ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

2 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage - skole s. 6 Samarbeid barnehage - hjem s. 7 Tema Lille larven Aldrimett s. 7 - Avdeling Tusenfryd s. 8 - Avdeling Solsikke s. 9 - Avdeling Hvitveis s Avdeling Blåklokke s. 13 Vurdering s. 15 Faste aktiviteter s. 16 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 2

3 Historikk: Nykirken menighetsbarnehagen har eksistert fra 1891, og er landets eldste menighetsbarnehage og Bergens nest eldste barnehage. Den har en fin og sentral beliggenhet på Nordnes. Barnehagen eies nå av Bergen Kirkelige Fellesråd. Årsplanens funksjon: Årsplanen er et arbeidsdokument og arbeidsredskap for den pedagogiske virksomheten i vår barnehage. Den gir også viktig informasjon til foreldre om det som skjer i løpet av barnehageåret. I forkant har foreldre anledning til å påvirke årsplanens innhold gjennom Samarbeidsutvalget som godkjenner årsplanen. Årsplanen gir i tillegg viktig informasjon til eier og Bergen kommune som har tilsynsmyndighet. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og i vår egen langtidsplan gjeldende for Omsorg: En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. (rammeplan kap. 2.1) Hos oss har nye barn fra første dag en primærkontakt som passer spesielt på at barnet har det bra, og at det finner seg til rette i barnehagen. Personalet legger vekt på å skape trygghet for barna ved sin tilstedeværelse der barna er. Vi legger til rette for at barna får gode omsorgsrelasjoner som gir dem nærhet og tilhørighet, noe som igjen fører til trivsel og gode opplevelser i barnehagehverdagen. Det bidrar til trivsel og gode opplevelser barnehagehverdagen. Vi legger vekt på å ha tid til hvert enkelt barn, og støtte det på dets premisser og forutsetninger i alle hverdagens aktiviteter. I august har vi spesielt fokus på vennskap og trygghet når nye barn tilvennes i barnehagen. Gjennom programmet Steg for steg som bl.a. brukes i samlingsstundene, lærer barnet om det å ha omsorg for andre, og å ta imot omsorg. Når vi jobber med årets tema; den lille larven Aldrimett, blir aktivitetene tilrettelagt for de ulike aldersgruppene, og vi tar hensyn til det enkelte barns ståsted og interesser. Danning: Danning er et videre begrep enn oppdragelse. Danning er en kontinuerlig prosess som bl.a. handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. (rammeplan kap. 2.1) Målet er at barnet gjennom barnehagetiden får livskunnskaper som gjør det godt rustet til å møte verden utenfor barnehagen. Det viktigste vi gir barnet er en god selvfølelse; det at 3

4 barnet opplever seg verdifullt i kraft av den personen det er, og ikke i kraft av hva det kan. Det bidrar til å gi barnet selvtillit, og i fortsettelsen mestringsfølelse. Gjennom temaet dette barnehageåret; Den lille larven Aldrimett legger vi til rette for at barna får utvikle kunnskap om insekter, farger, frukter, former, ernæring, ukedager, størrelser og kontraster. I prosessene får barnet mulighet til å danne sine egne oppfatninger av det de lærer og opplever, og ta det med seg videre. Temaene gir mulighet for nysgjerrighet, refleksjon, meningsdanning, og økt kunnskap. Det at hele barnehagen har felles tema, er med på å øke fellesskapet i barnehagen. Barnet får danne seg selv i samspill med andre. I arbeidet med temaet er de 7 prinsippene for godt samspill (Dialog) nyttige verktøy: 1. Vis at du bryr deg om barnet. 2. Juster deg til barnet. 3. Snakk positivt om det barnet gjør eller er opptatt av. 4. Gi ros og anerkjennelse. 5. Felles fokus. 6. Gi mening. 7. Sett positive grenser. Lek: Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. (rammeplan kap. 2.2) Barnehagen bidrar til at barna får nok tid, rom og mulighet for lek både inne og ute. Leken har også et læringsperspektiv. Den har engasjement og i leken skapes sosialt fellesskap og utprøving av tanker, bevegelser og læring. I leken får barna også lære å forhandle. Det gjelder ofte forhandlinger om leketøy. Leken foregår både ute og inne, og veksler mellom å være barnestyrt eller voksenstyrt. Gjennom lek fremmes barnets utvikling på alle områder; ikke minst utvikler leken barnas sosiale ferdigheter. Det er barnet som har kontroll over sin medvirkning i leken, og tar ansvar for den. Det er i leken barna skaffer seg venner, og utvikler og styrker sin identitet og selvfølelse. Dette barnehageåret får barna leke i nye omgivelser både ute og inne, da restaureringen av barnehagen nå er ferdig. Barna får mulighet til å gjøre seg kjent med det fysiske miljøet, og sammen med de voksne finne ut hvor de forskjellige lekeaktiviteter skal foregå. Den lille larven Aldrimett får også en sentral plass i barnas lek dette året. Barnas innspill i leken tas på alvor 4

5 Læring: Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. (rammeplan kap. 2.3) Læring skjer på ulike områder gjennom hele barnehagedagen. Læring foregår i det daglige samspillet med andre barn og voksne, gjennom lek, danning og omsorg. Vi bruker filosofi som et hjelpemiddel til læring. Ved å undre oss sammen med barna over alle typer spørsmål som dukker opp i løpet av en dag, og ta utgangspunkt i barnas interesser, undersøker vi, stiller spørsmål og finner svar som barna blir tilfredse med. Denne fremgangsmåten blir også brukt når barna blir kjent med den lille larven Aldrimett; prosessen fra å være et lite egg på et blad til å bli en larve for så å ende opp som en sommerfugl er fantastisk og lærerik. Vi utdyper også det som foregår på hvert stadium av prosessen. Formidling av aktuell og relevant kunnskap legger grunnlaget for nye spørsmål og søken etter mer viten også når det gjelder den lille larven Aldrimett. Barns medvirkning: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. (rammeplan kap. 1.5) Barna blir tatt med på råd om for eksempel hvor de har lyst til å være i utetiden, de får komme med ønsker om varmmat og om organisering av lek inne. De eldste barna får anledning til å ha samlingsstund for de andre barna på avdelingen hvis de vil det. Hver dag er det ordensbarn som har ulike oppgaver å gjennomføre; det opplever barna som betydningsfullt. De får være med å velge sanger som synges på aldershjemmet. De eldste barna er faddere for de yngre barna, og videreformidler kunnskap de selv har fått, til fadderbarna. Førskolebarna får selge kaffe, saft, boller og kaker på barnehagedagen, i tillegg til at de får selge produkter laget av alle barna. Alt til inntekt for fadderbarnet. Det gjør dem stolte. Vi voksne lytter til de ulike signalene som blir gitt; både de verbale og de nonverbale som må leses av kroppsspråk. Barna har rett til å påvirke sin egen hverdag. De gis rom og tid til å få komme med egne tanker og ideer rundt de ulike aktivitetene i forbindelse med årets tema, for eksempel: Lage egne larver hvordan vil jeg at min larve skal se ut, hvilket materiale vil jeg bruke, hvilken farge skal den ha. Vi lager fruktbilder vil jeg klippe ut frukter fra blad, vil jeg tegne frukter, vil jeg fargelegge frukter, vil jeg male frukter, vil jeg lage frukt av filt etc. 5

6 Inkluderende fellesskap: Barn under opplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, og barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet. (rammeplan kap.1.9) I barnehagen får barna kunnskap om ulike kulturer for dermed lettere å akseptere ulikheter. De lærer å ta hensyn til hverandre uansett bakgrunn og at alle er like mye verd. Vi lager en plakat med ordet VELKOMMEN på alle de språk barna i barnehagen bruker. Barnas nasjonaldager blir markert i barnehagen. Målet er at barna utvikler toleranse, interesse og respekt for hverandre. Barna får erfaring med å kunne sette egne behov til side, og handle til beste for andre. Her er Steg for steg programmet til god hjelp ved at ordene som blir sagt, gir mening til barna ved at man samtidig ser plansjer av barn i ulike situasjoner. Barnehagen har et fadderbarn gjennom SOS - barnebyer, og det synliggjør for barna hvordan vi kan hjelpe andre som ikke har det så godt som oss. Inntekter fra Barnehagedagen, går til fadderbarnet. Overgang barnehage og skole: Vi har et godt og innarbeidet samarbeid med Nordnes skole. Rektor inviterer alle barnehagene i nærmiljøet til møte tidlig på våren. Styrerne informerer skolen om tema for inneværende barnehageår, og gir årsplan til skolen. Dette for at skolen har informasjon om at de barna som begynner på skolen høsten 2013, har jobbet med temaet den lille larven Aldrimett i mange ulike varianter. Skolen stiller forventninger til barnehagen om praktiske forberedelser til skolestart; vi har fokus på at barna får mulighet til å bli selvstendige med av- og påkledning, toalettbesøk, turtaking etc. Førskolebarna får komme på et besøk på skolen i løpet av våren sammen med barnehageansatte. De får være sammen med 1. klassingene fra kl.8.30 til kl.12. Barna får en positiv opplevelse av hva det vil si å gå i 1. klasse, og det er med på å ufarliggjøre skolestarten. Barnehagen innviterer til overføringsmøter dersom det er barn med spesielle behov. På møtene deltar foreldre, rektor, undervisningsleder, leder for SFO, styrer og pedagog. 6

7 Samarbeid barnehage hjem: Vi legger til rette for at foreldre får mulighet til å føle seg velkommen i barnehagen vår, og at de er trygge når de overlater sine barn til oss. Vi etterstreber derfor en god og åpen dialog mellom personalet og foreldre. Den starter med et foreldremøte for nye foreldre om våren, og fortsetter med en begynnersamtale den dagen barnet begynner i barnehagen. I fortsettelsen er det viktig med gjensidig informasjon om det som angår barnet. Hver høst er det et felles foreldremøte hvor også presten deltar, og det avsluttes med at foreldrene samles på de respektive avdelingene. Foreldrene får tilbud om enkeltsamtaler med pedagog 2 ganger pr. år, med mulighet for flere samtaler etter behov, enten fra foreldre eller ansattes side. Styrer er tilgjengelig for foreldre når det måtte være ønskelig. Foreldre får hjelp til ulike søknader dersom de har barn som trenger ekstra hjelp. Alle foreldrene er med i foreldrerådet, 8 foreldre er med i foreldrerådsutvalg og av dem er 2 representanter med i barnehagens Samarbeidsutvalg. I SU blir ulike tema debattert, og årsplanen godkjent. Foreldrene arrangerer julefest og sommerfest for barn og foreldre, og de går i 17. maitog bak barnehagens fane. Arbeid med fagområdene i forbindelse med årets tema Den lille larven Aldrimett : og kommunikasjon, språk og tekst går som en rød tråd gjennom hele året. Det samme vil Steg for steg. Det vil være førskolegruppe og språkgrupper ukentlig. Avdelingene jobber noe ulikt med temaet som dere vil se av oppsettene. 7

8 Tusenfryd Måned Tema Fagområde Aktivitet August. - Bli kjent med barna - Introdusere boken Den lille larven Aldrimett av Eric Carle. Kommunikasjon, språk og tekst. - Lese bøker - Bruke sang September, Oktober, November. - Farger - Form og frukt (ernæring) okt. FN dagen - Nordneshallen Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse.. Nærmiljø og samfunn. Desember. - Juleforberedelser Etikk, religion og filosofi. Januar, Antall, rom og form Februar. GODT NYTTÅR! - Mengdelære - Størrelser - Dagene februar Samenes nasjonaldag. - Karneval. Nærmiljø og samfunn. Mars. - Påske Etikk, religion og filosofi. April, - Naturen våkner. Mai, - 17.mai Juni. Vi fortsetter med månedens dikt og sang. - Lage egne larver, bruke ulikt materiale. - Bake larver, duske larver, gryteskrubb larver, modellerkitt, filt, perler, trolldeig, kongler papir osv. - Dramatisere boken: Den lille larven Aldrimett. - Jobbe intensivt med farger. - Kunstutstilling - Museumsbesøk. - Høsttakkefest. - Juleverksted, vi lager julegaver. - Jobbe intensivt med dagene, telle, tellesanger. - Spille spill, lage lotto. - Lære om samisk kultur, feire samenes dag. - Kunstutstilling - Museumsbesøk. - Påskebudskap - Påskeverksted. Natur, miljø og teknikk - Museumsbesøk. - Kunstutstilling - Jobbe intensivt med farger. - Lage sommerfugler. - Se på insekter. 8

9 Solsikke Måned Tema Fagområde Aktivitet August. September, Oktober November Desember GOD JUL! - Tilvenning av nye barn. - Bli kjent med barna og barnehagen. - Lage nye rutiner. - Lille larven Aldrimett - Bli kjent med boken. - Mat - Kropp - Bevegelse - Ulike uteaktiviteter. - Lille larven Aldrimett - Fakta om larver og sommerfugler. - Boliger. - Frukter. - Farger. - Dager - Lille larven Aldrimett - Verdier som er frontet i boken. - Juleforberedelser Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi. - Lese bøker - Synge sanger - Fokus på mat: sunn og usunn. Hvem spiser hva; dyr og mennesker. - Forske på bevegelse hos dyr og mennesker. - Lære leker de ikke kan som for eksempel Inn til veggen leker. - Lage en kreativ dans om forvandlingen fra larve til sommerfugl. - Forske på kroppen, dyr og mennesker - Hvor bor larver? Hvor stor er en puppe, hvordan ser den ut inni? Lage de ulike boligene for å få en forståelse for rom. - Ulike boliger for dyr og mennesker. - Fokus på frukter med ulike farger. - Lære ukedagene. - Geometriske former i naturen, på klærne, lage bilder. - Lage memory med egne bilder. - Spille Lille larven Aldrimett spillet. - Gå på Lysverket, samarbeide med dem på forhånd. - Få respekt for alt som lever. - Sommerfuglsymbol i religioner. - Filosofiske samtaler om larver og sommerfugler. - Se det gode i hverandre. Medmenneskelighet. - Lage skattekiste. - Ekstra fokus på Steg for steg; bruke hjerter til å samle på god oppførsel i b.hg. - Jesusbarnet, fødsel, nytt liv. Januar - Lille larven Aldrimett - Fakta om larver og sommerfugler. Kommunikasjon, språk og tekst - Lese boken. - Lage bok sammen med barna, alle lager hver sin 9

10 Februar Mars April Mai Juni - Markere samefolkets dag 6. februar - Kompostering - Barnehagedagen: Åpent hus i barnehagen - Dramaforløp - Besøke Kunsthallen - Utkledningsklær - Hvilken musikk er sommerfuglmusikk? - Temacd - Liv funksjon for resten av naturens liv Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk side. Lære å ta vare på bøker, besøke biblioteket. Dikt, rim, regler og sanger. - Ha bilder av larver ulike steder, som skiftes til sommerfugler om våren. - Se hva som lever i nærmiljøet av larver og lignende - Barna få i oppg. å studere litt rundt huset de bor i. - Kildesortering. Lage kompost utenfor barnehagen. - Besøke Naturhistorisk museum. - Samle boss rundt b.hg. for å ta vare på miljøet. - Dramatisere, danse. - Male - Lage larver/hånddukker og sommerfugler. - Forme i leire - Flanellograf og pinnedukker - Samle forskjellig type musikk. - Studere larver og sommerfugler ute. - Se etter spor. - Hvor finner vi larver og sommerfugler på glass? Naturhistorisk museum eller Universitetet? - Lage landart. 10

11 Hvitveis Måned Tema Fagområde Aktivitet August. - Vennskap og trygghet. - Lære faste rutiner - Trygge barn - Utvikle vennskap Kommunikasjon, språk og tekst. - Lek inne og ute. - Samlingsstund: vi synger, danser og leser. - Tur i nærmiljøet. - Bli kjent med boken Lille. larven Aldrimett - Fingermaling. - Musikk og dans. September, Oktober og November - Lille larven Aldrimett - Farger, frukt og former. - Kroppslig mestring; oppnå positiv selvoppfatning, - utfordre barna i ulendt terreng Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Desember - Jul og tradisjoner Etikk, religion og filosofi Januar og februar Mars - Ukedager, størrelser og kontraster. - Fysikkaktivitet - Påske - Styrking av språket; evne å uttrykke seg og å lytte. - La barna få erfare det magiske med farger - Vi markerer barnehagedagen Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Kommunikasjon, språk og tekst Nærmiljø og samfunn - Lese boken. - Bli kjent med formene sirkel og firkant. - Vi lager fruktbilder. - Bli kjent med fargene blå, rød, grønn og gul. - Vi lager en stor larve. - Vi danser og utfolder oss til ulik musikk. Grovmotorisk trening i naturen. - Gym. i Nordenshallen - Vi baker julekaker. - Vi synger julesanger - Vi feirer Lucia. - Adventsamlinger. - Nissefest - Besøker Pepperkakebyen - Lære om natt og dag. - Lære om varmt og kaldt - Bake boller - Fastelavensris - Samtale om årstider, og aktuelle aktiviteter. - Ta inn snø, la den smelte; hva har skjedd - Språktrening gjennom - samtalen - Male vinterbilde - Rim og regler - Rytmer og dans - Lære om metamorfose. - Sommerfuglens påskedans i Kirken. - Vi lager påskepynt. - Vi leser, synger og forteller. - Lek og eksperimentering - med farger - Åpen ettermiddag for foreldre 11

12 April Mai Juni - Insekter og småkryp - De største kroppsdelene - Hvorfor feirer vi 17. mai? - Naturopplevelse og kunnskap om naturfenomener; nytt liv spirer - Tur med fokus på vårtegn og blomster - Lille larven Aldrimett - Besøke en bondegård Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Natur, miljø og teknikk Natur, miljø og teknikk - Lære om insekter og småkryp. Finne insekter ute i skogen - Lage insekter. - Lære navn på dem. - Motoriske utfordringer i ulendt terreng. - Vi lager 17. mai pynt - Vi synger for de eldre på Aldershjemmet. - Tur ut i naturen. - Forming: La inntrykkene komme til uttrykk, skaperglede. - Presse blomster. - Tegne/male inntrykk til uttrykk - Lage puppe, deretter sommerfugl. - Bli kjent med dyrene på gården. 12

13 Blåklokke Måned Tema Fagområde Aktivitet August - Vennskap og trygghet. - Lære faste rutiner - Trygge barn - Utvikle vennskap - Bli kjent med boken Lille larven Aldrimett Kommunikasjon, språk og tekst. September Oktober November Desember - Steg for steg - Sunt kosthold - Tur - Sol og måne - Geometriske former - Løven og musen - Respekt for alt som lever - Religion - Juleforberedelser Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall rom og form Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi - Lek inne og ute. - Samlingsstund: vi synger og leser. - Tur i nærmiljøet. - Lese boken. - Gi barna forståelse av et sunt kosthold ved å samtale om det. - Lage fruktbilder. - Synge/leke Epler og pærer, Blåbærvisa, Hvis du eier tusen plommer. - Regle: Ormen den lange Besøke Torget for å se på frukter. - Barna får glede av å utforske og leke med tall, farger og former. - Lage en rund sol og månen i halv sirkel. - Første del av et bilde som skal bli et flott motiv til våren. - Sanger: Sol ute, sol inne. Sol, sol kom igjen. - Måne og sol. - Gå på solskinnstur i Nordnesparken. - Pinnedyr. - Se i faktabok om insekter. - Se på insekter gjennom forstørrelsesglass. - Sanger: Lille Petter edderkopp Jeg er løven, løven det er meg - Regle: Ormen den lange. - Juleverksted - Julesanger Januar - Steg for steg. Kommunikasjon, språk og tekst Februar - Lese - glede - Billedbøker. - Lotto spill Kommunikasjon, språk og tekst - I samlingsstund; se på plansjer, og samtale med barna om det de ser. - Empati. - Lese billedbøker med barna, og spille ulike - Lottospill. 13

14 Mars April Mai Juni - Lille larven Aldrimett - Tur. - Gruppetilhørighet - Gi barna kunnskap om at flere mennesker inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. - Påske - Tur - Fantasi og skaperglede - Tur - Insekters utvikling - Få erfaring og kunnskap om insekters utvikling. - Tur - Ferdigstillelse av - Prosjektbildet. - Tur Nærmiljø og samfunn Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn - Lage blad med egg. - Lage liten larve til veggbildet. - Museumsbesøk. - Lage stor larve til bildet. - Foreldrekaffe: barna presenterer sitt prosjekt. - Lage påskepynt. - Sanger: Skal vi være venner. På Golgata stod der et kors. En liten kylling. - Tur til Lysverket. - Lage puppe til bildet. - Lage sommerfugler av kaffefilter. - Sanger: Den prektigkledde sommerfugl. - Rasmus Meyers samlinger. Natur, miljø og teknikk - Lage stor sommerfugl - Billedlotto - Bøker - Den prektigkledde sommerfugl. - Kanadaskogen - Bildet henges opp - Bergen Kunstmuseum 14

15 Vurdering: Valg av vurderingsområde for Planer lager vi gjennomførbare planer? Begrunnelse for valget: Det er ikke alltid samsvar mellom planer og det som faktisk blir gjennomført. Avgrensing: Har vi planer som fenger barna? Har barna medbestemmelse i forhold til planarbeid? Mål og kriterier: Mål 1 Månedsplanen er godt utfylt med månedens tema og fagområder. Det er samsvar mellom årsplan og månedsplan i de respektive månedene. Månedsplanen er et pedagogisk arbeidsverktøy for de ansatte, og bidrar til å holde fokus på de planene man la i årsplanen. Foreldre ser at årsplanen praktiseres gjennom månedsplanen. - Kriterium 1 De voksne planlegger nøye - Kriterium 2 Barna har medvirkning i forbindelse med utforming av planen Mål 2 Barna har utbytte av planen - Kriterium 1 Planen engasjerer barna - Kriterium 2 Barna er med og bestemmer Dokumentasjon: Observasjoner Intervjuer Spørreskjema Dokumentanalyse Ansvar: Pedagogene har hovedansvar for å følge opp vurderingen på sin avdeling. De inkluderer hele personalet på avdelingen i vurderingsarbeidet, og fordeler oppgaver. 15

16 Pedagogisk samarbeid om vurderingsarbeidet skjer på pedagogmøtene. Pedagogene lager spørreskjema, og bestemmer hvem som skal spørres. I slutten av november foretas første vurdering av planene. Det gjøres først avdelingsvis og deretter i pedagoggruppen. Resultatet av vurderingen viser veien videre, og det lages nye mål for våren. I mai foretas siste vurdering av planene. Faste aktiviteter gjennom året: Kristne samlinger. 2 ganger pr. måned samler barne- og ungdomspresten alle barn og ansatte til sang, samtaler og bibelfortellinger vekselvis i kirken og i barnehagen. Steg for steg er et program vi bruker som er med på å øke barns sosiale kompetanse. Språkmiljø og språkstimulering. Barns språkutvikling er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø, og de må få positive erfaringer med å bruke språket. Turer. Nærmiljøet og sentrum blir hyppig benyttet til småturer, mens for eksempel Langeskogen, Fløyen og Kanadaskogen blir benyttet til langturene. Hver avd. har en langturdag pr. uke. Kunst og kultur får vi som sentrumsbarnehage mye av ved å nyttegjøre oss av byens rikholdige tilbud. Det være seg arrangementer på Biblioteket, Barna Hus, Teateret, Bajazz på Verftet, Vil Vitesenteret, Akvariet og mye, mye mer. Måltider. Barna får all mat og drikke de trenger i barnehagen; frokost, smørelunsj eller varmt måltid og frukt. Vi er en fiskesprellbarnehage med fokus på fisk i alle varianter. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 16

ÅRSPLAN. Akasia Nykirken barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Nykirken barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Nykirken barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 1 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE

ÅRSPLAN 2015 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE ÅRSPLAN 2015 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE Fra en av våre musikaler «Bakom Bergene Blå» Foto: Hilde Kværner JESSHEIM BARNEHAGE Et kreativt og allsidig læringsmiljø med gode opplevelser, lek, omsorg, mangfold,

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Ytre Arna barnehage

Årsplan 2015-2016. Ytre Arna barnehage Årsplan 2015-2016 Ytre Arna barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr JESSHEIM BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE. Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr JESSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr Foto: Hilde Kværner JESSHEIM BARNEHAGE Et kreativt og allsidig læringsmiljø med gode opplevelser, lek, omsorg, mangfold,

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Årsplan 2015. Årsplan for. I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære.

Årsplan 2015. Årsplan for. I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. Årsplan for 2015 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015

TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015 TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015 Vi i Hampehaugen barnehage jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge engasjerte deltakere. Barnehageplanen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer