ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

2 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage - skole s. 6 Samarbeid barnehage - hjem s. 7 Tema Lille larven Aldrimett s. 7 - Avdeling Tusenfryd s. 8 - Avdeling Solsikke s. 9 - Avdeling Hvitveis s Avdeling Blåklokke s. 13 Vurdering s. 15 Faste aktiviteter s. 16 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 2

3 Historikk: Nykirken menighetsbarnehagen har eksistert fra 1891, og er landets eldste menighetsbarnehage og Bergens nest eldste barnehage. Den har en fin og sentral beliggenhet på Nordnes. Barnehagen eies nå av Bergen Kirkelige Fellesråd. Årsplanens funksjon: Årsplanen er et arbeidsdokument og arbeidsredskap for den pedagogiske virksomheten i vår barnehage. Den gir også viktig informasjon til foreldre om det som skjer i løpet av barnehageåret. I forkant har foreldre anledning til å påvirke årsplanens innhold gjennom Samarbeidsutvalget som godkjenner årsplanen. Årsplanen gir i tillegg viktig informasjon til eier og Bergen kommune som har tilsynsmyndighet. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og i vår egen langtidsplan gjeldende for Omsorg: En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. (rammeplan kap. 2.1) Hos oss har nye barn fra første dag en primærkontakt som passer spesielt på at barnet har det bra, og at det finner seg til rette i barnehagen. Personalet legger vekt på å skape trygghet for barna ved sin tilstedeværelse der barna er. Vi legger til rette for at barna får gode omsorgsrelasjoner som gir dem nærhet og tilhørighet, noe som igjen fører til trivsel og gode opplevelser i barnehagehverdagen. Det bidrar til trivsel og gode opplevelser barnehagehverdagen. Vi legger vekt på å ha tid til hvert enkelt barn, og støtte det på dets premisser og forutsetninger i alle hverdagens aktiviteter. I august har vi spesielt fokus på vennskap og trygghet når nye barn tilvennes i barnehagen. Gjennom programmet Steg for steg som bl.a. brukes i samlingsstundene, lærer barnet om det å ha omsorg for andre, og å ta imot omsorg. Når vi jobber med årets tema; den lille larven Aldrimett, blir aktivitetene tilrettelagt for de ulike aldersgruppene, og vi tar hensyn til det enkelte barns ståsted og interesser. Danning: Danning er et videre begrep enn oppdragelse. Danning er en kontinuerlig prosess som bl.a. handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. (rammeplan kap. 2.1) Målet er at barnet gjennom barnehagetiden får livskunnskaper som gjør det godt rustet til å møte verden utenfor barnehagen. Det viktigste vi gir barnet er en god selvfølelse; det at 3

4 barnet opplever seg verdifullt i kraft av den personen det er, og ikke i kraft av hva det kan. Det bidrar til å gi barnet selvtillit, og i fortsettelsen mestringsfølelse. Gjennom temaet dette barnehageåret; Den lille larven Aldrimett legger vi til rette for at barna får utvikle kunnskap om insekter, farger, frukter, former, ernæring, ukedager, størrelser og kontraster. I prosessene får barnet mulighet til å danne sine egne oppfatninger av det de lærer og opplever, og ta det med seg videre. Temaene gir mulighet for nysgjerrighet, refleksjon, meningsdanning, og økt kunnskap. Det at hele barnehagen har felles tema, er med på å øke fellesskapet i barnehagen. Barnet får danne seg selv i samspill med andre. I arbeidet med temaet er de 7 prinsippene for godt samspill (Dialog) nyttige verktøy: 1. Vis at du bryr deg om barnet. 2. Juster deg til barnet. 3. Snakk positivt om det barnet gjør eller er opptatt av. 4. Gi ros og anerkjennelse. 5. Felles fokus. 6. Gi mening. 7. Sett positive grenser. Lek: Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. (rammeplan kap. 2.2) Barnehagen bidrar til at barna får nok tid, rom og mulighet for lek både inne og ute. Leken har også et læringsperspektiv. Den har engasjement og i leken skapes sosialt fellesskap og utprøving av tanker, bevegelser og læring. I leken får barna også lære å forhandle. Det gjelder ofte forhandlinger om leketøy. Leken foregår både ute og inne, og veksler mellom å være barnestyrt eller voksenstyrt. Gjennom lek fremmes barnets utvikling på alle områder; ikke minst utvikler leken barnas sosiale ferdigheter. Det er barnet som har kontroll over sin medvirkning i leken, og tar ansvar for den. Det er i leken barna skaffer seg venner, og utvikler og styrker sin identitet og selvfølelse. Dette barnehageåret får barna leke i nye omgivelser både ute og inne, da restaureringen av barnehagen nå er ferdig. Barna får mulighet til å gjøre seg kjent med det fysiske miljøet, og sammen med de voksne finne ut hvor de forskjellige lekeaktiviteter skal foregå. Den lille larven Aldrimett får også en sentral plass i barnas lek dette året. Barnas innspill i leken tas på alvor 4

5 Læring: Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. (rammeplan kap. 2.3) Læring skjer på ulike områder gjennom hele barnehagedagen. Læring foregår i det daglige samspillet med andre barn og voksne, gjennom lek, danning og omsorg. Vi bruker filosofi som et hjelpemiddel til læring. Ved å undre oss sammen med barna over alle typer spørsmål som dukker opp i løpet av en dag, og ta utgangspunkt i barnas interesser, undersøker vi, stiller spørsmål og finner svar som barna blir tilfredse med. Denne fremgangsmåten blir også brukt når barna blir kjent med den lille larven Aldrimett; prosessen fra å være et lite egg på et blad til å bli en larve for så å ende opp som en sommerfugl er fantastisk og lærerik. Vi utdyper også det som foregår på hvert stadium av prosessen. Formidling av aktuell og relevant kunnskap legger grunnlaget for nye spørsmål og søken etter mer viten også når det gjelder den lille larven Aldrimett. Barns medvirkning: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. (rammeplan kap. 1.5) Barna blir tatt med på råd om for eksempel hvor de har lyst til å være i utetiden, de får komme med ønsker om varmmat og om organisering av lek inne. De eldste barna får anledning til å ha samlingsstund for de andre barna på avdelingen hvis de vil det. Hver dag er det ordensbarn som har ulike oppgaver å gjennomføre; det opplever barna som betydningsfullt. De får være med å velge sanger som synges på aldershjemmet. De eldste barna er faddere for de yngre barna, og videreformidler kunnskap de selv har fått, til fadderbarna. Førskolebarna får selge kaffe, saft, boller og kaker på barnehagedagen, i tillegg til at de får selge produkter laget av alle barna. Alt til inntekt for fadderbarnet. Det gjør dem stolte. Vi voksne lytter til de ulike signalene som blir gitt; både de verbale og de nonverbale som må leses av kroppsspråk. Barna har rett til å påvirke sin egen hverdag. De gis rom og tid til å få komme med egne tanker og ideer rundt de ulike aktivitetene i forbindelse med årets tema, for eksempel: Lage egne larver hvordan vil jeg at min larve skal se ut, hvilket materiale vil jeg bruke, hvilken farge skal den ha. Vi lager fruktbilder vil jeg klippe ut frukter fra blad, vil jeg tegne frukter, vil jeg fargelegge frukter, vil jeg male frukter, vil jeg lage frukt av filt etc. 5

6 Inkluderende fellesskap: Barn under opplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, og barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet. (rammeplan kap.1.9) I barnehagen får barna kunnskap om ulike kulturer for dermed lettere å akseptere ulikheter. De lærer å ta hensyn til hverandre uansett bakgrunn og at alle er like mye verd. Vi lager en plakat med ordet VELKOMMEN på alle de språk barna i barnehagen bruker. Barnas nasjonaldager blir markert i barnehagen. Målet er at barna utvikler toleranse, interesse og respekt for hverandre. Barna får erfaring med å kunne sette egne behov til side, og handle til beste for andre. Her er Steg for steg programmet til god hjelp ved at ordene som blir sagt, gir mening til barna ved at man samtidig ser plansjer av barn i ulike situasjoner. Barnehagen har et fadderbarn gjennom SOS - barnebyer, og det synliggjør for barna hvordan vi kan hjelpe andre som ikke har det så godt som oss. Inntekter fra Barnehagedagen, går til fadderbarnet. Overgang barnehage og skole: Vi har et godt og innarbeidet samarbeid med Nordnes skole. Rektor inviterer alle barnehagene i nærmiljøet til møte tidlig på våren. Styrerne informerer skolen om tema for inneværende barnehageår, og gir årsplan til skolen. Dette for at skolen har informasjon om at de barna som begynner på skolen høsten 2013, har jobbet med temaet den lille larven Aldrimett i mange ulike varianter. Skolen stiller forventninger til barnehagen om praktiske forberedelser til skolestart; vi har fokus på at barna får mulighet til å bli selvstendige med av- og påkledning, toalettbesøk, turtaking etc. Førskolebarna får komme på et besøk på skolen i løpet av våren sammen med barnehageansatte. De får være sammen med 1. klassingene fra kl.8.30 til kl.12. Barna får en positiv opplevelse av hva det vil si å gå i 1. klasse, og det er med på å ufarliggjøre skolestarten. Barnehagen innviterer til overføringsmøter dersom det er barn med spesielle behov. På møtene deltar foreldre, rektor, undervisningsleder, leder for SFO, styrer og pedagog. 6

7 Samarbeid barnehage hjem: Vi legger til rette for at foreldre får mulighet til å føle seg velkommen i barnehagen vår, og at de er trygge når de overlater sine barn til oss. Vi etterstreber derfor en god og åpen dialog mellom personalet og foreldre. Den starter med et foreldremøte for nye foreldre om våren, og fortsetter med en begynnersamtale den dagen barnet begynner i barnehagen. I fortsettelsen er det viktig med gjensidig informasjon om det som angår barnet. Hver høst er det et felles foreldremøte hvor også presten deltar, og det avsluttes med at foreldrene samles på de respektive avdelingene. Foreldrene får tilbud om enkeltsamtaler med pedagog 2 ganger pr. år, med mulighet for flere samtaler etter behov, enten fra foreldre eller ansattes side. Styrer er tilgjengelig for foreldre når det måtte være ønskelig. Foreldre får hjelp til ulike søknader dersom de har barn som trenger ekstra hjelp. Alle foreldrene er med i foreldrerådet, 8 foreldre er med i foreldrerådsutvalg og av dem er 2 representanter med i barnehagens Samarbeidsutvalg. I SU blir ulike tema debattert, og årsplanen godkjent. Foreldrene arrangerer julefest og sommerfest for barn og foreldre, og de går i 17. maitog bak barnehagens fane. Arbeid med fagområdene i forbindelse med årets tema Den lille larven Aldrimett : og kommunikasjon, språk og tekst går som en rød tråd gjennom hele året. Det samme vil Steg for steg. Det vil være førskolegruppe og språkgrupper ukentlig. Avdelingene jobber noe ulikt med temaet som dere vil se av oppsettene. 7

8 Tusenfryd Måned Tema Fagområde Aktivitet August. - Bli kjent med barna - Introdusere boken Den lille larven Aldrimett av Eric Carle. Kommunikasjon, språk og tekst. - Lese bøker - Bruke sang September, Oktober, November. - Farger - Form og frukt (ernæring) okt. FN dagen - Nordneshallen Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse.. Nærmiljø og samfunn. Desember. - Juleforberedelser Etikk, religion og filosofi. Januar, Antall, rom og form Februar. GODT NYTTÅR! - Mengdelære - Størrelser - Dagene februar Samenes nasjonaldag. - Karneval. Nærmiljø og samfunn. Mars. - Påske Etikk, religion og filosofi. April, - Naturen våkner. Mai, - 17.mai Juni. Vi fortsetter med månedens dikt og sang. - Lage egne larver, bruke ulikt materiale. - Bake larver, duske larver, gryteskrubb larver, modellerkitt, filt, perler, trolldeig, kongler papir osv. - Dramatisere boken: Den lille larven Aldrimett. - Jobbe intensivt med farger. - Kunstutstilling - Museumsbesøk. - Høsttakkefest. - Juleverksted, vi lager julegaver. - Jobbe intensivt med dagene, telle, tellesanger. - Spille spill, lage lotto. - Lære om samisk kultur, feire samenes dag. - Kunstutstilling - Museumsbesøk. - Påskebudskap - Påskeverksted. Natur, miljø og teknikk - Museumsbesøk. - Kunstutstilling - Jobbe intensivt med farger. - Lage sommerfugler. - Se på insekter. 8

9 Solsikke Måned Tema Fagområde Aktivitet August. September, Oktober November Desember GOD JUL! - Tilvenning av nye barn. - Bli kjent med barna og barnehagen. - Lage nye rutiner. - Lille larven Aldrimett - Bli kjent med boken. - Mat - Kropp - Bevegelse - Ulike uteaktiviteter. - Lille larven Aldrimett - Fakta om larver og sommerfugler. - Boliger. - Frukter. - Farger. - Dager - Lille larven Aldrimett - Verdier som er frontet i boken. - Juleforberedelser Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi. - Lese bøker - Synge sanger - Fokus på mat: sunn og usunn. Hvem spiser hva; dyr og mennesker. - Forske på bevegelse hos dyr og mennesker. - Lære leker de ikke kan som for eksempel Inn til veggen leker. - Lage en kreativ dans om forvandlingen fra larve til sommerfugl. - Forske på kroppen, dyr og mennesker - Hvor bor larver? Hvor stor er en puppe, hvordan ser den ut inni? Lage de ulike boligene for å få en forståelse for rom. - Ulike boliger for dyr og mennesker. - Fokus på frukter med ulike farger. - Lære ukedagene. - Geometriske former i naturen, på klærne, lage bilder. - Lage memory med egne bilder. - Spille Lille larven Aldrimett spillet. - Gå på Lysverket, samarbeide med dem på forhånd. - Få respekt for alt som lever. - Sommerfuglsymbol i religioner. - Filosofiske samtaler om larver og sommerfugler. - Se det gode i hverandre. Medmenneskelighet. - Lage skattekiste. - Ekstra fokus på Steg for steg; bruke hjerter til å samle på god oppførsel i b.hg. - Jesusbarnet, fødsel, nytt liv. Januar - Lille larven Aldrimett - Fakta om larver og sommerfugler. Kommunikasjon, språk og tekst - Lese boken. - Lage bok sammen med barna, alle lager hver sin 9

10 Februar Mars April Mai Juni - Markere samefolkets dag 6. februar - Kompostering - Barnehagedagen: Åpent hus i barnehagen - Dramaforløp - Besøke Kunsthallen - Utkledningsklær - Hvilken musikk er sommerfuglmusikk? - Temacd - Liv funksjon for resten av naturens liv Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk side. Lære å ta vare på bøker, besøke biblioteket. Dikt, rim, regler og sanger. - Ha bilder av larver ulike steder, som skiftes til sommerfugler om våren. - Se hva som lever i nærmiljøet av larver og lignende - Barna få i oppg. å studere litt rundt huset de bor i. - Kildesortering. Lage kompost utenfor barnehagen. - Besøke Naturhistorisk museum. - Samle boss rundt b.hg. for å ta vare på miljøet. - Dramatisere, danse. - Male - Lage larver/hånddukker og sommerfugler. - Forme i leire - Flanellograf og pinnedukker - Samle forskjellig type musikk. - Studere larver og sommerfugler ute. - Se etter spor. - Hvor finner vi larver og sommerfugler på glass? Naturhistorisk museum eller Universitetet? - Lage landart. 10

11 Hvitveis Måned Tema Fagområde Aktivitet August. - Vennskap og trygghet. - Lære faste rutiner - Trygge barn - Utvikle vennskap Kommunikasjon, språk og tekst. - Lek inne og ute. - Samlingsstund: vi synger, danser og leser. - Tur i nærmiljøet. - Bli kjent med boken Lille. larven Aldrimett - Fingermaling. - Musikk og dans. September, Oktober og November - Lille larven Aldrimett - Farger, frukt og former. - Kroppslig mestring; oppnå positiv selvoppfatning, - utfordre barna i ulendt terreng Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Desember - Jul og tradisjoner Etikk, religion og filosofi Januar og februar Mars - Ukedager, størrelser og kontraster. - Fysikkaktivitet - Påske - Styrking av språket; evne å uttrykke seg og å lytte. - La barna få erfare det magiske med farger - Vi markerer barnehagedagen Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Kommunikasjon, språk og tekst Nærmiljø og samfunn - Lese boken. - Bli kjent med formene sirkel og firkant. - Vi lager fruktbilder. - Bli kjent med fargene blå, rød, grønn og gul. - Vi lager en stor larve. - Vi danser og utfolder oss til ulik musikk. Grovmotorisk trening i naturen. - Gym. i Nordenshallen - Vi baker julekaker. - Vi synger julesanger - Vi feirer Lucia. - Adventsamlinger. - Nissefest - Besøker Pepperkakebyen - Lære om natt og dag. - Lære om varmt og kaldt - Bake boller - Fastelavensris - Samtale om årstider, og aktuelle aktiviteter. - Ta inn snø, la den smelte; hva har skjedd - Språktrening gjennom - samtalen - Male vinterbilde - Rim og regler - Rytmer og dans - Lære om metamorfose. - Sommerfuglens påskedans i Kirken. - Vi lager påskepynt. - Vi leser, synger og forteller. - Lek og eksperimentering - med farger - Åpen ettermiddag for foreldre 11

12 April Mai Juni - Insekter og småkryp - De største kroppsdelene - Hvorfor feirer vi 17. mai? - Naturopplevelse og kunnskap om naturfenomener; nytt liv spirer - Tur med fokus på vårtegn og blomster - Lille larven Aldrimett - Besøke en bondegård Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Natur, miljø og teknikk Natur, miljø og teknikk - Lære om insekter og småkryp. Finne insekter ute i skogen - Lage insekter. - Lære navn på dem. - Motoriske utfordringer i ulendt terreng. - Vi lager 17. mai pynt - Vi synger for de eldre på Aldershjemmet. - Tur ut i naturen. - Forming: La inntrykkene komme til uttrykk, skaperglede. - Presse blomster. - Tegne/male inntrykk til uttrykk - Lage puppe, deretter sommerfugl. - Bli kjent med dyrene på gården. 12

13 Blåklokke Måned Tema Fagområde Aktivitet August - Vennskap og trygghet. - Lære faste rutiner - Trygge barn - Utvikle vennskap - Bli kjent med boken Lille larven Aldrimett Kommunikasjon, språk og tekst. September Oktober November Desember - Steg for steg - Sunt kosthold - Tur - Sol og måne - Geometriske former - Løven og musen - Respekt for alt som lever - Religion - Juleforberedelser Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall rom og form Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi - Lek inne og ute. - Samlingsstund: vi synger og leser. - Tur i nærmiljøet. - Lese boken. - Gi barna forståelse av et sunt kosthold ved å samtale om det. - Lage fruktbilder. - Synge/leke Epler og pærer, Blåbærvisa, Hvis du eier tusen plommer. - Regle: Ormen den lange Besøke Torget for å se på frukter. - Barna får glede av å utforske og leke med tall, farger og former. - Lage en rund sol og månen i halv sirkel. - Første del av et bilde som skal bli et flott motiv til våren. - Sanger: Sol ute, sol inne. Sol, sol kom igjen. - Måne og sol. - Gå på solskinnstur i Nordnesparken. - Pinnedyr. - Se i faktabok om insekter. - Se på insekter gjennom forstørrelsesglass. - Sanger: Lille Petter edderkopp Jeg er løven, løven det er meg - Regle: Ormen den lange. - Juleverksted - Julesanger Januar - Steg for steg. Kommunikasjon, språk og tekst Februar - Lese - glede - Billedbøker. - Lotto spill Kommunikasjon, språk og tekst - I samlingsstund; se på plansjer, og samtale med barna om det de ser. - Empati. - Lese billedbøker med barna, og spille ulike - Lottospill. 13

14 Mars April Mai Juni - Lille larven Aldrimett - Tur. - Gruppetilhørighet - Gi barna kunnskap om at flere mennesker inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. - Påske - Tur - Fantasi og skaperglede - Tur - Insekters utvikling - Få erfaring og kunnskap om insekters utvikling. - Tur - Ferdigstillelse av - Prosjektbildet. - Tur Nærmiljø og samfunn Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn - Lage blad med egg. - Lage liten larve til veggbildet. - Museumsbesøk. - Lage stor larve til bildet. - Foreldrekaffe: barna presenterer sitt prosjekt. - Lage påskepynt. - Sanger: Skal vi være venner. På Golgata stod der et kors. En liten kylling. - Tur til Lysverket. - Lage puppe til bildet. - Lage sommerfugler av kaffefilter. - Sanger: Den prektigkledde sommerfugl. - Rasmus Meyers samlinger. Natur, miljø og teknikk - Lage stor sommerfugl - Billedlotto - Bøker - Den prektigkledde sommerfugl. - Kanadaskogen - Bildet henges opp - Bergen Kunstmuseum 14

15 Vurdering: Valg av vurderingsområde for Planer lager vi gjennomførbare planer? Begrunnelse for valget: Det er ikke alltid samsvar mellom planer og det som faktisk blir gjennomført. Avgrensing: Har vi planer som fenger barna? Har barna medbestemmelse i forhold til planarbeid? Mål og kriterier: Mål 1 Månedsplanen er godt utfylt med månedens tema og fagområder. Det er samsvar mellom årsplan og månedsplan i de respektive månedene. Månedsplanen er et pedagogisk arbeidsverktøy for de ansatte, og bidrar til å holde fokus på de planene man la i årsplanen. Foreldre ser at årsplanen praktiseres gjennom månedsplanen. - Kriterium 1 De voksne planlegger nøye - Kriterium 2 Barna har medvirkning i forbindelse med utforming av planen Mål 2 Barna har utbytte av planen - Kriterium 1 Planen engasjerer barna - Kriterium 2 Barna er med og bestemmer Dokumentasjon: Observasjoner Intervjuer Spørreskjema Dokumentanalyse Ansvar: Pedagogene har hovedansvar for å følge opp vurderingen på sin avdeling. De inkluderer hele personalet på avdelingen i vurderingsarbeidet, og fordeler oppgaver. 15

16 Pedagogisk samarbeid om vurderingsarbeidet skjer på pedagogmøtene. Pedagogene lager spørreskjema, og bestemmer hvem som skal spørres. I slutten av november foretas første vurdering av planene. Det gjøres først avdelingsvis og deretter i pedagoggruppen. Resultatet av vurderingen viser veien videre, og det lages nye mål for våren. I mai foretas siste vurdering av planene. Faste aktiviteter gjennom året: Kristne samlinger. 2 ganger pr. måned samler barne- og ungdomspresten alle barn og ansatte til sang, samtaler og bibelfortellinger vekselvis i kirken og i barnehagen. Steg for steg er et program vi bruker som er med på å øke barns sosiale kompetanse. Språkmiljø og språkstimulering. Barns språkutvikling er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø, og de må få positive erfaringer med å bruke språket. Turer. Nærmiljøet og sentrum blir hyppig benyttet til småturer, mens for eksempel Langeskogen, Fløyen og Kanadaskogen blir benyttet til langturene. Hver avd. har en langturdag pr. uke. Kunst og kultur får vi som sentrumsbarnehage mye av ved å nyttegjøre oss av byens rikholdige tilbud. Det være seg arrangementer på Biblioteket, Barna Hus, Teateret, Bajazz på Verftet, Vil Vitesenteret, Akvariet og mye, mye mer. Måltider. Barna får all mat og drikke de trenger i barnehagen; frokost, smørelunsj eller varmt måltid og frukt. Vi er en fiskesprellbarnehage med fokus på fisk i alle varianter. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 16

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer