ÅRSBERETNING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. www.sos-barnebyer.no"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 09

2 Foto: Patrick Wittmann Forsidefoto: Bjørn-Owe Holmberg Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere 2

3 Det nytter Utdanning er selve grunnsteinen for vekst og utvikling innen alle deler av et samfunn. Ettersom utdanning skaper jobbmuligheter og bidrar til en meningsfylt tilværelse for det enkelte individ, er et godt skoletilbud en av de beste former for bistand vi kan gi til unge mennesker. Mange av elevene ved SOS-skolene kommer fra fattige familier i SOS-barnebyenes nærmiljø. Målet er å sikre at de unge får en utdanning og dermed en bedre forutsetning for å hjelpe seg selv og sin familie til et bedre liv. På SOS-skolen i Arusha, Tanzania, får over 100 elever stipend gjennom SOSbarnebyer. Det innebærer at de får dekket alle kostnader ved å gå på skolen, som for eksempel bøker og skoleuniformer. De får også et fast måltid hver dag. George (14) tar imot oss på SOS-skolen i Arusha. På vegne av elevene forteller han: De fleste av oss passet kyr. Foreldrene våre hadde ikke andre ambisjoner for oss enn at vi skulle passe på kyrne. Våre yngre og eldre søstre ble behandlet dårlig. Umiddelbart etter at en Masai-mor hadde født ei jente, ble det betalt medgift. Den fremtidige ektemannen var allerede der, klar til å gifte seg med den unge jenta. Når hun fylte ni år, ble jenta tatt til den kommende ektemannen. Våre søstre led ikke minst på grunn av tvangsekteskap i ung alder. Men takket være muligheten til å gå på skole har vår skjebne med et slag forandret seg. Vi har fått mulighet til å bryte ut av dette livet og forme vår egen fremtid. George har selv en tøff bakgrunn, men er nå blant de fem beste elevene på sitt alderstrinn på skolen. Han tar godt vare på muligheten han har fått gjennom solid utdanning på SOS-skolen. SOS-barnebyer takker alle våre givere for at de også i 2009 har stilt opp slik at George og titusener som han har fått muligheten til å bryte ut av håpløsheten og skape seg en ny fremtid. SOS-barnebyer Svein Grønnern generalsekretær Foto: Seger Erken 3

4 ÅRSREGNSKAP 2009 Aktivitetsregnskap pr alle tall i hele Anskaffelse av midler Tilskudd Offentlig støtte og andre tilskudd Sum tilskudd Innsamlede midler og gaver 4 Fadderbidrag og gaver til fadderbarn Aksjonsinntekter Øremerkede prosjektbidrag Vennebidrag Arv og donasjoner Andre bidrag Sum innsamlede midler og gaver Inntektskapende aktiviteter Salgs- og sponsorinntekter Inntekter til barnebyen i Bergen Sum inntektskapende aktiviteter Finans- og investeringsinntekter Sum anskaffelse av midler Forbruk av midler 2009 TNOK 2008 TNOK Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til formål Til prosjekter Driftskostnader internasjonale og nasjonale program Sum kostnader til formål Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Overført til annen formålskapital Administrasjonsprosent (av forbrukte midler) 1,8 % 2,1 % 7 Formålsprosent (av forbrukte midler) 81,7 % 78,0 % 7 Innsamlingsprosent 82,1 % 77,9 % 7 Note Balanse pr alle tall i hele EIENDELER: Anleggsmidler Inventar. utstyr og eiendommer IT-utstyr Barneby Bergen Leilighet Bergen Sum inventar. utstyr og eiendommer Finansielle anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 2009 TNOK Fordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer/aksjefond Andre plasseringer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Innskudd av fadder-, gaveog prosjektmidler , 13 Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD: 2008 TNOK Note Formålskapital Stiftelseskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Avsetning til forpliktelser Fadder- og andre bundne midler Avsatt til norskfinansierte prosjekter Prosjektmidler SOS-barnebyer Sum avsetning til forpliktelser Foto: Kaia Means Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld offentlig støtte Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM FORMÅLSKAPITAL. FORPLIKTELSER OG GJELD

5 Styrets beretning 2009 Fortsatt sterk vekst i SOS-barnebyer SOS-barnebyer har også i 2009 kunnet glede seg over en kraftig økning i innsamlede midler. Inntektene var på kr 451,3 mill., en økning fra 2008 på kr 74,6 mill. eller 20 prosent. Med unntak av TV-aksjonsåret 2000, var inntektsøkningen fra 2008 til 2009 den største som SOS-barnebyer noen gang har opplevd. Inngangen til 2009 var preget av stor grad av usikkerhet på grunn av den internasjonale finanskrisen. Den norske kronen var ved forrige årsskifte sterkt svekket mot dollar og euro, som SOS-barnebyers programkostnader blir betalt med. Utover året styrket kronen seg slik at veksten i programkostnadene ble noe mindre enn fryktet. Finanskrisen rammet ulikt i de europeiske landene. I løpet av året har SOS-Norge bidratt ekstraordinært til andre SOS-lands programmer for å sikre den daglige driften av disse. Dette gjelder programmer opprinnelig finansiert av SOS-barnebyer i Sverige og Tyskland. Den økonomiske krisen i Baltikum gjorde det også nødvendig med et ekstraordinært bidrag til SOS-barnebyer Latvia. er det også klare utfordringer på personalsiden, samt når det gjelder å heve kompetanse og kapasitet blant de ansatte. SOS-barnebyers styre mener at dette kan føre til behov for økt støtte til driften av eksisterende programmer i årene som kommer, og at veksten i programmer som innebærer nybygging ikke vil bli like stor som tidligere. En SOS-barneby anno 2009 er ikke det samme som for 10 eller 20 år siden. Selve barnebykonseptet er det samme. Over lang tidsperiode har det imidlertid skjedd en vesentlig styrking av SOS-barnebyers virksomhet i lokalsamfunnet utenfor selve barnebyen. Ikke minst gjelder dette en sterk satsing på familieprogrammer for familier som trenger hjelp til selvhjelp. Denne videreutviklingen ble senest bekreftet på den internasjonale generalforsamlingen til SOS-barnebyer i Alle disse tilleggs- De økonomiske resultatene til SOSbarnebyer Norge i 2009 hadde ikke vært mulig uten bidrag fra faddere og enkeltgivere. Deres støtte har ført til at SOS-Norge har kunnet stå ved sine internasjonale programforpliktelser. Gjennom en mangeårig vekstperiode i SOSbarnebyer Norge har stiftelsen påtatt seg omfattende internasjonale programforpliktelser. I mange av de eksisterende programmene melder seg det nå tilleggsbehov i form av utvidelser og nybygging. I mange prosjektland Foto: Bjørn-Owe Holmberg 5

6 programmene som nå er standard i de fleste barnebyene på verdensbasis, må også ha finansiering. På bakgrunn av dette vedtok styret i 2009 at 30 prosent av fadderbidragene skal benyttes til å finansiere slike programmer internasjonalt. I 2009 ble det rekruttert nye fadderskap, slik at vi ved årsskiftet 2009/2010 hadde fadderskap. Ved forrige årsskifte var tallet fadderskap. Fadderinntektene økte i løpet av 2009 med ca. 10 prosent. I tillegg til inntektene fra det store antall faddere, har SOS-barnebyer Norge givere som bidrar på periodisk basis gjennom alle våre aksjoner. Inntektene fra disse aksjonene var kr 57,8 mill. i 2009, en økning på 8 prosent sammenlignet med Styret har ikke kjennskap til inntrådte forhold i bedømmelsen av regnskapet for Regnskapet for 2009 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Nøkkeltall for ideelle organisasjoner SOS-barnebyer har i mange år fulgt Innsamlingskontrollen (IK) sine retningslinjer for regnskapsavleggelse ved å utarbeide et aktivitetsregnskap. Fra og med 2007 presenteres regnskapet i henhold til God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Den nye standarden stiller blant annet krav til beregning og presentasjon av hvor mye av inntektene som går til formålet og hvor mye som går til administrasjon, både på forbrukte midler og på totale inntekter. Det viser seg imidlertid at det er store forskjeller i hvordan organisasjoner definerer og bokfører inntektene og kostnadene som inngår i beregningene. Offentlige tilskudd har inngått i beregningene, og dette slår ut i et høyere nøkkeltall for de organisasjoner som har en høy andel offentlige inntekter. Et eksempel fra kostnadssiden er bokføring av produksjon og utgivelse av medlemsblad eller tilsvarende. I SOSbarnebyer bokfører vi kostnader knyttet til SOS-magasinet som en kostnad til anskaffelse av midler, mens mange organisasjoner bokfører dette som en formålskostnad. Det er derfor svært vanskelig, om ikke umulig, å sammenligne organisasjonene ved hjelp av slike nøkkeltall. I henhold til den nye regnskapsstandarden bør man i stedet sammenligne hver enkelt organisasjon over tid. SOS-barnebyer er tilhenger av åpenhet og mener det er viktig å synliggjøre både inntekter og kostnader på en god måte. Det er vårt håp at organisasjonene samler seg om en felles forståelse og praktisering av regnskapsstandarden. Nulltoleranse for korrupsjon SOS-barnebyer Norge, så vel som SOS-barnebyer internasjonalt, har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider aktivt for å bekjempe dette. SOS-barnebyer Norge har vært en pådriver for utviklingen av nye retningslinjer mot korrupsjon for hele organisasjonen. Arbeid med varslingsplakat, antikorrupsjonsmanual og nye etiske retningslinjer er godt i gang og ferdigstilles våren Bakgrunnen for arbeidet er bevisstheten om at utviklingsprosjekter er spesielt utsatt for korrupsjon. Kvalitetssikring av pengestrømmer er et sentralt oppfølgingspunkt fra SOS-barnebyer Norge sin side. Det ble i 2008 avdekket korrupsjon ved SOS-barnebyers familieprogrammer i Mosambik. SOS-Norge ble gjort kjent med denne saken på bakgrunn av et varsel mottatt på prosjektreise til landet. Saken har blitt håndtert profesjonelt, og de involverte personer er fjernet fra sine stillinger. Midlene som ble misligholdt, er tilbakebetalt til Norad. Denne erfaringen viser at det er svært viktig å følge pengestrømmene. Internasjonal programvirksomhet SOS-barnebyer Norge inngikk en ny femårig rammeavtale med Norad i 2009 og mottok 12 millioner kroner gjennom avtalen det året. En utviklingsstrategi for SOS-barnebyer Norge ble utarbeidet i En sentral aktivitet for organisasjonen har vært å bidra internasjonalt til å heve kvalitet og relevans i SOS-familieprogrammer. Dialog med søsterorganisasjoner om forhold som er viktige for at sårbare familier skal få mest mulig ut av tjenestene SOS-barnebyer leverer, har derfor vært en prioritert oppgave. Kompetansebygging internt på feltene barns rettigheter, kvinner og likestilling, utdanning og helse har også vært sentralt i SOS-barnebyer Norge har lagt vekt på større synlighet i utviklingsdebatten og tilstedeværelse i viktige møter og seminarer i Norad og UD, samt i andre faglige forum. 6

7 Fra Organisasjon for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE) har SOS-barnebyer fått en bevilgning på 1,2 millioner kroner over tre år til et program for enslige mødre i Almaty, Kasakhstan, og på 3 millioner kroner over tre år til SOS-familieprogrammet i Ganja, Aserbajdsjan. Til SOS-barnebyers kompetansesenter for familiebasert omsorg i Murmansk, Russland, fikk vi bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet på til sammen kroner til to prosjekter; Integrering av funksjonshemmede barn og arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og unge. På verdensbasis er det nå ca. 200 SOS-barnebyer som har vært i virksomhet i år. De har oppnådd meget gode resultater med barna som er vokst opp her, men disse barnebyene trenger nå en omfattende rehabilitering for å kunne gjøre tilsvarende jobb i år til. SOS-barnebyer Norge har engasjert seg i et rehabiliteringsprogram som foreløpig omfatter seks barnebyer. Programvirksomhet i Norge I 2009 gikk Norges første SOS-barneby inn i sitt andre driftsår. Barnebyen ble offisielt åpnet 24. september Oppmerksomheten rundt åpningen førte til flere søknader fra barnevernet for barn som trengte nye hjem. To foreldrepar flyttet inn i hvert sitt familiehus, og fem av åtte hus er nå åpnet. Ved utgangen av året var det barn i alle de fem hjemmene. PROGRAMOVERSIKT Støtte fra givere, faddere og andre har ført til at SOS-barnebyer Norge i løpet av 2009 kunne igangsette/åpne følgende nye norskfinansierte programmer: Jos, Nigeria SOS-barneby og SOS-familieprogram Bataan, Filippinene SOS-barneby Sylhet, Bangladesh SOS-barneby Pleiku, Vietnam SOS-barneby Fort Portal, Uganda SOS-familieprogram Entebbe, Uganda SOS-medisinsk senter og SOSfamilieprogram Rehabilitering av barnebyer: Mekelle, Etiopia Bucuresti, Romania Bhersaf, Libanon Porto Alegre, Brasil Cali, Colombia 2 familiehus i ny SOS-barneby Medellin, Colombia SOS-familieprogram Almaty, Kazaksthan SOS-familieprogram Ganja, Aserbajdsjan SOS-familieprogram Sidi Moumen (Casablanca), Marokko Utvidelse av SOSfamilieprogram Samarbeid med Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) har blitt styrket gjennom året, og ledelsen i etaten besøkte barnebyen for å bli bedre kjent med omsorgsmodellen. Barneombud Reidar Hjermann var også på besøk og ble svært imponert over tilbudet til Norges første barneby. Næringsliv og organisasjoner I 2009 ble det inngått tre nye avtaler med husbyggere, og flere har besluttet å utvide sitt engasjement. I et år hvor store deler av norsk næringsliv har erfart sviktende resultater, har våre store støttespillere opprettholdt og utvidet sin støtte. SKAGEN, som har vært hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer Norge siden 2006, ble hovedsamarbeidspartner også for SOS-barnebyer Sverige i Totalt har SOS-barnebyer fem hovedsamarbeidspartnere og 25 husbyggere. Foto: Bjørn-Owe Holmberg 7

8 SOS-barnebyer lanserte SOS-bedriftsfadderskap i 2008, rettet mot små og mellomstore bedrifter. I 2009 fikk vi 41 nye bedriftsfadderskap. En privat stiftelse bidro i 2009 med et meget stort beløp til realisering av flere prosjekter. Hovedsamarbeidspartnere for SOS-barnebyer er: Orkla, Grieg Foundation, Höegh Autoliners, SKAGEN Fondene, Ulstein Group og Wilh. Wilhelmsen. Skoler og barnehager I 2009 samlet rundt 1200 skoler og barnehager over hele landet inn over åtte millioner kroner til SOSbarnebyer. Det er produsert nytt undervisningsmateriell, blant annet film. Antall skoler som har deltatt på Omvendt julekalender, har økt betydelig. Her oppfordres elevene til å gi istedenfor å få. Om lag 4000 russ har i løpet av de tre siste årene samlet inn over fire millioner kroner gjennom Russens humanitæraksjon, og i 2009 ble formålet, SOS-skolen i Livingstone i Zambia, fullfinansiert. Frivillige for SOS-barnebyer I 2009 ble de frivillige for SOS-barnebyer organisert som en formell landsforening, bestående av 17 fylkesforeninger. Disse deltar i den nye ordningen fra Norsk Tipping, Grasrotandelen. Denne ordning ga i 2009 nesten 1 million kroner i tilskudd til fylkesforeningene. De frivillige finansierer til sammen byggingen av 10 familiehus og mange andre SOS-program, og skaper stor synlighet i lokalpressen over hele landet. SOS-barnebyers administrasjon Per var det 48 faste stillinger ved SOSbarnebyers sekretariat i Oslo. Ved forrige årsskifte var det 44 ansatte. i tillegg er det 4 ansatte ved barnebyen i Bergen. Sekretariatet ledes av generalsekretær Svein Grønnern. I henhold til lover og forskrifter fører stiftelsen oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. Sykefraværet for 2009 var 7,92 prosent som tilsvarer dagsverk. SOS-barnebyer er tilsluttet avtalen om et inkluderende arbeidsliv. SOS-barnebyers administrative ledelse består av én mann og fire kvinner. I 2009 opplevde stiftelsen ingen skader eller ulykker. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Tusen takk Styret ble endret i november Etter at styrets leder Sigbjørn Johnsen ble utnevnt til finansminister og styremedlem Lisbeth Berg-Hansen ble utnevnt til fiskeriminister, trakk de to seg fra styret i SOS-barnebyer. Halvor Stenstadvold ble ny styreleder og Kari Nordheim- Larsen nytt styremedlem. Styret vil uttrykke en stor takk til avtroppende styremedlemmer for deres innsats for SOS-barnebyer ble et helt spesielt og godt år for SOS-barnebyer Norge. Styret vil rette en stor takk til de ansatte for en fremragende innsats. Styret vil takke alle givere, faddere og venner av SOSbarnebyer som sammen med de ansatte har gjort resultatet mulig. Takk også til de frivillige for solid innsats. Oslo, 31. desember 2009 Oslo, 12. april 2010 Halvor Stenstadvold Brit Opjordsmoen Elisabeth Grieg Sissel Berit Hoell Kari Nordheim-Larsen Kari Torske Foto: Bjørn-Owe Holmberg Svein Grønnern generalsekretær 8

9 Norges første SOS-barneby Barnebyen i Bergen tilbyr nye og trygge hjem til barn som ikke kan bo sammen med sin opprinnelige familie. I et nabofellesskap bestående av åtte familiehus og et felleshus, tilbys en trygg oppvekst til barn. Familien er en oppvekstarena som gir barn de beste forutsetningene for god tilpasning og utvikling, og derfor består barnebyen av familiehus med offentlig godkjente fosterforeldre SOS-foreldre. SOS-foreldrene får kontinuerlig veiledning og har et støtteapparat tilgjengelig hver dag. Barnebyen har et unikt tilbud til søsken som gjør at de kan vokse opp sammen eller i nabofamilier. Både hjemmenes fysiske utforming og kapasiteten til SOS-foreldre med sine faste assistenter, gjør det mulig å ta imot søskengrupper. Husene i barnebyen leies av SOSforeldrene, og intensjonen er at barna skal bli boende dersom fosterforeldrene sier opp. Slik kan barna beholde venner, skole, søsken og nærmiljø. Fellesskapet i barnebyen gir mange muligheter for læring og relasjonsbygging for barn og voksne. I felleshuset finnes det gymsal, musikkrom, hobbyrom, kontorer, møterom, kjøkken og samtalerom. Tre leiligheter er tilgjengelige for besøkende. Barnas egen familie ønskes velkommen, og barnebyens støtteapparat og fagpersonell kan bidra til at samværene blir enklere for alle parter. Ettervern viktig Barnebyens intensjon er å kunne tilby hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie, og målet er at barna skal utvikle seg og bli selvstendige voksne. All erfaring viser at unge trenger støtte i overgangen til et selvstendig liv. Dette gjelder selvsagt også for barn som har vokst opp utenfor egen familie. Derfor er ettervern en sentral del av tilbudet i barnebyen og gis på individuelt grunnlag så lenge det er behov, også utover barnevernlovens aldersgrense på 23 år. Foto: Bjørn-Owe Holmberg 9

10 Retten til et trygt hjem SOS-barnebyer 60 år Foto: Bjørn-Owe Holmberg 10 hj SOS-barnebyen i Bergen barn le SO arneb y S-b gt Offisiell åpning Samme året som SOS-barnebyer markerte 60 års internasjonal erfaring innen barneomsorg, ble den første barnebyen i Norge offisielt åpnet. Det var en stor milepæl og en minnerik dag for SOS-barnebyer Norge. Seremonien ble til i godt samarbeid med nærmiljøet og andre venner og støttespillere. Åpningen hadde Et trygt hjem for alle barn som hovedbudskap. I Norge ble 60-årsjubileet markert med den offisielle åpningen av SOS-barnebyen i Bergen 24. september. Et try Det er barnevernstjenesten i kommunene som søker SOS-barnebyer om plass til barn som trenger et nytt hjem. I tillegg er det viktig at vårt omsorgstilbud også blir tatt i betraktning når statlige myndigheter hos Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) trenger fosterhjem til barn i Norge. I 2009 markerte SOS-barnebyer 60 års internasjonal erfaring innen barneomsorg. Arbeidet for å gi barn et trygt hjem startet i Østerrike etter andre verdenskrig og drives nå i 132 land. er Så lenge det finnes barn med ulike omsorgsbehov, vil det alltid være plass til ulike tilbud. Barnebyen er først og fremst et supplerende tilbud til andre omsorgstilbud for barn i Norge, spesielt for søskengrupper og barn i alderen fire til ti år. Søsken utover denne alderen får også plass. I hovedsak er tilbudet for barn fra Bergen kommune og Region Vest, men barn fra hele landet tas imot ved behov og kapasitet. l em for a Et tilbud til barn som trenger et nytt hjem, en ny familie og en trygg og stabil oppvekst. Søsken kan fortsette å bo sammen når de må flytte fra sin egen familie. En omsorgsmodell som gir barn og søsken mulighet til å vokse opp sammen og beholde venner, skole og nærmiljø, selv om fosterforeldrene sier opp. En åpen og integrert del av lokalsamfunnet. Ble offisielt åpnet 24. september Ligger i Olsvik, 20 minutter fra Bergen sentrum. Tilbyr et trygt oppvekstmiljø til 32 barn ved full kapasitet.

11 Arbeid med barns rettigheter FNs konvensjon for barns rettigheter legger grunnlaget for alt arbeid SOS-barnebyer gjør. Barns spesielle rett til beskyttelse er uttrykt i konvensjonen, og gir alle barn de samme grunnleggende rettigheter uansett hvem de er og hvor de bor. Konvensjonen bygger på prinsippet om at alle tiltak som angår barn skal være til barnets beste. Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989 og er den FN-konvensjonen som er ratifisert av flest land. SOS-barnebyer er involvert i en rekke nettverk, kampanjer og lobbyarbeid for å kjempe for barns rettigheter. Vi føler et spesielt ansvar for barn som har mistet eller står i fare for å miste sin familie. Nye FN-retningslinjer for barneomsorg utenfor hjemmet I 2004 etterlyste FNs komité for barns rettigheter nye retningslinjer tilpasset barn uten omsorg. Derfor har SOS-barnebyer Internasjonalt ledet et samarbeid med flere internasjonale humanitære organisasjoner og FN-land. Forslaget til nye retningslinjer ble lagt frem og ønsket velkommen av FNs Generalforsamling 20. november, samme dag som Barnekonvensjonen fylte 20 år. FNs retningslinjer for alternativ omsorg vil være et tillegg til dagens Barnekonvensjon og et verktøy for FNs medlemsland for å fokusere mer på verdens mest sårbare barn. Noen eksempler fra retningslinjene er: Å flytte et barn vekk fra biologisk familie er siste utvei. Først skal det settes inn tiltak som gjør familien bedre i stand til å ta vare på barna sine. Dersom flytting er eneste utvei, skal det enkeltes barns behov og situasjon være førende for hva slags hjelp som tilbys. Hvis det er til fordel for barnet, skal det vokse opp i nærheten av biologisk familie slik at kontakt kan opprettholdes. Personer over 18 år skal få tilbud om videre oppfølging (ettervern) ved behov. I alle SOS-barnebyers programmer står rettighetsperspektivet sentralt. Kunnskap om barns rettigheter er ofte begrenset i utviklingsland, og kompetansebygging på feltet prioriteres derfor i programmene. I Uganda arbeides det for eksempel målrettet i SOSfamilieprogrammene med rettighetsopplæring av mødre og andre omsorgspersoner. Økt bevissthet og kunnskap er essensielt for inkludering av marginaliserte grupper av barn og familier i lokalsamfunnene. Et annet eksempel finnes ved SOS-skolene i Nigeria hvor SOS-barnebyer sørger for rettighetsopplæring av lærerne slik at disse kan lære elevene om sine rettigheter. Foto: Patrick Wittmann 11

12 NOTER til aktivitetsregnskap per Note 1. Regnskapsprinsipper Fra og med regnskapsåret 2007 følger SOS-barnebyer god regnskapskikk for ideelle organisasjoner. Dette betyr at årsregnskapet presenteres i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Årsregnskapet består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Note 2. Tilskudd Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke er brukt, føres fra og med 2007 opp som tilskuddsgjeld, og inntektsføres først når midlene blir brukt. Det er inngått en femårig programavtale med Norad med en ramme på NOK pr. år for perioden Norad, inntektsført gjennom året UD, tilbakebetalt støtte Helse- og omsorgsdepartementet Nordisk Ministerråd Husbanken Norske Kvinners Sanitetsforbund Sum tilskudd: Note 3: Finansposter og avkastning SOS-barnebyers finansforvaltning baserer seg på trygge plasseringer med begrenset risiko. Status for Stiftelsens finansplasseringer pr vises under. Samlet nettoavkastning på finansplasseringer i 2009 er TNOK Resterende beløp er hovedsakelig avkastning på bankinnskudd. Verdi Verdi Aksjefond Banco Humanfond * Pengemarkedsfond Andre plasseringer Sum: * SOS-barnebyer har siden oppstart fått tildelt til sammen TNOK fra dette fondet. Note 4: Anskaffelse av midler Over 90 % av inntektene kommer fra privatmarkedet. Dette inkluderer gaver og bidrag fra næringslivet. Note 5: Kostnader knyttet til anskaffelse av midler Kostnader pr. kostnadsart Endring i % Personalkostnader % Kontor- og felleskostnader (andel husleie. IT etc)* % Markedsføringskostnader % Sum kostnader knyttet til anskaffelse av midler: % * Fordelte felleskostnader Alle felleskostnader er fordelt forholdsmessig basert på antall ansatte i de enkelte ansvarsområder/avdelinger. De kostnader som inngår her er felles kostnader for husleie, IKT, kontorutstyr og rekvisita. Personalkostnader for generalsekretær og avdelinger for økonomi, IT og giverservice er fordelt på samme måte. Note 6: Administrasjonskostnader Endring i % Personalkostnader % Fordelte felleskostnader* % Sum administrasjonskostnader: % 12

13 Note 7: Administrasjonsprosent / formålsprosent / innsamlingsprosent Administrasjonskostnader er direkte kostnader knyttet til avdelinger som ikke driver med inntektsskapende aktiviteter eller aktiviteter for å oppfylle formålet, samt disse avdelingers andel av felleskostnader. Administrasjonsprosent er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Formålsprosent er beregnet som kostnader til formål delt på sum forbrukte midler. Innsamlingsprosent er sum innsamlede midler minus kostnader knyttet til innsamling delt på sum innsamlede midler. Note 8: Anleggsmidler IT-utstyr 2009 Anskaffelseskost pr Tilgang pågående delprosjekter 907 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger -639 Bokført verdi pr Årets avskrivninger 588 Økonomisk levetid: 5 år Avskrivningsplan: Lineær Investeringen gjelder et omfattende IT-prosjekt (Octopus) bestående av til sammen 8 delprosjekter. I prosjektet inngår bl.a. nye løsninger for Internett, intranett, dokumenstyring, samt programportal. Samtlige delprosjekter er avsluttet i løpet av Eiendom Barneby i Bergen * Leilighet i Bergen Investeringen er vurdert til kostpris redusert for innsamlede midler og offentlig støtte fra Husbanken. Barnebyen avskrives ikke. Kostpris investering Refusjon Husbanken Innsamlede midler til bygging Bokført verdi pr : * Barnebyen ble ferdigstilt i løpet av april 2008 og innflytting startet i 2.kvartal Note 9: Andre fordringer Styret i SOS-barnebyer Norge har vedtatt å yte lån til SOS-barnebyer (SOS Children s Villages) i Canada og USA som et ledd i en internasjonal beslutning om en felles finansieringspool. Pr er det til sammen utlånt TNOK til disse to organisasjoner. Lånene skal tilbakebetales i sin helhet ved at SOS-barnebyer i Canada og USA overtar investerings- og/eller driftsforpliktelser for norskfinansierte prosjekter. Lånene er rentefrie. Note 10: Sperrete/bundne beløp i bank Til dekning av husleie er et beløp på TNOK sperret i bank. Beløp til dekning av skattetrekk står bundet på egen bankkonto. Note 11: Formålskapital Saldo pr. Tilført fra Saldo pr frie midler Stiftelseskapital / Grunnkapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital (tidl. driftsfond) Sum formålskapital

14 Note 12: Avsetning til forpliktelser Saldo pr. Tilført Brukt Saldo pr i 2009 i Faddermidler Avsatt til norskfinansierte prosjekter Spesielle prosjektbidrag Sum fadder- og prosjektmidler Spesielle prosjekter Stiftelsen har forpliktelser om å dekke årlige driftskostnader for prosjekter som er finansiert i sin helhet av SOSbarnebyer i Norge. I tillegg har man påtatt seg drift av et antall sosialsentere hvorav de fleste er i Afrika. For år 2010 er denne driftsforpliktelse beregnet til ca. 110 mill. kroner. Dette beløpet dekker driften av 176 ulike prosjekter/ programmer. SOS-barnebyers forpliktelser til prosjekter i utlandet er normalt i USD eller EUR. Note 13: Fadderbarnkonti SOS-barnebyer forvalter midler avsatt på egne konti til fordel for navngitte fadderbarn. Samlet beløp innestående på fadderbarnkonti pr var TNOK % Aksjonsinntekter Inntekter % Fadderbidrag Revisors beretning: 5 % Arv og testamentariske gaver 3 % Tilskudd (Offentlig støtte) 15 % Øremerkede prosjektbidrag 3 % Finansinntekter 7 % Andre inntekter Hva inntektene brukes til: 80 % Til prosjekter 2 % Annen formålskapital 16 % Inntektsfremmende tiltak 2 % Administrasjon 14

15 SOS-barnebyers organer Styret Rådgiver Halvor Stenstadvold (leder) Bedriftsrådgiver Brit Opjordsmoen Adm. direktør Elisabeth Grieg Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen Rektor Sissel Berit Hoell (frivilliges representant) IT-rådgiver Kari Torske (ansattes representant) Generalsekretær Svein Grønnern Rådet Konsulent Kaci Kullmann Five (leder) Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl (nestleder) Kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen SOS-KDI representant Beate Goetzl Stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap) Nestleder for frivillige for SOS-barnebyer Ingrid Steen Malt Adm. direktør Martin Mæland Seniorrådgiver Svein-Erik Rastad Direktør Barbara Thoralfsson Eiendomssjef Torill J. Østrem Sevild Konsulent Anders Krystad Eier i Skagen og styremedlem Tor Dagfinn Veen Valgkomitéen Advokat Ivar Jakobsen Tidl. ekspedisjonssjef Fridtjov Clemet Seniorrådgiver Ingrid Steen Malt Revisor BDO v/statsautorisert revisor Kjetil Rivelsrud Styrets leder Halvor Stenstadvold er medlem av senatet i SOS-barnebyer Internationalt. Han er også et av fem senatsvalgte medlemmer av The Executive Committee (det internasjonale styret). Foto: Kaia Means 15

16 Fakta om SOS-barnebyer SOS-barnebyer har i dag over 2000 prosjekter i 132 land over hele verden. Over én million barn og deres familier får hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. På verdensbasis består SOS-barnebyer av følgende pr. årsskiftet 2009/2010: SOS-barnebyer for foreldreløse barn: Antall SOS-barnebyer: 508 Antall barn i barnebyene: Antall ungdommer i SOS-ungdomshusene: Prosjekter som forebygger foreldreløshet: Antall SOS-sosialsentre: 566 Antall barn og voksne i familieprogrammene: Utdanningsprosjekter: Antall barn i SOS-barnehagene: Antall elever ved SOS-skolene: Antall elever ved SOS-yrkesskolene: Medisinsk hjelp/nødhjelp: Antall behandlede pasienter ved SOS-medisinske sentre: Antall personer som får hjelp gjennom SOS-nødhjelpsprosjekter: Tallene baserer seg på ferdigstilte prosjekter. Besøksadresse: Mariboesgate 13 Postadresse: Postboks 733 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Kontonr.: Givertelefon:

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr Årsregnskap ADINA STIFTELSEN Org. nr. 984 048 769 2013 Organisasjonens navn Adina Stiftelsen AKTIVITETSREGNSKAP Noter Organisasjonsnummer 984 048 769 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 31.12.2013 31.12.2012

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Capacare Foretaksnr. 992100125 Organisasjonens art Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Organisasjonen arbeider

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd Organisasjonens navn AKTIVITETSREGNSKAP Organisasjonsnummer Tanzaniaprosjektet 993000698 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter - 0 1b TILSKUDD

Detaljer

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse Regnskap og balanse 2016 31.12.2016 Regnskap 2016 Resultat Budsjett Prosent av 31.12.2016 2016 budsjettet Inntekter: Medlemskontingenter Offentlige tilskudd Andre inntekter Inntekter overført til neste

Detaljer

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008 Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Årsregnskap 2008 1 20.03.2009 A KTIV ITETSREGNSKA P 2008 CA RITA S NORGE

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Aktivitetsregnskap 2015

Aktivitetsregnskap 2015 Aktivitetsregnskap 2015 Aktivitetsregnskap 2015 NOTE 2015 2014 ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Medlemskontingent 8 0 0 Tilskudd Offentlige: Statstøtte, driftstilskudd 7 1 347 130 1 294 969 Andre: Støtte

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Styrets beretning 2016 Stiftelsens spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har

Detaljer

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP»

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Årsregnskap 2015 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Balanse pr. 31.12.2015 EIENDELER Noter: 2015 2014 ANLEGGSMIDLER Biler 6) 15 000 60 000 SUM ANLEGGSMIDLER 15 000 60 000 OMLØPSMIDLER Varebeholdning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Det er mitt valg Aktivitetsregnskap 1.1-31.12 Note 214 213 1) Anskaffede midler b) Tilskudd (ikke offentlige) Tilskudd offentlige d) Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 2014

RESULTATREGNSKAP 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 Data Tekst Noter 2014 2013 Anskaffede midler Medlemsinntekter 6 125 183 6 283 556 Tilskudd - Grunnstøtte 2 912 621 3 027 851 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid 51 243 650 629

Detaljer

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Aktivitetsregnskap Note Anskaffede midler Medlemsinntekter Medlemskontingent 1 6 863 703 6 860 756 Tilskudd Offentlig tilskudd (Norad til Lions Aid Norway) 7 000 000 - Andre

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser. Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser. Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2008 Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser Organisasjonsnummer: 943762058 Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse er registrert som en privat stiftelse og følger lov om stiftelser med mer

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013

VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013 VEDLEGG: Sak L03-14 Årsregnskap 2013 AKTIVITETSREGNSKAP 2013 Oikos - Økologisk Norge org nr 982 512 069 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADRegnskap 2012* Regnskap 2013 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

BALANSE. Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr

BALANSE. Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr Organisasjonens navn Good News BALANSE organisasjonsnummer 984070543 Beløp oppgi i hele tusen tkr tkr 2015 2014 EIENDELER A Anleggsmidler A 1 Immaterielle eiendeler A 2 Bevaringsverdige eiendeler A 3 Andre

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2013 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2014 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STØTT BARNA I FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA

STØTT BARNA I FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA STØTT BARNA I FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA Foto: Astrid Isene Fagforbundets SOS-barneby i Huambo er helt unik. Sammen gir vi over 2000 barn og voksne håp og muligheter. Vi trenger flere med på laget

Detaljer