensjon forvaltes helt annerledes. En næringspolitikk for finansnæringen bør Invitere til et trepartssamarbeid mellom finansmyndighetene, næringsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og konkurranse- og forbrukermyndighetene i en rådgivende pensjonskommisjon. La pensjonskommisjonen utrede spørsmål av felles interesse, slik som forvaltning av pensjon under opptjening og fripoliser, opprettelse av individuelle livsvarige pensjonskontoer og hvordan sikre oversikt over samlede pensjonsrettigheter for den enkelte. Åpne opp for bufferkapitalløsning for forvaltning av fripolisemidler. Endre pensjonslovgivningen slik at arbeidstakere på individuelt grunnlag kan betale pensjonsinnskudd innenfor rammen av skattefavoriserte ordninger dersom ikke virksomheten utnytter maksimale rammer. Øke innskuddsgrensen for individuell pensjonssparing (IPS) og fjerne skatte-assymetri knyttet til denne typen sparing Utrede en pensjonssparing for ungdom (PSU) hvor både individer og arbeidsgiver kan bidra med midler, som tilleggsordning dagens skattefavoriserte ordninger. Bidra til ansvarlig pensjonsrådgivning gjennom støtte til næringens AFR-ordning, slik at også liv- og skadeforsikring omfattes av helhetlige rådgivningsprogrammer. Utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser av å legge IORP-regelverket til grunn for pensjonsforvaltningen. Analysere konkurransebetingelsene for finansnæringen i Norge sammenlignet med utenlandsk næring for å sikre at norske bedrifter og privatkunder får kostnadseffektive pensjonsordninger.

7 Vurdering: God kapitalforvaltning er av stor betydning for vår fremtidige velstand. Det ligger fortsatt store utfordringer i regelverket for forvaltning av pensjonskapital. Kravene til ytelsespensjoner er kombinert med markedssituasjonen satt så høyt at det ikke er betalingsvilje blant arbeidsgivere til å opprettholde dem. Paradoksalt nok bidrar kravene som skulle sikre pensjonene til at ordningene avskaffes. Overgangen til innskudd vil medføre større forskjeller mellom fremtidens pensjonister. En næringspolitikk for finans på pensjonsområdet bør gjøre nødvendige justeringer som følge av at det enkelte individ nå har fått større ansvar for egen pensjonssparing. Det er behov for at den enkelte får tilstrekkelig anledning til å spare til sin egen pensjon. I motsetning til en ytelsesbasert ordning, hvor mye av pensjonskapitalen tilføres av livselskap og arbeidsgiver senere i yrkeslivet, er det i innskuddsbaserte ordninger hvor den enkelte selv har risikoen for avkastningen, avgjørende å få inn kapital til forrentning på et tidlig tidspunkt i yrkeslivet. Samtidig er det viktig å legge til rette for forvaltning av kapitalen i tråd med langsiktigheten i plasseringene. Kravet om årlig tildeling av avkastning med endelig virkning (såkalt årlig rentegaranti) medfører at langsiktige pensjonsforpliktelser forvaltes med svært kortsiktig horisont. Dette gir ikke god forvaltning. Etter et prinsipp om lik forvaltning ved lik risiko er det ikke fornuftig at kapitalen for ytelsespensjoner skal forvaltes med årlige garantier. Risikoen for resultatet er den samme i en innskuddspensjonsordning, men den er flyttet over på den enkelte. Finansforbundet er bekymret for at diskusjonen rundt LOs krav til brede ordninger for å redusere kostnadene delvis kan bygge på en sammenligning over landegrensene som ikke tar høyde for forskjellige nasjonale rammebetingelser for forvaltningen. Under paraplyen av EUs kapitalmarkedsunion og TTIP/TISA-forhandlingene arbeides det for bredere utveksling av finansielle tjenester over landegrensene. Etter hvert som dette arbeidet gir resultater vil ikke norske livselskap kunne konkurrere om ytelsesbaserte kontrakter under dagens regelverk. Da vil vi på sikt kunne oppleve at våre pensjoner forvaltes fra utlandet, med de rammer som gjelder der.

8 områdene på sikt. Bærekraftig finansnæring Norge har en finansnæring som vi kan være stolt av, og vi har tradisjon for miljø og ansvarlighet. En bærekraftig utvikling av finansnæring innebærer å utvikle mulighetene i næringen og samtidig sikre en ansvarlig forretningspraksis. Dette vil komme hele samfunnet til gode. Bærekraft stiller både krav til utøvelsen av virksomheten som en del av samfunnsoppgavene til næringen og til investeringer og utlån i eksterne engasjementer. Kapitalforvaltningsmiljøene i mange av de skandinaviske bankene er langt fremme i utviklingen av fond og produkter som tilfredsstiller særlige krav til bærekraftige investeringer. Videre ser vi at flere og flere aktører integrerer samme krav innen kredittvirksomheten, og at bransjen internasjonalt har etablert Ekvatorprinsippene for prosjektfinansiering. Næringspolitikken bør: Etablere tverrpolitisk enighet om stabile rammevilkår for bærekraftig næring som bidrar til det grønne skiftet, for å legge til rette for finansiering. Utnytte Statens Pensjonsfond Utland sin størrelse til å posisjonere seg for det grønne skiftet. Gå i bresjen for utvikling av mer konkrete retningslinjer for «hva som er bærekraftig» både nasjonalt og internasjonalt, i samarbeid med næring og NGO er. Sikre at grunnleggende kunnskap om bærekraft og ansvarlighet inngår i ulike opplæringsprogrammer. For er eksempel gjennom støtte til autorisasjonsordningen for finansrådgivere, AFR. Vurdere incentivordninger for å stimulere økt etterspørsel etter bærekraftig sparing og bærekraftige investeringer (jf. f eks. BSU og andre spareordninger med skattefradrag). Øremerke enda flere midler til tiltak som bidrar til kvalitet og tempo i forhold til det grønne skiftet Understøtte innovasjon og utvikling av forretningsmuligheter som fremmer det grønne skiftet med et forutsigbart regelverk og systematisk finansiering av forskning.

9 La statlige aktører som GIEK og Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og Enova i enda større grad bidra med støtte, garantier og låneordninger for å redusere finansiell risiko knyttet til aktuelle investeringer. Anerkjenne de gode arbeidet som utøves for bærekraftig forvaltning næringen og jobbe for større kunnskap og bevissthet rundt ansvarlige produkter i samfunnet for øvrig. Vurdering: Finansnæringen i Norge må være en sentral del av det grønne skiftet. Finansnæringen kan bidra gjennom kompetanse og tilgang på kapital. Finansnæringen kan utvikles som en verdiskapende næring som tilrettelegger for ny grønn økonomi i Norge. Uttalt langsiktighet fra myndighetene vil skape et bedre investeringsklima innen blant annet fornybar energi. Politisk forutsigbarhet gir lavere risiko og er et viktig premiss for at finansnæringen skal bidra med nødvendig kapital. Norske myndigheter har vært foregangsland for utvikling av internasjonalt bærekraftarbeid i mange internasjonale fora innenfor miljø og ressursforvaltning, og myndighetene bør også ta slike initiativ innenfor finans. Utvikling av en internasjonal standard for bærekraftige investeringer vil gjøre det lettere for utstedere og tillate investorer å enkelt sammenligne obligasjoner. Ved å arbeide på samme måte for internasjonale krav til ansvarlig finansvirksomhet, kan norsk finansnæring få et konkurransefortrinn internasjonalt etter hvert som forbrukerne blir oppmerksom på hvilke stater og hvilke bedrifter som oppfyller kravene. Kanskje bør også norsk finansnæring markedsføres som godt norsk. Det forutsetter et godt investeringsklima med konkurransedyktige og langsiktig forutsigbare rammevilkår både for finansnæringen og for det grønne næringslivet for øvrig. Ugunstige og usikre rammevilkår for fornybarnæringen er opplyst å ha vært til hinder for økt engasjement fra finansnæringen. Konkret mener Finansforbundet at det ville være fornuftig at myndighetene og finansnæringen samarbeider for å bygge opp høy kunnskap innenfor investering og finansiering av det «grønne næringslivet» på samme måte som norsk finansnæring har etablert seg som verdensledende seg på områder som f.eks. shipping og havbruk. Det bør arbeides for en større forståelse for næringens betydelse i samfunnet og synliggjøring av næringens viktige samfunnsrolle. Tiltak som stimulerer forskning og innovasjon vil generere bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidra til økt etisk bevissthet. Fremveksten av bærekraftige og sosialt ansvarlige investeringer i finansnæringen er svar på kritikken etter finanskrisen. Flere norske forvaltningsmiljøer ligger

10 allerede langt fremme. Det er et steg i riktig retning å tilrettelegge for at slike produkter er gunstige og lett tilgjengelige for forbrukerne. Statens pensjonsfond utland bør utnytte sin størrelse og posisjonere seg for det grønne skiftet. Dette vil i sin tur påvirke investeringer og satsninger i næringslivet samt styrke teknologiutviklingen som kan bidra til at de nye energikildene blir mer konkurransedyktige. Bærekraft innebærer også at det legges vekt på bedriftenes fokus på sosiale forhold og ansvarlighet i samfunnet. Dersom finansnæringen også kan vris i retning av å innta langtidsperspektiver i sin verdiskapning, vil det dra i samme retning som andre nasjonale hensyn.

11 Om utkontraktering Finansnæringen er en internasjonal konkurranseutsatt næring. I dag står utenlandsk eierskap bak mer enn halvparten av virksomhetene i finansnæringen. I seksårsperioden 2003 til 2009 har andelen økt fra 30 % til 49 %. Samtidig utkontrakteres mange deler av norsk finansnæring til utlandet. Rammebetingelser som blir for strenge bidrar til at norsk finansnæring selger virksomhet eller flytter utenlands. Norges bank publiserte i året som gikk rapporten «Finansiell infrastruktur 2015» med anbefalinger for en robust og effektiv infrastruktur i finans. I rapporten fremheves det at selskapene som utkontrakterer tjenester må være i posisjon til å drive effektiv kontroll og styring. Videre ser man utfordringer knyttet til konsentrasjon på leverandørsiden på en del it- og systemleverandører. Dette fører til økt sårbarhet. Norges Bank legger vekt på at selskapene som utkontrakterer virksomhet, kontinuerlig må vurdere om de bør innkontraktere igjen. En global forskningsundersøkelse om inn- og utkontraktering i 2014 utarbeidet av Deloitte konkluderer at myndighetsinsentiver til å innkontraktere i liten grad fungerer, når utkontraktering først har funnet sted. En næringspolitikk bør konkretisere hva som er et hensiktsmessig omfang av kjernevirksomhet som vi bør beholde i Norge. Finansforbundet anser at det bør utarbeides en forskrift om utkontraktering i medhold av Finansforetakslovens Vurdering: Finansforbundet har ingen prinsipiell holdning til om utkontraktering er riktig eller galt. Det kan være områder som egner seg gitt gode prosesser og oppfølgingsrutiner fra avsender. Dog er Finansforbundet bekymret for den sterke veksten av bruk av dette virkemidlet i de største finansinstitusjonene. Fra å tidligere omfatte noen hundre arbeidsplasser i Norge eksisterer det nå planer og utredninger som omfatter utkontraktering av flere tusen finansarbeidsplasser ut av Norge de nærmeste årene. (De minste finansinstitusjonene benytter seg i mindre grad av utkontraktering da de har for små volum). Bekymringen er grunnet både i antall arbeidsplasser som forsvinner ut av Norge, og at det stadig er nye fagområder som ønskes flyttet over til lavkostland (viktigste argument for utkontrakteringsprosessene). Gjennom disse prosessene ser vi også at viktige

12 kompetansemiljøer bygges ned i de norske delene av virksomhetene. Det er ikke lenger slik at utkontraktering kun er begrenset til rene støttefunksjoner. Utviklingen gjør at det vil være riktig å se på intensjonen i lovverket knyttet til hvor grensen for kjernevirksomhet går. Næringen må i fremtiden være, i en enda større grad, til stede på kundenes premisser. Finansforbundet forventer store endringer knyttet til teknologiutvikling og kundeadferd i årene som kommer. Dette vil kreve mye av næringens ledere og ansatte. Utkontraktering av arbeidsoppgaver for å redusere kostnader bør etter vårt skjønn være unntaket i en næring preget av høy kompetanse, produktivitet samt høye krav til sikkerhet og tillit. Utkontraktering er ikke en lettvint måte å effektivisere organisasjonen på. Transaksjonskostnadene blir ofte store, sparte kostnader kan fort «spises opp» av nye kostnader. Mye oppbygging av ny kunnskap skjer nå utenfor landet og Norge kan miste noe av sin innovasjonskraft. Norsk finansnæring må satse på kunnskap for å være attraktiv for kundene. Innovasjon og forskning vil være sentrale virkemidler for å nå dette målet. Det er ikke bare «å flytte hjem igjen» for dette fører til at bedriften ofte mangler den kunnskap som skal til. (Rapport «Outsourcing-hva viser forskning om mål og resultater?» (2013) Professor Petter Gottschalk) Ny teknologi er grenseløs. Finansforbundet mener at myndighetene bør foreta en vurdering av sikkerheten og personvern når så mange sensitive kundeopplysninger lagres i bl.a. grenseløse «nettskyer». Vi må sikre oss slik at sensitive kundeopplysninger ikke kommer på avveie og kan misbrukes. Finansforbundet mener at myndighetene snarest må iverksette arbeid med å utrede sikkerhetstrusselen ved utkontraktering og ivareta kundeinformasjon som sendes over landegrensene. Også forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap er relevant å vurdere i denne sammenheng. Dette er for viktig til bare å være opp til den enkelte bedrift.

13 Tabell 20. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet 1 per 1. september Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn. Antall Alder i tellingsåret Menn og kvinner Ansatte i alt Bankvirksomhet Forretningsbanker Sparebanker Forsikringsvirksomhet Menn Ansatte i alt Bankvirksomhet Forretningsbanker Sparebanker Forsikringsvirksomhet Kvinner Ansatte i alt Bankvirksomhet Forretningsbanker : Sparebanker Forsikringsvirksomhet Kilde: Statistisk sentralbyrå 1 Kun medlemmer i Finans Norge. Storebrand/IF er ikke med i tallene

14 YS arbeidslivsbarometer. Finansutvalg. Utvikling siste 5 år: Kravene på min jobb Avtatt mye Avatt noe Ingen endring Økt noe Økt mye Grunnskoleutdanning (10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole) Videregående utdanning (Allmennfag, yrkesskole eller annet) Fagutdanning/yrkesutdanning/fagbrev/videregående yrkesfaglig Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet

15 YS arbeidslivsbarometer. Finansutvalg. Hvor viktig er en sikker jobb Total Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet Fagutdanning/yrkesutdanning/fagbrev/videregå ende yrkesfaglig Videregående utdanning (Allmennfag, yrkesskole eller annet) Grunnskoleutdanning (10-årig grunnskole, 7- årig folkeskole) Svært viktig Viktig Verken viktig eller uviktig Lite viktig Ikke viktig i det hele tatt

16 Vedr. kompetansestandarder i finansnæringen forsikring og pensjon spesielt (Fra Finans Norge): 1. Kompetansestandarder for minimumskompetanse gjennom Finansnæringens autorisasjonsordninger Finans Norge har etablert Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) som har som misjon å «sette standard for rådgivningskompetanse i finansnæringen». Strategien for perioden finner her: I kommende strategiperiode blir regelverksutviklingen og de kravene som settes til kompetanse hoveddriveren for FinAuts arbeid. Målet er at kundene skal være trygge på at medarbeidere innehar kompetanse som samsvarer med myndighetskrav. Det understrekes at FinAut fremdeles skal sette standard for minimumskompetanse. Bedriftene må som tidligere ta ansvar for tilleggskompetanse i henhold til egen strategi og eget produktspekter. 2. Regelverk hoveddriver - dokumentasjon, oppdateringer og regeletterlevelse felles standarder For å sikre dette arbeidet, har Finaut etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse. Et av de svært aktuelle direktivene som nylig er er IDD (Insurance Distribution Directive) som blant annet setter minimums kompetansekrav innenfor "life", "non-life" og.. FinAut vil sørge for å sette nasjonale kompetansestandarder og følge kravene til dokumentasjon av kompetanse, oppdateringer og regeletterlevelse. FinAut har gjennom Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) etablert et regelverk, system og regime for å ivareta dette. 3. Dagens autorisasjons- og godkjenningsordninger De etablerte ordningene er i første rekke rettet mot ansatte i finansnæringen som driver salg- og rådgivning overfor forbrukere (privatkunder): Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) ble etablert i I 2011 åpnet AFR et søkbart nasjonalt register over autoriserte finansielle rådgivere, der kunder kan fa bekreftet at deres rådgiver er autorisert. Registeret inneholder omlag navn. Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) ble i 2009 etablert som en ordning med bedriftsintern gjennomforing. I 2013 ble GOS videreutviklet til en nasjonal ordning. Det er meldt inn rundt kandidater, og omlag halvparten av disse er med i bade AFR og GOS. Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) er av eldre dato og har gjennom tidene autorisert over 2100 kandidater. Ordningene drives i samarbeid med BI Bank og forsikring og har flere retninger (forsikringsrådgivere, skadebehandlere og personforsikringskonsulenter). I tillegg har næringen samlet seg om felles minimumskrav (fagplaner) for kredittradgivere og personforsikringsrådgivere i privatmarkedet. Felles for alle ordninger er fokus og egen fagplan i etikk og god rådgivningsskikk. Finans Norge har etablert en bransjestandard der god rådgivningsskikk er en vesentlig del, for fripoliser med investeringsvalg.

17 Når det gjelder pensjon og kompetanse om pensjon, inneholder fagplanen for AFR innenfor personlig økonomi, pensjon som egne emner, se her: Innenfor denne ordningen er både bredderådgivere i bank, rådgivere i rådgivningsselskaper og pensjonsrådgivere i forsikringsselskaper. Innenfor pensjon, finnes det i dag ikke en egen kompetansestandard i næringen, men flere av selskapene tilsluttet AFR (autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere) krever AFR autorisasjon for medarbeider som rådgir innenfor forsikringer med investeringsvalg. Dagens autorisasjonsordninger vil tilpasses nye regelverk og standarder. FinAut vil i 2016 jobbe ytterligere med internasjonalisering som et ledd i videre strategisk utvikling. 4. Minimumskompetanse bør ikke redusere satsningen på høyere utdanning Innføring av minimumskrav til kompetanse vil heve den generelle kompetansen og sørge for at forbrukerne / omverdenen forøvrig vet at medarbeiderne innehar en standard kompetanseplattform. Det er imidlertid viktig at denne satsningen ikke går på bekostning av utdanning og forskning på høyere nivåer i næringen. Finans Norge samarbeider blant annet med Handelshøyskolen BI gjennom et råd for bank og forsikringsutdanning som arbeider med fremtidens kompetanse- og forskningsbehov i finansnæringen.

18 Deloitte talent in banking survey, 2015:

19

Vår ref.: PAH/jpg Oslo,

Vår ref.: PAH/jpg Oslo, Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: PAH/jpg Oslo, 01.04.16 Høringssvar: Forskrifter til finansforetaksloven Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 21. desember 2015 med vedlegg

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

Vår ref.: PAH/jpg Oslo, Høringssvar: NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Vår ref.: PAH/jpg Oslo, Høringssvar: NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: PAH/jpg Oslo, 05.04.2016 Høringssvar: NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi Det vises til Finansdepartementets høringsbrev

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

Utviklingsseminar

Utviklingsseminar Utviklingsseminar 1.9.2015 Utviklingsseminar forankre og videreutvikle Status for ordningene Status fra arbeidsgrupper Ragnvald Sannes, BI Katarina Liden, SwedSec Jan Erik Fåne, Finans Norge Teknologisk

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen arrangerte

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 29.05.15. Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning)

Vår ref.: Oslo, 29.05.15. Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning) Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 29.05.15 Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning) Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon overalt Pensjon er vanskelig Gjennom generasjoner er dette sagt og trolig ment Pensjonsreformen brakte helt nye

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen)

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1 cr'-3-1- (t Deres ref. 12/185 KSj Vår ref. Dato 8.5.2012 Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Det vises

Detaljer

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold 1. Mandat for utredningen 2. Gjeldende rett 3. Arbeidsgruppens vurderinger 4. Tilknyttede

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 17/1884 17/00227-2 19.12.2017 Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres?

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Forsikringskonferansen 24. Januar 2017 Jan Otto Risebrobakken Direktør for næringspolitikk Pensjon er egentlig ganske enkelt Sparing + Avkastning = Årlig pensjon

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Den Norske Forsikringsforening Øistein Medlien 23. april 2014 2 Avsatte pensjonsmidler, 2013 Tall i mrd NOK 2013 Individuell kapital 39.0 Individuell pensjon 74.1 Privat

Detaljer

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet 1. Innhold 1. Bakgrunn og mandat for utredningen 2. Kort oversikt over pensjonsmarkedet 3. Gjeldende

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser.

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. 27. november 2017 Widar Salbuvik Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering

Detaljer

POLITISK PROGRAM

POLITISK PROGRAM POLITISK PROGRAM 2016 2019 ANSATTE Arbeidslivet Endringer Menneskene er den viktigste ressursen i næringslivet. Ansatte i finansnæringen opplever stadig raskere endringstakt. Endringene er et resultat

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 31.08.2017 Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Høring forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Det vises

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

BA-seminar 4. november 2015

BA-seminar 4. november 2015 BA-seminar 4. november 2015 GOS per 30.10.2015 9613 innmeldte kandidater (inkl. 46 hvilende og 1076 utmeldte) 4814 godkjente 3670 ikke godkjente 3048 internt godkjente 1766 nye kandidater 1803 internt

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett Finansdepartementet PB 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 10.05.2017 Vår ref.: 15-1710/MC Deres ref.: Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 31. oktober

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

Innskuddspensjon - Hva er det?

Innskuddspensjon - Hva er det? Innskuddspensjon - Hva er det? Om AS Stiftet i 1867 Norges eldste meglerforetak Kontorer i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen 140 ansatte Christian Theodorsen - Seniormegler hos AS er forsikringsmegler.

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 06.04.2017 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Roar Smelhus Markedsdirektør, MRIF 16.11.2016 2 «Long live the planet. Long live Humanity. Long live life itself P a r i s C l i m a t e A g r e e m e n

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 FRAMTIDAS TJENESTEPENSJON Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag pensjonspolitisk sekretariat i Fagforbundet Sterkere med enn uten - Fagforbundet LOs største forbund,

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

"Var det dette vi ønsket oss LO og forslaget til Pensjonskonto" Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver LO

Var det dette vi ønsket oss LO og forslaget til Pensjonskonto Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver LO "Var det dette vi ønsket oss LO og forslaget til Pensjonskonto" Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver LO Tariffpolitisk vedtak 2016 Styringsutfordringen Det er for mange og for oppstykkede enheter som samler

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 4. april 2008 1 2 1 Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Hva strides det om hvor? Vet ikke helt ennå krav Frontfaget

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13.

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13. Det kongelige Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 09/3131 FNMAO Vår ref: PES 14. september 2009 HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler Felles utredning om tjenestepensjon for Fellesforbundet og Norsk Industri - Hovedpunkter i felles forslag til endringer i dagens innskuddspensjonsregulering Vidar Nilsen Deloitte Christian Fotland Gabler

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Pensjonskontoer og økt mulighet for privat sparing i privat tjenestepensjon

Pensjonskontoer og økt mulighet for privat sparing i privat tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Pensjonskontoer og økt mulighet for privat sparing i privat tjenestepensjon Forsikringsforeningen 02.03.2016 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Oppdraget Rapport

Detaljer

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22.

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22. Oslo, 15.1.2004 Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

«Denne roboten er helt unik!» Kilde: Donald Duck nr

«Denne roboten er helt unik!» Kilde: Donald Duck nr «Denne roboten er helt unik!» Kilde: Donald Duck nr. 49-2014 FinAuts misjon FinAut setter standarden for rådgivningskompetanse i finansnæringen Kundene skal være trygge på at autorisert/godkjent medarbeider

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer