Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål kontakt Leder, Synnøve M. Skaar, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2010: Mandag 25. januar 2010 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/10 Mandag 22. februar 2010 SP 03/10 Mandag 22. mars 2010 SP 04/10 Tirsdag 27. april 2010 (revidert budsjett SP) SP 05/10 Mandag 31. mai 2010 (landsstyredelegater) SP 06/10 Mandag 30. august 2010 (innspill-uibs budsjett, budsjett SP) SP 07/10 Mandag 27. september 2010 SP 08/10 Mandag 25. oktober 2010 SP 09/10 Mandag 29. november 2010 (konstituerende møte) SP 01/11 1

2 Fremlegg til dagsorden SP 122/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 123/10 Godkjenning av protokoll SP 07/10 SP 124/10 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Samskipnadsstyret IV. Læringsmiljøutvalget V. Andre orienteringer SP 125/10 Orientering om kampanjen Ulike tider lik undervisning! Orienteringssak SP 126/10 Studentparlamentsvalget 2011 Diskusjonssak SP 127/10 Inkluderingsmidler høsten 2010 SP 128/10 Suppleringsvalg til Det Sentrale Valgstyret SP 129/10 Suppleringsvalg Forskningsutvalget SP 130/10 Suppleringsvalg representantskapet til Det Akademiske Kvarter SP 131/10 Suppleringsvalg Studentparlamentets Kontrollkomité 2

3 SP 132/10 Fadderuka SP 133/10 Studentparlamentet som valgorgan for programstyrer SP 134/10 Eventuelt Med vennlig hilsen Synnøve Mjeldheim Skaar Leder Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 122/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 123/10 Godkjenning av protokoll SP 06/10 SP 124/10 Orienteringer Orienteringssak VI. Arbeidsutvalget Orientering fra leder Jeg har hatt møte med valgstyret, og arbeidet ser ut til å gå svært bra. AU stiller seg til disposisjon og har bedt valgstyret om å gi beskjed om hvor og når de ønsker at vi skal bidra. Jeg har også utformet og sendt ut informasjon om å sende lister til alle ungdomspartier i Hordaland og lagt dette ut til alle på MiSide. 3

4 Jeg har brukt en del tid på å få orden i valgkretsen og valget av LS-representanter. Vi håper å få dette på plass før første LS september. Jeg har sendt inn medlemslagrapport til LS. Fakultet Jeg har siden sist arbeidet mye med fadderuken. Jeg har skrevet kronikk i Studvest om temaet, hvilket var en god måte å starte arbeidet på, ettersom jeg fikk samlet og fokusert tankene rundt temaet. Jeg har hatt møter med flere av fadderlederne på fakultetene, men mangler fremdeles noen. I disse møtene har vi spurt dem om å trekke fram gode og dårlige erfaringer fra fadderuken som var på deres fakultet. Videre har vi spurt dem om forslag til forbedringer av fadderuken og luftet de forslagene vi satt med fra før. Dette har vært en interessant runde, der vi har lært mye om arbeidet med fadderukene på de ulike fakultetene, som vil være avgjørende for at vi skal lykkes med saken om fadderukene. Jeg har også hatt møte med fadderkoordinator på UiB, der vi drøftet de samme problemstillingene. Han kunne blant annet bidra med mye erfaring rundt hva som er prøvd ut før og gode forslag til tiltak. Fadderkoordinator ønsker et nærmere samarbeid med Studentparlamentet og vi legger dette fram i saken om fadderuken. Jeg hadde frokostmøte med ledelsen på det Psykologiske Fakultet om direkteopptakssaken og prosessen rundt denne. Ledelsen ved fakultetet ba om møtet etter at Studvest skrev om saken og jeg kommenterte den der. Jeg har også deltatt på allmøtet til Juridisk Studentutvalg, holdt foredrag for fagutvalgene og Studentutvalget på SV sitt oppstartsseminar, vært på HSU-fest og deltatt en stund på 40- års jubileumet til SV-fakultetet. Bli med på et eventyr! I uke 36 og 37 hadde vi informasjonsmøter på alle fakultet. Jeg holdt en kort innføring om Studentparlamentet og hvordan man kan stille til valg. Det var særdeles lavt oppmøte på møtene og vi vil oppfordre kommende AU til å tenke nytt rundt informasjonsmøter. Ulike tider lik undervisning Jeg har arbeidet mye med organiseringen, lanseringen og pressearbeidet rundt kampanjen. I tillegg har jeg også vært mye rundt på stand for å dele ut kortene. Kampanjen får god 4

5 respons hos studentene og har fått mye oppmerksomhet i mediene. Hyttetur Arbeidsutvalget og Universitetsstyret har vært på felles hyttetur på Viggohytta, fra mandag 6. september til tirsdag 7. september. Hensikten med hytteturen var rett og slett å fremme godt samarbeid gjennom å gjøre noe utenfor kontoret. Vi hadde en flott tur! Jeg og Hanne til Stavanger for å holde foredrag om viktigheten av fagpolitikk og arbeid med kvalifikasjonsrammeverket den 3. september. Jeg har vært i møte i Læringsmiljøutvalget og på seminar om universell utforming. Hatt lunsjmøter med Utdanningsavdelingen og Rektoratet. Orientering læringsmiljø- og likestillingsansvarlig Læringsmiljø 14. september hadde Erik og jeg møte med Eiendomsavdelingen. Tema var blant annet EiAs pågående arbeid med forbedring av renhold. Et av de viktigste tiltakene blir å inngå kontrakter som stiller mye strengere krav til renholdsbyråene. Det blir også innført et system som beskriver hvor ofte hvert enkelt rom skal vaskes. De nye planene for stillerom på Studentsenteret ble også drøftet. Universitetsdirektøren fortalte under rektorlunsj, 17. september, at det tas sikte på å, før jul, få satt ned en gruppe som skal utarbeide forslag til hvordan studentarbeidsplasser skal administreres under det nye internhusleiesystemet. Dette blir et viktig arbeid som Studentparlamentet må involveres i. Likestilling 9. september var det møte i Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser. Tema for møtet var blant annet budsjett til EiA for 2011 og diverse studentsaker. Som nevn under forrige orientering, skal jeg sitter i arbeidsgruppen som gjør forarbeidet til ny handlingsplan for likestilling. Arbeidsgruppen består per i dag av meg selv og to til 5

6 fra komiteen. Første møte blir 22. september. Infoarbeid Leverandøren av hjemmesiden vår har omsider fått ordnet slik at dokumenter, som innkallinger og protokoller, blir sortert på en fornuftig måte. Jeg har skrevet nyhetsbrev for september på norsk og engelsk. Brevet ble sendt ut 8. september. I denne forbindelse har jeg også hentet ut statistikk som viser at den engelske utgaven av nyhetsbrevet blir lest av omlag 250 stykker. Vi har ikke statistikk på hvor mange som leser det norske nyhetsbrevet fordi det ikke krever at en klikker på en lenke. Meldinger (norske) på Mi side blir lest av mellom 2500 og 3500 stykker. 9. september hadde jeg et møte med leder for Realistutvalget og leder for studieseksjonen på mat.nat. for å hjelpe de med en lokal informasjonskampanje om student- og universitetsdemokratiet. Under rektorlunsjen, 17. september, snakket vi blant annet om problemet det er å finne navn og kontaktinformasjon til studenttillitsvalgte i programstyrer, instituttråd og fakultetsstyrene. Dette er informasjon som ofte ikke publiseres eller oppdateres på nettsidene. Universitetsdirektøren skal følge opp saken. Orientering fra miljø, velferds og internasjonalt ansvarlig Helse og trivselsundersøkelsen august var jeg i heldagsmøte i styringsgruppen for helse og trivselsundersøkelsen 2010, i Trondheim. Som orientert om tidligere i år er denne undersøkelsen et initiativ fra samskipnadene i Oslo og Trondheim som har hatt lignende lokale undersøkelser, og Bergen. I tillegg har samskipnadene i Stavanger og Oppland blitt med i ettertid. Med på møtet var også TNS Gallup som skal utføre undersøkelsen. Under dette møte arbeidet vi mye med utfordringene rundt lansering og utsending av selve undersøkelsen. Jeg utarbeidet et presseskriv om undersøkelsen rettet mot studentmedia, som kan tilpasses lokale forhold rundt om i landet. Jeg har også fulgt opp møtet i Trondheim med et møte med Hege Råkil og Merete Liisberg i SiB. 6

7 Undersøkelsen skal utføres fra midten av oktober til midten av november. Styringsgruppen for miljøledelse Etter purring far min side er det nå kalt inn til nytt møte i styringsgruppen for miljøledelse 3. november. På dette møtet skal også kontor for innkjøp og Frithjof Grønlien fra CO2focus.com delta. Ny internasjonale handlingsplan I juni hadde handlingsplangruppen møter med alle fakultetene utenom MOF om førsteutkastet til ny handlingsplan for internasjonalisering. Det har vært viktig å etablere en felles forståelse om at handlingsplanen skal være et styrende men ikke detaljstyrende dokument for fakultetene. Sist SP orienterte jeg om at jeg ville ta opp handlingsplanen med SULF. I tillegg har vi nå kalt inn student og stipendiatrepresentantene i fakultetsstyrene til dialogmøte om planen. Planen skal ut på høring etter denne siste dialogmøtet men kan ikke vedtas før universitetsstyret har vedtatt ny strategi. Internasjonale uke 2011 Planleggingen av neste års internasjonale uke ved UiB er nå i gang. Vi vil kutte noe av det felles åpningsarrangementet og heller legge enda bedre til rette for mer aktivitet i fagmiljøene. I tillegg vil vi involvere Studentersamfunnet enda mer og be de invitere til aktuelle debatter med internasjonal utdanningsrelevans. Stillerom Eiendomsavdelingen har nå utarbeidet et nytt og så et nytt igjen, forslag til stillerom på studentsenteret. Men nå skal de vist være enige med seg selv og vil lyse arbeidet ut på anbud om kort tid. Annet Denne måneden har mye tid gått med til å promotere postkortkampanjen. Jeg har også gjort tre saker med BSTV: Om arealer til studentorganisasjoner, om miljø og om studentboliger. Orientering frå fag- og forskingsansvarleg For perioden 30. august 20. september 7

8 Foredrag for Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) Fredag 3. september var eg og Synnøve invitert til å halda eit foredrag om fagpolitikk og Kvalifikasjonsrammeverket for StOr sitt avsparkseminar. Det var eit veldig triveleg seminar, og me fekk mykje positiv tilbakemelding på foredraget vårt. Alumnusrådet 8. september var det nytt møte i Alumnusrådet, her møtte eg. Det var konsensus om at no måtte noko snart skje. Og jammen skal det skje ting med alumnusarbeidet framover: det blir no sendt ut brev til alle fakulteta om at dei må oppnemna ein alumnikontaktperson kvar (HF og Juss har allereie oppnemnt). Det skal snart komma ny framside på eksternweben til UiB, her skal alumnusverksemda også vera profilert. Leiinga vurderer å utlysa prosjektmidlar til alumnusarbeid; Kontor for samfunnskontakt tar ansvar i alumnusarbeidet, og vil m.a. vurdera om ein skal ha ei marknadsundersøking (spørreundersøking til studentar/alumni om alumnusarbeid er ønskjeleg). På sikt skal me også invitera eksterne rådsmedlemmer, men dette blir utsett til arbeidet er meir konkret og i gong. Studentmedia Eg har hatt lesarinnlegg på trykk i Studvest 1. og 15. september, og får eit til på trykk 22. september. Lesarinnlegga mine blir publisert med blå bakgrunnsfarge, og eg føler derfor at eg kjem stadig nærmare målet om å få Hannes fagpolitiske hjørne. Eg sia sist også fått positiv tilbakemelding frå administrativt tilsette ved m.a. Det psykologiske fakultet for lesarinnlegga (!). Sia sist Studentparlamentsmøte har eg dessutan blitt intervjua to gonger av Bergen Student-TV, som følgde opp saka om sommarinntektsordning. Studentførespurnad Eg blei kontakta av ein student i samband med flytting av ein eksamen. Studentane opplevde at ein eksamen var blitt flytta fram ein månad (frå november til oktober) utan at det var informert godt om dette. Studenten ønskja at me skulle kontakta instituttet. Eg fekk svar frå instituttet om at eksamenen var blitt flytta tri dagar fram, og at det var blitt informert om dette. Eg formidla dette vidare til studenten. Her har det mest sannsynleg vore ei misforståing. DigUiB 8

9 Eg har blitt oppnemnt som studentrepresentant i styringsgruppa for DigUiB (som omhandlar alle digitale hjelpemiddel: data på eksamen, podkasting, digital pensumlitteratur osb.), og deltok på eit møte i gruppa 10. september. Her presenterte Senter for etter- og videreutdanning nokre døme på digitale hjelpemiddel dei nyttar i undervisinga, t.d. podkasting og videoopptak. DigUiB har tri hovuddelar: digitalisering av pensumlitteratur, digitalisering av eksamen og digitalisering av forelesingar. Det er no klart at det første pilotprosjektet med data på eksamen blir gjennomført enten vår- eller haustsemesteret Allereie no i haust blir det jobba med fleire pilotprosjekt som gjeld digitalisering av forelesingar (podkasting o.l.). Ein hentar no erfaringar frå ulike fagmiljø, og kartlegg løysingar for infrastruktur. Det er og levert inn eit budsjettforslag på rundt kr. Korte semester Eg har gitt beskjed til Utdanningsavdelinga om at me ønskjer å ta opp saka om korte semester på det siste møtet i Utdanningsutvalget før jul (3. november). Eg arbeider no med å henta inn informasjon om korleis situasjonen er på NTNU, UiO, UiT og UiS, m.a. om korleis det er med tilgong til eksamenslokale. Møte, seminar og andre ting 2. september var eg med på seminar om universell utforming. 6. september deltok eg og Synnøve på eit møte med leiinga ved Det psykologiske fakultet. Her diskuterte me det at Studvest har skrive om saksgangen og prosessen rundt direkteopptakssaka. 7. september var eg og med på hytteturen. 9. september deltok eg på jubileumsarrangementet til SV-fakultetet i samband med deira 40-årsjubileum. Me hadde UA-lunsj fredag 10. september, her tok eg m.a. opp ei sak om flytting av eksamen. Eg møtte dessutan som observatør på fakultetsstyremøtet på SV 14. september. Eg har sjølvsagt og brukt ein del tid på stand med postkortkampanjen, og eg var med på Bli med på et eventyr på alle fakulteta. 16. september gjekk ein draum i oppfylling for meg eg fekk møta som settevara i det vidgjetne Estetisk utval. Eg deltok og på rektorlunsj 17. september, her diskuterte me m.a. postkortkampanjen. VII. Universitetsstyret 9

10 VIII. Samskipnadsstyret IX. Læringsmiljøutvalget 2. september var min første dag som leder for LMU. Sentrale saker var budsjettinnspill til EiA (også LMU legger i innspillet spesielt vekt på behovet for lesesalsplasser på Det psykologiske fakultet), et innlegg om Universell utforming ved Kjetil Knalag fra Universell, og SiB sitt arbeid med studenter og alkohol. Dette følges opp med en egen drøftingssak under neste LMU-møte, 21. oktober. Dette blir også et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget og Likestillingskomiteen. Tema for fellesmøtet blir roller og oppgaver knyttet til det helhetlige likestillingsarbeidet ved UiB. Samme dag ble seminaret om universell utforming for studenttillitsvalgte arrangert. Seminaret var vellykket, med omlag 20 deltakere. Tema var Universell utforming og lovverket (Knalag), UiBs tiltak for fysisk universell utforming (Even Berge), tilrettelegging av studielitteratur (Ole Gunnar Evensen) og mitt innlegg om hvordan en som studenttillitvalgt kan påvirke læringsmiljøet. Jeg har vært i kontakt med Harald Åge Sæthre og spurt om han ønsker å orientere om læringsmiljø og frafallsproblematikk i LMU. Dette blir sannsynligvis i desember. 21. september deltok jeg på Universell sitt seminar i Drammen om Læringsmiljøutvalgenes rolle på utdanningsinstitusjonene. X. Andre orienteringer Redegjørelse for aktivitet i styret i Bergen Bergen Museum Siden SP oppnevnte styremedlemmer for 2010 har det blitt avholdt to styremøter: 3/2 og 24/3. Etter styremøtet den 3/2 ble det arrangert en omvisning på realfagsbygget hvor store deler av museets magasiner skal flytte inn. På møtet den 3/2 møtte Monica Tormassy og Christian Hemmestad Bjerke På møtet den 24/3 møtte Peter Hatlebak (Vara for Monica Tormassy) og Christian Hemmestad Bjerke 10

11 Denne redegjørelsen presenterer noen overordnede temaer som er særlig viktige i styret og presenterer til sist noen konkrete saker hvor studentrepresentantene har vært aktive. Generelle kommentarer Situasjonen ved Bergen Museum preges i stor grad av to forhold som i korthet nevnes her; Museumsprosjektet 2014 og den økonomiske situasjonen ved museet. Musemsprosjektet 2014 Prosjektets visjon: Gjennom Museumsprosjektet 2014 ønsker Universitetet i Bergen å legge til rette for å kunne tilby et moderne museum med faste og midlertidige utstillinger i mange etasjer og utvidede arealer, å ta i bruk museets samlinger på nye måter og å tilby forskningsformidling i nye former. Som et ledd i dette skal store deler av museets bygningsmasse pusses opp og store deler av museets besittelser (kalt magasiner) skal flyttes og sikres langt bedre. Igjennom hvileskjærsmidlene og regjeringens tiltakspakke har universitetsmuseene fått tilført noen midler for å realisere disse ambisjonene. Universitetsledelsen er også forpliktet til å bidra økonomisk, men som denne redegjørelse vil vise er dette langt fra tilstrekkelig. Tempoet i dette prosjektet er meget høyt og flere ansatte ved museet føler at prosessene i alt for stor grad styres utenifra. Museet har for eksempel ikke representanter i utvalget som skal se på utviklingen av museumsbygget museplass 2. Faglige tilsatte ved museet opplever også at de har liten mulighet til å komme til orde i flytting og endringsprosessene. Dette problemet forsterkes av at tempoet i arbeidet er meget høyt. Museet besitter enorme verdier igjennom de ulike samlingene, dessverre er forvaltningen av disse verdiene hemmet av stor mangel på personalmessige og økonomiske ressurser. Dersom en flytteprosess skal være vellykket må samlingene nøysomt katalogiseres og selve flytteprosessen må skje på en måte som gjør det mulig å ta samlingene i bruk igjen etter flyttingen. Dette kan høres trivielt ut, men med enorme mengder ukatalogisert materiale som er uvurderlig får dette store konsekvenser for flytteprosessene. Museet skiller seg betydelig fra de andre enhetene ved universitetet på bakgrunn av den særegne rollen museet har. 11

12 Økonomisk situasjon Bergen Museum har en særdeles stram økonomi, og denne har blitt betydelig forverret i de senere år. Dette skyldes primært to forhold: Historisk: Siden opprettelsen av universitetet i Bergen har museets tilknytning til fagmiljøen vært utydelige og tidligere universitetsledelse på 50- og 60-tallet ønsket en tydeligere ansvarsdeling. Store deler av personalet som da var tilknyttet Bergen museum ble overført til instituttene for å sikre samarbeid. Det som i stor grad skjedde da disse personene ble pensjonert var at stillingene ble omdisponert ved instituttene og ikke lenger hadde noe med museet å gjøre. Dette problemet har vokst og antallet stillinger ved museet har sunket dramatisk over de siste 20 årene. Bergen Museum er det universitetsmuseet i Norge med færrest ansatte (tatt i betraktning størrelse og omsetning). Det universitetsmuseet med nest færre ansatte (Stavanger) har allikevel dobbelt så mange ansatte som Bergen Museum. Museumsprosjektet: Store deler av all finansiering i høyere utdanningssektoren baserer seg på egenandeler. For å få adgang til forskningsmidler og midler til investering i bygg/teknisk utstyr så må institusjonen selv spytte inn midler. Museumsprosjektet krever en betydelig innsats, ikke minst med tanke på personalressursene, og konsekvensen av dette er at all øvrig aktivtet må skjæres inn til beinet. Belastningen på de administrative ansatte er i denne forbindelse særlig høy og er ikke mulig å opprettholde over tid. Museets styre har meget liten handlefrihet da hele budsjettet er spist opp av eksisterende forpliktelser. Dette går utover de ansattes mulighet til forskning og til museets evne til å bedrive formidling. Avsluttende momenter På tross av meget stramme budsjetter evner museets å bedrive både formidling og forskning på et meget høyt nivå. Eksempelvis har museet åpnet en utstilling på the Smithsonian museum i Washington D.C. og det er ikke mindre en eksepsjonelt, gitt Bergen Museums rammebetingelser. 12

13 Det må påpekes at arbeidsbelastningen ved enkelte avdelinger av museet er meget høy og museumsprosjektet er svært arbeidskrevende. Bergen Museum skal i løpet av 2010 utarbeide ny strategisk plan og i den forbindelse må en rekke viktige valg tas. Studentparlamentet vil bli redegjort for dette særlig utover høsten da dette arbeidet enda ikke er påbegynt. SP 125/10 Orientering om kampanjen Ulike tider lik undervisning! Orienteringssak I forrige møte i Studentparlamentet orienterte AU om at vi har inngått et samarbeid med Studentparlamentene ved UiO, UiT og Studenttinget ved NTNU om en kampanje. Studentparlamentet bifalt aksjonen. Denne ble startet opp 14. september og vi fikk en rekke presseoppslag som skapte oppmerksomhet rundt saken, blant annet BT, Dagens Næringsliv, NRK P3 nyhetene og flere. En videre orientering om kampanjen vil bli gitt i Studentparlamentets møte, da vil kampanjen være avsluttet. SP 126/10 Studentparlamentsvalget 2011 Diskusjonssak Studentenes valgstyre legger fram saken i møtet. SP 127/10 Inkluderingsmidler høsten 2010 Bakgrunn: Studentparlamentet har tidligere bevilget midler til Inkluderingsmidler. Inkluderingsmidlenes hovedmål er å fremme inkludering av internasjonale studenter i UiBs studentmiljø. Hele reglementet for tildeling av inkluderingsmidler ligger vedlagt. Disse fikk tildelt midler i vårsemesteret: Elsa: 3500,- Fadderstyret ved SV: 2000,- Buddy Bergen: 9000,- TWTA&I: 2500,- 13

14 Forslag til vedtak:. Studentparlamentet bevilger opptil kroner kr til Inkluderingsmidlene for høstsemesteret Pengene tas fra Studentparlamentets bankkonto. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Vedlegg: Reglement for tildeling av inkluderingsmidler Formål: Inkluderingsmidlenes hovedmål er å fremme inkludering av internasjonale studenter i UiBs studentmiljø. Inkluderingsmidlene skal bidra til dette gjennom å skape kontakt mellom norske og internasjonale studenter, og gi internasjonale studenter kunnskaper om norsk kultur, språk og historie. Større grupper bør prioriteres. Støtteberettiget: Midlene skal gå til sosiokulturelle formål. Søkeren(e) bør fortrinnsvis være studenter ved UiB. Både enkeltpersoner samt lag/foreninger er søknadsberettiget. Ikke støtteberettiget: Utgifter til tobakk, alkohol, eller andre rusmidler. Utgifter til rent faglige formål. Utgifter i forbindelse med hovedutferder og feltarbeid. Krav til søknaden og søkeren: Søknaden skal inneholde kontonummer. Søknaden skal inneholde adresse. Søknaden skal inneholde kontaktperson med e-post og telefonnummer. Søknaden skal inneholde aktuelt tidsrom for aktiviteten. Søknaden skal inneholde aktivitetens formål. Søknaden skal inneholde anslagsvis antall deltakere, samt andel internasjonale. Søknaden bør inneholde et enkelt budsjett. Rapport skal sendes til behandlingsinstansen innen tre uker etter endt aktivitet. 14

15 Aktivitetene bør ha en moderat egenandel og andelen internasjonale studenter bør utgjøre 1/3 av arrangementets påmeldte. Behandlingsgruppe for søknader: Gruppen består av internasjonalt ansvarlig, samt velferdsansvarlig. To personer utpekt av Studentparlamentet. En student utpekt av ISU. Det må være tre komitémedlemmer tilstede for at komiteen skal være beslutningsdyktig. Inhabile personer skal ikke være tilstede under behandling av søknad. Det åpnes også for at Studentparlamentet kan annonsere aktiviteter på anbud. Dvs. at en på forhånd bestemt pott gjøres tilgjengelig for et spesifisert tiltak, som søkere da kan gi anbud på. Søknadene blir behandlet fortløpende, og senest 4 uker etter innsendt søknad vil utbetaling og svarbrev bli behandlet. Selv om det åpnes for skjønn, skal de ovenfor presiserte punktene veie tungt i behandlingen av midlene. SP 128/10 Suppleringsvalg Det sentrale valgstyret Studentene skal ha to representanter og to vara i Det sentrale valgstyret. Per i dag er det valgt én representant. I tillegg trengs det to vararepresentanter. Valgstyret har ansvar for å organisere valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret, veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene, samt behandle eventuelle klager over vedtak fattet av andre valgstyrer. Oppgavene innebærer blant annet å kunngjøre valgtidspunkt og forslagsfrist, veilede kandidater, forslagsstillere og velgere om reglement, rettigheter og plikter; kunngjøre valg, organisere stemmegivningen, holde oppgjør og publisere resultatet. På grunn av krav til representasjon av begge kjønn, er kun kvinnelige kandidater valgbare. Begge kjønn er valgbare til varaplassene. Suppleringsvalget til Det sentrale valgstyret ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: 15

16 Studentparlamentet supplerer aa til Det sentrale valgstyret for resterende periode (ut 2010) med bb og cc som vararepresentanter. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 129/10 Suppleringsvalg Forskningsutvalget Torgeir Krohn har måttet fratre sitt verv som studentrepresentant i Forskningsutvalget. Studentparlamentet må derfor supplere med én representant. I tillegg er det ledig to varaplasser. Forskningsutvalget er et rådgivende organ i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskningen. Utvalget har ansvar for å gi Universitetsstyret råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning og forskerrekruttering. Avdelingsdirektør for forskningsavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Suppleringsvalget til Forskningsutvalget ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: Studentparlamentet supplerer aa til Forskningsutvalget for resterende periode (ut 2010) med bb og cc som vararepresentanter. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 130/10 Suppleringsvalg Representantskapet til Det Akademiske Kvarter Alette Dybesland Lie har måttet fratre som Studentparlamentets representant i Representantskapet til Det Akademiske Kvarter. 16

17 Studentparlamentet må derfor avholde suppleringsvalg av en representant for resterende periode (ut 2010). I tillegg er det ledig en varaplass. Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. Suppleringsvalget til Representantskapet til Det Akademiske Kvarter ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: Studentparlamentet supplerer aa til Representantskapet til Det Akademiske Kvarter for resterende periode (ut 2010) med bb som vararepresentant. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 131/10 Suppleringsvalg Studentparlamentets Kontrollkomité Studentparlamentet har per i dag to ledige plasser i Kontrollkomiteen. Det må derfor avholdes suppleringsvalg til plassene for resterende periode (ut 2010). I tillegg er det ledig tre varaplasser. Kontrollkomiteen skal påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatte regler, og kontrollere at Arbeidsutvalget handler i samsvar med Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets regelverk og vedtak. Kontrollkomiteen skal også påse at Studentparlamentets økonomiske midler blir brukt i overensstemmelse med Studentparlamentets retningslinjer. Kontrollkomiteen stiller i alle Studentparlamentets møter. Suppleringsvalget til Studentparlamentets Kontrollkomité ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: 17

18 Studentparlamentet supplerer aa og bb til Studentparlamentets Kontrollkomié for resterende periode (ut 2010) med bb, cc og dd som vararepresentanter. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 132/10 Fadderuka Bakgrunn I løpet av de siste årene er fadderukene på UiB blitt en selvsagt del av studiestarten om høsten. Vi har i år solide fadderuker på alle seks fakulteter. I år registrerte UiB 1000 faddere, og mer enn 2500 fadderbarn. Fadderuken på UiB er nå et arrangement som omfatter opp mot 4000 mennesker, det stiller høge krav til organiseringen av fadderukene. I høst opplevde vi mye negativ medieomtale rundt fadderukene. Dette har selvsagt en viss sammenheng med at det for første gang på flere år var slik at fadderukene til UiB, HiB, NHH og BI ble avholdt i samme uke. UiB er den største institusjonen i Bergen, og dermed er naturlig at man lett adresserer misnøye og klager hit, når den samlede støyen fra fadderuken ble stor. Den negative oppmerksomheten og størrelsen på fadderuken samlet sett gir allikevel grunnlag for å gjøre noe med fadderuken. Om ikke vi studenter tar initiativ til dette, vil andre ved UiB ta tak i det. Vi ønsker med dette at Studentparlamentet skal drøfte hvordan vi ønsker at fadderuken skal videreutvikles. Vi planlegger å fremme en sak i Utdanningsutvalget på bakgrunn av politikken Studentparlamentet vedtar. Vi ønsker selvsagt å ta initiativ til at dette skal skje i samarbeid med studentutvalgene, fadderordningene på fakultetene og UiBs sentrale fadderkoordinator. I løpet av de siste ukene har vi, i forberedelsene til denne saken, hatt kontakt med alle fadderlederne for å høre om deres erfaringer. I skrivende stund har vi hatt på plass møter med tre av dem, hatt erfaringsutveksling med en og planlegger møter med de to siste. I møtene har vi gått gjennom gode og dårlige erfaringer fra fadderuken som var. Vi har spesielt diskutert viktigheten av et godt dagprogram og forutsetningene for å få til dette, hvilke tiltak som fremmet et godt miljø i faddergruppene og redusert alkoholfokus og muligheten for å innføre en 18

19 erklæring eller krav til fadderne. Vi har også hatt et møte med fadderkoordinator på UiB, Per Arne Larsen. I budsjettinnspillet til UiB har vi allerede foreslått at det skal settes inn mer resurser til koordineringen av fadderukene sentralt og at UiB får på plass et SMS-system som fadderukene kan benytter for å sende meldinger til faddere og fadderbarn. Diskusjon Et viktig hensyn når en diskuterer fadderuken er at fadderuken er basert på frivillighet. De fleste fadderledere på fakultetene får et symbolsk honorar for jobben. Selv om fadderuken er frivillig organiseres den ut fra UiBs formelle semesterstart og oppfattes av nye studenter som et tilbud fra UiB. Fadderne bruker UiBs logo på t-skjortene og oppfattes slik som representanter for universitetet. På den andre siden benytter fakultetene i stadig større grad fadderne til å organisere aktiviteter som semesterregistrering og lignende. Hvilke krav er det rimelig at UiB kan stille til fadderne og hvilke krav er det rimelig at fadderukene kan stille til UiB? Fadderukene er etter hvert organisert nokså likt fra fakultet til fakultet. Det er allikevel svært varierende i hvilken grad fadderukene får støtte fra fakultetet og størrelsen på denne. I økonomisk sammenheng er det varierende praksis for hvem som har sponsorer og spesielt sponsorer fra utelivsbransjen på fadder t-skjortene. Fadderukene har ulik praksis for når man begynner planleggingen, hvordan man rekrutterer faddere og om man har øvre grense for antall faddere. Bør det settes opp felles rammer for organiseringen av fadderuken? Bør det lages retningslinjer for å få være fadder? Skal en kunne stille krav til de som ønsker å være fadder? Det vil for eksempel si stille krav til at man skal vise studentene fakultetet, UiB og byen. At man skal sørge for at alle fadderbarn får en best mulig start på fadderuken (også de som ikke ønsker å drikke alkohol). At man skal sørge for å finne på aktiviteter som alle fadderbarna kan ha glede av. At man skal oppføre seg ansvarlig og ordentlig, og være en god representant for sitt fakultet og UiB. Eller at man Bør det settes en øvre grense for antall faddere per nye student? En av de negative tendensene er at fadderuken kan synes å være utformet mer etter faddernes ønsker enn etter fadderbarnas behov. Vi vil hevde at sjansen for dette øker når antallet faddere blir høyt i forhold til antallet fadderbarn. 19

20 Hvilket ansvar skal fakultetene ha for fadderukene? Hvilket ansvar har fakultetene for at det finnes en fadderuke på deres fakultet? Hvilket ansvar har fakultetet dersom studentene selv ikke får på plass en fadderuke? Etter hvert er fadderuken blitt et velkjent arrangement som nye studenter ved UiB forventer å møte, hvilket ansvar har UiB for å imøtekomme disse forventningene? Skal det være et minstekrav til støtte fra fakultetene til fadderukene? I dag er det svært varierende hvilken økonomisk støtte fadderukene får fra fakultetet og hvordan de mottar denne. Økonomisk støtte er en av grunnene til at fakultetene kan sette krav til fadderuken. Skal dagprogrammet i fadderuken være hovedfokus? Skal det stilles større krav til den delen av programmet som foregår på dagtid. Til nå har hovedarrangementene vært Skal fadderuken har mer faglig innhold? Studentene kommer til UiB for å studere fag, men dette møter de stort sett lite av den første uken. Burde fadderuken fokusere mer på faglig innhold, for eksempel i form av populærforedrag og lignende? Etter innspill fra fadderlederne bør da informasjonsmøtene om emner må flyttes ut av fadderuka for å få tid til dette. Skal fadderuken ha krav om dager uten utelivsarrangementer? Eller skal det være krav om at det skal skje noe på alle arrangementer i form av underholdning eller aktiviteter? Dersom man skal forsøke å redusere alkoholfokuset i fadderuken må man finne de rette tiltakene. Hvilke tiltak ønsker Studentparlamentet å foreslå? Hvilken rolle skal Studentparlamentet spille i fadderuken? I dag spiller Studentparlamentet omtrent ingen rolle verken i planleggingen eller under selve fadderuken. I samtale med fadderkoordinator diskuterte vi om SP kan engasjere seg i fadderuken ved å samarbeide med Studentutvalgene om dette. I dag er det studentutvalgene i samarbeid med fakultetet (unntatt på juss), som utnevner fadderleder. Studentutvalgene skal ha et overordnet ansvar for fadderukene, men har praktisert dette svært ulikt. SP kan for eksempel samarbeide med studentutvalgene om hvordan man kan praktisere dette 20

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012

Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/10526 Møte: 27.09.2012 Om fadderuken ved studiestart 2012 Bakgrunn 1forbindelse med studiestarten i august i år, har det vært

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer