Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Gåserud Årsplan 2013/14"

Transkript

1 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5 Hovedmål...5 Foreldresamarbeid...5 Espira Vigilo Pro...5 Kosthold...6 Våre satsningsområder...6 Barns medvirkning...7 Nærmiljø og samfunn...7 Språk, tekst og kommunikasjon...8 Bravo...8 Kropp, bevegelse og helse...8 Skolespira...9 Andre faste satsningsområder...9 Miljøfyrtårn - Helse, miljø og sikkerhet...9 Fadderbarn - SOS barnebyer...9 FN-Aksjon...9 Planlegging og vurdering...10 Dokumentasjon...10 Faste samarbeidspartnere...10 Kvalitetssikring...10 Del 1 FAKTA Åpningstid Fire avdelinger 76 plasser Åpent 12 mndr i året Oppholdstid % Foreldrebetalingen følger de kommunale satsene Måltider fullkost Grillhytte og lavvo 100 meter skog Akebakke Førskolegruppe Miljøfyrtårnsertifisert DEL 2 Generell del Espira...12 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. VELKOMMEN TIL OSS I ESPIRA GÅSERUD BARNEHAGE Vår barnehage ble bygd i 2002 og sto klar til drift 24.januar Den 29. januar samme år, startet de første barna i barnehagen fordelt på fire avdelinger. Espira Gåserud er en privat barnehage i Espira gruppen som driver over 70 barnehager med ca 7000 barn og 2100 ansatte. Les mer på Andungene og Gåsungene er avdelinger for de minste barna. Her er de fra de er ca. ett år og til de skal over på avdeling for de større barna i treårsalderen. Begge avdelingene har 14 plasser. Avdelingene er tilrettelagt for de små, med god plass til å bevege seg. På Andungene har de et lite klatre- og sklipodie, mens de på Gåsungene har bygd et ballrom hvor det er god mulighet for å klatre og skli. Stæren og Trosten er store avdelinger for barn fra tre til fem/seks år som begge har 24 plasser. Barna deles ofte i mindre grupper hvor halvparten er ute og halvparten jobber inne med tema eller andre ting. Hver andre uke er Stæren og Trosten på Hakkespetten som er vårt uteområde med flott lavvoplass. 2 3

3 PERSONALET Styrer: Aud Kari Embretsen Stæren Stilling Merete Næss Larsen Ped. leder Lise Berit Svendby Pedagog 2 Janne Stine Hedenstad Trosten Stilling Anette E. Jacobsen Ped. leder Helene Amalie Meyer Pedagog 2 Anniken Raaen Ellen Johansen Andungene Ellen Lolland Kristin Oksås Ann Mari Gustavsen Katazyna Mazurkiewicz Gåsungene Gunn Storås Nina Karseth Lise Skistad Stilling Ped. leder Stilling Ped. leder EVALUERING 2013 Brukerundersøkelsen 2013 I mars 2013 hadde vi vår årlige brukerundersøkelse for foresatte. Vi hadde ønsket en høyere svarprosent, men håper at dette allikevel er representativt for hvordan dere alle opplever barnehagen. Dette året fikk vi et gjennomsnitt på 5 av 6 mulige poeng. Vi er veldig fornøyd med dette, men vi har ikke planer om å hvile på våre resultater. Vi skal arbeide for å opprettholde det vi er gode på og jobbe videre på de områdene hvor det fortsatt krever en innsats. Dere må nok, også i år, regne med at dere vil få spørsmål rundt de resultater den enkelte avdelinger gjerne vil bli bedre på i foreldresamtalene. Vi ønsker å gjøre barnehagen til ett godt sted å være for barna, og ett sted hvor foreldre skal oppleve at det er trygt å overlate sine barn, og få god informasjon om barnet og hverdagen. Kompetanseheving hos personalet Siden august i 2012 har personalet deltatt på forskjellige kurs. På planleggingsdag i oktober deltok alle på kurs via De private barnehagene i Drammen og her var fokuset på hvordan pedagogikk og organisering hører sammen, med utg.pkt i det fysiske miljøet. I januar 2013 var det tid for oppdatering i førstehjelp, her fikk også foreldre anledning til å delta på kurs om barn og vinter. Fra januar 2013 har vi brukt personalmøter og planleggingsdager på å sikre oss at hele personalgruppen er kjent med barnehageloven og rammeplan, som er utg.pkt for vårt arbeidet med barna i barnehagen. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten. Høsten 2012 begynte alle de pedagogiske ledere på «Lederskole for pedagogiske ledere», dette handlet om å bli kjent med seg selv som person og hvordan man fremstår som leder i forskjellige situasjoner, dvs egenutvikling. I løpet av høsten 2013 vil det starte kurs for de som er nyansatte ledere. I april 2013 startet syv av våre ni pedagogiske medarbeidere på medarbeiderskole. Også her vil nyankomne og andre som ikke fikk være med på våren mulighet til å delta når nytt kurs starter opp i høst. Første del handlet om hjernens utvikling og barnets tilknytning og kommunikasjon. Disse kursene er i regi av «NORGES BESTE BARNEHAGE» som er et mål Drammen kommune har satt seg. Kursene ble opplevd som veldig bra av vårt personale. I løpet av siste året har det vært en del utskiftninger i personalgruppen og for å bli bedre kjent og trygge på hverandre har vi brukt en planleggingsdag for å arbeide med samarbeid og teambuilding i april. ESPIRA VIGILO PRO Vi startet opp med Vigilo høsten Noe oppstartsproblemer ble det, da vi hadde en linje som ikke fungerte godt nok og det ble montert inn kabling. Dette har etter hvert gått seg til, og alle avdelinger skal nå være i god gang med å dokumentere hverdagen i barnehagen. RENHOLDSSONER I august 2012 fikk vi også renholdssoner i våre garderober, dette er vi godt fornøyd med. I tillegg til at de sørger for mindre oppvirvling av støv, har det blitt et godt sted for barna og leke og det virker støydempende. ESPIRA GÅSERUDS PEDAGOGISKE PLATTFORM Årsplanen bygger på Barnehageloven av 17. juni 2005 og Rammeplan for barnehager av 1. august Gjennom lovverket gis barnehagen et klart samfunnsmandat som et pedagogisk tilbud til barn og et velferdsgode for småbarnsforeldre. Vi legger vekt på at barnehagen, i nært samarbeid med foreldre skal vi gi barna en trygg og god start på livet. Alle barn er unike, og skal bli møtt som den de er. Barnas interesser og spørsmål skal være med på å danne grunnlag for læring og aktivitet i barnehagen. Barnehagehverdagen skal være preget av mestring, glede og humor. Personalet skal være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Rammeplanen sier at barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrene læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. I Espira ser vi på lek og læring som to faktorer som påvirker hverandre gjensidig. Lekespira bidrar til at barnehagen har fokus på læringsmiljø og mulighetene for å skape arenaer for lek og læring i samsvar med Rammeplanen, Espiras visjon, verdier og pedagogisk plattform. Dette kan du lese mer om i del 2. STANDARDER I tillegg til at Espira har utarbeidet standarder sentralt ( se del 2), har vi i Espira Gåserud utviklet noen som gjelder for vår barnehage. Dette er standarder som alle ansatte i Espira Gåserud skal følge og som vi skal måles etter. Standardene er å finne på alle avdelingene, og er som følger: Garderobe Samlingsstund Rydding av leker Bleieskift Frilek/turdag Måltider Personalet i utetiden HOVEDMÅL Espira Gåserud barnehage skal i nært samarbeid med foreldre gi barna en trygg og god start på livet. Videreutvikle og opprettholde kvaliteten i barnehagehverdagen, skape trygghet og trivsel for barn og voksne. FORELDRESAMARBEID Det er du som foresatt som har hovedansvar for ditt barn, barnets oppdragelse og utvikling. Barnehagen skal være et supplement og støtte til dette. Foreldre skal oppleve et personale som i sin daglige kontakt informerer om barnets dag, og som lytter til foreldrene, og tar dem på alvor. Foreldre skal føle at det er trygt å ta opp det de måtte ønske med personalet, enten det er ris eller ros. Den daglige kontakten danner grunnlaget for et godt foreldresamarbeid. I tillegg til den daglige kontakten vil dere finne nyttig opplysninger på informasjonstavlen i garderoben og dere vil få informasjon via e-post og Espira Vigilo Pro. Foreldresamtaler og foreldremøter Alle foresatte får tilbud om minst to samtaler i løpet av året. Samtaler kan også avtales ved behov. Om høsten måneskiftet august/september arrangeres det foreldremøte. Det kan også arrangeres et møte på våren om det er ønskelig. FAU Hvert år velges det to representanter fra hver avdeling til FAU, av disse representantene velges to som skal sitte i barnehagens SU. I FAU kan saker som er av interesse for alle foreldre tas opp. ESPIRA VIGILO PRO Hver dag opplever og lærer barnet ditt noe nytt. Vigilo er et verktøy til bruk for personalet og foreldre. Her dokumenteres barnets hverdag, alt fra faglig innhold, turer, begivenheter og bilder. 4 5

4 Her kan du sende beskjed til og motta meldinger fra avdeling. Har du ikke hentet barnet ditt selv, er det også mulig å finne ut hva som har skjedd i løpet av dagen, når du sitter hjemme etter endt dag. KOSTHOLD I Espira Gåserud er vi opptatt av å gi barna et variert og næringsrikt kosthold. Barnehagen har full- kost, dvs at det serveres frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag. Vårt kosthold består av grovt brød, fullkornsknekkebrød, havrefras, godmorgen-musli, havre cherioos, Bjørns havregryn og melk. Når det gjelder pålegg har vi også lagt oss på en sunn linje med kokt skinke, ost, kaviar, makrell i tomat, diverse smøreoster, agurk, tomat, osv Når vi har anledning til det, lager vi varm mat til barna. Vi har imidlertid valgt å ha mindre fokus på dette, da vi opplever at det tar mye tid bort fra barna. Når vi lager varm mat har vi valgt å bruker fullkornsprodukter, kylling, fisk og fiskeprodukter, og når vi serverer pølse så er dette av kalkun og kylling. I tillegg får barna grønnsaker til alle måltider og frukt hver ettermiddag. VÅRE SATSNINGSOMRÅDER Lekespira som dere blir presentert nærmere for i del 2, representerer rammeplanen og de syv fagområdene som barnehagen skal forholde seg til. I tillegg har Rammeplanen i første kapitel omtalt barnehagenes samfunnsmandat, dvs formål, verdigrunnlag og oppgaver. Her legges det blant annet vekt på barns medvirkning og danning. Jfr. Barnehagelovens 1Formål, skal barnehagen blant annet i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning gjennom omsorg, lek og læring I barnehagens tradisjon står anerkjennelse av barndommens egenverdi sentralt. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen ivaretas i formålet blant annet gjennom begrepene omsorg, lek, læring og danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barn har rett til omsorg og nærhet, og det er barnehagens primæroppgave å sørge for at dette skjer ut ifra barnet behov og at de ut ifra individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg. Leken står sentralt i barnehagen vår, og er hovedarena for læring og sosialkompetanse. Den har egenverdi for barna, og kjennetegnes ved glede og frivillighet. Det skal fysisk og organisatorisk legges til rette for variert lek som bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. BARNS MEDVIRKNING Barn skal ut ifra tilpasset alder og forutsetninger ha rett til å gi uttrykk for sitt syn, og få jevnlig mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 2.ledd Formål og 3 Barns rett til medvirkning) Barnets stemme skal blir hørt og barnet skal øve seg på å lytte til andre. Barna skal bli tryggere på å ytre sin tanker og meninger, og se at dette har en egenverdi ved at de lyttes til og blir tatt på alvor. Når man tar barnas utsagn på alvor betyr dette også å kunne gi konkrete svar og erfare og få både ja, og nei til svar. Er kroppen min sliten eller er den full av krefter? Er jeg sulten eller tørst? Å ta valg handler også om egen kropp og helse. I den grad det lar seg gjøre kan barn få mulighet til å velge ut ifra eget ståsted. Å ta et valg handler også om å velge bort noe, og å kjenne hvilke konsekvenser dette har. Barn er født med skapertrang og nysgjerrighet. Hvordan bygger man en bil av pinner? Hvordan kan en pappeske bli til båt? Det er ikke resultatet av den kreative aktiviteten som blir det viktigste, men selve opplevelsen barnet får ved valg av materiale og hvordan dette virker. Selv om jeg vil en ting kan det hende at de andre barna vil noe annet, neste gang kan det være motsatt. Selv om det ikke ble helt slik jeg hadde forestilt meg, kan det hende det er noe jeg syns er bra i det forslaget som ble bestemt. Gjennom å jobbe med ulike prosjekter får barna øve seg i å ta valg, og demokratiske beslutninger. De minste barna har som regel lite eller ingen språk i det hele tatt. Det blir derfor vanskelig for barna å uttrykke seg verbalt om hva de tenker og mener, og det nytter ikke for personalet å stille spørsmål. Små barn er imidlertid veldig fysiske og har et godt kroppsspråk. Det er som oftest lett å se hva de liker og hva de ikke liker, f. eks ved at de skyve ting unna eller at de snur seg vekk. De bruker hånden for å peke på hva de vil ha samtidig som de bruker lyd, de kan ta deg i hånden for at du skal følge med, slik at de kan få gjort det de ønsker, enten det er å sitte på husken, være i sandkassen eller sitte på en sykkel. Dette betyr at man trenger personale som er observante og følger med på det som skjer, og som kan ta signalene fra barna. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om tilknytning til lokalsamfunnet, naturen, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Dette gjør vi bl.a ved å være på tur i nærmiljøet, reise på bondegårdstur, Skolespirene reiser på besøk til skolene osv. Nærmere info får dere i periodeplanen til den enkelte avdeling. 6 7

5 SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON Tidlig og god kommunikasjon er viktig. Kommunikasjon er et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og selv å være avsender av et budskap. Både den verbale og den nonverbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, poesi, dikt, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføring er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. BRAVO I tillegg til den daglige språkstimuleringen vil vi dette året benytte oss av Bravo. Dette er et systematisk opplegg for tidlig språkstimulering og fysisk aktivitet for store og små barn. Bravo kombinerer sansemotorisk aktivitet med sanseopplevelser, noe som gjør læring motiverende og morsom. Leken organiseres med ulike sansestasjoner, her brukes bildekort systematisk for å bygge opp begrepsapparat. Dette gjør vi ved å sette navn på det vi ser, hører, smaker, kjenner og lukter. Mellom stasjonene brukes sansemotoriske aktiviteter som åling, krabbing, rulling, snurring etc. Bravo vil gjennomføres i perioder på ca. tre uker, tre ganger i løpet av året. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. (Rammeplanen s.35.) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. På denne måten lærer barna verden og seg selv og kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barna seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange områder. Barnas kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av den sosiale kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse, her gir aktiv bruk av natur og nærmiljø mange muligheter. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelse og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelse og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplanen s. 38.) Tiltak: Faste turdager. Vi bruker nærmiljøet ved å gå på tur, og har faste steder vi besøker Hakkespetten: Følger naturen gjennom året, leker, høster av naturen, lager mat og får motoriske utfordringer i ulendt terreng Vi er som regel ute hver dag i all slags vær Bruker Lavvo og grillhytte 100-meter skogen Akebakken Lærer om naturen, hvordan den fungerer, og hvordan vi kan ivareta den Lage ting av naturmateriale SKOLESPIRA Er et pedagogisk opplegg for alle barna som har siste år i barnehage. Dette skal være et skoleforberedende opplegg, og vil være fordelt med 6 t pr uke. Skolespira skal være spennende og lærerikt og appellere til barnets forskertrang. Skolespira-barna vil bl.a. være med på brannvernprosjektet Eldar og Vanja og få opplæring i å ferdes i trafikken når de er ute på tur. Aktiviteter ut over dette vil Skolespira barn få i en egenoversikt som gjelder barnehageåret. ANDRE FASTE SATSNINGSOMRÅDER MILJØFYRTÅRN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Espira Gåserud as fikk tildelt Miljøfyrtårnsertifikat i september 2003, og ble resertifisert i mars 2010 og februar I hverdagen handler dette om å sortere papir, plast, glass og metall, og redusere avfallsmengden. Når avfall skal bringes til returpunktet er barna med. Skal barna ha med egen matpakke, henstiller vi f.eks til bruk av matboks. En god oppfølging av HMS i barnehagen er avgjørende for å kunne føre en personalpolitikk som gir utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte. FADDERBARN SOS BARNEBYER Vårt fadderbarn heter Bethlehem Mahder Berhe og er født 26.desember Bethlehem har hatt mange vonde opplevelser i sitt korte liv, som har satt henne tilbake utviklingsmessig sett. Nå får hun mye kjærlig omsorg og oppmerksomhet av sin barnebymamma og ser ut til å trives der. FN-AKSJON De to siste årene har vi valgt å sende pengene fra innsamlingsaksjonen til SOS barnebyer. I år har vi bestemt oss for å støtte FORUTs barneaksjon, og landsbybarna i Bawatele. 8 9

6 Her lever barna i ekstrem fattigdom, med minimalt av inntekt. Her handler mye om småskalalandbruk og regntid. Målet er at barna skal bli kjent med hvordan barna lever i Bawatele. De skal også oppleve å få bedre forståelse for andres kulturer og respekt for mennesker som lever litt annerledes enn vi gjør her i Norge. PLANLEGGING OG VURDERING Dette året vil vi ha fokus på barns medvirkning på samme måte som i fjor, samtidig som vi vil ha fokus på noen temaer. Når barn skal medvirke til hva som skal skje i barnehagen kommer man frem til aktivitet og mål underveis, og vi kan derfor ikke skrive helt konkrete planer for den enkelte dag, bortsett fra i de perioder hvor vi helt klart har fokus på enkelttema. Dette vil i større grad kreve dokumentasjon i etterkant av aktiviteten. DOKUMENTASJON Når vi nå i større grad skal ta i bruk barns medvirkning i barnehagen, vil skriftlig dokumentasjon sammen med bilder være avgjørende informasjon til foreldre. Denne dokumentasjonen vil dere finne i Vigilo. Her skal dere finne alt av planer, dokumentasjon og bilder. Det vil også være informasjon å finne på våre oppslagstavler. I barnehagen har barna hver sin perm, alt som samles i permen får barna med seg hjem når de slutter i avdelingen, eller når de skal over til skolen. FASTE SAMARBEIDSPARTNERE Espira Gåserud barnehagen har flere samarbeidspartnere: Helsestasjonen, tannhelsetjenesten, PPT og barnevern. Alle ansatte i Espira Gåserud har taushetsplikt, jfr forvaltningsloven 13-3 og kan ikke gi noen informasjon om ditt barn uten deres samtykke. KVALITETSSIKRING Vi ønsker å kvalitetssikre arbeidet vi gjør i barnehagen på en ryddig måte, og være sikre på at hvert enkelt barn blir sett. I forbindelse med kvalitetssikring vi å benytte ulike kartleggingsskjema/observasjonsverktøy. SATS: kartlegging av språkforståelse hos 2- åringene. ASKELADDEN: testing av språk, begreper, uttale hukommelse/konsentrasjon. I tillegg til disse to screeningstestene bruker barnehagen følgende kartleggingsverktøy i kvalitetsarbeidet: ALLE MED: observasjonsskjema som viser forutsetninger for lek og aktivitet. TRAS: kartleggingsverktøy til bruk i språkopplæring

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Vest Agder, Vestfold og Østfold. ESPIRAS BARNESYN OG FILOSOFI Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn og vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espira barnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med enormt stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom syv spirer i vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SkolEspira ESPIRA VIGILO PRO Espira Vigilo Pro er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. Systemet skal tas i bruk i alle Espirabarnehagene i løpet av PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi/ barnesyn, rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv

8 14 15

9 Spirene SPRÅKLABBEN Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. TUMLEPLASSEN Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. SKATTEKISTA Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. SAMFUNNSPIRA Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst

10 MILJØSPIRA Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. FILOSOFUS De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. TALLBINGEN Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv

11 ESPIRA GÅSERUD Pettersvollen 31, 3032 Drammen Telefon: Epost:

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer