Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bra nok? Egnede lokaler til kultur"

Transkript

1 Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side 58 Vi har besøkt et mangfold av lokaler Side 60 Sentrale organisasjoner og prosjekter Side 62 Bra nok? Egnede lokaler til kultur

2 Foto: Ingvild Festervoll Melien Grafisk utforming: unniform

3 Opplevelser det er nesten umulig å sette ord på. Musikk, teater, dans det er på en måte et annet språk. Folk skjønner ikke hva jeg snakker om før de selv har opplevd og erfart og da er det ikke alltid nødvendig med så mange ord. Det er på en måte en taus kunnskap som du har eller ikke har. Det å få være aktiv selv er det aller største. Har du først opplevd deltakelsens ekstase, er ikke tilhører- eller tilskuerplassen god nok lenger. Og denne ekstasen har mange elementer, fra det å spille, synge eller danse sammen med andre til det å øve inn et nytt stykke og etter 50 gjennomspillinger stadig finne nye sider og nye uttrykksmåter. (Sitat fra en aktiv kulturutøver)

4 Forord Hvor skal vi være? er det mest grunnleggende spørsmålet for lokalt kulturliv i dag. Liten plass, dårlig akustikk, uegnede gulv, farlige scener, manglende lagerplass, vanskelig tilgjengelighet og støy er gjennomgående problem stillinger. Hvorfor er dette helt vanlige utfordringer for kulturlivet dersom det bygges så alt for mange nye kulturhus? Kjernespørsmålet er: Hva er egnede lokaler? Vi snakker ikke om gode eller dårlige lokaler, men om egnede lokaler til konkrete aktiviteter. Vi snakker om egnede lokaler for hele bredden av det mangfoldige kulturlivet; aktivitetslokaler, øvingslokaler, framføringslokaler, visningslokaler, lager, møteplasser og mye mer. Skal barn og unge få mulighet for utvikling av egne talenter, få oppleve positive tilbakemeldinger, utvikle og oppleve mestring, så må de ha steder å være, å lære og formidle. Skal barn få støtte og hjelp i egen utvikling trengs det kompetente hjelpere, engasjerte voksne, gode pedagoger og dedikerte tilretteleggere. Skal vi ha profesjonelle hjelpere, pedagoger og tilretteleggere må det finnes egnede utdannings- og utviklingsmuligheter, og relevante arbeidsplasser. Skal det finnes relevante arbeidsplasser må vi ha virksomheter, organisasjoner og rom for freelancearbeidere. Skal alt dette fungere i en helhet må det være egnede lokaler for alle i hele bredden av kulturlivet. Vi trenger både stort og smått og nytt og gammelt og brukt som opprustes til dagens bygningsmessige standard og teknologi. Debatten og løsningene må ta utgangspunkt i kulturlivets faktiske behov. Det er i lokalsamfunnet, i den enkelte kommune, kulturlivet leves. Norsk kulturforum har besøkt ulike lokaler som brukes til kultur, tatt bilder, snakket med dem som har ansvar for huset, hørt om aktiviteter og fått et godt innblikk i hvilke utfordringer og muligheter som finnes lokalt. Publikasjonen tar utgangspunkt i de faktiske forhold, og viser gjennom bilder og tekst både bredden av lokaler som brukes, men også utfordringer vi ikke alltid tenker på og innsats som ikke alltid synes. Vi har møtt mange ildsjeler og entusiaster fra både offentlig, frivillig og privat sektor. Takk til alle dem som har tatt seg tid til å vise oss rundt og fortelle om hus, lokaler, utfordringer, planer og frustrasjoner. Uten dem hadde det ikke blitt noen publikasjon. Liste over stedene vi har besøkt finner dere bakerst i publikasjonen. Vi håper både politikere, byråkrater, frivillige, kunstnere og kulturarbeidere finner nyttig informasjon og interessante innfallsvinkler for eget arbeid. Oslo, mai 2015 Per Aimar Carlsen Styreleder Åse V. Festervoll Generalsekretær

5

6 06 // Bra Nok? Bra nok? Det gir lite mening å snakke om gode og dårlige lokaler for kultur. Kulturlivets behov for lokaler er mangfoldig. Det handler om å ha egnede lokaler til konkrete aktiviteter. Egnede lokaler er den viktigste rammebetingelsen for all kulturaktivitet. Kulturlivet bruker de lokalene som finnes selv om de ikke alltid er egnet. Skolelokaler er viktig for mange, både aulaer, gymsaler, klasserom og spesialrom brukes svært mye. Idrettsarenaer, idrettshaller og flerbrukshaller er også mye brukt. Kirker, samfunnshus og hele bredden av organisasjonseide hus kommer også høyt på listen. I tillegg brukes barnehager, eldresentre, nedlagte industrilokaler og selvfølgelig kulturhus der disse finnes. Kulturskoler, bibliotek og museer, er i seg selv institusjoner med egne krav til utforming av formidlingsrom, bruksrom, aktivitetsrom, lager mm. debatten om kulturhus har de siste årene i stor grad konsentrert seg om de store nye husene som er bygget i et fåtall av landets kommuner. Begrepet kulturhus er med på å ta oppmerksomheten bort fra hverdagens utfordringer i lokalt kulturliv, der både profesjonelle og amatører, på tvers av kulturuttrykk og aktivitetsnivå, sliter med å finne egnede lokaler for innøving, utøving, produksjon, formidling, møter, lager med mer. Om vi bygger kulturhus er det viktig at aktiviteter som egner seg for samlokalisering er de som blir hovedbrukerne av huset. det er vanskelig å snakke om egnede hus fordi det her vil være ulike enkeltrom som

7 skal tilfredsstille forskjellige brukeres behov. Det finnes i dag for mange hus som skal dekke for mange ulike behov uten at en har sett på hvilke bruk som faktisk kan dekkes i samme lokale. Det er derfor ikke alltid verken lurt eller nødvendig at flest mulig skal samlokaliseres i ett hus. det er behov for bedre oversikt over lokaler som brukes til kultur, hvem som bruker dem, og hva de brukes til. Det er videre behov for vurderinger om hva som kan samlokaliseres og hvordan; en samordnet systematisert framstilling over aktiviteter, behov og kravspesifikasjoner. Slike oversikter vil gi grunnlag for helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling. Det kan vise seg å være billigere og bedre for både samfunnet og kulturlivet å satse på flere ulike lokaler. God kartlegging vil avdekke hva som kan gjøres med eksiste rende bygninger før en eventuelt starter arbeidet med nye bygg. Bygg for helheten der det er naturlig, men del opp der dette er enklere og billigere. Hver kommune må finne sine løsninger. det rapporteres om stor underdekning av egnede lokaler for hele bredden av kulturlivets aktiviteter. Norsk musikkråds undersøkelser viser at nærmere 90% av lokalene som brukes til musikk i dag, ikke er egnet til formålet. Samtidig ser vi at lokaler som tidligere har vært brukt til både øving, produksjon og framføring forsvinner. Norsk musikkråd har beregnet at det frivillige musikklivet alene har behov for over lokaler, med aktivitet hver uke. Erfaringer fra kulturlivet i de større byene tyder på at kulturaktiviteter blir skjøvet ut av sentrum til fordel for boliger og kontorer. Men vi trenger egnede lokaler både i og utenfor bykjernen. Å eie eller å leie? De fleste kulturaktiviteter leier lokaler. For noen aktiviteter går dette helt greit, mens for andre som trenger langsiktige avtaler og fast tilgang til lokalene kan det by på problemer. Gode langtidskontrakter for kulturlivet bør erfaringsmessig være på minst 10 år med mulighet for nye 10 år. Noen har oppnådd langtidsleie på 20 år. Men selv de som har slike leiekontrakter kan møte problemer når huset skifter eier og boligutleie synes å gi mer avkastning. hvem som eier og hvem som leier varierer. Offentlige lokaler leies ut til både kunstnere, kulturarbeidere og organisasjoner. Skolene er viktige lokaler i denne sammenheng. Her finner vi et bredt spekter av aktiviteter som har sine øvinger og møter noen timer en eller to ganger i uken. Men vi finner også lag og foreninger som er avhengig av langtids leieavtale. Det er ikke alt som kan flyttes ut og inn hver uke. Tungt utstyr eller behovet for fast plassering av utstyr vanskeliggjør dette.

8 08 // Bra Nok? det er private aktører som leier lokaler av private eiere. Her finner vi musikere og kunstnere som er avhengige av å ha langtidsleie for å kunne ha eget utstyr stående over tid og med tilgang hver dag eller flere ganger i uken. Det er gjennomgående en hovedleietaker som koordinerer eller framleier lokalene til musikere, kunstnere, fotografer mfl. det er offentlige aktører som leier lokaler og/eller grunnen av private eiere. Her finner vi kulturhus med langtidsleie der kommunen står for driften. med andre ord. Det er mye samhandling på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor der premissene like ofte legges av private som offentlige aktører. Skolen som lokalt kulturhus For musikklivet står skolene for kanskje 80% av lokalene som brukes. Men også andre deler av det lokale kulturlivet har skolene som sin viktigste møteplass og opplæringsarena på kveldstid. Dessverre blir kulturlivets behov for øving, framføring, møter og lager ofte glemt når nye skoler planlegges og bygges. Det finnes mange fortellinger om korps, kor og orkestre som har mistet enten lagerplass eller øvingslokale eller begge deler. skolen sees ofte på som et lokalt kulturhus, og har i mange lokalsamfunn denne funksjonen selv om dette ikke opprinnelig var planlagt. Dette må tas med i planleggingen før nye skoler bygges eller eksisterende bygges om. Det finnes gode eksempler på hvordan kultur og skole kan samlokaliseres og arbeide sammen, der skolen er planlagt og bygget for å være et samlingspunkt for bydelen også utover skoletid. Det kan være flerbrukshall, kultursal, kombinasjonsbibliotek, lokaler for kulturskolen, lager og møtearealer. Men selv med slike løsninger kreves det innsats for å lykkes i å knytte sammen offentlig, frivillig og privat virksomhet. Det kreves samarbeid på tvers av sektorer og interesser, og evne og vilje hos alle til fleksibilitet og nytenkning i tråd med skiftende ønsker, behov og trender. Og det trengs friske midler til å drifte aktiviteter og tilbud. Organisasjonseide hus Mot slutten av 1800-tallet vokste det fram flere folkelige bevegelser. Mange av disse bygde egne hus, bedehus, folkets hus, ungdomshus, samfunnshus og andre forsamlingslokaler. Mange skolehus stammer også fra denne tiden. historien om disse husene er ofte også en historie om tilhørighet, ildsjeler, dugnadsånd og samfunnsengasjement. I lagsblader og annen dokumentasjon finner vi ikke bare historien om det enkelte lokalsamfunn og huset, men også om den generelle samfunnsutviklingen helt tilbake til 1870-tallet. folkedans, folkemusikk, sang og kunnskapsdeling har hatt sin vekst og utvikling i slike lokaler. Aktivitetene har endret seg over tid i tråd med lokalbefolkningens ønsker og behov. Hus ble og blir brukt i forbindelse med merkedager som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det har vært og er fester rundt

9 Bra Nok? // 09 høytider som jul, påske og midtsommer. Det har vært og er møteplass for ulike kultur- og idrettsaktiviteter og noen av husene har også tidligere vært brukt som skolelokale. å få sitt eget hus når det ikke finnes felles lokaler gjør huset til et viktig samlingssted for hele lokalsamfunnet. Når aktivitet og samhold utvikles og opprettholdes over tid er huset med på å binde generasjonene sammen, videreføre felles historie og utvikle lokalsamfunnet med nye tilbud og aktiviteter i tråd med befolkningens ønsker og behov. Etter hvert som kvalitetskravene øker, blir konkurransen med mer moderne lokaler problematisk. Men god dialog og samarbeid på tvers av offentlig, frivillig og privat aktivitet har gitt nytt liv og nye oppgaver til flere av de organisasjonseide husene. Likevel er det for mange av disse husene som nå forfaller. Vi er derfor i ferd med å miste viktige kulturminner som kan fortelle historien om folkelig engasjement og samfunnsutvikling. for husene som er i bruk er det ikke mulig å skille offentlig, frivillig og privat aktivitet. Finansiering av opp-pussing og rehabilitering er ofte et spleiselag mellom offentlig støtte fra kommune og fylkeskommune, privat støtte fra ulike stiftelser og fond og de frivillige selv som legger ned mye dugnadsarbeid i planer, gjennomføring og aktivitet. Utfordringen ligger ofte i at initiativet ligger hos de organisasjonseide husene. Det koster like mye å bygge om og rehabilitere organisasjonseide hus som det er for offentlige og private hus. Arbeidet med å skaffe penger, forstå regelverket, ha dialog med støttespillere, utføre arbeidet og sikre videre drift gjøres på fritiden av lokale ildsjeler. Uten disse ildsjelene vil viktige møteplasser i levende lokalsamfunn forsvinne. Utfordringene som trer fram etter å ha besøkt 26 ulike hus og et enda større antall rom er: Vi trenger bedre oversikt over hvilke lokaler som finnes og hvem som bruker dem Vi trenger bedre oversikt over kulturlivets faktiske behov for egnede lokaler Vi trenger vilje til satsing og en samlet plan for videre arbeid

10 Formidlingsarenaer

11

12

13 Formidlingsarenaer // 13 :: Nye kulturhus er oftest formidlingsarenaer bygget for å gi publikum kvalitativt gode opplevelser, og er de fleste steder både etterspurt og godt mottatt. Men det er ikke mulig å ha en enkelt sal som egner seg like godt for kor, korps, klassisk gitar, band, film, teater, dans, kino, utstilling, konferanser mm. I flere av de nye byggene satses det på gode øvings- og aktivitetslokaler. Men kulturlivet selv rapporterer fremdeles om manglende lokaler for både innøving, utøving, produksjon, formidling, lager og møteplasser med mer. God akustikk

14 14 // FORMIDLINGSARENAER :: Flere av de nye kulturhusene er multiarenaer med samlokalisering av bibliotek, kulturskole, øvingsrom, kultursaler, kino, frivilligsentral m.m. Byggene blir forholdsvis store og synlige, men ikke så dyre som mange tror når en ser investering, drift og tilbud under ett. Det skapes åpne og inkluderende møteplasser med et mangfold av kulturtilbud. Der de kartlegger kulturlivets behov i nært samarbeid med brukerne, og planlegger huset ut fra dette, representerer det et tidsskille i lokalsamfunnet. Det bidrar til kvalitetsheving og kompetanse heving og en ny tid for hele kulturlivet. Andre steder der bestillerkompetansen ikke er like god, finner vi dessverre nybygg som ikke har svart til forventningene.

15 Formidlingsarenaer // 15 :: Det danses i mange lokaler, men for det meste er dette lavterskelrom som ikke har egnede dansegulv. Et godt danse - gulv krever tilpasning til hvilken type dans det er snakk om. Det må være riktig svikt i gulvet. Harde gulv ødelegger knær og ledd. Steinharde gulv på skolene er ikke godt for verken barn eller voksne, amatører eller profesjonelle. Danselokaler utformet etter gitte kravspesifikasjoner for dans er gode for alle. Godt Dansegulv

16 Film litteratur opplæring

17 Formidlingsarenaer // 17

18 18 // FORMIDLINGSARENAER Allsidig formidlingslokale

19 Formidlingsarenaer // 19

20

21 Festivalarena Formidlingsarenaer // 21

22 Aktivitetslokaler

23

24

25 Aktivitetslokaler // 25 :: Kulturopplæring foregår i mange ulike lokaler, noen egnet, de fleste ikke. Vanlige klasserom er brukt av mange, gymsalen, møterom, ganger og kott.

26 26 // Aktivitetslokaler Fleksible løsninger :: I rammene for framtidens bibliotek legges det opp til at også biblio tekene skal være kulturhus, en flerbruks arena for kunnskap, kompetanse og kulturopplevelser for alle. Dette er flott. Men med noen få og svært gode unntak er biblioteklokalene lite egnet for de aktivitetene og oppgavene de nå skal romme.

27 Aktivitetslokaler // 27 :: Mange barn og unge danser i dag i lokaler som over tid kan gi både muskel- og skjelettskader. :: Museer, frivillige kulturorganisasjoner og enkeltpersoner gjør et stort arbeid for å videreføre kulturarven gjennom både aktivitet og formidling. Museer, arkiv og bibliotek har samlinger og dokumentasjon for livet i norske lokalsamfunn langt tilbake. Dessverre er det altfor få moderne lokaler med rom for bevaring, restaurering, formidling mm. Kulturhåndverkene våre trenger husflidslagene og andre som tilbyr kurs og opplæring og gjennom dette formidler viktige kulturtradisjoner gjennom handlingsbåren kunnskap. Også her er egnede opplæringslokaler et problem for mange.

28 28 // Aktivitetslokaler

29 :: Uten hus som dette ville mye av det lokale fellesskapet forsvinne og viktige aktiviteter bli lagt ned.

30 30 // Aktivitetslokaler Gode rammer for ungdomsaktivitet

31 Aktivitetslokaler // 31 :: Mange kunstnere og kulturarbeidere strever i dag med å finne egnede produksjonslokaler, steder der de kan ha utstyr stående, utvikle og planlegge over tid uten å måtte rydde ned hver dag for å rigge opp neste morgen. Dette gjelder mange forskjellige aktiviteter fra musikk og dans til kunst og foto. Det finnes få egnede lokaler, de fleste er dyre og det kan være vanskelig å få støtte til denne delen av et kunstnerisk prosjekt.

32 32 // Aktivitetslokaler :: Vi har alle en opplevelse av rommene vi bruker til kultur, men vi reflekterer lite over egnet heten. Men såvel for utøvere og et eventuelt publikum vil tilpasset akustikk være helt avgjørende både for musikk, teater eller tale. Det handler om formen på rommet, volumet i rommet, etterklang, bakgrunnsstøy mm.

33 Aktivitetslokaler // 33 :: I 2014 kom det en egen nasjonal standard for lokaler som brukes til musikk. Denne standarden synliggjør hvorfor det er vanskelig å bygge gode flerbruksanlegg der en sal skal brukes til alt. Det ender ofte med fordyrende arbeid og utstyr i etterkant, og misnøye hos sentrale brukergrupper. Akustikk er problematisk i formidlings-, øvings- og produksjonslokaler. Selv om akustikk i hovedsak knyttes til musikk og scenekunst, er det også relevant for all annen kulturvirksomhet der lyd er viktig, være seg møter, basarer, danseforestillinger eller annet. :: Det skilles mellom lydsvake akustiske grupper, lydsterke akustiske grupper og forsterket musikk. Det betyr at rommene korene bruker ikke uten videre kan brukes for korps eller band. Tale og kino har også egne krav.

34

35 Aktivitetslokaler // 35

36 Skole

37

38

39 Skole // 39 :: Skolen har lenge fungert som lokale kulturhus i nærmiljøet. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge for denne typen sambruk. Men det trengs god tilrettelegging av begge parter knyttet til både tilgjengelighet, samarbeid og gjensidig forståelse for hverandres utfordringer. Det frivillig kulturlivet opplever altfor ofte å møte stengte dører og rigide rammer. «Vi har alt utstyret vårt på et sted. Vi bærer det med oss på bussen tre ganger i uken.» Kulturskolelærer

40 40 // Skole :: Ansatte vernes i teorien av arbeidsmiljøloven. Det kan imidlertid synes som kulturarbeidere av og til faller utenfor denne. Når kulturskolelærere rapporterer om rom som males og vaskes mens de underviser, eller at de må ta til takke med en plass på gangen fordi rommet de skulle bruke er opptatt, er det noe som ikke stemmer. Det er også noe som er galt når danselærere må ha all sin undervisning på gulv som ikke er egnet for dans. Dette gir skader over tid. Og gymsaler med så dårlig akustikk at lærerne blir syke av å undervise der, rammer lærere og andre innenfor både idrett og kultur når slike saler brukes. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for de som driver sin frivillige kulturaktivitet i de samme rommene. Men når korpsmedlemmer slutter i korpset fordi de får hodepine av den dårlige akustikken i rommet, er det sterke indikasjoner om at arbeidsmiljøet ikke er godt nok. Det samme gjelder når unge jenter kommer til legen med muskel og skjelettskader etter å ha danset ballett på altfor harde gulv.

41 Skolen som kulturarena Skole // 41

42 Lager

43

44 Stort Lagerbehov

45 Lager // 45

46 46 // Lager :: Magasiner og lager er et stort problem for hele kulturlivet fra museenes behov for spesialmagasiner for å ta vare på kulturarven vår, bibliotekene som trenger plass til bøker og annet som ikke står i hyllene, skolekorps som trenger lager for store instrumenter og annet utstyr, teatergrupper som trenger lager for kostymer, rekvisitter og kulisser, kulturhuset som trenger flygelgarasje eller husflidslaget som trenger plass til vever, dreiebenker og mye mer. Noen leier lagerplass i andre lokaler og må hente og bringe når det skal brukes. Noen har lagerplass der de er, langs vegger, i kroker, i ledige hyller eller under trappen. Uansett behovet er svært stort og øker når tilgjengelige lokaler forsvinner, fornyes eller endrer bruksområde.

47 All ledig plass nyttes Lager // 47

48 48 // Lager

49 Lager // 49

50

51 Kjekt å ha

52 Fleksible Lokaler

53 Kjekt å ha // 53

54 54 // Kjekt å ha Greenroom

55 Kjekt å ha // 55 :: Mange organisasjonseide hus har kjøkken. Noen gamle, noen rehabiliterte og noen nye. Gode kjøkken sammen med egnede serveringssteder og sitteplasser gjør husene bruksvennlige for et bredt spekter av ulike arrangement i lokalsamfunnet. Når kjøkken rustes opp følger gjerne også nye toaletter og garderobefasiliteter der dette er mulig. Eiere av hus fra begynnelsen av 1900-tallet er opptatt av å bevare det gamle samtidig som huset oppgraderes til dagens standarder. Dette kan være både utfordrende og dyrt.

56 56 // Kjekt å ha Kantine Foajé

57 Kjekt å ha // 57

58 58 // Etterord Etterord Utfordringer og problemstillinger. Vi mangler i dag et nasjonalt og helhetlig fokus på og problematisering av behovet for kultur - arenaer til ulike kulturaktiviteter og -tiltak. Den lokale kulturvirksomheten blir svært mange steder hemmet av mangelen på hensiktsmessige lokaler. Lokalene er skjelettet som kulturlivet henges på og bygges rundt. Kulturarenaer utgjør en viktig del av infrastrukturen for kulturlivet. Det er ikke mulig å se problematikken rundt egnede lokaler for kultur uten overordnede og langsiktige strategier for lokalt kulturliv generelt. Kulturlivets behov for lokaler er vanskelig å dokumentere fordi vi mangler rutiner for kartlegging. Kulturlivet selv, både profesjonelle og amatører, rapporterer om manglende lokaler for innøving, utøving, formidling og lager for hele bredden av kulturaktiviteter i de aller fleste kommunene. Det er svært viktig at kulturarenaene i den enkelte kommune sees i sammenheng uavhengig av om de er eid av det offentlige, av organisasjonene eller private. Det er viktig å kartlegge både lokaler og bruk og se på hva som kan gjøres med eksisterende bygninger før en starter arbeidet med nye bygg. Det kan vise seg å være billigere å satse på flere ulike lokaler. Bygg for helheten der det er naturlig, men del opp der dette er enklere og billigere. Det kan være god samfunnsøkonomi å planlegge for sambruk mellom skole og kultur, men dette krever kartlegging av egnethet og behov og gode systemer for tilgang og bruk. For skoleutbygging og rehabilitering bør skolenes potensiale som kulturlokale vurderes og tas hensyn til fra starten av planleggingen. Svært mange aktiviteter har spesielle behov og egne kravspesifikasjoner. Det er komplisert hver for seg, og krever helhetstenkning og god planlegging i flerbrukshus. Moderne kulturhus er svært kompliserte bygg som krever god planlegging. Kunnskap og erfaring må anerkjennes på tvers av offentlige, frivillige og private strukturer. Det er viktig at tilgjengelige støtteordninger synliggjøres på en oversiktlig måte og at regler og rammer formidles i et språk alle kan forstå. Arbeidsmiljøet for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere må tas på alvor og legges til grunn når en skal velge hva som er egnede lokaler for ulike aktiviteter. Godt arbeidsmiljø for de profesjonelle er også gode rammer for frivillige kulturutøvere. Kunnskap om hva som er egnede lokaler og hvordan man oppnår dette må være tilgjengelig både nasjonalt, regionalt og lokalt.

59

60 60 // Vi har besøkt et mangfold av lokaler Vi har besøkt et mangfold av lokaler I denne publikasjonen har vi gjennom bilder og tekst vist lokaler og arenaer kulturlivet bruker. Vi har besøkt ulike lokaler i Østlandsområdet, Bergen, Bodø og Sogn og Fjordane. Vi har forsøkt å finne de gode eksemplene på hva som brukes, både de storslåtte og vellykkede nybyggene og de mer hverdagslige lokalene. Mange steder har hverdagskulturen tilgang til nye og flotte lokaler, men det er ikke alltid der vi møtes, øver, deler kunnskap, produserer, utforsker eller har lagerplass. I tillegg er det tatt med bilder fra nominerte kommuner til prisen Norges kulturkommune i 2011 og Disse kommunene er presentert i publikasjonen Godt lokalt kulturarbeid. Det kan være vanskelig å plassere lokalene innenfor en offentlig, frivillig eller privat ramme ettersom både tomteeier, huseier, leietaker, driftsansvarlig går på kryss og tvers av disse strukturene. Vi har organisert listen under etter hvem som drifter lokalene. :: Offentlige lokaler Kulturhus med et bredt spekter av aktiviteter Bærum kulturhus, Sandvika Fana kulturhus, Bergen Kulturhus samlokalisert med skole Marikollen kultursal, Rælingen Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid Rommen skole og kultursenter, Oslo Bibliotek Stormen bibliotek, Bodø Åsane kultursenter/bibliotek, Bergen Museum Sunnfjord museum, Jølster Aktivitets-, øvings- og framføringslokaler Gymmen Scene og studio, Nordfjordeid Stovner Rockefabrikk, Oslo Trikkehallen, Oslo Ungdomshuset U82, Bergen Øvingshotellet, Oslo

61 :: Organisasjonseide og organisasjonsdrevne hus Lagshus, for et bredt spekter av aktiviteter i lokalsamfunnet Fjellvarden, Stryn Jølster samfunnshus, Jølster Leikvang, Leikanger Skogtjerna Ungsomshus, Stryn Urdabrunn, Utvik Formidlings-, aktivitets- og opplæringslokaler driftet av lag og foreninger Bergen tekniske museum Bærum husflidslag, Wøien gård Musikkbinge, Kjeller Oslo teatersenter :: Private og andre aktører Produksjons-, øve- og formidlingslokaler Bergen Kjøtt Dragsuget, Kalbakken, Oslo Stiftelse Kulturhuset USF, Bergen Kirke Kulturkirken JAKOB, Oslo

62 62 // Sentrale organisasjoner og prosjekter Sentrale organisasjoner og prosjekter :: Norsk musikkråd har gjennom mange år jobbet systematisk med egnede lokaler til musikk. Musikkrådet har de siste årene foretatt et stort antall målinger over hele landet av lokaler som brukes til musikk. Målingene viser tydelig at mesteparten av lokalene som benyttes til musikkformål i det store og hele er uegnet. Musikkrådet har sammen med Musikkens studie forbund etablert et felles utvalg for musikklokaler som kan kontaktes dersom man har spørsmål om lokaler til musikk. Norsk musikkråd har også vært pådriver i arbeidet med å få standarder for akustikk i musikklokaler. Det har ikke vært noen standard for dette før Norsk Standard i 2014 lanserte NS8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse i :: De organisasjonseide husene har de siste tiårene kommet i skyggen av kommunale kulturhus. Prosjektet Huset i bygda ble startet i 2010 som et samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane Ungdomslag og Norske kulturbygg. I forkant av dette var det gjennomført en kartlegging av organisasjonseide hus i Sogn og Fjordane der ca. 400 hus ble registrert i til sammen 26 kommuner. Dette er ungdomshus, grendehus, bydelshus, sam funnshus, bedehus, lagshus med mer. I tillegg til de organisasjonseide husene ser vi nå tendenser til at nedlagte grendeskoler får nytt liv som sosiale og kulturelle møteplasser. Prosjektet Huset i bygda ønsker å gi ildsjelene som drifter små, lokale kulturbygg nye verktøy og ny glød i arbeidet med å skape framtidsrettede kulturbygg og spennende aktiviteter. Det er viktig å skape aktivitet der folk bor. Disse husene er svært viktige for det desentraliserte kulturlivet. Det er flere andre fylker som har satt i gang, eller vurderer å sette i gang tilsvarende prosjekter. :: Musikkutstyrsordningen har som formål å sikre gode tekniske vilkår for øving og framføring av rytmisk musikk over hele landet. Ordningen er viktig for norske musikere og arrangører både amatører og profesjonelle, offentlige, frivillige og næringsdrivende. Det er en effektiv tilskuddsordning som gir konkrete resultater og mye for pengene. Ordningen bidrar til å øke kvaliteten på spillestedene, og utgjør en forskjell både for musikere, arrangører og dermed publikum. Tilskuddet fra MUO genererer kommunale, fylkeskommunale og private kulturkroner. Det kom i 2014 inn 337 søknader med en samlet søknadssum på i overkant av 106 millioner. 208 av søkerne fikk støtte med til sammen i underkant av 30 millioner. :: Rom for kultur er et prosjekt som i samarbeid med kommunene i Troms ønsker å bidra til utvikling av flere gode arenaer på alle nivå der folk bor. Det er gjennomført besøk og samtaler med politikere, kulturansatte i kommunene og frivillige organisasjoner i alle kommunene. Det har vært fokus på hvordan gamle samfunnshus kan bli funksjonelle og moderne kulturhus, hvordan forholde seg til alle kravene til scene, sikker het og egnethet, hvordan jobbe fram gode planer, hvordan samarbeide lokalt og mye mer. Prosjektet har tre innfallsvinkler, Kartlegging, kompetanseheving og pilotprosjekter. Det er flere fylkes kommuner som har startet opp eller vurderer å starte opp tilsvarende arbeid. romforkultur.tromsfylke.no :: Norsk kulturhusnettverk ble opprettet i 1994 og stiftet i 1997 for å synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Nettverket organiserer i dag over 100 svært ulike kulturhus over hele landet. Nettverket jobber med å samle inn data og kunnskap om kulturhus som tidligere ikke har vært samlet eller offentliggjort. Nettverket har bred fagkunnskap for etablering og drift av kulturhus. Medlemmene er profesjonelt drevne bygg for kulturformidling og kulturproduksjon, en lokal og regional møteplass og arena for amatører og profesjonelle utøvere av kunst og kultur aktiviteter. Avhengig av innhold kan noen av husene også betegnes som kunst-og kulturinstitusjoner med spesialkompetanse innen kulturproduksjon og formidling.

63

64 Øvre Slottsgate 2B 0157 Oslo T:

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9.

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. Gode musikklokaler eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. februar 2012 Kulturloven Forutsigbarhet

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Gode lokaler til musikk

Gode lokaler til musikk Gode lokaler til musikk eller All musikk blir bedre i egnede lokaler om «Bruk av NMRs norm» Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Landskonferanse for lokale musikkråd 17.-19. september

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler

All musikk blir bedre i egnede lokaler All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler NOKUs fagseminar Hamar kulturhus 10. juni 2014 Musikklivet trenger lokaler

Detaljer

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler LOKALER TIL MUSIKK Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Stort fokus på musikk- og kulturlokaler De siste årene stadig mer interesse for saken Snakkes

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsseminar om NS 8178, Bergen 28. oktober 2013 Kulturlivet trenger

Detaljer

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsseminar om NS 8178 Kulturlivet trenger lokaler med kvalitet Lokaler

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges frem til behandling. Vedlegg:

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune

veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune KulturutviKling veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune Veilederen tar for seg spørsmål det er naturlig å stille når en starter arbeidet med forankring av kulturlovens intensjoner

Detaljer

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT AMATØRKULTURPLANEN 2018-2027 04.10.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Amatør (fra latin amare - elske) person som driver med vitenskap, kunst, idrett og lignende uten å ha det som levevei;

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 15. november 2012 Oppsummering: Kulturutredningen 2014 er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005,

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, rapport dato: 23.05.2013 Drammens Jerns Musikkorps ble etablert

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Nybygget øvingsrom og innspillingsrom for Kontra

Detaljer

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR ROM OG LOKALER TIL MUSIKKUTØVELSE Jon G. Olsen, Arbeidsgruppe SN/K001/AG02 leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsmøter 27.-29. september,

Detaljer

BAKGRUNN NOTAT. Til Ibestad kommune Fra Jon G. Olsen Vedr Akustikkmålinger 2015 Dato

BAKGRUNN NOTAT. Til Ibestad kommune Fra Jon G. Olsen Vedr Akustikkmålinger 2015 Dato Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 www.musikk.no/akershus akershus@musikk.no NOTAT Til Ibestad kommune Fra Jon G. Olsen Vedr

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Norsk standard for akustikk i rom som skal brukes til musikk

Norsk standard for akustikk i rom som skal brukes til musikk Norsk standard for akustikk i rom som skal brukes til musikk NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Jon G. Olsen, Akershus musikkråd leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds

Detaljer

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler En lang historie Startet i midten av 90-årene, utviklet i samarbeid

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Rom til musikkundervisning på Ski ungdomsskole. NORSK

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Sak 1 NMRs krav til lokaler for øving og konserter v / Daglig leder Henrik Eurenius, Østfold Musikkråd

Sak 1 NMRs krav til lokaler for øving og konserter v / Daglig leder Henrik Eurenius, Østfold Musikkråd Medlemsmøte Fredrikstad Musikkråd 20.10.2010 Protokoll fra medlemsmøte med momenter fra paneldebatt med byens politikere Ingrid Willoch (H), Ulf Trenum (V), Kari Agerup (AP), Camilla Eidsvold (SV), Svein

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Alle skal ha tilgang til gode kulturopplevelser av høy kvalitet der de bor, og kulturlivet må ha gode og egnede fysiske rom for å kunne utfolde seg

Alle skal ha tilgang til gode kulturopplevelser av høy kvalitet der de bor, og kulturlivet må ha gode og egnede fysiske rom for å kunne utfolde seg Alle skal ha tilgang til gode kulturopplevelser av høy kvalitet der de bor, og kulturlivet må ha gode og egnede fysiske rom for å kunne utfolde seg og vokse. R o m f o r K u l t u r 2 0 1 3 2 0 1 5 Flere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 1 Formål Fylkesplan for Troms 2014-2025 er regionens felles plattform for det regionale utviklingsarbeidet i Troms. En

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess.

Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess. Byrådssak 128/17 Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess. OEJO ESARK-336-201518520-8 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å realisere kulturhus i Fyllingsdalen.

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller!

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! 12. 02. 2015 De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige hvert

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 16.10.2012 Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Huset åpnet første gang i 1995, og har

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås v/ Unni Færøvik, Martin Borrebekkensvei 16, 0584 OSLO tlf: 98 68 56 86 epost: nordre-aker@musikk.no www.musikk.no/nordre-aker Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn,

NORSK KULTURFORUI^S ' ' %. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, ^ ihowdm \\i'i' t!. fs^i.mlm,' NASJONAL KULTURPOLITIKK - LOKALE UTFORDRINGER

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Ungdomshuset i Skrova, Salen Vågan kommune i Nordland

Rapport fra Akustikk-måling Ungdomshuset i Skrova, Salen Vågan kommune i Nordland Rapport fra Akustikk-måling Ungdomshuset i Skrova, Salen Vågan kommune i Nordland Hedmark og Oppland musikkråd, 04.02.2013 Lokalet eies av ungdomslaget Vestfjord. Salen som er målt er i et påbygg som ble

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Siggerud skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Siggerud skole har blitt utvidet, renovert og fornyet.

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Gjerdrum kulturhus, Solheimstua Gjerdrum kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Gjerdrum kulturhus, Solheimstua Gjerdrum kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Gjerdrum kulturhus, Solheimstua Gjerdrum kommune i Akershus Akershus musikkråd, 06.11.2012 Gjerdrum kulturhus ble åpnet i 1995, og har 3 saler til utleie, samt en cafe. Solheimstua

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Vi er brukerne Musikklivet har et eget utvalg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/577-2 Arkiv: C40 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 23.04.2014 Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Ellingsrud kirke, Hovedrom Oslo kommune i Oslo

Rapport fra Akustikk-måling Ellingsrud kirke, Hovedrom Oslo kommune i Oslo Rapport fra Akustikk-måling Ellingsrud kirke, Hovedrom Oslo kommune i Oslo Buskerud musikkråd, 01.11.2012 Ellingsrud kirke ligger i Ellingsrud sokn i Østre Aker prosti. Den er bygget i mur og ble oppført

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Bergen Kjøtt, 2. etasje Bergen kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Bergen Kjøtt, 2. etasje Bergen kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Bergen Kjøtt, 2. etasje Bergen kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 16.10.2012 4-etasjers fabrikk for fremvisning av kunst og kultur, med øvingsstudioer og atelier/utstillingslokaler.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Å s kinoteater, Salen Å s i Åkershus

Rapport fra akustikkma ling Å s kinoteater, Salen Å s i Åkershus Rapport fra akustikkma ling Å s kinoteater, Salen Å s i Åkershus Akershus musikkråd, rapport dato: 06.02.2015 Ås kommunes kulturhus AKERSHUS MUSIKKRÅD Trondheimsveien 50 E 2007 Kjeller - Tlf 63 81 53 65

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer