H E M S E D AL KO M M UN E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H E M S E D AL KO M M UN E"

Transkript

1 H E M S E D AL KO M M UN E GODTGJERSLEREGLEMENT - FOLKEVALTE Vedteke

2 HEMSEDAL KOMMUNE GODTGJERSLEREGLEMENT FOR FOLKEVALTE I HEMSEDAL KOMMUNE Godtgjerslereglementet for folkevalte i Hemsedal kommune skal sikre at politikarane får godtgjering for dei møta dei stiller på i regi av kommunen. Godtgjersle skal sikre at politikarane får dekka tap på arbeidsforteneste (for møter mellom kl og ), og skal sikre at dei får møtegodtgjersle for dei møta dei stiller på, samt eventuell kilometergodtgjersle. I Hemsedal kommune har vi følgjande utval: Kommunestyret Formannskapet/kommuneplannemnd Hovudutval for Livsløp Hovudutval for Plan og R essurs Kontrollutvalet Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eigedomsskatt Andre råd/utval (til dømes eldreråd, ungdomsråd og liknande) Heimelsgrunnlaget for godtgjersler følgjer av Kommuneloven 41 og 42. Det er dokumenterte økonomiske tap som dekkast. Godtgjers lereglementet vert revidert kvart 2. år. Godtgjerslereglementet vert lagt fram for kommunestyret for politisk handsaming og vedtak. 1 Ordførar 1.1 Ordførarvervet skal godtgjerast med 90 % av stortingsrepresentantane si løn. 1.2 Ordførargodtgjersle inkluderer all politisk verksemd, som mellom anna kommunestyremøter, møter i andre utval, vigsler m.m. 1.3 For ordførar som ikkje stiller til attval, blir det innvilga ettergodtgjersle i 1,5 månad etter ordførarskiftet, dersom ordførar ikkje har anna lønna arbeid å gå til. For ordførar som stiller til attval, men som ikkje blir attvalt blir det innvilga 3 månaders ettergodtgjersle. 1.4 Ordføraren har same rettar til ferie, løn under sjukdom m.m. som an dre tilsette. 1.5 Hemsedal kommune melder ordførar inn i KLP. 1.6 Ordførar si bruk av mobiltelefon samt oppkopling og bruk av internett heime og på IPad dekkast av kommunen. Sjå punkt 10 i reglementet. 1.7 Ordførar si bruk av bil dekkast av kommunen. 2 Varaordførar 2.1 Varaordførar si godtgjersle blir sett til 18 % av ordførar si godtgjersle. 2.2 Varaordførargodtgjersle skal dekke all politisk verksemd, også kommunestyremøter. 2.3 Varaordførar si bruk av mobiltelefon samt oppkopling og bruk av in ternett heime og på IPad dekkast av kommunen. Sjå punkt 10 i reglementet. 2.4 Varaordførar har rett på køyregodtgjersle og kostgodtgjersle, sjå punkt 11 i reglementet. 2.5 Dersom varaordførar går inn i ordførar sin stad, blir ordførargodtgjersle utbet alt frå fyrste dag. Vanja Langgaard Norman 2

3 HEMSEDAL KOMMUNE 3 Leiar for hovudutvala og kontrollutvalet 3.1 L eiar av hovudutvalfor Plan og Ressursog hovudutvalfor Livsløp får ei fast godtgjerslepå 9 % av ordførarsi godtgjersle.leiar si fastegodtgjersleskal dekkeall verksemd somleiar i utvalet. Det vil ogsågjeldekurs/møterog liknandesom leiar stille på fordi han/hoer leiar. Leiar av kontrollutvaletfår ei fast godtgjerslepå 4 % av ordførarensi godtgjersle.leiar si fastegodtgjersleskal dekkeall verksemdsomleiar. Det vil si ogsåkurs/møterog liknande som leiar stiller på fordi han/hoer leiar. Leiar for hovudutvalaog kontrollutvaletfår dekkautgifter til bruk av telefon/internettoppkopling/ipad av kommunenmedkr ,- pr år. Sjå punkt 10 i reglementet. Leiar for hovudutvalaog kontrollutvalethar rett på køyregodtgjersleog kostgodtgjersle,sjå punkt 11 i reglementet Formannskapet 4.1 Fastemedlemmeri f ormannskapetfår ei fast godtgjerslepå 9 % av ordførarsi godtgjersle, som ogsådekkertapt arbeidsforteneste. Godtgjersleskal dekkeall politisk verksemd,også møter/kursog liknandeder medlemmenstiller som formannskapetsin representant. Jf. Hemedalkommunesitt delegeringsreglement. Varamedlemmerfår kr ,- pr. møte.varamedlemmersom berremøteri einskildesaker får halv møtegodtgjersle. Representant i f ormannskapethar rett på køyregodtgjersleog kostgodtgjersle,sjå punkt 11 i reglementet. Godtgjerslenesom gjeld f ormannskapetinkludererogsåkommuneplannemnda, valstyret og andreråd/utvalsom f ormannskapeter valt til. I dei utval formannskapetdeltek samanmed andrefolkevaldei, til dømesvalnemnd,har representan tanerett på møtegodtgjerslekr ,- pr møte. Fastemedlemmerfår trekk i fast godtgjerslemed ein relativ prosentved fråværutover20% i året. For møteri Hallingtinget blir møtegodtgjerslebetalt av Regionrådetfor Hallingdal Kommun estyret 5.1 Medlemmeri kommunestyretmottekei godtgjerslekr ,- pr. møte.det samegjeld for varamedlemmer. Varamedlemmersomberrestiller i einskildesakerfår halv godtgjersle. får dekkatapt arbeidsforteneste i tida mellom 07:00 17:00.Sjå punkt 9 i reglementet. Det gis ikkje møtegodtgjerslefor politiske arbeidsdagarog liknande,men tapt arbeidsforteneste blir her dekkaetterpunkt 9 i reglementet Hovudutval og kontrollutvalet Medlemmerog møtandevaramedlemmerfår ei møtegodtgjerslepå kr. 1000,- pr. møte. Varamedlemmersomberrestiller i einskildesakerfår halv godtgjersle. For møterpå dagtid(07:00 17:00)skal fastemedlem(ikkje leiar) ha dekkatapt arbeidsforteneste, sjå punkt 9 i reglementet. VanjaLanggaardNorman 3

4 HEMSEDAL KOMMUNE Representanten pliktar sjølv å skrive opp kor mangetimer møtetvarteog leveretilstrekkelig dokumentasjonpå legitimert tapt arbeidsforteneste. 6.5 Dersomen folkevald deltar på flei re utvalsmøterpr. dag betalastheil godtgjerslefor kvart møte. 7 Sakkyndig nemnd/klagenemndfor eigedomsskatt Medlemmerfår ei møtegodtgjerslepå kr. 750,- pr. møte. Leiar av nemndafår dobbelmøtegodtgjersle. Møtandevaramedlemmerfår samegodtgjerslesom fastemedlemmer For møterpå dagtid(07:00 17:00)får representantane dekkatapt arbeidsforteneste, sjå punkt 9 i reglementet Representanten pliktar sjølv å skrive opp kor mangetimer møtetvarteog leveretilstrekkelig dokumentasjonpå legitimert tapt arbeidsforteneste Andre råd og utval Medlemav andreråd og utval får ei godtgjerslepå kr. 500,- pr. møte. Leiar av rådeteller utvaletfår dobbelgodtgjersle. Møtandevaramedlemmerfår samegodtgjerslesom fastemedlemmer. Varamedlemmersommøteri einskildesakerfår halv godtgjersle. For møterpå dagtid(07:00 17:00)får representantane dekkatapt arbeidsforteneste, sjå punkt 9 i reglementet. 9 Tapt arbeidsforteneste 9.1 Ved møtemellom kl og 17.00yter kommunenvederlagfor tapt arbeidsforteneste. Tidsavgrensingagjeld ikkje for representantar som jobbarturnuseller skift. Det må vereeit reelt økonomisktap for at tapt arbeidsforteneste skal dekkast. 9.2 Ved deltakingpå blant annakurs og konferansarutbetalasttapt arbeidsforten esteog eventueltkostgodtgjersle. har ikkje her rett til møtegodtgjerslei tillegg. 9.3 Kommunenutbetalerikkje feriepengarav møtegodtgjersleog tapt arbeidsforteneste. Godtgjersleneer heller ikkje pensjonsgjevande inntekt. 9.4 Politikarar som er kommunalttilsett skal føre ein oversiktover tidsbrukensom går med til politiske møterog utval, og leggedettefram for rådmanneninnan 1. juli og 15. januar,jf internerutiner. 9.5 For at tapt arbeidsforteneste skal utbetalast,må det sannsynleggjerast at det har vore eit tap Det skal ikkje utbetalasttapt arbeidsforteneste for tap av fritid eller for arbeidstidein kan jobbe inn igjen Legitimert tapt arbeidsforteneste blir kompenserttime for time, med inntil kr ,- pr. dag. Legitimert tapt arbeidsforteneste skal dokumenterastog vise totalsummenav den tapte arbeidsfortenesta. Arbeidsgivar må fylle ut standardskjema. Sjølvstendignæringsdrivande må søkjeom å få godkjentein satsfor tapt arbeidsforteneste Ulegitimert tapt arbeidsforteneste av inntekt blir kompensertettertimesatspå kr. 180,-, til samanmaksimumkr ,- pr. dag. Erstatningfor ulegitimertinntektstapgjeld berreom den folkevaldefaktisk går glipp av inntekt på grunnav vervetsom till itsvalt, dermedmisser inntektaog blir trekt i si ordinæreinntekt. Det er ikkje nok at tida den folkevaldebrukartil sitt offentlegeverv, kunneha vore nytta til andregjeremål(av privat karakter). VanjaLanggaardNorman 4

5 HEMSEDAL KOMMUNE 9.6 Representanten må beskrivekva som er det økonomisketapetog kva slagsinntekt ein går glipp av. For å ha krav på tapt arbeidsforteneste MÅ representantane i skjemafor godtgjersleskrive kor mangetimar møtetvarte! Om timaneikkje er skrive ned,vert det ikkje utbetalttapt arbeidsforteneste. 10 Telefongodtgjersle 10.1 Ordførarog varaordførarsi bruk av mobiltelefon, og oppkoplingog bruk av internettheime og på IPaddekkastav kommunen.kommunenfølgjer skatteregleneom elektronisk kommunikasjonnår det gjeld telefon/internett/ipad. Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattelovenav 26. mars1999nr og For leiar for hovudutvalaog kontrollutvaletdekkerkommunenutgifter ved bruk av mobiltelefon/internett/ipad med1500 kr/år. Kommunenfølgjer skatteregleneom elektronisk kommunikasjonnår det gjeldertelefon/internett/ipad. Forskrift til utfylling og gjennomføringmv. av skattelovenav 26. mars1999 nr og Køyregodtgjersle og kostgodtgjersle 11.1 Medlemmeri kommunestyre,formannskapetog utval medlengrereisevegenn3 km/veg,får dekkakøyreutgiftertil og frå kommunehuset.det er ein føresetnadat bruk av eigenbil, utifrå ein totalvurderingav kostnadarog den tid som går med,er formålstenleg.administrasjonenkan gjereunnatakog innvilge andrekøyregodtgjerslertil dømesved storeutgifter ved transport(behovfor taxi eller liknande) Skal ein representantpå møteutanforkommuneneller på synfaringsom krev køyring med eigenbil, kan kommunenyte køyregodtgjersle.her må representantenfylle ut og bruke kommunensitt eiga reiserekningsskjema Godtgjerslefølgjer statenssatsarfor bruk av eigenbil Tilsvarandekøyregodtgjerslegjeld ogsåved pålagterepresentasjonsoppdra g Reiseutgifteri sambandmed kommunaleverv medoffentlegtransportmiddel, dekkastetterrekning Ved pålagtkurs- og møtedeltakinghar deltakandepolitikar krav på ordinærkostgodtgjersle. Ved inkludertemåltid blir dennegodtgjerslaredusertetterfastesatsar. 12 Dekning av utgifter for tilsyn med barn 12.1 Legitimerteutgifter til leige av tilsyn medbarn under12 år, funksjonshemmaeller sjuke som er naudsyntfor utøvingaav tillitsvervetvertgodtgjortmedinntil kr 900,- pr dag Faste,privatetilsynsutgiftervert ikkje dekka I sambandmed reiseri kommunaleærendkan legitimerteutgifter til skyssog kost for barnepasser til diandebarn dekkast. 13 Rutinar for utbetaling For representantar med fast godtgjersle(ordførar,varaordførar,formannskapet,leiar av hovudutvala og kontrollutvalet)blir godtgjerslautbetaltmånadsvisautomatisk. All annagodtgjersleblir utbetaltein gongi månadenved mottekekrav. Skjemafor godtgjerslemå verefylt ut med rett møtedato,kor mangetimer møtetvaraog personalia.dokumentasjonpå VanjaLanggaardNorman 5

6 HEMSEDAL KOMMUNE legitimert tapt arbeidsforteneste må leggjast ved utvalskjema. må levere inn skjema elektronisk via Visma før den 15. i månaden. Utbetal ing vil då skje den 12. i månaden etter innlevering. Ved innlevering av krav etter frist, vil godtgjersle utbetalast ein månad seinare. Om fleire møter, som møter i hovudutvala, kommunestyret og formannskapet, fell på same dag, vert det utbetalt heil godt gjersle for kvart møte. Krav som ikkje er innkommen innan 3 år etter møtet har funne stad, vil ikkje bli utbetalt. Vanja Langgaard Norman 6