Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

2 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte høsten Til sammen består Tårnsvalen nå av 5 barnehager og 5 familiebarnehager som ligger i Oslo, Bærum og Oppegård. Til sammen er vi 240 barn og 65 ansatte. Eier av barnehagen er Cecilie Lahn Røhnebæk. I Tårnsvalens barnehager ønsker vi at barna får utvikle indre aksept til å gå egne veier gjennom ro, trygghet, nærvær og samhørighet i hverdagen. Tårnsvalen administrasjon: Risalléen 36, 0787 Oslo. Tlf: Faks: Telefontiden er mellom Ansatte administrasjon: Tone Mila. Daglig leder. Personalansvar for hele Tårnsvalen barnehager a/s. Hanne Barreth. Økonomistyring, regnskap, foreldrebetalinger, søskenmoderasjon Lhea Cecilia Fe Logorno. Opptak av barn til samtlige av Tårnsvalens barnehager. Måltrosten barnehagen startet 2002 januar. Vi har i dag 4 avdelinger. 2 småbarnsavdeling med 15 barn i hver, en stor barns avdeling med 20 barn og en avdeling med 24 store barn. Åpningstidene til barnehagen er Styrer: Tlf Mail styrer: Telefon-epost oversikt til avdelingene: Navn: Telefon: epost Spurvene Meisene Svalene Trostene

3 Overordnede dokumenter Lov om barnehager Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Rammeplan for barnehagen Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk- Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form. Temaplan Vi har dette barnehageåret valgt å jobbe under et paraplytema- «Fremkomstmidler og Natur». Vi ønsker å gi voksne og barn på avdelingene mere frihet til å velge innhold i arbeidet gjennom året- ut i fra barnegruppenes behov og interesser. Temaplanen i år er derfor mindre detaljert enn tidligere. Du finner temaplanen bakerst i denne årsplanen.

4 Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) Foreldresamarbeid er svært viktig for å skape en god og trygg barnehage. For et godt samarbeid, mener vi at det er nødvendig med gjensidig respekt, tillit, åpenhet og anerkjennelse til hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Den viktigste kontakten foregår i det daglige samarbeidet når barna hentes og bringes. Foresatte og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Sammen er vi de mest betydningsfulle rollemodellene i et barns liv. Det er barnehagens ansvar å legge til rette for at foresatte får være med på å påvirke barnehagens innhold. Dette skjer gjennom foreldrerådet og et samarbeidsutvalg - SU. SU består av foreldre, ansatte og eierrepresentant. I tillegg vil også kommunikasjon skje via e-post, dagstavle, foreldresamtaler og foreldremøter. Foreldremøte. Det vil være et foreldremøte på høsten som barnehagen tar initiativet til. Her velges foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalg og foreldreråd. Det velges en representant fra hver avdeling, to av disse blir sittende i samarbeidsutvalget og foreldrerådet, mens de andre kun møter i foreldrerådet. Ved behov holder avdelingene også et foreldremøte på våren. Foreldrerådet. Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Rådets oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget. I henhold til barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er til for å bygge opp et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og personalet i barnehagen. Det er, ifølge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal blant annet fastsette årsplanen. Samarbeidsutvalget i Måltrosten barnehage består av en foreldrerepresentant og en representant for de ansatte fra hver avdeling. I tillegg er eier aktivt med i en del beslutninger. Foreldresamtaler. Det tilbys en foreldresamtale i løpet av et år, i tillegg er det en samtale innen to uker etter oppstart. Foreldrene og pedagogisk leder kan bli enig om flere møter ved behov/ønsker.

5 Dagsrytmen for småbarnsavdelingen Barnehagen åpner Frokost for de som ønsker det. Foreldrene kan ta med seg ekstra mat til det. Hvilestund inne. Frilek inne/ute Ulike pedagogiske opplegg med barna varierer fra uke til uke Bleieskift/pottetrening Samlingsstund Første måltidet (servert av barnehagen) Sovetid for de barna som skal sove Andre måltidet (matpakke hjemmefra) Bleieskift/pottetrening Frilek ute/inne Frukt pause Frilek Barnehagen stenger Dagsrytmen for storbarnsavdeling Barnehagen åpner. Alle barna som kommer før kl.7.30 blir tatt imot på kjøkkenet med mulighet for å spise frokost. Ta eventuelt med en ekstra matpakke til dette. Frilek på avdelingen. Frokost på avdeling for de som ønsker det. Aktiviteter etter plan, behov, ønsker fra barn og ansatte. Samlingsstund og toalettbesøk/håndvask før første måltid Første måltidet (servert av barnehagen) Påkledning Utetid / mulighet for hvilestund Hvilestund Andre måltidet (matpakke hjemmefra) Frilek/små grupper / mulighet for hvilestund Barnehagen stenger.

6 Merkedager og tradisjoner I Måltrosten barnehage har vi mange tradisjoner som er knyttet til de ulike årstidene. Forberedelser til høytider og andre merkedager vil prege barnehagens innhold i disse periodene. Her er oversikten over de ulike mekedagene vi har: Bursdager Bursdagen er en stor dag for de fleste barn. Alle barnas fødselsdager blir markert i barnehage. Vi henger opp fødselsdagsballonger med bildet av barnet på tavlen i garderoben, lager krone og henger opp flagg. Hver avdeling har sin egen spesielle bursdagssamling, med sang og annet innhold til ære for bursdagsbarnet. Vi legger vekt på at dette skal være en dag der bursdagsbarnet får spesielt mye fokus. Vi ønsker å tilby barna sunne alternativer ved bursdagsfeiringer og feirer derfor med hjemmelaget smoothie, frukt, grønnsaker isteden for kaker og søtsaker. FN- dagen 24. oktober feirer vi FN-dagen, vi inviterer alle barns familier til stor arrangement i barnehagen. Vi har galleri med utstilling og salg av barnas kunst. Denne dagen selger vi høstsuppe, rundstykker, kaffe og saft. Pengene vi får inn vil hvert år fremover bli sendt til Plan Norge. Måltrosten barnehage har med dette blitt en Solsikkebarnehage. Barna i en Solsikkebarnehage får en unik mulighet til å lære om hvordan barn lever i andre deler av verden. Det gir dem forståelse for andre kulturer, og lærer dem om forskjeller og ikke minst likheter i barns oppvekst verden over. "Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor, til å hjelpe andre barn på denne jord". Solsikkeloven Vi maler kunst sammen som selges til inntekt for PLAN Norge på FN-dagen. Kunstpedagog Mirella inspirerer.

7 Luciafeiring Den 13.desember ønsker vi alle foreldrene og søsken velkommen til en hyggelig Luciafeiring i barnehagen. De eldste barna går i Luciatog og synger for foreldrene og de yngste barna. Vi synger vi sammen, spiser pepperkaker og lussekatter og drikker gløgg. Senere på dagen har avdelingene Luciasamling med barna. Nissefest I desember, før juleferien har vi nissefest. Da kan barna komme i røde klær og nisselue hvis de har lyst. Vi har nissesamling med skuespill og sang. Julenissen kommer denne dagen med full sekk av godt. Vi spiser julegrøt, synger julesanger og koser oss. Karneval I februar har vi karneval og barna kler seg ut. Avdelingene velger selv tema for festen. Vi har karnevalsamling og karnevalfest. Foreldrekaffe Hver avdeling arrangerer foreldrekaffe en gang i halvåret. Dette er koselige stunder for store og små. Vi feirer 17.mai sammen i barnehagen med tog, sanger og fest 17. mai Tradisjonen tro feirer vi 17.mai i barnehagen. Da ønsker vi alle foreldre og søsken velkommen til å gå i 17.mai tog i området rundt barnehagen. De eldste barna deler på å gå foran og bærer barnehagens fane. Vi synger et utvalg av 17.mai sanger. Etter vi har sagt hadet til foreldrene starter vi med gode, norske tradisjonsleker med barna, som potetløp, erteposekast, isfisking og vannballongkasting. I god 17.mai ånd koser vi oss med pølser etterpå. Sommerfest I juni arrangerer foreldrene i samarbeid med barnehagen sommerfest. Alle søsken, foreldre og besteforeldre er hjertelig velkommen. Arrangementet varierer fra år til år.

8

9 Barn i balanse I vårt samfunn med høyt tempo og intensitet kan det være utfordrende å prioritere egen velvære. Ved å tillate seg å stoppe opp og kjenne etter ta en pause og hente seg inn igjen, gir man kropp og sinn et pusterom som kan bidra til mer ro og indre balanse. I Tårnsvalens barnehager ønsker vi å gi barna muligheter til akkurat dette. Mindfulness: Barn er spontane. De tenker, føler, og lever her og nå. Vi voksne kan derimot ofte bruke mye tid og energi på å tenke, planlegge og bekymre oss. Det gjør det utfordrende å møte barna i deres spontanitet og dele øyeblikket. En viktig holdning i vårt arbeid med barn er å møte barna akkurat der de er. Det krever at vi voksne selv fokuserer på å være tilstede, og anerkjennende. Det er i de dagligdagse situasjonene barnets selvfølelse blir formet. I denne fasen er det særlig viktig med kroppslig og følelsesmessig nærhet, berøring og blikkontakt, omsorg og tillit, for at barnet skal føle seg verdsatt og akseptert. Barna føler sinne, glede og sorg gjerne om hverandre og mange ganger i løpet av en dag. Her er det viktig at de voksne ikke bagatelliserer barnets følelser eller reaksjoner, men heller viser forståelse. Gjennom bekreftende kommunikasjon basert på forståelse og lytting, opplever barnet at det har rett til sin egen opplevelse, tanker og følelser. Om et barn slår seg er det viktig å la barna få kjenne på sine egne følelser. I stedet for at en voksen sier det går bra, kan en i stedet spørre hvordan går det? Det er små verktøy som dette, som har mye å si for barnets opplevelse av seg selv som et viktig individ. Bevissthet rundt egen rolle: For å kunne møte barn der de er, går mye ut på å være bevisst på at barn er likeverdige, men ikke likestilte. De trenger tydelige og trygge voksne som kan gi de veiledning til å møte både seg selv og andre på best mulig måte. Metoder: Gjennom metoder som berøring, massasjestunder, barneyoga, spa, samtaler og ro finner vi veien inn til barnas og de voksnes bevisste nærvær. Vi opplever at disse aktivitetene gir barna en balanse av fokus, glede, harmoni, nærhet og et godt samspill mellom både store og små. Yoga er kjent for å være god hjelp til å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, og hjelpe oss til å få bedre helse, øke konsentrasjonen og redusere stress. Krever samarbeid med foreldre. For å ha best mulige forutsetninger for å gi barna de verktøyene de trenger for å oppnå balanse, er vi avhengige av kommunikasjon med dere foreldre. Om noe har skjedd som påvirker barnet alt fra søvnmangel til krangling kan dette være nyttig for oss å vite for å kunne møte barnet på best mulig måte. Det samme gjelder kommunikasjon fra barnehagen til hjemmet

10 Personalet Personalet Marie Pernille Sabina Katarzyna Spurvene Småbarns avdeling. 15 barn i alder 1-3år. Stilling Pedagogisk leder Barnehagelærer Barnehage assistent Barnehage assistent Meisene Småbarns avdeling. 15 barn i alder 1-3år. Personalet Tonje Laima Maren Camilla Stilling Pedagogisk leder Barnehage assistent Barnehage assistent Barnehage assistent Personalet Emmanuelle Sabir Marina Irene Svalene Storbarns avdeling med 24 barn i alder 3-6 år. Stilling Pedagogisk leder Barnehage assistent Barnehage assistent Barnehage assistent Trostene Storbarns avdeling med 20 barn ( 22 barn etter nytt år) i alder 3-6 år Personalet Mari Rudi Monika Lotte Stilling Pedagogisk leder Barnehagelærer på dispensasjon Barnehage assistent Barnehage assistent

11 Plan Norge I Måltrosten barnehage har hver av de fire avdelingene sitt eget fadderbarn. Dette har vi hatt i barnehagen i fem år, og vi er glade for å kunne hjelpe barn som bor andre steder i verden. Dersom foreldre ønsker å bidra økonomisk, så kan penger settes inn på følgende Plan Norge konto: Hortensia er Meisenes fadderbarn. Hun bor i Guatemala. Nirdosh er Spurvenes fadderbarn. Han bor i India. Bhagirath er Svalenes fadderbarn. Han bor i Nepal. Randa Hag er Trostenes fadderbarn. Hun bor i Sudan.

12 Sikkerhet og sykdom hos barn I Måltrosten barnehage har vi vårt eget HMS system. Dette innebærer blant annet faste sikkerhetsrutiner i løpet av en barnehagehverdag. Vi har gode regler i forhold til turdager, slik at det alltid skal være trygt å gå på tur. Personalet skal til en hver tid ha oversikt over barna, dette gjør vi ved jevnlig telling av alle. Vi har alltid en vognvakt når barna sover ute og vi lar aldri barn være alene. Ved bruk av vikarer, skal det alltid være en fast ansatt tilgjengelig og i nærheten. Vi ønsker også å gjennomføre jevnlige brannøvelser. Vi ser hvor viktig det er at barna har en forståelse for brannvern, hjemme og i barnehagen. Avdelingene har jevnlig brannsamlinger med ulike temaer. Det blir også hvert år arrangert obligatoriske brannvernopplæring, samt førstehjelpskurs til de ansatte. Vi ser på sikkerheten i barnehagen som en nødvendighet. Alle som jobber i Måltrosten har derfor god opplæring i våres sikkerhetsrutiner. sykdommene; Vi ønsker å ha en frisk barnehage, men som mennesker flest blir barn syke. Utenom vanlig håndhygiene og jevnlig vask av leker, ønsker vi også at vi kan samarbeide med foreldrene dersom barna blir syke. Vi har noen rammer for de mest vanlige Vi har innført en feberfri dag. Det vil si at barna skal ha en dag hjemme uten feber, før de kommer tilbake til barnehagen. Dersom barna har omgangssyke eller magesyke, skal de være hjemme 48 timer, etter sist oppkast eller løs mage. Dersom barna får vannkopper/brennkopper, skal de holdes hjemme til de er helt tørket ut. Ved øyekatarr eller øyebetennelse må øynene være frie for puss, eller startet på medisiner før de kommer tilbake til barnehagen. Barna medisineres ikke i Måltrosten barnehage. Dette gjelder selvfølgelig ikke ved kroniske sykdommer. Vi ønsker kun det beste for barna og vil begrense smitten i barnehagen. Vi ber alle foresatte om å respektere og overholde disse rammene.

13 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag. Barnehagen stengt

14 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. ( 3, Barnehageloven, 2006). Hva legger vi i begrepet barns medvirkning? Vi kan forklare det med at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Dersom barnet blir stående alene med ansvaret om å ta en beslutning, snakker vi derimot om bestemmelse. For å kunne gi rom for barns medvirkning er det viktig at de voksne er bevisste på egen holdning. Ved at vi ser på barna som likeverdige, selvstendige og ansvarsbevisste individer, vil vi også respekterer deres meninger og synspunkter. Samtidig er det viktig at de voksne har tydelige grenser, og forstår hva barn kan medvirke og hva de voksne må bestemme. Ved å gi barnet frihet innenfor faste rammer, vil de føle at deres initiativ og meninger har betydning og deres tanker og meninger blir sett og hørt. Dette har stor innvirkning på utviklingen av barnets selvfølelse og identitet. Gjennom å være gode observatører og nærværende i barns lek, vil vi fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk. M: Kunne hevde sine egne meninger. E: Bli vist empati og lære å vise empati. D: Oppleve gode dialogprosesser. V: Ha valgmuligheter i barnehagehverdagen. I: Ha innflytelse på barnehagehverdagen. R: Bli respektert for den de er. K: Få delta aktivt i konfliktløsninger. N: Voksne som ser deres nonverbale signaler.

15 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn FN-DAGEN Alle invitert fra kl Planleggingsdag. Østlandske lærerstevne (HiO) Barnehagen stengt

16 Omsorg, lek og læring Omsorg handler om trygge tilstedeværende voksne, som er i stand til å se det enkelte barns omsorgsbehov og som kan skape gode relasjoner mellom voksen- barn og barn- barn. Gjennom omsorg skapes trygghet, som er en av de viktigste forutsetningene for læring. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring. Leken er barnas viktigste uttrykksform. Leken har en egenverdi, og barn lærer og utvikler variert kompetanse gjennom leken. Barn lærer seg selv å kjenne i forhold til omverdenen, og leken er viktig for utvikling av identitet og et positivt selvbilde. Barnehagen skal være en trygg arena for lek og samspill. Gjennom tilstedeværelse og veiledning vil de voksne hjelpe barna i å lykkes i å omgås med andre. Sosialkompetanse I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av en dag. Sosial kompetanse er også vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Vi ønsker at glede, humor og estetiske opplevelser skal være kjennetegn ved barns hverdag. Arbeid med sosialt kompetanse er noe Måltrosten barnehage jobber aktivt med, da vi ser hvor viktig dette er for barns utvikling.

17 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påmeldingsfrist til juleåpent! Julegrantenning kl advent

18 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon (Rammeplanen, 2011, 3.5). I Måltrosten barnehage ønsker vi å bidra til at barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Vi løfter frem grunnleggende spørsmål og gir rom til undring og tenkning med barnegruppa. Ved hjelp av sanger, samtaler, fortellinger og bilder ønsker vi å gjøre barna oppmerksomme på at verden rommer ulike religioner og kulturer. Det er et mål at barna utvikler toleranse, respekt og forståelse for hverandres bakgrunn og tilhørighet. De ansatte skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, samt tradisjoner knyttet til høytider i andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen. Vi har et spesielt fokus på den kristne kulturarven i forbindelse med feiring av jul og påske.

19 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Luciafeiring Luciadag kl Nissefest Stengt 1. juledag 2.juledag Juleåpent Juleåpent

20 Kropp, Bevegelse og Helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslige aktive og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse (Rammeplanen, 2011, 3.2). Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Gjennom aktiviteter som yoga, hinderløyper og andre bevegelsesleker skal vi utvikle barnas grunnleggende motoriske ferdigheter. Alle barn skal få like muligheter til å oppleve glede og mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter, da dette er av stor betydning for utviklingen av barns selvbilde. Barna skal utvikle en forståelse og respekt for egen og andres kropp og at alle er forskjellige. Beherskelse av egen kropp gir stor glede og frigir energi til andre aktiviteter. På denne måten vil oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen kunne økes, noe barna vil ha stor nytte av i forhold til læring. Alle avdelinger i Måltrosten barnehage har utetid med frilek hver dag. Barnehagens uteområde innbyr til ulik fysisk aktivitet og lek - klatring, løping, husking, sykling m/mer. Vi drar også på både langturer eller benytter nærområdet minst en gang i uken. Hver vinter tilbyr vi, i regi av skiforeningen, skiskole for barna som er fyller 4 år i inneværende år og alle oppover. I Måltrosten barnehage legger vi til rette for et sunt kosthold. Fra 2014 har vi en ny meny der det er fokus på å ha mest mulig økologiske matvarer og unngå ferdigprodukter. Barna spiser et varmt måltid tre-fire ganger i uken. Den siste dagen er smøremåltid med brødskiver. Ellers på menyen har vi bl.a. ovnsgratinert fisk, lapskaus og grønnsaker som tilbehør. Dette kan endres gjennom året. Alle barna får tilbud om frukt og melk hver dag. God hygiene er viktig for å unngå smitte og sykefravær blant både barn og voksne. Vi har derfor såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker og alle skal vaske hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift. Både barn og voksne vasker hendene godt før måltider og matlaging. Barnehagen bruker også overflatedesinfeksjon og har hånddesinfeksjon til de voksne.

21 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag. Barnehagen stengt

22 Nærmiljø og Samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn (Rammeplanen, 2011, 3.6). Gjennom både faste og spontane småturer skal barna bli kjent med nærområdet sitt og hva det har å tilby. Å være ute i det fri gir sosiale fordeler og bidrar til vennskapsdannelse. Ved å erfare at deres valg og handlinger kan påvirke situasjoner for både dem selv og andre, vil barnet også lære om seg selv og hva det har å tilby fellesskapet. Barna deres tanker, innspill og handlinger skal tas på alvor og hver enkelt barn skal oppleve at de er like verdifulle og viktige for fellesskapet. Vi ønsker å gi barna en forståelse for kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Vi ønsker å gi barna en begynnende kunnskap om betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. Dette er i særlig fokus med arbeidet i forbindelse med FN-dagen.

23 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn KARNEVAL Påmeldingsfrist til påskeåpent!

24 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse for betydningen av bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplanen, 2011, 3.4). Uteaktiviteter er et viktig utgangspunkt for lek og glede, læring og mestring. Ved å gi barn positive opplevelser i naturen, vil barna lære å sette pris på hva den har å tilby. Dette legger grunnlaget for en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. I naturen får barna bruke hele seg med alle sine sanser, noe som er viktig for deres vekst og utvikling. Naturen har ikke tilrettelagt miljø, og lek i naturen gir rom for uorganisert lek. Barna vil lære å bruke naturen som lekeapparat og deres kreative sinn vil stimuleres, samt motoriske ferdigheter styrkes. Vi ønsker at barna skal oppleve glede av å være ute i all slags vær. Vi vil møte barns nysgjerrighet over naturens ulike arter og gi rom for kroppslig utfoldelse i naturens ulendte terreng. Barna skal få gjøre egne erfaringer, være kreative og undre seg, eksperimentere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden i samvær med andre barn og voksne. Det er også et mål at barna skal lære hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

25 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påskefrokost i barnehagen april Påskeåpent Påskeåpent Barnehagen STENGT åpen til 12.00

26 Kunst, kultur og kreativitet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon (Rammeplanen, 2011, 3.3). I barnehagen skal de voksne gi barna mulighet til å utrykke seg estetisk og til å oppleve kunst og kultur. Barna skal få utforske sin kulturelle identitet og personlige uttrykk, ta i bruk fantasi og kreative tenkning, samt oppleve skaperglede. De voksne vil legge til rette for at barna skal bli kjente med eventyr, historier, kunst, drama, musikk og dans. For å utvide barnas uttrykksmåter må de få tilgang til og erfaring med ulike natur- og formingsmaterialer og få erfare ulike teknikker og former. I arbeidet med kunst, kultur og kreativitet ønsker vi at barna skal utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta, utrykke og kommunisere gjennom skapende virksomhet. I Måltrosten barnehage får vi ukentlig besøk av to pedagoger som er spesielt utdannet innenfor musikk og kunst. Kunstpedagogen vår har opplegg for de eldste barna. Barna har det siste året har jobbet med de store kunstnerne, bl.a. Pablo Picasso og Edvard Munch. Etter å ha lært litt om kunstneren og studert bilder og verk har barna fått inspirasjon til å skape sine egne verk. Musikkpedagogen vår jobber for å gi barna følelsen av å lykkes og oppleve musikken helhetlig. Gjennom bevegelse, sang og bruk av instrumenter blir barna vant til å vise seg frem og uttrykke seg musikalsk. Barna blir kjent med sanger, rytmer, rim og regler, med musikalske kontraster fort og langsomt, høyt og lavt, solo og tutti (sammen og alene).

27 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Barnehagen STENGT STENGT åpen

28 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering (Rammeplanen, 2011, 3.7). Matematikk en naturlig del av hverdagen. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser med å utforske og leke med tall og former. De skal få erfare ulike typer mønstre, størrelser og former gjennom å sortere og sammenlikne. For at barna skal kunne tilegne seg matematiske begreper og bruke de riktig, er det viktig at vi voksne er lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barna uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. Ved å møte barna i deres nysgjerrighet, kan vi utforske matematikkens verden sammen. Vi skal legge til rette for at barna har konstant tilgjengelighet til spill, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som gir barna erfaring med antall, rom og form. Målet er å stimulere barna til å bruke språket som redskap for logisk tenkning.

29 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag Frigjøringsdag maifeiring Kristi Planleggings- Grunnlovsdag Himmelfart dag. Stengt

30 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk (Rammeplanen, 2011, 3.1). Språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Derfor legger vi i Måltrosten barnehage til rette for en god oppfølging av barnas språkutvikling. I Måltrosten har vi nå to ulike observasjonsverktøy, Alle med og TRAS. Det vil i løpet av 2014 bli tatt en avgjørelse på hvordan disse verktøyene skal brukes videre. TRAS er en systematisk observasjonsmetode for å følge språkutviklingen i daglig samspill hos barn I alderen 2-5 år. TRAS er også ment å være et redskap til å fange opp barn som strever med språktilegnelsen, samt et verktøy for kompetanseheving av fagpersoner som arbeider med førskolebarn. ALLE MED er et observasjonsskjema til bruk i barnehager, som tar for seg barnets totale utvikling. ALLE MED er et resultat av et treårig utviklingsprosjekt som ble gjennomført av pedagoger i Eigersund kommune. Observasjonsmateriellet er ment som en hjelp til forberedelse til foreldresamtale og gir de ansatte en god oversikt over barnas utvikling. Barn lærer ikke bare ved å høre språk, men trenger aktiv trening i å bruke språket. Vi er spesielt opptatt av hverdagssamtalene, det vil si dialoger hvor barna lytter, bruker språket, og får umiddelbar tilbakemelding i det daglige. Barn lærer når de er aktive i samspill med andre. Gode arenaer for språkbruk og språkstimulering er for eksempel når vi leser, forteller, synger, i rollelek, under påkledning og når vi jobber med ulike aktiviteter. Vi voksne legger vekt på å oppmuntre til god språkbruk og å være gode språkmodeller for barna. Dette gjør vi blant annet ved å snakke tydelig, være en god lytter og gi ærlige svar. Barn er undrende, og ved å undre oss sammen opplever vi interesse og engasjement. Undringen gir læring om faktiske forhold, om dialog som samtaleform og er en verdifull erfaring i bruk av språket. Det er utallige måter å jobbe med språk og ordforråd på, avhengig av alder og språklig bevissthet. Vi jobber systematisk og daglig med både kroppsspråk, tale og skriftspråk. Barn er oppmerksomme når de er aktive og handlende. De må se, høre, røre og gjøre (TRAS, Espenakk m.fl., 2011, s. 7

31 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påmeldingsfrist til sommeråpent! Sommerfest kl

32 Juli 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Reduserte Reduserte Reduserte åpningstider åpningstider åpningstider SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT SOMMERSTENGT Vi starter opp etter ferien Planleggingsdag

33 Fremkomstmidler-Natur Årstema Vi vil følge naturens endringer gjennom årstidene og årets gang i forhold til høytider. Alle fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal legges inn i arbeidet med de to prosjektarbeidene. Det vil si: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kunst, kultur og kreativitet - Etikk, religion og filosofi - Kropp, bevegelse og helse - Natur, miljø og teknikk - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form. Høst - Vinter September, oktober, november, desember Prosjektarbeid 1: Fremkomstmidler Vinter-Vår-Sommer Januar, februar, mars, april, mai, juni. Prosjektarbeid 2: Natur Formål «Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn.» (Rammeplan 2011, s47). Erfaringsmessig opplever vi at barn i barnehagealder ofte har stor interesse for fremkomstmidler. Med dette ønsker vi å fremme barns Formål «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for medvirkning. samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.» (Rammeplan 2011, s44) Vi ønsker at barna skal få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling Vi ønsker at barna skal få kjennskap til endringer som skjer i naturen

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer