Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS"

Transkript

1 Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK Minste Bestillingsbeløp: NOK Bestillingskurs: NOK 0,75 pr. Aksje, hver Aksje pålydende NOK 0,10 Tilrettelegger 5. juni 2014 Dette Prospektet er utarbeidet av Agasti Wunderlich Capital Markets AS i henhold til verdipapirhandelloven 7-2. Prospektet er et nasjonalt registreringsprospekt og faller således ikke inn under verdipapirhandellovens regler om EØS-prospekter. Prospektet er ikke gjennomgått eller godkjent av noen offentlig myndighet, og vil av notoritetshensyn være registrert i Foretaksregisteret i henhold til verdipapirhandelloven 7-10.

2 Viktig informasjon Dette Prospektet («Prospektet») er utarbeidet i forbindelse med tilbud om bestilling av Aksjer i Realkapital Aktiv Europa AS ( Selskapet ). For definisjoner og begreper henvises det til kapittel definisjonskapittelet i dette Prospektet. Formålet med Prospektet er å gi potensielle investorer en overordnet beskrivelse av Selskapet og dets virksomhet. Selskapets eiendeler består hovedsakelig av en eiendom i Tour Lyon Bercy, Frankrike, og denne eiendommen eies gjennom holdingselskap i Luxembourg og Frankrike. Prospektet er utarbeidet av Agasti Wunderlich Capital Markets AS, som "Tilrettelegger", i samarbeid med Selskapets styre. Prospektet baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon mottatt av tredjemenn som vurderes som pålitelige. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende og investor oppfordres til å konsultere egne rådgivere, samt gjøre egne undersøkelser før det eventuelt fattes beslutning om å investere i Selskapet. Aksjene som er planlagt utstedt ("Aksjene") i emisjonen beskrevet i dette Prospektet ("Emisjonen") vil bli distribuert av Tilrettelegger, samt Invento Kapitalforvaltning AS, Stolt Finans AS og Optimum ASA («Distributørene»). Tilrettelegger vil bistå Selskapet ved tildeling av Aksjer, tegning av Aksjer, oppgjør fra investorer, godkjenning av at emisjonsprovenyet overføres til Selskapet og fysisk overføring av emisjonsprovenyet til Selskapet. Tilrettelegger vil imidlertid ikke fatte beslutning vedrørende tildeling av Aksjer og godkjenning av at emisjonsprovenyet overføres til Selskapet, kun rådgi Selskapets styre i disse spørsmålene. Godkjenningen av at emisjonsprovenyet overføres til Selskapet gjøres på bakgrunn av en redegjørelse fra Selskapets styre som bekrefter at forbeholdene i Emisjonen kan løftes. Det vil ikke bli gjort en selvstendig vurdering av Tilrettelegger knyttet til dette. Formålet med Emisjonen er finansiering av Selskapets kapitalbehov og utvikling av Selskapets eiendom i Frankrike ("Prosjektet"). Utvalgte investorer inviteres til å delta i Prosjektet gjennom å bestille Aksjer. Prospektet med dets vedlegg og Investorpresentasjonen (sammen referert til som «Dokumentasjonen») inneholder viktig informasjon som må leses grundig før det treffes noen beslutning om å investere i Selskapet. Potensielle investorer oppfordres derfor til å gjennomgå hele Dokumentasjonen nøye, og enhver beslutning om å bestille Aksjer bør baseres på den enkelte investors vurdering av Dokumentasjonen i sin helhet. Potensielle investorer oppfordres til å konsultere egne rådgivere før investeringsbeslutning fattes. Enhver investering i Aksjer vil være forbundet med risiko, og investeringer i Selskapet passer kun for investorer som forstår risikofaktorene og som aksepterer at hele eller deler av investeringen kan gå tapt. Et utvalg av relevante risikofaktorer er beskrevet i Prospektets kapittel 2, uten at denne beskrivelsen er å anse som uttømmende. Prospektet er kun utarbeidet i norsk versjon. Prospektet skal ikke anses om tilbud i andre jurisdiksjoner hvor denne er ulovlig eller medfører krav til ytterligere registrering eller offentlig godkjennelse. Selskapet planlegger å utstede Aksjer med et samlet emisjonsproveny under EUR 5 millioner, og plikten til å utarbeide EØS-prospekt etter verdipapirhandelloven gjelder derfor ikke. Prospektet har ikke blitt gjennomgått eller godkjent av prospektmyndigheten eller annen kontroll- eller tilsynsmyndighet, men er kun registrert i Foretaksregisteret. Selskapet kvalifiserer ikke som verdipapirfond som definert i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Selskapet er et lukket investeringsselskap. Selskapet avviker i en rekke forhold fra verdipapirfond i markedet, og omfattes ikke av verdipapirfondloven. I motsetning til for eksempel verdipapirfond, er ikke Selskapet undergitt noen form for tilsyn eller kontroll av Finanstilsynet eller annen offentlig myndighet. Dette Prospektet skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller posisjonstaking i omtalte markeder, men Prospektet inneholder vesentlig informasjon som bør leses før man beslutter å bestille Aksjer. Investorer oppfordres til å konsultere egne rådgivere før slik beslutning

3 fattes. Det understrekes at innholdet i dette Prospektet ikke er ment å være noen form for juridisk, kommersiell, investeringsorientert eller skattemessig rådgivning. Denne Prospektet distribueres til lite antall utvalgte investorer. Prospektet kan ikke videreformidles til andre, og det foreligger ikke et tilbud om å bestille Aksjer dersom dette Prospektet blir formidlet av andre enn Selskapet, Tilretteleggeren, Distributørene eller andre som har inngått skriftlig avtale med Selskapet. Aksjer kan bare bestilles ved bruk av Bestillingsavtalen vedlagt dette Prospektet. Innholdet i Prospektet er kun ment for bruk av personer og/eller selskap som har fått tilgang til informasjonen fra Tilrettelegger, Selskapet eller Distributørene. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted uten etter forutgående samtykke fra Tilrettelegger. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er autorisert til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Selskapet eller Tilrettelegger i forbindelse med utstedelsen av Aksjene, med mindre noe annet fremgår av Prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Prospektet er ajourført frem til den dato som fremgår av dets forside. Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke kan ha skjedd forandringer i forhold vedrørende Selskapet eller andre forhold som er beskrevet i Prospektet, etter dets datering. Det tas således forbehold om at vesentlige forhold inntruffet etter denne dato kan ha betydning for vurderingen av Selskapet. Selskapet og potensielle investorer er innforstått med at Tilrettelegger ikke har noe ansvar for å meddele om slike eventuelle forhold. Tilrettelegger gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige. Dette Prospektet er imidlertid ikke ment å gi en komplett beskrivelse av alle faktorene som innvirker på Selskapet eller markedene Selskapet opererer i. Tilrettelegger kan på ingen måte innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for investors formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i Prospektet må ikke oppfattes som noen garanti, forsikring eller løfte. Uttalelsene i Prospektet gir uttrykk for Tilretteleggers oppfatninger på det tidspunkt Prospektet ble utarbeidet, og oppfatningen vil kunne være gjenstand for endringer uten særskilt varsel. Tilrettelegger vil gjennomføre emisjonen med forbehold at det ikke avdekkes noen forhold med betydelig negativ effekt på Bestillers forventede avkastning i en begrenset gjennomgang av Selskapets regnskaper eller en juridisk gjennomgang av Selskapet. Den juridiske gjennomgangen vil avgrenses til kun den norske legale enheten, Realkapital Aktiv Europa AS, og den finansielle gjennomgangen vil bli gjort på konsernnivå med mindre Tilrettelegger finner det hensiktsmessig å vurdere enkeltselskaper. Gjennomgangene av selskapene er ingen fullstendig gjennomgang av Selskapet. De som vurderer å bestille aksjer i Emisjonen må således selv bære risikoen for forhold i Selskapet og de underliggende investeringer. En investor i Selskapet må selv bære risikoen for det som måtte være av feil, utelatelser og mangler i Prospektet. Dette Prospektet inneholder fremtidsrettet informasjon, herunder estimater og forventninger til Selskapets fremtidige finansielle posisjon, forretningsstrategi, planer og mål. Slike fremtidsrettede utsagn involverer både kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre faktorer som kan endre de endelige resultatene eller utviklingen til Selskapet. Fremtidsrettede uttalelser angår fremtidige forhold som ikke er historiske fakta, og er noen ganger identifisert ved ordene "tror", "forventer", "spår", "har til hensikt", "planlegger", "estimerer", "tar sikte på", "forutser", regner med, søker og lignende uttrykk. Slike fremtidsrettede utsagn er basert på mangfoldige forutsetninger vedrørende Selskapets nåværende og fremtidige forretningsstrategi og den industrien Selskapet opererer i, og er kun meninger og antagelser som er usikre og gjenstand for betydelig risiko. Uttalelser om fremtiden og fremtidige hendelser er basert på nåværende markedssituasjon og den informasjon som har vært tilgjengelig pr. dato for Prospektet. Tilrettelegger kan ikke gi noen garantier for at uttalelsene vil vise seg å være korrekte, da de faktiske resultatene kan vise seg å variere vesentlig fra slike uttalelser. Tilrettelegger kan heller ikke garantere at de antakelser som ligger bak slike fremtidsrettede uttalelser ikke inneholder feil. Tilrettelegger kan ikke bære noe ansvar for konsekvensene av at Selskapet, eller noen av deres respektive ledelser, styrer, ansatte, andre representanter eller andre, baserer seg på de verdier, estimater og tolkninger som inngår i Prospektet i sin beslutningstaking.

4 Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, avdelinger og ansatte i Agasti-konsernet, som Tilrettelegger er en del av. Det vil si at det kan foreligge informasjon i Agasti-konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende som har utarbeidet dokumentet. Det understrekes at en investering i Selskapet, herunder Aksjer utstedt av Selskapet, medfører risiko for tap for investor og i ytterste konsekvens kan hele investeringen gå tapt. Tilrettelegger og styret i Selskapet fraskriver seg ett hvert ansvar for økonomisk tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av Prospektet. Den enkelte investor oppfordres til å gjøre en selvstendig vurdering av en eventuell investering i Selskapet og å ta sin beslutning basert på sin økonomiske situasjon og egen vurdering av ønsket risikonivå. En beskrivelse av et utvalg av relevante risikofaktorer er inntatt i kapittel 2 "Risikoforhold". Denne beskrivelsen må ikke oppfattes som uttømmende. Den enkelte investor oppfordres også til å vurdere behovet for å innhente supplerende informasjon. Nye vesentlige omstendigheter eller vesentlige unøyaktigheter som kan få betydning for vurderingen av Aksjene som tilbys, og som oppstår eller blir kjent mellom datoen til dette Prospektet og Bestillingsperiodens endelige utløp, vil søkes meddelt gjennom et tillegg til Prospektet. Tilrettelegger er et norsk verdipapirforetak underlagt bestemmelsene i Verdipapirhandelloven og Verdipapirfoskriften, og innehar de nødvendige tillatelser som kreves for tilbydere av finansielle instrumenter. Tilrettelegger er et datterselskap av Agasti Holding ASA, med organisasjonsnummer NO Vennligst ta kontakt med Tilrettelegger for ytterligere informasjon vedrørende Prospektet, eierskap, offentlig kjente corporate oppdrag og øvrig informasjon relatert til Verdipapirhandelloven og Verdipapirforskriften. Informasjon om Tilretteleggers alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på Tilretteleggers hjemmeside Tilretteleggers adresse er: Bolette Brygge 1, Postboks 1753 Vika, 0122 Oslo, Norge. Telefon , faks Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov og underlagt norske domstolers eksklusive domsmyndighet. _

5 Innledning Selskapet er gjennom datterselskap eier av Eiendommen. Selskapet har et kapitalbehov ved at Eiendommens hovedleietaker har meldt fraflytting ved utløp av leiekontrakt, som er 31. oktober Kapitalbehovet har både en side mot bortfall av leieinntekter og en side mot ekstraordinære kostnader ved oppgradering av Eiendommen for å sette den i en utleiebar standard. Det samlede kapitalbehovet er estimert til EUR 5 millioner, som tilsvarer NOK 40,8 millioner 1. Vellykket reutleie av Eiendommen antas å være den viktigste verdidriveren for Selskapet. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet i et av de mer attraktive kontormarkedene i Paris. Det er relativt lav ledighet i området på ca. 4 %. Lokalene vil etter planen gjennomgå en betydelig renovering og for å fremstå som betydelig mer moderne og attraktive for potensielle leietakere. JLL og CBRE, som er engasjert som utleiemeglere for lokalene, har begge kontakt med flere store interessenter som hver potensielt kan fylle hele lokalet, samt potensielle leietakere for én eller flere etasjer. Hovedrisikoen på leiesiden er primært knyttet til hvor raskt lokalene leies ut og til hvilken leiepris. Enkelte av de mindre leietakere som har vært på befaring vurderer også kjøp av en eller to etasjer som eventuelt mer sannsynlig enn bare å leie. Dette forventes å være enda mer attraktivt for Selskapet enn ordinært utleie, og vil således kunne innebære høyere avkastning og lavere risiko enn hva som er lagt til grunn i Selskapets lønnsomhetskalkyler. Samtidig med at Eiendommen om kort tid vil stå uten leietaker, er Selskapets datterselskap (SCI RKEO II Lyon Bercy) i en legal prosess kalt Mandat ad Hoc som følge av at finansieringen på Eiendommen har utløpt. Långiver Société Générale har satt som krav for en videreføring av lånet at datterselskapet tilføres ny kapital for å være i stand til å gjennomføre forretningsplanen som er fremstilt for banken. Det er ikke stilt morselskapsgaranti fra Realkapital Aktiv Europa Lux SARL eller Realkapital Aktiv Europa AS. Tegningskursen i Emisjonen på 0,75 kroner er satt betydelig under siste rapporterte verdijustert egenkapital per 4. kvartal, 2013, på 7,29 kroner. Dette som en følge av at Selskapet er avhengig av å få tilført kapital for å kunne sikre gjenværende verdier. En eventuell emisjon på det foreslåtte nivået vil medføre en betydelig utvanning av eksisterende Aksjonærer. For å ivareta eksisterende Aksjonærers verdi er det besluttet å prioritere disse i tildelingen av Aksjer i Emisjonen før eventuelle eksterne Aksjonærer får anledning til å tegne. Eksisterende Aksjonærer gis således rett til å opprettholde sin eierandel, samt rett til å overtegne i Emisjonen. Ved en eventuell overtegning vil Aksjonærer bli avkortet pro-rata, likevel slik at alle eksisterende Aksjonærer er garantert å bli tildelt det antall Aksjer som er nødvendig for å opprettholde eierandelen. Dersom emisjonsbeløpet ikke nås på bakgrunn av bestillinger fra eksisterende Aksjonærer, vil eksterne investorer bli gitt mulighet til å delta. En vellykket Emisjon vil medføre iverksetting av Prosjektet. Oppgradering av lokalene vil bli igangsatt når leietaker flytter ut av Eiendommen og det forventes at dette vil ta omtrent seks måneder. Når Eiendommen er fullt utleid vil Eiendommen søkes solgt. Deler av arealene kan også bli solgt på et tidligere tidspunkt. Utdeling av kapital til Aksjonærene vil finne sted når Eiendommen er solgt og banklånet er nedbetalt. Dette forventes å være gjennomført mot slutten av 1. kvartal Kapitalen som hentes inn i Emisjonen vil stå på Tilretteleggers klientkonto inntil Styret mener at Selskapet har en tilfredsstillende finansiering for å gjennomføre Prosjektet. Med tilfredsstillende finansiering menes finansiering som dekker 2 års drift og med betingelser som ikke gjør at den forventede avkastningen på kapitalen hentet inn i Emisjonen avviker betydelig fra den som er beskrevet i dette Prospekt. Selv om Styret skulle mene at finansieringen er tilfredsstillende, gis det ingen garanti for at finansieringen faktisk viser seg å være dekkende eller at Selskapet i fremtiden ikke skulle ha behov for ytterligere kapital. Dersom generalforsamlingen ikke vedtar Emisjonen, eller dersom betingelsen for å tegne Aksjer og overføre tegningsbeløpet til Selskapets konto ikke er oppfylt, vil tegningsbeløpet bli tilbakeført til Bestillerens konto. Det kan ta inntil tre måneder fra dato for generalforsamlingen før det er avklart om Emisjonen gjennomføres. 1 Valutakurs per 2. juni, EUR/NOK: 8,1605

6 Definisjoner og ordliste De følgende definisjoner, ord og uttrykk anvendes i dette prospektet og skal forstås slik de er definert her, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen i teksten. Definisjoner i entall gjelder også for det samme ordet brukt i flertall og vice versa. Agasti Wunderlich Capital Markets, AWCM eller Tilrettelegger Agasti-konsernet Aksjer Aksjonær Bestiller Bestillingsbeløp Bestillingsblankett Bestillingskurs Bestillingsperiode Bestillingssted Betalingsdag Agasti Wunderlich Capital Markets AS, datterselskap av Agastikonsernet (organisasjonsnummer ) og Tilrettelegger og Distributør i denne Emisjonen Agasti Holding ASA med datterselskap (bl.a. Navigea Securities AS, Agasti Wunderlich Capital Markets AS og Obligo Investment Management AS), organisasjonsnummer ). Se mer om Agastikonsernet og dets alminnelige forretningsvilkår på hjemmesiden Aksjer i Selskapet De som er aksjonærer i Selskapet Den enkelte investor som bestiller Aksjer i Emisjonen Det totale beløp den enkelte investor ønsker å bestille for i Emisjonen, dvs. antall Aksjer multiplisert med Bestillingskurs Bestillingsblankett for bestilling av Aksjer i Emisjonen, inntatt som Vedlegg 2 i dette prospektet Det beløp som skal betales for hver Aksje som bestilles i Emisjonen, fastsatt til NOK 0,75 pr. Aksje, hver Aksje pålydende NOK 0,10 Fra og med den 5. juni 2014 til og med den 20. juni Selskapet forbeholder seg rett til å fremskynde eller forlenge Bestillingsperioden ved behov, likevel ikke med mer enn 31 dager beregnet fra 20. juni 2013 Utfylt Bestillingsblankett leveres til Tilrettelegger eller til Distributør. Epost-adresse: Oppgjørstidspunkt for de bestilte Aksjene Distributør Invento Kapitalforvaltning AS, organisasjonsnummer: Stolt Finans AS, organisasjonsnummer: Optimum ASA, organisasjonsnummer: Eiendommen Seks øverste etasjene av bygningen Tour Lyon Bercy med adresse Rue de Bercy Emisjonen EUR Emisjon på minimum NOK 40 millioner og maksimum NOK 41 millioner i Realkapital Aktiv Europa AS, tilsvarende utstedelse av minimum Aksjer og maksimum Aksjer, hver Aksje pålydende NOK 0,10 Euro 6

7 Forvalter Obligo Partners AS, organisasjonsnummer Investeringsperiode Den forventede utviklingsperioden til Prosjektet, som antas å være ca. 2 år IRR NOK OBS Prospektet Prosjektet Rehabiliteringsprogrammet Internal Rate of Return, som brukes til å beregne Prosjektets gjennomsnittlige årlige egenkapitalavkastning Norske kroner Orange Business Services Dette prospektet datert, 2. juni 2014, utarbeidet i forbindelse med Emisjonen Rehabiliteringsprogrammet og utsalg Beskrivelse av rehabiliteringsprogrammet Selskapet Realkapital Aktiv Europa AS, organisasjonsnummer Styret Styret i Selskapet Verdipapirhandelloven Lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75. VPS Verdipapirsentralen 7

8 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon... ii Innledning... 5 Definisjoner og ordliste... 6 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Risikofaktorer Eiendommen, tomt og leietakere Markedsforhold Selskapsmessige- og juridiske forhold Emisjonsteknisk informasjon Finansielle forhold og økonomiske nøkkeltall Tilrettelegger Distributør Øvrige rådgivere Risikofaktorer Risiko tilknyttet Selskapets finansiering Generelle risikofaktorer Bransjespesifikke risikofaktorer Selskapsspesifikke faktorer Eiendommen, tomt og leietakere Bakgrunn Historikk og tidsplan fremover Eiendommen Markedsforhold Fransk økonomi Kontormarkedet i Paris Andre kontorbygg til salgs/leie Selskapsmessige og juridiske Selskapsstruktur Investeringsstruktur Aksjekapital Aksjonærstruktur og utvanning Nærstående avtaler Vedtekter Finansiering av Selskapet Avkastningsmål Verdipapirregister og kontofører Selskapets styre og daglig drift av Selskapet Forvaltning, tilrettelegging og øvrig bistand Tekniske data vedrørende Emisjonen Formålet med Emisjonen Betingelser for gjennomføring av Emisjonen Bestillingsblankett Bestillingsperiode og bestillingskurs Bestillingssted Distributør Tildeling av Aksjer i Emisjonen Betaling for tildelte og bestilte Aksjer i Emisjonen

9 6.9 Ekstraordinær generalforsamling i Selskapet Tentativ tidsplan Finansielle forhold og økonomiske nøkkeltall Bakgrunn Kilder og benyttelse av kapital Honorarer Forutsetninger som er lagt til grunn i Prosjektet Budsjett for selskapet i perioden Sensitivitetsanalyse Skatteforhold Innledning Beskatning av personlig aksjonær bosatt i Norge Beskatning av selskapsaksjonær skattemessig hjemmehørende i Norge Beskatning av aksjonær skattemessig bosatt i utlandet Vedlegg 1 Selskapets vedtekter Vedlegg 2 Bestillingsblankett Vedlegg 3 Rehabiliteringsprogram Vedlegg 4 Bilder av Eiendommen Vedlegg 5 Revidert årsregnskap

10 1. Sammendrag 1.1 Innledning Selskapet har et kapitalbehov for å sikre videre drift. Selskapet eier gjennom datterselskap en eiendom (i Prospektet kalt Eiendommen), og Eiendommens hovedleietaker har meldt fraflytting. Eventuell reutleie er betinget av vesentlig oppgradering av Eiendommen, og Emisjonen er tenkt å bidra til å dekke dette kapitalbehovet. I tillegg er Selskapets datterselskap i mislighold av sin låneforpliktelse tilknyttet kjøpet av Eiendommen. Emisjonen er også tenkt å avhjelpe dette misligholdet, slik at datterselskapet kan fremforhandle en ny lånefinansiering. 1.2 Risikofaktorer En investering i Selskapet er forbundet med risiko. En beskrivelse av de sentrale risikofaktorene er inntatt i kapittel 2. Det må påregnes at det i tillegg eksisterer andre risikoer. Selskapets finansielle og/eller operasjonelle posisjon vil kunne påvirkes negativt dersom en eller flere av risikofaktorene inntreffer. 1.3 Eiendommen, tomt og leietakere Bakgrunn Selskapet ble etablert med det formål å tilby norske investorer investering i opportunistiske eiendomsinvesteringer i Europa. Selskapet er blitt oppkapitalisert gjennom fem emisjoner og har hentet inn ca. 145 millioner NOK i egenkapital. Selskapet har per dato for Prospektet kun én eiendom i porteføljen som er beskrevet i kapittel Tidsplan fremover Etter planen vil Eiendommen legges ut for salg umiddelbart etter at lokalene er fullt utleid. Det forventes at Eiendommen vil være fullt utleid innen utgangen av 2015 og at salg av Eiendommen kan finne sted innen utgangen av 1. kvartal Det påpekes at nevnte tidsplan kun er et estimat og endring kan forekomme Eiendommen o Eiendomsmassen Selskapet eier de seks øverste etasjene av en kontorbygning i Paris. De resterende 12 etasjene av bygningen eies av CPAM, et statlig selskap innen helseforsikringsindustrien. Eiendommen som Selskapet eier består av ca kvadratmeter kontorareal, i tillegg til ca. 400 kvadratmeter lager i kjelleren. 90 parkeringsplasser i kjelleren er også inkludert. Kontorarealene er fullt utleid til Orange Business Services (OBS) som er et datterselskap av Orange SA (tidligere France Telecom), som er en solid leietaker og en av de 40 største børsnoterte selskapene i Frankrike (referert til som CAC40). Bygningen ble ferdigstilt i Eiendommen klassifiseres som et høyhus. Mer informasjon om klassifisering av eiendomsmassen er beskrevet under punkt o o Tomt og beliggenhet Eiendommen er lokalisert i det 12. distrikt i Paris på adressen Rue de Bercy Paris. Eiendommen ligger ca. 200 meter fra Gare de Lyon med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon som t-bane, bussnett og tog. Dagens leieforhold Kontorarealene er fullt utleid til Orange Business Services («OBS»). Leiekontrakten utløper 31. oktober 2014 og OBS har varslet at de vil forlate bygningen ved utløp. OBS leier i tillegg 54 parkeringsplasser som også vil bli ledige i oktober. Se kapittel 3.3 for detaljer knyttet til Eiendommen og dets leietakere. 10

11 1.4 Markedsforhold Frankrike Utviklingen i den franske økonomien har vært noe svak som følge av gjeldssituasjonen i Europa og foreløpig uteblivelse av varslede vekstreformer fra franske politikere. Det forventes at de varslede tiltakene vil bli iverksatt i perioden , og i 2014 alene har President Hollande varslet en reduksjon på 4 % av samlede årlige utgifter samt en reduksjon i skattenivået for bedriftene for å skyte fart på konkurranseevnen og sysselsettingen Kontor Paris Kontormarkedet i Paris har lav ledighet med en gjennomsnittlig ledighet på 4,3 %. For nybygg er gjennomsnittlig ledighet ca. 3,8 %. I Paris regionen som inkluderer Paris sentrum, La Defense, vestsiden, ring 1 og ring 2 er gjennomsnittlig ledighet 6 %. Med unntak av forretningsområde La Defense er det betydelig lavere ledighet for nybygg/totalrenoverte bygg enn for eldre bygninger. I det 12. distrikt hvor Eiendommen Tour Lyon Bercy er lokalisert er gjennomsnittlig ledighet 4,1 % for nye/totalrenoverte bygg. Sammenlignet med Oslo, som har ca. 7 % kontorledighet, har Paris relativt lav kontorledighet. Se kapittel 4 for detaljer knyttet til markedsinformasjon for Prosjektet. 1.5 Selskapsmessige- og juridiske forhold Selskapsstruktur Selskapets investeringer kanaliseres gjennom det luxembourgbaserte eiendomsfondet Realkapital Aktiv Europa Lux SARL, som ble etablert i mai Dette selskapet benytter den luxembourgske selskapsformen société à responsabilité limitée, noe som kan sammenlignes med et norsk aksjeselskap. Ved gjennomføringen av Emisjonen vil Selskapet få et kapitalgrunnlag som delvis vil videreinvesteres ned i strukturen i selskapet SCI RKEO II Lyon Bercy. Samtidig vil noe kapital beholdes i Realkapital Aktiv Europa Lux SARL for å dekke løpende kostnader og buffer tilknyttet driften av konsernet. Eiendomsfondets struktur inngår i en såkalt SIF-struktur (Specialized Investment Fund) i Luxembourg. Denne ble etablert i Luxembourg i juli 2008 og heter Realkapital European Opportunity II. Som følge av at fondet kun eier en eiendom har styret besluttet å avvikle SIFstrukturen for å legge til rette for en mer kostnadseffektiv selskapsstruktur. Alle avtaler som ligger under SIFstrukturen vil videreføres, men det er ikke besluttet hvor i strukturen disse skal legges. Forvalter har iverksatt forberedelser for å likvidere strukturen, betinget blant annet av godkjennelse fra långiver Société Générale Finansiering av Selskapet Selskapet finansierte kjøpet av Eiendommen med 80 % fremmedkapital som tilsvarte EUR 20 millioner. Kreditor for lånet er Société Générale. Det er ikke stilt morselskapsgaranti fra Realkapital Aktiv Europa Lux SARL eller Realkapital Aktiv Europa AS. Utestående lån per dato for Prospektet er EUR 16,9 millioner. Finansieringen utløp opprinnelig den 26. september 2013, men man fikk innvilget en 3 måneders forlengelse. Selskapet forsøkte å selge Eiendommen for å innfri lånet, men mottok ingen bud som lå over banklånet og man innledet en dialog for å få til en langsiktig løsning. Banken ønskte kun å innvilge en måneders rullerende forlengelse og det var en reell risiko for at banken ville overta Eiendommen på grunn av mislighold. På bakgrunn av denne usikkerheten innledet Selskapets datterselskap en legal prosess kalt Mandat ad Hoc, som er en type konkursbeskyttelse. Denne prosessen setter visse skranker på driften av datterselskapet Avkastningsmål Selskapet har målsetning om avkastning, inkludert tegnings- og tilretteleggingshonorar på 26 % pro anno for investorer som deltar i Emisjonen. Det er kun lagt opp til tilbakebetaling av kapital til investorene ved realisering av Eiendommen og avvikling av Selskapet. Det er ikke planlagt utbetaling av årlig utbytte. 11

12 1.5.4 Selskapets styre og daglig drift av Selskapet Selskapets styre består av følgende medlemmer: Morten Kampli, styreleder Roald Albrigtsen Selskapet har ikke daglig leder og har heller ingen ansatte Forvaltning, tilrettelegging og øvrig bistand Selskapet har inngått forvaltningsavtale med Obligo Partners AS, som er et datterselskap av Obligo Investment Management AS. Agasti Wunderlich Capital Markets er tilrettelegger for Emisjonen. Advokatfirmaet Schjødt AS (med organisasjonsnummer og adresse Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo) er engasjert som juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med etableringen av Selskapet, gjennomføringen av Emisjonen og som løpende juridisk rådgiver for Selskapet. Selskapets revisor er Ernst & Young AS, med organisasjonsnummer og adresse Christian Frederiks plass 6, 0154 Oslo. Revisor har ikke revidert annen informasjon i Prospektet enn de reviderte regnskapstallene per 31. desember Emisjonsteknisk informasjon Generelt om prosessen Emisjonen er tenkt gjennomført ved at Selskapet først innhenter bestillinger fra interesserte investorer. Ved utløpet av Bestillingsperioden vil Styret og Tilrettelegger foreta en tildeling, og deretter innkalle samtlige Aksjonærer til generalforsamling med forslag om å rette Emisjonen mot de Aksjonærer som har bestilt og fått tildelt Aksjer. Eksisterende Aksjonærer vil ha prioritet ved tildelingen, se nedenfor. Det gis ingen garanti for at det mottas et tilstrekkelig antall bestillinger for at Styret skal foreslå Emisjonen. Det garanteres heller ikke at Selskapets generalforsamling vil vedta Emisjonen Bestillingsblankett og Bestillingsperiode Bestillerens undertegnelse og innlevering av Bestillingsblankett til Selskapet anses som et tilbud fra Bestilleren om å tegne Aksjer i Selskapet innenfor rammen av Bestillerens bestilling. Bestillingsblankett følger vedlagt Prospektet som Vedlegg 2. Bestilleren kan ikke trekke tilbake bestillingen etter at Bestillingsblanketten er innlevert. Agasti Wunderlich Capital Markets er Bestillingssted i forbindelse med Emisjonen. Bestilling av Aksjer gjøres i perioden fra og med 05. juni 2014 til og med 20. juni 2014 kl Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kalle tilbake innbydelsen eller avslutte Bestillingsperioden på et tidligere tidspunkt, dersom Tilrettelegger finner dette hensiktsmessig. Det gjøres oppmerksom på at Tilrettelegger også kan forlenge Bestillingsperioden med inntil 31 dager beregnet fra 20. juni I så tilfelle vil perioden hvor Bestilleren vil være bundet av sitt tilbud bli tilsvarende forlenget. Se detaljer knyttet til bestilling av Aksjer i kapittel Tildeling og betaling Tildeling av Aksjer i Emisjonen gjøres av Styret i Selskapet i samråd med Tilrettelegger. Ved overtegning av Aksjer skal eksisterende Aksjonærer ha fortrinnsrett ved tildelingen etter følgende modell: (i) Eksisterende Ak- 12

13 sjonærer skal ha rett til å få tildelt det antall Aksjer som er nødvendig for å opprettholde eierandelen, (ii) eventuelle Aksjer som ikke er fordelt etter forrige punkt fordeles blant de eksisterende Aksjonærer som har bestilt Aksjer utover det som er nødvendig for å opprettholde eierandelen (ved overtegning fordeles Aksjene pro rata blant disse basert på eierandel) og (iii) eventuelle Aksjer som ikke er fordelt etter de foregående punktene fordeles blant øvrige Bestillere (ved overtegning fordeles Aksjene pro rata blant disse basert på bestillingens størrelse). En Bestillers bestilling av Aksjer i Emisjonen er ingen garanti for at Emisjonen kommer til å rettes mot vedkommende eller at denne Bestilleren vil bli tildelt alle de Aksjer som vedkommende har bestilte. Betaling for de bestilte Aksjene skal skje umiddelbart etter Bestillingsperiodens slutt og tildeling har funnet sted. Dersom Bestillingsperioden forlenges med inntil 31 dager, vil betalingstidspunktet forskyves tilsvarende. Betalingen skal stå på Tilretteleggers klientkonto inntil at generalforsamlingen eventuelt vedtar Emisjonen og Tilrettelegger har tegnet Aksjene på vegne av Bestilleren. Tilrettelegger vil avvente aksjetegningen til betingelsene for Emisjonen er oppfylt. Dersom betingelsene for Emisjonen ikke oppfylles, eller generalforsamlingen ikke vedtar Emisjonen, vil Bestillingsbeløpet bli ført tilbake fra Tilretteleggers klientkonto til den enkelte Bestiller. Det kan ta inntil tre måneder fra dato for generalforsamlingen før det avklares om Emisjonen gjennomføres. Tildelte Aksjer vil bli registrert på den enkelte Aksjonær gjennom VPS så raskt det er praktisk mulig avsluttet Bestillingsperiode, gjennomføring av betaling fra Bestillere og registrering av aksjekapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Dette forventes å kunne skje 14 dager etter at tegningsbeløpet er overført til Selskapet Tentativ tidsplan for gjennomføring av Emisjonen Bestillingsperiode 5. juni juni 2014 Allokering av bestilte Aksjer 24. juni 2014 Betaling for allokerte Aksjer 27. juni 2014 Avholdelse av ekstraordinær generalforsamling og tegning av Aksjer 9. juli 2014 Etter planen vil Aksjene tegnes, kapitalen overføres fra Tilretteleggers klientkonto til Selskapets konto og Aksjene registreres på Bestillerens VPS konto medio juli Tidspunktet kan imidlertid bli utsatt med inntil 3 måneder. Dette beror på hvor lang tid det tar å ferdigforhandle ny finansiering med banken. Det gjøres oppmerksom på at ovenstående tidsplan er tentativ og kun indikativ, og Tilrettelegger forbeholder seg retten til å forskyve hele eller deler av tidsplanen. 1.7 Finansielle forhold og økonomiske nøkkeltall Det legges opp til en emisjon i Selskapet på mellom NOK 40 millioner til 41 millioner for å finansiere Selskapets Rehabiliteringsprogram, samt arbeidskapital til å dekke Selskapets drift, påløpte felleskostnader i ledighetsperioden, og lignende. Forutsetninger for prosjektet: Finansiering: Det forutsettes at Selskapet kommer til enighet med banken om en langsiktig løsning. Det er lagt til grunn en margin på 220 basispunkter i de finansielle kalkylene. Rehabiliteringsprogram: Rehabiliteringsprogrammet er estimert å ha en totalkostnad på EUR Gjennomføring av arbeidet forventes å ta omtrent fire måneder. Utleie: Første leietaker (50 % av arealene) forventes å flytte inn innen 1. juli Andre leietaker (50 % av arealene) forventes å flytte inn innen 1. oktober Det er lagt til grunn en leiepris på EUR 400 per kvadratmeter. Inkludert felleskostnader gir dette en total leie på EUR 522 per kvm. 13

14 Salg av eiendom: Salg av Eiendommen er planlagt mot slutten av 1. kvartal 2016, men vil umiddelbart bli forsøkt solgt når Eiendommen er fullt utleid. Det er lagt til grunn en exit yield på 7,25 %. Et eventuelt tidligere salg vil påvirke årlig avkastning positivt, således vil et senere salg påvirke årlig avkastning negativt. Se kapittel 7 for detaljer rundt aksjonærstruktur, finansiering av Rehabiliteringsprogrammet og forutsetninger knyttet til estimatene. 1.8 Tilrettelegger Agasti Wunderlich Capital Markets er Selskapets Tilrettelegger i Emisjonen. Tilretteleggers adresse er: Bolette Brygge 1, Postboks 1753 Vika, N-0122 Oslo, Norge. Telefon: Epost: Web-site: 1.9 Distributør Invento Kapitalforvaltning AS, Stolt Finans AS og Optimum ASA er engasjert som selskapets distributører i forbindelse med Emisjonen. Alle ovennevnte distributører var sentrale i kapitalinnhenting i de opprinnelige emisjonsrundene og har fulgt selskapet siden etablering. Invento og Optimum har sitt hovedkontor i Oslo, mens Stolt Finans er lokalisert i Stavanger Øvrige rådgivere Selskapet har inngått forvaltningsavtale med Obligo Partners, som er et datterselskap av Obligo Investment Management AS som er en del av Agasti-konsernet. Globalt forvalter Obligo Investment Management AS eiendom for omtrent 40 milliarder kroner. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Oslo. Selskapet benytter DTZ AM som lokal rådgiver i Frankrike. DTZ AM har ansvaret for den tekniske forvaltningen av Eiendommen, samt forretningsførsel og bistand ved salg av Eiendommen. DTZ AM er en del av DTZgruppen som er en global tilbyder av eiendomstjenester med over ansatte fordelt på 52 land. Selskapets juridiske rådgiver er Advokatfirmaet Schjødt AS. 14

15 2. Risikofaktorer En investering i Selskapet er forbundet med risiko. Risikofaktorene som omtales nedenfor er ikke de eneste risikoforhold som Selskapet utsettes for. Det må påregnes at det i tillegg eksisterer andre risikoer. Selskapets finansielle og/eller operasjonelle posisjon vil kunne påvirkes negativt dersom en eller flere av risikofaktorene omtalt nedenfor inntreffer. Verdien på investeringen kan så vel øke som minske. Investering i eiendom, herunder investering i et selskap som eier fast eiendom, innebærer alltid en risiko for tap av hele eller deler av det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig resultat, og Tilrettelegger og Selskapet kan ikke garantere for Aksjenes fremtidige verdiutvikling, omsetningskurs eller likviditet. Det er naturlig å fremheve enkelte risikomomenter særlig som kan medføre tap for Aksjonærene, uten at gjennomgangen nedenfor gir en fullstendig oversikt over risikoforholdene knyttet til en investering i Selskapet. 2.1 Risiko tilknyttet Selskapets finansiering Utløpt finansiering Per dato for Prospektet er den gjeldende finansieringen for Eiendommen utløpt, og Selskapet har foreløpig ikke inngått noen ny avtale vedrørende ny finansiering. Følgelig er låneavtalen i mislighold og det foreligger derfor en plikt til å tilbakebetale lånet. Selskapet har ikke finansiering på plass til å foreta slik tilbakebetaling. Selskapet har informert sine Aksjonærer om situasjonen gjennom aksjonærskriv og på generalforsamling. Selskapet har imidlertid hatt samtaler med den eksisterende bankforbindelsen, samt andre aktører, og Styret tror at en løsning vil komme på plass. For å gi sikkerhet for de som bestiller Aksjer i Emisjonen er det derfor lagt opp til at Bestillingsbeløpet plasseres på Tilretteleggers klientkonto inntil Styret mener at Selskapet har en tilfredsstillende finansiering for videre drift. Med tilfredsstillende finansiering menes finansiering som dekker 2 års budsjettert drift og med betingelser som ikke gjør at den forventede avkastningen avviker betydelig fra den som er beskrevet i dette Prospekt. Selv om Styret skulle mene at finansieringen er tilfredsstillende, gis det ingen garanti for at finansieringen faktisk viser seg å være tilstrekkelig eller at Selskapet i fremtiden ikke skulle få behov for ytterligere kapital. Den som tegner Aksjer er således utsatt for en risikoeksponering mot Selskapets fremtidige finansiering. Det er også en risiko for at prosessen med bankfinansiering kan påløpe Selskapet kostnader utover hva som er indikert i kalkylene i dette Prospekt Lånerisiko Selskapets låneavtaler inneholder finansielle vilkår, for eksempel knyttet til minimum egenkapitalandel, rentedekningsgrad, verdi av pantesikkerhet mv. samt andre forpliktelser av finansiell karakter. Selskapets datterselskap har historisk vært i brudd på slike vilkår, og Selskapets datterselskap er i brudd på slike vilkår på dato for Prospektet. Hensikten med Emisjonen er å sikre kapital for at Selskapets datterselskap skal kunne oppfylle slike vilkår fremover. Det kan imidlertid ikke garanteres at datterselskapet vil oppfylle slike forpliktelser i fremtiden,. Ved brudd på slike vilkår kan långivere ha rett til å gjøre misligholdssanksjoner gjeldende, for eksempel ved å bringe lån til forfall. Dette kan igjen medføre at Selskapet eller datterselskapet må gå i forhandlinger med långiver om endrede vilkår, søke å refinansiere sine lån, mv. Det kan ikke garanteres at Selskapet vil greie å fremforhandle nye lånefasiliteter på tilfredsstillende vilkår eller i det omfang som er nødvendig for å drive Selskapets virksomhet Utleie og leietakersituasjon Risikoen for ledighet er en vesentlig faktor, og den avhenger i stor grad av konjunkturene i økonomien. Videre vil leietakers økonomi og evne til å betjene leien være sentralt i vurderingen av risiko ved utleie av boligeiendom. Leietakere kan også være uenige i forståelsen av leiekontrakten eller ha begrenset villighet/evne til å betale leie eller andre kostnader. 15

16 Eiendommen vil stå uten leietaker fra Q4 2014, og selv om Selskapet jobber med å skaffe en ny leietaker tror Selskapet at det vil bli nødvendig med en oppussing før ny leietaker skaffes. Dette innebærer at risikoen med å skaffe leietakere til Eiendommen er konkret, og at det er en markant risiko for at den materialiserer seg. Manglende leietaker vil ha en vesentlig negativ effekt på Selskapets inntekter Leietakertilpasninger og utvikling av eiendommen Det planlegges å utføre leietakertilpasninger og utvikling av Eiendommen. Slike arbeider vil eksponere Selskapet mot en utviklingsrisiko, herunder kostnader, leverandører og offentlige krav, myndigheter og tillatelser, mv. Vilkår og føringer fra offentlige myndighetene kan redusere lønnsomheten i prosjektet eller stanse det. Det vil også være en utleierisiko, ved at Selskapet må vurdere hvilke arbeider (og kostnader) som utføres (og pådras) før det eventuelt blir signert avtale med ny leietaker. 2.2 Generelle risikofaktorer Endringer i lovverket eller struktur Forutsetningene for prosjektet og de investeringer som vil foretas er basert på gjeldende lover og regler slik disse foreligger per dato for Prospektet. Det vil kunne bli aktuelt med endringer i avtaleverk og strukturer som tar hensyn til endrede rammebetingelser. Dersom det blir aktuelt med slike endringer i avtaleverk og struktur, kan det få negative økonomiske konsekvenser for Selskapet. I den forbindelse nevnes særskilt at Selskapets virksomhet og forvaltning kan påvirkes av det nye regelverket kalt Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) som trer i kraft 1. juli 2014, blant annet ved at driften av Selskapet kan bli noe endret for å oppfylle det nye regelverket Endringer i skatte- og avgiftsregler Endringer i gjeldende skatte- og avgiftsregler kan gi økte skatte- og avgiftskostnader for Selskapet, hvilket etter omstendighetene kan bety vesentlige merkostnader for Selskapet. I tillegg vil tilsvarende konsekvenser kunne inntreffe innenfor dagens regelverk, for det tilfelle at skatte- og avgiftsmyndighetene legger til grunn avvikende vurderinger i forhold til hvordan Selskapet innretter seg eller forstår dagens regler Generelle antagelser om fremtidig utvikling Samtlige antagelser om fremtidig utvikling inntatt i Prospektet, er basert på den informasjonen som var tilgjengelig for Selskapet pr dato for Prospektet og reflekterer kun Selskapets egne vurderinger av den fremtidige utviklingen. Antakelser om fremtidig utvikling er skjønnspregede og vil i større eller mindre grad være forbundet med usikkerhet. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere slike antagelser om fremtidig utvikling med mindre dette er påkrevd i henhold til gjeldende rett. Det foreligger således en risiko for at den faktiske utvikling vil kunne bli vesentlig annerledes enn det som er antatt, og dette vil kunne medføre negative konsekvenser for Selskapets virksomhet og verdien av Aksjene i Selskapet. 2.3 Bransjespesifikke risikofaktorer Utviklingen i eiendomsmarkedet Verdien på aksjene i Selskapet er knyttet til den generelle utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet, særlig det franske, herunder tilbud på og etterspørsel etter næringseiendom. En generell nedgang i eiendomsmarkedet vil mest sannsynlig redusere verdien på Selskapets eiendomsinvestering og dermed verdien på Aksjene i Selskapet Rentenivå Rentekostnader er en vesentlig kostnad i belånte eiendomsinvesteringer. En økning i rentenivået, herunder også som følge av økte marginkrav fra långiver, kan utgjøre en likviditetsbelastning for Selskapet. 16

17 Selskapet er belånt med ca. 60 % av de underliggende verdiene basert på ekstern verdivurdering pr 31. desember Det kan imidlertid spørres om den reelle belåningsgraden er høyere, ettersom Eiendommen var til salgs i markedet høsten 2013 uten å oppnå bud i nærheten av verdivurderingene. Usikkerhet rundt ekstern verdivurdering, samt budindikasjonene i høst, tyder på at belåningsgraden er vesentlig høyere. Generelt er det slik at dersom kostnadene med lånefinansiering er lavere enn avkastningen på Eiendommene, vil dette bidra til økt avkastning på investert egenkapital. Belåning av Eiendommene vil imidlertid medføre en risiko for at Selskapet ved verdifall i eiendomsmarkedet ikke lenger oppfyller de nødvendige krav til egenkapital satt av långivere eller myndigheter. Dette kan medføre at Selskapet, og derved investorene, taper hele eller deler av sin egenkapital Endringer i avkastningskrav Verdien av en eiendom avhenger i stor grad av den avkastning en investor alternativt kan få på sin kapital, og den risiko som er tilknyttet inntektsstrømmen fra Eiendommen. Det er usikkert hvordan rentenivået vil utvikle seg, hvilken avkastning Eiendommen vil gi og hvilken risikopremie investorer vil sette som krav for investeringer i næringseiendom Teknisk risiko Investering i selskaper som eier fast eiendom, medfører teknisk risiko. Med teknisk risiko menes de risikoforhold som er knyttet til det å eie en fast eiendom med tekniske og strukturelle innretninger. Typiske eksempler på dette er konstruksjonsfeil og andre feil knyttet til tekniske installasjoner og mangler, samt skade (forårsaket av brann, naturkrefter e.l.) og forurensning. I tillegg kommer risiko knyttet til myndighetsforhold vedrørende Eiendommen som bygget befinner seg på, slik som til reguleringsplaner, brannkrav og byggeforskrifter. Materialiserer slike risikofaktorer seg, vil dette kunne medføre betydelige indirekte kostnader for eieren av Eiendommen. Gjennom direkte eller indirekte investering i eiendommer med god teknisk standard, samt en grundig teknisk gjennomgang i forkant av investeringen, vil den tekniske risiko reduseres. Betydelige uforutsette kostnader kan likevel ikke utelukkes Miljørisiko Selskapet er som eiendomsinvestor eksponert mot miljørisiko. Risikoen gjelder blant annet miljøforurensning relatert til egen virksomhet, leietakere eller tidligere virksomhet på Eiendommen. Det er funn av asbest i Eiendommen, og nødvendig fjerning er inkludert i Rehabiliteringsprogrammet. Omfanget av slik fjerning kan bli påvirket av avdekking av ytterligere asbest, endringer i krav om slik fjerning, og endrede kommersielle hensyn knyttet til eiendommer med eksisterende eller forhenværende asbestbruk. Slike kommersielle hensyn kan være økt risikopåslag knyttet til slike eiendommer som ville påvirke salgsprisene negativt Due diligence Det vil bli gjennomført en begrenset juridisk due diligence, i tillegg til en begrenset finansiell gjennomgang i forbindelse med emisjonen, og Emisjonen vil være betinget på at det i denne prosessen ikke avdekkes forhold som har betydelig negativ påvirkning på den Selskapets forventede avkastning. Det vil ikke bli gjennomført en skatte- og avgiftsmessig due diligence, og den finansielle gjennomgangen vil fokusere på konsernet som helhet og ikke de individuelle selskap. Videre vil den juridiske due diligencen kun omfatte Realkapital Aktiv Europa AS og ikke dets datterselskaper. Ingen due diligence er gjort i forkant av emisjonen. 2.4 Selskapsspesifikke faktorer Usikkerhet rundt verdien av Aksjene i Selskapet Det foreligger ingen planer om å notere Aksjene i Selskapet på børs eller regulert markedsplass, og dette medfører at man ikke vil kunne observere endringer i aksjekurser på jevnlig basis. Utviklingen både i Selskapets virksomhet og markedsforhold vil imidlertid like fullt påvirke den underliggende verdien av Aksjene i Selskapet. 17

18 Selskapet benytter en ekstern verdsetter i fastsettelsen av Eiendommens verdi. I den forbindelse nevnes at Selskapet forsøkte å selge Eiendommen høsten Salgsprosessen avdekket et betydelig avvik mellom verdien estimert av verdsetteren og den pris markedet var villig til å by. Verdsettelsen pr. 31. desember 2013 indikerte en VEK pr Aksje på NOK 7,29, mens budene som ble mottatt på Eiendommen indikerte en verdi på Eiendommen som var lavere enn utestående lån på Eiendommen. Følgelig ville en aksept av budet ha medført at Aksjene i Selskapet fikk tilnærmet null verdi. Det er derfor en klar risiko for at verdien fastsatt av den eksterne verdsetteren er for høy sammenliknet med Eiendommens markedsverdi Kapitalrisiko Selskapet kan i fremtiden få ytterligere kapitalbehov. Det kan i så fall medføre behov for ytterligere emisjoner, nye eller endrede låneavtaler, del salg av eiendeler eller andre forhold. Slike transaksjoner kan medføre at Aksjenes verdi reduseres, for eksempel fordi nye Aksjer blir tegnet til lav kurs, eiendeler selges til lav pris, mv Likviditetsmessig risiko Likviditeten i annenhåndsmarkedet for omsetning av aksjer i unoterte eiendomsselskaper er begrenset. Dette medfører at det kan være vanskelig å omsette Aksjer i annenhåndsmarkedet, og at eventuelle omsetning kan skje til verdier betydelig lavere enn tegningskurs, estimert verdijustert egenkapital eller andre verdimål. Det presiseres derfor at investorer som investerer i Selskapet bør ha en langsiktig investeringshorisont Avtalerisiko Selskapet har inngått en forvaltningsavtale med Forvalter. En optimal utvikling av Selskapets virksomhet vil være avhengig av at Forvalter utfører sine oppgaver på en best mulig måte, og en investering i Selskapet anbefales kun investorer som har tiltro til at dette vil være tilfelle. Dersom Forvalter fratas/frasier seg sine posisjoner i Selskapet og/eller Eiendomsselskapet, vil dette medføre endrede forutsetninger som vil kunne gi negative konsekvenser for verdiutviklingen i Selskapet. Videre vil det kunne påvirke selskapet negativt dersom nøkkelpersoner i Forvalter sier opp sine stillinger og ikke lenger deltar i forvaltningen av Selskapet Valutakurser Selskapet har investert i en eiendom i Paris og Selskapet er således eksponert for risiko i forbindelse med endringer i forholdet mellom NOK og EUR. Selskapet vil benytte euro som sin referansevaluta. Det vil også være en valutarisiko i forhold til at tegningen skjer i NOK og Selskapets kapitalbehov er i EUR. Bestillingsbeløpet vil ikke overføres fra Tilretteleggers klientkonto til Selskapets konto med mindre det antas at Selskapet har en tilfredsstillende finansiering Plasseringsrisiko Selskapet har gjennom datterselskap investert i én eiendom. Selskapets avkastning og resultat er følgelig i stor grad avhengig av driften og verdiutviklingen til denne Eiendommen. Sammenliknet med tidligere, hvor Selskapet hadde eierinteresser spredt på to investeringer, har Selskapet en økt plasseringsrisiko ved at kapitalen ikke er fordelt på flere investeringer Exit-risiko Avkastningen til Selskapet vil i stor grad bero på når og på hvilke vilkår Selskapet kan realisere sin siste investering. I tillegg til å være eksponert mot markedsrisiko og muligheten til å finne en egnet kjøper, vil avkastningen være avhengig av de fremforhandlede vilkår, oppgjørsform, mv. Et salg kan for eksempel være betinget av at selgeren garanterer for nærmere angitte forhold ved salgsgjenstanden, vilkår ved oppgjørsformen, krav om sikkerhet eller andre forhold. Ettersom Selskapet den senere tid har realisert en investering gjennom overgivelse av investeringen til långiver er det en latent risiko i Selskapet for ansvar tilknyttet den solgte investeringen. Dette gjelder blant annet i forhold til forpliktelser avtalt i salgsavtalen, ansvar som Selskapet har som tidligere eier av investeringen, mv Historiske forpliktelser og latent risiko Selskapet har drevet virksomhet i flere år. I motsetning til tidligere emisjoner i Selskapet, hvor Aksjonærer ble 18

19 invitert til å investere i et nyetablert selskap, vil en investering i Selskapet på nåværende tidspunkt også eksponere Bestilleren mot historiske eller latente forpliktelser i Selskapet. I tillegg har Selskapet løpende informert Aksjonærene om status for Selskapets drift, blant annet gjennom årsrapporter, aksjonærbrev og generalforsamlinger. Tidligere formidlet informasjon er ikke nødvendigvis gjengitt i Prospektet. De som ønsker å bestille Aksjer i Selskapet gjøres derfor oppmerksom på at det eksisterer ytterligere informasjon om Selskapet. Den enkelte Bestiller må selv vurdere om slike historiske opplysninger bør gjennomgås før det fattes beslutning om å investere i Selskapet Organisasjonsmessige forhold En tilfredsstillende utvikling av Selskapet forutsetter blant annet at Forvalter utfører sine oppgaver på best mulig måte. Selskapet vil således være avhengig av at Forvalter til enhver tid er bemannet med personer med relevant kunnskap og kompetanse. De som erverver Aksjer i Selskapet forutsettes å ønske at Obligo Partners AS skal inneha den sentrale funksjon i forhold til Selskapet som beskrevet i Prospektet. Dersom Forvalter fratas de forutsatte posisjoner i forhold til Bestiller og/eller Selskapet, inntrer endrede forutsetninger som en Bestiller aksepterer og må være forberedt på å forholde seg til Binding av eierrådigheten og minoritetsrisiko Flere av de som tidligere har tegnet Aksjer i Selskapet har gitt fullmakt til Forvalter vedrørende forvaltningen av den enkelte Aksjonærs eierinteresser. Fullmakten medfører en lavere grad av kontroll over de selskapsbeslutninger som fattes i Selskapet enn om den enkelte investor selv utøvde sine aksjonærrettigheter fullt ut. Aksjene i Selskapet er spredt på et større antall Aksjonærer. Aksjonærbeslutninger fattes vanligvis med flertallsbeslutning på generalforsamlingen, som oftest med simpelt flertall eller kvalifisert flertall, noe som innebærer at majoriteten kan binde minoriteten. Videre kan de som deltar på generalforsamlingen kunne fatte vedtak som påvirker de som ikke deltar. Det er også en mulighet for at enkeltaksjonærer erverver et større antall Aksjer i Selskapet, noe som kan gi enkeltaksjonærer større innflytelse over Selskapet Gjennomføringsrisiko Det nevnes også at det er en gjennomføringsrisiko tilknyttet Emisjonen. Blant annet gis det ingen garanti for at det bestilles et tilstrekkelig antall Aksjer i Emisjon, Selskapets evne til å anskaffe tilstrekkelig finansiering, generalforsamlingen vedtar Emisjonen, det oppnås nødvendige avtaler med långivere, mv. Dersom et eller flere av disse forholdene skulle inntre kan styret blant annet vedta å avlyse Emisjonen. 19

20 3. Eiendommen, tomt og leietakere 3.1 Bakgrunn Selskapet ble etablert med det formål å tilby norske investorer investering i opportunistiske eiendomsinvesteringer i Europa. Selskapet er blitt oppkapitalisert gjennom fem emisjoner og har hentet inn ca. 145 millioner NOK i egenkapital. Den underliggende investeringsstrukturen er nærmere beskrevet under punkt Historikk og tidsplan fremover Selskapet gjennomførte to kjøp, en logistikkeiendom i Angeres og deler av en kontorbygning i Paris, før investeringsprogrammet ble stoppet som følge av den globale finanskrisen som inntraff høsten Under følger informasjon om de enkelte investeringene Tour Lyon Bercy Den 26. september 2008 inngikk Selskapet en kjøpsavtale av de seks øverste etasjene i bygningen. Avtalt kjøpesum var 25 millioner euro, hvorav 20 millioner euro ble finansiert ved banklån. Långiver er Société Générale og lånet forfalt 26. september Detaljert informasjon om Eiendommen er beskrevet under punkt 3.3. Eiendommen ble forsøkt solgt høsten 2013 som følge av at finansieringen var utløpt og långiver Société Générale ikke ønsket å forlenge lånet. Det var få interessenter og selskapet mottok kun noen få bud som var under banklånet på 16,9 millioner euro. For å beskytte Eiendommen og verdiene i selskapet ble det innledet en legal prosess kalt Mandat ad hoc, for å forhindre at långiver overtar Eiendommen. Etter at Mandat ad hoc prosessen ble innledet har dialogen med banken bedret seg. Société Générale har langt på vei godkjent en forlengelse av lånet dersom Aksjonærene i Selskapet kan bidra med ny kapital, enten i form av ny egenkapital eller toppfinansiering. Mandat ad hoc er beskrevet kort under punkt

21 3.2.2 Logistikkeiendommen Angeres Kjøpekontrakt ble signert 25. juli Tomten består av et 30 hektar stort område i Angeres, som ligger i hjertet av Loire-dalen i Frankrike. Tomten har umiddelbar nærhet til en av hovedfartsårene i Nord-Vest Frankrike, A11. Logistikkparken som var planlagt bygd var en del av et større utviklingsprosjekt i området. Totalt kvm leieareal var planlagt over tre faser, men det ble besluttet å sette utviklingsprosjektet på vent når finanskrisen veltet inn over Frankrike og den første bygningen ikke ble utleid. Strategien videre var å vente med å bygge fase II og fase III til fase I var 100 % utleid for å finansiere fase II. Ettersom det finansielle klimaet i Europa forverret seg gjennom perioden og logistikkmarkedet var hardt rammet av lavere etterspørsel vurderte Forvalter ulike alternativer når leietakerne uteble. Ettersom eiendommen ikke genererte noen leieinntekter og långiver forventet å få betalt avdrag og renter ble Forvalter nødt til å benytte overskuddslikviditet fra kontorbygningen i Paris for å ikke misligholde byggelånet. Forvalter vurderte fortløpende om man skulle overgi eiendommen til banken, men nye interessenter var på befaring på eiendommen med jevne mellomrom. De fleste interessentene var med i anbudskonkurranser og forpliktet seg til en leieavtale med forbehold om at de vant anbudet. Dette pågikk over en lengere periode, men dessverre førte ingen av prosessene frem. Når lånet på eiendommen oversteg verdien på tomten så ikke forvalter noen annen løsning en å inngå en legalprosess hvor man gikk i dialog med banken for å overgi eiendommen til banken Fremtidsplan Selskapet har et kapitalbehov relatert til Rehabiliteringsprogrammet, utleie av ledige lokaler når leietaker flytter ut samt dekke kostnader som påløper ved at lokalene står tomme. Eiendommen vil solgt umiddelbart etter at bygningen er fullt utleid. Det forventes at Eiendommen vil være fullt utleid innen utgangen av 2015 og at salg av Eiendommen kan finne sted mot slutten av 1. kvartal Det påpekes at ovennevnte tidsplan kun er et estimat og endring kan forekomme. 3.3 Eiendommen Selskapet eier de seks øverste etasjene av en kontorbygning i Paris. De resterende 12 etasjene av bygningen eies av CPAM, et statlig selskap innen helseforsikringsindustrien. Eiendommen som Selskapet eier består av ca kvadratmeter kontorareal, i tillegg til ca. 400 kvadratmeter lager i kjelleren. 90 parkeringsplasser i kjelleren er også inkludert. Kontorarealene er fullt utleid til Orange Business Services som er et datterselskap av Orange SA(tidligere France Telecom), som er en solid leietaker. Bygningen ble ferdigstilt i Eiendommen klassifiseres som et høyhus. Mer informasjon om klassifisering av eiendomsmassen er beskrevet under punkt

22 3.3.1 Beliggenhet Eiendommen er lokalisert i det 12. distrikt i Paris på adressen Rue de Bercy Paris. Eiendommen ligger ca. 200 meter fra Gare de Lyon med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon som t-bane, bussnett og tog. Kilde: JLL Arealoversikt De seks øverste etasjene som Selskapet eier består av kontorarealer. Den øverste etasjen består kun av 260 kvm grunnet teknisk rom som opptar ca. 600 kvm. Kontorarealene består hovedsakelig av cellekontorer og fremstår som umoderne med et behov for oppussing. Etasjene har per i dag kapasitet til 60 personer per etasje, men etter Rehabiliteringsprogrammet vil kapasiteten øke til 80 personer som følge av utvidelse av toalettene i tillegg til en mer effektiv planløsning. Detaljert informasjon om Rehabiliteringsprogrammet er beskrevet under vedlegg 3. Etasje Formål Kvm 13 Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor 260 Kjeller -1 Parkering 24 Kjeller -2 Parkering 66 Kjeller -3 Arkiv 378 Totalt Kontor/Parkering/Arkiv 5088 kvm/90 parkeringsplasser 22

23 3.3.3 Fasiliteter Bygningen tilbyr parkering, seks heiser, fellesareal på bakkeplan med servering av enkel mat og drikke fra automat, resepsjon (renovert i 2012) mm. Fransk lovgivning krever at bygninger som overskrider en gitt høyde skal klassifiseres som et høyhus, noe som medfører en rekke krav til brann og sikkerhet utover det normale. Gårdeier må betale en brannstyrke bestående av elleve personer for å være tilgjengelig til enhver tid. I tillegg er det krav til at glassvegger skal motstå en brann opptil 2 timer som er kostnadsdrivende. Disse kostnadene dekkes normalt av leietaker. Under følger en oversikt over hvilke kostnader som inkluderes i felleskostnadene. Felleskostnader Inkludert mva Ekskludert mva Kostnad eks. mva per kvm Brannstyrke EUR EUR EUR 62 Vedlikehold EUR EUR EUR 26 Vann, elektrisitet EUR EUR EUR 19 Heis EUR EUR EUR 6 Sameiekostnader EUR EUR EUR 6 Forsikring EUR EUR EUR 3 Diverse EUR EUR EUR - Eiendomsskatt EUR EUR EUR 26 Kontorskatt EUR EUR EUR 17 Renovering av brannsystem EUR EUR EUR 10 Totalt EUR EUR EUR 175 Markedsleien for høyhus er normalt noe lavere en for ordinære bygninger ettersom leietaker må betale mer i felleskostnader. Under punkt 4.3 beskrives sammenlignbare eiendommer som tilgjengelig for leie. Felleskostnaden som indikeres under det punktet hensyntar ikke alle ovennevnte kostnadsposter som eksempelvis skatt etc. Dersom en legger til grunn tilsvarende utregning av felleskostnader for Lyon Bercy vil denne ligge på ca. EUR

24 3.3.4 Dagens leieforhold Leietaker Start dato Break Utløpsdato Antall Formål Areal Antall parkeringsplasser Avtalt leie option år OBS Kontor 4980 EUR OBS Parkering 54 EUR Credit Arkiv 108 EUR Agricole RATP Parkering 4 EUR CPCU Parkering 7 EUR Ledig 18 Strukturell 7 ledighet Totalt EUR Leietaker OBS betaler EUR426 per kvadratmeter, totalt EUR for 4980 kvm. Deler av arealet er et arkiv i kjelleren, samt 54 parkeringsplasser og er inkludert i dette beløpet. Leietaker OBS har varslet at de vil forlate bygningen ved utløp av leiekontrakten og bygningen vil således sto ledig ved utgangen av oktober Forvalter har engasjert to utleiemeglere som har indikert en leiepris per kvadratmeter på mellom EUR 400- EUR 420 dersom arealene eid av selskapet blir totalrenovert. Parkeringsplassene leies ut for EUR 2000 per stykk, hvorav ny forventet leiepris per parkeringsplass er ca. EUR Således er det noe overleie på dagens leiekontrakter. 24

25 4. Markedsforhold 4.1 Fransk økonomi Utviklingen i den franske økonomien har vært noe svak som følge av gjeldssituasjonen i Europa og foreløpig uteblivelse av varslede vekstreformer fra franske politikere. Det forventes at de varslede tiltakene vil bli iverksatt i perioden , og i 2014 alene har President Hollande varslet en reduksjon på 4 % av samlede årlige utgifter samt en reduksjon i skattenivået for bedriftene for å skyte fart på konkurranseevnen og sysselsettingen. Brutto nasjonal produkt sto stille i 2012, men steg med 0,3 % i Det forventes en bedring i 2014 og 2015 på hhv. 1,0 % og 1,5 % vekst i brutto nasjonal produkt. Inflasjonen er lav og har vært avtagende de siste årene. I 2013 var inflasjon på 1,0 %. Arbeidsledigheten har stabilisert seg på 10,8 % i 2013, noe opp fra foregående år, men det forventes at toppen er nådd ettersom myndighetene har iverksatt tiltak for å stimulere arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten ligger under gjennomsnittet for eurosonen (12 %) og spesielt positivt er nedgangen i ungdomsledigheten melder den franske regjeringen. Norge er Frankrikes femte viktigste handelspartner og fjerde største eksportmarked. Norsk eksport til Frankrike i 2013 var på rundt NOK 57,7 mrd, opp fra NOK 55,7 mrd i Kilde: Nordea Markets Kontormarkedet i Paris Kontormarkedet i Paris har lav ledighet med en gjennomsnittlig ledighet på 4,3 %. For nybygg er gjennomsnittlig ledighet ca. 3,8 %. I Paris regionen som inkluderer Paris sentrum, La Defense, vestsiden, ring 1 og ring 2 er gjennomsnittlig ledighet 6 %. Med unntak av forretningsområde La Defense er det betydelig lavere ledighet for nybygg/totalrenoverte bygg enn for eldre bygninger. I det 12. distrikt hvor Eiendommen Tour Lyon Bercy er lokalisert er gjennomsnittlig ledighet 4,1 % for nye/totalrenoverte bygg. Sammenlignet med Oslo, som har ca. 7 % kontorledighet, har Paris relativt lav kontorledighet. 8% 6% 4% 2% 0% Kontorledighet 4,3 % Paris 7,0 % Oslo Kilde: Forskjellen på nybygg/renoverte bygg og gamle bygg er også reflektert i leienivåene. I det 12. og 13. distrikt ligger gjennomsnittlig leie per kvm for renoverte bygg på EUR 430 og EUR 362 for gamle. 2 : 25

26 Leieprisstatistikk for nybygg/renoverte bygg: Leieprisstatistikk for gamle bygninger: 4.3 Andre kontorbygg til salgs/leie Per 20. mai 2014 er det 12 konkurrerende bygg i det 12. distrikt. Indikert leie ligger i intervallet EUR 360 EUR 490 per kvm, hvor kun to eiendommer ligger under EUR 400 per kvm. Begge eiendommene som ligger under EUR 400 har en normal standard og har således et oppgraderingsbehov. Utleiemeglerne CBRE og JLL som er engasjert av selskapet er instruert til å gå ut i markedet med en kvm pris på EUR 420, men EUR 400 per kvm er lagt til grunn i kalkylene for prospektet. 26

27 kilde: CBRE 27

28 5. Selskapsmessige og juridiske 5.1 Selskapsstruktur Selskapet ble stiftet 19. desember 2007 av Realkapital Partners Holding AS som senere byttet navn til Obligo Fund Management AS. Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 27. desember Selskapet er et norsk aksjeselskap som er underlagt norsk lovgivning og reguleres av lov om aksjeselskaper. Foretaksnavn: Realkapital Aktiv Europa AS Organisasjonsnummer: Forretningskontor: Bolette brygge 1, 0252 Oslo Telefonnummer: Faksnummer: Forvaltningen av Selskapet ble overført til Agasti-konsernet etter dets kjøp av Forvalter i oktober Investeringsstruktur Selskapets investeringer kanaliseres gjennom det luxembourgbaserte eiendomsfondet Realkapital Aktiv Europa Lux SARL, som ble etablert i mai Dette selskapet benytter den luxembourgske selskapsformen société à responsabilité limitée, noe som kan sammenlignes med et norsk aksjeselskap. Ved gjennomføringen av Emisjonen vil Selskapet få et kapitalgrunnlag som delvis vil videreinvesteres ned i strukturen i selskapet SCI RKEO II Lyon Bercy. Samtidig vil noe kapital beholdes i Realkapital Aktiv Europa Lux SARL for å dekke løpende kostnader og buffer tilknyttet driften av konsernet. Eiendomsfondets struktur inngår i en såkalt SIF-struktur (Specialized Investment Fund) i Luxembourg. Denne ble etablert i Luxembourg i juli 2008 og heter Realkapital European Opportunity II. Som følge av at fondet kun eier en eiendom har styret besluttet å avvikle SIF-strukturen for å legge til rette for en mer kostnadseffektiv selskapsstruktur. Alle avtaler som ligger under SIF-strukturen vil videreføres, men det er ikke besluttet hvor i strukturen disse skal legges. Forvalter har iverksatt forberedelser for å likvidere strukturen, betinget blant annet av godkjennelse fra långiver Société Générale. Investeringsstrukturen kan illustreres slik: 28

29 Forventet selskapsstruktur etter likvidering av FCP: f Realkapital Aktiv Europa AS (Norway) Realkapital Aktiv Europa Lux sarl Luxembourg Realkapital European Opportunity II sarl REO 2 Invest sarl REO 2 Lyon Bercy sarl 0,01% 99,99% France SCI RKEO II Lyon Bercy All ownership interests are 100% unless otherwise stated. 29

30 5.3 Aksjekapital Selskapets registrerte aksjekapital er per dato for Prospektet NOK ,70, fordelt på Aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Aksjekapitalen vil forhøyes dersom Emisjonen gjennomføres. Selskapet vil som følge av Emisjonen bli tilført ytterligere kapital som antas å ville ligge mellom NOK og NOK fordelt på mellom og Aksjer, hver pålydende NOK 0,10. De nye Aksjene vil få aksjonærrettigheter, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet Aksjene er utstedt på bestillerens VPS konto. Selskapet har ikke utstedt tegningsretter, konvertible obligasjoner eller andre instrumenter som gir rett til å tegne Aksjer i Selskapet. Generalforsamlingen vedtok 4. april 2014 å gi styret fullmakt til å gjennomføre emisjoner. Fullmakten gir rett til å øke aksjekapitalen med maksimalt NOK , og er gyldig til 1. oktober Generalforsamlingen har ikke gitt styret fullmakt til å erverve egne Aksjer. 5.4 Aksjonærstruktur og utvanning Selskapet har per dato for Prospektet noe mer enn 400 Aksjonærer. Utstedelse av nye Aksjer i forbindelse med Emisjonen vil medføre en eiermessig utvanning på ca 80 % for de eksisterende Aksjonærene med mindre disse deltar i Emisjonen. 5.5 Nærstående avtaler Det er ikke inngått avtaler med noen av Selskapets nærstående, men Selskapet har inngått forvaltningsavtale og mandatavtale om tilrettelegging og kapitalinnhenting med Agasti Wunderlich Capital Markets som inngår i sammekonsern som Obligo Partners. 5.6 Vedtekter Selskapets vedtekter er vedlagt Prospektet som Vedlegg 1. Følgende forhold i vedtektene påpekes særskilt: Selskapets formål er å delta i opportunistiske eiendomsinvesteringer i det europeiske eiendomsmarkedet gjennom å investere tilgjengelig kapital i det luxembourgbaserte eiendomsselskapet Realkapital Aktiv Europa Lux SARL. Kapital som ikke er tilført eiendomsselskapet skal forvaltes aktivt/plasseres gjennom f. eks. plasseringer i likvide pengemarkedsinstrumenter, og lignende. Selskapet skal videre kunne oppta lån, innlate seg på finansielle kontrakter, osv, jf. vedtektene 3. Styret skal bestå av fra ett til fem medlemmer, jf. vedtektene 5. Styrets funksjonstid er i henhold til aksjeloven to år. Styret består for tiden av Morten Kampli og Roald Albrigtsen. Obligo Partners AS (org. nr ), eller dets etterfølger som Selskapets managementselskap, skal ha rett til å utpeke det største mulig mindretall av styrets medlemmer, jf aksjeloven 6-3, 3. ledd. Styret er i henhold til aksjeloven vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar. Styrevedtak krever normalt alminnelig flertall med mindre annet følger av loven. Selskapets formål fremstår i dag som historisk informasjon, da dagens virksomhet er rettet mot en gjenstående enkelteiendom, og Selskapet har ikke planer eller rammer for nye eiendomsinvesteringer utover Rehabiliteringsprogrammet. 5.7 Finansiering av Selskapet Selskapets datterselskap er i løpende dialog med sin långiver, Societe Generale, om en videreføring av dagens finansiering. Tilrettelegger vil holde emisjonsprovenyet på klientkonto, og avvente formell tegning av Aksjene, inntil Styret i Selskapet mener at Selskapets datterselskap har tilfredsstillende finansiering for å kunne gjennomføre prosjektet som beskrevet i dette Prospektet. Dersom vilkåret ikke oppfylles vil tegningsbeløpet bli tilbakeført Bestillerne. Det kan ta inntil tre måneder fra dato for generalforsamlingens før det avklares om tegning vil 30

31 finne sted. Opprinnelig finansierte Selskapet kjøpet av kontorbygningen i Paris med 80 % fremmedkapital som tilsvarte EUR 20 millioner. Utestående lån per dato for prospektet er EUR 16,9 millioner. Finansieringen utløp opprinnelig 26. september 2013, men man fikk innvilget en 3 måneders forlengelse. Selskapet forsøkte å selge Eiendommen for å innfri lånet, men mottok ingen bud som lå over banklånet og man innledet en dialog for å få til en langsiktig løsning. Banken ønsket kun å innvilge en måned rullerende forlengelse og det var en reell risiko for at banken overtok Eiendommen på grunn av mislighold. På bakgrunn av denne usikkerheten innledet Selskapet en legal prosess kalt Mandat ad Hoc, som er en form for konkursbeskyttelse. Konsekvensen av en slik prosess er blant annet utnevnelse av en offentlig representant fra kommunen som er tilstede på alle møter mellom partene og således fungere som en megler. Dialogen med banken har bedret seg betydelig etter at ovennevnte prosess ble innledet og banken har kommunisert en løsning hvor de er villig til å forlenge lånet med inntil tre år på følgende betingelser: - 2 år forlengelse med mulighet for ytterligere ett år forlengelse dersom leietaker har kommet på plass eller man har gjennomført delsalg - Ingen løpende avdrag, kun avdrag ved salg basispunkter margin - Ingen renter i Mandat ad Hoc prosessen Dette er forutsatt at Selskapet innfrir følgende vilkår: - Selskapet må fremlegge en forretningsplan tre år frem i tid - Selskapets levetid må forlenges ut Selskapet må bidra med egenkapital/toppfinansiering Selskapet har oppfylt de to første punktene og således gjenstår kun punktet vedrørende ny kapital. Dersom det blir gjennomført delsalg av Eiendommen setter banken som krav at 90 % av salgssummen skal gå til nedbetaling av banklånet. Resterende 10 % kan selskapet fritt disponere. Ettersom ny låneavtale med långiver Société Générale per dato for Prospektet ikke er signert er det en risiko for at betingelsene i låneavtalen kan avvike fra det som har blitt kommunisert i dette prospektet. 5.8 Avkastningsmål Selskapet har målsetting om avkastning, inkludert tegnings- og tilretteleggingshonorar på 26 % pro anno for investorer som deltar i Emisjonen. Endringer i oppnådd leiepris, tidspunkt for utleie, samt tidspunkt for salg av Eiendommen vil påvirke den forespeilede avkastningen. Avkastningens endring som følge av endring i exit yield og leienivå er vist i sensitivitetstabellene i kapittel 7. Dersom salg av Eiendommen finner sted før tidspunktet som er lagt til grunn i dette Prospektet vil den årlige avkastningen øke, samtidig vil et salg på et senere tidspunkt redusere den årlige avkastningen. Se kapittel 7 for ytterligere detaljer om de finansielle forhold. Det er kun lagt opp til realisering og tilbakebetaling av kapital til investorene ved avvikling og det er derfor ikke planlagt å utbetale årlig utbytte. Dette finansielle avkastningsmålet er satt ut fra den informasjonen som foreligger pr. dato for Prospektet vedrørende rehabiliteringsprogrammet, påløpte felleskostnader i ledighetsperioden, markedsføringskostnader, finanskostnader og eventuelt andre relaterte kostnader for å sluttføre rehabiliteringen og utleien. Avkastningsmålet kan ikke anses som noen garanti for hva som faktisk blir Aksjonærenes samlede avkastning og utbetaling fra Selskapet. 5.9 Verdipapirregister og kontofører Selskapets Aksjer er registrert i det norske verdipapirregisteret VPS, med ISIN-nr NO

32 Selskapets kontofører er DnB Bank ASA, med adresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo Selskapets styre og daglig drift av Selskapet Styret, administrasjon og ansatte Selskapets styre består av følgende medlemmer: Morten Kampli, styreleder Roald Albrigtsen Selskapet har ikke daglig leder og har heller ingen ansatte Generalforsamlingen Generalforsamlingen er det høyeste organ i norske aksjeselskap. Selskapet må avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter avslutningen av hvert finansielle år. Generalforsamlingen skal vedta årsoppgjøret og eventuelt utbetaling av utbytte. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom styret vedtar det eller om det kreves av revisor eller Aksjonærer som representerer mer enn 10 % av Aksjene og stemmene. Ordinær generalforsamling innkalles av styret ved skriftlig innkalling til alle aksjeeiere med kjent adresse senest en uke før møtet skal holdes. Generalforsamlingen skal blant annet behandle: 1. Revisors beretning for Selskapets årsregnskap 2. Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret 4. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor 5. Andre saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen Stemmerett i Selskapet Hver Aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Som en generell regel vil alle vedtak fattet av Aksjonærene i henhold til norsk lov eller vedtektene til Selskapet, kreve tilslutning av simpelt flertall av de fremmøtte stemmene. Dersom det skal velges nye styremedlemmer, skal den personen som får flest stemmer bli valgt. Det kreves tilslutning av minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på generalforsamlingen for visse beslutninger, inkludert vedtak for å endre vedtektene, fravike fortrinnsretter i forbindelse med emisjoner, utstedelse av konvertible obligasjoner, tegningsretter, og lignende, beslutning om fusjon, fisjon og oppløsning, vedtektsendringer eller for å gi fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, utstede konvertible lån, kjøpe egne Aksjer. Beslutninger som (i) vil endre enhver eksisterende Aksjonærs rett til å motta utbytte eller andre rettigheter til eiendeler i selskapet eller (ii) innskrenker den frie omsetteligheten av Aksjene, krever minst 90 % flertall av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen i tillegg til majoriteten påkrevet for vedtektsendringer. Enkelte typer endringer av rettighetene for Aksjonærer krever tilslutning av alle Aksjonærene som blir påvirket, i tillegg til majoriteten påkrevet for vedtektsendringer. For å kunne stemme må en Aksjonær være registrert som eier av Aksjene i Selskapets aksjeeierregister eller ha meldt og godtgjort sitt aksjeerverv. 32

33 5.11 Forvaltning, tilrettelegging og øvrig bistand Obligo Investment Management Selskapet har inngått forvaltningsavtale med Obligo Partners AS, som er et datterselskap av Obligo Investment Management som er en del av Agasti-konsernet. Globalt forvalter Obligo Investment Management eiendom for omtrent 40 milliarder kroner. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Oslo. Selskapet benytter DTZ AM som lokal rådgiver i Frankrike. DTZ AM har ansvaret for den tekniske forvaltningen av Eiendommen, samt forretningsførsel og bistand ved salg av Eiendommen. DTZ AM er en del av DTZ som er en global tilbyder av eiendomstjenester med over ansatte fordelt på 52 land. Selskapets juridiske rådgiver er Advokatfirmaet Schjødt Agasti Wunderlich Capital Markets Agasti Wunderlich Capital Markets er tilrettelegger for Emisjonen i Selskapet. Tilretteleggeren vil motta et honorar på ca. NOK (pluss mva). Av dette er NOK et fast honorar som påløper uavhengig om Emisjonen gjennomføres, og et overskytende er basert på en honorering av 1,25 % av brutto emisjonsproveny Juridisk bistand Advokatfirma Schjødt AS er engasjert som juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen og som løpende juridisk rådgiver for Selskapet. Kostnader for denne bistanden anslås å ville utgjøre ca. NOK (pluss mva) Selskapets revisor Selskapets revisor er Ernst & Young AS, med organisasjonsnummer og adresse Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo. Revisor har ikke revidert annen informasjon i Prospektet enn de reviderte regnskapstallene per 31. desember Selskapets revisor er medlem av Den norske Revisorforening. Selskapets revisor har ingen eierinteresser i Selskapet. Kostnader til revisor er estimert til NOK (pluss mva) per år Juridiske forhold knyttet til investering i Selskapet Dette Prospektet er en invitasjon til å bestille Aksjer i Selskapet. Undertegnelse og innlevering av Bestillingsblankett til Selskapet og etterfølgende aksept av bestillingen har flere rettsvirkninger for Bestilleren som er nærmere beskrevet i kapittel 6. Aksjonærer som bestiller Aksjer i Emisjonen står fritt til senere å selge og pantsette sine Aksjer i Selskapet, med den begrensning at erverv av Aksjer i Selskapet krever styrets samtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 33

34 6. Tekniske data vedrørende Emisjonen 6.1 Formålet med Emisjonen Formålet med Emisjonen er å hente inn kapital til Selskapet, slik at Selskapet kan gjennomføre Rehabiliteringsprogrammet og drifte Selskapet frem til et nytt leieforhold er signert og Eiendommen solgt. Den rettede Emisjonen er på mellom NOK 40 millioner og NOK 41 millioner. Styret fastsetter emisjonsbeløpet innenfor nevnte ramme. Emisjonen gjennomføres ved at Selskapet først innhenter bestillinger fra interesserte investorer. Ved utløpet av Bestillingsperioden vil Styret etter Tilretteleggers forslag foreta en tildeling, og innkreve betaling fra de som er tildelt Aksjer. Deretter vil Styret innkalle samtlige Aksjonærer til generalforsamling med forslag om å rette Emisjonen mot de som har bestilt og fått tildelt Aksjer. Eksisterende Aksjonærer vil ha prioritet ved tildelingen, se nedenfor. Det gjelder nærmere vilkår for gjennomføring av Emisjonen, og Aksjene vil først bli tegnet på tidspunktet betingelsene er oppfylt. Deretter vil tegningsbeløpet bli overført fra Tilretteleggers klientkonto til Selskapets konto. Dersom vilkårene ikke oppfylles vil Bestillingsbeløpet bli tilbakeført fra Tilretteleggers klientkonto til de enkelte Bestillerne. Det kan ta inntil tre måneder fra generalforsamlingens vedtak før det er klart om vilkårene er oppfylt. Det gis ingen garanti for at det mottas et tilstrekkelig antall bestillinger for at Styret skal foreslå Emisjonen. Det garanteres heller ikke at Selskapets generalforsamling vil vedta Emisjonen. 6.2 Betingelser for gjennomføring av Emisjonen Gjennomføring av Emisjonen er betinget av at: Tilrettelegger mottar et antall bestillinger som samlet tilsvarer et minimum tegningsbeløp i Emisjonen på NOK 40 millioner. Tilrettelegger tar i den forbindelse også forbehold om å stanse gjennomføringen av Emisjonen dersom deler av emisjonsprovenyet ikke lar seg inndrive fra bestillerne. En begrenset finansiell vurdering av revisor på siste halvår eller ekstern finansiell rådgivers vurdering av selskapets finansielle situasjon ikke avdekker forhold med betydelig negativ påvirkning på Selskapets forventede avkastning eller risikoprofil. En begrenset juridisk due diligence ikke avdekker forhold som har betydelig negativ påvirkning på Selskapets forventede avkastning eller risikoprofil. Selskapets ekstraordinære generalforsamling vedtar å gjennomføre Emisjonen. Det ikke inntreffer eller avdekkes forhold i perioden frem til Aksjene tegnes som etter Tilrettelegger eller Styrets vurdering tilsier at Emisjonen bør avlyses. Videre er det en betingelse for å overføre Bestillingsbeløpet fra Tilretteleggers klientkonto til Selskapet at Selskapet har en etter Styrets vurdering tilfredsstillende finansiering. Med tilfredsstillende finansiering menes finansiering som dekker 2 års budsjettert drift av datterselskapet og med betingelser som ikke gjør at den forventede avkastningen avviker betydelig fra den som er beskrevet i dette Prospekt. Selv om Styret skulle mene at finansieringen er tilfredsstillende, gis det ingen garanti for at finansieringen faktisk viser seg å være er dekkende eller at Selskapet eller datterselskapet i fremtiden ikke skulle få behov for ytterligere kapital. 6.3 Bestillingsblankett Gjennom å signere Bestillingsblanketten gir Bestilleren Tilrettelegger, eller den Tilrettelegger utpeker, ugjenkallelig fullmakt til å: 1. Tegne de Aksjer Bestilleren får tildelt i Emisjonen på generalforsamling i Selskapet 2. Møte og stemme for Bestilleren på de generalforsamlinger som avholdes i Selskapet i tilknytning til gjennomføringen av Emisjonen (denne fullmakten vil ikke utelukke noen fra selv å delta på generalforsamlingene) 34

35 3. Foreta innbetaling av Bestillers andel av emisjonsbeløpet fra Tilretteleggers konto til Selskapets konto i tråd med generalforsamlingsbeslutning i Selskapet Gjennom å signere Bestillingsblanketten forplikter også Bestilleren seg til å betale Bestillingsbeløpet dersom Bestilleren tildeles Aksjer i Emisjonen, og da slik at betaling skal skje innen den betalingsfrist som følger av meldingen om tildeling av Aksjer. Signatur på Bestillingsblanketten innebærer også at Bestilleren aksepterer Bestilleren de honorarer som er beskrevet i Prospektet og som påløper Selskapet i hele dets levetid. 6.4 Bestillingsperiode og bestillingskurs Bestilling av Aksjer gjøres i perioden fra og med 5. juni til og med 20. juni 2014 kl Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kalle tilbake innbydelsen eller avslutte Bestillingsperioden på et tidligere tidspunkt, dersom Tilrettelegger finner dette hensiktsmessig. Det gjøres oppmerksom på at Tilrettelegger også kan forlenge Bestillingsperioden med inntil 31 dager beregnet fra 20. juni I så tilfelle vil perioden hvor Bestilleren vil være bundet av sitt tilbud bli tilsvarende forlenget. En eventuell forlengelse av Bestillingsperioden vil bli kunngjort på hjemmesiden til Tilrettelegger (www.agasti.no) før utløpet av Bestillingsperioden. Dersom lengden på Bestillingsperioden endres vil andre relevante frister endres tilsvarende. Bestilleren vil få skriftlig melding så snart Tilrettelegger har akseptert Bestillerens tilbud. Aksjene bestilles til tegningskurs pr. Aksje på NOK 0,75. Styret kan etter råd fra Tilrettelegger sette kursen lavere, for eksempel hvis det viser seg at interessen er begrenset for å delta i Emisjonen. En eventuell redusert tegningskurs vil bli kunngjort på Tilretteleggers hjemmeside, og det vil bli sent notis til Distributørene. 6.5 Bestillingssted Agasti Wunderlich Capital Markets er Bestillingssted i forbindelse med Emisjonen. Bestillinger skal gjøres ved at korrekt utfylt Bestillingsblankett sendes til Agasti Wunderlich Capital Markets på følgende epost-adresse: 6.6 Distributør Invento Kapitalforvaltning AS, Stolt Finans AS og Optimum ASA er engasjert som selskapets distributører i forbindelse med Emisjonen. Alle ovennevnte distributører var sentrale i kapitalinnhenting i de opprinnelige emisjonsrundene og har fulgt selskapet siden etablering. Invento og Optimum har sitt hovedkontor i Oslo, mens Stolt Finans er lokalisert i Stavanger. 6.7 Tildeling av Aksjer i Emisjonen Tildeling av Aksjer i Emisjonen gjøres av styret i Selskapet i samråd med Tilrettelegger. En Bestillers bestilling av Aksjer i Emisjonen er ingen garanti for at Emisjonen kommer til å rettes mot vedkommende eller at denne Bestilleren vil bli tildelt alle Aksjer som vedkommende bestilte. Ved overbestilling i Emisjonen vil tildeling skje etter følgende modell: 1. Eksisterende Aksjonærer skal ha rett til å få tildelt det antall Aksjer som er nødvendig for å opprettholde eierandelen 35

36 2. Eventuelle Aksjer som ikke er fordelt etter forrige punkt fordeles blant de eksisterende Aksjonærer som har bestilt Aksjer utover det som er nødvendig for å opprettholde eierandelen (ved overtegning fordeles Aksjene pro rata blant disse basert på eierandel) 3. Eventuelle Aksjer som ikke er fordelt etter de foregående punktene fordeles blant øvrige Bestillere (ved overtegning fordeles Aksjene pro rata blant disse basert på bestillingens størrelse) Styret og Tilrettelegger forbeholder seg i alle tilfeller retten til å redusere eller stryke enhver bestilling (herunder redusere bestillinger forholdsmessig) eller kansellere hele Emisjonen uten nærmere begrunnelse, dersom styret og/eller Tilrettelegger finner dette hensiktsmessig. De som tildeles Aksjer må innbetale Bestillingsbeløpet umiddelbart til Tilretteleggers klientkonto, se neste punkt. Ved misligholdt eller forsinket betaling kan Styret og/eller Tilrettelegger uten varsel og med umiddelbar virkning vedta å allokere den aktuelle tildelingen til tredjeperson. Ved slik allokering forbeholder Styret og/eller Tilrettelegger seg retten til å avvike fra nevnte allokeringskriterier. Fra samme tidspunkt bortfaller retten som den misligholdende Bestilleren hadde til å tegne de aktuelle Aksjene. Ved mislighold står Styret og/eller Tilrettelegger fritt til å bestemme når og til hvem som skal motta den alternative tildelingen, likevel slik at den alternative tildelingen fortrinnsvis gjøres til en eller flere av Bestillerne med mindre særlige grunner gjør seg gjeldende. 6.8 Betaling for tildelte og bestilte Aksjer i Emisjonen Betaling for de bestilte Aksjene skal skje umiddelbart etter at Aksjene i Emisjonen er tildelt Bestillerne. Tildeling vil skje og varsles til relevante Bestillere kort tid etter avsluttet Bestillingsperiode. Ved forlengelse av Bestillingsperioden forskyves følgelig betalingsdatoen tilsvarende. Betaling skal skje uoppfordret ved mottak av melding om tildeling, og betalingen skal skje til Tilretteleggers klientkonto som er: Bank: SpareBank 1 SR-Bank ASA Bankkonto: IBAN: NO SWIFT: SPRONO22 Dersom Tilrettelegger ikke har mottatt full betaling for de tildelte Aksjene senest to dager etter forfallsdatoen fastsatt i meldingen om tildeling, vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember Styret og/eller Tilrettelegger har også rett til å slette tildelingen og/eller la andre overta tildelingen. Slik sletting av opprinnelig tildeling og ny alternativ tildeling kan skje uten ytterligere varsel og med umiddelbar virkning etter at misligholdet er konstatert. Styret og/eller Tilrettelegger står fritt til å bestemme om opprinnelig tildeling skal slettes og når og til hvem som eventuelt skal motta den alternative tildelingen, likevel slik at den alternative tildelingen fortrinnsvis skal gjøres til en eller flere av Bestillerne med mindre særlige grunner gjør seg gjeldende. Mottatt betaling vil stå på Tilretteleggers klientkonto inntil betingelsene for å tegne Aksjer eventuelt er oppfylt, se over. Ved eventuell tegning av Aksjer vil Bestillingsbeløpet bli overført til Selskapets konto så raskt som mulig. Selskapet vil i så fall ha rett til å benytte det beløp Selskapet mottar på sin konto før Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Dersom betingelsene for å tegne Aksjene ikke oppfylles, vil Bestillingsbeløpet (med fradrag for eventuelle bankkostnader) tilbakeføres Bestillerne. Det kan ta inntil tre måneder fra generalforsamlingens vedtak før det er klart om betingelsene for tegning av Aksjer er oppfylt. Renter opptjent mens Bestillingsbeløpet står på Tilretteleggers konto tilfaller Tilrettelegger. Tildelte Aksjer vil bli registrert på den enkelte Aksjonær gjennom VPS så raskt det er praktisk mulig etter at Aksjene er tegnet, Bestillingsbeløpet er overført til Selskapets konto og Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. 6.9 Ekstraordinær generalforsamling i Selskapet Aksjene som skal utstedes i Emisjonen skal vedtas utstedt av generalforsamlingen i Selskapet. Dette vil bli gjort ved at det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet som avholdes så snart som praktisk mulig 36

37 etter utløpet av Bestillingsperioden og det har skjedd tildeling av Aksjene i Emisjonen. Styret vil foreslå at generalforsamlingen retter Emisjonen mot de som har fått tildelt Aksjer. Det er en betingelse for utstedelse av Aksjer at Selskapets generalforsamling vedtar gjennomføring av Emisjonen. Det gis ingen garanti for at generalforsamlingen fatter slikt vedtak Tentativ tidsplan Bestillingsperiode 5. juni juni 2014 Allokering av bestilte Aksjer 24. juni 2014 Betaling for allokerte Aksjer 27. juni 2014 Avholdelse av ekstraordinær generalforsamling og tegning av Aksjer 9. juli 2014 Etter planen vil Aksjene tegnes, kapitalen overføres fra Tilretteleggers klientkonto til Selskapets konto og Aksjene registreres på Bestillerens VPS konto medio august Tidspunktet kan imidlertid bli utsatt med inntil 3 måneder. Dette beror på hvor lang tid det tar å ferdigforhandle ny finansiering med banken. Det gjøres oppmerksom på at ovenstående tidsplan er tentativ og kun indikativ, og Tilrettelegger forbeholder seg retten til å forskyve hele eller deler av tidsplanen. 37

38 7. Finansielle forhold og økonomiske nøkkeltall Beregningene, prognosene og estimatene som vist nedenfor i dette kapittelet er utarbeidet av Agasti Wunderlich Capital Markets og Realkapital Aktiv Europa på basis av informasjon som oppfattes som realistisk i forhold til Prosjektet. Estimatene, prognosene og beregningene er basert på antagelser støttet av objektive data. Estimatene er forbundet med risiko, usikkerheter og andre faktorer som kan føre til at den faktiske utviklingen avviker vesentlig fra den forventede utviklingen. Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt på tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Agasti Wunderlich Capital Markets og Realkapital Aktiv Europa kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt vil kunne endres av styret i Selskapet og kalkylene som er utarbeidet vil i så fall ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventet avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endringer i skattereglene. 7.1 Bakgrunn Det legges opp til en emisjon i Selskapet på mellom NOK 40 millioner til 41 millioner for å finansiere Selskapets Rehabiliteringsprogram, samt arbeidskapital til å dekke Selskapets drift, påløpte felleskostnader i ledighetsperioden, og lignende. Tabell 7-1: Overordnet aksjonærstruktur etter Emisjonen Aksjonærer Emisjon NOK 40 mill Emisjon NOK 41 mill Eksisterende Aksjonærer ( Aksjer) 19,9 % 19,51 % Nye Aksjonærer ( Aksjer) 80,10 % 80,49 % 7.2 Kilder og benyttelse av kapital Eventuelle endringer i innhentet kapital vil kun påvirke arbeidskapitalen. Kilder Beløp Benyttelse Beløp Ny egenkapital Emisjonskostnader Rehabiliteringsprogram Arbeidskapital Totalt Totalt

39 7.3 Honorarer Selskapet vil benytte ulike tjenesteleverandører som nevnt i kapittel 5. Alle honorarer nedenfor er eks. mva. Tjeneste Honorar NOK mill Honorar % av emisjon på NOK 41 mill Tilrettelegging(AWCM) 0,80 1,95 % Distribusjon (Distributørene) 3 1,23 3,00 % Juridisk rådgivning av Schjødt 4 0,15 0,37 % Finansiell vurdering av Ernst & Young 5 0,07 0,17 % Total emisjonskostnad 2,25 5,49 % Honorarene uttrykt samlet i norske kroner vil variere avhengig av utvikling i blant annet endringer i underliggende eiendomsverdier, belåning og valutakurs. Under er en opplisting av honorarer i strukturen basert på beregningsgrunnlaget for 4. kvartal Tjenester Honorar per år Beregningsgrunnlag Honorar per aksje 7 Forvaltningshonorar Obligo Partners NOK ,3 % av GAV i Selskapet NOK 0,01/år Forvaltningshonorar Realkapital NOK % av NAV i REO II NOK 0,03/år Partners Lux SA FCP Porteføljeprovisjon Distributører NOK ,2 % av GAV i Selskapet NOK 0,01/år Eiendomsforvaltningshonorar DTZ NOK ,35 % av opprinnelig NOK 0,01/år Asset Management kjøpesum 8 Totalt estimert kostnad NOK NOK 0,06/år 7.4 Forutsetninger som er lagt til grunn i Prosjektet Forutsetninger og kommentarer for estimatene er følgende: Finansiering: Det forutsettes at selskapet kommer til enighet med banken om en langsiktig løsning. Det er lagt til grunn en margin på 220 basispunkter. Rehabiliteringsprogram: Rehabiliteringsprogrammet estimeres å ha en totalkostnad på EUR Gjennomføring av arbeidet forventes å ta omtrent seks måneder. Utleie: Første leietaker (50 % av arealene) forventes å flytte inn 1. juli Andre leietaker (resterende 50 % av arealene) forventes å flytte inn 1. oktober Det er lagt til grunn en leiepris på EUR 400 per kvadratmeter. Inkludert felleskostnader gir dette en total leie på EUR 522 per kvm. Salg av eiendom: Salg av Eiendommen er planlagt mot slutten av 1. kvartal 2016, men vil umiddelbart bli forsøkt solgt når Eiendommen er fullt utleid. Det er lagt til grunn en exit yield på 7,25 %. Et eventu- 3 Distribusjonsavtaler er ikke signert per dato for Prospektet, og honorarene oppført er et estimat basert på diskusjoner med Distributørene 4 Dette er et estimat basert på påløpte kostnader per dato for Prospektet, og et estimat på kostnader i forbindelse med juridisk DD. Kostnaden for juridisk DD kan avvike betydelig fra dette estimatet avhengig av hvilke funn som gjøres og graden av undersøkelse som gjøres på disse 5 Honorarene til EY er et estimat basert på forventet kostnad knyttet til gjennomføringen av en finansiell gjennomgang av første halvår 2014 siden forrige reviderte regnskap eller en begrenset finansiell DD av Ernst & Young eller en annen tredjepart 6 NAV REO II per (siste rapporterte NAV): EUR = NOK (Benyttet valutakurs per 2. juni, 2014: EUR/NOK: 8,1605) GAV Selskapet per (siste rapporterte GAV): NOK Basert på emisjon på NOK 41 millioner 8 Opprinnelig kjøpspris EUR 25 millioner 39

40 elt tidligere salg vil påvirke årlig avkastning positivt, således vil et senere salg påvirke årlig avkastning negativt. 7.5 Budsjett for selskapet i perioden Kontantstrømoversikt for perioden er fremstilt under. Som det fremkommer av budsjettet vil selskapet investere kapital i bygningen i starten av perioden og kontantbeholdningen vil således reduseres betydelig. Når Eiendommen er fullt utleid vil driftsoverskuddet dekke minimum ca. 5 % av utestående lånesaldo per år. Realkapital Aktiv Europa - Cash flow Alle tall i euro Utbyttecase E2014 E2015 E2016 E2017 Leieinntekt Salgssum Brutto leieinntekt Eierkostnad som følge av ledighet Investeringer Øvrige kostnader Renter senior lån Avdrag senior lån Salgskostnader Sum kostnader Netto kontantstrøm Kontantbeholdning

41 Kontantbeholdning jun. 14 sep. 14 des. 14 mar. 15 jun. 15 sep. 15 des. 15 mar Sensitivitetsanalyse Selskapet har målsetning om avkastning, inkludert tegnings- og tilretteleggingshonorar på 26 % pro anno for investorer som deltar i Emisjonen. Endringer i oppnådd leiepris, tidspunkt for utleie, samt tidspunkt for salg av Eiendommen vil påvirke den forespeilede avkastningen. Årlig avkastning som følge av endringer i exit yield og leienivå er visualisert i matrisen under. Dersom salg av Eiendommen finner sted før tidspunktet som er lagt til grunn i dette prospektet vil den årlige avkastningen øke, samtidig vil et salg på et senere tidspunkt redusere den årlige avkastningen. Leienivå/kvm IRR 26 % EUR 380 EUR 390 EUR 400 EUR 410 EUR 420 6,75 % 31 % 36 % 40 % 45 % 49 % Exit yield 7,00 % 24 % 28 % 33 % 38 % 42 % 7,25 % 16 % 21 % 26 % 30 % 35 % 7,50 % 9 % 14 % 19 % 23 % 28 % 7,75 % 2 % 7 % 12 % 17 % 21 % 8,00 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % Sensitivitet på kostnaden knyttet til planlagt rehabiliteringsprogram. Exit yield 7,25 % er lagt til grunn i beregningen. Leienivå/kvm IRR 26 % EUR 380 EUR 390 EUR 400 EUR 410 EUR 420 EUR % 25 % 30 % 34 % 38 % EUR % 23 % 28 % 32 % 37 % Capex kost EUR % 21 % 26 % 30 % 35 % EUR % 19 % 24 % 29 % 33 % EUR % 17 % 22 % 27 % 31 % 41

42 8. Skatteforhold 8.1 Innledning Det følgende sammendraget av norske skattemessige konsekvenser tar utgangspunkt i gjeldende regler og forskrifter per dato for Prospektet. Sammendraget er kun ment å gi generelle retningslinjer og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for potensielle investorer. Bestillere oppfordres til å konsultere sine egne skatterådgivere for å vurdere særlige skattemessige konsekvenser knyttet til bestilling og tegning av Aksjer i Selskapet og eventuell stedlig eller utenlandsk skattelovgivnings anvendelse eller virkning for den enkelte, samt eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning. 8.2 Beskatning av personlig aksjonær bosatt i Norge Skatt på utbytte Utbytte som mottas av personlige aksjonærer er skattepliktig som alminnelig inntekt med en skattesats på 27 %. Personlige aksjonærer har krav på fradrag for beregnet skjerming ved beregningen av sin skattepliktige utbytteinntekt. Det er bare utbytte utover skjermingsfradraget som skal beskattes hos den personlige aksjonær. Skjermingsfradraget beregnes for den enkelte aksje, og tilsvarer aksjens kostpris multiplisert med en risikofri skjermingsrente som fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler i det aktuelle inntektsår. Skjermingsfradrag oppnås kun gjennom å eie aksjene over et årsskifte. Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag inngår i neste års skjermingsgrunnlag. Ubenyttet skjermingsfradrag kan i tillegg framføres til fradrag i senere års utbytte på samme aksje Skatt ved realisasjon av Aksjer For personlige aksjonærer skattemessig bosatt i Norge medfører realisasjon av Aksjer skatteplikt for eventuell gevinst og fradragsrett for eventuelt tap. Gevinst eller tap medtas ved beregning av alminnelig inntekt, og eventuell gevinst skattlegges med en skattesats på 27 %. Gevinst er skattepliktig og tap fradragsberettiget uavhengig av den personlige aksjonærens eiertid og hvor mange Aksjer som selges. Skattepliktig gevinst, eller fradragsberettiget tap, tilsvarer vederlaget ved realisasjon fratrukket aksjens inngangsverdi. Personlige aksjonærer vil ha krav på fradrag for eventuelt ubenyttet skjerming ved beregningen av skattepliktig gevinst, se punkt ovenfor. Ubenyttet skjerming kan oppstå dersom et selskap deler ut mindre utbytte enn skjermingsfradraget, eller ved at investor selger Aksjer før utbytte utbetales. Eventuell ubenyttet skjerming kan føres til fradrag i skattepliktig gevinst. Ubenyttet skjerming kan ikke etablere eller øke et fradragsberettiget tap. Dersom aksjonæren har ervervet aksjene på forskjellige tidspunkt, vil de aksjene som først ble ervervet ansett realisert først («først inn først ut») Formuesskatt Personlige aksjonærer skattemessig bosatt i Norge skal svare formuesskatt. Verdien av Aksjer inngår i grunnlaget for formuesskatten. Marginal formuesskatt er 1 % av netto formue. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes til 100 % av aksjens andel av selskapets skattemessige formuesverdi 1. januar i inntektsåret. For selskaper som har gjennomført emisjon i løpet av året, skal formuesverdi 1. januar i ligningsåret benyttes (dvs i inntektsåret). 8.3 Beskatning av selskapsaksjonær skattemessig hjemmehørende i Norge Skatt på utbytte Utbytte som mottas av aksjonærer som er aksjeselskaper eller likestilte selskaper («selskapsaksjonærer») skatte- 42

43 messig hjemmehørende i Norge, er omfattet av fritaksmetoden. Etter fritaksmetoden skal kun 3 % av mottatt utbytte inntektsføres, og skattlegges med 27 % som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd (hvilket gir en effektiv skattesats på slikt utbytte på 0,81%). Utbytte mottatt fra selskap som inngår i samme konsern er imidlertid skattefritt dersom morselskapet har en eierandel på 90 % eller mer i datterselskapene, og har 90 % eller mer av stemmene som kan avgis på generalforsamling Skatt ved realisasjon av aksjer Gevinst ved realisasjon av aksjer er unntatt skatteplikt etter fritaksmetoden. Eventuelt tap knyttet til slik realisasjon ikke er skattemessig fradragsberettiget Formuesskatt Norske selskapsaksjonærer er ikke pliktige til å svare formuesskatt. 8.4 Beskatning av aksjonær skattemessig bosatt i utlandet Skatt på utbytte Utbytte som utdeles til aksjonærer som ikke er skattemessig bosatt i Norge er i utgangspunktet gjenstand for kildebeskatning i Norge. Plikten til å trekke kildeskatt påhviler Selskapet som det distribuerende selskap, slik at aksjonærene mottar netto utbytte etter at kildeskatt er trukket. Det skal i utgangspunktet trekkes kildeskatt med en skattesats på 25 % etter norsk intern rett. Dersom den rettmessige eier av aksjene er skattemessig bosatt i en stat som har skatteavtale med Norge, vil skattesatsen for kildeskatt normalt være redusert, ofte til 15 %. Dersom en aksjonær er blitt trukket for mye kildeskatt, kan vedkommende søke norske skattemyndigheter om å få refundert det overskytende beløp. Personlige aksjonærer bosatt innenfor EØS-området kan kreve refusjon for ilagt kildeskatt basert på den samme skjermingsmetode som gjelder for norske personlige aksjonærer. Utbytte som deles ut til aksjeselskaper og likestilte selskaper som er skattemessig hjemmehørende i en stat innenfor EØS, ilegges ikke på nærmere vilkår norsk kildeskatt. Vilkårene er blant annet at selskapet er reelt etablert i en EØS-stat. Utbytte som deles ut til deltakerlignede selskaper som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge er i utgangspunktet gjenstand for kildebeskatning i Norge med en skattesats på 25 %. Deltakerne i det deltakerlignede selskapet kan imidlertid ha krav på kildebeskatning med redusert sats som følge av skatteavtale. Dette beror imidlertid på de konkrete omstendigheter i det enkelte tilfelle, og aksjonærer som eier aksjer gjennom utenlandske deltakerlignede selskaper anbefales å rådføre seg særskilt med egne skatterådgivere i dette henseende. Dersom en aksjonær som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge driver virksomhet i Norge og vedkommendes aksjer er tilknyttet denne virksomheten, skal utbytte beskattes på samme måte som for en aksjonær som er skattemessig bosatt i Norge, se ovenfor Beskatning ved realisasjon av aksjer Aksjonærer som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge, er normalt ikke skattepliktig til Norge for gevinst knyttet til realisasjon av aksjer. Unntak fra dette gjelder dersom aksjene har vært eiet i tilknytning til næringsvirksomhet utøvet av vedkommende aksjonær i Norge. For latente, urealiserte aksjegevinster gjelder det en generell utflyttingsskatt ved utflytting fra Norge. Det skal beregnes skattepliktig gevinst på grunnlag av aksjenes verdi på utflyttingstidspunktet. Skatten blir så ilignet dersom skatteyter realiserer aksjene innen fem år etter at skatteplikten til Norge som bosatt opphørte. Skatteplikten gjelder bare dersom samlet gevinst overstiger NOK

44 Skatteplikten til Norge som følger av norsk intern rett, kan være ytterligere begrenset i skatteavtale mellom Norge og den stat hvor vedkommende aksjonær er skattemessig bosatt Formuesskatt Aksjonærer som er skattemessig bosatt i utlandet er ikke pliktig til å svare formuesskatt til Norge for formue i aksjer i norske selskaper, med mindre aksjonæren er en fysisk person og aksjene er knyttet til virksomhet som denne aksjonæren driver i Norge. 44

45 Vedlegg 1 Selskapets vedtekter Selskapets navn er Realkapital Aktiv Europa AS. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS (pr 21. mai 2014) 1 Navn 2 Forretningskontor 3 Formål Selskapets formål er å delta i opportunistiske eiendomsinvesteringer i det europeiske eiendomsmarkedet gjennom å investere tilgjengelig kapital i det Luxembourg-baserte eiendomsfondet REO II Lux SARL ( Fondet ). Kapital som ikke er tilført Fondet skal forvaltes aktivt/plasseres gjennom f. eks. plasseringer i likvide pengemarkedsinstrumenter, og lignende. Selskapet skal videre kunne oppta lån, innlate seg på finansielle kontrakter, etc. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr ,70 fordelt på aksjer á kr 0,10. Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister. 5 Styre Selskapet skal ha et styre bestående av fra ett til fem medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Realkapital Partners AS (org. nr ), eller dets etterfølger som selskapets managementselskap, skal ha rett til å utpeke det største mulig mindretall av styrets medlemmer, jf aksjeloven 6-3, 3. ledd. 6 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 7 Overdragelse og heftelse En aksjonær kan ikke selge, overføre eller på annen måte overdra alle eller deler av sine aksjer i selskapet uten forutgående samtykke fra styret. Tilsvarende gjelder pantsettelse av aksjer. Slikt samtykke skal kun gis dersom erververen eller rettighetshaveren avgir en fullmakt til selskapets managementselskap som er tilsvarende den fullmakt som avgis i bestillingsblanketten i forbindelse med nytegning av aksjer. 8 Forkjøpsrett Aksjene i selskapet skal ikke være underlagt forkjøpsrett. 9 Stemmerettsbegrensninger Ingen aksjonær eller fullmektig kan utøve stemmerett på generalforsamlingen for den del av aksjebeholdningen vedkommende eier og/eller kontrollerer som overstiger 30 % av selskapets aksjekapital, herunder medregnet 45

46 stemmer gitt på bakgrunn av fullmakter fra øvrige aksjonærer. Ved beregningen av stemmerettsbegrensningen etter denne paragraf, regnes aksjonærer og/eller fullmektiger som tilhører samme konsern eller gruppe som én aksjonær eller fullmektig. Denne paragrafs første ledd skal ikke gjelde utøvelsen av de fullmakter aksjonærene gir selskapets managementselskap eller personer ansatt i selskapets managementselskap. Første ledd gjelder heller ikke så lenge selskapet kun har én aksjonær. 10 Levetid Selskapet skal likvideres innen utløpet av 31. desember Likvidasjon skal likevel ikke skje så lenge selskapet har eierandeler i Fondet. Uavhengig av hva som fremkommer foran i denne 10, skal selskapet likvideres så snart som mulig etter at selskapet opphører å ha eierandeler i Fondet. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 11 Generalforsamlingen 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning. 2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte. 3. Valg av styre. 4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen. 12 Innkalling til generalforsamling Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Selskapets generalforsamlinger og som er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider behøver ikke sendes til aksjonærene, jf. aksjeloven 5-11 a. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. Aksjonærene kan likevel ved henvendelse til Selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjonærene. For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 46

47 Vedlegg 2 Bestillingsblankett Denne Bestillingsblanketten utleveres kun sammen med Prospektet datert 5. juni 2014 for Realkapital Aktiv Europa AS. Bestillingen gjelder deltakelse i mulig emisjon på mellom NOK 40 millioner og 41 millioner. For ytterligere informasjon om Selskapet og Emisjonen, se Prospektet som denne Bestillingsblanketten er en del av (disse dokumentene utgjør "Dokumentasjonen"). Ved å signere denne Bestillingsblanketten bekrefter Bestiller at han/hun har lest og forstått innholdet i Dokumentasjon. Definisjoner og begreper har samme betydning i denne Bestillingsblanketten som det fremgår av kapitlet "Definisjoner og ordliste" i Prospektet. Emisjonen er kun rettet mot norske investorer og utenlandske personer kan ikke bestille Aksjer. Aksjene vil ikke bli notert på en regulert markedsplass. Bestillingsperiode: Bestilling av Aksjer i Emisjonen finner sted fra og med 5. juni 2014 til og med 20. juni Tilrettelegger forbeholder seg retten til å forkorte Bestillingsperioden, eller forlenge Bestillingsperioden med inntil 31 dager beregnet fra 20. juni Ved endringer i Bestillingsperioden vil andre relaterte datoer endres tilsvarende. Det er ikke tilstrekkelig at Bestillingsblanketten er postlagt innen fristen. Den som bestiller Aksjer har risikoen ved eventuell forsinkelse i postgang, nedetid på internett eller utilgjengelige fakslinjer. Tilretteleggeren står fritt til å akseptere eller forkaste for sent ankomne, mangelfulle eller feilaktig utfylte Bestillingsblanketter. Mottatte bestillinger er bindende med mindre skriftlig annullering er mottatt av Tilrettelegger før Bestillingsperioden er utløpt. Bestillingssted og Distributører: Korrekt utfylt Bestillingsblankett må være mottatt per post, epost eller personlig oppmøte hos: (i) (ii) Agasti Wunderlich Capital Markets innen den 6. mars Adresse: Agasti Wunderlich Capital Markets AS, Postboks 1753 Vika, 0122 Oslo. Telefon: Mailadresse: Alternativt kan Bestillingsblanketten også innleveres til en av Distributørene innen Bestillingsperiodens utløp. Tilrettelegger kan også akseptere bestillinger som plasseres via tapet telefonsamtale i løpet av Bestillingsperioden (men kan kreve at bestillingen i ettertid bekreftes skriftlig). En bestilling som gjøres via tapet telefon anses gjort på de betingelser som er beskrevet i Bestillingsblanketten og Prospektet for øvrig. Minimum Bestillingsbeløp: Minimumsbestilling er NOK , tilsvarende Aksjer. Bestilling av et lavere beløp er bindende for Bestilleren, men vil kunne bli forkastet uten varsel. Total ramme for Emisjonen er fra NOK 40 millioner til NOK 41 millioner. Tildeling av Aksjer og meddelelse om dette: Ved overtegning av Aksjer skal eksiterende Aksjonærer ha fortrinnsrett i tildelingen etter følgende modell: (i) Eksisterende Aksjonærer skal ha rett til å få tildelt det antall Aksjer som er nødvendig for å opprettholde eierandelen, (ii) eventuelle Aksjer som ikke er fordelt etter forrige punkt fordeles blant de eksisterende Aksjonærer som har bestilt Aksjer utover det som er nødvendig for å opprettholde eierandelen (ved overtegning fordeles Aksjene pro rata blant disse basert på eierandel) og (iii) eventuelle Aksjer som ikke er fordelt etter de foregående punktene fordeles blant øvrige Bestillere (ved overtegning fordeles Aksjene pro rata blant disse basert på bestillingens størrelse). Tilrettelegger forbeholder seg retten til å redusere eller stryke enhver bestilling. Tilrettelegger og Selskapet påberoper seg retten til å føye nevnte allokeringskriterier for allokering av aksjer som ikke er gjort opp for. Se nærmere om tildelingskriterier i kap. 8 i Prospektet. Melding om tildeling og betaling for tildelte Aksjer vil finne sted kort tid etter avsluttet Bestillingsperiode. Betaling for Aksjene: Undertegnede forplikter seg til å betale for eventuelle Aksjer som blir tildelt med overføring av kontante midler til Tilretteleggers klientkonto. Krav om betaling vil fremgå av meldingen om tildeling av Aksjer. Frist for å betale bestillingsbeløpet kan være kort (det vil si på inntil tre dager). Betaling kan skje til følgende konto: Bank: SpareBank 1 SR-Bank ASA Bankkonto: IBAN: NO SWIFT: SPRONO22 Undertegnede er kjent med at forsinket eller misligholdt betaling kan medføre at tildelingen annulleres, bestillingen annulleres og/eller at de aktuelle Aksjene tildeles annen investor utpekt av Styret eller Tilrettelegger. Av for sent innbetalt beløp svares det, til enhver tid, forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m., for tiden på 9,50 % p.a.. Overføring av tildelte Aksjer til den enkelte Bestiller: Tildelte Aksjer vil bli registrert på den enkelte Bestillers VPS-konto etter at Aksjene er tegnet og Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Dette ventes å kunne finne sted innen 14 dager etter at Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret, noe som vil skje i perioden juli-september Spesifikasjon av bestilling av Aksjer i Emisjonen. Undertegnede bestiller herved Aksjer for følgende beløp: Bestillingsbeløp i NOK (må være minimum NOK ): Bestillingsbeløp med bokstaver: Kundekategorisering: Tilrettelegger og Distributør er i henhold til Verdipapirhandelloven og Verdipapirforskriftens kapittel 10 forpliktet til å kategorisere alle sine kunder som enten ikke-profesjonelle, profesjonelle eller som kvalifiserte motparter i forbindelse med ytelse av investeringstjenester. Alle som bestiller Aksjer i Emisjonen, og som ikke tidligere er kunde av Tilrettelegger eller Distributør vil bli klassifisert basert på gjeldende regelverk. 47

48 Kundeavtale: Bestilleren må ha inngått kundeavtale med den respektive Distributør som benyttes som Bestillingssted. For å bestille Aksjer i Emisjonen må Bestilleren oppfylle kravene i hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11, med tilhørende forskrifter. Ansvarsfrihet: Ved å signere denne Bestillingsblanketten erklærer Bestilleren at han/hun vil holde Styret og Tilrettelegger ansvarsfrie for ethvert krav relatert til tegning av Aksjer og eventuell beslutning om å overføre tegningsbeløpet til Selskapets konto i forbindelse med tegning. Denne ansvarsfriheten gjelder ikke direkte tap som påføres Bestilleren på grunn av Styrets eller Tilretteleggers grovt uaktsomme eller forsettlige brudd på sine forpliktelser overfor Bestilleren. Signering av Bestillingsblanketten. Fullmakter til Tilrettelegger: Ved å signere og sende inn denne Bestillingsblanketten, eller ved å bestille per telefon som beskrevet over, er Bestilleren kjent med at jeg/vi forplikter meg/oss til å delta i Emisjonen på de vilkår som fremgår av Prospektet, herunder følgende: (i) bekrefter en irreversibel bestilling av det antall Aksjer som er angitt på Bestillingsblanketten, (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) autoriserer Tilrettelegger til å tegne Bestilleren for tildelte Aksjer, gir Tilrettelegger fullmakt til å møte og stemme på Bestillerens vegne for eventuelle Aksjer Bestilleren eier i Selskapet på ekstraordinær generalforsamling for vedtakelse av Emisjonen og eventuelt andre saker på agendaen. bekrefter og garanterer at han/hun har myndighet til å bestille og eie Aksjer som tilbys i Emisjonen, og at han/hun har fullmakt til å bli belastet / å betale alle beløp han/hun har forpliktet seg til å betale, og bære det finansielle ansvar som følge av bestillingen, som ikke vil opphøre i tilfelle av at Bestillers eierskap av Aksjene vil være ulovlig på grunn av gjeldende lovverk og forskrifter, og være ansvarlig for å finne en tredjepart som kan overta Aksjene, herunder være finansielt ansvar for et eventuelt tap ved en slik transaksjon, er kjent med at Tilrettelegger kun vil utføre en begrenset due diligence-gjennomgang i etterkant av Bestillingsperioden, bekrefter at jeg/vi har vurdert risikoen og muligheten for delvis eller fullt tap knyttet til bestilling av Aksjer og aksepterer denne. Jeg/vi bekrefter at investeringsbeslutningen er tatt etter eget skjønn og fullt ut på eget ansvar, samt bekrefter at jeg/vi har lest og forstått innholdet i Prospektet og dets vedlegg, og aksepterer at Tilrettelegger forbeholder seg retten til fritt å stryke/redusere min/vår bestilling uten begrunnelse. Sted og dato (må være datert i Bestillingsperioden) Forpliktende underskrift. Bestilleren må være myndig. Når det undertegnes på vegne av foretak eller i henhold til fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges (ikke eldre enn 3 måneder) INFORMASJON OM BESTILLEREN (fylles ut med blokkbokstaver) Navn på Bestiller: Fødselsnummer (11 siffer)/org.nr. (9 siffer): Adresse: Postnr./sted: Epost adresse: Telefonnummer dagtid: Statsborgerskap: VPS-konto nr.: Distributør (sett kryss): Invento Kapitalforvaltning AS Optimum ASA Stolt Finans AS Rådgiver: 48

49 Vedlegg 3 Rehabiliteringsprogram Planløsningen er noe utdatert og består hovedsakelig av cellekontorer. For å tiltrekke seg nye leietakere med betalingsvillighet som er i samsvar med prisen meglerne har gått ut med i markedet må standard og planløsningen totalrenoveres. Bygget ble bygget i 1980 og det er avdekket asbest i bygningskonstruksjonen. Teknisk forvalter som sitter lokalt i Paris, DTZ Asset Management, engasjerte våren 2014 et selskap som gjennomførte en tilstandsrapport av etasjene eiet av selskapet. Asbest ble avdekket og man fikk fremlagt to tilbud på fjerning av asbest: - Fullstendig fjerning av asbest til en totalkostnad på EUR 1,4 millioner. - Delvis fjerning av asbest hvor det er nødvendig til en totalkostnad på EUR I samråd med lokal forvalter besluttet man at det første alternativet var det mest hensiktsmessige med hensyn til utleie og salg av Eiendommen. Under følger en oversikt over renoveringsprogrammet: Euro Norske kroner Fullstendig fjerning av asbest EUR Kr Renovering av toalettene for å øke kapasiteten fra 60 til 80 personer EUR Kr Oppgradering av Air-condition anlegget EUR Kr Leietakertilpasninger EUR Kr Prosjektleder honorar EUR Kr Inspeksjonsoppdrag EUR Kr Diverse EUR Kr Totalt EUR Kr Forventet planløsning etter oppgradering Rehabiliteringsrapportene er tilgjengelig på forespørsel til Tilrettelegger. Det gjøres oppmerksom på at disse er på fransk. 49

50 U PROSPEKT FOR EMISJON I REALKAPITAL AKTIV EUROPA AS :14 Vedlegg 4 Bilder av Eiendommen 50

51 Vedlegg 5 Revidert årsregnskap

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 Realkapital Aktiv Europa AS Adresse: C/O Obligo Investment Management AS Bolette Brygge 1 Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norge Telefon: Faks: Tilrettelegger: Agasti Wunderlich Capital Markets AS Bolette Brygge 1 Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norge Telefon: Faks:

66 Realkapital Aktiv Europa AS Investorpresentasjon 5. juni 2014 Brutto emisjonsbeløp: NOK Bestillingskurs: NOK 0,75 pr. aksje Tegningsperiode: 5. juni 20. juni

67 Viktig informasjon Denne presentasjonen er utarbeidet av Agasti Wunderlich Capital Markets AS (heretter benevnt «Agasti» eller «Tilrettelegger») som tilrettelegger i forbindelse med den planlagte emisjonen på mellom NOK til NOK («Emisjonen») i Realkapital Aktiv Europa AS («Selskapet»). Selskapet har et kapitalbehov ved at dets hovedaktivum, en kontorseksjon i Paris («Eiendommen»), har behov for betydelig oppussing i forbindelse med at Eiendommens hovedleietaker har meldt fraflytting ved utløp av leiekontrakt. Rehabilitering, utleie og påfølgende salg av Eiendommen vil i det videre benevnes «Prosjektet». Utvalgte investorer vil bli invitert til å delta i Prosjektet gjennom å tegne seg for aksjer i Emisjonen. I forbindelse med Emisjonen utarbeides det også et prospekt («Prospektet») og en bestillingsblankett («Bestillingsblanketten») som sammen med denne Presentasjonen vil utgjøre den samlede informasjonspakken som fremlegges for potensielle investorer. Disse dokumentene omtales i fellesskap som «Informasjonsdokumentene» og anbefales lest i sammenheng før en investeringsbeslutning fattes. Prospektet og Tegningsblankett ventes å være tilgjengelig 5. juni, Innholdet i presentasjonen er kun ment for bruk av personer og/eller selskap som har fått tilgang til informasjonen fra Agasti eller distributørene i emisjonen. Distributørene er Invento Kapitalforvaltning AS, Optimum ASA og Stolt Finans AS (sammen referert til som «Distributørene»). Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted uten etter forutgående samtykke fra Agasti. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten. Denne presentasjonen skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av informasjonen kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse, men presentasjonen inneholder viktig informasjon som bør leses før man eventuelt treffer beslutning om å delta i Emisjonen. Presentasjonen er ajourført frem til den dato som fremgår av dens forside. Distribusjon av denne Presentasjonen skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke kan ha skjedd forandringer i forhold vedrørende Selskapet eller andre forhold som er beskrevet i Presentasjonen, etter datering av den. Det tas således forbehold om at vesentlige forhold inntruffet etter denne dato kan ha betydning for vurderingen av Selskapet. Selskapet og potensielle investorer er innforstått med at Agasti ikke har noe ansvar for å meddele om slike eventuelle forhold. Agasti gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Agasti kan på ingen måte innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for investors formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som noen garanti, forsikring eller løfte. Agasti fraskriver seg ett hvert ansvar for økonomisk tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av dokumentet. Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for Agastis oppfatninger på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen vil kunne være gjenstand for endringer uten særskilt varsel. Det understrekes at innholdet i denne Presentasjonen ikke er ment å være noen form for juridisk, kommersiell, investeringsorientert eller skattemessig rådgivning. Denne Presentasjonen er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av alle faktorene som innvirker på Selskapet eller markedene Selskapet opererer i. Denne Presentasjonen inneholder fremtidsrettet informasjon, herunder estimater og forventninger til Selskapets fremtidige finansielle posisjon, forretningsstrategi, planer og mål. Slike fremtidsrettede utsagn involverer både kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre faktorer som kan endre de endelige resultatene eller utviklingen til Selskapet. Fremtidsrettede uttalelser angår fremtidige forhold som ikke er historiske fakta, og er noen ganger identifisert ved ordene "tror", "forventer", "spår", "har til hensikt", "planlegger", "estimerer", "tar sikte på", "forutser", regner med, søker og lignende uttrykk. Slike fremtidsrettede utsagn er basert på mangfoldige forutsetninger vedrørende Selskapets nåværende og fremtidige forretningsstrategi og den industrien Selskapet opererer i og er kun meninger og fremtidsutsikter som er usikre og gjenstand for betydelig risiko. Agasti innestår ikke for at de antakelser som ligger bak slike fremtidsrettede uttalelser ikke inneholder feil, og aksepterer ikke noe ansvar for at meninger og estimater uttrykt i Presentasjonen viser seg å bli ukorrekte eller for at den forutsatte eller forventede utvikling faktisk inntreffer. Agasti kan ikke bære noe ansvar for konsekvensene av at Selskapet, eller noen av deres respektive ledelser, styrer, ansatte, andre representanter eller andre, baserer seg på de verdier, estimater og tolkninger som inngår i Presentasjonen i sin beslutningstaking. Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, avdelinger og ansatte i Agasti konsernet. Det vil si at det kan foreligge informasjon i Agasti-konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende som har utarbeidet dokumentet. Det understrekes at en investering i Selskapet medfører risiko for tap for investor og i ytterste konsekvens kan hele investeringen gå tapt. Den enkelte investor oppfordres til å gjøre en selvstendig vurdering av en eventuell investering i Selskapet og å ta sin beslutning basert på sin økonomiske situasjon og egen vurdering av ønsket risikonivå. Det henvises også til kapittelet om risikoforhold i presentasjonen. Den enkelte investor oppfordres også til å vurdere behovet for å innhente supplerende informasjon. Selskapet planlegger å utstede aksjer med et samlet emisjonsproveny under EUR 5 millioner, og plikten til å utarbeide EØS-prospekt etter verdipapirhandelloven gjelder derfor ikke. Prospektet har ikke blitt gjennomgått eller godkjent av prospektmyndigheten eller annen kontroll- eller tilsynsmyndighet, men er kun registrert i Foretaksregisteret. Selskapet er ikke undergitt noen form for tilsyn eller kontroll av Finanstilsynet eller annen offentlig myndighet. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger som er fremlagt for investor i presentasjonen er begrenset i forhold til et prospekt etter verdipapirhandelloven. Agasti Wunderlich Capital Markets AS er et datterselskap av Agasti Holding ASA med organisasjonsnummer NO Vennligst ta kontakt med Agasti for ytterligere informasjon vedrørende denne presentasjon, slik som eierskap, offentlig kjente corporate oppdrag og øvrig informasjon relatert til Lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Informasjon om Agastis alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende denne Rapporten er undergitt norsk lov og underlagt norske domstolers eksklusive domsmyndighet.

68 Risiko tilknyttet Selskapets finansiering Investor må nøye lese prospektet før tegning, og det oppfordres til spesielt å se nøye på kapitel 2 i prospektet som omfatter en gjennomgang av noen av de relevante risikoforholdene knyttet til investeringen Utløpt finansiering Per dato for Prospektet er den gjeldende finansieringen for Eiendommen utløpt, og Selskapet har foreløpig ikke inngått noen ny avtale vedrørende ny finansiering. Følgelig er låneavtalen i mislighold og det foreligger derfor en plikt til å tilbakebetale lånet. Selskapet har ikke finansiering på plass til å foreta slik tilbakebetaling. Selskapet har informert sine Aksjonærer om situasjonen gjennom aksjonærskriv og på generalforsamling. Selskapet har imidlertid hatt samtaler med den eksisterende bankforbindelsen, samt andre aktører, og Styret tror at en løsning vil komme på plass. For å gi sikkerhet for de som bestiller Aksjer i Emisjonen er det derfor lagt opp til at Bestillingsbeløpet plasseres på Tilretteleggers klientkonto inntil Styret mener at Selskapet har en tilfredsstillende finansiering for videre drift. Med tilfredsstillende finansiering menes finansiering som dekker 2 års budsjettert drift og med betingelser som ikke gjør at den forventede avkastningen avviker betydelig fra den som er beskrevet i dette Prospekt. Selv om Styret skulle mene at finansieringen er tilfredsstillende, gis det ingen garanti for at finansieringen faktisk viser seg å være tilstrekkelig eller at Selskapet i fremtiden ikke skulle få behov for ytterligere kapital. Den som tegner Aksjer er således utsatt for en risikoeksponering mot Selskapets fremtidige finansiering. Det er også en risiko for at prosessen med bankfinansiering kan påløpe Selskapet kostnader utover hva som er indikert i kalkylene i dette Prospekt. Lånerisiko Selskapets låneavtaler inneholder finansielle vilkår, for eksempel knyttet til minimum egenkapitalandel, rentedekningsgrad, verdi av pantesikkerhet mv. samt andre forpliktelser av finansiell karakter. Selskapets datterselskap har historisk vært i brudd på slike vilkår, og Selskapets datterselskap er i brudd på slike vilkår på dato for Prospektet. Hensikten med Emisjonen er å sikre kapital for at Selskapets datterselskap skal kunne oppfylle slike vilkår fremover. Det kan imidlertid ikke garanteres at datterselskapet vil oppfylle slike forpliktelser i fremtiden,. Ved brudd på slike vilkår kan långivere ha rett til å gjøre misligholdssanksjoner gjeldende, for eksempel ved å bringe lån til forfall. Dette kan igjen medføre at Selskapet eller datterselskapet må gå i forhandlinger med långiver om endrede vilkår, søke å refinansiere sine lån, mv. Det kan ikke garanteres at Selskapet vil greie å fremforhandle nye lånefasiliteter på tilfredsstillende vilkår eller i det omfang som er nødvendig for å drive Selskapets virksomhet. Utleie og leietakersituasjon Risikoen for ledighet er en vesentlig faktor, og den avhenger i stor grad av konjunkturene i økonomien. Videre vil leietakers økonomi og evne til å betjene leien være sentralt i vurderingen av risiko ved utleie av boligeiendom. Leietakere kan også være uenige i forståelsen av leiekontrakten eller ha begrenset villighet/evne til å betale leie eller andre kostnader. Eiendommen vil stå uten leietaker fra Q4 2014, og selv om Selskapet jobber med å skaffe en ny leietaker tror Selskapet at det vil bli nødvendig med en oppussing før ny leietaker skaffes. Dette innebærer at risikoen med å skaffe leietakere til Eiendommen er konkret, og at det er en markant risiko for at den materialiserer seg. Manglende leietaker vil ha en vesentlig negativ effekt på Selskapets inntekter. Leietakertilpasninger og utvikling av eiendommen Det planlegges å utføre leietakertilpasninger og utvikling av Eiendommen. Slike arbeider vil eksponere Selskapet mot en utviklingsrisiko, herunder kostnader, leverandører og offentlige krav, myndigheter og tillatelser, mv. Vilkår og føringer fra offentlige myndighetene kan redusere lønnsomheten i prosjektet eller stanse det. Det vil også være en utleierisiko, ved at Selskapet må vurdere hvilke arbeider (og kostnader) som utføres (og pådras) før det eventuelt blir signert avtale med ny leietaker. 3

69 Generelle risikofaktorer Endringer i lovverket eller struktur Forutsetningene for prosjektet og de investeringer som vil foretas er basert på gjeldende lover og regler slik disse foreligger per dato for Prospektet. Det vil kunne bli aktuelt med endringer i avtaleverk og strukturer som tar hensyn til endrede rammebetingelser. Dersom det blir aktuelt med slike endringer i avtaleverk og struktur, kan det få negative økonomiske konsekvenser for Selskapet. I den forbindelse nevnes særskilt at Selskapets virksomhet og forvaltning kan påvirkes av det nye regelverket kalt Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) som trer i kraft 1. juli 2014, blant annet ved at driften av Selskapet kan bli noe endret for å oppfylle det nye regelverket. Endringer i skatte- og avgiftsregler Endringer i gjeldende skatte- og avgiftsregler kan gi økte skatte- og avgiftskostnader for Selskapet, hvilket etter omstendighetene kan bety vesentlige merkostnader for Selskapet. I tillegg vil tilsvarende konsekvenser kunne inntreffe innenfor dagens regelverk, for det tilfelle at skatte- og avgiftsmyndighetene legger til grunn avvikende vurderinger i forhold til hvordan Selskapet innretter seg eller forstår dagens regler. Generelle antagelser om fremtidig utvikling Samtlige antagelser om fremtidig utvikling inntatt i Prospektet, er basert på den informasjonen som var tilgjengelig for Selskapet pr dato for Prospektet og reflekterer kun Selskapets egne vurderinger av den fremtidige utviklingen. Antakelser om fremtidig utvikling er skjønnspregede og vil i større eller mindre grad være forbundet med usikkerhet. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere slike antagelser om fremtidig utvikling med mindre dette er påkrevd i henhold til gjeldende rett. Det foreligger således en risiko for at den faktiske utvikling vil kunne bli vesentlig annerledes enn det som er antatt, og dette vil kunne medføre negative konsekvenser for Selskapets virksomhet og verdien av Aksjene i Selskapet. 4

70 Bransjespesifikke risikofaktorer Utviklingen i eiendomsmarkedet Verdien på aksjene i Selskapet er knyttet til den generelle utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet, særlig det franske, herunder tilbud på og etterspørsel etter næringseiendom. En generell nedgang i eiendomsmarkedet vil mest sannsynlig redusere verdien på Selskapets eiendomsinvestering og dermed verdien på Aksjene i Selskapet. Rentenivå Rentekostnader er en vesentlig kostnad i belånte eiendomsinvesteringer. En økning i rentenivået, herunder også som følge av økte marginkrav fra långiver, kan utgjøre en likviditetsbelastning for Selskapet. Selskapet er belånt med ca. 60 % av de underliggende verdiene basert på ekstern verdivurdering pr 31. desember Det kan imidlertid spørres om den reelle belåningsgraden er høyere, ettersom Eiendommen var til salgs i markedet høsten 2013 uten å oppnå bud i nærheten av verdivurderingene. Usikkerhet rundt ekstern verdivurdering, samt budindikasjonene i høst, tyder på at belåningsgraden er vesentlig høyere. Generelt er det slik at dersom kostnadene med lånefinansiering er lavere enn avkastningen på Eiendommene, vil dette bidra til økt avkastning på investert egenkapital. Belåning av Eiendommene vil imidlertid medføre en risiko for at Selskapet ved verdifall i eiendomsmarkedet ikke lenger oppfyller de nødvendige krav til egenkapital satt av långivere eller myndigheter. Dette kan medføre at Selskapet, og derved investorene, taper hele eller deler av sin egenkapital. Endringer i avkastningskrav Verdien av en eiendom avhenger i stor grad av den avkastning en investor alternativt kan få på sin kapital, og den risiko som er tilknyttet inntektsstrømmen fra Eiendommen. Det er usikkert hvordan rentenivået vil utvikle seg, hvilken avkastning Eiendommen vil gi og hvilken risikopremie investorer vil sette som krav for investeringer i næringseiendom. Teknisk risiko Investering i selskaper som eier fast eiendom, medfører teknisk risiko. Med teknisk risiko menes de risikoforhold som er knyttet til det å eie en fast eiendom med tekniske og strukturelle innretninger. Typiske eksempler på dette er konstruksjonsfeil og andre feil knyttet til tekniske installasjoner og mangler, samt skade (forårsaket av brann, naturkrefter e.l.) og forurensning. I tillegg kommer risiko knyttet til myndighetsforhold vedrørende Eiendommen som bygget befinner seg på, slik som til reguleringsplaner, brannkrav og byggeforskrifter. Materialiserer slike risikofaktorer seg, vil dette kunne medføre betydelige indirekte kostnader for eieren av Eiendommen. Gjennom direkte eller indirekte investering i eiendommer med god teknisk standard, samt en grundig teknisk gjennomgang i forkant av investeringen, vil den tekniske risiko reduseres. Betydelige uforutsette kostnader kan likevel ikke utelukkes. Miljørisiko Selskapet er som eiendomsinvestor eksponert mot miljørisiko. Risikoen gjelder blant annet miljøforurensning relatert til egen virksomhet, leietakere eller tidligere virksomhet på Eiendommen. Det er funn av asbest i Eiendommen, og nødvendig fjerning er inkludert i Rehabiliteringsprogrammet. Omfanget av slik fjerning kan bli påvirket av avdekking av ytterligere asbest, endringer i krav om slik fjerning, og endrede kommersielle hensyn knyttet til eiendommer med eksisterende eller forhenværende asbestbruk. Slike kommersielle hensyn kan være økt risikopåslag knyttet til slike eiendommer som ville påvirke salgsprisene negativt. Due diligence Det vil bli gjennomført en begrenset juridisk due diligence, i tillegg til en begrenset finansiell gjennomgang i forbindelse med emisjonen, og Emisjonen vil være betinget på at det i denne prosessen ikke avdekkes forhold som har betydelig negativ påvirkning på den Selskapets forventede avkastning. Det vil ikke bli gjennomført en skatte- og avgiftsmessig due diligence, og den finansielle gjennomgangen vil fokusere på konsernet som helhet og ikke de individuelle selskap. Videre vil den juridiske due diligencen kun omfatte Realkapital Aktiv Europa AS og ikke dets datterselskaper. Ingen due diligence er gjort i forkant av emisjonen. 5

71 Selskapsspesifikke risikofaktorer Usikkerhet rundt verdien av aksjene i Selskapet Det foreligger ingen planer om å notere Aksjene i Selskapet på børs eller regulert markedsplass, og dette medfører at man ikke vil kunne observere endringer i aksjekurser på jevnlig basis. Utviklingen både i Selskapets virksomhet og markedsforhold vil imidlertid like fullt påvirke den underliggende verdien av Aksjene i Selskapet. Selskapet benytter en ekstern verdsetter i fastsettelsen av Eiendommens verdi. I den forbindelse nevnes at Selskapet forsøkte å selge Eiendommen høsten Salgsprosessen avdekket et betydelig avvik mellom verdien estimert av verdsetteren og den pris markedet var villig til å by. Verdsettelsen pr. 31. desember 2013 indikerte en VEK pr Aksje på NOK 7,29, mens budene som ble mottatt på Eiendommen indikerte en verdi på Eiendommen som var lavere enn utestående lån på Eiendommen. Følgelig ville en aksept av budet ha medført at Aksjene i Selskapet fikk tilnærmet null verdi. Det er derfor en klar risiko for at verdien fastsatt av den eksterne verdsetteren er for høy sammenliknet med Eiendommens markedsverdi. Kapitalrisiko Selskapet kan i fremtiden få ytterligere kapitalbehov. Det kan i så fall medføre behov for ytterligere emisjoner, nye eller endrede låneavtaler, del salg av eiendeler eller andre forhold. Slike transaksjoner kan medføre at Aksjenes verdi reduseres, for eksempel fordi nye Aksjer blir tegnet til lav kurs, eiendeler selges til lav pris, mv. Likviditetsmessig risiko Likviditeten i annenhåndsmarkedet for omsetning av aksjer i unoterte eiendomsselskaper er begrenset. Dette medfører at det kan være vanskelig å omsette Aksjer i annenhåndsmarkedet, og at eventuelle omsetning kan skje til verdier betydelig lavere enn tegningskurs, estimert verdijustert egenkapital eller andre verdimål. Det presiseres derfor at investorer som investerer i Selskapet bør ha en langsiktig investeringshorisont. Avtalerisiko Selskapet har inngått en forvaltningsavtale med Forvalter. En optimal utvikling av Selskapets virksomhet vil være avhengig av at Forvalter utfører sine oppgaver på en best mulig måte, og en investering i Selskapet anbefales kun investorer som har tiltro til at dette vil være tilfelle. Dersom Forvalter fratas/frasier seg sine posisjoner i Selskapet og/eller Eiendomsselskapet, vil dette medføre endrede forutsetninger som vil kunne gi negative konsekvenser for verdiutviklingen i Selskapet. Videre vil det kunne påvirke selskapet negativt dersom nøkkelpersoner i Forvalter sier opp sine stillinger og ikke lenger deltar i forvaltningen av Selskapet. Valutakurser Selskapet har investert i en eiendom i Paris og Selskapet er således eksponert for risiko i forbindelse med endringer i forholdet mellom NOK og EUR. Selskapet vil benytte euro som sin referansevaluta. Det vil også være en valutarisiko i forhold til at tegningen skjer i NOK og Selskapets kapitalbehov er i EUR. Bestillingsbeløpet vil ikke overføres fra Tilretteleggers klientkonto til Selskapets konto med mindre det antas at Selskapet har en tilfredsstillende finansiering. 6

72 Selskapsspesifikke risikofaktorer Plasseringsrisiko Selskapet har gjennom datterselskap investert i én eiendom. Selskapets avkastning og resultat er følgelig i stor grad avhengig av driften og verdiutviklingen til denne Eiendommen. Sammenliknet med tidligere, hvor Selskapet hadde eierinteresser spredt på to investeringer, har Selskapet en økt plasseringsrisiko ved at kapitalen ikke er fordelt på flere investeringer. Exit-risiko Avkastningen til Selskapet vil i stor grad bero på når og på hvilke vilkår Selskapet kan realisere sin siste investering. I tillegg til å være eksponert mot markedsrisiko og muligheten til å finne en egnet kjøper, vil avkastningen være avhengig av de fremforhandlede vilkår, oppgjørsform, mv. Et salg kan for eksempel være betinget av at selgeren garanterer for nærmere angitte forhold ved salgsgjenstanden, vilkår ved oppgjørsformen, krav om sikkerhet eller andre forhold. Ettersom Selskapet den senere tid har realisert en investering gjennom overgivelse av investeringen til långiver er det en latent risiko i Selskapet for ansvar tilknyttet den solgte investeringen. Dette gjelder blant annet i forhold til forpliktelser avtalt i salgsavtalen, ansvar som Selskapet har som tidligere eier av investeringen, mv. Historiske forpliktelser og latent risiko Selskapet har drevet virksomhet i flere år. I motsetning til tidligere emisjoner i Selskapet, hvor Aksjonærer ble invitert til å investere i et nyetablert selskap, vil en investering i Selskapet på nåværende tidspunkt også eksponere Bestilleren mot historiske eller latente forpliktelser i Selskapet. I tillegg har Selskapet løpende informert Aksjonærene om status for Selskapets drift, blant annet gjennom årsrapporter, aksjonærbrev og generalforsamlinger. Tidligere formidlet informasjon er ikke nødvendigvis gjengitt i Prospektet. De som ønsker å bestille Aksjer i Selskapet gjøres derfor oppmerksom på at det eksisterer ytterligere informasjon om Selskapet. Den enkelte Bestiller må selv vurdere om slike historiske opplysninger bør gjennomgås før det fattes beslutning om å investere i Selskapet. Organisasjonsmessige forhold En tilfredsstillende utvikling av Selskapet forutsetter blant annet at Forvalter utfører sine oppgaver på best mulig måte. Selskapet vil således være avhengig av at Forvalter til enhver tid er bemannet med personer med relevant kunnskap og kompetanse. De som erverver Aksjer i Selskapet forutsettes å ønske at Obligo Partners AS skal inneha den sentrale funksjon i forhold til Selskapet som beskrevet i Prospektet. Dersom Forvalter fratas de forutsatte posisjoner i forhold til Bestiller og/eller Selskapet, inntrer endrede forutsetninger som en Bestiller aksepterer og må være forberedt på å forholde seg til. Binding av eierrådigheten og minoritetsrisiko Flere av de som tidligere har tegnet Aksjer i Selskapet har gitt fullmakt til Forvalter vedrørende forvaltningen av den enkelte Aksjonærs eierinteresser. Fullmakten medfører en lavere grad av kontroll over de selskapsbeslutninger som fattes i Selskapet enn om den enkelte investor selv utøvde sine aksjonærrettigheter fullt ut. Aksjene i Selskapet er spredt på et større antall Aksjonærer. Aksjonærbeslutninger fattes vanligvis med flertallsbeslutning på generalforsamlingen, som oftest med simpelt flertall eller kvalifisert flertall, noe som innebærer at majoriteten kan binde minoriteten. Videre kan de som deltar på generalforsamlingen kunne fatte vedtak som påvirker de som ikke deltar. Det er også en mulighet for at enkeltaksjonærer erverver et større antall Aksjer i Selskapet, noe som kan gi enkeltaksjonærer større innflytelse over Selskapet. Gjennomføringsrisiko Det nevnes også at det er en gjennomføringsrisiko tilknyttet Emisjonen. Blant annet gis det ingen garanti for at det bestilles et tilstrekkelig antall Aksjer i Emisjon, Selskapets evne til å anskaffe tilstrekkelig finansiering, generalforsamlingen vedtar Emisjonen, det oppnås nødvendige avtaler med långivere, mv. Dersom et eller flere av disse forholdene skulle inntre kan styret blant annet vedta å avlyse Emisjonen. 7

73 Innledning Selskapet eier de seks øverste etasjene av et kontorbygg lokalisert ved Gare de Lyon sentralt i Paris. Utløp av leiekontrakt og planlagt rehabilitering av lokalene gir et kapitalbehov. Kapitalbehovet er estimert til EUR 5 millioner (ca. NOK mill) i egenkapital for de nødvendige investeringene og sikre drift mot et planlagt salg. Tegningskurs er betydelig under siste verdijustert egenkapital. Betydelig utvannende for de aksjonærer som ikke tegner seg for sin forholdsmessige andel i Emisjonen. Eksisterende aksjonærer forventes også å kunne vekte seg opp til denne kursen, med mindre alle eksisterende aksjonærer benytter sin fortrinnsrett fullt ut. Kursen reflekterer selskapets behov for kapital, og en manglende gjennomføring av emisjonen vil kunne gi et betydelig verre utfall for dagens aksjonærer Avkastningsmål: 26 % p.a. over en periode på ca. 2 år på pengene som investeres i emisjonen 8

74 Tour Lyon Bercy Om eiendommen Kontorbygg bygget i 1980 og på totalt 18 etasjer. Bygningen klassifiseres som høyhus som medfører ekstra krav til blant annet tilgjengelig brannstyrke «24/7». Selskapet eier de seks øverste etasjene i bygget som utgjør m² av byggets totale flate, som er på m². I tillegg eier selskapet 90 parkeringsplasser fordelt over to plan i kjelleren under bygget. Alle de seks øverste etasjene er fullt utleid til Orange Business Services som er et heleid datterselskap av Orange SA (tidl. France Telecom). Adresse: Rue de Bercy Paris Orange Business Services flytter ut ved utløp av leiekontrakten Selskapet ønsker å oppgradere lokalene og leie dem ut til en eller flere nye leietakere. Dette skaper kapitalbehov knyttet til oppgradering og driftskostnader til ny(e) leietaker(e) er på plass 9

75 Tour Lyon Bercy Sentral beliggenhet ved Gare de Lyon i det 12. distrikt Eiendommen ligger ca. 200 meter fra Gare de Lyon med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon som t-bane (Metro og RER), bussnett og tog (vanlig tog og TGV/høyhastighetstog) Det 12. distrikt er populært blant en bred gruppe av selskaper med ulik profil som f.eks banker og statlige leietaker. Området benyttes også av selskaper med hovedbase utenfor Paris sentrum hvor det er betydelig lavere leiekostnader, men som har behov for et mindre lokalet i midt i sentrum. Den sentrale beliggenheten med god kommunikasjon og moderate leienivå gjør det 12. distrikt til et naturlig valg for denne type leietakere. Kilde: Jones Lang LaSalle 10

76 Kontormarkedet i Paris ledighet Kontormarkedet i Paris har lav ledighet, og i 12. distrikt, hvor eiendommen er lokalisert, er ledigheten på lave 3,7 %¹. Kun distrikt har lavere ledighet Stort skille mellom nye/oppgraderte bygninger sammenlignet med gamle, med unntak av La Defense. Planlagt rehabiliteringsprogram av lokalene reduserer utleierisikoen betydelig og øker forventet leienivå betraktelig. Rehabiliteringen ventes også å slå positivt ut på salgbarheten og prisingen på et fremtidig salg. ¹Kilde: BnP Paribas, DTZ AM 11

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA Styret i Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA («Selskapet») innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling:

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS TILLEGGSPROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,00 per aksje, hver pålydende

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Norske high yield obligasjoner

Norske high yield obligasjoner Norske high yield obligasjoner 05.06.2012 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Status i dagens marked De beste kredittene klarer seg uten bank High yield, en aktivaklasse som har levert god avkastning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Makro og markedsoppdatering

Makro og markedsoppdatering Makro og markedsoppdatering Smeller Kina nå? Og drar det resten av verden med seg? Uke 35 25. august 2015 Markedsuro sell in May Percent Indeks for usikkerhet i aksjemarkedet (VIX) Indeks for usikkerhet

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer