SNO. lover og dokumenter mot sin I USA er det kommet en overbevisningen om å ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. lover og dokumenter mot sin I USA er det kommet en overbevisningen om å ha"

Transkript

1 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 OG NR ÅRGANG LØRDAG 28. MAI 1966 :ø i... fq - s: s: ø ~ C- ~ ;r: I\QP s:: R LØSSALG 1 KRONE ~ ALEXANDER LANGE:' Da Quising og Sørn inr gissskying av 10,000 normnn D vi i n kommn i uvisom bi mr så i ufn for viss norsk «isorikr». Man ar bruk kuns og fi i nn å s Poiiprsin Laums og Tronim poiikammrs innsas FERDINAND: Mannn ba{. ungvannsa{sjonn avsørr DET V AR SJEFEN FOR DEN AMERIKANSKE ATOM BOMBEFREMSTILLING, GENERAL GROVES, SOM FIKK DREVET GJENNOM AKSJONENE I NORGE SKJØNT HAN SELV IKKE TRODDE P Å DE NORSKE AGENTERS MELDINGER ovr og okumnr mo sin I USA r komm n ovrbvisningn om å a ory, r ikk å s m, mg inrssan bok av skap krafig våpn m offisi a, i a! mannn som prosjk ii uan øggss- Man ar - som nu mang m frmsiing av aom- virkning, og om a ny v, ngisjr faka av i- bombn, gnra Lsi Ri- amrikansk våpn m s vsnig byning for car Grovs. Dn r ns ornsag sku gjønssforøp. A «Now i can b o». (Nu r su på 2. vrnskrig, r skj og skjr i iss r- kan fors!). Snr r bsu n amrikansk rns is sasba bokn forøvrig komm og- rgjring unr Roosvs øgnfur fra surkamrn så i ysk ovrss på Vr- s å bgynn Manai rkjn affk som irr ag Kipnaur & Wisc anprosjk MED. Gnra bikk for n sann sam- unr samm i «Jz Lsi Ricar Grovs ovrmnng Når Man nu grans- arf ic sprcn». ok n miiær s av k snar skrivr i mosa Vår go marbir prosjk. rning vi vi få ør fra FERDINAND, som r n Bmrkssvrig opprikvkommn a n srk kspr nopp på ing ig og uførig forr Gro- FUROR occupaionis var o- bokn omanr, ar an- vs vors kom i avvgrunnn i skoskriv- m nn bok for FOLK gjørisn å ag aombomri, akkja, for så ng som OG LAND. Da r rir bn, og vik vanskigmuig å søk å skju innn- sg om ing av spsi in- r sv konsruksjonn av an4~"'- Qg nu vmq.bq~~} rss for Norg i forbin-' bombn var og forbrimo HEWINS & CO., unans sor s isorisk Is m n såka «ung- sn i å kas n n ovr vannsaksjonn», r anm - Japan. og rsig fasknri som Isn mg uførig og så akora i Quisingsakn og ang a vi må n på o D bgisk sskap kombinr innrningr Minisrprsin Qming kommr ii Hrm og bir a imo m numr. Vi sku ro a n UNION MINERE i Kaanga Som, Arnzn, Aui, Brg, miiær ærsbvisningr. vi bi s m mgn in- (Afrika) må vinns for sa- Wo m. f. og okkupasjons- rss foråpnigvis kn, a man bruk uranoppgjør byggr på. - Og I også på r sr un- mam rfra. Union Minir som mins 80 frmsån con ovr mnnskr frmgår avn inrssan og for vår vanig skrs. kunn jo også a sog manorsk mnnskr, som ikk fr frigjøringn av vsnig arikk i MOR- mn i Tyskan. Ti å uvar mm av Nasjona bunn kompksr GENBLADET av Joan vik og å konsrur aom- Saming, ar pk på for- Dn fransk rvousjon m Scarffnbrg for ørag 8. I. bombn kunn bar bi skjig gravrn sir ø var rn - mai I føgn byg- Høsn 1942 var aom- a om inusri-konsrn kvrk mo iss mor- gr jg på nn arikk forskningn i USA komm m særig påiig og anav. n Frankriks massakrr, og- som bur a vær ksa- så ang a konsruksjonn svarsbviss ingniørr, a I Frankrik innså fr- så av krigsfangr. mnssning for skoskri- avn aombomb og ns mm ig osn var n av krigsprofiørn a n som.. vr. Ti grunn ggs også sragisk bnys som 'k. f rsoppgjør fork ikvi- Vssno~. 28. ]an~ar 1945, rr Anon Laums skriv- våpn var rykk innnfor vigs orusningr r ing av synbukkr ikk a~~ mmisrprsin s av 18. novmbr 1957 i I grnsn av muig. I (Fors. si 6) o ovrfor vningn av Q.u~smg.' ~ag av ksp.- ovrg Joan Scarffn r-, n kar gaisk ån! Dr- ~s]onssjf Fmn?ørn SI brg, i anning nn for myr man r sans fa- SIs mø m HIr. D Scarffnbrgs urning om Quisings og Trbovns ramaisk kamp om Hir i Brin i anning avn saboasjsprngning mo norsk og m ysk roppr og norsk jrnbanprson v Jørsa bro i Nor-Trønag. D som spiss siuasjonn opp unr mø i Brin var a saboasjn i Trønag fan s unr. Minisr Sørn irign Miir (m ryggn i og a) sammn m minisria (m amik i) og r. Taubr fra Propaganaparmn. Anon L a u ID var på ispunk poiiprsin i Tronim. Saboasjn mo bron før i a og syr i vn. D norsk jrnbanprson omkom på n nær, ca. 200 yskr og ca. 100 sr. Man kan (Fors. si 2) Poiikammr i Tronim (Hornmanngårn).

2 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 28. MAI 1966 Da Quising og Sørn - Samviigns En ur mann kvar D r bå m g og,mann b n oppa på ny (Fors. fra si 1) a. D ar ikk vær muig iunring n sr n ang og ommn b n annn. nk sg farig kons- å fasså sikkr aon for D var ngang, var så ',raksjonsarikkn i En ur bør vgås i kvnsr m rprssair for Quisings ankoms, min morn å snakk om «Vi-. sis nummr av isskrif- an som kar sg n n oka bfokning. Tii- jmmsmnn skrivr Lansmnn». D u-i «Friug». Lrn om- «rssa», og øm bør gr poiiprsin Laum Scarffnbrg - ror a rykk var isu så fryns anr R. Hwins Quising- få sin ærsopprisning nskrivr a saboasjn kunn må a vær irsag 23. ja- a var usi. Sr vi biografi og ar mang vr- n vn r ø. i a ysk sikkr- nuar... Scarffnbrg fikk oss run i norsk sam- i fu urag fra bokn. D D fs fornufig mnspoii påso a var ar øsn 1951 mun- funn iag, ar sin gu- r n sakig og objkiv b- nskr i vår an i ag må fok på s som a for- ig og skrifig forkarin- kan vri, fori ari ømmis av Hwins vrk forså a såka «rsøv ana r jup gr av o ung normnn ar vær fr vi ans- som gir oss n yig for- oppgjør» var bygg på fask i. D orinær norsk po- som n gang oppo sg i mnn nn r iag. sås av a rakørn av prmissr og svikn ii a ikk no m f- Brin og a igjn m Man sku ro a når Friug ar n posiiv inn- grunnag. Krimin ovrr forsk ingn i n sik sak m og sammno rs Quising var øm og n- siing i sannn. En a-, grp bur a sin sraff, og å gjør. Hr. grp ysk rinringr m Sørns r, så var a iapos- s s?m n ssvrr i~k fikk. Mn r å bsikkrspoii inn. Mn an frmsiing. På vikig punk- r ma i ommn, mn kan g svær mang av var mrk a krimin ovrgrp vi prøv å o sg åjour r smmr ovrns, mn i. prss, raio og kringkas- rakørr i ag. fra ~ anr si~ - frmm sakns uviking og a r ikk foriggr sam- mg uk~r vr ag Og rns må n si: Dn-. s.ag - ba unr rff muig iak for å iig oppgnsr, r opp ny Iaposr og fr n rakørn må vær n I okkupasjonn og r - nbsky sivibfokningn. ikk muig sikkr å fasså bvis. Var virkig omm. n ur mann. _ Inå r usraff. En sir igjn Poiiprsinn ok u 3 a nkr..., skrivr s~ visom, a må spi~s~ En kunn nsn vær fris- :n innrykk a var øv poiibjnr fra kri- an. Pfab~k nyf soff?dkma i å spørr: V an ikk ars unfr~ryk ~og v.n minapoii i Tronim Sikr opunkr r a anrs r r,.on- vor farig r å a Ro- 0.vr n n pa? po.1- og borr m i å ri- Hir - iføg snogra- srurs opp fr gjr- ''? V Isk arna - som fikk sm f k f ' H' '. f o ma m Imo. - ror I. O k s i uykkss. D IS r ra 1«r rc s mngr?g mr øgn, or a an v. Mn r som u øsmng. g. s ap fikk føg m ksraog is war» januar k a- ovrbvis uan~ om a an sv sir. Dr finns ing foro. og Isanr som som STATSBANENE sa g ovr a an sku a ommn var forjn, og mr. o. J g' mang Ir unr n ag Q. ' f oh;' b k b som ma SIs. - a, Jør. N. I '' opp m rnings- og ry- mø m ms mg or a wms o ar øv.. _ D finns ing som ag. ar gj r s m- ningsmannskapr. Før «ypnoisr» am. 28. ja- Vi ar fimn «Hr fra r-nkn mnnskr ik- gr kr ks.svrro mang som ris røf an sakn m nuar b offniggjor n Tmark» som går sin k bør i m. Probmr O ~ IV p~ n apn offisi ms om n par s S nna yv ar m. D b nig om a man sirsrun ovr an. som bør as opp i sin yb f. '- fikk prøv å få yskrn «iisfu og jrig Er bi gjrning å og br, og ikk mins når r 1- rm. s o nvis f ovr y om a var sa- Q sama» mom Hir og rp 14 us k y I' 1g mnns- ' gj I r sa Ok a «r s- avs ' rmn pa sam un- boørr innkomm ovr uising, i nærvær av Rib- kr? Diss som ufør nn oppgjør» som fan s for nus rangs 1g" kk b b' svns k grnsn, som a bnrop, Lammrs, Bormann rag ' n b ur na ur ' 19V1S,. yv ar o S ' n, og som f or r n. r f ar 1- o og Trbovn, og på norsk. r og SVIn or m som vær pafr, og a n s- vær si for rn, a mang frms i ag r b' D b f Ik' 'kk o si Sørn... ar ramm. n ar 1g o nmg pa non Q' ' b. G" VI a n rssa. mn n s bør I m. o '' o b ' P T ms mg o as - ogsa u ar sg n rn ma var an mn. o 1- aus s Ris. I vn- Nu ar soring m Mn r vor r r b- fars ikk mins for n prsin Laum ga bjn- in mns Trbovn bar- ys og yk fr fr -, gå. u: - <;;r bør! yngr~ gnrasj' on. Og når n bskj' om å s sg i bi Hir, søk Quising, r. D. var ig. A. sj Ø-I a I E k ri s.. n ma n :r;>a Hwin. s' bok ikk. bi.' r.9y~;:.,_._ forbins m n oka- Sørn og rs o marbi- fok som bmann ans- Dryfus-sakn. Dn ok sm sa i norsk a rna n s o kjn nsmann. D var r sø os Rosnbrg, fån unr krign var - i. Takk vær n ur som irk usag av ans oppfaning a var som rkær sg sv «ka- r og forjnr øys pn- angsbiri. Sannn må saboørr fra Svrig som. k a fora sprngningn gs» og makøs, sam sjon avn nors sa. D for n vr pris ikk bi n Gobbs, Brgr (Himmrs r bar ~n ing a n norsk Inrssan soff - jmnig manns kyr. (r a var supp n sforrr) og anr sør- ansfa n gang var Nopp rfor r ygfra fy, fra SOE r OSS), risr. D uarbi også carr av E.gan og Am- (Fors. fra si 3) I gig å sif bkjnskap og a forngs var ibak mr bskjn subsiiær rika. D kom ikk n kio k' o ' b k ' H m prsonr som ikk råk- ' i Svrig. Grnsn iggr J'o f Jn a u gon - 'kk D. program m krav om opp- avvarr rak i. o k f o kr i mugns fofar, som sr a~g ~na' ~ vsr ør av gissskyning og Norg. Var ikk a r- ~~~ ra nor~. or ~ sannn - og ør v ~.~~ ogsa a ron m~k~' 1- sanrr oppør av por- frig a som a ny s a B ksg I?On Pk a u giv ~ n. ~ s an ag s V~\. n 19'!asjon j~sns av su- av bån ba sjømn- s~n. o n VnnU f rm r~ Prsonig mo r i vår f ~sma~n~n og ~.Jn n~ n~ m. m. D ykks nn nn pnsjon, og ikk. ;nn og ~r ag, : agr nsn n mangvar. an sao ødrns f S IS~or å inr pånk ny rkvi- Norg som sag var r bv~ ør arknvn' H r: or- Drfor bør Fok og'lans rrng. ør n....? In s s rv a Wns k ssjonr Norg. Imo. b ' G VERDENS sr mr sg nn ry vor a opp-. rv ro. H. k' f f o sg, og rfra vir Sørs~ r:rss ar Sø- Nu avrrs igjn fr GANG ar gjngi i?ak,ø.rn. an~ I ss n.or. ' S 'Cf Inn vrib. D k unn rns. SkI r mg I avn. G" bank fr r. I «Naionn» ampu r f orm, mns ' mvu fnom og sunn - k o k' I r 'kk o Lammrs o as aus for ørag 16/4 bs a som ' H. f G u ur apnr prsp J.vr. paviss a. Q.. svar Wns ra ro r. b'. f O ' b f k- I ær for msmg. En rk- sabor ans ir om' '. V k Han forjnr a sø a a J p av ok'. Inn a SIn. sa, f' ' ningn. mms r og. øyr m- å m sg for å moa fr rfor gjngi brv fra SI ri yn ~vssyn, D må også ysk bsmnn var Is, b. a. majr, mr ros - a I Hwins i ns nummr. Enn? om VI abonnr på sikkrspoii goa isu. n :r:y øvrskomman- ska inn i rkkn på n O?' ' '. ba Jg sku ana norsk rn Norg, gnra Bo- rikig sin. Sam.viig- om ~~:!~r~~r~ pa gjnsyn Fronkjmprkoo. poii også v nn an- m. n brnnr og SVIr, mr n-- ning fikk forinr rasis- oj på fammn! A «Na- O'O'.QoO'oO'oO'CN7'oO'oO'oO'oO'~oO'~~ k rprssaiaksjonr fra - Da vi sa og rakk ionn» ør a i Arkik okkupasjonsmakns si, kaff i saongn fr mi- muvarporksr. D fin- s som om ingning var HUS TAD sur poiiprsin Anon agn, kom pusig Trbo- ns ikk avis r prson n. Laum. vn i syn sammn m som ar vrv fr NS-m- «Afnposn» ang også Bærumsvn. 5 - ø. Urn sin rprsnan i Brin, mmr nn nopp n. D m så ng var pngr Tfon Oso Dvisbygg på Finn S. Wi~r.. Trbon m var mang roskyig som i Norgs bank. Da rgningn.ooo'oo'oo'oo'~~~oo'<. Sørns frmsiing, skrivr øyiig a r a? fun- s «Naionn» i 1940, a kom på bor, b rn Joan Scarffnbrg i n n s ana pa Nor- T. Aa skrv a a som som ngr. Sakkars Oa TANNLEGE MAAMOEN før nvn arikk i Mor- ansban~~ vor og m mn no m sin fr- normann som ikk uskr Hansnsg. 2 gnba ban ann a ysk m.ær var øag. anskjærig bur m ngr nn fra ns i munn, Quising og Finn Sørn Han ko~ Irk fra mø sg inn som mmmr, a surpr i sg a som bir Tf, ris i annn av av m HIr, sa an, og an n viss prosn av ans srvr og jar m. Dn ~oo'oo'~~ januar 1945 m fy i Br- frm~ okumn som v.ar borgr må sø opp for ny rgjring subbr nøyakin, sag av n ysk ufrig sammn m. H- å få n norsk rgjring. Da ~ig i.n gam~ fofar, r Tanng poiisjf Fis. Kor fr r (r forfa av HIr); 1945 kom bar skif «Na- mn kommumsmn. D r M ART IN KJE L D,.4 A 5 kom Trbovn sv i Brin D~~ okumn :vn pa ionn» skjor (r rak- ik bin som i Sakog fikk sraks agang i Hi- Qmsmgs un:skrif. rr:rbo- ør) og var n vrs av a kars vi ansmnn! r mns var o r vns unrskrif fora a, i å y «Korsfs, Kors-I Poco. r' agr i Quising b mo- (Fors, si 7) fs», og forsr frm I Hansnsg, 2 Tf

3 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 LØRDAG 28. MAI 1966 FOLK OG LAND SIDE 3 FOLK OG LAND UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON Rakørr: ODD MELSOM, ansvarig ALEXANDER LANGE Ja, vor går grnsn? Vi ørr saig om «n i forr fokk» i Forbun for Sosia Opprisning som inrr a bir ro omkring anssvik oppgjør og r n virkig og ns årsak i a ikk forngs r bygg bro ovr n køf okkupasjonn og frføgn «rs»oppgjør ar skap i norsk fok. Ikk mins i offnig pubikasjonr, som i vouminøs vrk om anssvikoppgjør Jusisparmn ugav for par år sin og i n ani-hwinsbok som Unriksparmn nyig ar få i san, yr sik onr. Virkign sr no annrs u. D finns ingn iigr NS-mann - vor in og uskyig an nn var, og svom an ipassr sg samfunn vi nu ar så an r bå i ryn - som får gå ifr ngr nn bagr n r annn «pario» an sår ivin for r som bgjærr ans siing r inom. Hvm uskr ikk frms ærrn i Trønag, som for par år sin b så grov forfug av sin skig kogr a sv parmn må a avsan fra m. DAGBLADET var ngang som ai i spissn for srn. Og prssn forøvrig i i forføgsn. For mmig nøyakig år sin gikk n sorm av s ovr Svrig mo n ung mann som b påså forbr voig omsyris av svnsk rik. I samm sngn b usin sag!!øs mnnskrs navn rukk i søn, non b i og m arrsr. I iss agr r nig oppkar a var n grov provokasjon, vor VERDENS GANGS ovki og siamsi'sk viing, Bonnir-ba EXPRESSEN, spi n n ro. Anningn var naurigvis for go i a srn ikk sku uny n mo iigr NS-fok. FORBUNDETS formann b sjikanr i avisn, og n annn navngi iigr NSmann b ng u i ARBEIDERBLADET m gjngivs avn iabsuning fra ngang, som ang fra o i rn. Påsku var a an «a a bsøk av» n av sagsøs svnsk mnn som var bi iskriminr! Aså yrs akvrig moiv! Mn r a frskr ksmpr også. For fjorn agr sin a morans urig vokr i an, DAG BLADET, n r vori gikk i angrp på n iigr NS-mann fori an var bi vag av n oka forning i å a sg av irsarrangmn i ansmåsokk. Hans «synrgisr» b børig nor n og sin bå byn, forningn og svn b navngi, så var naurigvis n ik s maskr som grov sjikan mo n navngi prson i forbins m foro som r av- og oppgjor for yv år sin. D fromm ba forkar sin umora sik: «V, mannn ar son sin sraff, og an skå (fr 20 års forøp forsa?) ibak i samfunn - - mn r (og) ikk forningns (gn) sak når n gjør am i gnraskrær - -» En NS-mann fra ngang får kor sag sannig kjnn sin pass: ar nrs og ar bakrs i samfunn an r «komm ibak i»! igvis på n ansnig r I "' som gjor sin pik og øm injuriann m skarp or. «D forå ingn akvrig grunn i å frms bskyningn», rkær n. Mn ARBEIDEBLADET ar som nvn i ik m DAGBLADET ann syn INTERESSANT STOFF ns nummr OMTALE AV ANTI-HEWINSBOKEN TIL UD - AVSLØRINGER I FORBINDELSE MED DEN SVENSKE LUNDAHL-SAKEN - APE NT BREV FRA HEWINS TIL FORLEGGER GROTH I -CAPPELEN M.V. på va som r akvrig, og Som vi før ar pk på må wins'. Dn forskj r angripr ommn i n r! vi av knisk grunnr av- og n avviks fra vi For rikignok r ykrn su raksjonn av FOLK mnr r rikig ska vi r også så vviig innsi- OG LAND nsn fjorn komm ibak i. ovrfor i~gr NS- ag~r før n kom~r sr:. D~ k?r bikk ovi ar f~... n In. D gjør a VI I I a kas pa Skovms fok a mnnmgsvis. ikk kan vær aku i birag forr oss a an srvrr gam foskr vanig agsavisforsan. Vå- knap ar gå frm i ar om a «r fu nig om r kommnarr kommr og visom sin an sis ba krigsins NS-mm- rfor naurigvis snr nn skjfig sg m iss mr ikk kan r bør iso- agsavisns, mns jo ik- spørsmå. D r såvi vi k gjør så my når gj- kan s gamm og v røvrs i norsk samfunn». r gnig nyssoff, for ygg soff i forsvar for - Mn! «ik sor r v nig- r pir vi jo vanigvis ågnn. n om a cr viss vær år foru for agsavi- * grnsr for vik oppgavr sn. Ers ar vi av aku bør påa sg i vår sam- Vi nvnr r fori soff få fa i non inr svi fr a soff i san okumnr i sammnfunnsiv.nummr var vr og opp- ng m n mg om- «Mn vor går grnsn?» sa fikk n mng aku skrvn svnsk Luna-afspør ba. Og ror vi og go soff, som a må u- færn, vis bøgr også så i ns nummr. br sg i Norg. Sv sv ms.ungnmm Førs og frms gjr a n norsk agsprss ar NS-fok nu ng kan svar n nærmr gransking nu må m a så på. Hvis a ikk mang av n ani-hwinsbokn å si in r igjn av ian forrkkr forsa å si som Unriksparmn mo Luna og a mussi i sin samfunns- ar bsi os Grun Ta- r n grov provokasjon m u i «parion» og num og som r skrv av svnsk Bonnirba rrn Ris, Skovin og EXPRESSEN som arrangør i rs sorganr ar m Annæs. D rir sg om samarbi m n vnfrm fra «ubmrin» n bok på 168 sir, «Nor- yrig Granquis.Sakn ar i ur og orn. Tyig go way an scon Wor imiri også n rkk jup av rgisrførn War», m ks på ngsk. anr inrssan sir, som offnig organr. D r Dn r inn i fir avsni vi a ska komm nærmr sam foror og r Oav inn på i ns nummr. nmig ingn grnsr i Ris som ar så for r- Iag ska vi bar any a! For vor iavr- aksjonn. Han ar også a Lunas juriisk rågin sim gå når n skrv foror, sam o av- vr irkør Car G. Esni, nmig «War coms o q u i si n bsværing i NS-gu fra ngang ikk ngang får gå skufri?' Norway» og «Norway in Riksagns Jusiiombusxi». Skovin ar skrv mann ban ann vr a Og når sik skjr så r avsni «Norway unr «nig min uppfaning ar kanskj minr å fs occupaio» og Jos. An- EXPRESSENS anings-. næs ar kok opp igjn sin sa j vari ikra av nåsg v a Jun~grafn gam og vkjn syns- gon spci onskan a komsraks b sa Igang (fr punkr på an og anr ma å Luna, avsikn ar foryn avn offnig kair «rs»oppgjør. n annan. Man ar insans?) a n bin mann Som sag, vi kommr i- onska (s) årforskaffa nyig i forbins m of- bak i bokn i ns num- bvis som man - j uan fog f I. mr og ska iag bar så 1- missank ar funnis i n Ig a~rangmn gjor ~ fas a vi ikk kan s a Carbrgssifsns arkiv, n sor Irsbrag. HYSJ, r non vsnsforskj på avs n Bonnir-koncrnns ysj! Ikk mr rkam i Riss frmsiing av I affarr m yskarna for prss og fjrnsyn omuing som før i okkupasjonn oc unr anra «varskrinn mann! Han var m- og n uskj Rap H- g - -». D r som n. forsår uyr brnnbar m av NS og b bm av E ann og Inrssan. s o. ff M n r kk I a, «parion»! Sv opp O anys ogsao spørsma som risr sg avsøringr i ar øys o nå om svnsk sikkrsiss rommsagn fra jun poii og mor nn forbins r: vorgn og gjor yigvis og s vi mynign ra- anvnr, no som kanskj gr på grov ansag mo kan vær i frank r bkagigvis sin virkning. offnig krr r- i an også. D r rs grunn i å ningsinjr for baning av * mrk sg a ingn av r 1" r NS f Ik AR Enig nvnr vi a vi. Igr - o som - også ar moa ny nvn b sa i njn særsiing av srn fori BLADET nu åpn ikk bar m ny soff omkring H BEIDERBLADET og DAG- nummr av ba FRIHUG ikk a a no m ar i, mn r friig nok winsbokn. Vi ar også mo FORBUNDET å gjør som i å krv a rsvsn a n gjnpar av åpn Og nn oppfaning gir ARBEIDERBLADET - som pussig nok sin Tranmæ foro ar uvik sg i n brøvig rning - na karr urykk for. En ung mann, som før an fy 18 år var mm av NSUF, b sjikanr på grovs i n Tronimsavis i forbins ar n øynsynig øys ska goa som frifinnss- brv fra Rap Hwins i foragsbokanr Hnrik m n arbiskonfik, og gikk i injurisøksmå, mns nøvnig oppgav å var- grunn når gjr inju- Gro i J. W. Cappns Fora omfs inrssr., rir mo iigr NS-fok? ag. Forag nk som ARBEIDERBLADET og DAGBLADET m. f. ny øv i ny sjikan mo fornærm. Han raff imiri - Snarr vr imo! -o-- (Fors. si 2.)

4 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 28. MAI 1966 På Eisvo Lansgynnas I MED EN SOVJETSOLDAT I VERDENSI(RIGEN apriagn 1940 I. D var n 9. apri Morgonn var sik in avsu apriag mi mom nafros og åvr, sik som vang r på Eisvo årsb. Mykj svvn a ikkj vori om naa, for ankan sviv for mykj kring vi a ø yr i kringkasinga agn førå. Engan a gå i op bro på nøyrain vår m å minggja n norsk skipsia bå på Husavika og i Vsfjorn. D var kår a rm kom vi mi opp i n pågåan sorkrign, og N org var krigsskopass. Koris vi kongn og norsk rikssyr r a!gra? Dipomaisk noar og form prosar var no vriaus, om i var ari så orag og srk. No gja aning. Mn n 8. apri a ikkj m om sik nok o frå norsk si, korkj mobiisring r mingging avnoko sag. Drimo a kringkasinga m, a in i få av ysk krigsskip a passr gjnnom Sorb på vg norr, - kvar i no skui a vgn, - og a in posk ubå uanfor Lisan på søranskysn a orpr i ysk ransporskip, Rio Janiro, m ysk ærfok om bor, og i a fora, a i var på vg i Brgn. A i sik na var urog for in ansvarsnkjan normann, sir sg sjøv. I gråysinga var g opp og so på raion sraks var von i nyn. Og så kom. Vrr og bråar nn nokon kun a nk sg: Brgn, Tronim og Narvik var ærs av ysk soaar. I Osofjorn var aviss n sor kryssarn Bicr skon i søkk v Oskarsborg, og Oso var nno ukn, mn kun skj når so;m s. Soa var så urygg i ovusan, a kong m rikssyr og soring a a røm, r var i fr m å røma i Hamar. Ny ming sku koma sinar. Evan mø som vang i skugang k. 8; mn kom inga unrvisning i gang. Di var bn å samas i fssan in im sinar, når kringkasinga a ai øyra frå sg a. M2 ung j ara s g i å inn i soa. Vi var ikkj brr i krig, mn a i vikigas by an i an var a ærs. D var m om mobiisring, mn kor ang 1 For FOLK OG LAND av armnrn rwan Dsanian. VED J. FREDRIK VOSS, REKTOR H.V. D som r vr fora, r prson g oppvingar og ningar på Eisvo iagan apri for 26 år sian. Sum av r nikna for mir nn 15 år sian, rsn i uik ir sinar. Dr angrr frams Hnga i offisi krigsisorisk vrk «Krign i Norg. Rom rik - Hmarkn 1» v Dn Krigsisorisk Aving, r ai saman m. ;4)J."~;;(,, r! Eg ru offisran a anna å gjr no,» sapp u or mg, å g rog kjns1 på an. «D r n norsk Gnrasab på røming», var sorgung svar ans. «Vi ar må' fara frå Oso, og ar nk å så oss i r i viar. Rsn kjm sraks r.» Ei ia sun r va n in bin r n anr inn på un m offisrar m r u an uniform, og m r u an bagasj. Er kvar kom og arkivsakn ira. N ok r arkivsakr for amirasabn kom og. -.. Di råv. fkk D skubygnan var mininga, i, a gnrasabn sku a n gjkk, og kva syrmak- kvarr på ansgymnas i n i an s vi gj- viar, og rifrå panggja ra, viss vi ikkj noko sik- viar forsvar av ankr om. Evan var pr-. U på formiagn var mir på uviss i, og a ki opp innkvarrings- ' i som ikkj a for ang is for nærmas naa i im, var irå å risa. inrnabygnan, rkorbu- I Fangr os yskrn. Vi song «Gu sign vår y- san og Vormia, in obr fran», og var å- b-ikorbusa, som igg DEN GRUSOMME HVER- var rn nig, for ikk å si rr i mang augo å vi ski- ik v. Dnn isa ar g DAG TAR SIN BEGYN- sunnsskaig. D å ikso På farip kom in nno. Ho i a 37 prso- NELSE k ang fra bongårn n av æraran, kapin O. T. nar, mom i gnra Om agn oppo vi oss in innsjø, v fm mr Lun, m i oppmoing i Laac, gnrasabssjf på gårspassn vor vi å i iamr, vorfra vi må a som var gam nok om obrs Haa, obrsøy- og so oss i ). frisk uf. n vann i vår miiær å ma sg i frivijug inn- nann Bicmann, Brg, Non s i n bok r n kassror. Vokrn påså a sas. Surn so nok a i mi- Rosr Nisn og Wr avis an a brak m I vi ikk gjor forsøk på å iærrun og kun vna Hom. Dnn nainnkvar- jmmfra, non fora fyk. Mn nn sommr innkaing. ringa var ikv ikkj isorir mns n sor var pyn fu av maarianoko av, som vi sraks ska av fang~ var oppa m mygg, og vanigvis fug inøyra. å rns kærn sin for us skn m va'nn inn i Gnra!sabn. Ein avim sinar so Inn i n sor pissova og ann uøy. Og us var vår kokkar. Li jap forroppn i n norsk i rkorbusan, r vi a- nok av a var bi å gg vår ommørkær Gnrasab på un. Eg raioappara, var s us unr oppo i ovr vann for å skaff oss a n vori i raion vak i å øyr og ma skyrgravn, som var mr no rnr vann, for ikv og var på vg i konor i nyningar, r kvar som nn uyginisk. Ar an- fug små inskr m. skubygnan a. M sam i kom. Ei par av i yng- r sang og ans for å o Mn ingn ok synrig g kom gjnnom agporn, r sabsoffisran var r og umør opp. Envr av oss avorig a nysn av vani ia sun, før i kom i sys m r ann for n kunn få farig føgr. sana in bi på un, og u sig nok r offisrar, mom i in igar v frå arbi. Di var i yars- å få in i å gå. Mn ' D a i vr fa vann arm på rikssyr som in var vi - un a non og kunn rikk sg uørs. Voagymnas på Sunnmør, Eias Hunns, no kapin, ikkj a mobiisr i i- sa afor øy - a og Vann var fakisk ns, mn a ai a skura nvr oppa av ankn på som kunn o oss opp. sinar obrsøynan i innanurn. D var 10 år rass i i srk og va- å skaff sg ma, a vi i Non ø å ik v bran krav som var komn a ikk fikk no å n av vann m ansik sian g sis a sa på frå gnrasabn. D var spis r. D ysk parujr av ui, og må a igg r an. «Mn i aa a'r, u (Fors. si 7) som vok ovr oss a i ang i. For a må bar få forsyningr av ma brings bor, var n ns som var isrkkig for m ansik vi, mns n sv. Imns gikk in i på- annns var svar, anavn av a n vakkr ag gig fori var bi vn vi ysk miiær komm mo son. Man sku ro kjørn innom m mara- var o vi forskjig sjonr for oss a. Mn ansikr som var bi kisvar n iusjon. Dag fr r sammn mo vranr. ag gjnnomgikk vi krigs- Lukn av o ik kunn Norsk soar sipr bajonn. fangr n sukur, mns mrks på ang avsan. Og vår ysk vokr forsikr skys v miiær oss om a forsyningr var sovjkommissærr. a iss unrvis vi fikk bar vn sakkarn, som a ofr i. D ~ar vi nok van i, iv for sovjsan var bi mn bå vi og yskrn var iggn r un å vær nokså skuff. bi bgrav. D årig vann, ikuk ELENDIG DRIKKEVANN n, su og usunn foro i V sin av usunn, gjor si i a usaniær foro i, mang b usa for smii kom ri a rikkvann (Fors. si 6)

5 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 LØRDAG 28. MAI 1966 FOLK OG LAND SIDE 5 Mi i a NATO-ryggn! EMIL:US: LIDDELL HART SKRIVER AT NØYTRALITET pa LINJE MED SVERIGES ER MERE FORNUFTIG FOR NORGE ENN DET NAVÆRENDE TØVET Dn borgrig norsk r- kin v sor s r kar gjring ar påny så frm ovr vor an iggr på og gjnnom unriksminis- forån. rn og forsvarsminisrn AFTENPOSTENS Bøn forsikr om Norgs NATO- I syns Li Hars bi av roskap. Ingn av rr.n siuasjonn r or my svar kunn s non annn mug- m br pnn» mn så r f?r Norg ;nn å ng a r ingn som vi fas 1 an pa rsn av fa på å s Bøn i kass NATO som or på å m Li Rar når gå i opp~sning. D snakk gjr miiærskribnvirkso~ vanig vakkr om n som. Så ang rifra. Mn «SIkkr» so~ NATO n kan v gå u fra a an ga Norg, mn mgn. ~v m iafa ar gjngi og ovrnvn n uyr risiko. sa Li Hars anførsr D r v forsåvi ingn rikig, spsi når an sir a som forbauss ovr bor- vi rass i a ikk ska «sikk grig rrrs synspunkr. ans synspunkr unr D r jo bar n forss so». av n sørgig avngig Og sik angir Bøn Li av Engan som «vi Hars synspunkr forsåvi si» ar påfør oss - is- angår norfankn i ans arnfor «ær og mak» som ikki i n briisk årbok ikrn sir. D r a også «Brassys Annua, T Arno nsn symbosk i m Forcs Yarbok 1965», a NATO's ovkvarr f- som vi ssvrr ikk ar r å vær borvis fra s sv: Frankrik som ikk ngr «Dn skaninavisk fanvi vær kasba i frmm- kn av NATO - og særig makrs nr ar sik øsrsjøporn - r i nvr på Lonon som ifukss. nsn NATO's svaks Drm r a Norg igjn forsvar skor. Dn r svar var a uykkn v- ks va angår isponib inn ovr oss 9. apri akiv syrkr for forsvar, Dn norsk agsprss ar n r svaks va angår omyggig unna å oma sragisk sårbar, og n n oppsikvkkn arikk r også svaks m nsyn av n miiær skribn B. H. i organisasjon. En sik kom Li Har, som var så binasjon av synig svakbgisr for a an skrv r r nok i å få nvr om no an i k k a rais i å frys på ryggn. gri på, nmig om Quising D innbærr n avorig og Hwinsbokn, og om far for snrafronn i Euvm prsin Knny ska ropa, som kan bi ufana sag a ikk r non I kr. Dssun kkr Dannk manns ærsningr I mark og Norg ugangn om miiærpoiikk og krig-! i åpn av for Sovjføring som ar gjor så srk Unionns sor sjøgån innrykk på am og by ubåfå, som for n sørs Krigsavgjørn forræri I n ysk ovrkommano Ukjn ba av n annn vrnskrigs saga så my som Li Hars. s vkommn r sa- syrkr r mg små og for Grunnn r a Li Har sjonr i øsrsjøn og Isa- svars vanskigr øks s ikk r ovrv av v. fori forsvar av øsrsjøn norsk borgrrgjrings Er å a bsøk Skani- porn r aski fra '2n sikkrsføs når navia i 1964 r jg komm I snra fron i Europa igjr NATO's nor~ank. i rsua a npp ross for a n irk k Drimo ar AFTENPOS- vi vær vanskigr for kr ns fank. Ansvar TENS Lif Bøn gi n om- I russrn iag å fora iggr i NATO's Norkoma~~ av ari~kr: i «Nors.k I~up som Hir gjnnomfør mano, som ssun ar anmj,;:or brssk:nf», V1S D ansk forsvars- svar for visrak Norsk NATO-forsvar av norfankn. russisk ær- og ufsriskrfr som muig i n sor vsig bu foran Moskva (fra Kainin i Kauga). S r a brffn mingr.» D var kvinsnsn av ysk grunnggn oprasjonspanr for n forsån sommroffnsivn For å forså rkkvin av forræri, må man a i brakning, a førs 3 agr iigr, 28. mars 1942 (iføg krigs agbokn i OKW) a man på mmig mø i Hirs ovkvarr iskur oppmarsjn for sommroffnsivn for førs gang! Hvor mmig nn konfrans var, frmgår av n brning fra gnra Warimon, som var sforrn sjf for Wrmacfiirungssab. Han skrivr: Roosv un CurW Un UDS ID RUmn «I n særig konfrans i ovkvarr om frmi MZJ Roosv og Curci fa ysk soar i ryggn i kampn mo Sovjsamv, bgikk ysk øyr offisrr grovs miiær forræri fra førs i sis sun. frma sabssjfn for ærn agn n 28. mars 1942, oppmarsjpann for som- ( Fors. fra forrig nr.) ' mroffnsivn, sik som an Snra -Russan fron- a nk sg m iføg 31. mars 1942 fikk Røssr injn nnu før oppmarsjn munig orr. Ti nn ak i n mmig ming i Ukranina r avsu. D konfrans a ajuanom n ysk sommroffn- forfinns mg vikig ur på grunn av ksra forsiv i Russan. Mingn grunnr for nn bsu- osrgr for mmigø sik: ning. Dn vikigs grunnn os, bar innka n «D ysk Førrov- r a frmsku ysk gansk in krs offisrr kvarr ar gi anvisningr siingn fra Novgoro i fra øys sabr i Wrfor føgn offnsiv panr Kursk bir konsoir, i mac, ærn og ufvåpfor sommrn 1942.» Drpå øybikk øvrig ysk ar- n. Moskva b annur føgr n oppsiing ovr I mr sr igang si an- som angrpsmå - i mosforingn av ærns r- grp på Carkov og i Dons- ning i va Gobbs skrv srvr, osv. Vir: «Dn bun. I sammnng m i sin agbok n 20. mars ysk ærs ar bsu- nn oprasjon som OKW'1942.» å bring massn av ansr for å vær n avgjø~ 28. mars va i mmæravingr som sår i rn, ønskr n ysk - ig mø i Hirs nærms isposisjon for innsasn i Is å bin så mang sor (Pors. si 8) Norg. Mn syrkr som sår i råig i kommanoområ r bismå (i ny) sammnign m m som finns i anr NA TO-kommanor. Og ærsyrkn i Danmark og Norg iggr unr aski unrkommanor. Dssun inrs ffkiv jp i knipak v n uvij iss an ar mo a anr NATO-syrkr sasjonrs r - for ikk å virk provosrn på Sovj-Unionn. Hvis ikk r viig i å akspr NATO-forsrkningrs nærvær vi vær (Fors. si 8) Tysk oppgav ovr NATO-syrkr i Europa i D r ikk sørr iag. Norg og Danmark r oppfør m isammn 3 ivisjonr.

6 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 28. MAI 1966 Mannn bak ungvannsaksjonn - Vmork 28./ Rykk vurr an, mn Ib sn via Oso i n avis an a ykig fysikr I i Sockom. Og Sockoms- som rågivr. avisn brak saig i n I nn isorin spir (Fors. fra si 1) ang aksj'onn ufør mo nr på usnr av brv og fi ø gn ' n m I' mg r f ra n viss Sir Cars Hambro for å få prosjk i å yk- ungvannsfrmsiingn v uinrssan mingr. Oso. En av avisn skrvn ro. Han var briisk ks. Hyros angg i Norg. Han D ns man viss b. a. a «nn saboasj- obrs fra krign 1914'-18. Samarbi m n bri- forang n gjnnomfør, sikkr var a Kaisr Wi- aksjonn var n av b y- Han iør også Asosisk rgjringn bø på sp- og an uøv saig prss m... insiu i Brin igs og vikigs aksjonr gruppn. s' vansk gr. OgsaO på sabssjfn for USA's Dam var av ysk forsk- som ovro var bi u- I f o f f D air vi ikk bom.- samarb' m øy mii- u vapn og pa sj n or nings ovpunkr. før av air saboørr un-. r' USA' b anggn v Hcingnær og v'nskapsmnn av oprasjonsav mgn s Da nu krign saig for- r krign inni is, b H f'kk ' Bisingn, av fryk for a røb inrnasj'ona brømms, gnra sa. an ISs sa, fikk Grovs også m- punk». o rrr i å uvirk gn- ' k va man forfug, og av voriban fysikrn Robr rai Eisnowrs orr i nmg om a ys f rns uran Dnn ming b ryk i fryk for a yskrn sku Oppnimr, skap n forskning var y i mars 1943 og sn vir pu a anggn unr n å bomb anggn søn- D mng probmr av orga- ann s. pa grunn vrn ovr av air J orn. r og sammn, r å sop- I' b b nisaorisk, psykoogisk og av a r s om angrp og nøyra krigskorrspon- M n viss s b morask ar. p frmsiingn av ung- mo byn Brin. V uf- nr og V'a grambyrå saboasj'anin Tnningn av n ar vann v - rkognosring og gjnnom n i Sockom. omsir konsar av gr mo anggn (Nu sy briisk brgingniørr og førs aombombn ørr i.' - n norsk mosansbv- Grovs forr a mk ns USA-gnra Grovs uvi- ' k grubspsiaisr a angg ms nrvpirrn api- g sn v n VI ns aps- ingn b så sor opp i B'. n om a Norsk Hyro fbi' f'kk n v Hc ingn- smgn r i bokn, og spnningn mann ra r m, an Nw York-avisn n 4. ap- ikk var aombombfabrikbir ikk minr når gnra også prousr ung-vann gri på a uranforskningn ri Avisn a sor bao pa Sao'm og pa No kr, mn kun raffinri for Grovs forr om vor- - var fy i sikrr s. 'ovrskrifr, som b. a. non unom Vmork s b avgjor vor n'. Mn ingn kunn for' n: frmsiing av oj' av ski- førs aombombn sku Anm. anmrkning.) vorn. «NAZI-TUNGTVANN VI- frsin. kass n. Gnra Grovs sir i bo- En av Grovs' sikkrs-i SER SEG Å VÆRE V Å- D skj i augus/spmbr Sin 1943 om Gnran a ban an- kn a an gnig ari jnsr, an var sjf for PEN.» n også vag u byn Kioo, ro a yskrn vi ka- ia 3 sykkr, OSS, sn I nn rning b a ryk- vårn a Grovs igrun Japans iigr ovsa. r å ag non aombomb n av sin bs agnr i n kommnr og vurr. nn ikk ro no på a ys Dnn byn r kjn for sin på ispunk. Han b Svis. Dnn mannn Gnra Grovs og ans sab ~~~~~r~~![~~o~~~~~ mang vakr gam mpr imiri mr r minr Mo Br g, og an kunn ikk nn oppfaninm vrifu kunssamin- o k " ' isammn 7 forskj'ig gn a ungvann kunn prosjk suk av pngr, G G pavr sm vur rmg av mariar og krisk nrgr. nra rovs mn yskrns angivig inrs- sprog. (Var ansk, svnsk og bring non ovrrasksr for a nn byn vurr u fra s for aomnrgin, v for- norsk mrgn ri? Anm. air fra ysk si, gi. Han så vikn mng sragisk synspunkr var skjig nsr som fan anmrkning.) iføg ans gn frmsi- mariar, vor mang in bs gn bombmå. s i Norg. D kom jo Mo Brg ugav sg for ing. gniørr, knikr og arbi Dog forkas n amri- mang mingr fra Norg sun, og an var is (Hans uasr i TV-fi- r som var bskjfig kansk rg'j'ring for- k v n gj'sforsning som mn n 6./ i Oso v konsruksjonn av n b. om ys rn rv pa førs aombomb i prosjk sag. Bombn S6 n m. (En av iss rappor ø- profssor Hisnbrg o i gikk u på samm. Anm. Manaan. kas mo Hiros ima. au- rr m jo n sakr og Svis i (D r v no anmrkning.). gus 1945 og n bomb nr. ing an a s unr uforsåig a yskrn vi Myn om ungvannsak- In~II 31./ a 2 b kas ovr Nagasaki si bsøk i Kaisr Wim- ia sin bs vinskaps- sjonn som r n vs- amnk~n~rn bruk ovr 9. augus Grovs opp- insiu i jan Anm. mann å ra i Svi~ vis ig o vrn; visr s? virk-1 2,75 ma:-r USA-~1ar:. gir a mnnskr b anmrkning.) an var oppa m a ag ig a vær bar n fjær som D o før;,; bo~n~r n.osc rp v iss o bombr.,. våpn som sku bring på vin fra Vmork via vr ovr 25 monr o- På mang sr vi v Iag kunn vær m- Hir sirn. På nn an- Oso, Sockom _ Lonon! ars. nn nøkrn og mang rss~n å få vi ~vm som kn kommr ikk gnraj og Nw York, b i 10 øns. Da. ar?i var. på oppn, gangr kynisk frmsiing?nig brak Iss m- Grovs.) D r i a normnnn bskjfig prosjk ovr av Lsi R. Grovs virk mgr u av an. Grovs Mo Brg sku iføg pa-! ikk kjn igjn sin gn mnnskr. I igg skrmmn. Og an ai;førr mang anagsr,. og nn også sns vir i isori a n kom ibak I kan man a rgn a forr r a også skrm- n~r an ska bgrunn sm. Hcingn som spion, mn ii 1945 sammn m un- famiimmmr i som mn sning. Ikk for in- misankr ~? nsyn I Grovs nk. Farn ansk aviskorrsponnr. var ansa i prosjks mangning ar Robr Oppn- yskr~s pasa aomb.om- for a yskrn sku arrs-i Fra jui 1944 foografr g fabrikkr. imr ua a «Vi ar u- b~arbr, sot fr k.ngn r Mo Brg og få am i air områ omkring Inni novmbr 1941 afør jvns arbi». -v~ sg kun a vær.msfor-i å «syng» var for sor. Brg Hcingn-Bisingn fra uf- amrikanrn bruk ovr Gjn~om nn bokn rfa- soasr, skyr an bokn viss a air arbi n. D oppag nyanag oars for på 16 rr VI voran man ka og pa n norsk mosans-. på aombombn. Hans jobb jrnbanspor, ny us og forskjig aomforskningskynisk ømmr usnr av bvgsn. var å skjrm air vir, barakkr osv. Man prosjkr i rning av uskyig sivi mnnskr Grovs skrivr a ALSOS- prosjk mo ysk og russisk ro nu, også på grunn av I sprngsoff av Uran, og i øn, og unfor a gruppn unr s av spionasj. Is sn normnnns saig m-ivar 1 mån før amrikanrfar for gn prson bsm- USA-profssor Gousmi og Grovs mang spionr i, ingr om yskrns ung- n offisi bsu å ag mr ovr byrs vær r ans offisrr saig gjor Svis og Svrig. Man sa vannsinrss, a r var I bombr m uran som grunnikk vær. Srafffri. sg ankr om vor Hir også far i jakn på ai- yskrns aombomb- ag. a gjm sin aomfors- r krigsfangr som a fabrikk. Man a førs anså AKSJONENE I NORGE kr. Også innn am- vær i områ omkring Sikkrsjnsoffisrr, bov for krisk nrgi For norsk sr av n- rikansk CIC arbi man Taifingn og Hcingn osv. uffoospsiaisr, ingniø- i kiowa mn i n bokn r v frm- m spørsmå. D Og normnnn sov - rr og vinskapsmnn su var bov sg i siingn av ungvanns- kom nmig ingn mingr r ikk, grafr så- r fyfoografin nøy kiowa. I 1945 var aksjonn mo Norsk Hyro fra airs spionr og ka «krigsvikig» min- På grunn av a mingn bov for krisk nrgi på V mork og snkningn agnr i Tyskan om no g:r i air på øpn så å si fra ass, mn sg i kiowa. av frgn «Hyro» som vk- angg for aombombpro- ban. man a r a man fun- Man sar anggn m kr ms inrss. USA-g- uksjon. Man unrsøk * n s ' n bvigning på 260 miionrai Lsi Ricar Grovs a brv fra ysk krigsfan- Gnra Grovs forr Samiig kom mingr nr oars i rykkr r i sin bok bor gr og fra air soar a a mingr fra Euro- fra avorig vinskapsmnn (Fors. i ns nr.) grunnn unr n na- som sa i fangnskap i Tysk- pa om yskrns arbir på som v a yskrn iksjona norsk -posn an for å finn r an- ungvannsområ kom i k arbi på non aom «Kampn om ungvann». 'n opunk for n nors- am isu, og i ans si- bomb. En av iss var ~"'N7 o- <N'NN"'CN?~o-.o-o-.o-<:>o Han avsørr voran pro- k påsann om a yskrn ing som sjf for Manaan- brøm kpar Juio-Guri paganan unr krign ru- arbi på n aombomb prosjk og som sjf for i Paris. D fora om ys avgår og uukk a basr på Uran. D så sn sikkrsorganisasjonn krns amsring av uran, fornufig innvningr. som i Lng før anin- omkring prosjk som mn kunn samiig broig Grovs forr m få gn i Normani a OSS, ONI, b. a. air m nsyn i or a «an r mannn bak air frrningsoffisrr I bokn gir Grovs inn- yskrns forskninp"srsuaungvannsaksjonn». Dr- bgyn å skaff sg sikrr I bikk i voran nn vn-i r. Grovs fikk a oppysm r b. a. n mannn I kunnskapr, sik som iss yrig norsk gnn b ningr av Joio's ån. funn som nu åpn rkjn- kommr ivi når offisr-j i. Dn bgyn som norsk Grovs var kun offisr og nr sin gjrningr. Han for- n må pøy gjnnom us- ryk fr saboasjn på aminisraor, an kunn ik- Vas k, m a I ing, a p s r ing, mønsrmaing RIMELIG 1. KLASSES FAGMANN - Tfon c.o-~~o-.o-o-~.o

7 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 LØRDAG 28. MAI 1966 FOLK OG LAND SIDE 7 På Eisvo Lansgymnas - Da Quising og Sørn (Fors. fra si 4) Evrum for å aka kong og (Fors. fra si 2) I vn og minisrprsin uaa øgmæ, a Nygaars- rikssyr i fang, mn var. Q. ' k o sansa på Miskogn mom og Quising sku unrskri- ms mg om a r s ra s, pa vo bur koma unr riks- grunn av n nopp s Hamar og Evrum, og r- v som Norgs sasminisr.. o - r. r snu an i Quising fikk okumn funn saboasj pa Nor- Ban i offisran som Oso. og pnn b gi am i un- ansbann, vorun~r ma~gjkk u og inn i sova jå rskrif. Jg iakok nøyak- g ysk soar I?s 11- oss nn formiagn, var Sraks r minga var ig Quisings ansiksurykk k 11 f g k v~, s u or as Iss s y - og in gamaog kjær v komn i ansgymnas, aunr gj' nnomsningn. -ni on g. D b I ~vn an a ga gnrasabn sg i bor D frå Oso, Jakob Sciv; an fr. Rkor var bn å Hans urykk b mg pa - usn var no kapin og i arbi markr og an b mgkumnukas foriggr. vira gnra Laac på Hav Norgs gografisk opp- mar om avrisa. Kokka var bk, no som y på a. Da jg,:"ar frig m~ måing. D var 30 år sian kanskj go og v 8 om an var uyr opprør. Is- gjnnomsnmgn, ba Qmsg sis a s an, n kvn å g fkk gnran nfor sraks å unrgn, ing (mg) igjn om å si min Quising sa nu sin førs bmrkning, orr gjngi: «Snmann Sørn ar ua va jg og min rgjring mnr, og, r. Ricskommissar, D kan brak r. Sørns uas som kommn fra mg som minisrprsin.» Efr nn rpikk fra Quisings si foro sraks Trbovn s m n sngbmrkning om a vi nu sku s va som vi n. Typisk var a ikk n av anr isværn yskr, b. a. Kanbrunnr, a yr or. Som rimig var b sskap umibar v og jg gikk m Quising i ans priva saong for å iskur sakn.» gongn skugu i 2. mi i fonn og fkk sag frå, som Trbovn forsøk å få mning. Jg sa førs på Aars og Voss i Oso. Vi a no var sabn på vg i am i, ovrvr Quising som fa mg inn: aa i om gama, mn mir Evrum via Skarns, m okumn i mg. Han ba «Før man unrgnr 0I? siuasjonn. I samrø i i ysk aving var ko- mg s nøyakig igjn- såan okumn bør non mmns ~, a an spur mn i Minnsun. Sraks nom og si va jg mn om nk sg go om og sov på kva ~ mm om ~oa, o~ I var gjor, var vak-. Siuasjonn var gansk ankn.» Jg b sraks avkva VI no bur gjr<>;. «VIImisr og i van som ramaisk, i samig for- bru av Trbovn som sa a y v aa så I, og var a i inrna, s i so a var vikig o- r Fiirr vn på å få prøva gjra bs u av gang m å sama i op ar- kumn un a forøpig unrskrvn okumn.. Vi r v ikkj uan vo- kivsakn som var a r var kjn av anr nn Quis- Gissskyningn sku bnr om å gri oss», var om sabn, og bra i n i ing og Trbovn. Jg. s gynn samm na un a ag mi svar. Aviss var «ugursrom» i kjarn, okumn igjnnom ang- r var f non om, og a i uorn og øsing, ingn- r i fkk så unr ås og som. D var avfa som kun n ankag var r- Himmr mo Trbovn. ing var førbu i i, og sng i så ng. På fa- n rsousjon, i Hir fr nok for å få mn- For å sopp Trbons akvi a i i i å rip a g ova å aka n. a g' T r b ovn ns k su. k sj'on sa sg ' f or b' m - fara m. Mn an bau sakn i forvaring, så go som R C. k' s ommssar o g Dn samm scn som s m Gobbs og g' Jor på go naurg forsvars- sg gjra. Ansvar Quising som Norgs minis- uaig gangr iigr u- am oppmrksom på vikn vikår, surn sar kun var ikkj. Så vi g rprsin ias i å I span sg. Quising innok rsspropagana vi i nno få mobiisr, og så skjøna var vikig sakr foranr sin poiikk. ovr- sin siing som Sfinx og jg bi mo yskrn. K. 2 om må vi kunna vona på go iban. Enn om sakn ari for on norsk bfoknmg og må før or. Trbovn nan fikk sn bskj jp uanfrå. Som anr var na før Eisvo nu ga frm m n nøvn- som ikk ai var roig når i Himmr. Bå Gobbs vna g og rkn m, a Lansgymnas og var «ok- ig ~r f?r å knkk an iskur, var i n s- og Himmr ov sraks å n.ngsk fån kun kupr»? saboasjysn Norg. Dr nr iskusjon mg ub- gjør forsiingr os Hiinra yskaran i åsja D : kk f. k var i n anning bi go- rsk og frmo srk r for å inr a pann b srg so r rop ps y rk a r ' gj. k ng a ør VI om f ors ag frk ra.. T r b 0- a - var forbun m fa- sa u ' ' V. an, og a ikkj' vi by ro r orgar n nn. o N k 7 f'kk kvn. Aviss var gn- r for vkommn Ikk a s morgn. på uvinnan vanskar for muig mir for åbkjm- F" O bskj om a Trbovn brian å aka a bå Br- rasab. sof,fisran farn, - - :a Y. r ou brr s kr r. g a fora BrI'n k om VI I su a a p sykommn. var a ra som. o.. gn og Tron im :,onom.. o nn for orr. A unrskriv. «una» og a mgn gissfør. Mn sku VIsa sg ' m. mas ma~ma.. EN HVITLØK FOR ET Min (Sørns) rpikk i1skyning sku foras. å vra for naiv nk. For amirasabn, v g kkj, ARMBANDSUR.... o I b ' f k f - mn kom i par r- gjngir Jg orr. «Pa n ar og. rans mn~, or nø ar ar frå Oso ur kv- Rykr br sg ban nn må vung i øy- S~ørns og Quisings ra- Cambram, CurcI og. fangn om a viøk var bikkig å si min mning maisk kamp for R k 'kk' N n, som Ia r sab an o o o I... ynau. var n? I. J b 0- og ring på J'å oss og som ns jpmi mo un a fa i i a sur o- normnns Iv mnbyr I rg mr. nn n.. n on- ; vi ok oss av på bs, mån'. a I s ags sy (ommr. Ok g urnn nærmr - rna o Imang r f k sjonr.. M an rna o bnkk uan ignvri o o a nonun frisk fangr jg si a såvi jg kan s usk på a som sa sor sjakkspo om ba m us og ma. Sa I o. I' b' o. :-- mang a vi masa b ivrig oppa m a skaf- kan ingn norsk mimsrpr- Igang sa oasj pa okku- :uaka som no gjkk sm g~ng nn agn a ns mor-if sg viøk - ikgyig sin u.nrskriv såan jpr områ kjn igai.europ~. Kva Ja~ob. SC~V on var ~å å sia «bås» va kos. Tim ys- okumn. En norsk minis- ns konskvnsr: Rprsg~, sa ar g. kkj~ san For ma i rkorbusan. krn b inrssr a rprsins oppgav r å sain. Ønsk saboasjraka an. Mn.«HJmm- fikk r på a fangn var ivara norsk mborgrs rn nn konskvns for syrkn»,. soi,:"rk! (Fors. i ns nr.) viig i å avså sin arm- inrssr, ikk å mvirk å få a i å famm opp av Svrr KJ~saI fra bånsur for å skaff sg øk. i å forø norsk borgrs mo okkupasjonsmakn? 1?59, ar g s, a an v<>;r Ikk mang imn gikk før iv. Såvi jg v ar ai Forsår frpåkok krii~ av oppavs~nnn I SOVJ soa yskrn kom m n minisrprsin Quising ikr som v fuk a miorg. (~ ~Ia:r mo- viøk i oss. Og sraks kom vær n srk mosanr av vk unna å foks sansorgamsasjon) byann i sving. n iigr ysk giss- kår unr b:;;sn, og (Fors. fra si 4) Dagn i. Fok kom og Hvr nk av fangn skyning i Norg. Vi r nu som a gm a roskapsgjkk. Kommanran g- somm sykommr, a især avso si armbånsur og r i Brin for å foran pikn r gjnsiig - fornra Laac og komman- som rakk av vann i- fikk i gjngj n viøk. oss frm i a n ysk si- sår nu unr vik prran amira Disn m- rk sik var, mns I D o i a viøkn vir- viaminisrasjon, inkusiv spk~vr kriisr Sorom L Dn fyrs gn- som kok vann sapp frli kig var n jp mo Dm, r. Ricskommissar, ings Prsinskap arb iraisuniformn ngja a i Farn for å bi smi var farig smisomm sykom- forsvinnr fra Norg og ikk i 1940? I sin sis imr garrobn på ærarrom: å is og ru v.r ag. I mr som var ubr ban for å unrskriv år- sa Quisin~ ~ Sc~arffr:brg an om fan r pagg Fr og fr b smi av fangn, og ssun var- risn okumn som sam- a an, Qmsmg, VI bi farrog i Hamar saman m,maaria-fbrn. Skaragns- også go næring i n. Dr- iig sår bnn unr vår igr fr sin ø. D gnrasabsjfn. D vis fbrpimi brø også snar m oppso n vosom fr- foraningsgrunnag.» bgynnr å gå i oppfys, sg ikkj fy ovr Ei1'vo u ban fangn og øsof- spørs fr viøk. D ys- Jg så a Quising umr- og borykk r som man i nn agn, in såg rns ana sg saig. Sv k vokrn g sg ovr kig gav mg bifan sr ar sg på viss ikkj noko i finn i min kamra Moss som å, og brak oss saig mr bikk. Trbovn kspor o. D gir ingn is ni. Mn å gnrasabn v sin av mg ø, og! viøk, som un vansk- fusnig og skrk a jg gr os gjnvn anpg i anr offisran sa var ingn jp å få for ig fikk ak i os sivi- ai a øag go II svarig for Norgs uykk i bors i inrna v øssyk. D var man- bfokningn, som vi krigs- og iisfu samarbi og skyig i r forsvakvsman, som usmora, g på mikamnr, og fangr var bi nk for- mom r Fiirr, Tysk-!rr av skinnprosssn mo frk. Sma Carsn, a sun som fangn ar I bins m. an, Trbovn og Quising, Quising å vanr run på aga i, kom brå - var på forån, a Sakn b orn mm- og a r Fiirr var opp-i åsn, vis narkoisr fonming om a in ysk ikk krfr i å moså syk- ig kvik og yskrn ok mrksom på, sam a, av prmann fsing for ropp var på vg norr ommn. Liv b obb snar ik mang armbåns- an (r Fiirr) sraks sku-iå, fask parioism, frå Jssim, n sam som uuoig. En sags angs ur fra oss som skaff oss bi gjor oppmrksom på I usann og foris. fram mo mina kom i og ysri br sg ban viøk. a jg moarbi ans I Axanr Lang. Hamar og sian ryk mo fangn, som grp i a orr

8 Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 28. MAI 1966 Krigsavgjørn forræri - (Fors, fra si 5) informasjonr fra WERTHER sab - og. apri 1942 ik- var mg vrifu.» kr Rac Diibnorfr Diss grammr b. -.,... ~ -... ~ - inno av pann gjn- oppfang av yskrns raionom sin graf-nøkk i ygruppr og ciffrr. SEPP DIETRICH DØD : ,_.,. -. ~~. IRLAND VIL IKKE MERE mn. Som n vi rinr b Moskva. Kun 4 agr fr Man var i u i ~KW 0& En av sor fra D Frisan Eir vi rkk Casmn sa ian fra a Hir a ban OKH. A bsunmgr rj riks i, SS-Obrs- ibak sin roppr på Kyp- Wisbacs u-:-bå samiig sommroffnsivn 1942, å OKW og OKH forå i agn- gruppnfurr Spp Diric ros. En ar i FN-rgi a n m a Irsk opprør. pann om n på Sains grammr 3, 4 og 5 agr r avgå v øn og b-,baajon r, ia 518 mann. I brø ~, mn b kor fr bor i Moskva! snr. grav unr sor isuning. Grunnn i ibakrknin- a Ifang~ av ngskmn- Dnn mingn a A kaasrofn v Sain- Omkring 5000 iigr so- gn r a FN ar gm å b- nn, før I Lonon og ~r ikk kjnngn «fra gra nu for n sor kan ar fug sin kommanør a omkosningn for ks- ng. SamI?n m Ws- Wrr», mn a nøk- iskrivs offisrsgruppn fra ngang i gravn. G- pisjonn. bac var o~sa ans aværnkorn «fra Ty». Om Wrr i OKW og OKH r nra r Waffn-SS Wi- * vakoffisr Oo War Ty forigr ikk non n kjnsgjrning. En sørg- Im Biric a v gra- 0E? r mmmr av bsoppysningr. Mn man ar i? isori ~år man nkr vn. Spp Diric a SEN ERKJENNELSE nmgn..tyskrn a n n få bvisr for a i Hirs pa usnvis soa~r som bvg soariv bak sg Dn briisk ovanka- krans pa Casmns grav. så srk bvok Wof- b ofr og sak pa grunn fra an ok som friviig gr i Niirnbrg, Sir Hary * scanz arbi mang ys- av simp forræri bgå v. Uanrgimn i førs Sawcross, vr i ink offisrr som forrær av sabsoffisrr i rygg av- vrnskrig. Efr nn rvju m «Srn» a an DEN SKREKKELIGSTE i Moskvas so. san fra fronn. krig ok an i frikorps- syns Niirnbrgforaning- FARE * (Fors, i ns nr.) kampn, vor an øs n b fair før, mn b Prsinn i Amrikas Unr sag om Sain sor brømms og i 1931 jo bgå krigsforbrysr på zionisorganisasjon, Jacqus gra gikk n jvn srøm av fikk an i opprag av Hir bgg sir. D yskr som Torczynr, rkær på n mingr fra WERTHER i 1&1 AT O å s opp n SS-aving frms sir innsprr minnfs i forbins m R.. 1i... i prsonig bskys av i Spanau bur fr ans 23 årsagn for oppsann øss r. F" 9. novmbr 1942, a ys- (Fors. fra si 5,) T r u rr k un r mø k r o.. mning «forngs vær øs- i Warzawa-gon a n krns 6. arm aokku-. o roppn vo s o ras og a a». Han oppysr også a I syrks og g]'nforning pr 9/10 av byn Saingra, mr.fornuf~g av m. a vn:- n a na 800 mann, an vgr sg for å unr- av Tyskan vi by n sn Dirkør i Moskva, ~.Ibak I ~øyra1, ~a ann Spp Diric Lib- sø n offn.ig kampanj /skrkkigs far som vrs ørsmå i LUCY i Svis: ImJ m SvrIE?. Drs na- sanar SS «Aof Hir». som n russisk ovan- n so ovrfor. Dn sørs p,værn onmg nrr Avingn ok i a kagr forso am for å få fi USA kunn gjør, sa «Hvo:-.r b~krs for- i å kombinr provokasjon brnnpunkr unr annn yskrn i å oppv for- I Torszynr, var å gjør Bunsvars~Imgn. ~ ysk m friss _ vik vis vrnskrig og s førr b Issfrisn for krigs for- srpubikkn i sin srav~mgr ang~ ImJn sy- sg å vær n skjbnsvan- ovryng m umrk- bryisr. ks air. Spørsmå r vsig for Samgra angs gr kombinasj'on i Pons sr. Som n 16. offisr fikk bar om USA ar no ann D? on.» if. an k I øv m svr og Sir Hary skrivr føgn- vag vis forsa vi foro Fa imr snr fi ø gn Norgs ak'v ærsyrkr b ri '1' Jan r. F ørs a T ys k an som non og vr o ' kansøk sg på å ominr Euo k ' spørsma : r 'kk sørr nn Danmarks. ap u r. ma n a skj bur gg sg pa Jr- ' ropa. Engan r ]'0 o b ' : Jg vi ik i bsri " vriøs «Hvor sår nu yskrns D v"' a smao mu'gr ogsa nn rømm 1g av- o f som air iag og Gaus o S D' a b bga krigs or- 11. og 18. Panzrivision og for å så imo n ufansa ing vapnn, pp - Frankrik ar sag akk for D ',, ric, som på sun a bryisr på bgg sir, Når 25. moorisr VISOn, som, syrk som b sa inn i. 'k b k k f sg iigr var sa inn pa o /sø mo Norgs sykys, Og kommanon ovr 6, SS-, v ar ys r 'b om or o ' k? fronavsni v Brjans,» ssun, områ r pansrarm, b si for n k sr rrns f 'b ri k una, ' sa air «r» og øm i ivs- an ørs a. ~.o~.oo-c>.o.o 26. novmbr 1942, a rus- bar n in av Norgs varig fngs, mn an b ur g' am prmspp, «va VI 'c- KRI S T NE VEN N E R srns pansrkorps a 2600 kiomr angs kys- ' unn p sopp u fr kor i, IS» - v ovrv _. ag n ring run Sain- inj', sv om n r n N" b g 'som Har u ys i å rff gam vnnr i åpn mijø? - Krisn Dnn gnarisk ropp- urn r var u VI gra og n ysk 6. arm, sragisk vikigs. Okkupa- s'r' 's mn man kun førr b 74 år gamm. JUs, - sn Dirkør fra Moskva sjon av Norig Norg * I n ikk ovra krigns Vnnr møs n førs frag føgn spørsmå i Rao vi russisk ubår i apr i ysk jusis for vr mån i Cosga 43, Er i Svis: å komm u fra sin arkisk på grunn av n - kanskj n a r bvrning og anning i sskapig samvær, «Sn oppgav ovr kon- basr, og okkupasjon av av- GODT REPRESENTERT Ifiakig _ air poiikk kr forosrgr som nr på Norgs Aankys «Wocnziung r Jun m bingssøs kapiua Møi kl 19,30, OKW rffr i forbins vi gjør muig å op- in Duscan» forr a I sjon var ysk rm n rø Arms frm- rr mr ffkiv mo NA- ban. sis vag briisk gjrings- og rsappara.o.o~~o'~.o-.c> sø v Saingra, Hva ak-1to's forsyningsinjr. unrusmmmr r 40 bru sammn i D r ANN E L ISE P A R O W r OKW å fora sg?» Når man ar ovrbikk jør. Av iss iørr 38 ikk så rar a an pusig TANNINNSETNING 2, smbr 1942 sn ovr NATO's norfanks Labour og 2 konsrvaiv, sir a «jg kar ikk å Dirkør føgn orr i sårbar og n nåværn I forugån unrus finn non ifrssis Tronim Rao: forsvarsøs (prsn - var 34 jøisk mm- v gagn i Niirnbrg». c>.o.o~~~ «Drs vikigs oppgav fncsnss) i Danmark og mr, og samig iss b Hr i Norg ar som kjn i n nærms frmi r Norg, r forbausn gjnvag. Casbrg også snakk om å skaff nøy gri på vor in oppmrksom * «sirrrns jusis», Vi uysk rsrvr bak fronn i man vir sakn på o, rr bar på om ommr og Russan.» Tifrs m probm ankagr fra ngang for- 25. smbr 1942 for- og muign r vanskig r ann passn på- sa kan finn ifrssi- Iang Dirkør av Rao: å forså. D r ii afor I sku, gjor pusig s ovr kskusjonspo- «WERTHER ska gi kar b- vin bi ana a n rus- frmsø for å bs sik ongn og girn. Er om skj om vor mang rsr- sisk bvgs inn i ansk -! posisjonr og rr øy- sorparn av m som vivisjonr som bir ann r norsk områ auomaisk bikkig ibø foranin- Sawcross r komm i sn av rsaningr innn L ja- vi uøs gjngjs gr på basis av r i «fri rkjnns? nuar Svar asr m- m aomvåpn fra NATO's passasj» i isfri farvann, g!» sags yrkr og a nn mo- vi vsmakn a inna * 16, januar 1943 b WER- russ sku vær isrk- sg på n svmorrisk sor- U-BATKAPTEINEN THER ar nvn i gram kig i å avskrkk fra n- krig m aomvåpn r ÆREm' fra Dirkør i Rao: vr sik bvgs, M u- nn foran? Ikk no om- CASEMENT «LUCY's og WERTHER's vikingn av aomsyrkr på rå frmbyr sg og invi- Dn iigr ysk u-båinformasjonr ovr n kau- bgg sir og m ang- rr i sik «fir og yv kapin Raimun Wisbac, kasisk fronn og vik- isansrakr som v- imrs sø» som n skani- som for 50 år sin brak igs ovr øsfronn sam ringsmi, må man n)visk av NATO's nor- n apr irsk uavngig I I FOLK OG LAND Kirscowsg. 5, Oso 4 Tfon Boks Sagn Ekspisjonsi: Tirsag i frag fra kl 10 i k. 15. Manag og ørag os konorn sng. Rakør Msom kan bar pårgns ruff fr forugån ava, Abonnmnsprisr : Kr. 40,- pr. år, kr. 20, pr. avår i Skaninavia Uan kr. 25,- pr, avår. I nøyra omsag innnans: Kr, 50,- pr, år, kr. 25,- pr. avår. Løssag kr. 1,-. Bruk posgironr: ransporn av ny ivisjo- s so r s p ø r s - fank - særig i sin nåvæ- skjmpr Sir Rogr Casnr i øsfronn ska sn- m å s g nv n n rn aku svaksi- mn fra Tyskan i Iran, I ugivr AfS Fok og Lan s un forsinksr, før a o p p fa ni n g. (Uv av san.» bsøk 13. apri i Dubin n, Viking Bokrykkri anr mingr. D sis oss.) Hvis russrn, unr --0--!Usiing i minn om Cas-'

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

SNO. v. Rettsoppgjøret: «Quislings siste sei r», r!~~w!~ l. «tvilsomt», <<lite ærefullt», «tåpelighet» «Eu ropeisk samling»

SNO. v. Rettsoppgjøret: «Quislings siste sei r», r!~~w!~ l. «tvilsomt», <<lite ærefullt», «tåpelighet» «Eu ropeisk samling» OG NR. 9-21. ÅRGANG LØRDAG 6. MAI 1972 LØSSALG KR. 2,- HAYES's «QUISLING» v. Rsoppgjør: «Quislings sis si r», «vilsom»,

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

9.995,- Atlanta - en bestselger! Kjempe tilbud. Velg mellom masse fine farger. kun

9.995,- Atlanta - en bestselger! Kjempe tilbud. Velg mellom masse fine farger. kun møb sag Kjm bud kun ATLAnTA 2 rght Vg mom soffn 102 Bcca, 291 London og 266 Ch. Må: 156x320x233 cm. Nakku: 595,- Avshodr: 395,- Pa m. gass: 1.250,- 9.995,- I andr soff 14.895,- Aana - n bssgr! Vg mom mass

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4 IOD V 43 IOD V 44 ÅD 24 YD 25 OD 26 OD 27 D 28 ÅD 31 YD 1 OD 2 OD 3 D 4 orgonling 1 O O U U O O U U 2 O I O Y BID O O O Y BID O 3 U U 2: & H U Y BID U U 2: & H U Y BID 4 I U 2: & H YJI 2: Y I U 2: & H

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori Prioisk mn-vluring FYS4170 - Rltivistisk kvntttori høst 2009 Forlsr: Jn Olv Eg Forlsr r nsvrlig or skjmt 23. novmr 2009 Svr på tt skjmt r nonym, mn orlsr, SUFU og stuimonistrsjonn v Fysisk institutt hr

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet OMRÅDEREGULERINGSPLAN Illusrasjoskar-Ladskapsplar Laksvåg, gr 123, br 271 m.fl. Rv Sorava Ny kollkivrmial og grøsrukur. AralplaID 1201-6000 Saksr. 201636271 Brg kommu Bild fra 3D modll, Bazi TEKNISKE DATA

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi!

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi! Sjørøverne kommer 1. Vi reis - te fra Ka - ri - bi - en og ank - ret opp i hørt et gam -melt ryk - te om en m helt fan - tas - tisk skatt. m natt. Vi har Kap-tein m er en far -lig mann. Nå kan jeg luk

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer