Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

2 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte høsten Til sammen består Tårnsvalen nå av 5 barnehager og 5 familiebarnehager som ligger i Oslo, Bærum og Oppegård. Til sammen er vi 240 barn og 65 ansatte. Eier av barnehagen er Cecilie Lahn Røhnebæk. I Tårnsvalens barnehager ønsker vi at barna får utvikle indre aksept til å gå egne veier gjennom ro, trygghet, nærvær og samhørighet i hverdagen. Tårnsvalen administrasjon: Risalléen 36, 0787 Oslo. Tlf: Faks: Telefontiden er mellom Ansatte administrasjon: Tone Mila. Daglig leder. Personalansvar for hele Tårnsvalen barnehager a/s. Hanne Barreth. Økonomistyring, regnskap, foreldrebetalinger, søskenmoderasjon Lhea Cecilia Fe Logorno. Opptak av barn til samtlige av Tårnsvalens barnehager. Måltrosten barnehagen startet 2002 januar. Vi har i dag 4 avdelinger. 2 småbarnsavdeling med 15 barn i hver, en stor barns avdeling med 20 barn og en avdeling med 24 store barn. Åpningstidene til barnehagen er Styrer: Tlf Mail styrer: Telefon-epost oversikt til avdelingene: Navn: Telefon: epost Spurvene Meisene Svalene Trostene

3 Overordnede dokumenter Lov om barnehager Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Rammeplan for barnehagen Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk- Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form. Temaplan Vi har dette barnehageåret valgt å jobbe under et paraplytema- «Fremkomstmidler og Natur». Vi ønsker å gi voksne og barn på avdelingene mere frihet til å velge innhold i arbeidet gjennom året- ut i fra barnegruppenes behov og interesser. Temaplanen i år er derfor mindre detaljert enn tidligere. Du finner temaplanen bakerst i denne årsplanen.

4 Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) Foreldresamarbeid er svært viktig for å skape en god og trygg barnehage. For et godt samarbeid, mener vi at det er nødvendig med gjensidig respekt, tillit, åpenhet og anerkjennelse til hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Den viktigste kontakten foregår i det daglige samarbeidet når barna hentes og bringes. Foresatte og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Sammen er vi de mest betydningsfulle rollemodellene i et barns liv. Det er barnehagens ansvar å legge til rette for at foresatte får være med på å påvirke barnehagens innhold. Dette skjer gjennom foreldrerådet og et samarbeidsutvalg - SU. SU består av foreldre, ansatte og eierrepresentant. I tillegg vil også kommunikasjon skje via e-post, dagstavle, foreldresamtaler og foreldremøter. Foreldremøte. Det vil være et foreldremøte på høsten som barnehagen tar initiativet til. Her velges foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalg og foreldreråd. Det velges en representant fra hver avdeling, to av disse blir sittende i samarbeidsutvalget og foreldrerådet, mens de andre kun møter i foreldrerådet. Ved behov holder avdelingene også et foreldremøte på våren. Foreldrerådet. Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Rådets oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget. I henhold til barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er til for å bygge opp et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og personalet i barnehagen. Det er, ifølge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal blant annet fastsette årsplanen. Samarbeidsutvalget i Måltrosten barnehage består av en foreldrerepresentant og en representant for de ansatte fra hver avdeling. I tillegg er eier aktivt med i en del beslutninger. Foreldresamtaler. Det tilbys en foreldresamtale i løpet av et år, i tillegg er det en samtale innen to uker etter oppstart. Foreldrene og pedagogisk leder kan bli enig om flere møter ved behov/ønsker.

5 Dagsrytmen for småbarnsavdelingen Barnehagen åpner Frokost for de som ønsker det. Foreldrene kan ta med seg ekstra mat til det. Hvilestund inne. Frilek inne/ute Ulike pedagogiske opplegg med barna varierer fra uke til uke Bleieskift/pottetrening Samlingsstund Første måltidet (servert av barnehagen) Sovetid for de barna som skal sove Andre måltidet (matpakke hjemmefra) Bleieskift/pottetrening Frilek ute/inne Frukt pause Frilek Barnehagen stenger Dagsrytmen for storbarnsavdeling Barnehagen åpner. Alle barna som kommer før kl.7.30 blir tatt imot på kjøkkenet med mulighet for å spise frokost. Ta eventuelt med en ekstra matpakke til dette. Frilek på avdelingen. Frokost på avdeling for de som ønsker det. Aktiviteter etter plan, behov, ønsker fra barn og ansatte. Samlingsstund og toalettbesøk/håndvask før første måltid Første måltidet (servert av barnehagen) Påkledning Utetid / mulighet for hvilestund Hvilestund Andre måltidet (matpakke hjemmefra) Frilek/små grupper / mulighet for hvilestund Barnehagen stenger.

6 Merkedager og tradisjoner I Måltrosten barnehage har vi mange tradisjoner som er knyttet til de ulike årstidene. Forberedelser til høytider og andre merkedager vil prege barnehagens innhold i disse periodene. Her er oversikten over de ulike mekedagene vi har: Bursdager Bursdagen er en stor dag for de fleste barn. Alle barnas fødselsdager blir markert i barnehage. Vi henger opp fødselsdagsballonger med bildet av barnet på tavlen i garderoben, lager krone og henger opp flagg. Hver avdeling har sin egen spesielle bursdagssamling, med sang og annet innhold til ære for bursdagsbarnet. Vi legger vekt på at dette skal være en dag der bursdagsbarnet får spesielt mye fokus. Vi ønsker å tilby barna sunne alternativer ved bursdagsfeiringer og feirer derfor med hjemmelaget smoothie, frukt, grønnsaker isteden for kaker og søtsaker. FN- dagen 24. oktober feirer vi FN-dagen, vi inviterer alle barns familier til stor arrangement i barnehagen. Vi har galleri med utstilling og salg av barnas kunst. Denne dagen selger vi høstsuppe, rundstykker, kaffe og saft. Pengene vi får inn vil hvert år fremover bli sendt til Plan Norge. Måltrosten barnehage har med dette blitt en Solsikkebarnehage. Barna i en Solsikkebarnehage får en unik mulighet til å lære om hvordan barn lever i andre deler av verden. Det gir dem forståelse for andre kulturer, og lærer dem om forskjeller og ikke minst likheter i barns oppvekst verden over. "Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor, til å hjelpe andre barn på denne jord". Solsikkeloven Vi maler kunst sammen som selges til inntekt for PLAN Norge på FN-dagen. Kunstpedagog Mirella inspirerer.

7 Luciafeiring Den 13.desember ønsker vi alle foreldrene og søsken velkommen til en hyggelig Luciafeiring i barnehagen. De eldste barna går i Luciatog og synger for foreldrene og de yngste barna. Vi synger vi sammen, spiser pepperkaker og lussekatter og drikker gløgg. Senere på dagen har avdelingene Luciasamling med barna. Nissefest I desember, før juleferien har vi nissefest. Da kan barna komme i røde klær og nisselue hvis de har lyst. Vi har nissesamling med skuespill og sang. Julenissen kommer denne dagen med full sekk av godt. Vi spiser julegrøt, synger julesanger og koser oss. Karneval I februar har vi karneval og barna kler seg ut. Avdelingene velger selv tema for festen. Vi har karnevalsamling og karnevalfest. Foreldrekaffe Hver avdeling arrangerer foreldrekaffe en gang i halvåret. Dette er koselige stunder for store og små. Vi feirer 17.mai sammen i barnehagen med tog, sanger og fest 17. mai Tradisjonen tro feirer vi 17.mai i barnehagen. Da ønsker vi alle foreldre og søsken velkommen til å gå i 17.mai tog i området rundt barnehagen. De eldste barna deler på å gå foran og bærer barnehagens fane. Vi synger et utvalg av 17.mai sanger. Etter vi har sagt hadet til foreldrene starter vi med gode, norske tradisjonsleker med barna, som potetløp, erteposekast, isfisking og vannballongkasting. I god 17.mai ånd koser vi oss med pølser etterpå. Sommerfest I juni arrangerer foreldrene i samarbeid med barnehagen sommerfest. Alle søsken, foreldre og besteforeldre er hjertelig velkommen. Arrangementet varierer fra år til år.

8

9 Barn i balanse I vårt samfunn med høyt tempo og intensitet kan det være utfordrende å prioritere egen velvære. Ved å tillate seg å stoppe opp og kjenne etter ta en pause og hente seg inn igjen, gir man kropp og sinn et pusterom som kan bidra til mer ro og indre balanse. I Tårnsvalens barnehager ønsker vi å gi barna muligheter til akkurat dette. Mindfulness: Barn er spontane. De tenker, føler, og lever her og nå. Vi voksne kan derimot ofte bruke mye tid og energi på å tenke, planlegge og bekymre oss. Det gjør det utfordrende å møte barna i deres spontanitet og dele øyeblikket. En viktig holdning i vårt arbeid med barn er å møte barna akkurat der de er. Det krever at vi voksne selv fokuserer på å være tilstede, og anerkjennende. Det er i de dagligdagse situasjonene barnets selvfølelse blir formet. I denne fasen er det særlig viktig med kroppslig og følelsesmessig nærhet, berøring og blikkontakt, omsorg og tillit, for at barnet skal føle seg verdsatt og akseptert. Barna føler sinne, glede og sorg gjerne om hverandre og mange ganger i løpet av en dag. Her er det viktig at de voksne ikke bagatelliserer barnets følelser eller reaksjoner, men heller viser forståelse. Gjennom bekreftende kommunikasjon basert på forståelse og lytting, opplever barnet at det har rett til sin egen opplevelse, tanker og følelser. Om et barn slår seg er det viktig å la barna få kjenne på sine egne følelser. I stedet for at en voksen sier det går bra, kan en i stedet spørre hvordan går det? Det er små verktøy som dette, som har mye å si for barnets opplevelse av seg selv som et viktig individ. Bevissthet rundt egen rolle: For å kunne møte barn der de er, går mye ut på å være bevisst på at barn er likeverdige, men ikke likestilte. De trenger tydelige og trygge voksne som kan gi de veiledning til å møte både seg selv og andre på best mulig måte. Metoder: Gjennom metoder som berøring, massasjestunder, barneyoga, spa, samtaler og ro finner vi veien inn til barnas og de voksnes bevisste nærvær. Vi opplever at disse aktivitetene gir barna en balanse av fokus, glede, harmoni, nærhet og et godt samspill mellom både store og små. Yoga er kjent for å være god hjelp til å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, og hjelpe oss til å få bedre helse, øke konsentrasjonen og redusere stress. Krever samarbeid med foreldre. For å ha best mulige forutsetninger for å gi barna de verktøyene de trenger for å oppnå balanse, er vi avhengige av kommunikasjon med dere foreldre. Om noe har skjedd som påvirker barnet alt fra søvnmangel til krangling kan dette være nyttig for oss å vite for å kunne møte barnet på best mulig måte. Det samme gjelder kommunikasjon fra barnehagen til hjemmet

10 Personalet Personalet Marie Pernille Sabina Katarzyna Spurvene Småbarns avdeling. 15 barn i alder 1-3år. Stilling Pedagogisk leder Barnehagelærer Barnehage assistent Barnehage assistent Meisene Småbarns avdeling. 15 barn i alder 1-3år. Personalet Tonje Laima Maren Camilla Stilling Pedagogisk leder Barnehage assistent Barnehage assistent Barnehage assistent Personalet Emmanuelle Sabir Marina Irene Svalene Storbarns avdeling med 24 barn i alder 3-6 år. Stilling Pedagogisk leder Barnehage assistent Barnehage assistent Barnehage assistent Trostene Storbarns avdeling med 20 barn ( 22 barn etter nytt år) i alder 3-6 år Personalet Mari Rudi Monika Lotte Stilling Pedagogisk leder Barnehagelærer på dispensasjon Barnehage assistent Barnehage assistent

11 Plan Norge I Måltrosten barnehage har hver av de fire avdelingene sitt eget fadderbarn. Dette har vi hatt i barnehagen i fem år, og vi er glade for å kunne hjelpe barn som bor andre steder i verden. Dersom foreldre ønsker å bidra økonomisk, så kan penger settes inn på følgende Plan Norge konto: Hortensia er Meisenes fadderbarn. Hun bor i Guatemala. Nirdosh er Spurvenes fadderbarn. Han bor i India. Bhagirath er Svalenes fadderbarn. Han bor i Nepal. Randa Hag er Trostenes fadderbarn. Hun bor i Sudan.

12 Sikkerhet og sykdom hos barn I Måltrosten barnehage har vi vårt eget HMS system. Dette innebærer blant annet faste sikkerhetsrutiner i løpet av en barnehagehverdag. Vi har gode regler i forhold til turdager, slik at det alltid skal være trygt å gå på tur. Personalet skal til en hver tid ha oversikt over barna, dette gjør vi ved jevnlig telling av alle. Vi har alltid en vognvakt når barna sover ute og vi lar aldri barn være alene. Ved bruk av vikarer, skal det alltid være en fast ansatt tilgjengelig og i nærheten. Vi ønsker også å gjennomføre jevnlige brannøvelser. Vi ser hvor viktig det er at barna har en forståelse for brannvern, hjemme og i barnehagen. Avdelingene har jevnlig brannsamlinger med ulike temaer. Det blir også hvert år arrangert obligatoriske brannvernopplæring, samt førstehjelpskurs til de ansatte. Vi ser på sikkerheten i barnehagen som en nødvendighet. Alle som jobber i Måltrosten har derfor god opplæring i våres sikkerhetsrutiner. sykdommene; Vi ønsker å ha en frisk barnehage, men som mennesker flest blir barn syke. Utenom vanlig håndhygiene og jevnlig vask av leker, ønsker vi også at vi kan samarbeide med foreldrene dersom barna blir syke. Vi har noen rammer for de mest vanlige Vi har innført en feberfri dag. Det vil si at barna skal ha en dag hjemme uten feber, før de kommer tilbake til barnehagen. Dersom barna har omgangssyke eller magesyke, skal de være hjemme 48 timer, etter sist oppkast eller løs mage. Dersom barna får vannkopper/brennkopper, skal de holdes hjemme til de er helt tørket ut. Ved øyekatarr eller øyebetennelse må øynene være frie for puss, eller startet på medisiner før de kommer tilbake til barnehagen. Barna medisineres ikke i Måltrosten barnehage. Dette gjelder selvfølgelig ikke ved kroniske sykdommer. Vi ønsker kun det beste for barna og vil begrense smitten i barnehagen. Vi ber alle foresatte om å respektere og overholde disse rammene.

13 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag. Barnehagen stengt

14 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. ( 3, Barnehageloven, 2006). Hva legger vi i begrepet barns medvirkning? Vi kan forklare det med at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Dersom barnet blir stående alene med ansvaret om å ta en beslutning, snakker vi derimot om bestemmelse. For å kunne gi rom for barns medvirkning er det viktig at de voksne er bevisste på egen holdning. Ved at vi ser på barna som likeverdige, selvstendige og ansvarsbevisste individer, vil vi også respekterer deres meninger og synspunkter. Samtidig er det viktig at de voksne har tydelige grenser, og forstår hva barn kan medvirke og hva de voksne må bestemme. Ved å gi barnet frihet innenfor faste rammer, vil de føle at deres initiativ og meninger har betydning og deres tanker og meninger blir sett og hørt. Dette har stor innvirkning på utviklingen av barnets selvfølelse og identitet. Gjennom å være gode observatører og nærværende i barns lek, vil vi fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk. M: Kunne hevde sine egne meninger. E: Bli vist empati og lære å vise empati. D: Oppleve gode dialogprosesser. V: Ha valgmuligheter i barnehagehverdagen. I: Ha innflytelse på barnehagehverdagen. R: Bli respektert for den de er. K: Få delta aktivt i konfliktløsninger. N: Voksne som ser deres nonverbale signaler.

15 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn FN-DAGEN Alle invitert fra kl Planleggingsdag. Østlandske lærerstevne (HiO) Barnehagen stengt

16 Omsorg, lek og læring Omsorg handler om trygge tilstedeværende voksne, som er i stand til å se det enkelte barns omsorgsbehov og som kan skape gode relasjoner mellom voksen- barn og barn- barn. Gjennom omsorg skapes trygghet, som er en av de viktigste forutsetningene for læring. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring. Leken er barnas viktigste uttrykksform. Leken har en egenverdi, og barn lærer og utvikler variert kompetanse gjennom leken. Barn lærer seg selv å kjenne i forhold til omverdenen, og leken er viktig for utvikling av identitet og et positivt selvbilde. Barnehagen skal være en trygg arena for lek og samspill. Gjennom tilstedeværelse og veiledning vil de voksne hjelpe barna i å lykkes i å omgås med andre. Sosialkompetanse I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av en dag. Sosial kompetanse er også vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Vi ønsker at glede, humor og estetiske opplevelser skal være kjennetegn ved barns hverdag. Arbeid med sosialt kompetanse er noe Måltrosten barnehage jobber aktivt med, da vi ser hvor viktig dette er for barns utvikling.

17 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påmeldingsfrist til juleåpent! Julegrantenning kl advent

18 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon (Rammeplanen, 2011, 3.5). I Måltrosten barnehage ønsker vi å bidra til at barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Vi løfter frem grunnleggende spørsmål og gir rom til undring og tenkning med barnegruppa. Ved hjelp av sanger, samtaler, fortellinger og bilder ønsker vi å gjøre barna oppmerksomme på at verden rommer ulike religioner og kulturer. Det er et mål at barna utvikler toleranse, respekt og forståelse for hverandres bakgrunn og tilhørighet. De ansatte skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, samt tradisjoner knyttet til høytider i andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen. Vi har et spesielt fokus på den kristne kulturarven i forbindelse med feiring av jul og påske.

19 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Luciafeiring Luciadag kl Nissefest Stengt 1. juledag 2.juledag Juleåpent Juleåpent

20 Kropp, Bevegelse og Helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslige aktive og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse (Rammeplanen, 2011, 3.2). Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Gjennom aktiviteter som yoga, hinderløyper og andre bevegelsesleker skal vi utvikle barnas grunnleggende motoriske ferdigheter. Alle barn skal få like muligheter til å oppleve glede og mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter, da dette er av stor betydning for utviklingen av barns selvbilde. Barna skal utvikle en forståelse og respekt for egen og andres kropp og at alle er forskjellige. Beherskelse av egen kropp gir stor glede og frigir energi til andre aktiviteter. På denne måten vil oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen kunne økes, noe barna vil ha stor nytte av i forhold til læring. Alle avdelinger i Måltrosten barnehage har utetid med frilek hver dag. Barnehagens uteområde innbyr til ulik fysisk aktivitet og lek - klatring, løping, husking, sykling m/mer. Vi drar også på både langturer eller benytter nærområdet minst en gang i uken. Hver vinter tilbyr vi, i regi av skiforeningen, skiskole for barna som er fyller 4 år i inneværende år og alle oppover. I Måltrosten barnehage legger vi til rette for et sunt kosthold. Fra 2014 har vi en ny meny der det er fokus på å ha mest mulig økologiske matvarer og unngå ferdigprodukter. Barna spiser et varmt måltid tre-fire ganger i uken. Den siste dagen er smøremåltid med brødskiver. Ellers på menyen har vi bl.a. ovnsgratinert fisk, lapskaus og grønnsaker som tilbehør. Dette kan endres gjennom året. Alle barna får tilbud om frukt og melk hver dag. God hygiene er viktig for å unngå smitte og sykefravær blant både barn og voksne. Vi har derfor såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker og alle skal vaske hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift. Både barn og voksne vasker hendene godt før måltider og matlaging. Barnehagen bruker også overflatedesinfeksjon og har hånddesinfeksjon til de voksne.

21 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag. Barnehagen stengt

22 Nærmiljø og Samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn (Rammeplanen, 2011, 3.6). Gjennom både faste og spontane småturer skal barna bli kjent med nærområdet sitt og hva det har å tilby. Å være ute i det fri gir sosiale fordeler og bidrar til vennskapsdannelse. Ved å erfare at deres valg og handlinger kan påvirke situasjoner for både dem selv og andre, vil barnet også lære om seg selv og hva det har å tilby fellesskapet. Barna deres tanker, innspill og handlinger skal tas på alvor og hver enkelt barn skal oppleve at de er like verdifulle og viktige for fellesskapet. Vi ønsker å gi barna en forståelse for kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Vi ønsker å gi barna en begynnende kunnskap om betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. Dette er i særlig fokus med arbeidet i forbindelse med FN-dagen.

23 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn KARNEVAL Påmeldingsfrist til påskeåpent!

24 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse for betydningen av bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplanen, 2011, 3.4). Uteaktiviteter er et viktig utgangspunkt for lek og glede, læring og mestring. Ved å gi barn positive opplevelser i naturen, vil barna lære å sette pris på hva den har å tilby. Dette legger grunnlaget for en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. I naturen får barna bruke hele seg med alle sine sanser, noe som er viktig for deres vekst og utvikling. Naturen har ikke tilrettelagt miljø, og lek i naturen gir rom for uorganisert lek. Barna vil lære å bruke naturen som lekeapparat og deres kreative sinn vil stimuleres, samt motoriske ferdigheter styrkes. Vi ønsker at barna skal oppleve glede av å være ute i all slags vær. Vi vil møte barns nysgjerrighet over naturens ulike arter og gi rom for kroppslig utfoldelse i naturens ulendte terreng. Barna skal få gjøre egne erfaringer, være kreative og undre seg, eksperimentere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden i samvær med andre barn og voksne. Det er også et mål at barna skal lære hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

25 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påskefrokost i barnehagen april Påskeåpent Påskeåpent Barnehagen STENGT åpen til 12.00

26 Kunst, kultur og kreativitet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon (Rammeplanen, 2011, 3.3). I barnehagen skal de voksne gi barna mulighet til å utrykke seg estetisk og til å oppleve kunst og kultur. Barna skal få utforske sin kulturelle identitet og personlige uttrykk, ta i bruk fantasi og kreative tenkning, samt oppleve skaperglede. De voksne vil legge til rette for at barna skal bli kjente med eventyr, historier, kunst, drama, musikk og dans. For å utvide barnas uttrykksmåter må de få tilgang til og erfaring med ulike natur- og formingsmaterialer og få erfare ulike teknikker og former. I arbeidet med kunst, kultur og kreativitet ønsker vi at barna skal utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta, utrykke og kommunisere gjennom skapende virksomhet. I Måltrosten barnehage får vi ukentlig besøk av to pedagoger som er spesielt utdannet innenfor musikk og kunst. Kunstpedagogen vår har opplegg for de eldste barna. Barna har det siste året har jobbet med de store kunstnerne, bl.a. Pablo Picasso og Edvard Munch. Etter å ha lært litt om kunstneren og studert bilder og verk har barna fått inspirasjon til å skape sine egne verk. Musikkpedagogen vår jobber for å gi barna følelsen av å lykkes og oppleve musikken helhetlig. Gjennom bevegelse, sang og bruk av instrumenter blir barna vant til å vise seg frem og uttrykke seg musikalsk. Barna blir kjent med sanger, rytmer, rim og regler, med musikalske kontraster fort og langsomt, høyt og lavt, solo og tutti (sammen og alene).

27 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Barnehagen STENGT STENGT åpen

28 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering (Rammeplanen, 2011, 3.7). Matematikk en naturlig del av hverdagen. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser med å utforske og leke med tall og former. De skal få erfare ulike typer mønstre, størrelser og former gjennom å sortere og sammenlikne. For at barna skal kunne tilegne seg matematiske begreper og bruke de riktig, er det viktig at vi voksne er lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barna uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. Ved å møte barna i deres nysgjerrighet, kan vi utforske matematikkens verden sammen. Vi skal legge til rette for at barna har konstant tilgjengelighet til spill, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som gir barna erfaring med antall, rom og form. Målet er å stimulere barna til å bruke språket som redskap for logisk tenkning.

29 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag Frigjøringsdag maifeiring Kristi Planleggings- Grunnlovsdag Himmelfart dag. Stengt

30 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk (Rammeplanen, 2011, 3.1). Språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Derfor legger vi i Måltrosten barnehage til rette for en god oppfølging av barnas språkutvikling. I Måltrosten har vi nå to ulike observasjonsverktøy, Alle med og TRAS. Det vil i løpet av 2014 bli tatt en avgjørelse på hvordan disse verktøyene skal brukes videre. TRAS er en systematisk observasjonsmetode for å følge språkutviklingen i daglig samspill hos barn I alderen 2-5 år. TRAS er også ment å være et redskap til å fange opp barn som strever med språktilegnelsen, samt et verktøy for kompetanseheving av fagpersoner som arbeider med førskolebarn. ALLE MED er et observasjonsskjema til bruk i barnehager, som tar for seg barnets totale utvikling. ALLE MED er et resultat av et treårig utviklingsprosjekt som ble gjennomført av pedagoger i Eigersund kommune. Observasjonsmateriellet er ment som en hjelp til forberedelse til foreldresamtale og gir de ansatte en god oversikt over barnas utvikling. Barn lærer ikke bare ved å høre språk, men trenger aktiv trening i å bruke språket. Vi er spesielt opptatt av hverdagssamtalene, det vil si dialoger hvor barna lytter, bruker språket, og får umiddelbar tilbakemelding i det daglige. Barn lærer når de er aktive i samspill med andre. Gode arenaer for språkbruk og språkstimulering er for eksempel når vi leser, forteller, synger, i rollelek, under påkledning og når vi jobber med ulike aktiviteter. Vi voksne legger vekt på å oppmuntre til god språkbruk og å være gode språkmodeller for barna. Dette gjør vi blant annet ved å snakke tydelig, være en god lytter og gi ærlige svar. Barn er undrende, og ved å undre oss sammen opplever vi interesse og engasjement. Undringen gir læring om faktiske forhold, om dialog som samtaleform og er en verdifull erfaring i bruk av språket. Det er utallige måter å jobbe med språk og ordforråd på, avhengig av alder og språklig bevissthet. Vi jobber systematisk og daglig med både kroppsspråk, tale og skriftspråk. Barn er oppmerksomme når de er aktive og handlende. De må se, høre, røre og gjøre (TRAS, Espenakk m.fl., 2011, s. 7

31 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påmeldingsfrist til sommeråpent! Sommerfest kl

32 Juli 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Reduserte Reduserte Reduserte åpningstider åpningstider åpningstider SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT Vi starter opp etter ferien Planleggingsdag

33 Fremkomstmidler-Natur Årstema Vi vil følge naturens endringer gjennom årstidene og årets gang i forhold til høytider. Alle fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal legges inn i arbeidet med de to prosjektarbeidene. Det vil si: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kunst, kultur og kreativitet - Etikk, religion og filosofi - Kropp, bevegelse og helse - Natur, miljø og teknikk - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form. Høst - Vinter September, oktober, november, desember Prosjektarbeid 1: Fremkomstmidler Vinter-Vår-Sommer Januar, februar, mars, april, mai, juni. Prosjektarbeid 2: Natur Formål «Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn.» (Rammeplan 2011, s47). Erfaringsmessig opplever vi at barn i barnehagealder ofte har stor interesse for fremkomstmidler. Med dette ønsker vi å fremme barns Formål «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for medvirkning. samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.» (Rammeplan 2011, s44) Vi ønsker at barna skal få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling Vi ønsker at barna skal få kjennskap til endringer som skjer i naturen

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Skogfuglen barnehage 2014/2015

Årsplan for Skogfuglen barnehage 2014/2015 Årsplan for Skogfuglen barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte høsten 1994. Til sammen består Tårnsvalen nå av 5 barnehager og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer