(Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. NORGES TELEGRAFVESEN (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 92 à 922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. A S C H E H O U G& CO. 923.

4 NATIONALTRYKKERIET - KRISTIANIA

5 Innhold. A. Beretning for budgettåret Side I. Trafikken 6 II. Inntekter og utgifter III. Oversikt over trafikk, inntekter og utgifter ved by- og landstasjoner i hvert enkelt fylke 6 IV. Linjene 8 V. Stasjonene 25 VI. Beskadigelser på linjenettet. 35 VII. Ekspedisjonsfeil og uavleverte telegrammer 36 VIII. Personalet 36 IX. Arbeidsmengden i Telegrafstyret 39 X. Hjelpefondet 39 XI. Kort utdrag av de private telefonselskapers statistikk for året B. Tabeller vedkommende telegraf- og telefonkorrespondansen Tabell I. Korrespondansen fremstillet månedsvis 42 II. Oversikt over den utenrikske og transitterende telegrafkorrespondanse, ordnet efter den benyttede vei 44 III. Oversikt over telegrafkorrespondansen med utlandet 46 IV. Den utenrikske telefonkorrespondanse, ordnet efter den benyttede vei 5 V. Oversikt over telefonkorrespondansen med utlandet 5 ff VI. Oversikt over den samlede korrespondanse 52 VII. Korrespondansen 54 VIII. Inntekter 68 IX. Utgifter 94 X. Antallet av telegraf- og telefonapparater, stasjonenes tjenstgjørende personale og bud ved terminens utgang 2 Pf XI. Fiske- og feltstasjoner samt stasjoner med vekslende telegraf- og telefondrift i budgettåret XII. Oversikt over det Norske Telegrafvesens utvikling i tidsrummet Table des matières. Pages A. Rapport pour l'année financière I. Mouvement des correspondances.. 6 II. Recettes et dépenses III. Résumé de la correspondance, des recettes et des dépenses des bureaux de chaque département 6 IV Lignes 8 V Bureaux 25 VI. Dérangement et endommagement des lignes 35 VII. Nombre des erreurs de transmission et des télégrammes nonremis.. 36 VIII Personnel 36 IX. Travail de l'administration centrale 39 X Caisse de secours 39 XI. Résumé de la statistique des compagnies privées pour l'année B. Tableaux de la correspondance télégraphique et téléphonique pendant l'année Tabl. I. État de la correspondance par mois 42 Pf II. Aperçu de la correspondance télégraphique étrangère et de transit établi d'après la voie employée.. 44 III. Aperçu de la correspondance télégraphique échangée avec l'étranger 46 IV. La correspondance téléphonique internationale, établie d'après la voie employée 5 V. Aperçu de la correspondance téléphonique échangée avec l'étranger 5 ff VI. Aperçu général de la. correspondance 52 VII. État de la correspondance. 54 VIII. Recettes 68 IX Dépenses 94 X. Nombre des appareils télégraphiques et téléphoniques et état du personnel et des facteurs au service des bureaux à. la fin de l'année 2 XI. Bureaux de la pêche, bureaux temporaires et bureaux avec service alternativement télégraphique et téléphonique dans l'année financière. 28 XII. Aperçu du développement des télégraphes et des téléphones de Norvège dans l'espace

6

7 Telegrafvesenet airrosommerishrydormoderr, nerved har man den me å avgi til det Kongelige Departement den befalte statistiske oversikt over Telegrafvesenets virksomhet i budgett-terminen. juli juni 922. I forskjellige hittil gjeldende bestemmelser, overenskomster m. v. er i terminens løp inntrått følgende forandringer: Ved Stortingets beslutning av. juli er vedtatt forhøjelse av rikstelefonens samtaletakster, trått i kraft fra. juli. Ved Stortingets beslutning av 5. juli er vedtatt regulering av lønninger for offentlige bistillinger. Ved kgl. resolusjon av 2. juli er besluttet gjennemført bestemmelsene angå,ende ukentlig fridag og overtidsgodtgjørelsens beregning for personalet. Ved overenskomst av 2. juli er foretatt forskjellige endringer i overenskomst angående telefon- og telegrafkorrespondansen mellem Norge og Danmark av 23. og 29. desember 92. Ved kgl. resolusjon av 5. november er approbert spesialoverenskomst av 9. september angående telegrafforbindelsene mellem Norge, Finnland og Russland. Ved overenskomst av 29. mars 922 er vedtatt tillegg til overenskomst angående telefon- og telegrafkorrespondansen mellem Norge og Sverige av 6. og 29. desember 92.

8 Telegrafvesenet 6 Samwrimmere,..rimemorsr" I. Trafikken. A. Telegraftrafikken. I tidsrummet. juli juni 922 blev det befordret i alt telegrammer. Av disse var innenlandske, utenlandske og transitterende takserte telegrammer. Antallet av gebyrfri telegrammer utgjorde , hvorav var innenlandske. Foruten disse blev det befordret tjenstlige meddelelser og daglige vind- og værmeldinger fra innen- og utenlandske meteorologiske stasjoner. En oversikt over den samlede korrespondanse er opfort på, tabell VI. Antallet av innen- og utenlandske takserte telegrammer har gått ned med Den innenlandske korrespondanse har gått ned med og den utenlandske har gått op med 4 97 telegrammer. Angitt procentvis er nedgangen for den innenlandske 9.9 O/, opgangen for den utenlandske 2 O/ samt nedgangen for den hele takserte korrespondanse 5,8 Oh) Den utenlandske korrespondanse blev utvekslet over grensen via Kirkenes Petsamo.. med 95 telegrammer - Narvik Kiruna _ - Trondhjem Ostersund _ - Bergen Newcastle _._ - Kristiania Sverige _ - Kjobenhavn Newcastle Goteborg Newcastle _._ -... Fredericia Berlin (via Sylt) Hamburg (via Duhnen) Fredericia Kristiania Radio Stavanger Radio Tilsammen telegrammer På tabell II er grensekorrespondansen anført månedsvis for hver vei.

9 Telegrafvesenet Inndeles den utenlandske korrespondanse efter de forskjellige land, hvormed den har været utvekslet, blir det summariske forhold følgende: Land Avsendt til Ankommet fra Tilsammen A. Europélsk takstavdeling. 266 Storbritannia og Irland Tyskland Sverige Danmark Frankrike Nederlandene Belgien Finnland Spania Italia Østerrike og Tsjekko-Slovaki Schweiz Island Danzig Lettland Russland Portugal Grekenland Estland Øvrige land Tyrki Asorene og de Kanariske øer Færøiene Polen Gibraltar Rumenia Luxemburg Jugoslavia Ungarn Alger!, Tunis, Tripolis, Marokko og Senegal Saar-territoriet Memel Malta Litauen Bulgaria Albania Tilsammen

10 Telegrafvesenet 8 Land Avsendt til Ankommet fra Tilsammen B. Uteneuropéisk takstavdeling. Amerika: 68 Kanada og Forenede 82 Stater Sydamerika Vestindia Centralamerika og Panama Meksiko Asia: Britisk India og Ceylon Kina med Mandschuriet og Kwantung. OOOO Japan Borneo, Malakka og Nederlandsk India Arabia Bak-India Filippinene Persia og den Persiske Bukt Afrika: Sydafrika Nordafrika (Egypt) Ostafrika Vestafrika Australia og Stillehavsoene Tilsammen uteneuropéiske telegrammer Det samlede antall utenlandske telegrammer

11 9Telegrafvesenet Som det vil fremgå av foranstående sammendrag var korrespondansen størst med England. Denne korrespondanse steg i 9-9 med 72, i 9-92 med 468, i med 2428, i med 588, i med telegrammer; i gikk den ned med 492, i med og i med telegrammer; i steg den med , i med telegrammer, gikk ned i med 7 387, og atter op i med telegrammer. Telegramtrafikken med Tyskland steg i 9-9 med 5 98, i 9 92 med 28 72, i med 2 344, i med 563, i med 2 66 telegrammer; i gikk den ned med , i med og i med telegrammer; i steg den med 9 694, i med 9 49 telegrammer, gikk ned i med og atter op i med telegrammer. På tabell III a og b er den utenlandske korrespondanse til og fra de respektive land opført for hver måned. Antallet av de telegrammer som blev utvekslet med utlandet, var i , i , i , i , i , i , i , i , i , i , i og i Den utenlandske korrespondanse var størst i oktober, da det blev utvekslet og minst i april, da det kun blev utvekslet telegrammer. Som det N il sees av tabell I, hvor den samlede korrespondanse, såvel innen- som utenlandsk, er anført månedsvis, faller den største korrespondanse i mai og den minste i januar med henholdsvis og telegrammer. Det blev av særegne telegrammer befordret fortrinsberettigede, 9 27 almindelige og 272 fortrinsberettigede pressetelegrammer, 26 leilighetstelegrammer, 325 brevtelegrammer, 3 92 radiotelegrammer, cirkulærtelegrammer om fiskeriene og lokaltelegrammer telegrammer blev befordret gjennem telefon innen de av telegrafvesenet forvaltede lokalanlegg, mens 83 3 blev viderebefordret på private telefonselskapers linjer. Ved nattalarmsystemet, som er innført ved en rekke stasjoner på kysten fra Langesundsfjorden til Finnmark, forekom det i alt 297 opringninger. Iberegnet de ekspedisjoner av telegrammer, som består i viderebefordring av samme ved optagelsesstasjonene samt avskrifter av fiskecirkulærer etc. utgjorde det samlede antall telegrafekspedisjoner Tidssignaler har også i den forløpne termin været gitt 2 ganger ukentlig fra Kristiania Observatorium. B. Telefontrafikken. På langlinjene blev det i årets løp utvekslet takserte telefonsamtaler, hvorav innenlandske og utenlandske, nemlig til utlandet og fra utlandet. Av de utenlandske samtaler er utgått til og inngått fra Sverige, 4 utgått til og 978 inngått fra Danmark og 265 utgått til og 289 inngått fra Tyskland. Sammenholdt med forrige år viser de innenlandske takserte samtaler en forøkelse av eller,8 pct., de utenlandske takserte samtaler en nedgang av eller 2,9 pct.; tilsammen utgjør forøkelsen samtaler eller,7 pct. De takserte.innenlandske telefonsamtaler utgjorde perioder h, 3 minutters varighet. Av dette periodeantall er for telegrafstasjonenes vedkom-

12 Telegrafvesenet mende A, 2 øre, A, 3 ore, 7 5 A, 4 øre, à 5 og 65 øre, A. 75 øre, A, 8 øre, A, kr.., A. kr..25, 3 7 A, kr..5, 33 5 A, kr. 2., 9 97 A, kr. 2.5 og derover. De med utlandet utvekslede samtaler utgjorde et antall av perioder A, 3 minutter. Det samlede periodeantall var således ). Av fortrinsberettigede takserte samtaler blev det utvekslet i alt 5 759, hvorav var innenlandske, av nattsamtaler 23 25, hvorav innenlandske, og av pressesamtaler 43 44, hvorav innenlandske. De utgåede og inngåede interurbane samtaler utgjorde tilsammen Ved mellemstasjonene 2) utførtes formidlinger, hvorefter det samlede antall telefonekspedisjoner blev Dessuten forekom tjenestesamtaler hvorav var innenlandske. Av budsendelser og tilsigelser for telefonsamtaler på langlinjene forekom i alt Innen statens lokale telefonanlegg (abonnentanlegg) blev det utvekslet i det hele ca lokale samtaler, hvorav alene ved Kristiania Telefonanlegg ca II. Inntekter og utgifter. Inntektene av den innenlandske korrespondanse samt av korrespondansen med utlandet utgjorde med fradrag av utlandets tilkommende og øvrige refusjonsposter for terminen kr mot tilsvarende for terminen kr. 2i , altså en stigning av kr Telegrafvesenets regnskap for budgett-terminen viser følgende inntekter og utgifter: I. Driftsinntekter. A. De samlede inntekter oppebåret utgjort folgende bebop: a) Av telegrammer.. kr. b) - telefonsamtaler - c) telefonabonnement utenfor Kri.a. - d) do. i Kri a - e) - andre inntekter Hertil kommer: Norges tilkomm. for korrespontlansen fra utlandet: a) Av telegrammer..... kr. I Norges andel for inngående befordr. på: De norsk-tyske kabler... kr De norsk-engelske kabler Den norsk-danske kabel Stavanger radio i Nor ge (bruttoinntekter) har kr b) Av telefonsamtaler Overføres.. kr ) Efter sannsynlighetsberegning for telefonstasjonenes vedkommende. Se anmerkn. til tabell VI 2) Kun telegrafstasjoner med telefonekspedisjon. For mellemstasjoner med utelukkende telefon ekspedisjon foreligger ingen opgave.

13 Telegrafvesenet Overført.. kr Herfra gar: Utlandets tilkomm. for korresp. fra Norge: a) Av telegrammer kr Norges andel for utgående befordr. på: De norsk-tyske kabler... kr De norsk-engelske kabler Den norsk-danske kabel Stavanger radio kr b) Av telefonsamtaler c) Viderebefordringer og refusjoner kr B. De virkelige inntekter tilfallende Norge (nettoinntekter) fordeler sig på følgende måte:. Avgifter tilfallende Norge: a) Av den innenlandske telegramveksling kr b) - telegrammer til utlandet c) - fra utlandet kr Avgifter tilfallende Norge: a) Av den innenl. langlinjetelefontrafikk. kr b) - telefonsamtaler til utlandet c) - fra utlandet Avgifter ved abonnentanlegg: a) Utenfor Kristiania.... kr b) I Kristiania Herfra går: Viderebefordringer og refusjoner Andre inntekter: a) Tollbodgaten 23 kr. 59. b) Kirkegaten c) Avgift for telefondrift 925. d) Meteorologiske meddelelser e) Decisjonsansvar f) Innbetalte restanser g) Fremleie, lys og brenne h) Telegramadresser i) Cirkulaartelegrammer ang. fisket j) Interessertes bidrag til drift av stasjoner k) Salg av materiell ) Sykepenger m) Tilfeldige inntekter kr t kr

14 Telegrafvesenet 2 2. Driftsutgifter.. Telegrafstyret: a) Lønninger til personale og bud kr b) Reiseutgifter c) Kontorutgifter d) Dyrtidstillegg kr Kretsstyret: a) Lønninger kr b) Reiseutgifter c) Kontorutgifter d) Dyrtidstillegg Linjene: a) Landlinjer b) Kabler c) Utenlandskablene d) Anlegg av abonnentlinjer e) Dyrtidstillegg kr Stasjonenes personale og bud: a) Lønninger til personalet kr b) - budene c) Reiseutgifter og flytningsgodtgj d) Dyrtidstillegg Stasjonenes vedlikehold og komplettering Pensjons- og forsikringsvesenet: a) Bidrag til pensjoner kr b) Premie til Rikstorsikringen c) - for Kristiania telefonanlegg d) - til Sykeforsikringen e) - for Kristiania telefonanlegg f), Forskjellig& understøttelser - 5. g) Bidrag til tilleggspensjonsfondet Undervisningen: a) Bestyreren av undervisn.anstalten.. kr b) Fullmektiger c) Bud d) Lærerlønn og eksamensutgifter e) Reiseutgifter for bestyrere og lærere 55.6 f) Utgivelse av lærebøker g) - Tekniske meddelelser h) Leie av skolelokaler i) Rengjøring, lys og brenne j) Apparater k) Forbrukssaker ) Batterisaker, transp. og forskj. utg m) Reiseutg. for elever n) Dyrtidstillegg Overføres.. kr

15 - 3Telegrafvesenet Overført.. kr Stipendier Bernerbyrået: Forskjellige utgifter: a) Meteorologiske meddelelser kr b) Decisjonsgodtgjørelse c) Rikstelefonkatalogen d) Lån til rekreasjonshjem på Geilo. -. e) Bidrag til drift av do. 5. f) Understøttelse til elever g) Dyrtidstillegg h) Husleiebidrag i) Tilfeldige utgifter Anleggsutgifter. Tilsammen.. kr a) Anlegg med ordinær bevilgning.. kr b) Anlegg med ekstraordinær bevilgning:. Av kontantbeholdnin.gen. kr : - statslånemidler krigskonjunktur- og tonnasjeavgift kr Angående nyanlegg, hvis regnskaper er avsluttet ved terminens utgang, meddeles følgende oversikt: Anlegg Bevilgn. Regnsk. Med ordinær bevilgning: Kr. Kr. Telefonani. Digermulen-Holandshavn-Risvær Ophaug-Stoksund-Bessaker Haugland-Bortne (refusjon) Eidfjord-Fosli HA' land-ostre Svindal (refusjon) Innløsning av Telemarkens telefonselskaps anlegg Bolig for linjemannen Bergen radio Ominnredning av Nygaten 2 og tgf.lokaler i børsbygn. i Bergen innkjøp av stasjonsbygning i Mandal tomt for telegrafvesenet i Kongsberg funksjonærbolig paa Tjørne Innfrielse av pantobl. på eiendommen Tjørne radio Innkjøp av stasjonsbygning i Drøbak Biletgaten i Fredriksstad Anskaffelse av stasjonsbygning i Stabekk og Sandvika

16 Telegrafvesenet 4 Anlegg Bevilgn. Regnsk. Med ekstraordinær bevilgning av statslånemidler: Kr. Kr. Kompletteringslinjen i Fosna Tfnanlegg Ophaug Stoksund Bessaker Haugesund Førde Valevåg Notodden Skien Gol Hønefoss Kristiania Trondhjem Innløsning av Arendal telefonanlegg ) Innkjøp av tomt til telegrafbygning i Bergen i. - ) Beløpet er overført til innløsning av andre telefonanlegg, Arendals telefonanlegg er ikke innløst.

17 III. Oversikt over trafikk, inntekter og utgifter ved by- og landstasjoner i hvert enkelt fylke.

18 Telegrafvesenet 6 Fylker Til innenlandske stasjoner Takserte telegrammer (stats- og privat-) avsendte Til utlandet Fra innenlandslie stasjoner ankomne Fra utlandet Kristiania Østfold fylke: Byene Landstasjonene Akershus fylke: Byene Landstasjonene Hedmark fylke: Byene Landstasjonene Opland fylke: Byene Landstasjonene Buskerud fylke: Byene Landstasjonene Vestfold fylke: Byene Landstasjonene Telemark fylke: Byene Landstasjonene Aust-Agder fylke: Byene Landstasjonene Vest-Agder fylke: Byene Landstasjonene Rogaland fylke: Byene Landstasjonene Hordaland fylke: Landstasjonene Bergen Sogn og Fjordane fylke: Byene Landstasjonene More fylke: Byene Landstasjonene Sør-Trøndelag fylke: Byene Landstasjonene Nord-Trøndelag fylke: Byene Landstasjonene Nordland fylke: Byene Landstasjonene Troms fylke: Byene Landstasjonene Finnmark fylke: Byene Landstasjonene Spitsbergen ) Hertil kommer dyrtidstillegg vedk. linjene : Grunnbidr. kr , forsorg.tillegg kr

19 7 Telegrafvesenet Det samlede antall telegrafekspedisj oner Til innlandet Takserte telefonsamtaler (på langlinjene) utgående. inngående Til utlandet Fra innlandet Fra utlandet Det samlede antall utgående og inngående t elefonsamtaler Inntekter tilfallende Norge Utgifter )

20 Telegrafvesenet 8 IV. Linjene. A. Nye linjer og nye forbindelser. Telefonanlegg Rollag- Sevlid i Nore, ferdig 23. august 92. Telefonanlagg Skaland-Nordfjord- Stensfjord-Ersfjord ferdig 4. juni 92. Telefonanlegg Torsnes-Anes, seksjon Torsnes-Kysnesstrand- Årsand, ferdig 4. juni 92. Telefonanlegg Nesodden-Drøbak, ferdig 22. juni 92. Telefonanlegg Bergen-Mindestrømmen, hvis anleggsomkostninger utredes forskuddsvis av Laksevåg kommune, blev ferdig 25. juni 92. Telefonanleggene Bergen-Fjell, 2 linjer, samt Liaskj æret- Tyssøy-Bjørøyhamn, hvis anleggsomkostninger utredes forskuddsvis av Fjell kommune, blev ferdig 4. juli 92. Bilinjen Eikesdal-Finset, ferdig 7. juli 2. Telefonanlegg Vikesund-Krøderen, ferdig 5. juli 92. Under anlegg av abonnentlinjer i Hønefoss er det istandbragt en forbindelse Hønefoss-Libakke i Hole. Bilinjen Brenna-Hol i Tjeldsund, ferdig i oktober 92. Telefonanlegg Notodden-Skien, 2 linjer, ferdig i januar 92. Telefonanlegg Skien-Seljord-Rjukan, Skien-Seljord og Seljord-Rjukan, ferdig i januar 92. Telefonanlegg Herre-Skien, ferdig i januar 92. Telefonanlegg Bergen-Mindestrømmen, hvis anleggsomkostninger utredes forskuddsvis av Laksevåg kommune, ferdig 5. juli 92. Telefonanlegg Mindresunde -Flo, ferdig. august 92. Telefonanlegg Førde-Vie bro, hvis anleggsomkostninger utredes forskuddsvis av Søndfj ord Ungdomsskole, ferdig 6. august 92. Telefonanlegg Stoksund- Stokkøy -Linesøy og Stokkøy-Hosen, ferdig 3 august 92. Telefonanlegg Trondhj em- Stenkj ær -Namsos, ferdig 5. august 92. Telefonanlegg Namsos-Steinsdalen, ferdig 7. august 92. Telefonanlegg Verdal-Inderøy-Grande i Verran, ferdig 24. august 92. Telefonanlegg Ophaug-Å i Fosna, ferdig 24. august 92. Telefonanlegg Trædal-Ortnevik, ferdig 4. juli 92. Bilinjen Tjærvå',g-Nautøy, ferdig 24. juli 92. Telefonanlegg Nes i Vega -Hysvær, ferdig 2. august 92. Telefonanlegg kompletteringslinj er i Fosna, ferdig 3. august 92. Telefonanlegg Hammerfest- Tromsø -Narvik, seksjon Hammerfest-Moen i Målselv omfatter : Moen-Hammerfest, Moen-Alta, Alta-Hammerfest, ferdig. september 92. Telefonanlegg Skånevik-Birkenes, ferdig 2. september 92. Telefonanlegg Valdres-Vågemo, seksjon Eidsbugarden-Gjendebu, ferdig 3. september 92. Telefonanlegg til Kvenvær og Sørhittra, seksjon Kvenvær -Monsøy, ferdig 3. september 92. Telefonanlegg Ålesund-Molde- Trondhj em, seksjon Kristiansund- Tingvoll, ferdig 4. september 92. Telefonanlegg Vingsand-Sæter, ferdig 4. september 92. Telefonanlegg Sortland-Andenes, ferdig 6. september 92. Telefonanlegg til (sløifelinje) Sifj ord, ferdig 6. september 92. Telefonanlegg Nedre Vats- Øvre Vats, ferdig 24. september 92. Bilinjen Stokmarknes-Melbo, ferdig 24. september 92. Telefonanlegg Hjelmeland-Notland, seksjon Hjelmeland- Tøtlandsvik, ferdig 29. september 92.

21 9 Telegrafvesenet Telefonanlegg Ål- Skargårdshagen i N. Vats, ferdig 3. oktober 92. Telefonanlegg Jøvik i Lyngen- Sjursnes i Sørfjord, ferdig 2. oktober 92. Telefonanlegg Kjøllefjord-Mehavn-Finnkongkeila, ferdig 2. oktober 92. Telefonanlegg Hunnestad- Skjærvær-Nordøyan, ferdig 4. oktober 92. Telefonaniegg Børfjord-Gåshopen, ferdig 7. oktober 92. Telefonanlegg Trondhjem-Røros- Tynset- Stai, ferdig 9. oktober 92. Telefonanlegg Tromsø -Hansnes, ferdig 2. oktober 92. Telefonanlegg Vadsø-Ekkerøy, ferdig Telefonanlegg Bjørnskar-Finkroken, ferdig 24. oktober 92. Telefonanlegg Berlevåg-Vardø, Vadsø-Hammerfest, seksj on Vadsø -Alta, ferdig 3. oktober 92. Telegrafaniegg Ophaug-Stoksund-Bessaker, ferdig 4. august 92. Telefonanlegg Dyrnes-Bratvær, ferdig 7, oktober 92. Bilinjen Lillestrøm-Holand, ferdig 2. oktober 92. Bilinjen Flatval-Dragsnes, ferdig 2. november 92. Telefonaniegg Glein-Løkta-Nesna, ferdig 3. november 92. Ved ombygning av Tomrefjorden telefonsamlags innløste forbindelseslinjer er istandbragt en ny do bbeltlinj e mellem Vestnes og Rekdal. Telefonanlegg Norddyrøy- Sula med sidelinje Måøy -Vadsoysund, ferdig 4. november 92. Telefonanlegg Harstad-Bjarkøy, ferdig 9. november 92. Telefonanlegg Elverum-Trysil-Riksgrensen, ferdig 6. november 92 på strekningen Elverum-Trysil. Telefonanlegg Bergen-Voss, 2 linjer, ferdig 23. no'vember 92. Anlegg av bilinje Aurdal-Bruflatt, ferdig 9. november 92. Anlegg av bilinje Dale i Sunnfjord-Halsnes, ferdig 2. desember 92. Telefonani egg Mo i Rana - Krokstrancl, seksjon : Mo-Bjellhnes, ferdig. november 92. Av telefonanlegg Bodo -Landego -Helligvær blev sidelinjen Valvik-Festvåg, ferdig 2. november 92. Telefonanlegg Sjøveien- Sørreisa-Gibostad, seksj on : Kastneshamn-Gibostad, ferdig 8. november 92. Telefonanlegg Valestrandsfossen-Hjelvikvåg-Hamreplass, ferdig 2. november 92. Telegrafanlegg Kristiania-Drøbak, ferdig 4. desember 92. Telefonanlegg Digermulen-Holandshamn -Risvær, ferdig 7. desember 92. Telefonanlegg Kristiansand-Mandal-Flekkefjord,ferdig 2. desember 92. Telefonanlegg Hønefoss-Aurdal-Grindaheim samt denne linjes forlengelse inn til Kristiania, ferdig 6. desember 92. Telefonanlegg Indre Kvamsøy-Høyangsfjord, seksjon : Indre Kvamsøy-Nese, ferdig 9. desember 92. Telegrafanlegg Kristiania - Bergen, ferdig 2. desember 92. Telefonanlegg Kristiania Bergen, 2 linjer, ferdig 29. desember 92. Telefonanlegg Kristiania-Fredrikshald, ferdig. mars 92. Telefonanlegg mellem Måløy, Rugsund, Gulenfjord og Flom Seksjon : Florø -Måløy, ferdigbygget mellem Måløy og Rugsund 5. august 92. Telefonanlegg Nesna-Røytvik- Tonnes. Seksjon : Roytvik- Tonnes, ferdig 22. september 92. Av telefonanlegget Glein-Løkta-Nesna blev sidelinjen Kobberdal-Hov ferdig 3. november 92. Telefonanlegg Sandane-Straume i Hyen, ferdig 6. november 92. Telefonanlegg Dyrnes-Hopen i Nordsmøla, ferdig. desember 92. Bilinjen Hmstad- Bjorn- Berfj ord, ferdig 26. januar 922. Kabelanleggene Kristiania-Sandvika og Sandvika -Drammen blev ferdig 29. desember 92.

22 Telegrafvesenet 2 Telefonanlegg Stavanger-Talgøy, ferdig 3. januar 922. Telefonanlegg Svolvær-Brettesnes-Skroven, ferdig 3. januar 922. For de til anlegg av bilinjer m. v.. bevilgede midler har man innløst den private linje Havnen-Rugsund. Mellem Herføl og Gravningssund er istandbragt en ny dobbelt linje, idet Herføl stasjon går ut av linje 2, hvis frigjorte del derpå er forlenget inn til Gravningssund. Telefonanlegg Ringsøy-Hallaroy, ferdig 23. februar 922. Telefonanlegg Kristiansand-Kristiania, ferdig 24. februar 922. Telefonanlegg Arendal-Seljord-Kristiania, ferdig 25. februar 922. Telefonanlegg Kristiania-Skien, 4 linjer, ferdig 26. februar 922 for de to førstnevnte linjers vedkommende, mens de to andre først tas i bruk når man får den projekterte jordkabel fra Drammen til Sande. Telefonanlegg Stavanger-Haugesund, 2 linjer, ferdig 27. februar 922 for den første linjes vedkommende. (På den annen mangler en kabel.) Telefonanlegg Marhaugan- Alstad-Hamarøy-Lofoten, seksjon : Marhaugan Ålstad, ferdig 8. februar 922. Telefonanlegg Grønøy-Meløy, ferdig 22. februar 922. Telefonanlegg Lillestrøm-Rånåsfoss, hvis anleggsutgifter bestrides av A/S Akershus Elektrisitetsverk, ferdig 27. februar 922. Telefonanlegg Otta-Dombås, ferdig 3. mars 922. Telefonanlegg Bergen-Bøvågen, ferdig 3. mars 922. Bilinjen Stueflåten-Bjorli, ferdig 6. mars 922. Telefonanlegg Halsfj orden - Stokkasj øen - Vistenfj ord, ferdig 7. mars 922. Bilinjen Sandvågen-Kvaløy, ferdig 9. mars 922. Telefonanlegg Kristiansund-Tømmervåg, 2 linjer, ferdig 24. mars 922. Telefonanlegg Kristiansund- Trondhj em, 2 linjer, ferdig 25. mars 922. Telefonanlegg Kristiansund- Svanem, ferdig 3. mars 922. Telefonanlegg Gol-Hønefoss, 2 linjer, ferdig. januar 922. Telefonanlegg Narvik-Bjørkåsen, ferdig 23. mars 922. Telefonanlegg Lyngvær-Orten, ferdig 3. mai 922. Telefonanlegg Molde-Bud, ferdig 3. mai 922. Telefonanlegg Molde-Julsund- Tornes, seksjon : Aureosen-Tornes, ferdig 3. mai 922. Telefonanlegg Molde-Åndalsnes, ferdig 4. mai 922. Telefonanlegg Tornes- Riksfj ord, ferdig 5. mai 922. Telefonanlegg Molde-N. Hegdal samt bilinje N. Hegdal-Midsund, ferdig 5. mai 922 Telefonanlegg Rekdal-Midsund, fordig 6. mai 922. Telefonanlegg Vå'gsbotn-Amnoy-Bolga, ferdig 7. mai 922. Telefonanlegg Måløy- Osmundvåg-Flatåker, ferdig 8. mai 922. Telefonanlegg Gangsøy-Skatestraumen, ferdig 9. mai 922. Telefonanlegg Bø- Sunderøy- Breistrand, seksjon : Sunderøy-Breistrand, ferdig. mai 922. Bilinjen Sagfjorden-Rørstad, ferdig 2. mai 922. Bilinjen Tjøme-Vasser, ferdig 5. mai 922. Telefonanlegg Tvervik i Beiarn - Øynes, ferdig 2. mai 922. Telefonanlegg Fitjar - Hatlevik, ferdig. juni 922. Telefonanlegg Sandnes i Masfj orden- Hope- Kvinge, ferdig 3. juni 922. Telefonanlegg Lindås-Myking, ferdig 9. juni 922. Anlegg av bilinje Lærdal - Bjorkum i Erdal, ferdig 2. juni 922. Anlegg av bilinje Inderøy-Sparbu- Stenkjeer, ferdig 2. juni 922. Telefonanlegg Stryn- Bjørkelo, ferdig 22. juni 922. Telefonanlegg Askvoll-Skår i Askvoll, seksjon: Hellevik-Skår i Askvoll, ferdig 23. juni 922.

23 2 Telegrafvesenet 2/922 Linjen er samtidig forlenget frem til Korssund stasjon. Telefonanlegg Filtvet-Kristiania, 2 linjer, ferdig 24. juni 922. Telefonanlegg Høivik i Kinn-Nyttingnes, ferdig 26. juni 922. Telefonanlegg Ålesund-Volda, ferdig 28. juni 922. Telefonanlegg Ålesund-Stryn-Førde, seksjon: Ålesund-Stryn, ferdig 29. juni 922. Linjenes (rutenes) lengde Ledningenes lengde Trådenes lengde B. Linjenes, ledningenes og trädenes lengde pr. 3. juni 922. Telegraflinj ene: { Luft ) 4.8 km. Undersjeisk 2) km. Underjords 2)...9 _ { Luft km. Undersjøisk 4) Underjords Luft ) km. Undersjøisk Underjords 4 6.o { Luft 5) 897.o km. Linjenes (rutenes) lengde Undersjøisk km. Underjords 6) Ledningenes lengde Trådenes lengde Telefonlanglinj ene: { Luft km. Undersjøisk Underjords 3 28.o { Luft o km. Undersjøisk Underjords Telefonabonnentlinjene: Luft 7) km. Linjenes (rutenes) lengde Undersjøisk km. Underjords { Luft km. Ledningenes lengde Undersjøisk Underjords _ Luft km Trådenes lengde Undersjøisk Underjords Felles stolperekke for telegraf og langlinjetelefon km. Heri innbefattet halvdelen av den norsk-tyske kabel Stølsvik-Duhnen km. * norsk-tyske kabel Stolsvik-Westerland #» norsk-danske kabel Stolsvik-Hirtshals 63.44» # norsk-engelske kabel Stolsvik-Newbiggin 38.92» Skivoldsvik-Pe t erh ead 252.8» Tilsammen km. 2) Herav felles for telegraf og langlinjetelefon 45.4 km. 4) Heri innbefattet halvdelen av den norsk-tyske kabel Stolsvik-Duhnen km. s norsk-tyske tretrådede kabel Stolsvik-Westerland * # norsk-danske kabel Stolsvik-Hirtshals # # norsk-engelske kabel Stølsvik-Newbiggin * - Skivoldsvik-Peterhead. * 252.8» Tilsammen km. 2) Her er kun angitt lengden av den stolperekke, som er særskilt for langlinjetelefonen. Det er i alt oplagt ledninger for langlinjetelefonen på en stolperekke på km, hvorav km. felles med abonnenttelefonen og km felles med jernbanens stolperekker. 2) Herav felles bor telegraf og langlinjetelefonen 45.4 km. 7) Herav km. felles med larglinjetelefonen. _

24 Telegrafvesenet 22 Linjenes samlede lengde utgjorde således km., ledningenes samlede lengde km. og trådenes samlede lengde km. Av trådlengden faller på Kristiania telefonanlegg km. lufttråder, km. underjords (hvorav i reserve 8 km.) og 5 km. undersjøisk tråd, tilsammen km. Sammenlignet med forrige år utviser telegraflinjene en forlengelse av rutene med km og av trådene med km. Telefonlanglinjene er forlenget med 4 9 km. og trådene med km., telefonabonnentlinjene henholdsvis med km. og km. Telegrafvesenets samtlige linjer viser en forøkelse av rutene med km., av ledningene med km. og av trådene med km. Telegrafkablenes antall den 3. juni 922 var 47, langlinjetelefonkablenes 4, tilsammen 547 stk. Abonnenttelefonkablene, som på få undtagelser nær er underjords- eller luftkabler, utgjorde 8 stk. C. Materiel!. Av forskjellig materiell var det ved terminens utgang i bruk stolper, 3 83 takjern ), 76 8 telegrafjern, telefonjern 2), stolpekroker 2), toppdeksler 2), topplater 2), isolatorer 2) og 3 76 kabellynavledere 2) ved de undersjøiske kabler. D. Duplextelefonering og samtidig telegrafering og telefonering på samme linje. Duplextelefonering er anvendt på linjer med en samlet lengde av km. Samtidig telegrafering og telefonering anvendtes på tilsammen km. linje. En, fortegnelse over de linier, som er benyttet på nevnte måte, er inntatt nedenfor. Duplextelefonering. Mellem stasjonene Ledningenes nr. Lengde i km. Anmerkninger Kristiania Moss 23/24 62 Kristiania Ski 5/6 26 Kristiania Tomter 8/2 37 Kristiania Sarpsborg 4/5 5 Kristiania Mysen Sarpsborg 6/2 5 Kristiania Nesodden 7 /8 24 Kristiania Drammen 2/24 46 Kristiania Drammen 25/ forbundet med 2 Dram- Kristiania Drammen 27/28 46 men Svelvik. Kristiania Drammen 34/35 46 Kristiania Skien 42/43 3 Kristiania Drammen i jordkabel. Kristiania Bergen 46/ Kristiania Rød i jordkabel. Kristiania Bergen 48/ Kristiania Rod i jordkabel. Kristiania Kristiansand 54/ Kristiania Drammen i jordkabel. Kristiania Skien 55/58 85 Kristiania Drammen i jordkabel. Kristiania Kongsberg Notodden 52/ Kristiania Kongsberg Notodden 59/6 2 Kristiania--Drammen i jordkabel. Kristiania Trondhjem 6/ Kristiania Trondhjem 285/ Kristiania Gjøvik 63/68 3 Herav ved Kristiania Telefonanlegg 64 for over 6 tråder hver. Dessuten fester på mindre lem ved samme anlegg. Kristiania Telefonanlegg ikke medregnet, da nolaktige opgaver ikke has.

25 23 Telegrafvesenet Mellem stasjonene Ledningenes nr. Lengde nr. Anmerkninger Kristiania Lunner 7/ Kristiania Hønefoss 64/65 49 Kristiania Rod i jordkabel. Kristiania Hønefoss 264/ Kristiania Brandbu 26/263 7 Kristiania Eidsvoll Hamar 82/83 28 Eidsvoll mellemst. på triplen. Kristiania Jessheim 87/88 45 I forbindelse med 86 Jessheim Gardermoen. Kristiania Hamar 283/284 2 Kristiania Lillestrøm 5/59 2 Kristiania Lillestrøm 57/58 2 Kristiania Kløfta 89/9 36 Mysen Rakkestad 28/22 42 Sarpsborg Fredrikstad 24/25 5 Sarpsborg Greåker Fredrikstad 22/23 5 Sarpsborg--Skjeberg--Fredrikshald 27/27 27 Sarpsborg Moss /29 33 Drammen Hokksund / 8 Drammen Svelvik /2 2 Drammen Sande 5/6 8.5 Drammen Sande 255/ Drammen Vikesund Hønefoss. 3/3 72 Hokksund Kongsberg 2/ Hønefoss Helgelandsmoen 333/334 8 Åmot Haugan i Sigdal 9/23 25 Drammen Amot 8/9 34 Hokksund Fiskum 5/ Horten Moss 222a/222b 8.7 Hamar Gjøvik 352/36 26 Skien Porsgrund 243/246. Skien Porsgrund 223/ Skien--Porsgruncl Brevik 233/ Skien Kragerø 2226/ Kristiansand Mandal 252/ Kristiansand Hægeland 2259/ Skien Notodden 5/ Skien Ulefoss 59/5 25 Skien Klovland 5/ Skien Seljord 238/ s Risør Tvedestran d 252/ Farsund Lyngdal 255/ Farsund Vanse 274/ Bergen Voss 374/ Bergen Fjell 239/232 9 Ålesund Sjøholt 474/ Ålesund Valderøy Molde Hj ells et 5/ Trondhjem Stjørdal 565/ Trondhjem Levanger 57/ Bodø Fauske 688/69 55 Sandnessjøen Leira i Helgeland. 662/ Alta Langfjordbotn i Talvik 795/ o I forbindelse med nr. 797 Langfjordbotn i Talvik Øksfjord.

26 Telegrafvesenet 24 Samtidig elegrafering og telefonering. Mellem stasjonene. Ledningenes nr. Lengde i km. Anmerkninger. Kristiania Kjøbenhavn... 6 For samtalebestillinger *) Kristiania Fredrikstad 2 5 For samtalebestillinger. Kristiania Moss 23/24 62 For samtalebestillinger. Kristiania Fredrikshald For samtalebestillinger. Kristiania Drøbak 3 44 Reserve for telegrafledningen. Kristiania Sarpsborg 6/2 5 For samtalebestillinger. Kristiania Sandefjord For samtalebestillinger. Kristiania Horten For samtalebestillinger. Kristiania Tønsberg 23.5 For samtalebestillinger. Kristiania Tønsberg 32.5 Reserve for telegrafledningen. Kristiania Larvik 27/ For samtalebestillinger. Kristiania Larvik bruk som telegraflinje. Kristiania Stavanger I bruk som telegraflinje. Kristiania Stavanger For samtalebestillinger. Kristiania--Arendal Kristiansand For samtalebestillinger. Kristiania Arendal 4 25 Reserve for telegrafledningen. Kristiania Kristiansand For samtalebestillinger og reserve for telegrafledningen. Kristiania Skien 42/43 32 Reserve for telegrafledningen. Kristiania Bergen 46/ For samtalebestillinger. Kristiania Haugesund 5/ I bruk som telegraflinje. Kristiania Trondhjem 6/ For samtalebestillinger. Kristiania Gjøvik Reserve for telegrafledningen. Kristiania Gjøvik 63/68 3 I bruk som telegraflinje. Kristiania Hønefoss Geilo 64/ I bruk som telegraflinje. Kristiania Hønefoss I bruk som telegraflinje. Kristiania Holmestrand 3 75 Reserve for telegrafledningen. Kristiania Hamar Elverum 8 59 I bruk som telegraflinje. Kristiania Lillestrøm I bruk som telegraflinje. Kristiania Gardermoen 87/ I bruk som telegraflinje. Kristiania Kongsvinger 92 I bruk som telegraflinje Kristiania Kongsvinger 94 Reserve for telegrafledningen. Kristiania Stockholm 9 38 For samtalebestillinger *). Skien Porsgrund 223/ I bruk som telegraflinje. Skien Seljord 223/ I bruk som telegraflinje. Skien Notodden I bruk som telegraflinje. Seljord Rjukan Arendal Grimstad I bruk som telegraflinje. Stavanger Sandnes Bryne Stavanger Forsand Reserve for nr. 3 d. Stavanger Haugesund Stavanger Haugesund Reserve. Haugesund Leirvik i Stord Haugesund Bergen Reserve for telegrafledningen. Haugesund Olen Skånevik Sunde 372/ Bergen Dalsøyra Bergen Norheimsund Bergen Bergen Radio Bergen Odda Bergen Voss 374/ Reserve for telegrafledningen. Bergen Voss Bergen Voss Voss Lærdal Førde Florø Herøysundet 37 Ålesund Bergen Ålesund Volda Ålesund Molde *) I Norge.

27 25 Telegrafvesenet s»..... MNIMI Mellem stasjonene Ledningenes nr. Lengde i km. Anmerkninger. Alesund-Andalsnes 475/476/ Molde-Andalsnes Kristiansund-Sunndalsøra 253/ Kristiansund-Molde Trondhjem-Molde- Ålesund Trondhjem-Storås Trondhjem-Ophaug-Å i Fosna Trondhjem-Mosjøen Mo i Rana-Hemnesberget- Mosjøen-Sandnessjøen 66/ Mo i Rana-Bodø 685/ Fauske Radio-Sulitjelma Tranøy i Hamarøy-Hamarøy 37/ Leira i Helgeland-Sandnessjøen Lødingen-Hamnvik 755/ Lødingen-Narvik Narvik-Sjøveien-Moen i Målselv Narvik-Bjørkåsen Lødingen-Sandtorg-Liland Lødingen-Svolvær Tromso-Gibostad Tromsø-Lyngseidet Alta-Tromso Alta-Hammerfest Vadsø-Vardø Ingøy-Ingøy Radio Lebesby-Mehavn Vardø-Båtsfjord Kistrand-Skoganvarre 4/ Under linjefeil. Samtidig telegrafering og telefonering Trondhjem-Lokken verk. Reserve for telegrafledningen. Reserve for telegrafledningen. I bruk som telegraflinje. I bruk som telegraflinje. I bruk som telegraflinje. Reserve for telegrafledningen. Reserve for telegrafledningen. I bruk som telegraflinje. Alta-Rotsundelv. I forbindelse med 43 Hammerfest -Kistrand og 43 Skoganvarre Vadsø. V. Stasjonene. A. Nye stasjoner. I terminens lop blev det åpnet 3 nye rikstelegraf- og rikstelefonstasjoner hvorav: I. Ved nye anlegg: Stasjoner. Åpnet På anlegg. Harvasstua Mikkeljorda Nerli Susendal Susendalskroken Håk onsh ella Fosnøy Røyksund Festvåg Bratholmen Lauvdal i Setesdal 2/ 7 5/ /7 27/ 7 Hatfjelldal-Susendal-Harvasstua. Bergen-Mindestrømmen. Bilinjekonto. Bodø-Landego-Helligvær. Fjell-Bratholmen. Bilinjekonto.

28 Telegrafvesenet 2 6 Stasjoner. Åpnet. På anlegg. Finnset i Eikesdal Sætra i Eikesdal Fiplingdal Fiplingkroken Kvannli Telnes i Fjell Trengereidpollen Tyssøy i Sund Bjørøyhamn Nautøy Kvantoland Russli Hysvær Hosen Linesay Stokkøy Skomsvoll Hella i Manger Monsay Hundåla Vikdal i Helgeland Opland Sætervik Leveld Vats i Hallingdal Asskard Blokken Kvitnes i Vesterålen Sjursnes Hestene.søyra Rygg! Gloppert.... Nordøyan Kvalnesberget Straumfjord i Skjervøy Hamreplass Hjellvikvåg Lunde i Sirdal Skatestraumen Tytningevåg Bogøy i Nord-Fraya Måøy Sula i Fosna Vadsøysund Syltå Ulsund Årsand Arvik i Kvinnherad Kysnesstrand Bratveer Flo Lindvik Djønno Vallevik Hugla Instevik Spelvarden Osmundnes Straume i Hyen Mohamn Sørreisa Hallarøy Nybergsund 27/7 2/8 5/8 6 /8 2 /8 29 /8 3/9 7/9 22 /9 / 8 / / 5 /.2j 22/ / 2/ 26/ 7 7/2 9 /2 3/2 - ' 9/2 2 /2-2/2 23 /2 2 /2 4/2 Bilinjekonto. Mosjøen Trondhjem. Fjell Telnes Trengereid. Liaskjæret Tyssoy Bjørøyhamn. Bilinjekonto. Valdres Vågemo. Nes i Vega Hysvær. Stoksund Stokkøy Linesøy. Namsos Steinsdalen. Bilinj ekonto. Kvenvær Sarhitra. Halsfjord Mosjøen. Vingsand Sæter. AI Skargårdshagen i Nedre Vats. Innlosning av Åsgård Halse telefonanlegg. Hanøy Sortland. Jøvik i Lyngen Sjursnes. Sandane Straum i Hyen. Hunnestad Skjærvær Nordøyan. Bilinjekonto. Hammerfest Tromsø Narvik. Valestrandsfossen Hj ellvikvåg Hamreplass. Utbedring av Flekkeford og omegns telefonnett. Gangsøy Skatestraumen. Måløy Berle Kalvåg. Norddyrøy Sula. Rørvik Hunnestad Frelsely Bremoy. Torsnes Kysnesstrand Årsand. Dyrnes Bratveer. Mindresunde Flo. Lofthus Kinsarvik Ulvik. Glein Løkta Nesna. Trædal Ortnevik. Ringsøy Hallarøy. Sandane Straume i Hyen. Sjøveien Sørreisa Gibostad. Ringsøy Hallarøy. Elverum Trysil Riksgrensen.

29 27 Telegrafvesenet Stasj on er. Åpnet På anlegg. Trysil Innbygd Kiby Salttjern Tefre Holandshamn Risvær i Lofoten Sørevikane Bjordal i Sogn Søreide i Sogn Sunderøy Lindane Ytre Kvamsøy Sklinna feltradio Halsnes Lifj ord en Bj ørnskar Finnkroken Vestvoll Ovre Vats Breiland Vormedal i Ryfylke Totlandsvik Bjøllånes Dunderland Eiterå Skonseng Storforshei Borgund i Namdalen Skjærsvik Skånevikstrand. Eines i Bratvær Aursletta Visten Naustnes Frelsøy Bremøy Arnøyhamn Amnes Bolga Orten å Øynes Engesund Haslevik Flatraket i Nordfj ord Osmundvåg Barkestad i Vesterålen Kavåsen Sandset i Vesterålen Smines Tinden i Vesterålen 4 /2 8/2 /2 2/2 22/2 25/2 28/2 4 /3 8/3 8/3 3/4 5/4 8 /4 8/4. /5 2/5 3/5 /5 6 /5 3/ /6 /6 8 /6 27/8 Elverum Trysil Riks grens en. Vadsø Ekkerøy. Førde Vie bro. Digermulen Holandshamn--Risvær. Trædal Ortnevik. Bo Sunderøy Breistrand. Indre Kvamsøy Høyangsfj ord. Bilinjekonto. Hyllestad Risnes i Lifj ord. Bjørnskar Finnkroken. Bilinj ekonto. Nedre Vats øvre Vats. Bilinjekonto. Hj elmeland Notland. Mo i Rana Krokstrand. Rorvik Hunnestad Frelsøy Bremøy. Skånevik Birkenes. Bilinj ekonto Halsfj ord Stokkasjøen Vistenfj ord. Rorvik Hunnestad Frelsøy Bremøy. Vågsb otn Årnnøy B olga. Lyn gvær Orten. Tvervik i Beiarn Øynes. Fitj ar Hatlevik. Måløy Osmundvåg Flateråker. Bø Sunderøy Breistrand. 2. På eldre linjer: Stasj oner. Søfting Rennebu Grimstadheidi Vilnes Askvoll Erdal i Sunnfjord Torpe Sund i Vik Åpnet. 2 /9 / 24/ 24 / /2 4/2 25 /4 Bilinj ek onto. Pa anlegg.

30 Telegrafvesenet 28,M.,..." B. Stasjonenes samlede antall, virksomhet, forandringer, nedleggelser m. v. I terminen har 2 25 stasjoner været i virksomhet, hvorav: Faste telegrafstasjoner. 83 Fiske- og feltstasjoner samt stasjoner med vekslende telegraf- og telefondrift 22 Semaforstasjoner (Oksøy, Ferder) 2 Radiotelegrafstasjoner, (Kristiania, Tjøme, Flekkerøy, Stavanger, Utsira, Bergen, Fauske, Rost, Sørvågen, Værøy, Ingøy, Spitsbergen). 2 Faste telefonstasjoner 96 Opsynsstasjoner, som avlegger selvstendig regnskap 25 Samlet antall stasjoner Hertil kommer 69 andre opsynsstasjoner, hvorav 5 med adgang til å utveksle privat korrespondanse. Enn videre var det 256 talestasjoner ved telegrafvesenets abonnentanlegg, hvorav 3 ved Kristiania og 7 ved Trondhjems telefonannlegg. Stasjonenes trafikk, inntekter og utgifter i terminen vil fremgå av tabellene VII, VIII og IX. De fiske- og feltstasjoner, som har været i virksomhet i terminens løp samt overgangstidene for de stasjoner, som har hatt vekslende telegraf- og telefondrift, er opført i tabell XI. Vinje i Telemark var lukket fra. juli til 8. september 92. Songe nedbrente 4. juli og blev gjenåpnet 29 august 92. Edland var lukket fra 4. august 92 til 4. februar 922. Orvik var nedlagt fra 5. oktober 92 til 3. februar 922. Nestadvollen opsynsstasjon er gått ut av stasjonsfortegnelsen. Melkefoss var nedlagt fra 2. november 92 til. juni 922. Båsheim og Alhus nedbrente henholdsvis 6. og 2. november 92. Frierfjord i Lebesby blev lukket 26. november 92. Foldfjorden nedbrente 4. december 92. Nordvågen og Snåsa var lukket fra henholdsvis. desember 92 til. januar 922 og fra 3. desember 92 til 6. januar 922. Oklungen var lukket fra 2. til 25. januar 922. Sparbu nedbrente natt til 4. februar 922. Tømmervik var lukket fra 28. juni 92 til 23. februar 922. Florø nedbrente natt til 24. februar 922. Blev gjenåpnet straks. Kårhamn var lukket fra 22. mars til 8 mai 922. Tveitsund og Vrådal nedbrente henholdsvis 6. mars og 8. april 922. Rossfjord blev nedlagt 3. mars, Sortvik blev gjenåpnet 5. mai og Skoppum blev lukket 8. mai 922. Lyngdal nedbrente natt til 29. juni - gjenoprettet 3. juni 922 Ved telegrafstasjonene var ved terminens utløp i bruk 388 morseapparater, 45 duplex, qvadruplex, 43 Wheatstone, Creed og 26 Siemensapparater. Ved ekspedisjonen for interurbane samtaler 945 centralapparater og almindelige telefoner. Apparatenes antall er opført på tabell X. Hvorledes de forskjellige slags stasjoner med apparater fordeler sig på de forskjellige fylker, vil fremgå av følgende tabel:

31 29 Telegrafvesenet,. N,t, LO QD r ')..., cq co -4. uo CO r, GO Cf) r. r. T. r. T T. T. T. r. T. r. Cq Cq JOTUJUddUOIVIAT LO r. r. r. kr) U Cg,r r. r. r Cg r.,t. ', 'tt,, I, QD. r.,-,., ct 7.),,, ct P'4 as Ja Te.re ddu -33. IIIIV ialu mddu -miluad '. 'D. j ddu lutsads.,-. c\i oo c) c) co cq oo co co vo co 4 N,t, N Lc) N LeD s,t, cc, ul GOCD GO V- NV r, CD r, cn r. cg r. NGOCD,t, cd Cq Cg CD,.. r, r. r co cn Nt. ci r- co uo oo cn N Nt, N CD N e--4 CD T- N,`2) 2,' 8' 7,i 'A e, Lc ,t,', :.-4.`,',;' A 'a ;7'4 `,',9, 74' 2 'g ' A,-,,-..,--., -4 r-i -4...,--, N N... N cq.iii,.iir... Cls''''''' Cl.suaulais a,. i i i i i i i icq.,4. se I,4 c(c) QD r- ced c) kn N. ci co ḳ t..) =I CS al4 P. at.4-. CC k tr, CD ez., E-4 *paajd a UOTS - - -eatim. xaid -nipua,meesetososier. s e e il 8 e... eir.let.cg 7'..r. cg cn. co v...e.or.inin..r...,..4 xaidnia GO-4il o e e --4,...4 cq cyd r. r. et,,t. r.. T. r. U OSJOJAI a, t, c:7),.. Gr) r.- C) M I-- Gq I'D in. ci ci r. r. ci v. r. r. r. r. r. CO r. Ni4 co ci co ci r- cn ci M cs: CT, CZ ci oo ci ci r. cz ci QD,.., Imultuusia cy,t4 ci r- C NV V, r, QD u CD V, CD Cq r. ci r. 7F, r. r. aauofsms. ci N44 oo co ci c) Nt. uo c) uo r-. co Nt4 QD CD C",. Cl co r. co.4 r. r, r, C).) NV V- C7, cl) QD r, CD,-,-uojaial atsua c\it Cq...,. oo co u N N cg cn r,. NUTS -juid3ia4ouyeu r. cq.,.. e o, r. T. Cg.9 PUTS -.p3s. it...,,...,..,...,.,. Cl Jauofsuis -Tiaj Do -ansid i t r. ;. r. s o r. o e cq o T. li r. o a,. Cl,V.3U fsuts NV QD u csd,p r, r, NV Cg CD T., cn cn r- uo co c% co../...4 ri M Cl -juidaial alsua co Q g a).t4 E E ct.) pt4 4. a.) (L) g,-4 4 ct t)) *E:..),7 4-. cts,_,:ô g7,)..._ rcl cz... ti5 t.', Ti 4-, (L)z CC cu...,,-x Pt,. rcl rci rt z ;-4 "g a 7:i.. ta OrF,t)tao=ct ti) ;-.Z cz :$ 4 cl ' F.,-:: CI.,,..e, cl.--. Z opi E. ct,,.. ci, -4 5 r.), E CC., CC c.) E-, 4 ;E:i 4),,4,-., E E 4, cl.) rt:$,.. '4; _co v, "ct tl) ;-. FT:, hn ;-,,.. ;-,-, _.,.;-,.... cl)g... g a). cû co a.) E--.)o E o i-..-; 2. Ei 4 CD <4 C) P: E. < Z P: uo Q 4 4 E. ;i: uo '-. +-'..; 4 Cl cy m,4,o QC) V- cn CD,. Cl NV u, GO r, Cr, C),--4,, r. r. T. r. r. Cl Cl

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 Medlemstall hentet inn fra idrettsregistreringen 2011. Klubbene som står med 0 medlemmer er ikke registrert pr 20.02.2012 og reknes ikke som aktiv klubb.

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

1919---1920. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1919 1920.) Utgitt av KRISTIANIA.

1919---1920. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1919 1920.) Utgitt av KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. NORGES TELEGRAFVESEN 99---90. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 99 90.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET, Pris Kr..00

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK ,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK ,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK ,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK ,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Kamp Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK 3 57-50 2-0 11,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK 65-41 2-0 14,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 50-99 0-2 1,91-18,09 4 Mix-klubben Tromsø 2 -

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Norges Officielle Statistik. række V. (Statistique Officielle de la Norvège. série V.)

Norges Officielle Statistik. række V. (Statistique Officielle de la Norvège. série V.) Norges Officielle Statistik. række V. (Statistique Officielle de la Norvège. série V.) Nr. -8 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 9. 9-8 se omslaget paa verker

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Retail, le SO septembre

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk. 12.01.2013 Tønsberg Hundeklubb 130004 AG + AG 15.12.2012 12.01.2013 Postboks 511 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.no 12.01.2013 Sandefjord Hundeklubb 12.01.2013 Husebyveien 27 3234

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer