Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen."

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7

2 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon er ny g. Likevel er det ikke det som virkelig skaper forvandling. Den hellige ånd er vår klart beste veileder vi må bare slippe Ham l. Det nye livet kommer fra innsida. Det kommer gjennom åpenbaring om våre svik og ure erdighet, og like fullt de åpne armene l Gud vår Far som står og venter. Likefullt forutse er de e en ak v handling i tro, lydighet og omvendelse. Der vi opprik g sier; Jesus, nok er nok, nå tar du over; Jeg vil endre kurs. Du skal være Herre, både på frelsesveien og i familien min! I Jesaja 58 viser Gud oss en livss l mer enn en oppgave; I fra vers 6 er det snakk om å se e undertrykte fri... Og videre dele si brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus Så fortse er teksten med noen lø er: Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, brå skal helbredelsen komme Din re erd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge e er deg. Det er fortsa noen be ngelser videre i vers 9; Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt for da vil Herren all d lede deg. Han gjør deg l en vannrik hage... Vers 12 slår fast: Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles Den som murer igjen revner, Den som se er i stand veier så folk kan bo der. Gud elsker å gjenoppre e! Helt fra skapelsen var tanken at forholdene mellom mann og kone, og mellom foreldre og barn skulle gjenspeile noe Guddommelig nært, trygt og rent. Gud har ikke forandret mening om familien i dag. Husk, det er Han som er kilden l både ny liv og nye hjem. En familie som holder sammen er uovervinnelig! Bjørnstjerne Bjørnson

3 3 Oppmuntre hverandre Så lite skal l for å bryte oss ned Et nedlatende ord og et hån som sved. Et foraktelig smil fra lepper vi hadde kjær Våre fotsteg ble somlende enda målet var nær. Vi mistet alt mot og håp vi hadde, Så lite skal l for å bryte oss ned. Så lite skal l for å bygge oss opp En oppmuntrende omfavnelse fra en vennlig kropp Et enkelt ord fra en som kunne forstå. Og vi fortsa e oppgaven som alt der lå og borte var tvilen og frykten vi hadde, Så lite skal l for å bygge oss opp. (Ida Goldsmith Morris) 1.Tess.5: 8-11 Men vi som hører dagen l, la oss være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håpet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss l vrede, men l å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Oppmuntre hverandre! Visste dere at det er e er Guds gode vilje at vi skal gi oppmuntring l hverandre? Paulus taler om den kristnes hverdag på den den. Om trengsler og motstand fordi de lever troens liv, i både liv og lære. Om tvil og anfektelse (dog ikke vantro) i møte med forkynnelsen av Jesu gjenkomst. Om manglende trosvisshet. Alle disse ng er lik vår hverdag. Vi vandrer som utlendinger i en gudsfientlig verden. Vi vandrer i tro på en ny himmel og en ny jord i en menneskekropp som fortsa bærer Adams fall i seg. Her er syndige tanker, ord og gjerninger fastsydd i vårt orgjengelige legeme, og sykdom og smerter finnes fortsa. Vi vandrer mot et mål vi ikke ser, men som vårt hjerte fylt av Guds Ånd gir oss troen på. Og vi vandrer sammen. Med forskjellige nådegaver skal vi u ylle hverandre i vår vandring. Til felles oppbyggelse og l vitnesbyrd for de som er rundt oss. Da sier Gud: Oppmuntre og oppbygg hverandre! Her er nok av nedbrytende ng i verden rundt oss som kan ta fra oss både troen og styrken. Derfor, oppmuntre hverandre. Gi hverandre ros, trøstende og formanende ord l glede og oppbyggelse. Jesus er oss alle nær, med lbud om lgivelse, sannhet og renhet. Han er den som vi sammen kan ære og lbe, sammen kunne glede oss i. Derfor, kast de nega ve ng ned ved korsets fot, og trekk fram de posi ve ng om hverandre. Vi trenger det. Gjør vi de e? Da gjør vi Guds vilje. Da blir vår menighet og våre fellesskap en plass hvor mange vil være lstede og hvor alle kan finne ny kra og glede for det siste stykket av vandring inn l målet. Bjørn

4 4 Innledning l Menighetens Årsmelding 2012 Meløy Søndre Frikirkes en misjonerende menighet? Det er sa ord på en visjon for vår menighet. "En levende menighet i vår bygd, - som kjenner Jesus og vil gjøre Jesus kjent." I eldsterådets innledning l årsmeldingen i 2012, ble det sa opp en del spørsmål l e ertanke. Spørsmål som handlet om hvorvidt vår drivkra er tradisjoner mer enn ønske om å nå ut; Gjøre Jesus kjent? Disse spørsmålene bør fortsa stå der l e ertanke og bevisstgjøring for den som kommer; Vår menighet er gammel. Er det tradisjonene som er vår drivkra, må vi holde fast på det som har vært - framfor å prøve nye arbeidsmetoder? Vi har tradisjon med forstandere / pastorer som har stå lenge i tjeneste hos oss. Er vi en lederstyrt menighet som styres av pastorenes bakgrunn, behov og gaver mer enn Guds vilje og folkets behov? Er vi en menighet som styres / drives av penger? Er god økonomi og god budsje styring vår vik gste drivkra? Er virkegreinene våre for vik ge for oss? Bruker vi for mye energi l å holde i gang virke som ikke fungerer så godt? Bruker vi for mye av vår energi l å holde kirkene våre i stand, slik at vi ikke har overskudd og d l utadre et virksomhet? Som et ledd i det å gjøre oss mer bevisst på vår iden tet og kall som menighet, gjennomførte vi høsten 2012 en prekenserie over temaet Målre et menighet. Med ulike vinklinger ønsket eldsterådet at menigheten skulle få en dypere innsikt i hva det vil si å være en menighet. Frikirken har gjennom sin historie vært et kirkesamfunn som har ha et hovedanliggende å være et redskap for vekkelse, omvendelse og et lavkirkelig menighets- lbud. Hvor er Meløy Søndre i de e? For den har Frikirken et fokus på det å være En misjonerende menighet. Det betyr at vi ønsker i langt større grad være et redskap l å nå nye mennesker med evangeliet Guds kra l frelse. Fordi Gud savner naboen min! Det betyr i praksis at vi som Jesus har et større fokus på menneskene rundt oss enn på oss selv. At vi velger å ofre oss selv for at naboen skal bli mø! Møte bygdas mennesker på deres behov, og gjennom det vitne om at Jesus er nær.

5 5 Hva var drivkra en hos Jesus? Jo, det var kjærligheten l Guds skaperverk. Kjærlighet l VERDEN. Alle mennesker! Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Luk 5,31-32 Men Jesus svarte dem: "Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle re erdige, men syndere l omvendelse." De e er oppgaven Gud har lagt på sin menighet, og hensikten med - og målet for alt vårt virke. Årsmeldingen viser at vi har mye flo arbeid i gang i menigheten. Vi skal takke Gud for det! Vi må likevel stadig følge med "kompasset", slik at vi har re kurs. Eldsterådet Oppsigelse fra pastor Bjørn Roger Stien Som vel de fleste er bli kjent med, har menigheten mo a oppsigelse fra vår pastor Bjørn Roger S en. - Vi referer fra oppsigelsesbrevet datert : Som menigheten er kjent med, har jeg få et kallsbrev fra Namsos menighet. Jeg har denne høsten vært i bønn om Herrens ledelse i forhold l svar på de e kallsbrevet og eventuelt en fortse else av min tjeneste i Meløy Søndre menighet. Herren har i denne den gi meg signaler om at det er d for å fly e på seg. Konkret har de e kommet gjennom ordene i Joh.Åp. 3,8: Se jeg har sa foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. De e har talt l oss som familie - og vi velger å gå på de e. Så er det da også med mye vemod å forlate Meløy. Vi takker for den velsignelse det har vært å få tjene i en så raus og god menighet. Og vi ber om at menigheten må få en ny arbeider på plass for det rike arbeidet som venter videre. Bjørn Rogers siste arbeidsuke i menigheten blir uke 29. og e er u ak av ferie blir slu dato Nå starter eldsterådets arbeid med å finne ny pastor. Vi ber om at dere som leser de e blir med og be om at Meløy søndre menighet fortsa må få være i Herrens plan, - at vi gjør det som er rik g og at vi når den er inne lykkes med å finne en ny pastor.

6 Misjon kommer stadig nærmere! 6 Lydia, Nathan, Jorid, Marcus og Ned Spiecker På Halsa har vi i januar måned ha tema misjon. Første gudstjeneste i det nye året ble derfor med stort fokus på misjon. Helge Halsos innledet med å fortelle li om misjon, og fortalte om en tur han var med på l Albania for mange år siden. I Albania har vi en misjonær familie med sterke knytninger l Meløy. Jorid og Ned Spiecker har vært i Albania i over 20 år. Helge fortsa e med å snakke med ungene som var på gudstjenesten om noen viste hvor Albania er. Li usikkerhet, men da viste Helge på kartet hvor det er, og viste helt ned i byen der Jorid og Ned med familie bor. En av ungene sa da at vi skulle kunne se inn vinduene også å se hvor de bor. «men vi kan jo rope på dem, så kanskje de hører oss» sa Helge. Så ropte vi alle sammen på dem. Å sannelig, der hadde vi plutselig 5 mennesker på veggen som vinket l oss og sa hei - hei lbake. Vi hadde på forhånd koblet dem opp via Skype, så vi de kunne se og høre oss, og vi kunne høre dem. Svein Ole Nymo hadde da et intervju med store og små der i Albania. Han spurte blant annet ungene om det var mye fri ds-ak viteter å ta seg l. Men da fikk han bare l svar at «Nei, det har vi ikke d l. Det er så mye lekser» Videre i Gudstjenesten hadde Jorid tale for dagen, helt fra Albania via storskjerm! E er gudstjenesten ny et flere anledningen l å snakke med dem når de først var

7 7 koblet opp. De e ble en flo dag for oss som var l stede. Vær med å be for familien Spiecker og arbeidet deres i Albania! Se mer på h p://www.ywam.org.al/ Så fikk vi en hilsen fra Jorid og familien som vi tar med her. Tenk for en forskjell det er på det å være misjonær i dag og slik det var for 100 år siden. Sammen med Lydia, som er 12, har vi lest mange bøker om forskjellige misjonærer og alle de u ordringene de hadde både for å komme seg l misjonsmarken, og livet på misjonsmarken. Vi har masse å lære av de som gikk foran oss, og hvis du ikke har lest om Hudson Tailor eller Gladys Aylward så anbefaler vi det på det varmeste. I dag kan vi komme oss hjem på en dag om vi trenger det, ikke reise med båt i tre uker, eller ta den transibirske jernbanen for å komme oss l Kina. Ja, her om dagen kunne vi l og med være med på Gudstjeneste på Halsa mens vi sa i sofaen her! Vi er så heldige og privilegerte på så mange måter, at vi har bare lyst å si takk l både Gud og mann. Selv om hverdagene våre kan være fulle av u ordringer, så er Gud mye større enn alle u ordringer. Og hvis vi tør å ta Gud i hånden og la han lede oss gjennom disse u ordringene så får vi vokse i prosessen, og så får vi se Guds godhet på en ny måte. La oss bruke våren godt l å så håp inn i menneskers liv, håpet og troen vi har i Gud vår far, og så har han lovet at han skal gi vekst. Jorid Nyhets og bønnebrev fra våre misjonærer i Japan Hei alle sammen! E er at Ingebjørg (født Kivle) og Nathan Mikaelsen (bildet) nå har arbeidet 7 år som prestefolk i Takarazuka Menighet, skal de fra april i år fly e hit l Mie fylke! Fra nå av skal de ikke ha ansvar for noen spesiell menighet, men være områdemisjonærer som stø er flere menigheter og hjelper dem å vokse og nå ut l nye mennesker. Boligen skal være i nærheten av Matsuzaka Meniget. Det var denne kirken Kivles startet, så Ingebjørg er godt kjent i området, og bodde her som barn. For oss som bor i Kawage, så gleder vi oss l å kunne samarbeide med dem enda mer enn l nå. Og når Marianne B. Jacobsen kommer l Japan fra september og begynner å studere japansk, så ønsker vi at hun skal bo i området mellom oss, med ca.30 min. med bil i begge retninger. Be om at vi finner en grei leilighet l Marianne og et hus l Mikaelsens, hvor de kan ha husmøter! Når vi misjonærer er plassert på denne måten i Mie Fylke, så er vi nesten lbake l Forts. side 9

8 8 -Interessant, men krevende Roar Storjord (50) avslu er sin tjeneste som pastor i Meløy søndre menighet når 2012 renner ut av kalenderen. Det har vært en spennende, men også ganske krevende d, sier han. Tekst og foto: Anfinn Myrvang Den siste den har Roar Storjord nemlig vært pastor i 50 % s lling i Meløy søndre frikirke og ha 50 % s lling som kateket i Den norske kirke i Meløy. Å ha to s llinger kan l der være ganske slitsomt. Mye av arbeidet i menighetene går i hverandre, og det er ikke all d like le å begrense seg l 50 % verken her eller der, sier han. Roar Storjord har vært eldste i Meløy søndre menighet Roar Storjord. Fra Frikirken l Den norske kirke fra ny år siden 2006, og pastor med spesielt ansvar for Halsaområdet siden S llingen har vært et ledd i prosjektet som har ha som fokus å se på mulighetene for evt. å danne en egen menighet på Halsa. Det har vært spennende, selv om vi ikke vet helt klart enda hva u allet av tenkingen rundt menighetsstrukturen vil bli. Han har opplevd at søkningen l kirken på Halsa har vært god og at nye er kommet l. Derfor ønske han både lykke l med - og velsignelse over - menighetsplanteprosjektet på Halsa. Roar går nå over i 100 % s lling som menighetspedagog i Den norske kirke i Meløy, med hovedansvar for trosopplæringen for konfirmantene i Meløy. Han vil fortsa bo på Engavågen. I hvert fall inn l videre. - Har kanskje for mange prosjekt jeg må gjøre ferdig, humrer han. I si «dligere liv» har Roar bl.a. vært kretssekretær i Sjømannsmisjonen i seks år. Det innebar også minst e vikariat i året i en eller annen sjømannskirke. Tre julehøy der har han vært prest på oljepla orm i Nordsjøen. Og han har bak seg vel fire år som pastor i Meløy nordre Frikirke. Det er med andre ord en mann med variert erfaring som nå trer inn i tjeneste for Den norske Kirke. Vi har all grunn l å takke Roar for trofasthet i pastortjenesten i Meløy søndre Frikirke. Det er en svært likanes kar med velutviklet sans for humor som nå vil bli savnet i våre rekker. Og vi ønsker ham lykke l som menighetspedagog i DNK. Tilsynsbesøk Menighetens lsynsmann - pastor Alf Pe er Hammersmark, var på lsynsbesøk i dagene nov. Re før jul fikk vi hans rapport e er lsynet. I rapporten gir han honnør l menigheten for at vi tar godt vare på våre kirkehus. Han ber oss glede oss over - og forundre oss over - at menigheten har få være med å forkynne evangeliet i vårt ldelte område i over 121 år! Og at vi i forventning og takk-

9 9 nemlighet bør vende oss l Gud og spørre: Skal vi få lov l å fortse e? Herre, hvordan og hvor, og hvor hen!? - Han fortse er: Gud har fortsa store planer for Søndre Meløy Frikirke-menighet. Mange er bli berørt av evangeliet, - mange vet veien, - mange har ta i mot Jesus i løpet av disse 121 årene. De e vil Gud skal fortse e. Han har en vei, en plan: Dere skal fortse e å spørre Ham, sammen! Han oppmuntrer l fortsa godt samarbeid med UiO Nordland på Nordtun, det er veldig vik g for begge parter. Og u ordrer oss l å ta ini a v l mer samarbeid og samkvem med frikirkemenighetene rundt oss. Hammersmark avslu er rapporten slik: Meløy Søndre menighet er vik g for Herren. Herren er glad i hver eneste en av dere, og Han lever i forventning om at flere skal bli lagt l flokken. forts. Nyhets bønnebrev fra Japan. den første den da Frikirken begynte si arbeid i Japan i 1950! Da var også Mie Fylke det området hvor Frikirken satset sine kre er, og de eldste menighetene som er her, er alle startet av Frikirkens misjonærer. I Mie Fylke er det fra april 8 menigheter med 3 japanske prester og 1 japansk evangelist. Så dere forstår nok at her må vi samarbeide godt, og o e må folk tale flere ganger pr søndag. I Kawage og i en liten menighet i Misugi, har vi gudstjeneste på e ermiddagen, slik at de e er mulig. Vi tenker å legge opp med stabsmøter og felles bønnemøter for oss arbeidere i Mie, slik at vi vet om hverandre og kan stø e hverandre. Det er ca.3 mer med bil fra den nordligste l den sørligste menigheten. Det er mangel på arbeidere som tvinger oss l de e te e samarbeidet, men flere av oss tror at ne opp de e vil være l velsignelse både for oss arbeidere og for menighetene. Mie Fylke er det området i Japan som har færrest kirker. Her er 100 menigheter på 2 millioner mennesker. Mange landsbyer har ingen kirke eller kristne samlinger. Det er mindre enn 15 evangeliske misjonærer i fylket. Dessuten har vi hovedsetet for Shintoismen i Ise, noe som gir fienden et sterkt fo este. Men vi ser hvordan Jesus se er mennesker fri og gir dem et meningsfylt liv. Sist jeg var på et arbeidermøte for hele Kinki Kirke, var det en av de kvinnelige japanske prestene som takket misjonen for å ha sendt misjonærer l Japan. Hun takket for det gode livet hun hadde få pga. disse. Jeg vil gjerne bringe denne takken videre l dere som sender oss! Til slu vil jeg ønske dere et God Ny År 2013! Hilsen Ingrid Aske i Kawage, Japan NB.: Les mer på bloggen h p://japanforjesus.info/ og

10 10 Med fokus på Bibel og misjon Bibeldagen 27. januar ble markert i søndre Meløy med fullsa Osa frikirke Tekst og foto: Anfinn Myrvang Den årlige Bibeldagen har lang tradisjon for å være et samarbeidsarrangement mellom Den norske kirke og Frikirken. I år samlet kirkesamfunnene seg i Osa frikirke på Engavågen. Dagens taler var Rolf Ekenes. Han kommer fra Nø erøy, er dligere misjonær og nåværende styremedlem i Bibelselskapet i llegg l å være lsynsmann i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn. Årets Bibeldag fokuserte på de asia ske landene Vietnam og Kambodsja. Her er kristendommen på fremmarsj, men mangelen på bibler er stor. Midlene som ble samlet inn rundt om i landet FRA BIBELSELSKAPET: Rolf Ekenes var utsending fra Bibelselskapet, og holdt dagens preken i Osa frikirke. denne søndagen går l trykking og utbredelse av bibler i disse to landene. Kollekten i Osa frikirke gav kroner l de e SØNDAGSSKOLEN: «Her er jeg Jesus», synger fire jenter fra søndagsskolen, som ble ledet av Idun Steine.

11 11 arbeidet. Ekenes gav også forsamlingen god og informa v informasjon om situasjonen i, og om det kristne arbeidet som u øres i Vietnam og Kambodsja. Misjonsarbeidet ble også aktualisert for forsamlingen gjennom forbønnshandlingen for de tre gruppene med ungdommer fra Ungdom i Oppdrag på Nordtun, som nå drar ut i verden på misjonspraksis en gruppe drar l Hellas/ Kroa a, en l Chile og en l Nepal. Se omtale om teamene fra UiO Nordland på neste side, og besøk gjerne bloggene deres for å få vite enda mer. VAKKERT: Ragnhild Angell sang seg inn i hjertet på forsamlingen. Hun synger både med autoritet og kvalitet. MISJONÆRER: Denne gruppen med UIO-studenter er nå på vei l misjonspraksis i Chile. Forbønnshandlingen ble ledet av sogneprest Leif Larsen.

12 12 Disippeltreningskolen (DTS) på UiO - Nordtun skola Siden september har de 12 studentene ved DTS'en ha mange uker med undervisning kombinert med turer og team-tjeneste. De har lært mye om hvem Gud er, hvem de selv er og hvordan Gud kan bruke dem l å dele de gode nyhetene om Jesus. Tidlig i februar reiste de på misjons praksis l tre forskjellige steder i verden: Nepal, Chile og Hellas / Kosovo. Her er kort om tjenesten l de tre teamene: Nepal: Undervise på husmøter, kirker, andre UIO senter m.m. Forkynne evangeliet i avsidesliggende landsbyer, arbeide med slum-barn, hjelpe en norsk en norsk misjonær med et prosjekt for turister og ha "frilu s møter" for å dele evangeliet og be for folk. Les mer på (på engelsk). Chile: De e teamet reiste l byen Pichilemu og senere l hovedstaden San ago. Deres fokus er å hjelpe prak sk som å gjenoppbygge e er jordskjelvet for noen år siden. De ønsker å dele evangeliet l dem som ikke kjenner Jesus, gjennom evangelisering, musikk og barnearbeid. Les mer på (på engelsk). Hellas / Kosovo: De e teamet reiste først l Hellas. De ønsker å bringe Guds rike l grekerne gjennom evangelisering og prak sk hjelp. De ønsker også å nå ut l de som har vært utsa for menneskehandel. Senere i Kosovo, vil teamet arbeide med menigheten i byen Peja. Du kan lese mer på: engelsk). Alle tre teamene vil være lbake på Nordtun skola i begynnelsen av april. Studentene ser fram l å dele med dere da! Historier om hva Gud har gjort både i folk de har mø og i dem selv. Arno Bremer (DTS leder) DIVE I slu en av januar kom 24 tenåringer fra regionen på Ungdomsleiren DIVE (å dykke). Formålet med leiren er å bygge opp troen gjennom moro, fellesskap, undervisning og lbedelse. Temaet for ungdomsleir var 100% deg og 100% Gud, å tørre å dykke dypere i troen. Vi som DTS studenter ble u ordret gjennom å dele og lede ungdommene i lovsang, undervisning, grupper og leker. Både studenter og ansa e ser lbake på ei flo helg med Gud og hverandre. Vi lærte sannheter om hvem Gud er, hvordan Gud ser oss og elsker oss. Vi snakket med hverandre om hvordan Gud kommuniserer med oss, hvordan vi kan kommunisere med ham, og opplevde Gud tale l oss på ulike måter. Flere ble berørt av fellesskapet, gjennom lovsangen eller fikk profe ske ord. Vi ser alle begeistret fram l neste gang: DIVE på Nordtun Skola mai. (fra 8.kl. og oppover). Maaike van Vuren (Student)

13 13 Menighetsprosjektet Halsa Hva er ståa? Høsten 2012 ble det klart at fellesskapet på Halsa skulle ha et større ansvar for det arbeid som drives. De e samkjøres med Meløy søndre og vi fordeler ansvar og oppgaver i fellesskap. De e medfører at det arbeidet som har vært i mange år videreføres, men at det administreres i en større grad fra Halsa. De e er i tråd med de anbefalinger som er gi fra Frikirken sentralt. De e har ført l at det avholdes regelmessige åpne planleggingsmøter der det samtales om det arbeidet som drives og der vi sam dig legger l re e for nytenking.. Det er valgt ei ledergruppe som holder kontakten med pastor og eldsteråd og med veilederne som vi har fra Frikirken sentralt. For det neste året ønskes det å fokusere på 5 ulike tema i månedene fremover. Disse temaene er misjon. lære dem, døpe dem, tjeneste og lbedelse.de e ønsker vi skal gjenspeiles i de ulike ak vitetene. Målet er at alle som ønsker det skal få oppleve et godt fellesskap, få bruke de krea ve evnene sine og finne sin gave og tjeneste, og vokse i troen. Økonomien er avklart i og med det er oppre et en konto for givertjeneste l prosjektet der pengene skal gå l bl.a. innleie av forkynnere eller andre resurser. Kontonummeret er: Kollekten på gudstjenestene skal gå l Meløy søndre Menighet og misjon, og basaren avholdes i april for å samle inn penger l vedlikehold av huset. Eldsterådet har det overordna lsyn og pastoren deltar så langt han har mulighet. Å gå nye veier som aldri har vært gå før er u ordrende, men i ydmykhet og tro l Herren håper vi at fellesskapet fortsa skal få være et posi vt bidrag i vår bygd. Vel mø på samlingene kl første rsdag hver måned. VEDLIKEHOLD RESTAURERING INNE/UTE ROLF OLSEN SNEKKER OG VAKTMESTERTJENESTER Jektvikveien 85, 8170 ENGAVÅGEN TLF

14 14 Konfirmanthelg på Selvær, februar Å dra på leir eller samling sammen med andre konfirmanter, er en vik g del av konfirman den. Å møte andre ungdommer i samme alder som har de samme spørsmål og tanker om tro, skaper trygghet og åpenhet. Sammen med frikirke-konfirmantene i Rødøy, Nesna, Meløy Søndre og Lovund/Træna, fikk vi igjen en fin samling denne helgen på Selvær. Siste stoppested for hur gbåten e er Træna. Langt ute mot storhavet. En søt liten plass, som en av konfirmantene beskrev det i en SMS l sine foreldre. Vi leide skolen på stedet. Sov på klasserom, lagde mat selv og vasket og ryddet, hadde ak viteter og ballspill i gymsalen, gikk tur rundt øya og besøkte en liten bu kk (med lite utvalg og s ve priser). Frikirken på Selvær er nærmeste nabo l skolen, så her hadde vi samlinger med undervisning, kveldssamlinger, kors-samling og gudstjeneste på søndag. Gudstjenesten var det konfirmantene som stod for det meste. Preken hadde pastor Hans Arne Guldbrandsen fra Lovund/Træna. Lørdag kveld var en opplevelse. Samlet rundt et lysende kors av telys, ly ende l musikk og andakt, kom mange konfirmanter fram l forbønn og velsignelse. Vi erfarte et himmelsk nærvær i s llhet og llit l Gud. Noen ville ikke gå e erpå. Slik er det å smake og kjenne at Herren er God, Salme 34,9. På bildet ser dere konfirmantene samlet e er gudstjenesten på søndag. Totalt 12 konfirmanter og 2 ledere. Dessverre kunne ikke 3 av våre konfirmanter være med, samt en fra Rødøy. Håper at vi kan være fulltallig på neste samling. Det blir alpin-turen l Hemavan i Sverige, 28.februar l 3.mars. Husk oss gjerne i bønn i denne vik ge ungdoms den! Det er mange vik ge valg som skal tas. Og det aller vik gste er vår relasjon l Veien, Sannheten og Livet, Jesus. Bjørn R.

15 15 meloysondre.frikirken.no Det nye kirkeåret innledet vi med å innvie vår nye webside. Vi har lenge ønsket å være lgjengelig også på interne for de som ikke har mulighet å være lstede i kirkene. Frikirken sentralt har gjort avtale som gjør at alle menighetene for en rimelig penge kan få egne websider. E er li opplæring og testkjøring noen uker, var vi klare for å slippe siden ut på ne. Det tar li d å innarbeide at vi har kommet på ne, både for brukerne og for oss som oppdaterer sidene. Men vi ønsker at de e skal være et posi vt lskudd l å nå nye mennesker med ordet om hvem Jesus er og hva han har gjort for alle menneskene på jorden. Oppe i topp menyen på siden finner du en fane der det står Media. Trykker du deg inn på den vil du finne noen taler vi har ta opp og lagt ut. Vi håper e er hvert at vi skal klare å få lagt ut alle søndagens taler fortløpende for å nå ut l flere. Vi har enda en vei å gå før vi klarer det, men det kommer li e er li. I venstre margen skal du l en hver d finne oppdatert kalender for det som skjer i menigheten. Klikk deg inn på siden, og kom gjerne med lbakemelding på hva du synes om siden. Vi kan bli bedre av lbakemeldinger fra dere som er inne å ser på siden! Adressen l siden er som du ser av overskri en: meloysondre.frikirken.no Henv.: S g Einar Mork - s Per-Arne Engamo - Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE s.i faste Halsa Frikirke Luk. 22, Gudstjeneste s.i faste Osa Frikirke Joh. 6, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Maria Budskapsdag Åg Frikirke Luk. 1, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien. Årsmøte Palmesøndag Osa Frikirke Joh. 12, Gudstjeneste. Anne Britt Sukka Skjærtorsdag Åg Frikirke Osa Frikirke Halsa Frikirke Joh. 13, Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Nattverdgudstjeneste. Bjørn R. Stien Nattverdgudstjeneste Påskedag Osa Frikirke Joh. 20, Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i påsketiden Halsa Frikirke Tema Tjeneste Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i påsketiden Osa Frikirke Åg Frikirke s. i påsketiden Mark. 6,30-44 Familiegudstjeneste. Bjørn R. Stien Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Joh. 14,1-11 Halsa Frikirke Gudstjeneste s. i påsketiden Osa Frikirke Joh. 17, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i påsketiden Halsa frikirke Matt. 6, Gudstjeneste. Nattverd Kr. Himmelfartsdag Joh. 17,1-5 Åg frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Søndag før pinse Osa Frikirke Joh. 16, Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Grunnlovsdagen Osa Frikirke Luk. 17, Familiegudstjeneste. Bjørn R. Stien Pinsedag Halsa Frikirke Joh. 14, Gudstjeneste Treenighetssøndag Osa Frikirke Luk. 24, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s.i treen.tiden Joh. 3,1-13 Ingen gudstjeneste. Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse. Vårbasar Halsa Frikirke Den tradisjonelle vårbasaren arrangeres lørdag 6. april. Se oppslag for nærmere dspunkt.

17 17 Slekters gang Ved døpefonten 21. oktober i Osa Frikirke Thia Sjøteig Nygård Foreldre: June Jeane e Sjøteig Nygård og Joakim Nygård Bosa på Enga Bruk bønnekortet for fadderbarna våre regelmessig! Fullført løp Antona Magdalene Karlsen, Reidun Hansine Skogli, Sally Olea Stavnes, f , d , gravl. Osa kirkegård f , d , gravl. Halsa kirkegård f , d , gravl. Fore kirkegård Vi lyser fred over deres minne! Vi gratulerer! Jakob Dalheim, Enga fyller 90 år 6. mars Oddvar Lund-Hansen, Hokksund fyller 70 år 14. mars Dagny Hansen, Åmnessundet fyller 95 år 17. mars Einar Johan Buvik, Glom ord fyller 85 år 25. mars Solveig Rånes, Vall fyller 91 år 29. mars Perly Baardsen, Bodø fyller 75 år 3. april Ester Bra land, Halsa fyller 96 år 6. april Perly Lyngøy, Vall fyller 95 år 17. april Torolf Skogli, Halsa fyller 85 år 25. april Ebba Angell, Kjeldal fyller 95 år 27. april Aud Karin Palm, Hammerfest fyller 75 år 4. mai Harald Torrissen, Grønøy fyller 75 år 18. mai Mary Jørgensen, Grønøy fyller 92 år 20. mai Ruth Gjevik, Trondheim fyller 94 år 31. mai Formiddagstreff framover våren Tirsdag 5. mars kl Halsa Frikirke Torsdag 7. mars kl Osa Frikirke Tirsdag 2. april kl Halsa Frikirke Torsdag 4. april kl Osa Frikirke Tirsdag 7. mai Torsdag 9. mai kl Halsa Frikirke kl Osa Frikirke Alle velkommen!

18 PASTOR Bjørn Roger Stien, 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen ELDSTE Helge Halsos, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo 18 BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet Menighetsweb Redaksjon: Per-Arne Engamo og Stig Einar Mork Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er de e? Bildet bakpå forrige blad var ta i hagen ved pastorboligen på Enga. (Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighets-distriktet! - Send det med beskrivelse l bladets e-postadresse.) Alt skapte han vakkert, hver ng l sin d. Ja, alle der har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fa e det Gud har gjort fra begynnelse l slu. Fork 3,11 Ja, tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister, før krukken knuses ved kilden og hjulet knekker og faller i brønnen, Fork 12,6

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer