Kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel i finansaksjer og grunnfondsbevis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel i finansaksjer og grunnfondsbevis"

Transkript

1 Kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel i finansaksjer og grunnfondsbevis Per Kristian Ramsland 1 Innledning Kredittilsynet sendte den en pressemelding med overskriften «Midlertidig forbud mot shorthandel i finansaksjer». Pressemeldingen hadde følgende innhold: «Kredittilsynet har observert uvanlige markedsbevegelser i enkelte aksjer notert på Oslo Børs, og det kan ikke utelukkes at omfanget av shortsalg i disse noterte instrumentene er stort. I den situasjonen markedet nå befinner seg med særskilt store kursutslag for aksjer utstedt av finansinstitusjoner, mener Kredittilsynet at verdipapirforetak og investorer opptrer i strid med verdipapirhandelloven 3 9 om forbudet mot urimelige forretningsmetoder dersom de gjennomfører shortsalg, dekket eller udekket, i slike finansaksjer. Kredittilsynet presiserer at dette er en vurdering basert på den faktiske situasjonen. Kredittilsynet vil følge utviklingen videre herunder om eventuelt andre finansielle instrumenter notert på Oslo Børs bør omfattes. Kredittilsynet vil gi informasjon om når situasjonen etter Kredittilsynets vurdering igjen er slik at shortsalg i aktuelle finansaksjer ikke vil være i strid med forbudet.» 1 1. I børsmelding av presiserte Kredittilsynet etter forespørsel fra Oslo Børs at forbudet kun gjelder aksjer i industrigruppene bank og forsikring, og at market makere med avtale om kvoteringsforpliktelser i derivatmarkedet er unntatt fra forbudet. I pressemelding av samme dato ble det i tillegg orientert om at forbudet ble utvidet til også å gjelde grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. 114

2 kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel Pressemeldingen foranlediger en vurdering av om Kredittilsynets anvendelse av verdipapirhandelloven («vphl») 3 9 er korrekt, og om hva som er den reelle rettslige karakteristikk av Kredittilsynets «forbud». 2 Kredittilsynets anvendelse av vphl. 3 9 på shortsalg 2.1 Problemstillingen I meldingen fra Kredittilsynet legger tilsynet til grunn at dekket og udekket shortsalg i nærmere bestemte aksjer, vil være i strid med forbudet i vphl. 3-9, som en følge av den aktuelle markedssituasjonen. I det følgende skal tilsynets rettsoppfatning på dette punkt vurderes nærmere. Helt konkret blir spørsmålet om Kredittilsynet har anvendt vphl. 3-9 korrekt i meldingen. 2.2 Generelt om anvendelsesområdet til forbudet mot urimelige forretningsmetoder i vphl. 3 9 Forbudet mot urimelige forretningsmetoder i vphl. 3-9 er en såkalt generalklausul som kommer i tillegg til de spesifikke bestemmelsene i verdipapirhandelloven. Bestemmelsen supplerer således bestemmelsene om blant annet ulovlig innsidehandel, kursmanipulasjon, tilbudsplikt og bestemmelser om prospekt. 2 Dette formålet kommer klart til uttrykk i NOU 1996: 2 s. 81, hvor bakgrunnen for bestemmelsen redegjøres for. Her fremsettes følgende av lovutvalget: «For å sikre en ordnet og effektiv verdipapirhandel er det viktig at regelverket kan sikre at alle markedsaktørene opptrer på en måte som ikke undergraver tilliten til markedet. Overfor atferd med klart negativ effekt på verdipapirmarkedet kan det oppstilles klare forbud. Innsidehandel er et eksempel på slik skadelig atferd, og er derfor nærmere regulert gjennom forbudet mot innsidehandel i 6. Det er imidlertid ikke alle uheldige handlemåter som utgjør klare typetilfeller. For at andre uheldige handlemåter skal kunne fanges opp av loven vil det være nødvendig å benytte såkalte rettslige standarder. Slike standarder utgjør et viktig ledd i den offentlige kontroll med verdipapirmarkedet. Et verdipapirmarkedet [sic] er avhengig av tillit dersom det skal fungere godt. Det er derfor viktig at alle parter i verdipapirmarkedet opptrer redelig. Utvalget legger således til grunn at det også i fremtiden vil være behov for generelle etiske standarder som også retter seg mot 2. Bechmann mfl., Verdipapirhandelloven med kommentarer, s

3 per kristian ramsland andre aktører enn verdipapirforetakene. Utvalget ser imidlertid også at en rettslig standard kan skape betydelig rettsusikkerhet. Det vil derfor være en klar fordel om regelverket ved eksempler e.l. kan bidra til å klargjøre standardens innhold. Utvalget har på denne bakgrunn vurdert å foreslå et eget forbud mot markedsmanipulasjon. Begrepsbruken har imidlertid ikke vært skarp når det gjelder hvilken adferd et forbud mot markedsmanipulasjon vil omfatte. Utvalget vil derfor foreslå særregler om de forhold som direkte relaterer seg til kurser. Det kan ikke utelukkes at det kan finne sted kunstig påvirkning også av andre deler av markedet, for eksempel volum. Utvalget peker på at slik påvirkning vil fanges opp av forbudet mot urimelige forretningsmetoder, som foreslås videreført, dersom det har uredelig hensikt.» Formålet med bestemmelsen er ytterligere presisert i NOU 1996: 2 på s. 83: «Ved vurderingen av hva som er urimelige forretningsmetoder må det tas utgangspunkt i hva som er vanlige forretningsmetoder. Innsidehandel vil være en urimelig forretningsmetode som bidrar til å svekke tilliten til verdipapirmarkedet. Innsidehandel i verdipapirer som er gjenstand for organisert omsetning er riktignok særskilt regulert i egne bestemmelser. Forbudet mot urimelige forretningsmetoder kan imidlertid komme til anvendelse på misbruk av innsideinformasjon ved kjøp/salg av verdipapirer som faller utenfor virkeområdet for vphl- 6. [ ] Utvalget legger etter dette til grunn at det er behov for en urimelighetsstandard som vil kunne fange opp de tilfeller av markedsmisbruk som det er vanskelig å presisere som klare typetilfeller samt fange opp eventuelle nye uheldige forretningsmetoder som måtte komme. Utvalget foreslår derfor å videreføre 5, 2. ledd om at ingen må benytte urimelige forretningsmetoder, men slik at bestemmelsen gjøres gjeldende for handel i finansielle instrumenter.» De siterte uttalelsene fra forarbeidene må forstås i retning av at det primære formål bak forbudsbestemmelsen var at denne skulle kunne komme til anvendelse ved konkrete tilfeller av uheldig markedsadferd som ikke har latt seg presisere som klare typetilfeller i regelverket og ved nye uheldige forretningsmetoder som måtte komme. Det fremgår i tillegg av det ovenfor siterte både i forhold til utvalgets kommentarer tilknyttet innsidehandel og markedsmanipulasjon at bestemmelsen var tenkt å supplere konkrete forbudsbestemmelser i verdipapirhandelloven. Etter mitt syn gir imidlertid ikke motivuttalelsene dekning for at bestemmelsen også skulle kunne anvendes på markedsadferd på generell basis og uavhengig av en konkret vurdering av det enkelte tilfellet. I de tilfeller hvor den aktuelle markedsadferden er underlagt annen spesifikk regulering i verdipapirhandelloven, 116

4 kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel ville i så fall bestemmelsen fått karakter av å være en slags derogasjonsbestemmelse i forhold til lovens øvrige bestemmelser. Dette ville igjen medført en svekket forutberegnelighet for markedsaktørene som har et behov for å kunne forholde seg til forutsigbare reguleringer, og at klart gjennomregulerte typetilfeller gjelder etter sitt innhold. Dette synet kommer også til uttrykk i NOU 1996: 2 s. 84, hvor utvalget vurderer behovet for en egen bestemmelse om markedsmanipulasjon: «Lovtekniske og håndhevingstekniske hensyn taler for at kursmanipulasjon reguleres direkte, dvs. kommer i tillegg til lovens generalklausuler. Generalklausuler bør forbeholdes adferd som ikke så lett lar seg beskrive utførlig i en lovtekst eller kun skjer sporadisk.» Det må imidlertid legges til grunn at ordlyden i 3 9 ikke reflekterer en slik begrensning i anvendelsesområdet. I tillegg må det nevnes at det ved innføringen av bestemmelsen om urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven av 1985, ble påpekt i forarbeidene at en slik regel ga et godt grunnlag for både etterkontroll fra myndighetenes side, og for anvendelse av privatrettslige sanksjoner. 3 Hva som mer bestemt kan utledes av denne uttalelsen om etterkontroll, er uklart, og dette drøftes heller ikke nærmere i motivuttalelsene tilknyttet 1997-loven. På bakgrunn av de øvrige motivuttalelsene gjengitt ovenfor, og det formål som der fremkommer, må det imidlertid legges til grunn at det ikke var meningen at vphl. 3 9 skulle kunne ramme en markedsadferd på helt generell basis. Dette underbygges av at det er en iboende egenskap til en generalklausul at den skal komme til anvendelse på konkrete tilfeller basert på en konkret faktisk vurdering av det enkelte tilfellet. I den vurdering som skal foretas etter 3 9 i det enkelte tilfellet, er det etter mitt syn relevant om de konkrete omstendigheter som vurderes som utslagsgivende i urimelighetsvurderingen av et konkret tilfelle, har vært tatt i betraktning og blitt vurdert av lovgiver ved innføringen av konkrete bestemmelser tilknyttet den aktuelle markedsadferden. Dersom lovgiver helt konkret har vurdert de positive og negative effektene tilknyttet en lovregulert markedsadferd, må det etter mitt syn kun være en helt snever adgang til å anvende vphl. 3 9 på bakgrunn av de samme effektene som lovgiver har vurdert. En slik anvendelse av 3 9 må etter min oppfatning kun være forbeholdt helt spesielle situasjoner hvor den aktuelle markedsadferden viser seg å ha en langt mer negativ effekt enn det lovgiver har vært bevisst på i forbindelse med lovreguleringen av den aktuelle markedsadferd. 3. Jf. gjengivelse i NOU 1996: 2 s

5 per kristian ramsland Vi skal på denne bakgrunn se nærmere på bestemmelsene om shortsalg og lovmotivene tilknyttet vedtakelsen av disse. 2.3 Bestemmelsene om shortsalg Verdipapirforetaks befatning med shortsalg er underlagt nærmere regulering i vphl. 10-4, som følger: 4 «(1) Ved salg av finansielle instrumenter verdipapirforetaket ikke eier, må foretaket ha tilgang til de finansielle instrumentene slik at rettidig levering er sikret på avtaletidspunktet. (2) Verdipapirforetaket kan bare formidle og utføre ordre om salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.» Etter bestemmelsen har verdipapirforetak anledning til å foreta såkalt dekket shortsalg for egen regning eller å formidle og utføre ordre på vegne av kunde ved slik dekket shortsalg. Handler som foretas utenom verdipapirforetakene er ikke underlagt noen spesifikk regulering, hvilket innebærer at udekket shortsalg ikke er forbudt ved slike handler. 5 I forbindelse med innføringen av bestemmelsene om shortsalg ved en endringslov til verdipapirhandelloven av 1985, 6 ble det i NOU 1995: 1 s foretatt en omfattende vurdering av de ulike hensynene som gjør seg gjeldende i tilknytning til shorthandel. Her påpekes blant annet de positive effektene slik handel har i forhold til spredning av vesentlig informasjon for prising av verdipapiret, likviditeten i markedet og dermed reduksjon av kursstigninger som følge av midlertidig mangel på verdipapirer, market maker funksjonen og muligheten til risikostyring i porteføljer. Av mulige negative sider nevnes følgende på s. 88 om risikoen for en nedadgående prisspiral: «Det har vært hevdet at short-salg kan ha negative effekter ved at det kan fremheve et nedadgående prisbilde ved å «undergrave» alle kjøpstilbud på den allerede foreliggende kurs, noe som kan lede til en nedadgående prisspiral. Om dette er en holdbar antagelse, er imidlertid omstridt» 4. I kredittilsynets melding gis forbudet anvendelse på shortsalg, dekket eller udekket. Det tas derfor i herværende gjennomgang utgangspunkt i vphl. 10-4, og ikke i vphl som regulerer shortposisjon gjennom derivat. 5. Jf. Bechmann mfl., op.cit. s Lov nr. 25: Lov om endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel mv. 118

6 kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel 2.4 Vurdering av Kredittilsynets rettsoppfatning På bakgrunn av foregående gjennomgang er det etter mitt syn grunnlag til å stille spørsmål ved om Kredittilsynets syn på rekkevidden av vphl. 3-9, slik denne er kommet til uttrykk i pressemeldingen, er korrekt. Avgjørende for min vurdering av dette er at lovgiver har vedtatt bestemmelsene om shortsalg på bakgrunn av en omfattende lovprosess, hvor de ulike hensyn som taler for og imot en slik handelsadgang, har blitt vurdert inngående. Til overmål har det i lovmotivene helt konkret blitt vurdert og tatt stilling til risikoen for nedadgående kursutvikling, som nettopp er den omstendighet som må antas å være hovedbegrunnelsen for Kredittilsynets rettsoppfatning. 7 På bakgrunn av bevisstheten rundt denne problematikken i lovgiverprosessen som ledet frem til bestemmelsene om shorthandel, må det i utgangspunktet kun være en helt snever adgang til å anvende vphl. 3 9 på det som i utgangspunktet er legitime shortsalg. 8 En annen sak er at vphl. 3 9 naturligvis vil kunne komme til anvendelse på enkeltstående tilfeller av dekket shortsalg, hvor det kan påvises en konkret uredelig hensikt mv. 9 Som nevnt under punkt 2.2, er det imidlertid spor i forarbeidene av at forbudet i vphl. 3 9 også var tenkt ment som et grunnlag for etterkontroll, og at bestemmelsen dermed i spesielle situasjoner også kan tenkes å ramme gjennomregulert markedsadferd dersom virkningene av markedsadferden har en langt mer negativ effekt enn det som ble lagt til grunn av lovgiver i sine overveielser. Det er naturlig å tolke Kredittilsynets melding i retning av at det er en slik antakelse om at shortsalg enten hadde eller ville kunne få en slik ikke-forutsett negativ effekt som en følge av de dramatiske kurssvingningene innen finanssektoren i det aktuelle tidsrom, som lå til grunn for tilsynets rettsoppfatning. Etter mitt syn vil vphl. 3 9 kunne 7. Dette stadfestes i Kredittilsynets brev til Finansdepartementet datert 30. januar 2009, hvoretter det foreslås å innføre forbud mot udekket shortsalg, og innføring av bestemmelser som gir Kredittilsynet adgang til å pålegge midlertidig forbud mot dekket shortsalg. På s. 4 5 i brevet fremgår at bakteppet for tilsynets «forbud» ved pressemeldingen av var innføringen av forbud mot shorthandel i andre land på bakgrunn av antakelsen om at shortsalgene forsterket kursnedgangen og således bidro til en forverring av situasjonen i finansmarkedene. Frykten var at internasjonale aktører med shortsalgstrategier ville gå inn i det norske markedet etter hvert som andre markeder ble lukket. 8. Jf. gjennomgangen ovenfor i punkt 2.2. Det nevnes imidlertid at det må antas at adgangen til å anvende vphl. 3 9 på udekket shortsalg ikke vil være like snever. Dette da drøftelsen i forarbeidene primært knytter seg til dekket shortsalg slik dette er regulert i vphl I forhold til «god forretningsskikk», fremkommer dette i NOU 1995: 1, s

7 per kristian ramsland komme til anvendelse på shortsalg på bakgrunn av en slik betraktning dersom det rent faktisk lar seg dokumentere at det foreligger en slik uforutsett negativ virkning av konkrete handler. Kredittilsynet gir imidlertid ikke i sin pressemelding noen nærmere redegjørelse for de faktiske virkningene av shortsalg som viser og underbygger at slik handel har en slik uforutsett negativ effekt. Tilsynet nøyer seg med en henvisning til «den situasjon markedet nå befinner seg med særskilt store kursutslag for aksjer utstedt av finansinstitusjoner». Denne mangelen på dokumentasjon og begrunnelse gjør at det ikke er grunnlag for å si at det økonomifaglige utgangspunktet som lå til grunn for vedtakelsen av bestemmelsene om shorthandel, ikke lenger står seg. 10 Den manglende begrunnelse fra tilsynets side utelukker imidlertid ikke at rettsoppfatningen som tilsynet legger til grunn kan være riktig i og for seg. Dersom det er mulig å dokumentere slik uforutsett negativ effekt vil det etter mitt syn kunne gjøres gjeldende i samsvar med tilsynets rettsoppfatning, at shortsalg som har en slik uforutsett negativ effekt som en følge av særskilte markedsforhold, vil kunne rammes selv om det ikke foreligger en uredelig hensikt eller lignende hos den aktuelle aktøren. Det som etter dette gjenstår som det mest problematiske med tilsynets rettsoppfatning, er at tilsynet legger til grunn at vphl. 3 9 vil komme til anvendelse som sådan på alt shortsalg i finansaksjer. En slik helt generell anvendelse av bestemmelsen er det ikke dekning for. 11 Dette da bestemmelsen etter dens formål slik dette fremkommer av lovmotivene, kun var ment å komme til anvendelse i konkrete tilfeller etter en konkret og samlet vurdering av de aktuelle omstendighetene som gjør seg gjeldende. En slik forståelse støttes også av at vphl. 3 9 er en generalklausul, og at anvendelsen av slike klausuler nettopp skal være basert på en konkret vurdering av hvert enkelte tilfelle. Selv om en ekstremt volatil markeds- 10. I brev til Finansdepartementet av fremholder tilsynet på s. 5 at dokumentasjon om erfaringene med myndighetsinngrep internasjonalt høsten 2008 viser at det hefter betydelig usikkerhet i forhold til hvilken effekt inngrepene mot shortsalg hadde i retning av å redusere kursfluktuasjonene på aksjene som var omfattet. Tilsynet gjengir i den sammenheng hovedfunnene i en rapport med tittelen «The Impact of Short sales Restrictions», av Ian W. Marsh og Norman Niemer. Interessant i vår sammenheng er følgende utsagn i denne rapporten: «Man finner ingen sterk støtte for at innføringen av restriksjoner på shortsalg i UK eller andre steder har endret mønsteret for aksjeavkastningen. Aksjer som var gjenstand for restriksjoner oppførte seg nokså likt i forhold til hvordan de oppførte seg før innføringen av restriksjonene og i forhold til oppførselen til aksjer som ikke var underlagt restriksjonene.» 11. I brev til Finansdepartementet av på s. 10 synes Kredittilsynet selv å holde det åpent om vphl. 3 9 ga hjemmel for en slik generell anvendelse som ble lagt til grunn i pressemeldingen. 120

8 kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel situasjon vil kunne være et tungtveiende moment i den urimelighetsvurdering som må foretas i det enkelte tilfellet, må også de øvrige konkrete omstendighetene tilknyttet et shortsalg bli vurdert og hensyntatt. Det må for eksempel hensyntas om det aktuelle shortsalg gjøres i rent spekulasjonsøyemed eller om dette gjøres i forbindelse med risikostyringen i en portefølje. Videre vil naturligvis også selve størrelsen på det aktuelle shortsalg i seg selv være en relevant omstendighet. Et annet moment som trekker i retning av å begrense rekkevidden av vphl. 3 9 til å gjelde anvendelse på konkrete tilfeller, er at forutberegneligheten for verdipapiraktørene vil bli sterkt skadelidende dersom 3 9 anvendes slik at shortsalg som utøves i samsvar med de spesifikke reglene gitt i 10 4, skal kunne anses som urimelige forretningsmetoder på helt generell basis innenfor et markedssegment. Det vises her til at dette forutberegnelighets-momentet ble fremholdt i lovmotivene til 3 9. Dette momentet endres ikke nevneverdig av at Kredittilsynet i denne konkrete situasjonen har orientert markedet om sin tolkning, og at markedsaktørene således har hatt anledning til å innrette seg. 12 Poenget er at vphl. 3 9 ved en slik tolkning, uavhengig av om Kredittilsynet orienterer markedet eller ei, ved senere anledninger vil kunne ramme det som for den enkelte investor fremstår som ordinær og legitim shorthandel i henhold til reglene i vphl En slik tolkning vil således også være tvilsom i forhold til legalitetsprinsippet. Dette da det utvilsomt vil være å strekke ordlyden «urimelig forretningsmetode» langt når man anvender denne på generell basis på en markedsadferd som lovgiver helt konkret har vurdert og tillatt i lovs form. Det vises i denne sammenheng til at overtredelse av vphl. 3 9 er straffbar etter nærmere bestemmelser i vphl. 17 3, 2. ledd nr. 6, og at de skranker som følger av legalitetsprinsippet dermed må overholdes ved anvendelsen av bestemmelsen. 3 Nærmere om den rettslige karakter av Kredittilsynets melding I tillegg til det materiell-rettslige spørsmålet som er behandlet under punkt 2, reiser Kredittilsynets melding spørsmål om i hvilken grad det kan fastsettes regler med generell rekkevidde i medhold av vphl I brev til Finansdepartementet av på s. 10, fremholdes at en uttalelse fra myndighetene slik som pressemeldingen datert 8. oktober, vil gi aktørene nødvendig forutsigbarhet mht. hva som anses urimelig. 121

9 per kristian ramsland Spørsmålet aktualiseres ved at formuleringene i meldingen etterlater tvil med hensyn til om tilsynet kun søker å gi en tolkningsuttalelse hvor tilsynets oppfatning av gjeldende rett formidles, eller om tilsynet i tillegg søker å fastsette et generelt forbud i medhold av bestemmelsen. Overskriften til vedtaket etterlater et bestemt inntrykk av at tilsynet her søker å fastsette et generelt forbud. I selve teksten synes det på den annen side å fremgå at tilsynet baserer forbudet på en konkret tolkning og anvendelse av 3 9 på den konkrete markedsadferd. 13 Det er ikke lovfestet en forskriftshjemmel i tilknytning til 3 9, og det er dermed klart at tilsynet ikke har rettslig adgang til å fastsette et generelt forbud mot shortsalg i finansaksjer i medhold av bestemmelsen. Uavhengig av intensjonen til tilsynet ved det aktuelle vedtaket, vil dermed meldingen rent rettslig kun være relevant som en tolkningsuttalelse hvor tilsynet gir uttrykk for sin oppfatning av gjeldende rett. Etter mitt syn vil imidlertid den rettskildemessige verdien av denne tolkningsuttalelsen være svekket som en følge av at det er så vidt uklart om tilsynet her kun uttrykker sin rettsoppfatning som et ledd i den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven 11, eller om tilsynet i tillegg søker å gi en uhjemlet forbudsregel. I tillegg svekkes rettskildeverdien av at tilsynet som nevnt i liten grad presenterer en faktisk og rettslig begrunnelse for sin rettsoppfatning. Etter mitt syn bærer meldingen til tilsynet preg av at man har manglet den nødvendige lovhjemmel for å kunne håndtere den aktuelle markedssituasjonen på en adekvat måte. Selv om tilsynet var av den oppfatning at shortsalg hadde en forsterkende negativ effekt på den uroen som preget finansmarkedene, og at det på denne bakgrunn var ønskelig med et forbud av mer generell karakter, burde tilsynet nøyet seg med en ren tolkningsuttalelse hvor man tok hensyn til de begrensninger som må innfortolkes i rekkevidden til vphl. 3 9, i kombinasjon med iverksettelse av de nødvendige politiske prosesser for å få en utvidet forskriftsadgang. 14 Dette da 13. For ordens skyld nevnes at pressemeldingen uansett ikke kan vurderes som et enkeltvedtak etter fvl. 2, 1. ledd b). Dette da det ikke foreligger slik vedtakskompetanse etter vphl. 3 9, og pressemeldingen etter sitt innhold ikke «gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer». 14. I brev fra Kredittilsynet av 30. januar 2009 gjengis på s. 9 hjemmelssituasjonen i enkelte av de andre land som innførte restriksjoner på shortsalg høsten Det fremgår her at man både i Storbritannia og i Tyskland hadde generell hjemmel til å innføre midlertidige bestemmelser eller gjøre midlertidige inngrep i verdipapirmarkedene. I Danmark vedtok Folketinget etter en hastebeslutning, på bakgrunn av manglende lovhjemmel i den danske verdipapirhandelloven, en bestemmelse som ga hjemmel til å innføre forbud mot shortsalg. Etter en «hastehøring» ble det deretter innført en forskrift som forbød shortsalg. 122

10 kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel en uhjemlet myndighetspraksis i seg selv kan være av betydelig negativ verdi, og i seg selv kan redusere tilliten til verdipapirmarkedene. I denne sammenheng er det positivt at Kredittilsynet nå har oversendt forslag til en konkret forbudshjemmel, som vil gi et klart lovgrunnlag for innføringen av forbud mot shortsalg ved senere anledninger. Per Kristian Ramsland er advokat i Kluge Advokatfirma DA. Ramsland ble cand.jur. i 2003 (UiB), og har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent og dommerfullmektig. Han arbeider med selskapsrett og børs- og verdipapirrett, og har tidligere publisert arbeid tilknyttet nevnte fagfelt. 123

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet

Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet SYNDIKERING Gjesteskribenter: advokatene Thomas J. Fjell og Thorvald Nyquist i Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen Syndikering: Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet Spørsmålet om konsesjonsplikt

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 9. september 2008 Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030Oslo 8. mars 2006 Deres ref: 05/4208 FM

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer knyttet til 2-1 om misbruk av presise og fortrolige opplysninger, 2-2 om taushetsplikt og rådgivnings-forbud, 2-3 om forbud mot handel i visse perioder og

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Aksjespareklubber enkelte problemstillinger Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Problemstillinger Avgrensninger og (mangelen på) definisjon Rettslig regulering Egenhandelsreglene Andre problemstillinger

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

SHORTHANDEL. Kandidatnummer: Leveringsfrist: 1.april 2009. Til sammen 17478 ord

SHORTHANDEL. Kandidatnummer: Leveringsfrist: 1.april 2009. Til sammen 17478 ord SHORTHANDEL Kandidatnummer: Leveringsfrist: 1.april 2009 Til sammen 17478 ord 12.03.2009 Innholdsfortegnelse 1.1 Innledning 3 1.1.1 Rettshistorisk utvikling 3 1.1.2 Verdipapirhandelloven 4 1.1.3 Opsjoner

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, (advokat Christian B. Hjort) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, (advokat Christian B. Hjort) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler KREDIT ILSYNET The Financial Supervisory Authority of Norway Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler Dato: 21.01.2009 Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT

Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT CAPPELEN AKADEMISK FORLAG 2004 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 13 1.1 Bors- og verdipapirretten 13 1.2 Rettskilder og litteratur 16 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger

Detaljer

Kredittilsynet Rundskriv 22/2001

Kredittilsynet Rundskriv 22/2001 LOV OM VERDIPAPIRHANDEL - ENKELTE KOMMENTARER KNYTTET TIL 2-1 OM MISBRUK AV INNSIDEOPPLYSNINGER, 2-2 OM BEHANDLING AV INNSIDEOPPLYSNINGER OG RÅDGIVNINGSFORBUD, 2-3 OM UNDERSØKELSESPLIKT OG 3-1 OM MELDEPLIKT

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 14.11.2014 Vår ref.: 14-1647 Deres ref.: 14/9445 Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Det vises til Finanstilsynets høringsbrev

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

Forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven 3-9 første ledd

Forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven 3-9 første ledd Det juridiske fakultet Forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven 3-9 første ledd En rettslig analyse av standardens elementer, forholdet til overlappende regler og hvorvidt bestemmelsen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING VEDLEGG 1 Egenhandelsforbudet Ved lovendring 13. desember 2002 nr. 76 ble det i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (emgll.) vedtatt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Granly Lars Audun Oslo, 04.04. 2013 Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Detaljer

Nytt fra Finanstilsynet på verdipapirområdet

Nytt fra Finanstilsynet på verdipapirområdet Nytt fra Finanstilsynet på verdipapirområdet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver Seksjon for verdipapirtilsyn Kommentarer av Cecilie Kvalheim Agenda Kontrollarbeidet med verdipapirhandellovens generelle

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av bank axept-kort A1999-05 11.06.99 Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastruktur innen betalingsformidling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort Sammendrag: Bankforeningenes

Detaljer

Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv.

Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. Veileder 25.11.2010 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver, Finanstilsynet Agenda 1. Transparency-direktivet (TD) 2. Markedsmisbruksforordningen (MAR) Side 2 TD status Transparency-direktivet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Behandling av innsideinformasjon i forvaltningen. Geir Holen 6. desember 2013

Behandling av innsideinformasjon i forvaltningen. Geir Holen 6. desember 2013 Behandling av innsideinformasjon i forvaltningen Geir Holen 6. desember 2013 Side 2 Side 3 Hensynene bak innsideregelverket m.m. Legge til rette for at norsk næringsliv, herunder kommuner og offentlige

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven 1 Finansdepartementet 6. februar 2013...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Kontrollfunksjonen er et viktig prioriteringsområde ved stedlige

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum Lover: struktur, anatomi og språk Dag Wiese Schartum Hva ønsker vi å oppnå med lovgivningen? Lover som effektivt styringsverktøy (eller bare som politisk signal?) Lover for å gjennomføre internasjonale

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer