Arbeide med maler Versjon 4.50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeide med maler Versjon 4.50"

Transkript

1 Arbeide med maler Versjon 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan KISTA

2 Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiSer-- ver. Arbeide med maler i EPiServer 4.50 revisjon A Opprettet Sist lagret den 15 september 2005

3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON 5 VANLIGE FUNKSJONER 6 VANLIG NETTSIDE SKJEMASIDE Skjemainnstillinger Bygg opp skjemaet Fanen Skjemadata NYHETSLISTE NYHETSSIDE RSS-KILDE DOKUMENTLISTE DOKUMENTSIDE FLERSPRÅKLIG SIDE Hvilket språk vises i treet og ved forhåndsvisning? Versjonshåndtering med flerspråklig side En side som ikke skal vises på alle språk En side som skal vises likedan på alle språk KALENDER KALENDERAKTIVITET SØK INNHOLDSFORTEGNELSE ALFABETISK INNHOLDSTEGNELSE NYLIG ENDRET FILLISTE FLASHSIDE PDF SKJEMA BILDESPILL READSPEAKER EKSTERN KOBLING MOBILE ENHETER FUNKSJONER SOM KREVER AT DE BESØKENDE ER PÅLOGGET 36 REGISTRER BRUKER MINE INNSTILLINGER HOVEDSIDE FOR ARBEIDSROM ARBEIDSROM BRUKE ET ARBEIDSROM Roller i arbeidsrommet Faner i et arbeidsrom DISKUSJONSFORUM Rettigheter for å kunne opprette innlegg KOMPETANSEDATABASE PERSONLIG PROFIL ABONNEMENT Fanen Abonner Angi hvilke sider som skal være valgbare i abonnementet Når sendes abonnementet? NYHETSGRUPPER Abonnement i nyhetsgruppen Nyhetsgrupper, hovedside Nyhetsgrupper, kategori Nyhetsgrupper, nyhetsgruppe STIKKORDREGISTER 53

4 4 Arbeide med maler i EPiServer 4.50

5 Introduksjon 5 Introduksjon EPiServer består av en basisplattform (kjerne) som inneholder alle grunnleggende funksjoner for redaktører og administratorer. For hvert enkelt webområde lages det en tilpasset løsning som gjør webområdet unikt for besøkende. Hvordan man arbeider som redaktør og administrator, er i hovedsak det samme for alle webområder som bygger på EPiServer. Ved installasjonen av EPiServer kan du velge om du vil installere et tomt webområde eller et eksempelområde med grafisk utseende og noen funksjoner som er klare til bruk. Hvilken arbeidsmetode man bruker, er ofte avhengig av hvordan webområdet som skal utvikles, skal utformes. Hvis kunden i sin kravspesifikasjon har med mange av de funksjonene som inngår i eksempelpakken, tar man ofte utgangspunkt i denne og gjør endringer i de eksisterende funksjonene. Hvis kun-dens kravspesifikasjon inneholder funksjoner som ikke finnes i EPiServers eksempelweb-område, begynner man gjerne med et tomt webområde og utvikler de ønskede funksjonene fra grunnen av. Kontroller med leverandøren hvordan ditt webområde er utviklet. I bildet nedenfor vises en forenklet beskrivelse av hvordan EPiServer fungerer med plattform kon-tra kundetilpasning. Funksjonene i EPiServers kjerne er beskrevet i Redaktørhåndbo-ken og Administratorhåndboken. I denne boken beskrives malene som finnes på EPiServers eksempelwebområde. I EPiServer er som oftest en funksjon en egen mal. Det innebærer at en redaktør velger mal basert på hvilken type funksjon siden skal bygge på. Designmes-sige endringer på sider gjøres vanligvis ikke som enkeltmaler, men i stedet som valg i mal-ene. Når eksempelwebområdet installeres, er den øvre delen av skjermbildet på webområdet klar til bruk. Ettersom alle webområder tilpasses etter en kravspesifikasjon, blir også de forskjellige malene på hvert webområde unike. Det kan innebære at ikke alle funksjonene på webområdet er beskrevet her. Det kan også innebære at enkelte funksjoner som er beskrevet i denne boken, ikke finnes på deres webområde. Alle disse malene inngår i lisensprisen, men det kreves en del arbeid for å implementere maler i en eksisterende EPiServer. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon om dette. I alle maler finnes et visst antall felt (egenskaper) som skal fylles med informasjon og verdier for senere å kunne vises på siden. En del felt er obligatoriske i alle maler, og kan ikke velges bort. Disse obligatoriske feltene er beskrevet under Faner i EPiServer i Redaktørhåndboken. Øvrige felt kan variere fra mal til mal. Det er i første rekke disse som er beskrevet i denne boken.

6 6 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Vanlige funksjoner Vanlig nettside Sidemalen Vanlig nettside brukes som regel til å opprette informasjonssider på webområ-det. Denne malen inneholder dermed ingen direkte funksjoner, men har som formål å gi informasjon. Denne sidemalen kan brukes som en vanlig informasjonsside, men også til lister over andre sider eller som koblingsside til en annen side internt eller eksternt. Slik oppretter du en Vanlig nettside: 1. Merk stedet i trestrukturen du vil plassere siden. 2. Velg Opprett ny side i verktøyfeltet. 3. Velg malen Vanlig nettside. Malens skjema vises. 4. Skriv inn navnet på siden i feltet Navn. Det er også navnet som kommer til å vises på menyen og som tittel på siden etterpå. 5. Skriv inn en innledende tekst som beskriver siden, i feltet Ingress. Denne teksten vises bare hvis siden listes opp, for eksempel i en nyhetsliste. 6. I feltet Redigeringsprogram skriver du inn informasjonen du vil formidle. Her kan du formatere tekst, legge inn bilder, lage koblinger og arbeide med tabeller. Du kan stort sett opprette akkurat det du vil. 7. Skriv inn navnet ditt i feltet Redaktør. 8. Lagre og forhåndsvis siden. 9. Forhåndsvis siden. Hvis du ikke er fornøyd, redigerer du den på nytt. 10. Hvis du er fornøyd, velger du å publisere siden. Da blir den synlig for besøkende, og den vises i menyer.

7 Vanlige funksjoner 7 Skjemaside Sidemalen Skjemaside brukes til å lage ulike typer skjemaer. Det kan for eksempel handle om å lage et enkelt Dagens spørsmål, anmeldelse av noe eller en elektronisk meningsmåling. Du kan lage skjemaer etter eget ønske og smak og siden motta informasjonen via e-post og/eller lagre i en database. Du bestemmer selv hvordan det skal se ut og hvilken informasjon du vil få inn fra de besøkende. I EPiServer 4.50 ble en ny skjemahåndtering lansert. Endringene er i hovedsak innrettet på teknikken, slik at skjemaene i EPiServer skal være enklere å tilpasse etter spesielle ønsker. Det er også en del forskjeller i måten skjemaet bygges opp på. Hvis et webområde er oppgradert til EPiServer 4.50, er det ikke sikkert at skjemaene er endret slik at de bruker den nye teknikken. Kontakt systemansvarlig for å få vite hva som gjelder på deres webområde. Hvis dere bruker den eldre løsningen, henviser vi til tidli-gere redaktørhåndbøker for beskrivelse av hvordan et slikt skjema bygges opp.

8 8 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Et skjema som er opprettet på webområdet, kan brukes av mange forskjellige sider. Du kan selv velge om du vil ha ut felles data fra ett skjema som brukes av mange sider, eller om du vil ha data fra hver enkelt side. Slik oppretter du et skjema: 1. Merk siden du vil plassere skjemaet under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Skjemaside. 3. Gi siden et navn, og skriv inn informasjon som beskriver hva den besøkende skal fylle ut, i redigeringsprogrammet. 4. Merk av for alternativet Vis statistikk på sidemalen hvis du vil at besøkende skal kunne se et sammendrag av alle innsendte svar på webområdet. Hvis du ikke angir dette, vil bare brukere med tilgang til redigeringsmodus få se resultatet. Dette brukes ofte til å lage spørsmål der besøkende skal kunne se resultatet av alle svar. 5. I feltet Skjema angir du hvilket skjema som skal brukes. Klikk på knappen -ved siden av feltet. 6. Dialogboksen Velg skjema åp-nes, og du kan velge å bruke et eksisterende skjema, opprette et nytt eller redigere et eksisterende skjema. Klikk på knappen Intet skjema hvis du vil fjerne skjemaet fra siden. 7. Når skjemaet er ferdig, velger du Lagre og publiser siden.

9 Vanlige funksjoner 9 Skjemainnstillinger Dialogboksen Rediger skjema brukes til å opprette/redigere et skjema. Her bygger du opp en tabell og legger til skjemafelt. Du kan også velge hvilke egenskaper de enkelte feltene skal ha. 1. I feltet Navn på skjemaet angir du et navn for skjemaet. Dette navnet vil stå på Emne-linjen hvis du sender skjemaet som e-post. Dette navnet vises også i listen over tilgjengelige skjemaer, og skjemaet kan dermed brukes på andre sider. 2. Merk av i feltet Skjemaet kan sendes anonymt hvis du vil at hvem som helst på webområdet skal kunne sende skjemaet. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, må man være logget på for å kunne svare. 3. Merk av i feltet Samme person kan sende skjemaet flere ganger hvis du vil at en og samme person (PC-bruker) skal kunne sende skjemaet flere ganger. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, vil skjemaet bare kunne sendes inn én gang per datamaskin. Dette fungerer ved at en informasjonskapsel (cookie) plasseres på den besøkendes datamaskin. 4. I feltet Side som vises etter svar kan du peke ut en side som skal vises når besøk-ende har sendt svaret. Opprett siden ved hjelp av sidemalen Vanlig nettside, og velg siden som takkeside.

10 10 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Bygg opp skjemaet I den nedre delen av Rediger skjema oppretter du en tabell med knappene under tabellen. Legg til rad plasseres alltid nederst i tabellen. Legg til kolonne plasseres alltid lengst til høyre i tabellen. Ved å velge Sett inn rad kan du sette inn en rad over den merkede raden. Sett inn kolonne setter inn en kolonne til venstre for den merkede kolonnen. Merk en rad eller kolonne ved å klikke på et innsatt felt i cellen. Hvis det ikke finnes noen felt i tabellen, må du begynne med å dra inn et felt. Plasser ulike felt ved å ta tak i feltet fra høyre kant og dra det til ønsket plass i tabellen. En celle i tabellen kan bare inneholde ett skjemafelt. Når du har dratt inn et skjemafelt i cellen, åpnes innstillingene for den aktuelle felttypen ved siden av tabellen. Innstillingene varierer avhengig av hvilket felt du har valgt. Visse egenskaper finnes i alle typer felt, og visse finnes i alle innmatingsfelt. Disse egenska-pene finnes i alle felt: CSS-klasse er et felt der du kan angi en CSS-klasse (et format) for hvordan feltet skal se ut. Klassen må finnes i CSS-filen som brukes på webområdet. Kontakt systemansvarlig for å få mer informasjon. Navn er feltet der du angir et navn for feltet slik at du vet hvilket felt den besøkende har fylt ut. Det enkleste er å bruke samme eller lignende navn som det du har brukt i fel-tets ledetekst. Du kan bare bruke A-Z, a-z, 1-9 og _. Mellomrom kan ikke brukes. Overskrift kan du opprette i et eget felt eller skrive i forbindelse med innskrivingsfeltet. Hvis du skriver ledeteksten i forbindelse med innskrivingsfeltet, vises den til venstre for feltet. Du bør velge dette alternativet for å gjøre skjemaet mest mulig tilgjengelig. Ledeteksten er teksten som skal vises for besøkende slik at de vet hva som skal legges inn. Verktøytips er et felt der du kan gi de besøkende mer informasjon om hva som skal legges inn. Teks-ten i skjermtipset vises når man holder musen over innskrivingsfeltet. Verdi må angis er et felt som innebærer at du tvinger den besøkende til å legge inn en verdi i feltet. Hvis vedkommende lar feltet stå tomt, kommer det opp en feilmelding om at feltet må fylles ut. Feilmeldingen henviser i første rekke til teksten som er angitt i ledetekstfeltet. Hvis du ikke har noen ledetekst, henvises det til dataene som er angitt i feltet Navn. Valider som er et felt som brukes til å kontrollere om den besøkende har lagt inn riktig type informasjon i et felt. Du kan kontrollere om det er en e-postadresse, forskjellige dato-formater og talltyper. Når alle egenskapene for de respektive felt er fylt ut, bruker du knappen Lagre nederst i vinduet. Du må lagre hvert enkelt felt og feltinnstillinger. Hvis du vil slette et felt, klikker du på knappen Fjern under feltegenskapene. Ledetekst Ledetekst er en felttype som brukes for at besøkende skal vite hva de skal fylle ut i de enkelte feltene. I feltet Tekst angir du teksten som skal vises for besøk-ende.

11 Vanlige funksjoner 11 Tekstfelt Tekstfelt er en felttype som gir besøkende et innmatings-- felt i form av en rad der de kan skrive inn tekst. Denne felttypen brukes for kortere tekstinformasjon som besøkende angir. I feltet Bredde angir du hvor mange tegn feltet kan inneholde. Du må merke av i feltet Verdi må angis hvis du vil at besøkende ikke skal kunne sende skjemaet uten å fylle ut dette feltet. Knapp Knappen brukes til å gi de besøkende en knapp å trykke på når de skal sende skjemaet. I feltet Knappetekst angir du den teksten som skal vises på knappen. I feltet Resultat av sending angir du hva som skal skje når besøkende sender skje-maet. Du kan velge å lagre dem i database og/eller sende den med e-post. Du kan også angi å sende skjemaet til en webadresse der du har et eget program som tar seg av informasjonen. Tekstrute Tekstrute er en felttype som gir besøkende et stort felt der de kan skrive inn tekst. Du kan selv bestemme hvor mange tegn og hvor mange rader feltet skal inneholde. I feltet Bredde angir du hvor mange tegn feltet kan inneholde. I feltet Høyde angir du hvor mange rader tekstruten skal inneholde. Kombinationsboks Kombinationsboks er en felttype som gir besøkende en rullegar-dinmeny der de kan velge ett av flere alternativer som du har angitt. I feltet Alternativ angir du de ulike alternativene som besøkende skal kunne velge blant. Skriv inn alterna-tivene, og trykk på ENTER mellom alternativene for å skille dem fra hverandre.

12 12 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Alternativknapp Alternativknapp er en felttype som gir besøkende en liste med ulike alternativer, der de kan velge ett av flere alterna-tiver som du har angitt. I feltet Plassering angir du om alternativene skal vises vannrett eller loddrett. I feltet Alternativ angir du de ulike alternativene som besøkende skal kunne velge blant. Skriv inn alterna-tivene, og trykk på ENTER mellom alternativene for å skille dem fra hverandre. Avkrysningsboks Avkrysningsboks er en felttype som gir besøkende en liste med ulike alternativer, der de kan velge ett eller flere alternativer som du har angitt. I feltet Plassering angir du om alternativene skal vises horisontalt eller vertikalt. I feltet Alternativ angir du de ulike alternativene som besøkende skal kunne velge blant. Skriv inn alterna-tivene, og trykk på ENTER mellom alternativene for å skille dem fra hverandre. Når skjemaet er ferdig og alle felt og feltegenskaper er lagret, lagrer du hele skje-maet med knappen Lagre midt i dialogboksen Rediger skjema. Lagre og publiser siden. Fanen Skjemadata Hvis du i skjemaet har valgt å lagre informasjonen i databasen, kan du finne alle innsendte skje-- maer i fanen Skjemadata. Fanen vises ved siden av Versjonsliste når du har lagret og publisert skjemasiden. Slik henter du ut data fra databasen: 1. Velg fanen Skjemadata for å få frem et søkeskjema. 2. Velg hvilket skjema du vil ta ut data fra. Som oftest kan du bare velge ett skjema. 3. Angi to datoer hvis du vil tidsbegrense søket. La disse feltene stå tomme hvis du vil ha frem alle sendinger som er foretatt. 4. Merk av for alternativet Vis data for alle sider hvis du vil ta ut data fra alle sider som bruker det aktuelle skjemaet. 5. Angi hvor mange treff du vil ha per side. 6. Velg Søk. Når du har søkt på innsendte skjemaer, vises resultatlisten under søkeskjemaet. Du kan bla gjennom sidene hvis det finnes flere, eller du kan fjerne synlige innlegg. Hvis du vil bearbeide informasjonen i Microsoft Excel, kan du velge knappen Eksporter til Excel. Du må ha Excel installert på datamaskinen for å kunne gjøre dette. En kompo-nent må også

13 Vanlige funksjoner 13 installeres på datamaskinen. Les mer om hvordan du gjør dette, under Personliggjøre EPiServer i Redaktørhåndboken.

14 14 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Nyhetsliste Sidemalen Nyhetsliste brukes til å opprette en side med interne og/eller eksterne nyhe-ter. Interne nyheter er sider som opprettes i EPiServer og vises på siden. Den interne nyhets-listen bygger på at man oppretter undersider til malens nyhetsliste. Med eksterne nyheter kan du hente nyheter fra et annet webområde som støtter visning av informasjon i RSS-format. RSS (RDF Site Summary eller Really Simple Syndi-cation) er et standardformat for utveksling av informasjon mellom webområder. Det brukes først og fremst til visning av nyheter mellom webområder. Slik oppretter du en nyhetsliste: 1. Merk siden du vil plassere nyhetslisten under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Nyhetsliste. 3. Gi siden et navn, og skriv inn beskrivende informasjon om sideinnholdet i redigeringsprogrammet. 4. I feltet Hent liste fra angir du hvilken side som er hovedside for de interne nyhe-tene. Vanligvis er dette den siden du nettopp opprettet. Hver nyhet må deretter opprettes under denne hovedsiden for å vises i listen. 5. I feltet Vis antall sider i liste angir du med et heltall hvor mange sider som skal vises i listen. 6. I feltet Overskrift for RSS-liste angir du en tittel for RSS-listen. 7. I feltet Søkebane til RSS-kilde angir du søkebanen til webområdet du vil hente eksterne nyheter fra. 8. I feltet Vis antall nyheter i RSS-liste angir du med et heltall hvor mange sider som skal vises i listen med eksterne nyheter. 9. Merk av for alternativet Vis bare overskrifter i RSS-liste hvis du vil at bare overskrifter skal vises i listen. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, vises også et innledende sammen-drag av nyheten (ingress). 10. Bytt til fanen Avansert informasjon og merk av for alternativet Aktiver abonnement hvis du vil at besøkende skal kunne abon-nere på nye og oppdaterte sider fra nyhetslisten. 11. Lagre og publiser siden.

15 Vanlige funksjoner 15 Hvis du bare vil ha en intern nyhetsliste, fyller du ut bare de feltene. Hvis du vil bruke malen til en RSS-visning, fyller du bare ut feltene som gjelder RSS.

16 16 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Nyhetsside Sidemalen Nyhetsside brukes til å opprette nyheter som skal vises i den interne nyhetslisten. Den fungerer på samme måte som Vanlig nettside, bortsett fra at siden ikke vises på menyen som standard. Når du oppretter en side med malen Nyhetsliste, får du som standard en ny side av malen Nyhetsside. 1. Merk hovedsiden for nyheter. 2. Velg Opprett ny side på verktøylinjen. Malen Nyhetsside åpnes. 3. Skriv inn en overskrift for nyheten i feltet Navn. 4. Velg dato og klokkeslett du skal begynne eller slutte å publisere. Disse to feltene trenger du ikke fylle ut. 5. Skriv inn en kortfattet innledning som beskriver nyhetsinnholdet, i feltet Ingress. Hensikten med ingressen er å lokke leseren til å lese hele nyheten, og den vises bare i nyhetslisten. 6. I feltet Redigeringsprogram skriver du inn hele nyheten. Her kan du formatere tekst, legge inn bilder, lage koblinger og arbeide med tabeller. Du kan stort sett opprette akkurat det du vil. 7. Skriv inn navnet ditt i feltet Redaktør. 8. Lagre og publiser siden. RSS-kilde Sidemalen RSS-kilde brukes til å gjøre informasjon i EPiServer tilgjengelig for visning på andre web-områder. RSS (RDF Site Summary eller Really Simple Syndi-cation) er et standardformat for utveksling av informasjon mellom webområder. Det brukes først og fremst til visning av nyheter mellom webområder. Hvis du oppretter en RSS-kilde av nyheter, kan andre webområder anrope siden for å publisere nyhetene fra ditt webområde på sitt. Denne malen brukes ikke til å vise informasjon på ditt webområde, men for at andre web-områder skal kunne koble til denne siden. Når du lagrer siden, vises sideinnholdet som kode, som du ikke vil at besøkende skal se. Denne malen oversetter ganske enkelt den interne nyhets-listen til RSS-format.

17 Vanlige funksjoner Merk siden du vil plassere RSS-kilden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen RSS-kilde. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Hent liste fra angir du hvilken side som er hovedside for nyhetene. I de fleste tilfeller er dette en side som er opprettet med malen Nyhetsliste. 5. Bytt til fanen Avansert informasjon, og angi en Enkel adresse til siden som er lett for andre å koble til. 6. Hvis du ikke vil at besøkende skal finne siden på menyen på ditt webområde, må det ikke være merket av for Vis siden i menyer. 7. Lagre og publiser siden. Dokumentliste Sidemalen Dokumentliste brukes til å opprette en liste over dokumenter som er publisert fra Microsoft Office. Denna funksjonen gjør det mulig på en enkel måte å vedlikeholde lister med dokumenter hvor besøkeren dels kan lese dokumentet som original og dels lese en HTML-versjon av doku-mentet. Dette er en praktisk løsning alle dem som ikke har MS Office installert på sin datamaskin.

18 18 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Slik oppretter du en dokumentliste: 1. Merk siden du vil plassere dokumentlisten under. 2. Opprett en ny side, og velg sidetypen Dokumentliste. 3. Gi siden et navn, og skriv inn beskrivende informasjon om sideinnholdet i redigeringsprogrammet. 4. Merk alternativet Vis kobling for nedlasting av kildedokument for å vise et ikon der besøkerne kan laste nee originaldokumentet. 5. Lagre og publiser siden. Listen opprettes deretter av at redaktører publiserer sider fra MS Office som undersider til denne siden. Hvis du vil at man skal kunne vedlikeholde dokumentene fra MS Office, må du lagre en dyna-- misk egenskap på siden med dokumentlisten og undersidene til denne. Egenskapen heter Tillat at siden oppdateres fra dokumentet, og finnes i fanen Avansert informasjon i Dynamiske egenskaper. Når denne er valgt, kontrolleres det om dokumentet allerede er publisert i EPiServer. I så fall vises et spørsmål om den eksisterende siden skal oppdateres eller om en ny side skal opprettes. Les om hvordan du lagrer dynamiske egenskaper i Redak-tørhåndboken. Dokumentside Sidemalen Dokumentside brukes til å opprette en side fra et dokument som er publisert fra Microsoft Office. En side på denne malen opprettes fra MS Office. Les mer om dette under tittelen Publisere fra Microsoft Office i Redak-tørhåndboken. 1. Dokumentet skrives i MS Office. Når dokumentet er ferdig for publisering, må det lagres. 2. Velg Publiser til EPiServer i verktøyfeltet. 3. Dialogboksen for publisering til EPiServer åpnes. Alle webområdene du kan publisere til, vises med sin trestruktur. Velg siden som er opprettet på malen Doku-mentliste. Velg Neste. 4. Angi publiseringsdato og eventuell ingress på siden. Navnet på siden hentes automatisk fra dokumentets navn, men du kan endre det hvis du vill. Når du har fylt ut fel-tene, velger du Neste.

19 Vanlige funksjoner Siden filtreres og konverteres. Velg Lagre og forhåndsvis for å forhåndsvise siden i EPi-Server. 6. Det vises en forhåndsvisning av siden, og du kan velge å Publisere siden. Hvis du redigerer siden i EPiServer, kan du bestemme hvordan du vil håndtere dokumentene som er kob-let til siden. 7. Redigere siden 8. I feltet Dokumentetbane vises søkebanen til originaldokumentet som kopieres fra sitt opprinnelsessted til serveren. 9. I feltet Bane til HTML-versjonen vises søkebanen til det HTML-dokumentet som er opp-rettet fra Office-dokumentet. 10. I feltet Ekstern bane til kildedokumentet vises søkebanen til dokumentets opprinnelses-sted. Det stedet hvor dokumentet ble lagret før det ble publisert. 11. Med alternativet Last opp fullstendig HMTL-versjon og kildedokument angir du om begge disse skal lastes opp til sidens katalog. 12. Med alternativet Tillat at siden oppdateres fra dokumentet angir du om du vil at dokumentet skal kunne oppdateres fra MS Office. Flerspråklig side Sidemalen Flerspråklig side brukes til å opprette en trestruktur med flere språk samtidig. Når din organisasjon har bestemt seg for hvilke språk som skal brukes og hvilke felt på en side som skal oversettes, kreves det en del arbeid fra utviklerens side for å tilpasse malen etter organisasjonens behov. Malen i en standardinstallasjon håndterer tre språk: engelsk, svensk og norsk. Det er tre felt som skal oversettes til alle språk, sidens navn, innholdet i redigeringsprogrammet samt ingressen. Det kan være helt andre delar som skal oversettes på deres webområde. En vanlig mal har tre faner som vises når du forhåndsviser siden. Malen Flerspråklig side har én fane for hvert språk, i tillegg til noen som forenkler arbeidet. Det er fanene Felles, Sammenlign språk og Oversett. Slik oppretter du en flerspråklig side:

20 20 Arbeide med maler i EPiServer Merk siden du vil plassere den flerspråklige siden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidetypen Flerspråklig side. 3. Malen åpnes, med én fane for hvert språk. Begynn med å velge språkfilen du vil starte med. Fyll ut feltene i malen, og velg Lagre og forhåndsvis eller Lagre og Publiser. 4. På fanen Felles finnes alle felt som er felles for alle språk, s-om Begynn/Slutt publisering, Vis siden i menyer osv. Legg inn fellesinnstill-ingene på siden, og velg Lagre og publiser. 5. Hvis du vil oversette den første teksten til et annet språk, velger du fanen for det nye språket. Hvis du vil vite hva du skal oversette, velger du fanen Oversett. Velg et første og andre språk. Feltene for de to språkene vises parallelt, og du kan utføre oversettingen. 6. I fanen Sammenlign språk kan du velge to språk og plassere dem ved siden av hverandre eller ver-tikalt for å sammenligne språkene med hverandre. Hvilket språk vises i treet og ved forhåndsvisning? Når du arbeider som redaktør med et webområde som bruker støtten for flere språk, kan du vise informasjonen på forskjellige språk i redigeringsmodus. I utgangspunktet vises språket som du har valgt i din brukerprofil. Denne innstillingen kan du endre ved å velge Mine innstillinger på verk-tøylinjen. Når du navigerer i trestrukturen, er det i utgangspunktet dette språket som vises. Hvis du for eksempel har valgt engelsk som språk og vil forhåndsvise en side på et annet språk, har du to alternativer. Ett alternativ er å endre språk i brukerprofilen til de språkene du vil forhåndsvise. Dette er hensiktsmessig hvis du vil forhåndsvise mange sider og trestrukturen. Gjør følgende hvis du vil forhåndsvise én side eller et fåtall sider: 1. Merk siden du vil forhåndsvise, i trestrukturen. 2. Velg språkfanen som du vil forhåndsvise. 3. Velg fanen Vis, uten å lagre, vel å merke hvis du ikke har gjort endringer. 4. Språket er nå klart til forhåndsvisning. Versjonshåndtering med flerspråklig side Informasjon som er lagt inn i en av språkfanene eller fanen Felles, versjonshåndte-res hver for seg. Dette innebærer at du kan gå tilbake til en gammel versjon på ett språk, men beholde den på et annet. Det finnes dog bare én fane for versjonslisten. Når du velger fanen Versjons-liste, vises versjonslisten for det språket som du viste eller redigerte sist.

21 Vanlige funksjoner 21 Slik får du frem versjonlisten for et bestemt språk: 1. Merk siden du vil vise versjonslisten for, i trestrukturen. 2. Velg språkfanen som du vil vise versjonslisten for. 3. Velg fanen Versjonsliste, uten å lagre, vel å merke hvis du ikke har gjort endringer. 4. Alle versjoner som er opprettet i den sist valgte fanen, vises. En side som ikke skal vises på alle språk Det finnes tilfeller der man ikke vil oversette alle sider til alle språk. Visse opplysninger kan være mindre viktige for en språkgruppe. Man vil da ikke at de skal få en side i strukturen som ikke inneholder noen informasjon. Hvis du vil opprette en side som skal vises bare på ett eller noen språk, men ikke på alle, skriver du inn informasjon bare på de språkfanene der informasjonen skal vises. La de andre fanene stå tomme. Hvis du har hatt informasjon på ett språk som du vil fjerne, velger du fanen Versjonsliste for det aktuelle språket, og klikker på knappen Avpubliser. En side som skal vises likedan på alle språk Det finnes tilfeller der man vil at en side skal vises på ett felles språk i stedet for flere sep-arate språk. Det kan eksempelvis være økonomiske rapporter eller pressemeldinger som man vel-ger å publisere på bare ett språk. Siden skal likevel være synlig fra alle språk. Den besøkende skal ikke måtte bytte språk for å se siden. Hvis du vil vise en side på ett felles språk, må standardspråket for siden velges. I fanen Avansert informasjon finner du alternativet Standardspråk. Der velger du hvilket språk siden skal vises på. Deretter må du skrive innholdet i denne språkfanen for at informasjonen skal vises.

22 22 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Kalender Sidemalen Kalender brukes til å lage en kalender der selskapet/avdelingene eller gruppene kan planlegge fellesaktiviteter. Sidetypen Kalender bygger opp grunn-stammen, og for å legge inn ulike hendelser opprettes sider med sidetypen Kalenderaktivitet. Det blir altså én side for hver hendelse. En hendelse trenger ikke å være et éngangstilfelle. Du kan blant annet legge inn regelmessige hendelser. Standardinstallasjonen av EPiServer viser den nærmest oppkommende hendelsen på startsiden. Slik oppretter du en kalender: 1. Merk siden du vil plassere kalenderen under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Kalender. 3. Skriv inn et navn på siden i feltet Navn. 4. I feltet Vise antall dager fra angir du hvor mange dager som skal vises i kalen-derskjermbildet. Kalenderen tar alltid utgangspunkt i dagens dato og et visst antall dager fremover. De besø-kende kan velge å vise andre deler i kalenderen til høyre på siden. 5. I feltet Type sider å vise i kalenderen angir du hvilken sidetype som skal brukes til å opprette hendelser i kalenderen. Vanligvis er dette Kalenderaktiviteter. 6. I feltet Vise kalender fra angir du hvilken side de ulike hendelsene skal hentes fra. Det er vanligvis den siden du oppretter nå. En enkel måte å koble til gjeldende side på, er å velge knappen Kobling til samme side i dialogboksen Velg side. 7. Lagre og publiser siden.

23 Vanlige funksjoner 23 Kalenderaktivitet Sidemalen Kalenderaktivitet brukes til å legge til nye hendelser i kalenderen. 1. Merk hovedsiden for kalenderen. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Kalenderaktivitet. I de fleste tilfeller åpnes mal-en automatisk. 3. Gi siden et navn. Det er denne teksten som vil vises i kalenderen. 4. Angi dagen og klokkeslettet da aktiviteten skal starte og slutte, ved å velge Starttid og Slut-tid. 5. Hvis aktiviteten er en regelmessig aktivitet, angir du hvilken ukedag som er Gjentatt-. Hvis du oppretter en regelmessig aktivitet, må sluttiden være datoen da aktiviteten skal opphøre. Hvis du for eksempel skal ha en regelmessig aktivitet hver tirsdag mellom 9-11, og den skal gjentas 7 ganger, setter du starttiden til den første tirsdagen, for eksempel :00. Sluttiden settes til datoen som er 7 uker senere, Merk også av for tirsdag. 6. I feltet Ingress kan du skrive inn en kort beskrivelse av aktiviteten. 7. I feltet Redigeringsprogram beskriver du hendelsen i detalj. Her kan du legge inn bilder og opprette kob-linger og bruke redigeringsprogrammet som vanlig. 8. Lagre og publiser siden.

24 24 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Søk Med sidemalen Søk kan du opprette en søkeside der besøkende kan søke gjennom alle informa-- sjonssider i EPiServer. De besøkende angir et søkeord, og resultatet listes opp med koblinger til de sidene som stemmer med søkeordet. De besøkende kan også velge om det skal søkes i innholdet på websidene eller om det også skal søkes i dokumenter som er koblet til sidene. Hvis du vil gi de besøkende mulighet til å søke i dokumenter, må indeksserveren på webser-veren din være aktivert. Systemansvarlig for webområdet kan angi hvilke felt i en sidemal som skal være søkbare. Les mer om dette i Administratorhåndboken. Slik oppretter du en søkeside: 1. Merk siden du vil plassere søkesiden under.

25 Vanlige funksjoner Opprett en ny side, og velg sidemalen Søk. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hvordan søking-en foregår, i redigeringsprogrammet. 4. I feltet Startside for søk merker du siden der du vil at søket skal starte hvis du ikke vil at hele webområdet skal søkes gjennom. 5. Velg fanen Avansert informasjon og angi en katalog i feltet Område for IndeksServer-søk hvis du vil begrense søket til en bestemt katalog på webområdet. Hvis du vil at det skal søkes gjennom alle kataloger, lar du feltet stå tomt. 6. I feltet Katalog for IndeksServer angir du navnet på den katalogen som er angitt i indeksserv-eren. Kontakt systemansvarlig hvis du ikke vet navnet. 7. Lagre og publiser siden.

26 26 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Innholdsfortegnelse Med sidemalen Innholdsfortegnelse kan du lage en fortegnelse over innholdet (nav-net på sidene som koblinger) på hele eller deler av webområdet. Denne funksjonen kan sammenlignes med et webkart eller en såkalt områdekart. Siden viser en trestruktur med så mange nedadgående nivåer som du angir. Strukturen kan om ønskelig vises i flere kolonner. Slik oppretter du en innholdsfortegnelse: 1. Merk siden du vil plassere innholdsfortegnelsen under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Innholdsfortegnelse. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Vis innhold fra side angir du den siden innholdsfortegnelsen skal begynne fra. Gjelder det hele webområdet, merker du startsiden. Hvis det bare er nyheter som skal indekseres, merker du overskriften Nyheter. 5. I feltet Vis innholdsfortegnelse med antall nivåer nedover angir du hvor mange nivåer nedover i strukturen du vil inkludere. For å få en oversiktlig innholdsfortegnelse bør du ikke ha mer enn 2-3 nivåer. 6. I feltet Antall kolonner for innholdsfortegnelsen angir du en verdi for hvor mange kolon-ner du vil at innholdsfortegnelsen skal vises i. 7. Lagre og publiser siden.

27 Vanlige funksjoner 27 Alfabetisk innholdstegnelse Med sidemalen Alfabetisk innholdsfortegnelse kan du lage en fortegnelse over inn-holdet (navnet på sidene som koblinger) på hele eller deler av webområdet i alfabetisk rekkefølge. Slik oppretter du en alfabetisk innholdsfortegnelse: 1. Merk siden du vil plassere den albetiske innholdsfortegnelsen under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Alfabetisk innholdsfortegnelse. 3. I feltet Vis innhold fra side angir du den siden som den alfabetiske innholdsforteg-nelsen skal begynne fra. Gjelder det hele webområdet, merker du startsiden. Hvis det bare er nyheter som skal indekseres, merker du overskriften Nyheter. 4. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hvordan søking-en foregår, i redigeringsprogrammet. 5. Velg fanen Avansert informasjon, og velg hvilket språk siden skal vises på, i feltet Stan-dardspråk. Dette for at alle tegn skal vises i listen, for eksempel Æ, Ø, Å. 6. Lagre og publiser siden.

28 28 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Nylig endret Med sidemalen Nylig endret kan du opprette en side som viser informasjon som er oppdate-rt de siste timene i en bestemt struktur. Denne sidetypen kan brukes til å vise hva som er nytt eller oppdatert for eksempel siste uke. Slik oppretter du en side som viser nye og endrede sider: 1. Merk siden du vil plassere den nye siden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Nylig endret. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva siden inneholder, i redigeringsprogrammet. 4. I feltet Vis sider fra angir du siden du vil systemet skal hente de sist oppdaterte sidene fra. Du trenger dermed ikke å vise oppdaterte sider fra hele struk-turen, men kan velge en enkelt del av trestrukturen. 5. I feltet Vis sider som er endret de siste x timene angir du den tiden du vil at systemet skal kontrollere hvilke sider som er opprettet eller oppdatert. Angi tiden i tim-er. 6. Lagre og publiser siden. Hvis en side skal tolkes som oppdatert, må det være merket av for alternativet Merk siden som endret på siden. Alle nye og oppdaterte sider vises i listen.

29 Vanlige funksjoner 29 Filliste Med sidemalen Filliste kan du vise alle filer og kataloger i en katalog på webser-veren. Denne malen kan brukes hvis man på et felles webområde vil vise blanketter, pro-duktblad eller lignende i dokumentform. Da trenger man ikke selv å opprette koblinger til alle disse dokumentene i redigeringsprogrammet. I stedet plasserer man alle dokumentene i en bestemt katalog. Malen Filliste oppretter så koblinger til dokumentene i katalogen. Hvis man har behov for å legge til flere dokumenter, laster man bare opp disse til katalogen. Slik oppretter du en filliste: 1. Merk siden du vil plassere listesiden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Filliste. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva som listes opp på siden, i redigeringsprogrammet. 4. I feltet Søkebane til katalog som skal vises angir du hvilken katalog som skal vises. 5. I feltet Sorter filliste etter i henhold til velger du hvordan listen skal sorteres. 6. Lagre og publiser siden.

30 30 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Flashside Sidemalen Flashside brukes til å vise flashfilmer på en webside i EPiServer. Denne malen er et svært enkelt eksempel på hvordan flash kan brukes sammen med EPiServer. Det finnes flere gode eksempler på hvordan EPiServer er motoren på webområder som nesten utelukkende består av flash. Selve flash-filmene opprettes ikke i EPiServer, men tekst- og bildeinnhold kan vedlikeholdes fra forskjellige felt i EPiServer. Slik oppretter du en flashside: 1. Merk siden du vil plassere flashsiden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Flashside. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Søkesti til flashpresentasjon angir du filbanen til flashfilmen som skal vises. 5. I feltene Høyde og Bredde skriver du inn høyde og bredde på flashfilmen i piksler. 6. Lagre og publiser siden.

31 Vanlige funksjoner 31 PDF Skjema Ved hjelp av sidemalen PDF-skjema kan du på en enkel måte opprette en pdf-fil med data som besøkeren kan legge inn på et webområde. Det kan være et bestillingsskjema som besøkeren fyller ut på webområdet, som til slutt leder til en pdf-fil som man kan skrive ut eller sende med e-post. Å generere en pdf-fil av data som mates inn er fordelaktig hvis man er nøye plassering og layout på blanketten. For at denne malen skal fungere, må du ha en pdf-fil som du har opprettet skjemafelt i. Det kan gjøres i ulike program. Ett av disse er Acrobat Professional. Slik oppretter du et PDF-skjema: 1. Merk siden du vil plassere skjemaet under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen PDF-skjema. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva siden inneholder, i redigeringsprogrammet. 4. I feltet Sti til dokument angir du søkebanen til den pdf-filen som skal bruke. 5. Lagre og publiser siden. EPiServer oppretter nå et skjema basert på feltnavnene som er angitt i pdf-dokumentet.

32 32 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Bildespill Sidemalen Bildespill brukes til å opprette en serie av sider i EPiServer som vises som et rul-lende bildespill. Bildespillet opprettes med malen Bildespill, men sidene som skal inngå i bildespillet, kan opprettes med en hvilken som helst mal. Sidene som skal inngå i bildespillet, opprettes med én side for hvert bilde i bildespillet under en hovedside. Denne hovedsiden pekes ut fra bildespill-malen. Slik oppretter du et bildespill: 1. Merk siden du vil plassere bildespillet under.

33 Vanlige funksjoner Opprett en ny side, og velg sidemalen Bildespill. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Hent bildespill fra angir du hvilken side som er hovedside for bildespillet. Alle sidene som skal vises i bildespillet, må plasseres under denne hovedsiden. 5. I feltet Antall sekunder som hver side skal vises i angir du med et heltall hvor mange sek-- under hver side skal vises før den bytter til neste side. 6. I feltet Vis antall sider i bildespill angir du med et heltall hvor mange av de underordnede sidene som skal vises i bildespillet. 7. Lagre og publiser siden. ReadSpeaker Malen ReadSpeaker gjør det mulig å få innholdet på en side opplest i høyttalerne på datamaskinen. Du kan angi at hele eller deler av siden skal leses opp. Ved å gi mulighet til å høre sider i stedet for bare å kunne lese dem, øker du tilgjengeligheten betraktelig for besø-kende. Selve opplesingsfunksjonen bygger på en tjeneste som leveres av Phoneticom, Når den implementeres på webområdet, skjer dette sannsynligvis på alle sider, hvilket betyr at du ikke trenger å bruke en bestemt mal for at opplesingen skal fungere. Kontroller med systemansvarlig hva som gjelder for ditt webområde. Slik oppretter du en ReadSpeaker-side: 1. Merk siden du vil plassere ReadSpeaker-siden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen ReadSpeaker. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Redigeringsprogram skriver du inn innholdet for siden. Denne teksten vil bli lest opp. 5. Bytt til fanen Avansert informasjon, og angi ønsket lydformat i feltet Lydformat. Skriv 2 for mp3 og 3 for wav. 6. I feltet Språk for opplesing angir du hvilket språk teksten skal leses opp på. 7. Lagre og publiser siden.

34 34 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Ekstern kobling Sidemalen Ekstern kobling brukes til å koble til et eksternt websted, det vil si et webområde utenfor EPiServer. Samme funksjonalitet finnes på fanen Snarvei/Ekstern kobling i alle maler, men denne malen gjør det litt enklere å opprette koblingen. Slik oppretter du en ekstern kobling: 1. Merk siden du vil plassere den eksterne koblingen under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Ekstern kobling. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Søkebane for ekstern kobling angir du adressen til webområdet/-siden du vil koble til. 5. Lagre og publiser siden.

35 Vanlige funksjoner 35 Mobile enheter EPiServer har støtte for visning av informasjon fra webområdet på mobile enheter, som WAPtelefoner, PDA o.l. Denne støtten er basert på Microsoft Mobile Inter-net Toolkit, som er aktivert i Microsoft.NET Framework 1.1. Slik oppretter du sider for mobile enheter: 1. Merk siden du vil plassere den mobile siden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Mobile enheter. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Redigeringsprogram skriver du inn innholdet på siden. 5. I feltet Hent liste fra kan du peke ut en hovedside for å opprette en liste med sider som skal være tilgjengelige fra mobile enheter. Tenk på at sidene som du peker ut, også skal være opprettet med malen Mobile enheter. 6. Lagre og publiser siden. På den første siden du oppretter, bør du angi en Enkel adresse (velg fanen Avansert informasjon) slik at det blir enkelt å besøke siden via en mobil enhet. Hvis du for eksempel gir siden den enkle adressen /wap, kan man sur-fe til siden ved hjelp av webområdets adresse og den enkle adressen, for eksempel

36 36 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget En del maler i EPiServer fungerer bedre hvis de besøkende kan være logget på webområdet. Det dreier seg i første rekke om funksjoner som skal holde rede på hvem som har gjort hva, eller lagre innstillinger som skal tas vare på til neste besøk. På et intranett er det for eksempel vanlig at alle besøkende logges på automatisk når de besøker webområdet. Pålogg-ingsinformasjonen hentes automatisk fra nettverkspåloggingen. Et annet eksempel på steder der besøkende er pålogget, kan være et ekstranett. Mange av disse funksjonene krever ikke at den besøkende er pålogget, men kan tilpasses slik at de kan brukes uten pålogging. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon om dette. Registrer bruker Sidemalen Registrer bruker brukes til å opprette en registreringsfunksjon på webområ-det. Hvis du for eksempel vil bygge opp et ekstranett med informasjon for en spesiell gruppe, kan det være hensiktsmessig å bruke denne funksjonen. Hvis du regner med å ha mange brukere i ekstranettet, kan administrasjonen av brukerkontoer bli problematisk. Ved hjelp av sidemalen Registrer bruker kan besøkende registrere seg og derigjennom opprette sine egne kontoer, og deretter logge seg på webområdet. Slik oppretter du en registreringsside: 1. Merk siden du vil plassere den nye siden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Registrer bruker. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva siden inneholder, i redigeringsprogrammet.

37 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget Deretter oppretter du et skjema som ligner på det som finnes for Opprett brukere, i administratormodus. Hvis du ikke vil at de besøkende skal måtte fylle ut alle felt, kan du skjule noen felt ved å merke av for alternativet. 5. Lagre og publiser siden. For at denne funksjonen skal fungere, er det viktig at du i administratormodus har aktivert selvregist-rering og angitt innstillinger for registreringen under Innstillinger for ekstranettbrukere i fanen Konfig. Mine innstillinger Sidemalen Mine innstillinger brukes til å vedlikeholde brukerinformasjon for personer som er logget på webområdet. Hvis en del av et webområde er et ekstranett eller intranett og de besø-kende har behov for å angi forskjellige enkeltinnstillinger, kan denne malen brukes til dette. Slik oppretter du en side for personlige innstillinger: 1. Merk siden du vil plassere den nye siden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Mine innstillinger. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva siden inneholder, i redigeringsprogrammet.

38 38 Arbeide med maler i EPiServer Deretter oppretter du et skjema som ligner på det som finnes for Rediger brukere, i administratormodus. Hvis du ikke vil at de besøkende skal kunne redigere alle felt, kan du skjule noen felt ved å merke av for alternativet. 5. Lagre og publiser siden. Hovedside for arbeidsrom Malen Hovedside for arbeidsrom brukes til å opprette en liste over arbeidsrom. Oppretting og adminstrasjon av arbeidsrom kan delegeres til besøkende på webområdet ved å gi grupper eller enkeltpersoner rettigheter til det i trestrukturen. I oppbyggingen av arbeidsrom oppretter man først en mal for hvordan et arbeidsrom skal fungere når det opprettes. Forskjellige innstillinger angis i malen for å gjøre det enkelt å administrere arbeidsrommet fra visningsmodus i EPiServer. Malen lages av sider med de malene man vil bruke i arbeidsrommet. I Hovedside for arbeids-rom pekes malen ut, og på denne bakgrunn kan forskjellige personer opprette arbeidsrom. I eksemplet til høyre består arbeidsrommet som standard av en nyhetsliste, en oppslagstavle og en kalender.

39 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget 39 Slik oppretter du en hovedside for arbeidsrom: 1. Merk siden du vil plassere den nye siden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Hovedside for arbeidsrom. 3. Gi siden et navn. 4. I feltet Hent mal for arbeidsrom fra peker du ut siden som du har opprettet som mal for arbeidsrommet. 5. I feltet Rotmappe for dokumenthåndtering angir du navnet på katalogen der arbeids-områdenes underkatalog skal opprettes. Hvis dokumenthåndtering skal brukes på doku-mentene i arbeidsrommene, må dette være konfigurert på webområdet. Kontakt systemansvarlig angående dette. 6. Lagre og publiser siden. Rettigheter i arbeidsrommet Det er vanlig å delegere ansvaret for å opprette og administrere arbeidsrom til grupper eller enkeltpersoner i organisasjonen. Dette gjøres ved å gi gruppen eller enkeltpersonen rettigheter til å lese, opprette og publisere informasjon på hovedsiden til arbeidsrommet. Brukeren Oppretter skal ha rett til å endre og slette på samme side. Dermed kan ikke alle brukere fjerne informasjon som de ikke har lagt inn selv. Det er normalt at man også fjerner rettighe-tene for vanlige redaktører og administratorer på disse sidene. Ellers vil de kunne gjøre endringer i arbeidsrommene via redigeringsmodus. Hvis dokumenthåndteringen skal fungere, må administratoren av arbeidsrommet ha rett- til å lese, opprette, endre og slette kataloger i filhåndtereren. Også her er det vanlig å fjerne rettighetene for redaktører og administratorer. Arbeidsrom Malen Arbeidsrom brukes til å angi innstillinger som skal gjelde for arbeidsrommene. Denne siden oppdateres i de fleste tilfeller fra visningsmodus av den som er administrator i arbeidsrom-met. Som redaktør oppretter du dog malen som skal brukes ved oppretting av arbeidsrom. Denne skal gjenspeile måten de fleste arbeidsrom skal fungere på. Slik oppretter du et arbeidsrom: 1. Merk siden du vil plassere den nye siden under.

40 40 Arbeide med maler i EPiServer Opprett en ny side, og velg sidemalen Arbeidsrom. Gi siden et navn. 3. Merk av i feltet Arbeidsrommet er aktivt hvis arbeidsrommet skal være aktivt som standard. 4. I feltet Vise kalender fra angir du hvilken side som skal være hovedside for kalenderen. Du må opprette en side med malen Kalender under arbeidsrommet før du angir denne verdien. 5. Angi i feltet Hent nyhetsliste fra, hvilken side som skal være hovedside for nyhetene. Du må opprette en side med malen Vanlig nettside under arbeidsrommet før du angir denne verdien. 6. I feltet Hent oppslagstavle fra angir du hvilken side som skal være hovedside for oppslagstavlen. Du må opprette en side med malen Vanlig nettside under arbeidsrommet før du angir denne verdien. 7. Merk av i feltet Kalenderen er aktiv hvis kalenderen skal være aktiv som standard. 8. Merk av i feltet Oppslagstavlen er aktiv hvis oppslagstavlen skal være aktiv som standard. 9. Merk av i feltet Dokumenthåndtering er aktiv hvis dokumenthåndteringen skal være aktiv som standard. 10. Merk av i feltet Nyhetslisten er aktiv hvis nyhetslisten skal være aktiv som standard. 11. Merk av i feltet Oversikten er aktiv hvis dokumenthåndteringen skal være aktiv som standard. 12. I feltet Rotmappe for dokumenthåndtering angir du navnet på katalogen der arbeids-områdenes underkatalog skal opprettes. Hvis dokumenthåndtering skal brukes på doku-mentene i arbeidsrommene, må dette være konfigurert på webområdet. Kontakt systemansvarlig angående dette. Lagre og publiser siden. Hvis siden skal fungere som mal for alle arbeidsrom som opprettes, må du opprette en side som er hovedside for kalender, nyhetsliste og oppslagstavle. Bruk malen Kalender og Vanlig nettside til dette.

41 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget 41 Bruke et arbeidsrom Retten til å administrere et arbeidsrom kan gis til grupper eller enkeltpersoner i organisa-sjonen. I et arbeidsrom finnes det tre forskjellige roller som har ulike rettigheter. En administrator av arbeidsrommet (som oftest den som oppretter rommet) bestemmer hvem som skal være medlemmer i arbeidsrommet og hvilke roller de skal ha. Roller i arbeidsrommet Det finnes tre forskjellige roller i et arbeidsrom. Dette er administratorer, brukere og gjester. De har som standard tilgang til følgende funksjoner: Administratorer har tilgang til alle faner i arbeidsrommet. De har anledning til å endre innstillinger i rommet og bestemme hvilke personer som skal være medlemmer og hvilke rol-ler de skal ha. De kan legge til, endre og fjerne innlegg i kalender, nyhetsliste og oppslags-tavle. Brukere har tilgang til fanene Oversikt, Dokument, Kalender, Nyheter og Oppslags-tavle. De kan legge til, endre og fjerne innlegg i kalender, nyhetsliste og oppslagstavle. Gjester har tilgang til fanene Oversikt, Dokument, Kalender, Nyheter og Oppslagstavle. De kan bare lese informasjon i alle faner. De har ikke mulighet til å endre eller fjerne infor-masjon. Faner i et arbeidsrom Et arbeidsrom er inndelt i seks forskjellige faner. En fane inneholder en funksjon, og administrato-ren av arbeidsrommet kan bestemme hvorvidt alle seks faner skal være aktive. Forskjellige roller har tilgang til forskjellige faner: Oversikt Denne fanen inneholder (hvis man vil) en beskrivelse av arbeidsrommet samt en liste med nyhe-ter og hendelser fra kalenderen. Hvis man er administrator, vises knappen Endre slik at sidebeskrivelsen kan endres.

42 42 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Dokument Fanen Dokument inneholder en liste med alle filer som er lastet opp til prosjektet. Her kan brukere i prosjektet sjekke ut et dokument, bearbeide det og deretter sjekke det inn igjen. De kan også opprette kataloger, flytte dokumenter m.m. Les mer om hvordan filhåndtereren fungerer, i Redaktørhåndboken. Nyheter Fanen Nyheter viser alle nyheter som er opprettet i arbeidsrommet. Administratorer og bru-kere kan legge til, endre og fjerne nyheter. Disse nyhetene vises også i fanen Oversikt. Kalender Fanen Kalender viser alle hendelser som er opprettet i arbeidsrommet. Administratorer og brukere kan legge til, endre og fjerne hendelser. Disse hendelsene vises også i fanen Oversikt.

43 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget 43 Oppslagstavle Fanen Oppslagstavle viser alle innlegg på oppslagstavlen som er opprettet i arbeidsrommet. Admi-nistratorer og brukere kan legge til, endre og fjerne innlegg. Medlemmer Fanen Medlemmer viser alle som er medlemmer i arbeidsrommet. I listen vises informasjon om brukeren og hvilken status medlemmet har i rommet. Administratoren kan legge til, endre status på og fjerne medlemmer. Ved å klikke på knappen Legg til medlem kan man sø-ke etter brukere i EPiServers database og legge dem til i arbeidsrommet. Velg Slett til høyre for medlemmet som du vil fjerne fra arbeidsrommet. Medlemmer i arbeidsrommet kan ha tre forskjellige roller. Når du legger til nye medlemmer, blir de automatisk brukere i arbeidsrommet. Du kan endre status på et medlem ved å klikke på medlemmets brukernavn. Velg hvilken status medlemmet skal ha, og klikk til slutt på Lagre. Velg Avbryt for å gå tilbake til listen over medlemmer.

44 44 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Innstillinger Fanen Innstillinger viser hvilke deler av arbeidsrommet som er aktive eller ikke. Det er også mulig å endre navn på arbeidsrommet i denne fanen.

45 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget 45 Diskusjonsforum Sidemalen Diskusjonsforum brukes til å bygge opp et forum på webområdet. De besøkende kan enkelt delta i diskusjonen direkte fra webområdet. De kan opprette egne innlegg og svare på andres innlegg. Diskusjonen bygges opp som en diskusjonsoversikt. Slik oppretter du et diskusjonsforum: 1. Merk siden du vil plassere diskusjonsforumet under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Diskusjonsforum. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva diskusjo-nen gjelder, i redigeringsprogrammet. 4. Angi en side i feltet Startside for konferensen som er hovedside for diskusjonen. I de fleste tilfeller er det den siden du oppretter nå. 5. Lagre og publiser siden. Rettigheter for å kunne opprette innlegg For at besøkende skal kunne opprette innlegg i forumet, må rettighetene på siden endres. Hvis de er logget på webområdet, kan de opprette, endre og slette innlegg. Hvis de ikke er pålogget, kan de bare opprette innlegg.

46 46 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Hvis de besøkende er pålogget, må gruppen de tilhører, ha rettigheter til å lese, opprette og publisere informasjon på siden. Hvis de også skal kunne endre og fjerne egne innlegg, skal Oppretter-brukere ha rettigheter til å lese, endre, slette og publisere. Hvis de besøkende ikke er pålogget, må gruppen Everyone ha rettigheter til å lese, opprette og publisere på siden. Endre rettigheter på diskusjonsforumets hovedside ved å velge verktøyet Rettigheter på verktøymenyen. Les mer om dette i Redaktørhåndboken eller kontakt systemansvar-lig. Kompetansedatabase Sidemalen Kompetansedatabase brukes til å lagre informasjon om medarbeidere/personer med ulike oppgaver. Fra denne malen er det mulig å søke på ulike egenskaper i databasen og få treff på personer som stemmer overens med søkekriteriene. Malen Kompetansedatabase er en hovedside som brukes som søkemotor. Alle personene i databasen opprettes som underordnede sider til denne siden med malen Personlig profil. Alle personer i kompetansedatabasen oppdaterer sin egen profil hvis de har rettigheter til å gjøre det. Slik oppretter du en kompetansedatabase: 1. Merk siden du vil plassere kompetansedatabasen under. 2. Opprett en ny side, og velg sidemalen Kompetansedatabase. 3. Gi siden et navn, og skriv inn beskrivende informasjon om søkefunk-sjonen i redigeringsprogrammet. 4. I feltet Sidetyper som skal vises i kompetansedatabasen velger du hvilken mal som skal brukes til å beskrive hver person i databasen. Angi malen Personlig profil. 5. I feltet Søk etter profiler fra angir du hvilken side som skal være startside for kompetanseda-tabasen. Det er vanligvis den siden du oppretter nå. 6. Lagre og publiser siden.

47 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget 47 Personlig profil Sidemalen Personlig profil brukes til å lagre informasjon om hver enkelt medarbeider/perso-n i kompetansedatabasen. Hvis medarbeiderne/personene i databasen er logget på web-området, oppdaterer de sin egen profil. For at de skal kunne gjøre dette, må de ha rett til å lese, opprette, endre og publisere på hovedsiden til kompetansedatabasen. Hvis de skal kunne laste opp et bilde, må de også ha rettigheter til redigeringsmodus. Dette gjelder hvis man bruker den vanlige opplastingsfunksjonen i EPiServer når man setter inn bildet. Slik oppdaterer en person sin egen profil: 1. Merk hovedsiden for kompetansedatabasen. 2. Ovenfor søkefunksjonen vises en kobling med Min profil. Klikk på denne koblingen. 3. Personens profil med tilhørende opplysninger vises. 4. Velg Endre for å oppdatere opplysningene. 5. Angi personopplysninger i de ulike feltene. 6. Velg Lagre.

48 48 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Abonnement Med sidemalen Abonnement kan besøkende få tilsendt informasjon om nye og oppdate-rte sider fra webområdet via e-post. Abonnementsfunksjonen forutsetter at den besøkende er logget på webområdet for å kunne kunne velge abonnement. Det er opp til den besøkende å velge hva vedkommende vil ha informasjon om og hvor ofte det skal skje. Som redaktør bestemmer du hvilke områder de besøkende skal kunne velge blant.

49 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget 49 Slik oppretter du et abonnement: 1. Merk siden du vil plassere abonnementssiden under. 2. Opprett en ny side, og velg sidetypen Abonnement. 3. Gi siden et navn. I feltet Redigeringsprogram skriver du inn en tekst som beskriver funksjonen for besøkende. 4. I feltet Abonnementsutvalg angir du hvor i trestrukturen systemet skal hente abonnementsinformasjon fra. 5. Velg fanen Abonner for å angi innstillinger for e-postmeldingen. 6. Lagre og publiser siden. Fanen Abonner Når abonnementsfunksjonen på webområdet er aktivert og besøkende har registrert seg for abonnement, sendes det en e-postmelding til abonnentene med jevne mellomrom. Under fanen Abonnement kan du styre innholdet i e-postmeldingen som går ut til alle abon-nenter. 1. I feltet E-postavsender angir du adressen som skal stå som avsen-der på e-postmeldinger som sendes. 2. I feltet Emnefelt i e-postmelding angir du den teksten som skal vises når meldingen vises i abonnentens innboks. 3. I feltet Tekst i e-post for koblinger til sider angir du den teksten som skal utgjøre koblingen til webområdet. 4. I feltet Inledningstekst til e-post angir du den teksten som skal vises øverst i abonnementsbrevet. 5. Lagre og publiser siden.

50 50 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Angi hvilke sider som skal være valgbare i abonnementet Hvilken informasjon de besøkende kan velge mellom, angis på de enkelte sidene. I de fleste mal-er finnes det et alternativ som heter Aktivere abonnement. Hvis du merker av for dette alternativet, kan besøkende velge å abonnere på informasjon fra den siden og underordnede si-der. Det innebærer at du ikke må aktivere abonnement på alle sider. Hvis du velger å aktivere det på en hovedside, vil alle nye og oppdaterte sider under denne siden også bli sendt ut som en del av abonnementet. Når sendes abonnementet? Når en redaktør oppretter nye sider under en side som er aktivert for abonnement, vil en e- postmelding med koblinger til de nye sidene bli sendt til alle abonnenter. Hvis en redaktør oppdaterer en side og vil at siden skal sendes ut med abonnementsfunksjonen, må det være merket av for Mer-k siden som endret før siden lagres og publiseres. E-postmeldinger sendes ut i det intervallet som den besøkende har valgt å få tilsendt infor-masjonen. Enkelte velger å få denne informasjonen hver dag, andre en gang i uken. Rent teknisk håndterer EPiServer dette med en såkalt skjemalagt jobb. Dette innebærer at det finnes en pro-- sess i EPiServer som med et visst intervall kontrollerer om det finnes nye eller oppdaterte sider som noen har valgt å abonnere på. Les mer om dette i Administratorhåndboken.

51 Funksjoner som krever at de besøkende er pålogget 51 Nyhetsgrupper Sidemalene for nyhetsgrupper brukes til å lage et lite "bibliotek" bestående av ulike dis-kusjoner. Her kan du ha mange ulike diskusjonsgrupper i gang samtidig. Du kan dele inn de forskjellige diskusjonsgruppene i ulike kategorier. Den første siden du oppretter når du skal lage "biblioteket", opprettes med malen Nyhetsgrupper, hovedside. Du opp-retter kategoriene med malen Nyhetsgrupper, kategori, og selve gruppen oppretter du med Nyhetsgrupper, nyhetsgruppe. Alle sidetyper for nyhetsgruppene ser stort sett like ut, men de brukes som nevnt til ulike ting. Abonnement i nyhetsgruppen I nyhetsgruppen kan man abonnere på det som skjer i nyhetsgruppen. Abo-nnementsfunksjonen som brukes, er den samme som for andre abonnementer på webområ-det. De besøkende skal kunne abonnere på bare det som finnes i nyhetsgruppen. Hvis du vil at de besøkende skal kunne abonnere i nyhetsgruppen, må du aktivere abonnement i sidetypen. Hvis du ikke vil at siden skal kunne velges på "den vanlige abonnementssiden", må du merke av for Ikke vis på abonnementssiden på fanen Avansert informasjon. Nyhetsgrupper, hovedside 1. Merk siden du vil plassere den første siden for nyhetsgruppene under. 2. Opprett en ny side, og velg sidetypen Nyhetsgrupper, hovedside. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva diskus-jonen går ut på, i redigeringsprogrammet. 4. Velg hvilken sidetype som skal brukes for at de besøkende skal kunne skrive innlegg. Her skal du alltid velge malen Nyhetsgrupper, innlegg. 5. Velg å Aktiver abonnement. 6. Velg fanen Avansert informasjon, og velg Ikke vis på abonnementssiden. 7. Merk avkrysningsboksen for feltet Hovedside for nyhetsgrupper for at velge denne siden som hovedside. 8. Lagre og publiser siden.

52 52 Arbeide med maler i EPiServer 4.50 Nyhetsgrupper, kategori 1. Merk den første siden for nyhetsgruppene. 2. Opprett en ny side, og velg sidetypen Nyhetsgrupper, kategori. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva diskus-jonen i denne kategorien går ut på, i redigeringsprogrammet. 4. Velg å Aktivere abonnement. 5. Velg fanen Avansert informasjon, og velg Ikke vis på abonnementssiden. 6. Lagre og publiser siden. Nyhetsgrupper, nyhetsgruppe 1. Merk kategorien du vil plassere denne nyhetsgruppen under. 2. Opprett en ny side, og velg sidetypen Nyhetsgrupper, nyhetsgruppe. 3. Gi siden et navn, og skriv inn nyttig informasjon om hva diskus-jonen i denne gruppen går ut på, i redigeringsprogrammet. 4. Velg å Aktivere abonnement. 5. Velg fanen Avansert informasjon, og velg Ikke vis på abonnementssiden. 6. Lagre og publiser siden.

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6 Brukermanual mittdomene.no. Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innlegg... 6 Tekst... 6 Tekst som aktive linker... 6 Bilder... 8 Enkeltbilder... 9 Flere bilder, gallerier.... 9 Kategorier... 9 Tidsbestemt

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer