Årsmelding skuleåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding skuleåret 2015/2016"

Transkript

1 Årsmelding skuleåret 2015/2016 Herøy vidaregåande skule

2 Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde den Elevråd den Skuleutvalet den Innhald Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde Elevråd Skuleutvalet Rektor har ordet Nøkkelopplysningar om skolen Organisasjonen Utdanningsprogram og elevtal Inntak Vg Gjennomføring Læringsmiljø elevundersøkinga 2014/2015; Prosesskvalitet Tilpassa opplæring Læringsmiljø Elevmedverknad Kompetanseutvikling Resultatkvalitet

3 1. Rektor har ordet Herøy vidaregåande skule hadde totalt 299 elevar i alle utdanningsprogram. I samarbeid med regionalt og lokalt næringsliv og offentlege verksemder legg vi til rette for at opplæringa for alle elevane skal opplevast med ei praksisretta tilnærming som er relevant i høve til arbeidslivet. Dette gjeld både yrkesfagelevar og elevar som tar studiespesialiserande utdanning. Skulen har flinke og engasjerte lærarar som gjer at elevane vert motivert og stimulert til å arbeide med fag for å utvikle seg og oppleve meistring. Med visjonen "Utvikling i fellesskap» og at alle skal ta ansvar for skulen, miljøet og kvarandre ved å leggje vekt på respekt, tillit, tryggleik, humør, trivsel, toleranse, meistring og kvalitet for å fremje læring, har skulen gjennom handlingsplanen lagt eit godt grunnlag for å gjennomføre pedagogiske tiltak og systematiske prosessar som støtter utviklinga av læringsmiljøet og gjennomføringa ved skulen. Desse er det viktig å bevare og vidareutvikle. Heile skulesamfunnet er innretta for at kvar elev hos oss får høve til å fullføre vidaregåande opplæring og bli kvalifisert for arbeidsliv og utdanning. Saman med kommunane i vår inntaksregion arbeider vi for å skape gode overgangar mellom ungdomsskole og den vidaregåande skolen slik at elevar og foreldre blir best mogleg budd på skulestarten og skulekvardagen hos oss. 3 For at vi skal utvikle oss til det beste for elevane arbeider vi systemisk med vurdering for læring og tydeleg klasseleiing. Det er viktig at ein har god struktur med godt innhald i kvar time. Elevane i skulen vår våre gjev tydelege tilbakemeldingar om at dei trivst godt saman med medelevar og lærarar og er motivert for å gå på skulen. Det er eit godt utgangspunkt for å lære og gjere det godt fagleg. Gjennom forventningar til elevane og god oppfølging, både fagleg og sosialt, presterer elevane godt på skulen vår. Skulen har ei samansett elevteneste med rådgivarar og helsepersonell som gjer at elevane oppfattar at det er eit trygt miljø på skulen, og dei seier at det er svært lite tendensar til mobbing i skuletida. Skulen har saman med NAV fått til ei ordning med eigen miljøarbeidar på skolen. Det er ei målsetting for skulen at alle elevane skal synst og bli teken vare på. Med dei resultata som er oppnådd ligg skulen på nokre område over dei målsettingane og forventningane som er sett i kvalitetsplanen, og på nokre områder har skulen gått tilbake. Dett gir grunnlag for grundige analyser med påfølgande tiltak. Gullik Kjellstadli Rektor Herøy vgs

4 2. Nøkkelopplysningar om skolen 2.1 Skulen si leiing består av rektor, ein assisterande rektor, ein avd. leiar for fellestenester, ein avd. leiar for elevtenesta, ein avd. leiarar for utdanningsprogramma naturbruk og teknikk og industriell produksjon, og ein avd. leiar for bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag og påbygging. Avd. Vanylven har ein avdelingsleiar som er plassansvarleg og ein avd. leiar II. Den pedagogiske personalet består av 54 tilsette I driftspersonalet er det 23 tilsette I merkantil stab og økonomi er det 4 tilsette Av personalet er det ca. 36% menn og 64% kvinner 4

5 2.2 Utdanningsprogram og elevtal Skulen har seks utdanningsprogram med i alt 299 som følgde heile skuleåret, med slik fordeling på program; Avdeling Herøy: Bygg og anleggsteknikk; Helse- og oppvekstfag; Naturbruk; Påbygging; Restaurant- og matfag; Teknikk og industriell produksjon; Minoritetsspråklege elevar med rett til ekstra språkopplæring; 21elevar 76 elevar 26 elevar 28 elevar 20 elevar 100 elevar 4 elevar I løpet av skuleåret slutta 18 elevar. Det gjennomsnittlige elevfråværet var 10,9 dagar og 26,9 timar. Avdeling Vanylven: Helse- og oppvekstfag; Teknikk og industriell produksjon; Studiespesialisering Minoritetsspråklege elevar med rett til ekstra språkopplæring: 12 elevar 13 elevar 3 elevar 5 elevar I løpet av skuleåret slutta 1 elev. Det gjennomsnittlege elevfråværet var 7 dagar og 7 timar.. 5

6 2.3 Inntak Vg1 Tabell 1 viser karakterfordelinga ved inntaket til skulen, Vg1. Elevane sine føresetnader Møre og Romsdal (15-16) Herøy vidaregåande skule (15-16) Gjennomsnitt karakterpoengsum 40,8 % 36,0 % 1 Høg kompetanse (>= 50 poeng) 14,8 % 3,8 % 2 God kompetanse (40,0 < 50 poeng) 42,3 % 26,6 % 3 Grunnleggjande kompetanse (30 - < 40 poeng) 32,6 % 48,7 % 4 Enkel kompetanse (< 30 poeng) (I faresonen) 10,3 % 20,9 % Tabell 1 (Avdeling Herøy) På elevane si karakterfordeling ved inntak til skulen, ligg 70% på grunnleggjande kompetanse eller enkel kompetanse. Det har vore slik dei 5 siste åra. Vi har store utfordringar med tilpassa opplæring og dette krev eit stort tilretteleggingsbehov for elevane ved skulen. Dei siste seks åra har gjennomsnittskarakteren ved inntaket til Vg1 vore 3,5.... Elevane sine føresetnader Møre og Romsdal (14-15) Herøy vgs avd. Vanylven (14-15) Gjennomsnitt karakterpoengsum 40,8 % 35,8 % 1 Høg kompetanse (>= 50 poeng) 14,8 % 4,5 % 2 God kompetanse (40,0 < 50 poeng) 42,3 % 36,4 % 3 Grunnleggjande kompetanse (30 - < 40 poeng) 32,6 % 36,4 % 4 Enkel kompetanse (< 30 poeng) (I faresonen) 10,3 % 22,7 % Tabell 1 (Avdeling Vanylven) Samanlikna med tidlegare ser vi at det er vesentleg færre elevar med høg kompetanse dette skuleåret. Det er nok fordi ST ikkje kom i gang, ein ser også at det er ein høg prosent som har enkel eller grunnleggande kompetanse med seg frå grunnskulen. Dei siste seks åra har gjennomsnittskarakteren ved inntaket til Vg1 vore 3,

7 2.4 Gjennomføring Figur 1 Gjennomføring per trinn (Avdeling Herøy) Figur 1 viser tal på elevar som har greidd alle fag, elevar som har stryk i eit eller fleire fag, elevar som manglar karakter i fag og elevar som har slutta fordelt på trinn. Skulen har ei gjennomføring på alle trinn som er 7,41% lågare enn målsettinga og snittet elles i fylket, samla sett er gjennomføringa på 77,19%. Dette er lågare enn målsettinga, og det er behov for ein analyse på skulen om kvifor det er slik. Skulen vil halde fram med det systematiske arbeidet med gode strukturar, god klasseleiing og gode framovermeldingar. Utfordringa på Vg3-trinnet er knytt til svak gjennomføring på påbygging. Her har ein sett saman eit lærarteam for å betre gjennomføringa. Talet på sluttarar for heile skulen er 3,96%. Med gjennomføring av avklåringsmøter og FYR - yrkesrettleiing bidreg desse prosessane til å redusere talet på sluttarar... Herøy VGS - Vg3 (15-16) Møre og Romsdal - Vg3 (15-16) Herøy VGS - Vg2 (15-16) Møre og Romsdal - Vg2 (15-16) Fullført og bestått (B) Fullført og ikke bestått (I) Gjennomført, men mangler vurdering (M) Sluttet (S) Herøy VGS - Vg1 (15-16) Møre og Romsdal - Vg1 (15-16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 Figur 1 Gjennomføring per trinn (Avdeling Vanylven) Figur 1 viser tal på elevar som har greidd alle fag, elevar som har stryk i eitt eller fleire fag, elevar som manglar karakter i fag og elevar som har slutta fordelt på trinn. Skolen har ei gjennomføring på vg1 som er høgare enn målsettinga og snittet elles i fylket, samla sett er gjennomføringa på 91,3%. Ser ein på inntaksgrunnlaget til elevane må vi seie oss nøgde med dette. Vi kjem sjølvsagt tett på elevane og har høve til å følgje dei godt opp i opplæringa. (Ein elev på HO og ein på TP har fullført og ikkje greidd dette har ikkje kome med i PULS pga ei feilregistrering i Extens) Herøy vgs. avd. Vanylven vg1 (15-16) Møre og Romsdal - Vg1 (15-16) Fullført og bestått (B) Fullført og ikke bestått (I) Gjennomført, men mangler vurdering (M) Sluttet (S) 0% 40% 80% 8

9 2.5 Læringsmiljø elevundersøkinga 2015/2016 Figur 2 elevundersøkinga 2015/2016 (Avdeling Herøy) Skulen ligg på eller over gjennomsnittet både i fylket og nasjonalt på fleire av områda. Variasjonane er små. Trivselen er høg, elevane opplever gode faglege utfordringar, god vurderingspraksis og høg mestringsfaktor. Skulen arbeider målretta med å gi elevane tilpassa faglege utfordringar, gi vurderingar som fremmer meistring og læring. Desse områda er og sentrale i skulen sine utviklingstiltak i handlingsplanen. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Trivsel Støtte fra lærerne Læringsmiljø - elevundersøkelsen 2015/2016 Støtte hjemmefra Faglig utfordring Vurdering for læring Læringskultur Mestring Motivasjon Elevdemokrati og medvirkning Felles regler Mobbing på skolen Utdanning og yrkesveiledning Nasjonalt Fylke Herøy vg. skule 9

10 Figur 2 elevundersøkinga 2015/2016 (Avdeling Vanylven) Avdelinga kjem godt ut på trivsel og fleire andre læringsfremjande faktorar. Noko mindre støtte heimanfrå samanlikna med fylket og nasjonalt. Vi arbeider aktivt for å oppretthalde dei gode resultata undersøkinga viser Trivsel Støtte fra lærerne Læringsmiljø - elevundersøkelsen 2015/2016 Støtte hjemmefra Faglig utfordring Vurdering for læring Læringskultur Mestring Motivasjon Elevdemokrati og medvirkning Felles regler Mobbing på skolen Utdanning og yrkesveiledning Nasjonalt Møre og Romsdal Herøy vgs. avd. Vanylven 10

11 Del II 3. Prosesskvalitet Prosesskvaliteten handlar om skulen sine eigne aktivitetar, og arbeidet med opplæringa. Indikatorar for prosesskvaliteten omfattar t.d. trivsel, elevdemokrati, fysisk læringsmiljø, mobbing, motivasjon, fagleg rettleiing, medbestemming, m.m. 3.1 Tilpassa opplæring Tabell 2 viser elevane sin oppfatning av den tilpassa opplæringa på skulen frå eit sett med relevante indikatorar frå elevundersøkinga. Tilpassa opplæring 1.3 Mestring 1.5 Relevant opplæring 3.1 Støtte fra lærerne 3.5 Læringskultur 3.6 Praktisk opplæring 3.7 Variert opplæring 4.1 Vurdering for læring 4.2 Egenvurdering Bygg- og anleggsteknikk (15-16) 3,72 4,33 4,15 4,11 3,47 4,22 3,89 3,3 Helse- og oppvekstfag (15-16) 4,05 4,23 4,16 4,3 3,7 4,16 3,8 3,13 Naturbruk (15-16) 3,82 3,5 3,76 3,98 3,31 3,5 3,62 2,6 Påbygging til generell studiekompetanse (15-16) 3,84 3,25 4,02 3,79 2,59 3,44 3,03 2,57 Restaurant- og matfag (15-16) 3,77 3,83 3,91 3,75 3,43 3,95 3,6 2,73 Teknikk og industriell produksjon (15-16) 3,97 4,02 3,94 3,8 3,51 3,9 3,89 3,26 Tabell 2 (Avdeling Herøy) 11

12 Elevane meiner at dei får god støtte og rådgiving frå lærarane og opplever at dei meistrer fag. Når det gjeld opplæringa er det fleire elevar som meiner at det bør vere meir praksisretta opplæring. Elevane opplever og at dei får god tilbakemelding om kva ein får til, og god rettleiing i kva dei skal gjere for å forbetre seg i fag. Læraren hjelper og til slik at eg kan vurdere eige arbeid. Elevane seier at det er god regi på timane, dei startar opp i tide, det er lite uro i timane og læraren styrer timen på ein sikker måte. Faga vert presentert på ein ryddig og oversiktlig måte slik at det kjem fram kva føremålet med undervisningsøkta er. Lærarane har eit høgt fagleg engasjement og skaper eit godt læringsmiljø i klassen. Eit av skulen sine prioriterte satsingsområde dei siste åra har vore vurdering for læring. Denne satsinga har, ut frå kva elevane fortel i elevundersøkinga, vore vellukka, sjølv om nokre elevar ikkje synest det. Ein har sett nokre klare standardar for gjennomføring av undervisninga. Standardane er drøfta både avdelingsvis og i kollegiet. Leiarane følgjer opp med skulevandring og medarbeidarsamtalar knytt til resultata frå undervisningsevalueringa. Utviklinga av læringskulturen held fram for at elevane skal oppleve at dei får endå betre tilpassa opplæring. Tilpassa opplæring 1.3 Mestring 1.5 Relevant opplæring 3.1 Støtte fra lærerne 3.5 Læringskultur 3.6 Praktisk opplæring 3.7 Variert opplæring 4.1 Vurdering for læring 4.2 Egenvurdering Helse- og oppvekstfag (15-16) 4,41 4,54 4,89 4,93 4,11 4,33 4,34 3,36 Teknikk og industriell produksjon (15-16) 4,09 4,21 4,09 3,61 3,82 3,91 3,85 3,18 Tabell 2 (Avdeling Vanylven) I det store og heile gir elevane uttrykk for at dei opplever at opplæringa er god og tilpassa deira nivå. Eigenvurdering er eit område vi kjem til å ha meir fokus på vidare. Igjen må vi minne om at tala som ligg til grunn her er små. 12

13 3.2 Læringsmiljø Skulen har aktivt og systemisk arbeide med å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve tryggleik og sosial tilhør. Skulen driv eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane. Tabell 3 viser korleis elevane oppfattar læringsmiljøet på skolen ut frå eit sett med dei relevante indikatorane frå elevundersøkinga. Lærings-miljø 2.1 Trivsel 2.3 Mobbing på skolen 3.4 Felles regler Bygg- og anleggsteknikk (15-16) 4,11 4,83 4,06 Helse- og oppvekstfag (15-16) 4,26 4,9 3,99 Naturbruk (15-16) 4,29 4,67 3,88 Påbygging til generell studiekompetanse (15-16) 3,93 5 3,74 Restaurant- og matfag (15-16) 4,19 4,89 3,65 Teknikk og industriell produksjon (15-16) Tabell 3 (Avdeling Herøy) 4,18 4,81 3,85 Elevane føler seg trygge og trivst på skulen. Elevar og tilsette opplever i stor grad av felles haldning til oppfølging av reglement. Men vi har nokre utfordringar med felles regelhandtering. Det er nulltoleranse hos alle når det gjeld vold og trakassering. Skulen følgjer godt opp elevane slik at ikkje nokon fell ut frå fellesskapen. Skulen har rutinar gode for varsling og oppfølging av brot på elevane sitt arbeidsmiljø og handsamer dette etter gjeldande reglar. 13

14 Læringsmiljø 2.1 Trivsel 2.3 Mobbing på skolen 3.4 Felles regler Helse- og oppvekstfag (15-16) 4,44 5 4,2 Teknikk og industriell produksjon (15-16) 4,55 4,5 4,13 Tabell 3 (Avdeling Vanylven) Elevane trivast godt på skulen og opplever at lærarane handterer reglane våre ganske likt. Avdelinga stod overfor store utfordringar då vi såg at elevtalet vart såpass lågt. Likevel uttrykkjer elevane at trivselen er god. Mistanke om eller observasjon av uønska åtferd m.o.t. mobbing vert handsama umiddelbart, jf. skulen sin mobbeplan. 14

15 3.3 Elevmedverknad Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd. Elevrådet skal bidra til å skape eit godt læringsmiljø, gode arbeidsforhold og sikre velferdsinteressene til elevane. Skulen skal aktivt bidra til at saker som gjeld elevane sin skulekvardag vert behandla i elevrådet. Tabell 4 viser korleis elevane oppfattar elevmedverknaden på skulen ut frå eit sett med dei relevante indikatorane frå elevundersøkinga. Indeksane gir eit grunnlag for vurdering av korleis skulen tek elevane med på råd i saker som gjeld skulemiljøet generelt, og spesielt ordningar som gjeld elevane. Eit av spørsmåla knytt til indeksen elevdemokrati og medverknad er meir knytt til tilpassa opplæring og vurdering, noko som ein tek omsyn til i vurderinga av resultatet. Elevmedverknad 3.3 Elevdemokrati og medvirkning T 16.5 Elevdemokrati Bygg- og anleggsteknikk (15-16) 3,54 3,83 Helse- og oppvekstfag (15-16) 3,88 3,78 Naturbruk (15-16) 3,33 3,57 Påbygging til generell studiekompetanse (15-16) 3,18 3,56 Restaurant- og matfag (15-16) 3,45 3,55 Teknikk og industriell produksjon (15-16) 3,44 3,52 Tabell 4 (Avdeling Herøy) Elevmedverknad kan bidra til å gjere elevane meir aktive i eigen læringsprosess. På den måten får dei betre oversyn og kontroll over kva som skal lærast. Nokre elever opplever medverknad, men det finst elevgrupper på skulen som ikkje gjer det. 15

16 Skulen har et aktivt elevråd som samarbeider tett med leiinga ved skulen. Det er utarbeidd rutinar for dette samarbeidet. Elevrådsstyret er aktivt, men det er vanskeleg å engasjere elevrådet i saker som gjelder kvaliteten på opplæringa. Elevmedverknad 3.3 Elevdemokrati og medvirkning T 16.5 Elevdemokrati Helse- og oppvekstfag (15-16) 4,5 4,36 Teknikk og industriell produksjon (15-16) 3,31 3,76 Tabell 4 (Avdeling Vanylven) Vi er opptekne av at elevane skal bli høyrde og tekne på alvor i saker som vedkjem dei. Det er ikkje mange saker som vert løfta fram frå elevane si side, dei fremjar helst konkrete, praktiske saker. Skulen har utfordra elevrådet og skuleutvalet på saker som gjeld skulemiljø. Det er vanskelegast å få elevane til å engasjere seg i læringsmiljø og kvaliteten på opplæringa. Elevundersøkinga viser likevel at mange elevar opplever at dei har medverknad i skulekvardagen sin. 16

17 3.4 Kompetanseutvikling Gjennom årleg kompetansekartlegging og systematisk kompetanseplanlegging som samsvarar med skulen sitt behov, kan ein sikre god kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling Leiinga og personalet er samde om kva slags kompetanse min skole treng for å møte dei behova skolen har Min skole legg godt til rette for kompetanseutvikling Eg får tilstrekkeleg opplæring i høve til arbeidsoppgåvene mine Eg opplever at tilhøva på arbeidsplassen min er lagt godt til rette for at eg skal kunne vidareutvikle meg og kompetansen min Eg meiner at miljøet vårt er prega av ein kultur for deling av kompetanse og røynsle Tabell 5 Skulen har ei god oversikt over kva kompetanse skulen treng for framtida gjennom kompetansekartlegging av personalet. Vi har store utfordringar med å skaffe kvalifisert kompetanse til utdanningsprogrammet naturbruk. Vi prøver å få til ein god kultur for deling av kompetanse på tvers av utdanningsprogram, men har fortsatt ein veg å gå for å få det til. Vi har fleire lærarar som tek etterutdanning gjennom ulike tiltak. Gjennom fagnettverka sine tilbod har skulen kultur for å delta på desse... 17

18 4. Resultatkvalitet Tabell 6 viser elevar som har fullført og greidd skuleåret fordelt på utdanningsprogram og nivå. Fullført og bestått (I %) Vg1 Vg2 Vg3 Bygg- og anleggsteknikk 50 57,1 Helse- og oppvekstfag 73,8 93,8 Naturbruk 68,8 41,7 Påbygging til generell studiekompetanse 61,1 Restaurant- og matfag 58,8 44,4 Teknikk og industriell produksjon 83,0 77,4 Tabell 6 Elevar som har fullført og greidd (Avdeling Herøy) Når ein ser på karakterfordelinga ved inntak til skulen på Vg1, der ca. 70% av elevane har ein karakterpoengsum som ligg mellom grunnleggjande- og enkel kompetanse. Vi har mange elevar som blir tatt inn, som går på alternativ tilrettelagt opplæring og alternativ opplæring. Bilde når det gjeld fullført og bestått, blir difor misvisande. På Vg3 påbygging har vi fortsatt utfordringar rundt å realitetsorientere elevar om utfordringane dei møter når dei vel påbygging. Fullført og bestått (I %) Vg1 Helse- og oppvekstfag 90 Teknikk og industriell produksjon 92 Tabell 6 Elevar som har fullført og greidd (Avdeling Vanylven) Tala viser høg gjennomføring med greidd resultat. Med tett oppfølging greidde ein å få gjennom også dei som var i fare for å stryke i nokre fag. Vi følgjer nøye med elevar som er i faresonen til å ikkje greie ståkarakter og vi legg vekt på å setje inn tiltak. 18

19 Tabell 7 viser elevar som har slutta gjennom skuleåret Slutta (I %) Vg1 Vg2 Vg3 Bygg- og anleggsteknikk 0 0 Helse- og oppvekstfag 4,8 3,1 Naturbruk 25 16,7 Påbygging til generell studiekompetanse 0 Restaurant- og matfag 6,3 0 Teknikk og industriell produksjon 2,3 5,8 Tabell 7 Elevar som har slutta i løpet av skuleåret (Avdeling Herøy) Skulen gjer eit godt arbeide rundt elevar som står i fare for å slutte, med gode rutinar rundt avklaringsmøte og oppfølgingsavtalar. Vi har nokre utfordringar med feilval på VG2. På naturbrukvg1 er der ei feilføring i Extens slik at slutta prosenten skal vere 14,3%. Slutta (I %) Vg1 Helse- og oppvekstfag 0 Teknikk og industriell produksjon 7,69 Tabell 7 Elevar som har slutta i løpet av skuleåret (Avdeling Vanylven) Det slutta ein elevar på vg1 TIP. 19

Innhald. Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde Elevråd Skoleutvalet

Innhald. Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde Elevråd Skoleutvalet Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde 20.10.2016 - Elevråd 20.10.2016 - Skoleutvalet 31.10.2016 Innhald 1. Rektor har ordet... 3 2. Nøkkelopplysningar om skolen...

Detaljer

Innhald. Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde Elevråd Skoleutvalet

Innhald. Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde Elevråd Skoleutvalet Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde 16.10.2015 - Elevråd 19.10.2015 - Skoleutvalet 23.10.2015 Innhald 1. Rektor har ordet... 3 2. Nøkkelopplysningar om skolen...

Detaljer

1. Rektor har ordet Nøkkelopplysningar om skolen Organisasjonen Utdanningsprogram og elevtal Inntak Vg1...

1. Rektor har ordet Nøkkelopplysningar om skolen Organisasjonen Utdanningsprogram og elevtal Inntak Vg1... Innhold 1. Rektor har ordet... 3 2. Nøkkelopplysningar om skolen... 4 2.1 Organisasjonen... 4 2.2 Utdanningsprogram og elevtal... 4 2.3 Inntak Vg1... 5 Elevane sine føresetnader... 5 Elevenes karakterpoengsum

Detaljer

1 Rektor har ordet. Gullik Kjellstadli, rektor

1 Rektor har ordet. Gullik Kjellstadli, rektor 1 Rektor har ordet Herøy vidaregåande skule har 333 elevar i alle utdanningsprogram. I samarbeid med regionalt og lokalt næringsliv og offentlege verksemder legg vi til rette for at opplæringa for alle

Detaljer

Skulen har flinke og engasjerte lærarar som gjer at elevane vert motivert og stimulert til å arbeide med fag for å utvikle seg og oppleve meistring.

Skulen har flinke og engasjerte lærarar som gjer at elevane vert motivert og stimulert til å arbeide med fag for å utvikle seg og oppleve meistring. ÅRSMELDING SKULEÅRET 2017-2018 1 Rektor har ordet Herøy vidaregåande skule har 271 elevar i alle utdanningsprogram. I samarbeid med regionalt og lokalt næringsliv og offentlege verksemder legg vi til rette

Detaljer

Sunndal vidaregåande skole Årsmelding for skoleåret 2017/18

Sunndal vidaregåande skole Årsmelding for skoleåret 2017/18 Sunndal vidaregåande skole Årsmelding for skoleåret 2017/18 1 Rektor har ordet Sunndal vidaregåande skole hadde 270 elevar ved skolestart hausten 2017 innafor utdanningsprogramma Bygg- og anleggsteknikk,

Detaljer

Sunndal vidaregåande skole. Årsmelding skoleåret 2016/17

Sunndal vidaregåande skole. Årsmelding skoleåret 2016/17 Sunndal vidaregåande skole Årsmelding skoleåret 2016/17 1 Rektor har ordet Sunndal vidaregåande skole hadde 296 elevar ved skolestart hausten 2016 innafor utdanningsprogramma Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag,

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2

Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Ørsta vidaregåande skule Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 -Ein tydeleg medspelar Onsdag 14. september 2016 kl. 19:00 på D - bygget Mål for denne samlinga Presentasjon av leiinga,

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2012-2016 For å utvikle kvaliteten i vidaregåande opplæring vil vi vere tydelege medspelarar på vegne av fellesskapet i regionen,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Introduksjonsdag. Rune Solenes Opstad, assisterende fylkesutdanningssjef

-Ein tydeleg medspelar. Introduksjonsdag. Rune Solenes Opstad, assisterende fylkesutdanningssjef -Ein tydeleg medspelar Introduksjonsdag Rune Solenes Opstad, assisterende fylkesutdanningssjef Introdag nytilsette Kvalitet og profesjonalisering Introdag nytilsette Hvorfor er vi her? PPT ledermøte Samfunnsoppdraget

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor.

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor. Side 1 av 6 Opplæringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Bekka Skaasheim E-post: bekka.skaasheim@sfj.no Tlf.: 57 65 62 10 Vår ref. Sak nr.: 13/6104-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 4160/14

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidarega ande opplæring i Møre og Romsdal

Kvalitetsplanen for vidarega ande opplæring i Møre og Romsdal Kvalitetsplanen for vidarega ande opplæring i Møre og Romsdal 2017-2021 Med visjonen Ein tydeleg medspelar vil vi utvikle kvaliteten i vidaregåande opplæring ved å vere tydelege medspelarar på vegne av

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Fakta om ny lov: Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2016 2017 2 Skulen sin visjon og pedagogisk plattform Visjon «Framtidsyrke med fagleg styrke» Pedagogisk plattform mangfald og meistring omsorg for alle yrkesfag og framtid verdifulle

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

1. Beskriv målet/måla

1. Beskriv målet/måla 1. Beskriv målet/måla Utviklingsområde for 2018-2019 Vigrestad skule har etter analyse av data og vurdering av undersøkingar, trendar og tilbakemeldingar kome til at våre satsingar for komande skuleår

Detaljer

Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2014-2018

Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2014-2018 Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2014-2018 For å utvikle kvaliteten i vidaregåande opplæring vil vi vere tydelege medspelarar på vegne av fellesskapet i regionen,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Barnerettane i SKULEN

Barnerettane i SKULEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i SKULEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet SANDE KOMMUNE 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/249-684/2015 Arkiv: Utvalsaksnr

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING

PRIVATSKOLESAMLING PRIVATSKOLESAMLING 07.03.2013 1 5-1 Styret Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter. 2 5-2 Styret

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2016-2019 1 Innhald 1. Innleiing s. 3 Målsettingar s. 3 Oppdragsavtalar s. 4 Planen sin oppbygging s. 4 Bruk av indikatorar som kvalitetskjenneteikn

Detaljer

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( )

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( ) Nytt kap 9A opplæringslova Prop 57 L (2016-2017) Nye reglar om skulemiljø Bakgrunn: Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Høyring av nytt kapittel 9 A i april 2016 Proposisjon lagt fram for Stortinget 17. feb.

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkinga... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmoglegheiter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune. 28.5.2018 Til Dei vidaregåande skolane Handlingsplan for skolebiblioteka - høyringsutkast Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2018/573 A20 DOK 28.05.2018 K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Vedlagt fylgjer

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Monika Solvig Rådgiver Per Erling om vgs etter møtet med kontaktlærerne Alle elevene

Detaljer

Arsmelding Valen skule

Arsmelding Valen skule Arsmelding 2015. 1. Presentasjon av verksemda: har 116 elevar. Det er 22 tilsette på verksemda. Rektor, 15 lærarar, 7 assistentar og ei merkantil i 30% Stillingane dekkjer til saman 1817% stilling. Derav

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Slik vil vi ved Vigra skule skape eit trygt og dynamisk, skulemiljø.

Slik vil vi ved Vigra skule skape eit trygt og dynamisk, skulemiljø. Slik vil vi ved Vigra skule skape eit trygt og dynamisk, skulemiljø. Visjon «Vi flyg saman» Vi støttar og utfordrar kvarandre, unner kvarandre suksess og vi jaktar på det beste i alle. Verdigrunnlag; «Respekt

Detaljer

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO Samling, Atheno, Stord, 22. mai 2019 Petter Steen jr., rådgjevar Sveio kommune 1 Bakgrunnen for at vi har SFO Skulefritidsordninga (SFO) blei gradvis etablert i norske

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Trygg og god overgang mellom barnehage og skole

Trygg og god overgang mellom barnehage og skole Aukra kommune Trygg og god overgang mellom barnehage og skole ephorte: 18/1018-2 K-sak x/y, 21.5 2019 Plan for overgang barnehage skole ephortenr. 19/ Innhald 1.0 Føremål med samarbeid om overgang mellom

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

Kvalitetsplanen

Kvalitetsplanen Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2016-2019 Med visjonen Ein tydeleg medspelar vil vi utvikle kvaliteten i vidaregåande opplæring ved å vere tydelege medspelarar på vegne av

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer