Protokoll fra styremøte nr 1/ mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa."

Transkript

1 Styreperioden Protokoll fra styremøte nr 1/ mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal Trond Kristensen Tonje Berger Ausland Siri Marie Gundersen Roy Tømte Svein Lien Styreleder Nestleder 1. Varamedlem 3. Varamedlem Org.sjef Forfall: Allan Fossestøl Larsen Stein Bø-Mørland 2. Varamedlem Idrettsfaglig konsulent Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode , sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Saksnr Type Sak 1. A Konstituering. 2. B Referat og orienteringssaker. 3. A Styrets arbeidsform, herunder informasjonsmengde i referatene 4. A Regnskapsoversikt pr 1. tertial A AAIK s holdning til O L-søknad A Oppfølging av handlingsplan A Møteplan inkl styreseminar

2 Side 2 8. A Finansiering av deltakelse i Idrettens Treningssenter 9. A Søknader om midler fra klubber og enkeltutøvere 10. A Ansatte-situasjonen 11. A Representasjonsoppgaver 12. A/B Eventuelt Sak 1 (A): Konstituering a) Bli kjent b) Innhenting av personopplysninger fra styremedlemmer. Fullt navn, adresse, personnummer. Dette pga registrering i Brønnøysund c) Fotografering til hjemmesiden d) Valg av ny nestleder, og første varamedlems inntreden i styret Styret konstitueres med de roller som hvert enkelt medlem av styret skal ha ift. valget på Kretstinget 21.04, med unntak av ny nestleder. Lillesand Idrettslag har inngått en kontrakt med Sör Vekst AS om utførelse av en 40 % stilling som daglig leder i klubben. Halvor Rismyhr er eier og leder av dette selskapet, og må derved iflg. vedtektene i AAIK fratre sitt verv. Ny nestleder er Trond Kristensen, og første varamedlem Siri Marie Gundersen kommer inn som styremedlem for resten av perioden. Dersom Rismyhr på et tidspunkt i valgperioden ikke lenger er involvert i LIL profesjonelt, direkte eller indirekte, kommer han inn igjen som nestleder. Sak 2 (B) Referat og orienteringssaker 33/12: 19.04: Møte med Arendal Kommune KF og Idrettsfinans vedr leiekontrakten til Treningssenteret på Myra. Svein deltok 34/12: 23.04: Møte ang treningssenteret Myra. Svein deltok. 35/12: Generalforsamling Idrettsfinans. Svein deltok 36/ Seminar Olympiatoppen. Stein deltok 37/12: Org.sjefmøte på Helsfyr i Oslo. Svein deltok 38/12: : Idrettskretsledermøte på Helsfyr, Oslo. Svein og Kirsten deltok. 39/12: 02.05: Besøk i Froland IL styremøte. Svein møtte 40/12: : Veilederskolering. 3 ulike kurs hvor Lin, (veileder), Stein, Erik og Svein deltok 41/12: Flytteprosessen fra Idrettens Hus til Arendal Idrettspark, Myra. Orientering. 42/12: Innkomne skriv. Vedlegg 2-1

3 Side 3 Referatsakene 33/12 til 41/12 tas til etterretning. I forbindelse med hva det forventes av lagene, skal adm i kretsen lage tydelig henvisning tilnettsidene der det finnes veiledning som gjør det enklere for lagene å gjøre oppdateringer, søknadsfrister osv. All nødvendig info ligger nederst på vår egen nettside Sak 3 (A): Styrets arbeidsform. Ny styreperiode starter normalt med en diskusjon om hvordan man skal organisere arbeidet i kommende periode. Som grunnlag for en slik diskusjon hører erfaringer som er gjort i forrige periode med. Stikkord i denne sammenheng kan være: Bør vi ha et arbeidsutvalg? Bør oppgavene fordeles på hvert styremedlem i så fall hvordan? Representasjon skal det enkelte styremedlem ha et oppfølgingsansvar overfor utvalgte lag, idrettsråd, særkretser? Hvor ofte bør vi ha styremøte? Hvordan bør de enkelte saker forberedes (styret/adm.) Forhold styret administrasjon Annet. Det tas sikte på en kort innledning om erfaringer fra tidligere år på disse punktene og evt. andre forhold. Siden det er flere nyvalgte medlemmer i styret bør det avsettes noe tid på dette. Styret arbeider i fellesskap, uten bruk av arbeidsutvalg, men ved bruk av mail dersom det er nødvendig mellom møtene. Oppgavene som eventuelt skal fordeles mellom styremedlemmer, tas opp etter hvert, og fordeles etter behov. Varamedlemmene henstilles til å møte i alle styremøter.representasjonsoppgaver skal fordeles mellom medlemmene, slik at alle blir involvert. Møtefrekvens: ca 8 møter pr år, og dersom det er mulig kan møter kombineres med idrettsarrangementer i fylket. Saksforberedelse: Vedlegg til sakene skal nummereres. Forholdet styret administrasjon: Viktig å være tydelig ift bevissthet om roller og rollefordeling mellom styret og adm. I ikke vesentlige saker skal styreleder og org.sjef sammen kunne ta beslutninger, men med påfølgende informasjon til styret. Sak 4 (B): Regnskapsoversikt pr Vedlagt følger regnskapsoversikt og balanse pr Som det framgår, er regnskapsoppstillingen periodisert, etter anbefaling av revisor. Tilskuddene fra henholdsvis NIF og Aust-Agder fylke er dermed fordelt over hele året. Av vedlagte framgår regnskapet pr med et overskudd på kr ,26 mot budsjett på ,67. Avvikene kommenteres i møtet. Vedlegg 4-1 og 4-2

4 Side 4 Regnskapsoversikten pr tas til etterretning. Generelt til regnskap: Styret er opptatt av at budsjettet skal følges. Adm jobber med å øke inntektene på Idrettsleiren ved å få inn sponsorer. Sak 5 (A): AAIK s holdning til O L-søknad Saken var oppe på Tinget vårt 21. april, men ble vedtatt sendt ut til høring i klubbene pga manglende utsendte saksdokumenter på forhånd. I møtet legges det frem de svar som er kommet fra klubber og idrettsråd som grunnlag for AAIK s innstilling til saken Av 32 tilbakemeldinger fra klubber, særkretser og idrettsråd, var 23 svar positive, og 9 svar negative ift å søke O L i Ut ifra dette anbefaler AAIK at NIF søker O L i Styret var enstemmig Sak 6 (A): Oppfølging av handlingsplan Handlingsplanen, med noen kommentarer og tillegg, ble som kjent vedtatt på tinget den 21. april. Kommentarer og tillegg vil bli innarbeidet. Planen danner grunnlaget for idrettskretsens arbeid i hele tingperioden. Strategiplanen inneholder svært mange punkter, og styret må vedta prioritering av de viktigste punktene i planen. Flere av de nevnte områdene er ivaretatt, og det pågår en kontinuerlig prosess med å tilrettelegge for en videre utvikling. På Kretstinget 21. april ble flg punkter vedtatt inntatt i planen: s. 4 pkt 3.2 Arbeide for å sikre og utvikle idrettsfag i fylkets videregående skole, samt programfag innenfor toppidrett. s. 5 pkt 3.3 Gi støtte/idrettsstipend til toppidretten i fylket enkeltutøvere og lag, samt medvirke til at fylkeskommunen også yter dette. s. 8 pkt 6.1 Ny overskrift: Lokale og regionale idrettsanlegg. Tiltak: AAIK skal arbeide for at det bygges idrettsanlegg, som er felles for flere kommuner, der dette er tjenlig, samt arbeide for at det bygges landsdelsidrettsanlegg, for eksempel friidrettshall. s. 9 pkt 7.1 tillegg Frisklivssentralene og NAV

5 Side 5 Det er særdeles viktig at styrets medlemmer setter seg godt inn i planen, og at man har klare meninger om hvilke prioriterte oppgaver styret og administrasjonen skal jobbe mest med i kommende periode. Adm drar på strategisamling til Haukelifjell juni, og styret og adm møtes tidlig høst, siden man ikke kunne finne en passende dato før sommerferien. Mål med samlingen: 1. Få konkretisert strategiplanen slik at den blir et godt arbeidsverktøy for adm og styret 2. Bli godt kjent Vedlegg 5-1: Strategiplan og langtidsbudsjett Adm jobber med handlingsplanen på samling i juni, og fremlegger denne på neste styremøte. Der det går an, legger adm. inn budsjettpost i de prosjektene der man får prosjektinntekter og/eller kostnader utover de faste adm.kostnadene. Miljøfyrtårn: Det oppfordres fra styret at vi jobber mot å bli miljøfyrtårn når vi flytter til nye lokaler Styret inviterer Idrettsfinans og Idrettsfondet til neste styremøte. Presentasjonen av Idrettsfinans fra Kretstinget som vedlegg til dette referatet Sak 7 (A) Møteplan inkl styreseminar Det tør være kjent at de flest av oss har ulike politiske verv, verv i idrettslag eller annet. Derfor har det vist seg å finne en møtedag som passer for alle, kan være meget vanskelig. Men det er alltid lettere å jobbe ut ifra et forslag når man er mange som skal enes. (Dette kan imidlertid gjøres helt om). MØTE NR DAG DATO STED 2. tirsdag 21. august 18:00 Seilerhytta, Arendal (?) 3. torsdag 20. september 18:00 Arendal Idrettspark, Myra 4. onsdag 24. oktober 18:00 Arendal Idrettspark, Myra 5. tirsdag 27. november 18:00 Bestemmes senere Møtene avholdes i tråd med forannevnte møteplan. Møtet i september blir et styremøte med handlingsplanen som hovedsak Administrasjonen er til stede under behandlingen av denne saken. Stedsvalg på møtene kan endres dersom det kan samordnes med aktuelle idrettsarrangementer i regionen. Sak 8 (A) Finansiering av deltakelse i Idrettens Treningssenter Kretstinget gav oss myndighet til å bruke inntil kr for å bli medeiere i det nye treningssenteret i Arendal Idrettspark, Myra. Selskapet ble stiftet 14.05, under navnet ATLETICA Idrettens Treningssenter AS, med 1 mill i aksjekapital (1000 aksjer

6 Side 6 a kr 1000). AAIK tegnet seg for 120 aksjer a kr 1000 = kr Andre eiere: Arendals Turnforening (490 aksjer, Øyestad Håndball Elite (200 aksjer), Idrettsfinans (60 aksjer), Arendal Skøiteklub (50 aksjer), Arendal Tennisklubb (50 aksjer) og Aust- Agder Seilkrets (30 aksjer). Selskapet tar ikke opp lån, dermed er det kun aksjekapitalen som pr i dag er risikoen. Informasjon utover dette gis i møtet Informasjonen tas til etterretning, og vi posterer kr på konto 2110 Talentutvikling og kr på konto 2170 Kompetansefond. Sak 9 (A) Søknader om midler fra klubber og enkeltutøvere AAIK deler ut midler gjennom året til klubber og enkeltutøvere etter søknad. Midlene har vært delt ut etter litt uklare kriterier innenfor 5 hovedområder: Område Saldo pr i dag Fordelt til nå i Toppidrett Talentutvikling Rekruttering Barn og Ungdom Handicap/Integrering Kompetansetiltak TOTALT I 2011 fordelte vi ca 400 totalt innenfor disse 5 områdene. I 2012 har vi til fordeling til tilsvarende. Til dette møtet har vi mottatt 6 søknader om midler, og til informasjon legges disse ved. Adm ønsker at styret skal ta stilling til et sett av kriterier for tildeling av disse midlene, og ønsker en diskusjon og evt vedtak på møtet før tildeling skal foretas. Som grunnlag for diskusjonen, tenker vi oss at flg kriterier må vurderes: Enkeltutøvere klubb? Få og større tildelinger eller mange og mindre? Hva defineres som toppidrett? Hva er talentutvikling? Klubbtilhørighet/adresse i fylket? Historikk i klubb/område Andre? Vedlegg 9/1-6 Forslag til vedtak:

7 Side 7 Administrasjonen bes å arbeide videre med de ulike kriteriene og klargjøre tydeligere skillelinjer slik at styret i neste møte evt. kan fatte vedtak på både kriterier og søknadene på midler. Det ønskes også å få drøftet fordeler/ulemper ved f. eks å ha 4 faste søknadsfrister kontra det å behandle søknadene fortløpende. Nåværende søkere får tilbakemelding om at tildelingsvedtak blir utsatt til ultimo august. Stimuleringsmidlene blir vurdert etter søknadsfristen 1. juni, og adm innstiller med mail til styrets medlemmer. Enkelte søknader bør forbedres. Adm/styreleder ser nøye på søknadsskjemaene ift forbedring. Sak 10 (A) Ansatte-situasjonen Erik Oksavik har 50 % stilling i AAIK og 50 % i Basketballforbundet. Stillingen i Basketballforbundet forsvinner pr 1. juli 2012 pga økonomiske problemer i forbundet. Erik er en meget god og nyttig medarbeider som har ansvaret for våre to leirer. Lønnen som AAIK er ansvarlig for, dekkes av leirene, og han er en nyttig medarbeider også på andre områder. Vi har diskutert å utvide leirtilbudet vårt, og vil gjerne ha styrets mening/aksept for å jobbe videre med et leir- og treningssamlingsprogram som både kan tilby idrettsungdom et bredere tilbud, samt sørge for økonomisk grunnlag for Eriks stilling. Forslag til vedtak: Styret vil avvente saken i påvente av hvordan Eriks arbeidssituasjon blir. Utvikling av nye leirkonsepter må skje innenfor tildelte budsjetter. På neste møte orienteres det om utviklingen. Dersom situasjonen krever det, tas det kontakt med resten av styret pr mail. Sak 11 (A) Representasjonsoppgaver 23. mai: Styremøte i KIA, Fylkeshuset i Arendal kl 13. Svein + Gunnar møter 6. juni: Trenerseminar i forbindelse med ATLETICA Idrettens Treningssenter AS 09. juni: Ekstraordinært Idrettsting Stjørdal 9. juni, 3 delegater, (Gunnar, Trond og Anne) fra AAIK møter samt org.sjef juni: Ledermøte NIF: Svein + Trond møter Søndag 12. august: Grimstad Powerboatshow (2 vm-runder og 1 Verdensmesterskap). Julie møter. Flere kan melde sin interesse fremover. Svein gir beskjed til arrangør sept: Idrettskretsmøte på Gjøvik. Svein og Kirsten møter Møtet slutt kl 22:00 etter godt engasjement og god deltakelse fra alle medlemmer.

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer