KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER"

Transkript

1 INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring s.12 Juleblad 13 XX.indd :03:07

2 «Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt av Far min». (15,15) (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ Hervé Lewandowski I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. I møta våre med ungdom hentar vi ofte fram dette biletet som står saman med andakten. Det passar som hand i hanske med juleevangeliet. Biletet viser Jesus og den egyptiske munken Menas frå ca. år 600. Det blir gjerne kalla «Jesus og vennen hans» og heng i dag i Louvre i Paris. Ofte når Jesus blir skildra i kunsten er han tydeleg større enn menneska som omgir han. Men i dette biletet er dei jamlike. Jesus og munken er omtrent like høge, og Jesus legg handa si rundt munken sine skuldrer. Dei er venner og går vegen saman. Dette er eit bilete om som fell i god jord hos ungdom, fordi det viser venner som bryr seg om kvarandre, der den eine ikkje gjer seg stor på den andre sin kostnad. Jesus vil ikkje vere fjern, men nær. Jesus vil ikkje vere eit uløyst mysterium, men ein venn som gir seg til kjenne og vil vere den fortrulege følgjesveinen gjennom livet vårt. Biletet minner oss om Jesu ord i Johannesevangeliet: Då Jesus blei fødd og lagd i krubba, blei noko av Gud sjølv overgitt i hendene våre. I Jesus kom Gud oss så nær som det er mogeleg. Han blei ein av oss, ein bror og ein venn. Ungdom i dag, som ungdom i går, er opptekne av vennskap. Mange har nære venner som betyr mykje for dei, men mange har også opplevt at venner sviktar. Somme veit kanskje ikkje om dei har ein verkeleg venn. I ungdomsåret 2013 har det vore målet vårt at ungdom, og alle andre, skal få høyre at det her og no finst ein som alltid og under alle forhold vil vere vennen deira, slik han var det for munken Menas for mange hundre år sidan. Jesus er ein venn som ikkje sviktar og som aldri blir klok av skade. Kan du sjå at munken skjeglar litt med venstre auge? Det er neppe ein glipp frå målaren si side. Med eitt auge ser han mot Jesus og med eitt auge ser han på vegen som ligg framfor. Slik fortel biletet noko om kva det er å vere ein kristen. Speler Gud ei rolle i livet ditt? Betyr Jesus noko for deg? Viss ikkje, er det bra at du les dette og får sjå biletet av Jesus og vennen hans. Jesus er vennen som aldri gir oss opp, heller ikkje når vi går bort. Ville det ikkje vore fint å vere vennen hans? Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin 2 Juleblad 13 XX.indd :03:08

3 Ny salmebok Ho har lenge vore varsla, og no kan me endeleg ta ho i augnesyn: Den nye salmeboka. Eit stort og grundig arbeid har vore gjort for å gå gjennom den gamle, plukka ut salmar som er lite brukte og føya til nye. Nemnda hadde eit ynskje om å få inn fleire salmar som høver for trusopplæring, ta inn nye salmar, sjølvsagt frå Noreg, men og frå andre land, og gjera utvalet breiare. Ser me på lista over «nye» salmar, kan me der finna alt frå «gode gamle» barnesongar som «Min båt er så liten» og gospelsongar som «Shine your light» til Erik Bye sin «blå salme» og Haldis Reigstad sin «Du lyser fred over barnet», ein dåpssalme med tone av Eilert Tøsse laga i Og for å skryta litt: Vår eigen komponist har heile 8 tonar inne, berre to mindre enn Henning Sommerro! Og dei som er redde for at me no berre skal syngja nytt og ukjend, kan trøysta seg med at 638 av salmane frå den gamle boka er komne med i den nye. (67%) I tillegg har halvparten av songane i «Salmer 97» kome med, 144 stk. Berre 272 salmenummer har ikkje vore med i DNK si salmebok før. Så berre 27% av den nye boka er nye ting! Og for dei som lurer på språkfordelinga: av dei norske tekstane er 59.4% er bokmålstekstar og 40,6% nynorske. Elles har me inne både samisk, svensk engelsk, kvensk og andre språk, men mange av desse har to tekstar, ja nokon har både tre og fire. Kor tid me får ta boka i bruk i Samnanger, veit me ikkje enno. Soknerådet let saka venta til litt utpå nyåret, før dei har betre oversyn over økonomien for Etterpå må me ha eit soknemøte om saka, for heile soknet skal få seia kva dei meiner når slike avgjerder skal takast. Det er nesten 30 år sidan sist det kom ut ny salmebok så dette er ikkje kvardagskost i kyrkjene våre. Og kva med dei mange hundre salmar og kyrkjelege songar som ikkje fekk plass i den nye boka? No vert det faktisk laga ein database med salmar, der du heile tida kan finna det nyaste av det nye også mange av dei det ikkje vart plass til i boka. Me gler oss! B.H. Guds frelse til verda er komen Guds frelse til verda er komen. Simeon løfter si skjelvande hand, no kan han fara i fred til sitt land, han har skoda Guds son, han er fri! Guds heilage namn vere lova! Guds frelse til verda er komen. Anna fortel om Guds nyfødde son: Sjå, han er her, vår trøystar og von, Gud har gjesta oss no, vi er fri! Guds heilage namn vere lova! Guds frelse til verda er komen. Bodskapen skin gjennom dagar og år, Sonen er her som solrenning klår, han har fridd oss or djupaste natt. Guds heilage namn vere lova! Dette er ein av dei nye julesalmane., nr. 67 i Salmebok 2013, skrive av Gerd Grønvold Saue. Trykt med løyve frå forfattaren. Les om Anna og Simeon i Luk.2, Ny og gamal salmebok 3 Juleblad 13 XX.indd :03:10

4 30 ÅR I SAMNANGER Den 1. august i år var det 30 år sidan organistane våre, Anne-Lise og Eilert Tøsse, tok til i dei nye stillingane sine her i Samnanger, Eilert i halv stilling som organist og Anne-Lise i halv stilling som musikk-rettleiar, som det heitte den gongen. Anne Lise hadde rett nok vikariert ein del her før dette, og det er med eit smil ho minnest første julekonserten ho var med på her. Det var i 1982 og ho var vikar. Dei ulike aktørane hadde fått 20 minuttar kvar til disposisjon, så konserten varte heile 4 timar! Ho nådde ikkje det arrangementet ho skulle vore med på i Bergen same kvelden. Kyrkjebladet møter Anne-Lise og Eilert på orgelgalleriet i kyrkja på Ådland ein fredag ettermiddag for å slå av ein prat om tenesta deira. Dei meiner dei er ofte nok på trykk i ymse samanhengar, men tek likevel mot oss, blide som alltid. Det kjennest naturleg å gå litt tilbake i tida og sjå på kva det var som førte dei til Samnanger. Anne-Lise vaks opp i Alvdal og byrja tidleg å ta pianotimar der. Ho som var læraren hennar, var organist, så det var kanskje der frøet vart sådd til orgelinteressa? I alle fall enda det med at ho var vikar i kyrkjene i Alvdal og Folldal kvar sommar alt frå 14-årsalderen. Etter Tonheim folkehøgskule med orgel som hovudinstrument, vart det musikklina på lærarskulen i Bergen framleis med orgel som hovudinstrument og så orgelutdanning som ho var ferdig med i I Bergen var det ein annan som òg var interessert i musikk, og det var Eilert. Han og Anne- Lise møttest og me forstår at det etter kvart også oppstod «søt musikk» mellom dei! Eilert byrja òg tidleg å ta pianotimar, men gav seg etter 6. klasse som så mange gjer i den alderen. Men Eilert slutta likevel ikkje å spela, men byrja med gitar og klunka framleis på pianoet innimellom. På ein påskeleir i 2. klasse på gymnaset fekk han vera med på ein orgelkonsert, og dermed vakna orgelinteressa. Det vart etter kvart orgelstudium og i 1980 tok han høgare organisteksamen ved Musikk-konservatoriet og byrja så som organist i Nygård kyrkje i Bergen. Men kva var det som gjorde at dei hamna nett i Samnanger? Som nemnt tidlegare hadde Anne-Lise vikariert i Samnanger og spela på det gamle orgelet frå 1885 (i vår kyrkje frå 1919). Organiststillinga hadde vore utlyst før, men ingen kjende seg freista til å koma til eit slikt gammalt instrument. På byrjinga av 80-talet vedtok Slik såg dei ut for 30 år sidan! Biletet er teke 7. august 1983, den siste sundagen det gamle orgelet var i bruk. kommunestyret at det skulle kjøpast nytt orgel med 15 stemmer, men dette vart endra til 17 då dei 17 kommunestyre-representantane ville ha ei stemme kvar! Dermed vart det mykje meir attraktivt å søkja organiststillinga i Samnanger. Både Anne-Lise og Eilert kjende til orgelbyggjar Bruno Christensen og visste at hans orgel var av det beste slaget. Når dei valde å søkja seg til Samnanger, vóg det også tungt at det var på «landet» med nærleik til fjell og fjord, men likevel så nær byen at dei kunne få med det han hadde å by på av kultur. Dessutan hadde Eilert familien sin der. Sjølv om Eilert var bygut, var han ikkje ukjend med bygdelivet etter mange somrar i Rosendal der han óg prøvde seg som dreng. Begge to set stor pris på å vera ute i naturen. Ja, dei seier det er heilt naudsynt å koma seg ut og kopla av frå arbeidet og tenkja på andre ting. Anne-Lise meiner at det at ho hadde fiolin som bi-instrument gjorde sitt til at dei fekk stillinga, framføre eit anna ektepar som også hadde søkt. Men ho legg til at dei har kjent på at det var meininga at dei skulle koma her, at det handla om å «gå i ferdiglagde gjerningar», slik Bibelen seier det. Då dei kom hit, var eldstebarnet Frøydis med «på lasset», framleis i magen til Anne-Lise. Ho vart fødd i januar 1984 etter berre godt og vel 5 månaders arbeidstid. Dermed såg det stygt ut for permisjonspengar for mor, men ved hjelp av vikararbeidet ho hadde hatt, gjekk det akkurat. -Det hadde nok ikkje gått så bra med berre ei halv inntekt å leva av, er dei einige om. Både Anne-Lise og Eilert er takksame og glade for at dei berre hadde halve stillingar då borna var små. Dermed var 4 Juleblad 13 XX.indd :03:11

5 dei fleksible og kunne vera heime med borna. Barnehagedekninga var det så som så med den gongen. Alt første hausten dei var her, starta dei opp med korarbeid blandakoret Samklang. Det var stor oppslutnad om koret, i alle fall blant damene. På første øving møtte ein stor flokk damer og ein mann! Pluss Eilert, då. Det kom nokre fleire menn etter kvart, men det var vanskeleg å motivera mennene til korsong, og etter om lag ti år vart det slutt for Samklang. Men kor-arbeidet tok ikkje slutt for det. Anne-Lise gjekk over i barnekorarbeidet, og saman byrja dei og med prosjektkor, altså eit kor sett saman av interesserte songarar som så arbeider med eit prosjekt over ein kortare periode. Til dei fleste av desse prosjekta har Eilert arrangert songane for kor, og nokre gonger for orkester i tillegg. Dette er eit arbeid som tek mykje tid, men Eilert tel ikkje timar når han arbeider med dette. Og frå arrangøren Eilert er ikkje vegen så lang over til komponisten Eilert. Og komponering har han drive med lenge og mange verk har kome frå hans hand. Då det nye orgelet vart innvigd 27. november i 1983, fekk samningane for første gong høyra eit av verka hans, eit koralpreludium for 6 messingblåsarar og orgel. -Har du tenkt på å verta komponist på heiltid? -Eigentleg ikkje. Tru og kyrkjelyd i samspel med komponistgjerninga er viktig for meg. Det utgjer ein heilskap som eg likar å vera ein del av. I 2005 var han med på ein salmeverkstad på Lia Gard og fekk for alvor smaken av å laga melodiar til songar og salmar. Han fortel at frå barndommen fekk han med seg mykje av salme- og songskatten vår frå mora som song så ofte for dei i heimen. Av dei han har samarbeidd med, nemner han spesielt Kristin Reitan frå Molde, Haldis Reigstad og Anders Holmefjord. Han seier at Kristin Reitan sine tekstar på ein måte frigjorde skapargleda i han. Samarbeidet med henne munna ut i ein konsert i Molde Domkyrkje i Han opplever elles at musikkuttrykket kan verta heilt ulikt alt etter kva for forfattar han samarbeider med. Det gjeld å «lytte etter tekstens tone», som han uttrykkjer det. Me kunne nemnt mange vakre salmetonar han har laga, fleire hundre i talet, og i vår kyrkjelyd er me vortne særs glade i dåpssalmen hans med tekst av Anders Holmefjord. I den nye salmeboka har han fått med heile 8 melodiar! ho på ein så fin måte taklar urolege born som gjer at det kan «koka» skikkeleg rundt henne mange gonger. Ho stussar ikkje med svaret på det: «Eg veit korleis det er å vera barn!» Samningane møter Anne-Lise og Eilert i mange samanhengar, både i glede og sorg. Begge har spela fast på Pensjonisten, først Anne-Lise i omlag 15 år og no Eilert like lenge. Elles er det sjølvsagt først og fremst i samband med gudstenester og andre kyrkjelege handlingar me møter Eilert. Han finn det særs meiningsfullt å spela i gravferder og er glad for at det til vanleg er så god tid ved slike høve her hos oss. Anne-Lise er den som oftast spelar til bryllaup og synest det er fint. -Har de nokon ynskje for framtida? Begge vonar at den nye salmeboka som no er komen, skal verta til inspirasjon og glede for kyrkjelyden og kanskje fornya gudstenestelivet. Me takkar Anne-Lise og Eilert for innsatsen gjennom 30 år i bygda vår og ynskjer begge Guds rike signing over tenesta vidare! ARH Og slik ser dei ut no! Er dei verkeleg 30 år eldre? I Aa Som nemnt tidlegare starta Anne-Lise med halv stilling som musikk-rettleiar i kommunen. Musikkskulen var i sin barndom, men etter kvart auka aktiviteten og stillinga auka med den, og no er ho rektor i Kulturskulen. Ho synest det er ein takknemleg jobb å arbeida med born og unge, og me har sett korleis ho oppmuntrar og finn noko positivt hos alle. Me har ofte lurt på korleis 5 Juleblad 13 XX.indd :03:12

6 Skuleprosjekt i Zambia I 2004 var Samnanger kyrkjelyd med å etablera den frivillige organisasjonen «Soul X Ministries» i Lusaka, hovudstaden i Zambia. Namnet kom frå ungdomsgruppa i kyrkjelyden på den tida Soul X. Soul X hadde då i om lag fem år vore engasjerte i å støtta ei lita kyrkje i det store fengslet Mukobeko i Kabwe, Zambia. «The Bible Christian Church» hadde medlemer som var dømde til døden. Fengslet var dårleg og hjelpa frå Samnanger kom godt med. Det var tørrmat, klede, vitaminar, toalettartiklar, bøker mm. Kontaktpersonen vår heitte Frazer Siansengo, og vart seinare sett fri frå fengslet. Då han vart gjenforent med mor si, Emmah, vart han med i hennar kyrkje Bread of Life, Kanyama i slumbydelen Kanyama i Lusaka. Bønegruppa til Emmah var engasjert i fengselsarbeid for å hjelpa fangar med mat og klede. Dei tok initiativet til Soul X Ministries, med formål å driva besøksteneste i fengsla, ettervern for fangar som kom ut att i samfunnet og hjelpa foreldrelause barn. Medlemskap er gratis, men alle medlemene er venta å yta noko inn i arbeidet. Til gjengjeld får dei t.d. høve til å søkja om hjelp frå «naudhjelpsfondet» me sender ein gong for månaden. Tusen kroner som har hjelpt folk i vanskelege situasjonar med betaling av uføresette utgifter som medisin, gravferd, sjukehusrekningar m.m. Dei får også ei julegåve Frazer Siansengo pr. oktober 2013 På veggen bak han står mottoet til skulen måla: Building a bright future for our children in the community with christian values. som dei brukar til å laga julefest for medlemene. Etter nokre år vaks tanken fram om å hjelpa fattige og foreldrelause barn med skulegong. I slummen er det mange foreldrelause barn. HIV- epidemien har gjort sitt også her, i tillegg til dårleg helsestell og kosthald. Ein gong oppdaga dei at om lag 50 barn mellom 0 og 18 år budde i lag utan vaksne som hadde ansvar for dei. Samnanger kyrkjelyd har engasjert seg i arbeidet med å samla inn pengar til Soul X Ministries for å hjelpa dei å hjelpa andre, både fangar, familiane deira og foreldrelause barn. Konfirmantane i Samnanger har hatt flaskeinnsamlingar og dør-til-dør aksjonar før påske dei siste åra. Det har vore gitt kyrkjeoffer og er oppretta ei gjevarteneste til denne skulen som til slutt fekk namnet «Faith Trust School». 59 elevar er no innskrivne ved skulen. Dei er mellom tre (!) og tolv år. Skulesystemet i Zambia er slik at barna kan begynne allereie som treåringar. Det blir som ein barnehage, men med meir fokus på opplæring. Landet har 73 ulike språk, så barna lyt læra seg både swahili og engelsk før dei kan begynna med opplæring i skulen. På Faith Trust School betalar elevane skulepengar ettersom dei føresette har råd til. På skulen får dei i tillegg til 6 Juleblad 13 XX.indd :03:13

7 undervisning, også eit måltid varm mat, hjelp med hygiene og skuleuniform. For elevane betyr det at dei kan eta to måltid om dagen i staden for eitt, og at dei har heile og varme klede (det kan vera ganske kaldt i Zambia deler av året ned i ti grader) For å hjelpa enno fleire barn til skulegong, samarbeider Samnanger kyrkjelyd og Soul X Ministries frå hausten 2013 om ei fadderordning der ein ved å betala 100 kroner for månaden, kan sikra skulegang for eit barn i Kanyama-slummen. Dette hjelper også resten av familien til barna. Mange familiar har tatt til seg foreldrelause slektningar eller avdøde naboar sine barn. Det at barna kan få hjelp med skulepengar, kan vera avgjerande for om dei i det heile får noko skulegong. I tillegg får dei altså mat, klede og opplevingar. Dei reiser på ekskursjon til Mundawanga - dyrehage, botanisk hage og leikeplass - ein gong for året, og får delta på fellesarrangement for skulane i Kanyama, t.d. ved semesterslutt og nasjonaldag. Dette er med og gir verdigheit og auka livskvalitet til elevane, men også til dei som er med og driv skulen, og til dei to lærarane og to assistentane som er tilsette. Lønstilhøva i Zambia er annleis enn me heldige nordmenn er vande med! Arbeidskraft er billig. Dei to lærarane får lønsauke frå nyttår, og då vil dei få ei årsløn på 12 tusen kroner Assistentane har kr 650 i månadsløn. Frazer Siansengo har gifta seg med Matildah. Saman har dei tre barn, Frazer jr, Lydia Grace og Joshua. Dei bur saman med Emmah i eit hus som vart bygd av pengar samla inn av Soul X gjengen for nokre år sidan. Frazer er leiar for Soul X Ministries, og vert vel omtala av medlemene. I tillegg til å drifta skulen, driv Soul X Ministries framleis med å hjelpa dei fattigaste i slummen, og prøver også å yta hjelp til fangar i Lusaka Central Prison. Dei er svært glade og takksame for hjelpa dei får frå Samnanger, som har gjort at dei har kunna reisa seg og få bety noko for andre. Stor takk til alle i Samnanger som er med og støttar skuleprosjektet i Zambia ved ulike høve og på ulike måtar, og me håpar at enno fleire vil vera med å gi pengar til dette gode føremålet! Viss du ønskjer eit fadderbarn, kostar det kr 100 kvar månad. Du vil få namn og bilete av fadderbarnet ditt. Legg sjølv inn automatisk trekk til kontonr Merk betalinga «fadder». Bruk same konto til gåver eller faste trekk utan fadderbarn. På førehand takk, og riktig god jul! Hilde M. Aarvik Å verta fotografert er ein alvorleg ting synest Agness, William og Thelma, alle elevar ved Faith Trust School. 7 Juleblad 13 XX.indd :03:13

8 Kvifor skal kyrkja bry seg om miljøvern? Jorda vår har feber - ho viser tydelege sjukdomsteikn og det er vår skuld! Dette er ikkje tvilsame påstandar som enkeltforskarar dreg fram, men godt dokumenterte undersøkingar som over 97% av forskarane på området er samde om. Dei som forskar på klimaet vårt, seier at det aldri før har vorte så mykje varmare på jorda over ein så kort periode. Forskarane er også einige om at rundt 80% av denne oppvarminga er skulda opphoping av drivhusgassar i atmosfæren, på grunn av forbrenning av olje, kol og gass forskarar frå heile verda på ulike fagfelt, sit i FN s klimapanel - desse er samde om at klimaendringne stort sett er menneskeskapte. Dei seier også at konsekvensane av klimaendringane vil føra til dramatiske endringar i menneska sine levevilkår og i alle økosystem. Kva kan skje? Kva konsekvensar får klimaendringane? Nedsmelting av fastlands-is t.d. på Grønland, Antarktis, og andre isbrear kan føra til stigning av havnivået. Stig havet med 1m vil t.d. 21% av Bangladesh verta oversømd og 20 millionar folk vert heimlause. I mange andre land vil også store delar verta liggjande under vatn. Nedsmelting av isbrear vil og føra til at folk som lever i elvedalane langs dei store elvane som kjem frå breane, vil missa livsgrunnlaget sitt. Dei vil missa drikkevatnet sitt og vatn til avlingane sine. Store folkegrupper må difor Kvifor skal me kjøpa, bruka og kasta mindre? For at me ikkje skal verta så mette at me gløymer Gud og gløymer å setja pris på ting. For at ikkje jorda vår skal verta endå sjukare og meir feberheit. For at andre skal verta mette nok og sleppa og lida, stela og oppleva seg gløymde av Gud. Sunniva Gylver. prest leggja ut på flukt. Globalt vil mange frå problem med å dyrka jorda. Artar og økosystem kan verta trua. Tørke kan ramma store jordbruksområde og ørkenområda vil spreia seg. Område med mykje nedbør kan få meir, det vil verta meir ekstremvêr, hetebølgjer, flaumar, syklonar og orkanar. Dette merkar me alt no.. Desse endringane er urettferdige. Medan me i dei rike landa står for største delen av utsleppa som øydelegg klimaet, er det dei fattige landa som får merka dei største konsekvensane. For det første ligg dei fleste av desse landa i subtropiske og tropiske strøk som vil verta hardast ramma av ekstremvêr. For det andre livnærer 75% av dei fattige seg av jordbruk og husdyrhald og er avhengige av at jorda der dei bur kan dyrkast i framtida. Dessutan har dei fattige landa mindre midlar til å setja i verk sikringstiltak for katastrofar. Det er på høg tid at me som er i den rike delen av verda, byrjar å innsjå at vårt forbruk øydelegg jorda, og byrja tenkja på kva me kan gjera for å stoppa denne utviklinga. Når nokon kjøper, brukar og kastar altfor mykje, då ber det med seg død ein anna stad, seier Sunniva Gylver, som er prest. Kvifor skal me kjøpa, bruka og kasta mindre? For at me ikkje skal verta så mette at me gløymer Gud og gløymer å setja pris på ting. For at ikkje jorda vår skal verta endå sjukare og meir feberheit. For at andre skal verta mette nok og sleppa og lida, stela og oppleva seg gløymde av Gud. Kvifor skal kyrkja bry seg? Men kva har dette så med kyrkja å gjera, kvifor skal dei engasjera seg? Nokon seier at kyrkja ikkje burde involvera seg i slike politiske saker som klimaendringar, kva seier du om det? Spørsmålet vart stilt til Desmond Tutu, pensjonert afrikansk erkebiskop. Eg blir så lei av å høyra det der, seier han. Det finst ikkje ein del av livet som ikkje er viktig for Gud. Eg lurer alltid på kva for Bibel dei menneska les. Den Bibelen eg les, fortel om ein Gud som bryr seg om alle. Generalsekretærane i Misjonsselskapet, Normisjon og Misjonssamandet har saman gått ut og oppmoda politikarane til å ta klimakrisa på alvor. Dei seier at klimakrisa ikkje kan løysast utan ein ny samfunnsmodell som gjer mellommenneskeleg velstand utan framleis økonomisk vekst for oss rike. Siterer litt frå deira appell: Som kristne og ledere for Norges største misjonsorganisasjoner vil vi vise til vårt felles ansvar. En samlet kristen kirke vil gjøre en forskjell i verden. Hemmeligheten er fellesskapet. Å forplikte seg til et fellesskap er radikalt. Det er 8 Juleblad 13 XX.indd :03:14

9 avgjørende på veg til ei bærekraftig framtid. Vi ønsker å løfte fram gode, kristne idealer: nøysomhet, nestekjærlighet, arbeid, hengivelse. Dette er verdier med bærekraft, og de viser oss en annen forståelse av velstand som minner om den shalom som omtales i Det gamle testamentet, en rettferdig fred som søker fellesskapet og vår nestes beste. Som mennesker har vi en tendens til å ville ta Guds plass. Alternativet er å vende seg til Gud og gjennom bønn søke trøst for motløshet, hente ressurser til engasjement og søke tilgivelse for våre synder. Slik vil vi vende oss fra et forbruk som belaster Guds skaperverk og gjør oss til avgudsdyrkere. I bønn åpner vi oss fra Han som kan forvandle menneskers hjerter og deretter samfunnet og de maktrelasjoner som preger dette. Dette sa altså tre misjonshøvdingar! Når leiaren i Frikyrkja, Arnfinn Løyning, vert spurd om kvifor klimasaka er viktig for han, seier han; Det er så enkelt at jeg tror på Gud Fader den allmektige, himmelens og jordens skaper. Det er rett og slett så enkelt. Det er en integrert del av troen, det å vere kristen, det å vere et menneske. Det henger uløselig sammen med alt. Mennesket er en del av skaperverket, vi er en del av naturen Og da angår dette oss i aller høyeste grad, seier han. I 2007 vedtok kyrkjemøtet som er det øvste organet i Den Norske Kyrkja, at det skulle setjast i gang ei 10-årig berekraftreform for endringar i kyrkje og samfunn. Dei starta eit prosjekt som heiter skaperverk og bærekraft, og er eit felles kyrkjeleg tiår for endring i kyrkje og samfunn og eit økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp kyrkja. Målet er at prosjektet skal prege det kirkelige livet både i konkret arbeid og i plan- og strategiarbeid. seier dei. Mykje vert gjort for å endra haldningar og få kyrkjelydane med på å jobba for haldningsendring. Klimakirken er ein nettstad der det kan hentast informasjon og inspirasjon. Her finn ein også studieopplegg for bærekraftig utvikling, global rettferd og lokalkyrkjeleg ansvar. Dei oppmodar også kyrkjelydane om å verta grøne. Me i Samnanger har no registrert oss som Grøn kyrkjelyd. Det me har gjort er å forplikta oss på 25 enkle tiltak, mange av dei var alt i funksjon. Td. har me i mange år kjøpt Fair Trade-kaffi, sortert boss og sløkt lyset og dataen når me går heim. Men me forpliktar oss også på å integrera forbruk og rettferdsperspektiv i undervisning og trusopplæring og arrangera minst ei gudsteneste i året med fokus på miljø og forbruk. i Noreg i framtida, - med store klimaproblem vil matproduksjonen globalt gå ned. Men det er og viktig at me alle prøver å tenkja over kva me kan gjera for rettferd og berekraftig forbruk. Byrja i det små, kjøpa økologiske Fair-trade-bananer i staden for vanlege, sykla eller gå av og til i staden for å køyra. Ta toget til byn i staden for å køyra heile vegen, kjøpa brukt i staden for nytt av og til - eller lat vera å kjøpa ting du ikkje treng. Sorter boss og lever til gjenvinning. Slike småting er enkle å gjera og kan vera med og snu straumen. Når alt kjem til alt, er det summen av det enkeltmenneske gjer som kan gjere ein skilnad. Kva kan me gjera? Ja, det er viktig at politikarane våre sentralt tek ansvar og vedtek tiltak som gjev mindre CO2utslepp. Og det er viktig at politikarane lokalt ikkje byggjer ned den dyrka jorda me har, me kjem til å ha bruk for å dyrka meir mat 9 Juleblad 13 XX.indd :03:16

10 noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for Fargelegg biletet av Jesus i krybba Kva dyr gøymer seg bak julepresangane? Svar: 1) Ape, 2) Papegøye, 3) Sjiraff, 4) Slange, 5) Leopard, 6) Zebra, 7) Elefant, 8) Løvefamilie, 9) Nesehorn, 10) Tigerfamilie, 11) Flamingo, 12) Krokodille 10 Juleblad 13 XX.indd :03:17

11 for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna Skriv inn orda i rutene etter bileta. Då får du eit nytt ord loddrett i dei gråe rutene. Vismennene følgde Kryssord Rebus - nte -i - bs - ter D - ss -ukke - s + -g -b! 11 Juleblad 13 XX.indd :03:17

12 Hjelp oss med trusopplæringa! Alle born som er døypte, skal få trusopplæring i kyrkja. På skulen lærer dei om kristendom og andre religionar, men trusopplæring for dei døypte borna, skal kyrkja sjølv ta seg av. Eit stort arbeid er i gang med å laga ein plan der alle døypte born frå 0-18 år kvart år får invitasjon til ei TO-samling i kyrkja. Dette er noko som kyrkja sentralt har bestemt og me får ein del statlege midlar til føremålet. Nokre tiltak har me hatt lenge, som 4-årsbok og samling for 6-åringane. Noko har me teke til med dei siste åra, som Kompisleir, Lys Vaken og Tårnagenthelg. Noko er i startfasen, som konfirmant-reunion for X-konfirmantar. Men det står mykje att enno før alt er på plass. Korleis skal me som kyrkje greia å gjennomføra alle desse tiltaka? Me er sjølvsagt avhengige av mange frivillige medarbeidarar. Heldigvis har me fått mange positive svar på å hjelpa til med ulike ting, men me kjem til å ha bruk for fleire. Nokon må og ha ansvar for å planleggja, organisera, senda ut invitasjonar, kjøpa inn materiell, føra lister og rapportera. osb. Me har no to tilsette for trusopplæringa: Ein kyrkjelydspedagog i 50 % og ein barnearbeidar i 30%. Me har og nokre medarbeidarar som vert løna for å hjelpa til med Kompis som går på føremiddagstid. Det er for knapt med tid innanfor desse små stillingane til å rekka over alt som skal gjerast. I fyrste omgang har soknerådet bestemt at barnearbeidarstillinga skal aukast til 40% frå januar i år. Men då er spørsmålet: Greier me utgiftene? Det einaste av trusopplæringa som vert finansiert av kommunale midlar, er noko av konfirmantarbeidet. Me har knapt 300 tusen i statlege midlar, og 110 tusen i gjevarteneste frå kyrkjelydsmedlemer. Klokkarane våre arbeider gratis, og To blide jenter på Lys Vaken i november; Amalie og Lisa lønsmidlane dei skulle hatt, går også til dette arbeidet. I tillegg samlar me inn midlar gjennom offer i gudstenestene. Dette er likevel ikkje nok. Me manglar rundt 100 tusen for å kunna dekka det planlagde budsjettet for No vil me gå ut og oppmoda alle som set pris på det som kyrkja gjer for borna i Samnanger, til å vera med og hjelpa oss: Gje pengar eller tid! Kan du avsjå nokre kroner i månaden til trusopplæringsarbeid? Får me 30 stk. som gjer 200 kr. kvar i månaden, vert det kr i året. Det hadde vore til stor hjelp for oss. Lag eit fast trekk i banken til konto på den summen du ynskjer å gje, og meld frå til kyrkjekontoret at du ynskjer verta gjevar. (Sjå s. 19 for adresser.) Har du tid til overs og engasjement for born og unge? Me kan finna ei oppgåve i trusopplæringsarbeidet som passar for deg. Er du pensjonist eller har fri om onsdagen? Er du flink til eit eller anna du kunne tenkja deg å læra vekk? Spøta, baka, trylla, snekra, syngja, teikna +++ Då kan du vera med «kompisane» og ha eit lite «kurs» der. Meld deg til kyrkjekontoret! Me har bruk for deg! B. H. 12 På Kompis er det mat å få. Denne gongen er det fisk, potetstapp og og grønsaker gutane kosar seg med! Juleblad 13 XX.indd :03:19

13 året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk - januar februar Januar starta med Alphamiddag. Her held konfirmantane Helene og Nora på med å laga velkomstdrinkar til gjestane. Festleg bord var det også i påskehelga, då me hadde kveldmat saman på skirtorsdag som vanleg. (Til høgre) mars april Sam sam 26. april hadde me eit korprosjekt soim heitte Oh happy day! Solhild Røen Hauge var solist her, og prosjektkoret kosar seg i bakgrunnen. I april hadde me også Barnas misjonsdag i kyrkja på Ådland. Misjonær Turid T. Amenya held andakt 13 Juleblad 13 XX.indd :03:22

14 året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk - Mai er tid for konfirmasjon. Dette biletet er frå samtalegudstenesta Frå v. Sandra Gundersen, Helene Lemme, Nora Grønsdal og Astrid Marie Foss. I slutten av mai gjekk turen til Wallemtunet på kyrkjelydshelg. Midt i blinken for både små og store! mai O.Aa I juni var det Sætrastemna med trekkspel til både kyrkjeorgel og underhaldning etterpå. (T.v) Anne Lise Tøsse og Reidun Tunes kosar seg i sola. Fint sommarver var det også i august, då det var familiemix på Neset etter gudstenesta. Grilling høyrer med. august juli juni september 15. september var det søndagsskulens dag og utdeling av bok til 4-åringane. Trengsel når soknepresten skal finna bøker til alle. O.Aa 14 Juleblad 13 XX.indd :03:26

15 F.M.E. november året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk - oktober Kompisane laga til marknad i gymsalen til inntekt for skuleborn i Zambia. Dei fekk inn over seks tusen kroner! T.Je. 30-års-jubileumskonsert for orgelet (og organistane) i kyrkja på Ådland 1. november. Bach var temaet denne dagen, og både kor, korps og solistar var med. På galleriet bytte Eilert og Anne Lise på å traktera orgelet. Under Syng Therese Ervik og Veronica Rosseland på ei storsamling i kyrkja på Haga Sam. Sam. desember På Lysmessa 1. søndag i advent, tek både konfirmantar og dei borna som har vore på Lys Vaken del. I Aa I Aa 15 Juleblad 13 XX.indd :03:29

16 Kjem i 2014 Nytt Alpha-kurs Samnanger sokneråd inviterer sambygdingane sine til middagsselskap, med kaffi og kaker tysdag 7. januar kl i kyrkja på Haga. Informasjon om Alpha-kurset. Påmelding til kyrkjekontoret innan 3. januar. Alle som leitar! Alpha-kurs er for alle som vil vita meir om kristen tru, som lengtar etter å høyra til i eit kristent fellesskap. Det er ein stad for spørjande menneske, søkjande menneske og eit pusterom for travle menneske. Meir info på middagen 8. jan. Læring og latter. På Alpha-kurset går det også an å ha det moro samtidig som ein lærer om den kristne trua. Aktuell, utfordrande undervisning og samtale blanda med humor og alvor. Gammal kunnskap får nytt liv Pizza og pasta, i alle fall mat :) Kurskveldane tek til med eit godt kveldsmåltid. Dette er ein fin anledning til å verta kjend med dei andre på kurset og få nye vener. Hjelpa kvarandre! I små grupper kan me hjelpa kvarandre med å finna svar på vanskelege spørsmål. Samtalane kan gå djupare, du kan få hjelp med spørsmåla dine.det handlar om liva våre, det meiningslause, det uforståelege, men også det som gir meining. Det handlar om håp, ein annan dimensjon, ein open himmel. Alt du vil vita! Ingen spørsmål er for store eller for små, for vanskelege eller for dumme. På Alphakurset vil du bli teken på alvor med spørsmåla, ideane og tankane dine. Her kan ein setja ord på tru og tvil utan å bli pådytta noko meining. Velkomen! Korprosjekt med Ruben Espelid I vår vert det korprosjekt i samarbeid med Ruben Espelid. Nokre hugsar han kanskje frå då han hadde ein fin julekonsert i kyrkja på Ådland for 2 år sidan. No vert han altså med på korprosjekt, der han vel ut songar frå sitt repertoar, - så arrangerer Eilert Tøsse dei slik at koret kan syngja saman med han. Ruben kjem òg til å syngja nokre songar solo. Konserten vert 28. mars og øvingane tek til den 6. Det vert 4 øvingar, og så konsert. Dette vert kjekt! Me vil oppmoda nye og gamle korsongarar til å melda seg på til kantorane våre, - no eller når ivitasjonen går ut i februar.. 16 Juleblad 13 XX.indd :03:30

17 E.OLDERVOLL REGNSKAPSKONTOR 5652 Årland Kyrkjebladet vil ynskja lesarane sine ei velsigna julehøgtid! Vel møtt i kyrkja i jula. INKA FOT- OG KROPPSTERAPI Kari: Elin: Samnangerheimen, Haga dekorina blomster & interiør Tlf THOMAS EIKELAND Betongentrepenør Tlf Mo Gåsdal, 5650 Tysse. Tlf.: Fax: Sløyser, skottrenner, tak- og veggbeslag. Det klippes og bukkes etter standard eller oppgitte mål. - K.I. SVENSDAL A/S Graving - transport Tlf. og faks: KRO OG MOTELL 5652 ÅRLAND Tlf. lager Bjørkheim Tlf. kontor Eidsvåg Juleblad 13 XX.indd :03:32

18 A.S.SAFA - SAMNANGER FABRIKKER 5650 Tysse Tlf Telefaks VAAGE SERVICES Motorreparasjonar. Alt i sveising Rolvsvåg Tlf SAMNANGER TAXI Tlf Mob Lakslia 14 - Borgstova - Indre Arna Står til teneste med alt ved dødsfall Døgnvakt SAMN. FYSIKALSKE INSTITUTT Off. godkjent fysioterapeaut Geir Næss Timebestilling SAMNINGEN Ting Samningen du også! SOLHEIM AUTOSERVICE A/S Bjørkheim PÅ TYSSEKAIEN - TLF SAFA-UTSALGET 5652 Årland Transport og graving Tlf Mobil K. THARALDSEN Maling / tapetsering NORDVIK ELEKTRO AS Autorisert elektroinstalatør Avdeling Samnanger Telefon: TYSSELAND Smie og mekanisk verkstad Tlf Mobil KIWI BJØRKHEIM Mandag - lørdag 7-23 Telf Juleblad 13 XX.indd :03:32

19 Samnanger kyrkjelyd Kyrkjelydskontoret: Telefon: Fax E-post: Postadresse: Hagabakkane 1, 5650 Tysse Kontortid: Måndag -fredag: kl Om du vil treffa nokon særskild, er det lurt å ringja på førehand. Alle er ikkje på kontoret kvar dag. Gudstenester i jula Julaftan kl Ådland Familiegudsteneste Solosong av Linn Borgny, Benjamin og K.I. Røen Offer til Kirkens Nødhjelp Julaftan kl Haga Familiegudsteneste Solosong av Siri Aarvik Samnanger Skulemusikklag spelar Offer til Kirkens Nødhjelp Juledag kl Ådland Høgtidsgudsteneste Dåp Solosong av Helene og Rebecca Schmidt Blåsargruppe tek del Offer til Misjon uten grenser 29. desember kl Haga Gudsteneste Nattverd Offer til Haga kyrkje Nyårsdag kl Haga Gudsteneste Nattverd Offer til Åpne Dører Juletregang etter gudstenesta Tilsette: Kontortelefon Privattelefon Sokneprest: Audun Aase Dagleg leiar: Britt Haukanes Leiar for barne- og ungdomsarbeidet: Tor Vilhelm Tysseland Barnearbeidar : Line Bjørhovd Kantorar: Anne Lise og Eilert Tøsse, Sekretær og kyrkjetenar Haga: Bente L.D. Bødker Kyrkjetenarar Ådland: Finn Moss Kyrkjegardsarbeidar: Hans Tysse Soknerådsleiar - Åshild Aadland Haga Kirkens S.O.S. Tlf Kyrkja sin nattfilial - døgnope. Her får du snakka med ein prest / sjelesørgar, gjerne anonymt om du vil. E-postteneste: Vitjing i heimen For dei som ikkje kan koma til kyrkje, kan soknepresten halda nattverd i heimen. Om nokon ynskjer samtale/ sjelesorg eller skriftemål, kan dei også ta kontakt. Presten har sjølvsagt teieplikt. Barnedåp Alle foreldre som er medlemer av DNK, får sendt ei orientering om dåpen straks kyrkjelyds-kontoret har fått fødsels-melding. Dåpssøndagane vert kunngjorde i kyrkjekalenderen og på heimesidene våre. Elles er det berre å ta kontakt med kontoret. Gjevarteneste Gåver til konto: Trusopplærings-stillinga: Prosjekt Haga kyrkje: Prosjekt Zambia: Kyrkjeblad for Samnanger Redaksjonsnemnd: Bente Dyrøy Bødker, Anlaug Røen Hauge Redaktør: Britt Haukanes Takk til alle som har lånt oss bilde! Foto merka Sam er teke av Samningen, I Aa av Inge Aasgaard, FME av Fred Morten Ervik, O.Aa av Olav Aarvik og TJe Av Tor Jellestad Heimeside 19 Juleblad 13 XX.indd :03:33

20 Returadresse: Samnanger kyrkjekontor Hagabakkane 1, 5650 Tysse Vel møtt til faste aktivitetar i kyrkjelyden Søndagsskular Babysong Song musikk og rørsler med dei minste. Annakvar måndag i kyrkja på Haga. Aldersgruppe: 0-1 år. Oppstart etter jul: Sjå lysing i Samningen. Kompis Ein plass å vera etter skulen. M.a. mat, spel, musikk, aktivitetar, on line, leksehjelp, vera med venner.haga kyrkje ons Pris 150 pr. mnd. Påmelding til barnearbeider Line Ei hjelp for heimane med dåpsopplæringa. Søndagsskulane følgjer opplegget Sprell levande. I Haga kyrkje under gudstenestene. I Nesodden bedehus kl For datoar, sjå lysingar i Samningen. Barnekor Glad song med borna. To korgrupper: 4 år tom.1.klasse og King Sing for klasse. I Tysse bedehus, tysdagar kl (Arr: Samarbeid mellom Misjonsforsamlinga og kyrkja.) Basement For vaksne: LOVSONG OG BØN Haga kyrkje. Måndagar kl PROSJEKTKOR 2 gongar i året. I vår: Prosjekt med Ruben Espelid SAMTALEGRUPPER/ SMÅGRUPPER Ynskjer du vera med i ei gruppe, ta kontakt med soknepresten Juleblad 13 XX.indd 20 Rusfri open ungdomsklubb med café. PS2 med Band Hero, biljard og andre spel, lovsong, musikk og prat i kosekroken. Frå og med 8.klasse. Anna kvar fredag i kyrkja på Haga. I partalsveker. Oppstart fredag 10..januar :03:36

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Barnekorene i Korskolen, Åsane menighet, har i flere år arrangert loppemarked. I år var det jentekoret Magnificat med

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer