Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål kontakt Leder, Synnøve M. Skaar, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2010: Mandag 25. januar 2010 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/10 Mandag 22. februar 2010 SP 03/10 Mandag 22. mars 2010 SP 04/10 Tirsdag 27. april 2010 (revidert budsjett SP) SP 05/10 Mandag 31. mai 2010 (landsstyredelegater) SP 06/10 Mandag 30. august 2010 (innspill-uibs budsjett, budsjett SP) SP 07/10 Mandag 27. september 2010 SP 08/10 Mandag 25. oktober 2010 SP 09/10 Mandag 29. november 2010 (konstituerende møte) SP 01/11 1

2 Fremlegg til dagsorden SP 122/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 123/10 Godkjenning av protokoll SP 07/10 SP 124/10 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Samskipnadsstyret IV. Læringsmiljøutvalget V. Andre orienteringer SP 125/10 Orientering om kampanjen Ulike tider lik undervisning! Orienteringssak SP 126/10 Studentparlamentsvalget 2011 Diskusjonssak SP 127/10 Inkluderingsmidler høsten 2010 SP 128/10 Suppleringsvalg til Det Sentrale Valgstyret SP 129/10 Suppleringsvalg Forskningsutvalget SP 130/10 Suppleringsvalg representantskapet til Det Akademiske Kvarter SP 131/10 Suppleringsvalg Studentparlamentets Kontrollkomité 2

3 SP 132/10 Fadderuka SP 133/10 Studentparlamentet som valgorgan for programstyrer SP 134/10 Eventuelt Med vennlig hilsen Synnøve Mjeldheim Skaar Leder Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 122/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 123/10 Godkjenning av protokoll SP 06/10 SP 124/10 Orienteringer Orienteringssak VI. Arbeidsutvalget Orientering fra leder Jeg har hatt møte med valgstyret, og arbeidet ser ut til å gå svært bra. AU stiller seg til disposisjon og har bedt valgstyret om å gi beskjed om hvor og når de ønsker at vi skal bidra. Jeg har også utformet og sendt ut informasjon om å sende lister til alle ungdomspartier i Hordaland og lagt dette ut til alle på MiSide. 3

4 Jeg har brukt en del tid på å få orden i valgkretsen og valget av LS-representanter. Vi håper å få dette på plass før første LS september. Jeg har sendt inn medlemslagrapport til LS. Fakultet Jeg har siden sist arbeidet mye med fadderuken. Jeg har skrevet kronikk i Studvest om temaet, hvilket var en god måte å starte arbeidet på, ettersom jeg fikk samlet og fokusert tankene rundt temaet. Jeg har hatt møter med flere av fadderlederne på fakultetene, men mangler fremdeles noen. I disse møtene har vi spurt dem om å trekke fram gode og dårlige erfaringer fra fadderuken som var på deres fakultet. Videre har vi spurt dem om forslag til forbedringer av fadderuken og luftet de forslagene vi satt med fra før. Dette har vært en interessant runde, der vi har lært mye om arbeidet med fadderukene på de ulike fakultetene, som vil være avgjørende for at vi skal lykkes med saken om fadderukene. Jeg har også hatt møte med fadderkoordinator på UiB, der vi drøftet de samme problemstillingene. Han kunne blant annet bidra med mye erfaring rundt hva som er prøvd ut før og gode forslag til tiltak. Fadderkoordinator ønsker et nærmere samarbeid med Studentparlamentet og vi legger dette fram i saken om fadderuken. Jeg hadde frokostmøte med ledelsen på det Psykologiske Fakultet om direkteopptakssaken og prosessen rundt denne. Ledelsen ved fakultetet ba om møtet etter at Studvest skrev om saken og jeg kommenterte den der. Jeg har også deltatt på allmøtet til Juridisk Studentutvalg, holdt foredrag for fagutvalgene og Studentutvalget på SV sitt oppstartsseminar, vært på HSU-fest og deltatt en stund på 40- års jubileumet til SV-fakultetet. Bli med på et eventyr! I uke 36 og 37 hadde vi informasjonsmøter på alle fakultet. Jeg holdt en kort innføring om Studentparlamentet og hvordan man kan stille til valg. Det var særdeles lavt oppmøte på møtene og vi vil oppfordre kommende AU til å tenke nytt rundt informasjonsmøter. Ulike tider lik undervisning Jeg har arbeidet mye med organiseringen, lanseringen og pressearbeidet rundt kampanjen. I tillegg har jeg også vært mye rundt på stand for å dele ut kortene. Kampanjen får god 4

5 respons hos studentene og har fått mye oppmerksomhet i mediene. Hyttetur Arbeidsutvalget og Universitetsstyret har vært på felles hyttetur på Viggohytta, fra mandag 6. september til tirsdag 7. september. Hensikten med hytteturen var rett og slett å fremme godt samarbeid gjennom å gjøre noe utenfor kontoret. Vi hadde en flott tur! Jeg og Hanne til Stavanger for å holde foredrag om viktigheten av fagpolitikk og arbeid med kvalifikasjonsrammeverket den 3. september. Jeg har vært i møte i Læringsmiljøutvalget og på seminar om universell utforming. Hatt lunsjmøter med Utdanningsavdelingen og Rektoratet. Orientering læringsmiljø- og likestillingsansvarlig Læringsmiljø 14. september hadde Erik og jeg møte med Eiendomsavdelingen. Tema var blant annet EiAs pågående arbeid med forbedring av renhold. Et av de viktigste tiltakene blir å inngå kontrakter som stiller mye strengere krav til renholdsbyråene. Det blir også innført et system som beskriver hvor ofte hvert enkelt rom skal vaskes. De nye planene for stillerom på Studentsenteret ble også drøftet. Universitetsdirektøren fortalte under rektorlunsj, 17. september, at det tas sikte på å, før jul, få satt ned en gruppe som skal utarbeide forslag til hvordan studentarbeidsplasser skal administreres under det nye internhusleiesystemet. Dette blir et viktig arbeid som Studentparlamentet må involveres i. Likestilling 9. september var det møte i Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser. Tema for møtet var blant annet budsjett til EiA for 2011 og diverse studentsaker. Som nevn under forrige orientering, skal jeg sitter i arbeidsgruppen som gjør forarbeidet til ny handlingsplan for likestilling. Arbeidsgruppen består per i dag av meg selv og to til 5

6 fra komiteen. Første møte blir 22. september. Infoarbeid Leverandøren av hjemmesiden vår har omsider fått ordnet slik at dokumenter, som innkallinger og protokoller, blir sortert på en fornuftig måte. Jeg har skrevet nyhetsbrev for september på norsk og engelsk. Brevet ble sendt ut 8. september. I denne forbindelse har jeg også hentet ut statistikk som viser at den engelske utgaven av nyhetsbrevet blir lest av omlag 250 stykker. Vi har ikke statistikk på hvor mange som leser det norske nyhetsbrevet fordi det ikke krever at en klikker på en lenke. Meldinger (norske) på Mi side blir lest av mellom 2500 og 3500 stykker. 9. september hadde jeg et møte med leder for Realistutvalget og leder for studieseksjonen på mat.nat. for å hjelpe de med en lokal informasjonskampanje om student- og universitetsdemokratiet. Under rektorlunsjen, 17. september, snakket vi blant annet om problemet det er å finne navn og kontaktinformasjon til studenttillitsvalgte i programstyrer, instituttråd og fakultetsstyrene. Dette er informasjon som ofte ikke publiseres eller oppdateres på nettsidene. Universitetsdirektøren skal følge opp saken. Orientering fra miljø, velferds og internasjonalt ansvarlig Helse og trivselsundersøkelsen august var jeg i heldagsmøte i styringsgruppen for helse og trivselsundersøkelsen 2010, i Trondheim. Som orientert om tidligere i år er denne undersøkelsen et initiativ fra samskipnadene i Oslo og Trondheim som har hatt lignende lokale undersøkelser, og Bergen. I tillegg har samskipnadene i Stavanger og Oppland blitt med i ettertid. Med på møtet var også TNS Gallup som skal utføre undersøkelsen. Under dette møte arbeidet vi mye med utfordringene rundt lansering og utsending av selve undersøkelsen. Jeg utarbeidet et presseskriv om undersøkelsen rettet mot studentmedia, som kan tilpasses lokale forhold rundt om i landet. Jeg har også fulgt opp møtet i Trondheim med et møte med Hege Råkil og Merete Liisberg i SiB. 6

7 Undersøkelsen skal utføres fra midten av oktober til midten av november. Styringsgruppen for miljøledelse Etter purring far min side er det nå kalt inn til nytt møte i styringsgruppen for miljøledelse 3. november. På dette møtet skal også kontor for innkjøp og Frithjof Grønlien fra CO2focus.com delta. Ny internasjonale handlingsplan I juni hadde handlingsplangruppen møter med alle fakultetene utenom MOF om førsteutkastet til ny handlingsplan for internasjonalisering. Det har vært viktig å etablere en felles forståelse om at handlingsplanen skal være et styrende men ikke detaljstyrende dokument for fakultetene. Sist SP orienterte jeg om at jeg ville ta opp handlingsplanen med SULF. I tillegg har vi nå kalt inn student og stipendiatrepresentantene i fakultetsstyrene til dialogmøte om planen. Planen skal ut på høring etter denne siste dialogmøtet men kan ikke vedtas før universitetsstyret har vedtatt ny strategi. Internasjonale uke 2011 Planleggingen av neste års internasjonale uke ved UiB er nå i gang. Vi vil kutte noe av det felles åpningsarrangementet og heller legge enda bedre til rette for mer aktivitet i fagmiljøene. I tillegg vil vi involvere Studentersamfunnet enda mer og be de invitere til aktuelle debatter med internasjonal utdanningsrelevans. Stillerom Eiendomsavdelingen har nå utarbeidet et nytt og så et nytt igjen, forslag til stillerom på studentsenteret. Men nå skal de vist være enige med seg selv og vil lyse arbeidet ut på anbud om kort tid. Annet Denne måneden har mye tid gått med til å promotere postkortkampanjen. Jeg har også gjort tre saker med BSTV: Om arealer til studentorganisasjoner, om miljø og om studentboliger. Orientering frå fag- og forskingsansvarleg For perioden 30. august 20. september 7

8 Foredrag for Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) Fredag 3. september var eg og Synnøve invitert til å halda eit foredrag om fagpolitikk og Kvalifikasjonsrammeverket for StOr sitt avsparkseminar. Det var eit veldig triveleg seminar, og me fekk mykje positiv tilbakemelding på foredraget vårt. Alumnusrådet 8. september var det nytt møte i Alumnusrådet, her møtte eg. Det var konsensus om at no måtte noko snart skje. Og jammen skal det skje ting med alumnusarbeidet framover: det blir no sendt ut brev til alle fakulteta om at dei må oppnemna ein alumnikontaktperson kvar (HF og Juss har allereie oppnemnt). Det skal snart komma ny framside på eksternweben til UiB, her skal alumnusverksemda også vera profilert. Leiinga vurderer å utlysa prosjektmidlar til alumnusarbeid; Kontor for samfunnskontakt tar ansvar i alumnusarbeidet, og vil m.a. vurdera om ein skal ha ei marknadsundersøking (spørreundersøking til studentar/alumni om alumnusarbeid er ønskjeleg). På sikt skal me også invitera eksterne rådsmedlemmer, men dette blir utsett til arbeidet er meir konkret og i gong. Studentmedia Eg har hatt lesarinnlegg på trykk i Studvest 1. og 15. september, og får eit til på trykk 22. september. Lesarinnlegga mine blir publisert med blå bakgrunnsfarge, og eg føler derfor at eg kjem stadig nærmare målet om å få Hannes fagpolitiske hjørne. Eg sia sist også fått positiv tilbakemelding frå administrativt tilsette ved m.a. Det psykologiske fakultet for lesarinnlegga (!). Sia sist Studentparlamentsmøte har eg dessutan blitt intervjua to gonger av Bergen Student-TV, som følgde opp saka om sommarinntektsordning. Studentførespurnad Eg blei kontakta av ein student i samband med flytting av ein eksamen. Studentane opplevde at ein eksamen var blitt flytta fram ein månad (frå november til oktober) utan at det var informert godt om dette. Studenten ønskja at me skulle kontakta instituttet. Eg fekk svar frå instituttet om at eksamenen var blitt flytta tri dagar fram, og at det var blitt informert om dette. Eg formidla dette vidare til studenten. Her har det mest sannsynleg vore ei misforståing. DigUiB 8

9 Eg har blitt oppnemnt som studentrepresentant i styringsgruppa for DigUiB (som omhandlar alle digitale hjelpemiddel: data på eksamen, podkasting, digital pensumlitteratur osb.), og deltok på eit møte i gruppa 10. september. Her presenterte Senter for etter- og videreutdanning nokre døme på digitale hjelpemiddel dei nyttar i undervisinga, t.d. podkasting og videoopptak. DigUiB har tri hovuddelar: digitalisering av pensumlitteratur, digitalisering av eksamen og digitalisering av forelesingar. Det er no klart at det første pilotprosjektet med data på eksamen blir gjennomført enten vår- eller haustsemesteret Allereie no i haust blir det jobba med fleire pilotprosjekt som gjeld digitalisering av forelesingar (podkasting o.l.). Ein hentar no erfaringar frå ulike fagmiljø, og kartlegg løysingar for infrastruktur. Det er og levert inn eit budsjettforslag på rundt kr. Korte semester Eg har gitt beskjed til Utdanningsavdelinga om at me ønskjer å ta opp saka om korte semester på det siste møtet i Utdanningsutvalget før jul (3. november). Eg arbeider no med å henta inn informasjon om korleis situasjonen er på NTNU, UiO, UiT og UiS, m.a. om korleis det er med tilgong til eksamenslokale. Møte, seminar og andre ting 2. september var eg med på seminar om universell utforming. 6. september deltok eg og Synnøve på eit møte med leiinga ved Det psykologiske fakultet. Her diskuterte me det at Studvest har skrive om saksgangen og prosessen rundt direkteopptakssaka. 7. september var eg og med på hytteturen. 9. september deltok eg på jubileumsarrangementet til SV-fakultetet i samband med deira 40-årsjubileum. Me hadde UA-lunsj fredag 10. september, her tok eg m.a. opp ei sak om flytting av eksamen. Eg møtte dessutan som observatør på fakultetsstyremøtet på SV 14. september. Eg har sjølvsagt og brukt ein del tid på stand med postkortkampanjen, og eg var med på Bli med på et eventyr på alle fakulteta. 16. september gjekk ein draum i oppfylling for meg eg fekk møta som settevara i det vidgjetne Estetisk utval. Eg deltok og på rektorlunsj 17. september, her diskuterte me m.a. postkortkampanjen. VII. Universitetsstyret 9

10 VIII. Samskipnadsstyret IX. Læringsmiljøutvalget 2. september var min første dag som leder for LMU. Sentrale saker var budsjettinnspill til EiA (også LMU legger i innspillet spesielt vekt på behovet for lesesalsplasser på Det psykologiske fakultet), et innlegg om Universell utforming ved Kjetil Knalag fra Universell, og SiB sitt arbeid med studenter og alkohol. Dette følges opp med en egen drøftingssak under neste LMU-møte, 21. oktober. Dette blir også et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget og Likestillingskomiteen. Tema for fellesmøtet blir roller og oppgaver knyttet til det helhetlige likestillingsarbeidet ved UiB. Samme dag ble seminaret om universell utforming for studenttillitsvalgte arrangert. Seminaret var vellykket, med omlag 20 deltakere. Tema var Universell utforming og lovverket (Knalag), UiBs tiltak for fysisk universell utforming (Even Berge), tilrettelegging av studielitteratur (Ole Gunnar Evensen) og mitt innlegg om hvordan en som studenttillitvalgt kan påvirke læringsmiljøet. Jeg har vært i kontakt med Harald Åge Sæthre og spurt om han ønsker å orientere om læringsmiljø og frafallsproblematikk i LMU. Dette blir sannsynligvis i desember. 21. september deltok jeg på Universell sitt seminar i Drammen om Læringsmiljøutvalgenes rolle på utdanningsinstitusjonene. X. Andre orienteringer Redegjørelse for aktivitet i styret i Bergen Bergen Museum Siden SP oppnevnte styremedlemmer for 2010 har det blitt avholdt to styremøter: 3/2 og 24/3. Etter styremøtet den 3/2 ble det arrangert en omvisning på realfagsbygget hvor store deler av museets magasiner skal flytte inn. På møtet den 3/2 møtte Monica Tormassy og Christian Hemmestad Bjerke På møtet den 24/3 møtte Peter Hatlebak (Vara for Monica Tormassy) og Christian Hemmestad Bjerke 10

11 Denne redegjørelsen presenterer noen overordnede temaer som er særlig viktige i styret og presenterer til sist noen konkrete saker hvor studentrepresentantene har vært aktive. Generelle kommentarer Situasjonen ved Bergen Museum preges i stor grad av to forhold som i korthet nevnes her; Museumsprosjektet 2014 og den økonomiske situasjonen ved museet. Musemsprosjektet 2014 Prosjektets visjon: Gjennom Museumsprosjektet 2014 ønsker Universitetet i Bergen å legge til rette for å kunne tilby et moderne museum med faste og midlertidige utstillinger i mange etasjer og utvidede arealer, å ta i bruk museets samlinger på nye måter og å tilby forskningsformidling i nye former. Som et ledd i dette skal store deler av museets bygningsmasse pusses opp og store deler av museets besittelser (kalt magasiner) skal flyttes og sikres langt bedre. Igjennom hvileskjærsmidlene og regjeringens tiltakspakke har universitetsmuseene fått tilført noen midler for å realisere disse ambisjonene. Universitetsledelsen er også forpliktet til å bidra økonomisk, men som denne redegjørelse vil vise er dette langt fra tilstrekkelig. Tempoet i dette prosjektet er meget høyt og flere ansatte ved museet føler at prosessene i alt for stor grad styres utenifra. Museet har for eksempel ikke representanter i utvalget som skal se på utviklingen av museumsbygget museplass 2. Faglige tilsatte ved museet opplever også at de har liten mulighet til å komme til orde i flytting og endringsprosessene. Dette problemet forsterkes av at tempoet i arbeidet er meget høyt. Museet besitter enorme verdier igjennom de ulike samlingene, dessverre er forvaltningen av disse verdiene hemmet av stor mangel på personalmessige og økonomiske ressurser. Dersom en flytteprosess skal være vellykket må samlingene nøysomt katalogiseres og selve flytteprosessen må skje på en måte som gjør det mulig å ta samlingene i bruk igjen etter flyttingen. Dette kan høres trivielt ut, men med enorme mengder ukatalogisert materiale som er uvurderlig får dette store konsekvenser for flytteprosessene. Museet skiller seg betydelig fra de andre enhetene ved universitetet på bakgrunn av den særegne rollen museet har. 11

12 Økonomisk situasjon Bergen Museum har en særdeles stram økonomi, og denne har blitt betydelig forverret i de senere år. Dette skyldes primært to forhold: Historisk: Siden opprettelsen av universitetet i Bergen har museets tilknytning til fagmiljøen vært utydelige og tidligere universitetsledelse på 50- og 60-tallet ønsket en tydeligere ansvarsdeling. Store deler av personalet som da var tilknyttet Bergen museum ble overført til instituttene for å sikre samarbeid. Det som i stor grad skjedde da disse personene ble pensjonert var at stillingene ble omdisponert ved instituttene og ikke lenger hadde noe med museet å gjøre. Dette problemet har vokst og antallet stillinger ved museet har sunket dramatisk over de siste 20 årene. Bergen Museum er det universitetsmuseet i Norge med færrest ansatte (tatt i betraktning størrelse og omsetning). Det universitetsmuseet med nest færre ansatte (Stavanger) har allikevel dobbelt så mange ansatte som Bergen Museum. Museumsprosjektet: Store deler av all finansiering i høyere utdanningssektoren baserer seg på egenandeler. For å få adgang til forskningsmidler og midler til investering i bygg/teknisk utstyr så må institusjonen selv spytte inn midler. Museumsprosjektet krever en betydelig innsats, ikke minst med tanke på personalressursene, og konsekvensen av dette er at all øvrig aktivtet må skjæres inn til beinet. Belastningen på de administrative ansatte er i denne forbindelse særlig høy og er ikke mulig å opprettholde over tid. Museets styre har meget liten handlefrihet da hele budsjettet er spist opp av eksisterende forpliktelser. Dette går utover de ansattes mulighet til forskning og til museets evne til å bedrive formidling. Avsluttende momenter På tross av meget stramme budsjetter evner museets å bedrive både formidling og forskning på et meget høyt nivå. Eksempelvis har museet åpnet en utstilling på the Smithsonian museum i Washington D.C. og det er ikke mindre en eksepsjonelt, gitt Bergen Museums rammebetingelser. 12

13 Det må påpekes at arbeidsbelastningen ved enkelte avdelinger av museet er meget høy og museumsprosjektet er svært arbeidskrevende. Bergen Museum skal i løpet av 2010 utarbeide ny strategisk plan og i den forbindelse må en rekke viktige valg tas. Studentparlamentet vil bli redegjort for dette særlig utover høsten da dette arbeidet enda ikke er påbegynt. SP 125/10 Orientering om kampanjen Ulike tider lik undervisning! Orienteringssak I forrige møte i Studentparlamentet orienterte AU om at vi har inngått et samarbeid med Studentparlamentene ved UiO, UiT og Studenttinget ved NTNU om en kampanje. Studentparlamentet bifalt aksjonen. Denne ble startet opp 14. september og vi fikk en rekke presseoppslag som skapte oppmerksomhet rundt saken, blant annet BT, Dagens Næringsliv, NRK P3 nyhetene og flere. En videre orientering om kampanjen vil bli gitt i Studentparlamentets møte, da vil kampanjen være avsluttet. SP 126/10 Studentparlamentsvalget 2011 Diskusjonssak Studentenes valgstyre legger fram saken i møtet. SP 127/10 Inkluderingsmidler høsten 2010 Bakgrunn: Studentparlamentet har tidligere bevilget midler til Inkluderingsmidler. Inkluderingsmidlenes hovedmål er å fremme inkludering av internasjonale studenter i UiBs studentmiljø. Hele reglementet for tildeling av inkluderingsmidler ligger vedlagt. Disse fikk tildelt midler i vårsemesteret: Elsa: 3500,- Fadderstyret ved SV: 2000,- Buddy Bergen: 9000,- TWTA&I: 2500,- 13

14 Forslag til vedtak:. Studentparlamentet bevilger opptil kroner kr til Inkluderingsmidlene for høstsemesteret Pengene tas fra Studentparlamentets bankkonto. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Vedlegg: Reglement for tildeling av inkluderingsmidler Formål: Inkluderingsmidlenes hovedmål er å fremme inkludering av internasjonale studenter i UiBs studentmiljø. Inkluderingsmidlene skal bidra til dette gjennom å skape kontakt mellom norske og internasjonale studenter, og gi internasjonale studenter kunnskaper om norsk kultur, språk og historie. Større grupper bør prioriteres. Støtteberettiget: Midlene skal gå til sosiokulturelle formål. Søkeren(e) bør fortrinnsvis være studenter ved UiB. Både enkeltpersoner samt lag/foreninger er søknadsberettiget. Ikke støtteberettiget: Utgifter til tobakk, alkohol, eller andre rusmidler. Utgifter til rent faglige formål. Utgifter i forbindelse med hovedutferder og feltarbeid. Krav til søknaden og søkeren: Søknaden skal inneholde kontonummer. Søknaden skal inneholde adresse. Søknaden skal inneholde kontaktperson med e-post og telefonnummer. Søknaden skal inneholde aktuelt tidsrom for aktiviteten. Søknaden skal inneholde aktivitetens formål. Søknaden skal inneholde anslagsvis antall deltakere, samt andel internasjonale. Søknaden bør inneholde et enkelt budsjett. Rapport skal sendes til behandlingsinstansen innen tre uker etter endt aktivitet. 14

15 Aktivitetene bør ha en moderat egenandel og andelen internasjonale studenter bør utgjøre 1/3 av arrangementets påmeldte. Behandlingsgruppe for søknader: Gruppen består av internasjonalt ansvarlig, samt velferdsansvarlig. To personer utpekt av Studentparlamentet. En student utpekt av ISU. Det må være tre komitémedlemmer tilstede for at komiteen skal være beslutningsdyktig. Inhabile personer skal ikke være tilstede under behandling av søknad. Det åpnes også for at Studentparlamentet kan annonsere aktiviteter på anbud. Dvs. at en på forhånd bestemt pott gjøres tilgjengelig for et spesifisert tiltak, som søkere da kan gi anbud på. Søknadene blir behandlet fortløpende, og senest 4 uker etter innsendt søknad vil utbetaling og svarbrev bli behandlet. Selv om det åpnes for skjønn, skal de ovenfor presiserte punktene veie tungt i behandlingen av midlene. SP 128/10 Suppleringsvalg Det sentrale valgstyret Studentene skal ha to representanter og to vara i Det sentrale valgstyret. Per i dag er det valgt én representant. I tillegg trengs det to vararepresentanter. Valgstyret har ansvar for å organisere valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret, veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene, samt behandle eventuelle klager over vedtak fattet av andre valgstyrer. Oppgavene innebærer blant annet å kunngjøre valgtidspunkt og forslagsfrist, veilede kandidater, forslagsstillere og velgere om reglement, rettigheter og plikter; kunngjøre valg, organisere stemmegivningen, holde oppgjør og publisere resultatet. På grunn av krav til representasjon av begge kjønn, er kun kvinnelige kandidater valgbare. Begge kjønn er valgbare til varaplassene. Suppleringsvalget til Det sentrale valgstyret ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: 15

16 Studentparlamentet supplerer aa til Det sentrale valgstyret for resterende periode (ut 2010) med bb og cc som vararepresentanter. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 129/10 Suppleringsvalg Forskningsutvalget Torgeir Krohn har måttet fratre sitt verv som studentrepresentant i Forskningsutvalget. Studentparlamentet må derfor supplere med én representant. I tillegg er det ledig to varaplasser. Forskningsutvalget er et rådgivende organ i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskningen. Utvalget har ansvar for å gi Universitetsstyret råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning og forskerrekruttering. Avdelingsdirektør for forskningsavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Suppleringsvalget til Forskningsutvalget ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: Studentparlamentet supplerer aa til Forskningsutvalget for resterende periode (ut 2010) med bb og cc som vararepresentanter. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 130/10 Suppleringsvalg Representantskapet til Det Akademiske Kvarter Alette Dybesland Lie har måttet fratre som Studentparlamentets representant i Representantskapet til Det Akademiske Kvarter. 16

17 Studentparlamentet må derfor avholde suppleringsvalg av en representant for resterende periode (ut 2010). I tillegg er det ledig en varaplass. Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. Suppleringsvalget til Representantskapet til Det Akademiske Kvarter ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: Studentparlamentet supplerer aa til Representantskapet til Det Akademiske Kvarter for resterende periode (ut 2010) med bb som vararepresentant. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 131/10 Suppleringsvalg Studentparlamentets Kontrollkomité Studentparlamentet har per i dag to ledige plasser i Kontrollkomiteen. Det må derfor avholdes suppleringsvalg til plassene for resterende periode (ut 2010). I tillegg er det ledig tre varaplasser. Kontrollkomiteen skal påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatte regler, og kontrollere at Arbeidsutvalget handler i samsvar med Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets regelverk og vedtak. Kontrollkomiteen skal også påse at Studentparlamentets økonomiske midler blir brukt i overensstemmelse med Studentparlamentets retningslinjer. Kontrollkomiteen stiller i alle Studentparlamentets møter. Suppleringsvalget til Studentparlamentets Kontrollkomité ble kunngjort av Arbeidsutvalget på Mi side 17. september Forslag til vedtak: 17

18 Studentparlamentet supplerer aa og bb til Studentparlamentets Kontrollkomié for resterende periode (ut 2010) med bb, cc og dd som vararepresentanter. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 132/10 Fadderuka Bakgrunn I løpet av de siste årene er fadderukene på UiB blitt en selvsagt del av studiestarten om høsten. Vi har i år solide fadderuker på alle seks fakulteter. I år registrerte UiB 1000 faddere, og mer enn 2500 fadderbarn. Fadderuken på UiB er nå et arrangement som omfatter opp mot 4000 mennesker, det stiller høge krav til organiseringen av fadderukene. I høst opplevde vi mye negativ medieomtale rundt fadderukene. Dette har selvsagt en viss sammenheng med at det for første gang på flere år var slik at fadderukene til UiB, HiB, NHH og BI ble avholdt i samme uke. UiB er den største institusjonen i Bergen, og dermed er naturlig at man lett adresserer misnøye og klager hit, når den samlede støyen fra fadderuken ble stor. Den negative oppmerksomheten og størrelsen på fadderuken samlet sett gir allikevel grunnlag for å gjøre noe med fadderuken. Om ikke vi studenter tar initiativ til dette, vil andre ved UiB ta tak i det. Vi ønsker med dette at Studentparlamentet skal drøfte hvordan vi ønsker at fadderuken skal videreutvikles. Vi planlegger å fremme en sak i Utdanningsutvalget på bakgrunn av politikken Studentparlamentet vedtar. Vi ønsker selvsagt å ta initiativ til at dette skal skje i samarbeid med studentutvalgene, fadderordningene på fakultetene og UiBs sentrale fadderkoordinator. I løpet av de siste ukene har vi, i forberedelsene til denne saken, hatt kontakt med alle fadderlederne for å høre om deres erfaringer. I skrivende stund har vi hatt på plass møter med tre av dem, hatt erfaringsutveksling med en og planlegger møter med de to siste. I møtene har vi gått gjennom gode og dårlige erfaringer fra fadderuken som var. Vi har spesielt diskutert viktigheten av et godt dagprogram og forutsetningene for å få til dette, hvilke tiltak som fremmet et godt miljø i faddergruppene og redusert alkoholfokus og muligheten for å innføre en 18

19 erklæring eller krav til fadderne. Vi har også hatt et møte med fadderkoordinator på UiB, Per Arne Larsen. I budsjettinnspillet til UiB har vi allerede foreslått at det skal settes inn mer resurser til koordineringen av fadderukene sentralt og at UiB får på plass et SMS-system som fadderukene kan benytter for å sende meldinger til faddere og fadderbarn. Diskusjon Et viktig hensyn når en diskuterer fadderuken er at fadderuken er basert på frivillighet. De fleste fadderledere på fakultetene får et symbolsk honorar for jobben. Selv om fadderuken er frivillig organiseres den ut fra UiBs formelle semesterstart og oppfattes av nye studenter som et tilbud fra UiB. Fadderne bruker UiBs logo på t-skjortene og oppfattes slik som representanter for universitetet. På den andre siden benytter fakultetene i stadig større grad fadderne til å organisere aktiviteter som semesterregistrering og lignende. Hvilke krav er det rimelig at UiB kan stille til fadderne og hvilke krav er det rimelig at fadderukene kan stille til UiB? Fadderukene er etter hvert organisert nokså likt fra fakultet til fakultet. Det er allikevel svært varierende i hvilken grad fadderukene får støtte fra fakultetet og størrelsen på denne. I økonomisk sammenheng er det varierende praksis for hvem som har sponsorer og spesielt sponsorer fra utelivsbransjen på fadder t-skjortene. Fadderukene har ulik praksis for når man begynner planleggingen, hvordan man rekrutterer faddere og om man har øvre grense for antall faddere. Bør det settes opp felles rammer for organiseringen av fadderuken? Bør det lages retningslinjer for å få være fadder? Skal en kunne stille krav til de som ønsker å være fadder? Det vil for eksempel si stille krav til at man skal vise studentene fakultetet, UiB og byen. At man skal sørge for at alle fadderbarn får en best mulig start på fadderuken (også de som ikke ønsker å drikke alkohol). At man skal sørge for å finne på aktiviteter som alle fadderbarna kan ha glede av. At man skal oppføre seg ansvarlig og ordentlig, og være en god representant for sitt fakultet og UiB. Eller at man Bør det settes en øvre grense for antall faddere per nye student? En av de negative tendensene er at fadderuken kan synes å være utformet mer etter faddernes ønsker enn etter fadderbarnas behov. Vi vil hevde at sjansen for dette øker når antallet faddere blir høyt i forhold til antallet fadderbarn. 19

20 Hvilket ansvar skal fakultetene ha for fadderukene? Hvilket ansvar har fakultetene for at det finnes en fadderuke på deres fakultet? Hvilket ansvar har fakultetet dersom studentene selv ikke får på plass en fadderuke? Etter hvert er fadderuken blitt et velkjent arrangement som nye studenter ved UiB forventer å møte, hvilket ansvar har UiB for å imøtekomme disse forventningene? Skal det være et minstekrav til støtte fra fakultetene til fadderukene? I dag er det svært varierende hvilken økonomisk støtte fadderukene får fra fakultetet og hvordan de mottar denne. Økonomisk støtte er en av grunnene til at fakultetene kan sette krav til fadderuken. Skal dagprogrammet i fadderuken være hovedfokus? Skal det stilles større krav til den delen av programmet som foregår på dagtid. Til nå har hovedarrangementene vært Skal fadderuken har mer faglig innhold? Studentene kommer til UiB for å studere fag, men dette møter de stort sett lite av den første uken. Burde fadderuken fokusere mer på faglig innhold, for eksempel i form av populærforedrag og lignende? Etter innspill fra fadderlederne bør da informasjonsmøtene om emner må flyttes ut av fadderuka for å få tid til dette. Skal fadderuken ha krav om dager uten utelivsarrangementer? Eller skal det være krav om at det skal skje noe på alle arrangementer i form av underholdning eller aktiviteter? Dersom man skal forsøke å redusere alkoholfokuset i fadderuken må man finne de rette tiltakene. Hvilke tiltak ønsker Studentparlamentet å foreslå? Hvilken rolle skal Studentparlamentet spille i fadderuken? I dag spiller Studentparlamentet omtrent ingen rolle verken i planleggingen eller under selve fadderuken. I samtale med fadderkoordinator diskuterte vi om SP kan engasjere seg i fadderuken ved å samarbeide med Studentutvalgene om dette. I dag er det studentutvalgene i samarbeid med fakultetet (unntatt på juss), som utnevner fadderleder. Studentutvalgene skal ha et overordnet ansvar for fadderukene, men har praktisert dette svært ulikt. SP kan for eksempel samarbeide med studentutvalgene om hvordan man kan praktisere dette 20

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Referat fra møte i Studentutvalget Tirsdag, 1. februar 2011. Rom 210,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Møte mellom Fakultetsledelsen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og studenttillitsvalgte med Realistutvalget. 26.2.09

Møte mellom Fakultetsledelsen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og studenttillitsvalgte med Realistutvalget. 26.2.09 Møte mellom Fakultetsledelsen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og studenttillitsvalgte med Realistutvalget. 26.2.09 Tilstede: Bjørn Anders Hind (RU Leder), Espen Torgersen (RU), Erik Hanson

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø deler årlig ut tre sentrale priser. Disse er: Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Forsknings- og utviklingsprisen ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/1854 Sak 04/11 Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til: Universitetets

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 07/10: Tid: Mandag 30. august 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 Møtedato 22. februar 2017 Møtetid kl. 09:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Svein-Martin,

Detaljer

Observatører og andre: Hege Råkil (SiB), Tore Burheim (ITA), Runa Jakhelln (POA), Anne B. Åsmul (UB).

Observatører og andre: Hege Råkil (SiB), Tore Burheim (ITA), Runa Jakhelln (POA), Anne B. Åsmul (UB). UNIVERSITETET I BERGEN LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til Lov om universiteter og høgskoler 4-3. Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) møte 3 2014

Detaljer

Vedtakssaker. 10/17 17/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU - Mai 2. NSO sin utredning om lovverket for studenters læringsmiljø

Vedtakssaker. 10/17 17/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU - Mai 2. NSO sin utredning om lovverket for studenters læringsmiljø MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 12.05.2017 kl. 0:00 Sted: Midt i mellom Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 012.1 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 10/17 17/00812-2 Godkjenning

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 09/10:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 09/10: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 09/10: Tid: Mandag 25. oktober 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1.1 Innledning Dette valgreglementet gjelder for valg til alle

Detaljer

Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014

Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 1 2014 Tidspunkt: 29. januar 2014, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Museplass 1, kollegierommet Tilstede: Viserektor

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Skal Fortelle om prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning Ønsker Hjelp til å få tatt prosjektet i bruk ved fakultetet Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved, Prosjektet ser

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer