Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien"

Transkript

1

2 Velkommen til Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage. Barnehagen vår startet opp i august 2002 og vi har siden den gang utviklet oss mye. Dette håper vi gjenspeiler seg i den praksisen vi har i dag. Vi har holdt fast på vårt pedagogiske grunnsyn samtidig som vi hele tiden jobber videre med å utvikle oss som personalgruppe. Gjennom denne årskalenderen, månedsbrev og annen dokumentasjon skal personalet, foreldre, tilsynsmyndigheter og andre interesserte se hva vi står for og hvordan vi jobber. Planene skal si noe om hva vi tenker oss at vi ønsker å legge vekt på, mens dokumentasjonen skal gjenspeile praksisen og hva vi har erfart. Vi ønsker her å si noe om hvordan vi ønsker å jobbe med oppdragelse, omsorg, lek og læring og hvordan vi jobber med de syv fagområdene. Vårt pedagogiske grunnsyn I vårt veksthus skal alle frø spire Ikke så lenge etter at vi startet opp barnehagen samlet vi oss sammen som personalgruppe og jobbet oss fram til en enkel setning som skulle si noe om hva vi ønsket å jobbe for. Gjennom denne korte setningen ser vi for oss at alle, både barn, personalet og foresatte skal være en del av vårt arbeid, vårt veksthus. Vår oppgave som bedrift og enkeltindivider er å gi næring til den enkeltes muligheter og ressurser på en slik måte at det fremmer vekst og utvikling. Vi ønsker at dere som foreldre skal ta del i denne veksten til beste for oss alle, og ikke minst barna deres. Gjennom filosofien til Dr. Maria Montessori og gjennom en løsningsfokusert tilnærming i hverdagen jobber vi med å nå dette målet hver eneste dag. Vår barnehage bygger på Maria Montessori sin pedagogikk og livsfilosofi. Hun startet sin første casa dei Bambini, barnas hus, for over 100 år siden og har utviklet sin pedagogiske tankemåte gjennom arbeid med og observasjon av barn. Gjennom sitt arbeid kom hun fram til noen prinsipper som hun så var viktige for barn og barns læring. Disse er like gjeldende i dag: Selvstendighet og ansvar: alle barn har en rett til å vokse og bli selvstendige, og for at dette skal skje må vi som er rundt barnet gi det mulighet til det, ved at vi kan trekke oss tilbake og la utforskingen og utprøvingen skje. Vår oppgave blir å tilby veiledning og legge til rette for at barna skal klare mest mulig selv. Vi må la barnet få lov til å være med på å ta ansvar for sitt eget liv. Dette må de få lære gjennom egne erfaringer. Maria Montessori mente at målet er selvstendighet. Når barna har oppnådd dette kommer annen læring etter. Frihet: Frihet handler om å kunne velge, velge hva man vil holde på med. Men din egen friheten skal ikke gå ut over andres frihet. Vi må derfor finne balanse mellom vår egen frihet og det å ta hensyn til andres frihet. De rammene vi har i miljøet skal være med å hjelpe til med det. For at barna skal ha en reel frihet og reelle valg tenker vi at de må vite hva de kan velge mellom. Det blir vår oppgave som voksen å presentere det materiellet som finnes i miljøet, så de vet hva det enkelte materiellet er ment til og hvordan det kan brukes. Hva de blir presentert avhenger av barnets alder og utvikling og ikke minst interesse. Tilrettelagt miljø: At miljøet er tilrettelagt er en viktig faktor i barnas læringsprosess. Barn lærer gjennom direkte erfaringer, og dette skal miljøet stimulere til. Tilretteleggingen gjøres i første omgang av den voksne ved at miljøet gåes nøye gjennom for å sjekke at alt er komplett og at det ser innbydende ut. Når barna kommer inn i miljøet må fremdeles den voksne være aktiv i å holde miljøet i orden, men da sammen med barna. Pedagogen må se når nytt materiell skal tilføres, og når noe skal tas ut av miljøet. Tilrettelegging er en evigvarende prosess som følger barnas interesser og utvikling. Miljøet i vår barnehage er fysisk tilrettelagt for barna bl.a ved at vi har stoler og bord i barnas høyde, og at alt materiell ligger i hyller som barna kan komme til. Respekt for barnet: Vi som jobber i barnehagen skal ha en absolutt respekt for barnet, og en tro på barnets iboende muligheter og kompetanse. Vi skal vise respekt for barnas valg, og ha en tro på at barnet vil lære gjennom egne valg og erfaringer. Gjennom at barna får være med å påvirke temaer og innhold, samtidig som vi evaluerer det vi har gjort sammen med de, viser vi en respekt for at barna har kompetanse. Konsentrasjon: Dette var en egenskap Maria Montessori mente var viktigst for barn. Konsentrasjon bygges opp gjennom erfaring og trening. Barna må bli gitt muligheten for å konsentrere seg. Konsentrasjon handler om hele mennesket som er involvert i en aktivitet med tanker, kropp og følelser. I barnehagen har vi dette som et mål i hverdagen, og da hovedsakelig på formiddagen, fra barnet kommer og fram til samling (ca ) I denne tiden foregår det masse godt arbeid, og barn får jobbe og være konsentrert med ulike aktiviteter. Dette er en viktig tid der barna har mulighet for å oppøve seg konsentrasjon, og denne tiden verner vi om. Den voksne må sørge for å bevege seg med rolige bevegelser i miljøet og være der for å hjelpe til når det trengs. Dere foreldre må gjerne ta hensyn til det som skjer inne på avdelingen når dere leverer barna deres eller skal inn for å gi en beskjed. Barns konsentrasjon blir lett brutt, og det kan kreve tid og energi å komme tilbake til samme konsentrasjonsnivå. Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien (Clare Healey) meogdu.no // illustrasjon: Fru Steens Bedrifter

3 Barnehagens fokusområder Barnehagen har noen områder som vi har større fokus på enn andre. Det vil si at vi jobber med dette som spesielle temaer. Natur, miljø og markens grøde Ifølge rammeplanen er det et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I det inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Barnehagen har de siste årene hatt fokus på avfallssortering, resirkulering og markens grøde. Dette vil vi fortsette å ha som satsingsområde. Barnehagen ønsker å bli mer miljøbevisste, og i samarbeid med foreldre ønsker vi å oppdra barna til å bli miljøbevisste. Vi satser blant annet på: Kildesortering i barnehagen Kompostering av matavfall En egen grønnsakshage som vi kan følge fra tidlig vår og fram til innhøsting. En sommerfuglrestaurant, en hage som tiltrekker seg sommerfugler Så forskjellige blomster til hagen. Vi skal jobbe med miljøvern i et langtidsperspektiv. Det er viktig å huske på at vi må gjenta aktivitetene, da det stadig begynner nye barn, samtidig som vi skal utvikle oss videre. Når vi skal lage ting, for eksempel til jul og påske, er vi opptatt av gjenbrukt og ting vi finner i naturen når vi er på turer. Det kan være blikkbokser, gamle ukeblader og aviser, glass, pappesker, samt kongler, pinner, blader og lignende. Pedagogisk dokumentasjon og vurderingsarbeid Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføring av planene må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. (rammeplanen) Planlegging: I begynnelsen av et barnehageår gjør vi oss noen tanker om hva som skal være hovedtemaet for året som kommer. Vi tar utgangspunkt i de erfaringer vi har gjort oss i tidligere år og de langsiktige planene vi eventuelt har laget oss. Vi lager overordna skisser med hva som er målet, samtidig som vi gir rom for å spesifisere dette når det nærmer seg. Før vi setter i gang med en aktivitet snakker vi i personalet og barnegruppa om hva vi allerede vet om det spesifikke temaet. Med utgangspunkt i dette legges det opp en didaktisk plan for målet med prosjektet/aktiviteten, hva vi skal vektlegge, hvordan det skal gjennomføres, hvilke rammefaktorer /forutsetninger vi skal ta utgangspunkt i og si noe om hva vi ønsker å legge vekt på når vi skal evaluere. I denne fasen av prosjektet skal vi også bestemme oss for hvordan vi skal synliggjøre det som skjer. Gjennom en strukturert arbeidsprosess dokumenterer vi det arbeidet vi gjør og evaluerer underveis og på slutten av et prosjekt. Vi ønsker å ha en kritisk og reflekterende praksis. Barna blir involvert i evalueringen slik at vi kan få deres innspill på hva de har erfart og lært. Det vil selvsagt variere med barnas alder hvor mye de kan være med og gi innspill, og på hvilken måte. Barns erfaringer og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og rammeplanens mål. Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre, kommunen som tilsynsmyndighet og andre interesserte informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Det er viktig at vi som barnehage får utarbeidet gode verktøy som brukes systematisk for at dette skal bli synlig. Solsikkebarnehage Vi har vært solsikkebarnehage i flere år. Det vil si at vi er faddere for barn som bor i SOS-barnebyer. Hver avdeling har sitt eget fadderbarn. Villaen har ei jente som heter Ahlam som kommer fra Marokko. Låven har en jente som heter Pendo fra Tanzania og Bambini har en gutt fra Malawi som heter Steven. Hver måned samler vi inn 10 kroner til fadderbarna våre. I forbindelse med FN-dagen 24 oktober, arrangerer vi en fest hvor vi selger lapskaus, kaker, kaffe og saft. Vi selger lodd, hvor dere som foreldre bidrar med gevinster. Alle inntektene går til våre fadderbarn. Som solsikkebarn ønsker vi at barna våre får innblikk i hvordan noen barn lever. Det skal være en glede å hjelpe og vi skal få se at det nytter. For mer informasjon kan dere gå inn på: Helhetlig læringssyn Rammeplanen sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Medvirkning handler om at barnets interesser, ønsker, behov og uttrykk skal bli sett, forstått og ivaretatt. Personalet skal være lyttende til det barna formidler, enten det er gjennom det verbale språket, kroppsspråket eller andre uttrykksformer. Vi voksne skal ta imot dette budskapet på en slik måte at barnets integritet blir respektert. Dette gjøres ved å gi barnet oppmerksomhet og bekreftelse på at vi lytter, forstår og handler deretter. Barna skal få konkrete valg og muligheter til å ta stilling til hva de ønsker å holde på med. De skal fritt kunne velge hvilken aktivitet de vil gjøre. Det er derfor viktig at personalet hele tiden viser barna nytt materiell og nye metoder. For hvert nye materiell barnet blir vist utvider de sitt valggrunnlag. Omsorg handler om å dekke barnas behov og gi dem det de trenger for å være trygge, oppleve anerkjennelse, vokse og utvikle seg på alle områder. Personalet skal være lydhøre for det barna formidler og vise en genuin interesse for å forstå og vise at en er der. Vi tror at hvis de voksne er omsorgsfulle ovenfor barna, vil også barna bli omsorgsfulle ovenfor hverandre, noe som igjen er viktig for utviklingen av sosial kompetanse. Vi legger vekt på å legge merke til omsorgsfull adferd hos barn. Vi mener at det du gir oppmerksomhet får du mer av. Vi ønsker derfor å gi mest oppmerksomhet på det barna gjør som er bra for seg selv og gruppen. Oppdragelse handler om hvilke verdier, normer og holdninger vi vil formidle til barna. Vår arbeidssetning i vårt veksthus skal alle frø spire sier noe om hva vi mener er viktig. For å kunne få en god vekst, kreves riktig næring. Hvert enkelt barn trenger særskilt næring. Det er vår oppgave sammen med foreldre å passe på at hvert enkelt barn får det de trenger til å bli trygge, selvstendige mennesker som kan gi omsorg videre til andre i samfunnet. Lek og læring går hånd i hånd. Lek er barnets måte å bearbeide inntrykk og erfaringer på. Gjennom leken bygger barnet sin personlighet. Dette er et stort arbeid og setter i gang store kognitive prosesser. Av den grunn kalte Maria Montessori lek for arbeid. Hun mente at å kalle dette lek, var å undervurdere det arbeidet barnet faktisk gjorde. Når barna bruker materiellet vi har i barnehagen, kaller vi det derfor for å jobbe/arbeide med, istedenfor å leke. Barna har tilbud om ulike typer lek og læringsmuligheter ute og inne. Konsentrasjon er en viktig forutsetning for læring. Ved å arbeide med materiell og aktiviteter de er opptatt av, opparbeider barnet sin konsentrasjonsevne. I barnehagen skal barna få lære det de har lyst til å lære, det skal skje på deres premisser og som aktive deltagere med konkret materiell. De skal få mange erfaringer med det de er opptatt av der og da.

4 De syv fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst. For at barnet skal få utvikle et variert og riktig språk, er det viktig at de voksne er gode samtalepartnere i relasjon med barn. Gjennom vårt kroppsspråk og vår fremtreden, skal barna oppleve at de blir ivaretatt, forstått og respektert. Det er også viktig at vi som voksen tolker barnas kroppsspråk, dette gjelder spesielt de yngste barn som enda ikke har utviklet et talespråk. Vår oppgave er å skape interesse for skriving og lesing. Dette gjøres ved å la barna få positive erfaringer med det skrevne språket, gjennom pekebøker, billedkort, lesebøker, bokstavkort, navnlapper og ting i miljøet. Kropp, bevegelse og helse. Vi tilrettelegger det fysiske miljøet ut fra barna, deres fysiske størrelse, behov for bevegelse og motoriske utvikling. Møblene og materiellet er tilpasset barna. Frihet og plass til bevegelse er spesielt viktig i småbarnsalderen, da det skjer mye med den grovmotoriske utviklingen. Barna trenger plass til å løfte, løpe, hoppe og få kontroll på kroppen. Småbarnsavdelingen et puterom hvor barna kan bære, stable og klatre. Når de skal sove har vi madrasser på gulvet, og til måltid og bordaktiviteter har vi stoler de kan komme seg opp på og ned av ved egen hjelp. På denne måten opplever de mestring, kroppsbeherskelse og selvstendighet i møte med omgivelsene. Vi legger vekt på at barna skal få bruke kroppen og sansene aktivt i møte med aktiviteter og materiell. Dagsrytmen og ukerytmen på avdelingene er lagt opp slik at det veksles mellom aktiviteter inne og ute. Det er rom for hviling og satt av god tid til måltid, hvor vi legger vekt på et sunt kosthold med hjemmelaget mat. Natur, miljø og teknikk. Hver uke hele året og uansett vær, har vi en turdag hvor vi går tur i nærområdet. Vi går tur i skogen, til Vardåsen, ved vannet, til sjøen og i byen. Personalet er gode rollemodeller når det gjelder å ta vare på naturen vi ferdes i. Vi etterlater oss ikke søppel i naturen, men lærer om søppelsortering og vi respekterer planter, dyr og innsekter vi oppdager i naturen. Barna lærer at frukttrær er vare for slitasje på barken og gir oss gode frukter dersom vi tar vare på dem og er forsiktige med dem. Gjennom konkret materiell får barna kunnskaper om ulike årstider, dyr, planter og innsekter med mer. Barna blir kjent med universet, planeter, jordkloden, verdensdeler og land. De får også erfaringer med ulike eksperimenter som magnetsime, ting som flyter og synker og lignende. På turer og i hverdagen tar vi bilder med digitalkamera. Vi bruker bildene i samtaler med barna om det vi har gjort, og de får være med på prosessen med å velge og printe ut bilder. Etikk, religion og filosofi. Etikk er læren om rett og galt. For at denne læringen skal foregå i barnehagen må vi begynne med oss voksne som gode rollemodeller. Hvordan vi tilnærmer oss hverandre, barna og andre som kommer på besøk i miljøet vårt, smitter over på barna. I barnehagen er det barn fra ulike kulturer og med ulik bakgrunn. Alle har krav på å bli møtt på lik linje. Barn har forskjellige interesser på tvers av kjønn. Dette er viktig at vi har fokus på, slik at vi ikke legger føringer på hva slags adferd barn skal ha ut fra kjønn eller kultur. Det skal være en gjensidig respekt og positiv holdning til alle barn og voksne i barnehagen. I hverdagen har vi anledning til å ta tak i konkrete episoder mellom barna om hva som er rett og galt, og konsekvenser av handlinger. Vi bruker også samlingsstunder til tema som vennskap, nestekjærlighet og respekt. Norge har i lange tider vært preget av kristendommen, og dette har også kommet fram i barnehagene. Vi har lange tradisjoner for feiring av jul og påske, og historien bak disse hendelsene ut fra et kristent ståsted. Vi bruker tiden før høytidsdagene på å høre om tradisjonene, og vi har Lucia feiring, grøtfest og er på julegudstjeneste før jul. Filosofi er et av de siste punktene som kom inn i rammeplanen, og skal være del av barnehagehverdagen. I barnehagen skal det være arena der det gis tid og rom for undring og filosofering. Dette kan være i en samlingsstund, men oftest skjer det spontant når barna har noe de lurer på og undrer seg over. Det er ikke slik at vi voksne vet svaret hele tiden, og kanskje finnes det ikke noe fasitsvar, men vi voksne skal likevel møte barnas spørsmål og undring med respekt og interesse. Vi skal også gjøre barna nysgjerrige og vitebegjærlige ved å være inspirerende og gi næring til deres tanker og undring i hverdagen. Kunst, kultur og kreativitet. For å kunne jobbe med sin kreativitet må man først lære seg grunnleggende. Vi legger vekt på at barna skal tilegne seg ferdigheter med ulike redskaper og formingsmateriell før de kan bruke dem til egne utrykk. På Bambini, legger vi stor vekt på at barna har tid og mulighet til å utforske materiell og redskaper som brukes til dette formålet. Det er prosessen som er det viktigste, ikke det ferdige produktet. Barnehagen legger til rette for at barna skal få utrykke seg estetisk. Noe av arbeidet blir hengt opp på veggen, vi har en egen perm til hvert barn hvor vi tar vare på noe av arbeidet, mens resten blir sortert og sendt med hjem. Nærmiljø og samfunn. Barns medvirkning er første steg i forståelse av demokrati i samfunnet. Etter hvert skal barna bli mer kjent med ulike deler av nærmiljøet. Vi har flotte områder som kan benyttes til utflukter, de skal få erfaring med å handle i nærbutikken, låne bøker på biblioteket, eller dra på kino og teaterforestillinger. Barnehagen får hvert år besøk fra tannpleier, og yrkesgrupper som tømrer, rørlegger og elektriker er stadig innom barnehagen på oppdrag. Dette skaper stor nysgjerrighet hos mange av barna. Innen samfunnsmandatet ligger også læring om den norske kulturen. Vi legger vekt på tradisjoner som lucia, jul, påske og 17 mai. I tillegg har vi tradisjon for å markere FN-dagen hvor vi i den forbindelse gir barna innblikk i hvordan mennesker lever i andre land og hvilke rettigheter alle barn har gjennom barnekonvensjonen. Antall, rom og form. Gjennom varierte aktiviteter i barnehagen skal barna få erfare ulike matematiske fenomener. Dette danner grunnlaget for utviklingen av deres matematiske kompetanse. De får erfaring med blant annet volum, sortering, former, tallforståelse og rekkefølge. Antall, rom og form kommer også fram gjennom eventyr, sanger, rim og regler, hverdagsaktiviteter som dekking av bord og andre praktiske aktiviteter. Den voksnes oppgave blir å oppmuntre barnas egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Overgang fra barnehage til skole Alle barnehagene i kommunen deltar i felles kommunale rutiner for førskolebarnas overgang til skolen. Dette inkluderer deltagelse på felles turer for barn som skal på samme skole og skolebesøk på den enkelte skole. Videre er det utarbeidet felles rutiner for videreformidling av opplysninger om barnet til skolen. Disse skrives av barnehagen og gjennomgås med foreldrene på en foreldresamtale på våren. Foreldrene skal godkjenne det som skal sendes videre til skolen Det siste året barna går i barnehage er de med i førskoleklubben. Det rulleres annenhver uke med dramalek på teateret og aktiviteter i barnehagen (evt. utflukter). Her er målet å skape tettere bånd mellom førskolebarna. Samtidig som det er stas for de eldste at de har noe eget, noe å se ekstra frem til. Villa Snøringsmoen på nett: snoringsmoen.squarespace.com

5 søndag 01 AUGUST 2010 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag Planleggingsdag Iver 4 år (låven) Nora 3 år (låven) Den første tiden i barnehagen legger vi vekt på at barna skal bli trygge på hverandre og de voksne som jobber her. Det er mye nytt både i rutiner og materiell. Det blir avholdt foreldremøte denne måneden Eirik 5 år (villa) Sarea 4 år (låven) Vilde 5 år Leo J. (låven) 4 år (villa) Foreldremøte Låven Foreldremøte Bambini Fredrik 1 år (bambini) Foreldremøte Villaen Teodor 3 år (låven) Michael 2 år (bambini) Jorden nærer lite frø Sola modner korn til brød Kjære jord og kjære sol Takk for maten på vårt bord

6 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 01 Innsamling fadderbarn Daniel 2 år (bambini) Mathilde 5 år (låven) Ella 4 år (låven) Dugnad Dugnad Brannvernsuke Brannøvelse på Villaen Foreldresamtale Bambini Dugnad Elias Peter 5 år (villa) Brannøvelse på Låven og Bambini Brann vernsdag Dugnad SEPTEMBER 2010 Vi har allerede fra august benyttet oss av det naturen har å by oss, og det fortsetter vi med. Vi starter opp med å bli kjent med fadderbarnet vårt som vi har på avdelingen. I begynnelsen av måneden tar barna med seg 10 kroner hver som går til fadderbarnet vårt og landsbyen de bor i. Brannvern i uke Foreldresamtale Bambini Fotografering i Planleggingsdag barnehagen Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen. Han blir så doven og så lat og veldig tjukk i magen. Men den som spiser gulerøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær, kålrot og persille. Han blir sånn passe mett i magen, glad og lystig hele dagen og så lett i bena at han ikke kan stå stille.

7 fredag lørdag søndag OKTOBER 2010 Oktober forbinder vi med høst og FN-dagen. Dette ønsker vi å kombinere med en fest på Sangereid Grendehus. Der selger vi mat, kaker, ting vi har laget og lodd! Alle inntektene går til våre fadderbarn. mandag tirsdag onsdag torsdag Foreldresamtale Villaen Innsamling fadderbarn Foreldresamtale Villaen Foreldresamtale Låven Brannvernskurs for Kristian 5 år (låven) FN-dagen personalet Foreldresamtale Låven Henny 2 år (bambini) Markering FN-dagen på Sangereid Som søsken av jorden, Bror Sol, Søster Vind, står du og jeg sammen med kinn imot kinn. Jeg tar dine hender som rekkes mot meg, du ser mine øyne som smiler mot deg. Mange barn rundt samme bord, mange barn på samme jord, det er vi, det er vi, morgendagens søsken. Mange øyne som kan se, mange munner som kan le, det er vi, det er vi, morgendagens søsken. Mange føtter som kan gå, dit hvor hjelpen trenges nå, det er vi, det er vi, morgendagens søsken. Mange hender vendt mot dem som har mistet sine hjem, det er vi, det er vi, morgendagens søsken. Mange tunger som kan si ord som gjør deg glad og fri, det er vi, det er vi, morgendagens søsken.

8 En er en og to er to Vi hopper i vann, vi triller i sand Zikk zakk, det drypper fra tak Tikk takk, det regner i dag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Innsamling fadderbarn Henrik 4 år (låven) Linnea 4 år (låven) Sara Sofie 3 år (villa) Eirik 3 år (villa) Silke+Stella 6 år (villa) Idun 5 år (låven) NOVEMBER 2010 Vi snakker om trafikksikkerhet og bruk av refleks. Vi blir kjent med Tarkus, et beltedyr. Vi ønsker å ha god tid til juleforberedelser, så vi starter denne måneden. Vi sender julekort og tegninger til fadderbarna.

9 onsdag torsdag fredag lørdag søndag DESEMBER 2010 mandag tirsdag Røykvarslerens dag. Husk Grøtfest for alle barna å bytte batteri hjemme! Tema: Lucia Innsamling fadderbarn Nå handler det om å telle ned og forberede seg til jul. Gjennom julekalender og forskjellige innfallsvinkler får barna vite hvorfor vi feirer jul og forskjellige tradisjoner vi har i forbindelse med jul. Eldar og Vanja oppfordrer alle barna til å sjekke om batteriene i brannvarsleren virker hjemme Luciafest på eteateret Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften Kristoffer 4 år (villa) Svart senker natten seg, i stall og stue. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus, stiger med tente lys, Santa Lucia, Santa Lucia. Natten er mørk og stum, med ett det suser. I alle tyste rom, som vinger bruser. Se, på vår terskel står, hvitkledd med lys i hår, Santa Lucia, Santa Lucia. Mørke skal flykte snart, fra fjordens daler. Slik hun et underfullt, ord til oss taler. Dagen skal atter ny, stige av røde sky, Santa Lucia, Santa Lucia.

10 lørdag søndag Nyttårsdag JANUAR 2011 Et kalenderår er over og et nytt er på gang. Vi bruker litt av den første måneden i året på brannvernsopplæring. Vi har lært og lærer fortsatt mye av Eldar og Vanja om det som skjer rundt dem. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Innsamling fadderbarn Theo 2 år (bambini) Tema: Eldar og Vanja Leon 4 år (villa) Nora 5 år (låven) Planleggingsdag Ane 3 år (bambini) 31 Det snør, det snør, tiddeli bom. Det er det det gjør, tiddeli bom. Nå snør det mye mer enn før, tiddeli bom og huttemei tu. Så kaldt det er, tiddeli bom. Jeg kjenner det her, tiddeli bom. Jeg kjenner det på mine tær, tiddeli bom og huttemei tu.

11 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Alva 6 år (villa) Sigrid Liora 2 år (bambini) 28 Skolens vinterferie Foreldresamtaler Villaen Innsamling fadderbarn Samefolkets Tema: Samer dag. Lilly P. 6 år (villa) Snøkrystaller Snø som faller Snø på trærne Snø på knærne Snø på bakken Au! Snøball midt i nakken FEBRUAR 2011 I februar markeres samenes dag. I den forbindelse skal vi prøve å bli litt bedre kjent med hvordan og hvor samene lever. Vi skal sende bursdagskort til våre fadderbarn Ahlam og Pendo som har bursdag i mars, slik at det kommer frem til Marocco og Tanzania i tide!

12 tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag MARS 2011 Karneval og fastelavn kommer i begynnelsen av mars. Dette forbereder vi oss på og markerer i barnehagen. Det blir satt opp foreldresamtaler og foreldremøte denne måneden. Tidspunkt for foreldremøte kommer senere. mandag Innsamling fadderbarn Pendo - Låvens Karneval Fastelavn fadderbarn har bursdag Fritjof 5 år (låven) Foreldresamtaler Villaen Foreldresamtaler Bambini Barnehagedagen Planleggingsdag Foreldresamtaler Bambini Selma 4 år (låven) Ahlam - Villaens fadderbarn har bursdag Lars 4 år (låven) Foreldresamtaler Låven Hokus og pokus, hei filiokus Troll nedi esken, sover du? Nå skal vi trolle, kaffe og bolle Hei filiokus, kom frem, tjo hei!

13 fredag lørdag søndag APRIL 2011 Det spirer og gror og våren er kommet. Vi forbereder oss til å stelle i hagen og grønnsakshagen. Alle skal så hvert sitt solsikkefrø. I april skal Bambimi sende bursdagskort til Steven, vårt fadderbarn fra Malawi. Han har bursdag i mai. mandag tirsdag onsdag torsdag Innsamling fadderbarn Mira 4 år (villa) Christian Foreldresamtaler Låven 4 år (villa) Kristoffer 2 år (bambini) Eldar og Vanja Eirik 4 år (låven) Brannøvelse på Villaen Palmesøndag - forberedelse til Brannøvelse på Låven Nå er det slutt på bålbrenning brannøvelse og på Bambini på tur! Barnehagen stenger Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag påskedag Mina 5 år (villa) Tobias 6 år (villa) Dugnad Tiril Sofie 3 år (bambini) Dugnad Hysj, kan du høre gresset gro? Hysj, kan du høre en meitemark som lo? Hysj, kan du høre en maur gå forbi? Da skal du vinke med hånden og si: Hei alle insekter, alle små dyr. Dere som kryper og kravler og kryr. Jeg er et menneske og jeg er snill. Bli i min hage så lenge du vil!

14 søndag MAI 2011 I mai har vi den norske najonaldagen som vi lader opp til med fest i barnehagen for alle barna. Vi fortsetter med temaet det spirer og gror. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag Fest og leker i barnehagen Grunnlovsdag Martine 3 år for alle barna Viktoria 2 år (bambini) 01 Arbeidernes dag Innsamling fadderbarn Lasse 2 år (bambini) Dugnad Steven - Dugnad Frigjøringsdag Bambini sitt fadderbarne Saga 2 år har bursdag i morgen (bambini) Uanmeldt brannøvelse denne uken Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag en sommerkveld ved fjord og fossevell. Fra eng og mo med furutrær, fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær. Møter du landet i trefarvet drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. Se en hvitstammet bjørk oppi heien, rammer stripen av blåklokker inn mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i vind. Ja så hvitt som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått, og det blå ga sin farve til breen, det er Norge i rødt hvitt og blått.

15 onsdag torsdag fredag lørdag søndag Innsamling fadderbarn Kr. Himmelfart Planleggingsdag JUNI 2011 Nå nærmer ferien seg og det blir avslutning for førskolebarn og sommerfest med familie. Vi starter måneden med planleggingsdag i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. mandag tirsdag Sommerfest i barnehagen Overnatting i barnahagen 1. pinsedag (førskolebarn) pinsedag Filip 3 år (bambini) Olli-August 4 år (villa) Ole 6 år (låven) Sebastian John 4 år (villa) Sebastian 6 år (villa) Sigrid 3 år (bambini) Julie 5 år (villa) Sommer kommer, sommer kommer, sol og regn og latter og sang. Sol og regn og latter hahaha, latter, sol og sang!

16 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Siste barnehagedag Eliza 4 år før ferien (låven) Emilie 4 år (villa) JULI 2011 Barnehagen holder stengt fra juli. Vi starter opp igjen tirsdag 2. august, da vi har planleggingsdag på mandagen. God sommer! Sola er god, sola er toppen. Sola er varm og den bruner på kroppen. Sola som skinner hver morgen for meg. Sola i Lillesand er best syntes jeg!

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Jeg fant jeg fant! Periodeplan for Helan

Jeg fant jeg fant! Periodeplan for Helan Jeg fant jeg fant! Periodeplan for Helan April til juni 2014 Mål for perioden: I de neste månedene skal vi jobbe med fagområdet natur miljø og teknikk. Vi vil gi barna gode opplevelser i naturen. Naturen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Uke nr 36 (5-9.9) Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Mandag Tirsdag

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015 Rognbudalen barnehager Bygg Rognbudalen BJØRKAS VÅRPLANER I vår kommer vi å jobbe med noen eventyr som barna skal få lov å være med å dramatisere på enkel måte. Vi skal også jobbe

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskapene,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR FURUA. (Skinnvotten) VÅREN 2015. (Gullhår og de tre bjørner)

HALVÅRSPLAN FOR FURUA. (Skinnvotten) VÅREN 2015. (Gullhår og de tre bjørner) HALVÅRSPLAN FOR FURUA (Skinnvotten) VÅREN 2015 (Gullhår og de tre bjørner) Furua; En kilde til trivsel og vekst Nå er vi inne i vårhalvåret på Furua. Barna vokser og søker nye utfordringer, både innenfor

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer