Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bra nok? Egnede lokaler til kultur"

Transkript

1 Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side 58 Vi har besøkt et mangfold av lokaler Side 60 Sentrale organisasjoner og prosjekter Side 62 Bra nok? Egnede lokaler til kultur

2 Foto: Ingvild Festervoll Melien Grafisk utforming: unniform

3 Opplevelser det er nesten umulig å sette ord på. Musikk, teater, dans det er på en måte et annet språk. Folk skjønner ikke hva jeg snakker om før de selv har opplevd og erfart og da er det ikke alltid nødvendig med så mange ord. Det er på en måte en taus kunnskap som du har eller ikke har. Det å få være aktiv selv er det aller største. Har du først opplevd deltakelsens ekstase, er ikke tilhører- eller tilskuerplassen god nok lenger. Og denne ekstasen har mange elementer, fra det å spille, synge eller danse sammen med andre til det å øve inn et nytt stykke og etter 50 gjennomspillinger stadig finne nye sider og nye uttrykksmåter. (Sitat fra en aktiv kulturutøver)

4 Forord Hvor skal vi være? er det mest grunnleggende spørsmålet for lokalt kulturliv i dag. Liten plass, dårlig akustikk, uegnede gulv, farlige scener, manglende lagerplass, vanskelig tilgjengelighet og støy er gjennomgående problem stillinger. Hvorfor er dette helt vanlige utfordringer for kulturlivet dersom det bygges så alt for mange nye kulturhus? Kjernespørsmålet er: Hva er egnede lokaler? Vi snakker ikke om gode eller dårlige lokaler, men om egnede lokaler til konkrete aktiviteter. Vi snakker om egnede lokaler for hele bredden av det mangfoldige kulturlivet; aktivitetslokaler, øvingslokaler, framføringslokaler, visningslokaler, lager, møteplasser og mye mer. Skal barn og unge få mulighet for utvikling av egne talenter, få oppleve positive tilbakemeldinger, utvikle og oppleve mestring, så må de ha steder å være, å lære og formidle. Skal barn få støtte og hjelp i egen utvikling trengs det kompetente hjelpere, engasjerte voksne, gode pedagoger og dedikerte tilretteleggere. Skal vi ha profesjonelle hjelpere, pedagoger og tilretteleggere må det finnes egnede utdannings- og utviklingsmuligheter, og relevante arbeidsplasser. Skal det finnes relevante arbeidsplasser må vi ha virksomheter, organisasjoner og rom for freelancearbeidere. Skal alt dette fungere i en helhet må det være egnede lokaler for alle i hele bredden av kulturlivet. Vi trenger både stort og smått og nytt og gammelt og brukt som opprustes til dagens bygningsmessige standard og teknologi. Debatten og løsningene må ta utgangspunkt i kulturlivets faktiske behov. Det er i lokalsamfunnet, i den enkelte kommune, kulturlivet leves. Norsk kulturforum har besøkt ulike lokaler som brukes til kultur, tatt bilder, snakket med dem som har ansvar for huset, hørt om aktiviteter og fått et godt innblikk i hvilke utfordringer og muligheter som finnes lokalt. Publikasjonen tar utgangspunkt i de faktiske forhold, og viser gjennom bilder og tekst både bredden av lokaler som brukes, men også utfordringer vi ikke alltid tenker på og innsats som ikke alltid synes. Vi har møtt mange ildsjeler og entusiaster fra både offentlig, frivillig og privat sektor. Takk til alle dem som har tatt seg tid til å vise oss rundt og fortelle om hus, lokaler, utfordringer, planer og frustrasjoner. Uten dem hadde det ikke blitt noen publikasjon. Liste over stedene vi har besøkt finner dere bakerst i publikasjonen. Vi håper både politikere, byråkrater, frivillige, kunstnere og kulturarbeidere finner nyttig informasjon og interessante innfallsvinkler for eget arbeid. Oslo, mai 2015 Per Aimar Carlsen Styreleder Åse V. Festervoll Generalsekretær

5

6 06 // Bra Nok? Bra nok? Det gir lite mening å snakke om gode og dårlige lokaler for kultur. Kulturlivets behov for lokaler er mangfoldig. Det handler om å ha egnede lokaler til konkrete aktiviteter. Egnede lokaler er den viktigste rammebetingelsen for all kulturaktivitet. Kulturlivet bruker de lokalene som finnes selv om de ikke alltid er egnet. Skolelokaler er viktig for mange, både aulaer, gymsaler, klasserom og spesialrom brukes svært mye. Idrettsarenaer, idrettshaller og flerbrukshaller er også mye brukt. Kirker, samfunnshus og hele bredden av organisasjonseide hus kommer også høyt på listen. I tillegg brukes barnehager, eldresentre, nedlagte industrilokaler og selvfølgelig kulturhus der disse finnes. Kulturskoler, bibliotek og museer, er i seg selv institusjoner med egne krav til utforming av formidlingsrom, bruksrom, aktivitetsrom, lager mm. debatten om kulturhus har de siste årene i stor grad konsentrert seg om de store nye husene som er bygget i et fåtall av landets kommuner. Begrepet kulturhus er med på å ta oppmerksomheten bort fra hverdagens utfordringer i lokalt kulturliv, der både profesjonelle og amatører, på tvers av kulturuttrykk og aktivitetsnivå, sliter med å finne egnede lokaler for innøving, utøving, produksjon, formidling, møter, lager med mer. Om vi bygger kulturhus er det viktig at aktiviteter som egner seg for samlokalisering er de som blir hovedbrukerne av huset. det er vanskelig å snakke om egnede hus fordi det her vil være ulike enkeltrom som

7 skal tilfredsstille forskjellige brukeres behov. Det finnes i dag for mange hus som skal dekke for mange ulike behov uten at en har sett på hvilke bruk som faktisk kan dekkes i samme lokale. Det er derfor ikke alltid verken lurt eller nødvendig at flest mulig skal samlokaliseres i ett hus. det er behov for bedre oversikt over lokaler som brukes til kultur, hvem som bruker dem, og hva de brukes til. Det er videre behov for vurderinger om hva som kan samlokaliseres og hvordan; en samordnet systematisert framstilling over aktiviteter, behov og kravspesifikasjoner. Slike oversikter vil gi grunnlag for helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling. Det kan vise seg å være billigere og bedre for både samfunnet og kulturlivet å satse på flere ulike lokaler. God kartlegging vil avdekke hva som kan gjøres med eksiste rende bygninger før en eventuelt starter arbeidet med nye bygg. Bygg for helheten der det er naturlig, men del opp der dette er enklere og billigere. Hver kommune må finne sine løsninger. det rapporteres om stor underdekning av egnede lokaler for hele bredden av kulturlivets aktiviteter. Norsk musikkråds undersøkelser viser at nærmere 90% av lokalene som brukes til musikk i dag, ikke er egnet til formålet. Samtidig ser vi at lokaler som tidligere har vært brukt til både øving, produksjon og framføring forsvinner. Norsk musikkråd har beregnet at det frivillige musikklivet alene har behov for over lokaler, med aktivitet hver uke. Erfaringer fra kulturlivet i de større byene tyder på at kulturaktiviteter blir skjøvet ut av sentrum til fordel for boliger og kontorer. Men vi trenger egnede lokaler både i og utenfor bykjernen. Å eie eller å leie? De fleste kulturaktiviteter leier lokaler. For noen aktiviteter går dette helt greit, mens for andre som trenger langsiktige avtaler og fast tilgang til lokalene kan det by på problemer. Gode langtidskontrakter for kulturlivet bør erfaringsmessig være på minst 10 år med mulighet for nye 10 år. Noen har oppnådd langtidsleie på 20 år. Men selv de som har slike leiekontrakter kan møte problemer når huset skifter eier og boligutleie synes å gi mer avkastning. hvem som eier og hvem som leier varierer. Offentlige lokaler leies ut til både kunstnere, kulturarbeidere og organisasjoner. Skolene er viktige lokaler i denne sammenheng. Her finner vi et bredt spekter av aktiviteter som har sine øvinger og møter noen timer en eller to ganger i uken. Men vi finner også lag og foreninger som er avhengig av langtids leieavtale. Det er ikke alt som kan flyttes ut og inn hver uke. Tungt utstyr eller behovet for fast plassering av utstyr vanskeliggjør dette.

8 08 // Bra Nok? det er private aktører som leier lokaler av private eiere. Her finner vi musikere og kunstnere som er avhengige av å ha langtidsleie for å kunne ha eget utstyr stående over tid og med tilgang hver dag eller flere ganger i uken. Det er gjennomgående en hovedleietaker som koordinerer eller framleier lokalene til musikere, kunstnere, fotografer mfl. det er offentlige aktører som leier lokaler og/eller grunnen av private eiere. Her finner vi kulturhus med langtidsleie der kommunen står for driften. med andre ord. Det er mye samhandling på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor der premissene like ofte legges av private som offentlige aktører. Skolen som lokalt kulturhus For musikklivet står skolene for kanskje 80% av lokalene som brukes. Men også andre deler av det lokale kulturlivet har skolene som sin viktigste møteplass og opplæringsarena på kveldstid. Dessverre blir kulturlivets behov for øving, framføring, møter og lager ofte glemt når nye skoler planlegges og bygges. Det finnes mange fortellinger om korps, kor og orkestre som har mistet enten lagerplass eller øvingslokale eller begge deler. skolen sees ofte på som et lokalt kulturhus, og har i mange lokalsamfunn denne funksjonen selv om dette ikke opprinnelig var planlagt. Dette må tas med i planleggingen før nye skoler bygges eller eksisterende bygges om. Det finnes gode eksempler på hvordan kultur og skole kan samlokaliseres og arbeide sammen, der skolen er planlagt og bygget for å være et samlingspunkt for bydelen også utover skoletid. Det kan være flerbrukshall, kultursal, kombinasjonsbibliotek, lokaler for kulturskolen, lager og møtearealer. Men selv med slike løsninger kreves det innsats for å lykkes i å knytte sammen offentlig, frivillig og privat virksomhet. Det kreves samarbeid på tvers av sektorer og interesser, og evne og vilje hos alle til fleksibilitet og nytenkning i tråd med skiftende ønsker, behov og trender. Og det trengs friske midler til å drifte aktiviteter og tilbud. Organisasjonseide hus Mot slutten av 1800-tallet vokste det fram flere folkelige bevegelser. Mange av disse bygde egne hus, bedehus, folkets hus, ungdomshus, samfunnshus og andre forsamlingslokaler. Mange skolehus stammer også fra denne tiden. historien om disse husene er ofte også en historie om tilhørighet, ildsjeler, dugnadsånd og samfunnsengasjement. I lagsblader og annen dokumentasjon finner vi ikke bare historien om det enkelte lokalsamfunn og huset, men også om den generelle samfunnsutviklingen helt tilbake til 1870-tallet. folkedans, folkemusikk, sang og kunnskapsdeling har hatt sin vekst og utvikling i slike lokaler. Aktivitetene har endret seg over tid i tråd med lokalbefolkningens ønsker og behov. Hus ble og blir brukt i forbindelse med merkedager som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det har vært og er fester rundt

9 Bra Nok? // 09 høytider som jul, påske og midtsommer. Det har vært og er møteplass for ulike kultur- og idrettsaktiviteter og noen av husene har også tidligere vært brukt som skolelokale. å få sitt eget hus når det ikke finnes felles lokaler gjør huset til et viktig samlingssted for hele lokalsamfunnet. Når aktivitet og samhold utvikles og opprettholdes over tid er huset med på å binde generasjonene sammen, videreføre felles historie og utvikle lokalsamfunnet med nye tilbud og aktiviteter i tråd med befolkningens ønsker og behov. Etter hvert som kvalitetskravene øker, blir konkurransen med mer moderne lokaler problematisk. Men god dialog og samarbeid på tvers av offentlig, frivillig og privat aktivitet har gitt nytt liv og nye oppgaver til flere av de organisasjonseide husene. Likevel er det for mange av disse husene som nå forfaller. Vi er derfor i ferd med å miste viktige kulturminner som kan fortelle historien om folkelig engasjement og samfunnsutvikling. for husene som er i bruk er det ikke mulig å skille offentlig, frivillig og privat aktivitet. Finansiering av opp-pussing og rehabilitering er ofte et spleiselag mellom offentlig støtte fra kommune og fylkeskommune, privat støtte fra ulike stiftelser og fond og de frivillige selv som legger ned mye dugnadsarbeid i planer, gjennomføring og aktivitet. Utfordringen ligger ofte i at initiativet ligger hos de organisasjonseide husene. Det koster like mye å bygge om og rehabilitere organisasjonseide hus som det er for offentlige og private hus. Arbeidet med å skaffe penger, forstå regelverket, ha dialog med støttespillere, utføre arbeidet og sikre videre drift gjøres på fritiden av lokale ildsjeler. Uten disse ildsjelene vil viktige møteplasser i levende lokalsamfunn forsvinne. Utfordringene som trer fram etter å ha besøkt 26 ulike hus og et enda større antall rom er: Vi trenger bedre oversikt over hvilke lokaler som finnes og hvem som bruker dem Vi trenger bedre oversikt over kulturlivets faktiske behov for egnede lokaler Vi trenger vilje til satsing og en samlet plan for videre arbeid

10 Formidlingsarenaer

11

12

13 Formidlingsarenaer // 13 :: Nye kulturhus er oftest formidlingsarenaer bygget for å gi publikum kvalitativt gode opplevelser, og er de fleste steder både etterspurt og godt mottatt. Men det er ikke mulig å ha en enkelt sal som egner seg like godt for kor, korps, klassisk gitar, band, film, teater, dans, kino, utstilling, konferanser mm. I flere av de nye byggene satses det på gode øvings- og aktivitetslokaler. Men kulturlivet selv rapporterer fremdeles om manglende lokaler for både innøving, utøving, produksjon, formidling, lager og møteplasser med mer. God akustikk

14 14 // FORMIDLINGSARENAER :: Flere av de nye kulturhusene er multiarenaer med samlokalisering av bibliotek, kulturskole, øvingsrom, kultursaler, kino, frivilligsentral m.m. Byggene blir forholdsvis store og synlige, men ikke så dyre som mange tror når en ser investering, drift og tilbud under ett. Det skapes åpne og inkluderende møteplasser med et mangfold av kulturtilbud. Der de kartlegger kulturlivets behov i nært samarbeid med brukerne, og planlegger huset ut fra dette, representerer det et tidsskille i lokalsamfunnet. Det bidrar til kvalitetsheving og kompetanse heving og en ny tid for hele kulturlivet. Andre steder der bestillerkompetansen ikke er like god, finner vi dessverre nybygg som ikke har svart til forventningene.

15 Formidlingsarenaer // 15 :: Det danses i mange lokaler, men for det meste er dette lavterskelrom som ikke har egnede dansegulv. Et godt danse - gulv krever tilpasning til hvilken type dans det er snakk om. Det må være riktig svikt i gulvet. Harde gulv ødelegger knær og ledd. Steinharde gulv på skolene er ikke godt for verken barn eller voksne, amatører eller profesjonelle. Danselokaler utformet etter gitte kravspesifikasjoner for dans er gode for alle. Godt Dansegulv

16 Film litteratur opplæring

17 Formidlingsarenaer // 17

18 18 // FORMIDLINGSARENAER Allsidig formidlingslokale

19 Formidlingsarenaer // 19

20

21 Festivalarena Formidlingsarenaer // 21

22 Aktivitetslokaler

23

24

25 Aktivitetslokaler // 25 :: Kulturopplæring foregår i mange ulike lokaler, noen egnet, de fleste ikke. Vanlige klasserom er brukt av mange, gymsalen, møterom, ganger og kott.

26 26 // Aktivitetslokaler Fleksible løsninger :: I rammene for framtidens bibliotek legges det opp til at også biblio tekene skal være kulturhus, en flerbruks arena for kunnskap, kompetanse og kulturopplevelser for alle. Dette er flott. Men med noen få og svært gode unntak er biblioteklokalene lite egnet for de aktivitetene og oppgavene de nå skal romme.

27 Aktivitetslokaler // 27 :: Mange barn og unge danser i dag i lokaler som over tid kan gi både muskel- og skjelettskader. :: Museer, frivillige kulturorganisasjoner og enkeltpersoner gjør et stort arbeid for å videreføre kulturarven gjennom både aktivitet og formidling. Museer, arkiv og bibliotek har samlinger og dokumentasjon for livet i norske lokalsamfunn langt tilbake. Dessverre er det altfor få moderne lokaler med rom for bevaring, restaurering, formidling mm. Kulturhåndverkene våre trenger husflidslagene og andre som tilbyr kurs og opplæring og gjennom dette formidler viktige kulturtradisjoner gjennom handlingsbåren kunnskap. Også her er egnede opplæringslokaler et problem for mange.

28 28 // Aktivitetslokaler

29 :: Uten hus som dette ville mye av det lokale fellesskapet forsvinne og viktige aktiviteter bli lagt ned.

30 30 // Aktivitetslokaler Gode rammer for ungdomsaktivitet

31 Aktivitetslokaler // 31 :: Mange kunstnere og kulturarbeidere strever i dag med å finne egnede produksjonslokaler, steder der de kan ha utstyr stående, utvikle og planlegge over tid uten å måtte rydde ned hver dag for å rigge opp neste morgen. Dette gjelder mange forskjellige aktiviteter fra musikk og dans til kunst og foto. Det finnes få egnede lokaler, de fleste er dyre og det kan være vanskelig å få støtte til denne delen av et kunstnerisk prosjekt.

32 32 // Aktivitetslokaler :: Vi har alle en opplevelse av rommene vi bruker til kultur, men vi reflekterer lite over egnet heten. Men såvel for utøvere og et eventuelt publikum vil tilpasset akustikk være helt avgjørende både for musikk, teater eller tale. Det handler om formen på rommet, volumet i rommet, etterklang, bakgrunnsstøy mm.

33 Aktivitetslokaler // 33 :: I 2014 kom det en egen nasjonal standard for lokaler som brukes til musikk. Denne standarden synliggjør hvorfor det er vanskelig å bygge gode flerbruksanlegg der en sal skal brukes til alt. Det ender ofte med fordyrende arbeid og utstyr i etterkant, og misnøye hos sentrale brukergrupper. Akustikk er problematisk i formidlings-, øvings- og produksjonslokaler. Selv om akustikk i hovedsak knyttes til musikk og scenekunst, er det også relevant for all annen kulturvirksomhet der lyd er viktig, være seg møter, basarer, danseforestillinger eller annet. :: Det skilles mellom lydsvake akustiske grupper, lydsterke akustiske grupper og forsterket musikk. Det betyr at rommene korene bruker ikke uten videre kan brukes for korps eller band. Tale og kino har også egne krav.

34

35 Aktivitetslokaler // 35

36 Skole

37

38

39 Skole // 39 :: Skolen har lenge fungert som lokale kulturhus i nærmiljøet. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge for denne typen sambruk. Men det trengs god tilrettelegging av begge parter knyttet til både tilgjengelighet, samarbeid og gjensidig forståelse for hverandres utfordringer. Det frivillig kulturlivet opplever altfor ofte å møte stengte dører og rigide rammer. «Vi har alt utstyret vårt på et sted. Vi bærer det med oss på bussen tre ganger i uken.» Kulturskolelærer

40 40 // Skole :: Ansatte vernes i teorien av arbeidsmiljøloven. Det kan imidlertid synes som kulturarbeidere av og til faller utenfor denne. Når kulturskolelærere rapporterer om rom som males og vaskes mens de underviser, eller at de må ta til takke med en plass på gangen fordi rommet de skulle bruke er opptatt, er det noe som ikke stemmer. Det er også noe som er galt når danselærere må ha all sin undervisning på gulv som ikke er egnet for dans. Dette gir skader over tid. Og gymsaler med så dårlig akustikk at lærerne blir syke av å undervise der, rammer lærere og andre innenfor både idrett og kultur når slike saler brukes. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for de som driver sin frivillige kulturaktivitet i de samme rommene. Men når korpsmedlemmer slutter i korpset fordi de får hodepine av den dårlige akustikken i rommet, er det sterke indikasjoner om at arbeidsmiljøet ikke er godt nok. Det samme gjelder når unge jenter kommer til legen med muskel og skjelettskader etter å ha danset ballett på altfor harde gulv.

41 Skolen som kulturarena Skole // 41

42 Lager

43

44 Stort Lagerbehov

45 Lager // 45

46 46 // Lager :: Magasiner og lager er et stort problem for hele kulturlivet fra museenes behov for spesialmagasiner for å ta vare på kulturarven vår, bibliotekene som trenger plass til bøker og annet som ikke står i hyllene, skolekorps som trenger lager for store instrumenter og annet utstyr, teatergrupper som trenger lager for kostymer, rekvisitter og kulisser, kulturhuset som trenger flygelgarasje eller husflidslaget som trenger plass til vever, dreiebenker og mye mer. Noen leier lagerplass i andre lokaler og må hente og bringe når det skal brukes. Noen har lagerplass der de er, langs vegger, i kroker, i ledige hyller eller under trappen. Uansett behovet er svært stort og øker når tilgjengelige lokaler forsvinner, fornyes eller endrer bruksområde.

47 All ledig plass nyttes Lager // 47

48 48 // Lager

49 Lager // 49

50

51 Kjekt å ha

52 Fleksible Lokaler

53 Kjekt å ha // 53

54 54 // Kjekt å ha Greenroom

55 Kjekt å ha // 55 :: Mange organisasjonseide hus har kjøkken. Noen gamle, noen rehabiliterte og noen nye. Gode kjøkken sammen med egnede serveringssteder og sitteplasser gjør husene bruksvennlige for et bredt spekter av ulike arrangement i lokalsamfunnet. Når kjøkken rustes opp følger gjerne også nye toaletter og garderobefasiliteter der dette er mulig. Eiere av hus fra begynnelsen av 1900-tallet er opptatt av å bevare det gamle samtidig som huset oppgraderes til dagens standarder. Dette kan være både utfordrende og dyrt.

56 56 // Kjekt å ha Kantine Foajé

57 Kjekt å ha // 57

58 58 // Etterord Etterord Utfordringer og problemstillinger. Vi mangler i dag et nasjonalt og helhetlig fokus på og problematisering av behovet for kultur - arenaer til ulike kulturaktiviteter og -tiltak. Den lokale kulturvirksomheten blir svært mange steder hemmet av mangelen på hensiktsmessige lokaler. Lokalene er skjelettet som kulturlivet henges på og bygges rundt. Kulturarenaer utgjør en viktig del av infrastrukturen for kulturlivet. Det er ikke mulig å se problematikken rundt egnede lokaler for kultur uten overordnede og langsiktige strategier for lokalt kulturliv generelt. Kulturlivets behov for lokaler er vanskelig å dokumentere fordi vi mangler rutiner for kartlegging. Kulturlivet selv, både profesjonelle og amatører, rapporterer om manglende lokaler for innøving, utøving, formidling og lager for hele bredden av kulturaktiviteter i de aller fleste kommunene. Det er svært viktig at kulturarenaene i den enkelte kommune sees i sammenheng uavhengig av om de er eid av det offentlige, av organisasjonene eller private. Det er viktig å kartlegge både lokaler og bruk og se på hva som kan gjøres med eksisterende bygninger før en starter arbeidet med nye bygg. Det kan vise seg å være billigere å satse på flere ulike lokaler. Bygg for helheten der det er naturlig, men del opp der dette er enklere og billigere. Det kan være god samfunnsøkonomi å planlegge for sambruk mellom skole og kultur, men dette krever kartlegging av egnethet og behov og gode systemer for tilgang og bruk. For skoleutbygging og rehabilitering bør skolenes potensiale som kulturlokale vurderes og tas hensyn til fra starten av planleggingen. Svært mange aktiviteter har spesielle behov og egne kravspesifikasjoner. Det er komplisert hver for seg, og krever helhetstenkning og god planlegging i flerbrukshus. Moderne kulturhus er svært kompliserte bygg som krever god planlegging. Kunnskap og erfaring må anerkjennes på tvers av offentlige, frivillige og private strukturer. Det er viktig at tilgjengelige støtteordninger synliggjøres på en oversiktlig måte og at regler og rammer formidles i et språk alle kan forstå. Arbeidsmiljøet for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere må tas på alvor og legges til grunn når en skal velge hva som er egnede lokaler for ulike aktiviteter. Godt arbeidsmiljø for de profesjonelle er også gode rammer for frivillige kulturutøvere. Kunnskap om hva som er egnede lokaler og hvordan man oppnår dette må være tilgjengelig både nasjonalt, regionalt og lokalt.

59

60 60 // Vi har besøkt et mangfold av lokaler Vi har besøkt et mangfold av lokaler I denne publikasjonen har vi gjennom bilder og tekst vist lokaler og arenaer kulturlivet bruker. Vi har besøkt ulike lokaler i Østlandsområdet, Bergen, Bodø og Sogn og Fjordane. Vi har forsøkt å finne de gode eksemplene på hva som brukes, både de storslåtte og vellykkede nybyggene og de mer hverdagslige lokalene. Mange steder har hverdagskulturen tilgang til nye og flotte lokaler, men det er ikke alltid der vi møtes, øver, deler kunnskap, produserer, utforsker eller har lagerplass. I tillegg er det tatt med bilder fra nominerte kommuner til prisen Norges kulturkommune i 2011 og Disse kommunene er presentert i publikasjonen Godt lokalt kulturarbeid. Det kan være vanskelig å plassere lokalene innenfor en offentlig, frivillig eller privat ramme ettersom både tomteeier, huseier, leietaker, driftsansvarlig går på kryss og tvers av disse strukturene. Vi har organisert listen under etter hvem som drifter lokalene. :: Offentlige lokaler Kulturhus med et bredt spekter av aktiviteter Bærum kulturhus, Sandvika Fana kulturhus, Bergen Kulturhus samlokalisert med skole Marikollen kultursal, Rælingen Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid Rommen skole og kultursenter, Oslo Bibliotek Stormen bibliotek, Bodø Åsane kultursenter/bibliotek, Bergen Museum Sunnfjord museum, Jølster Aktivitets-, øvings- og framføringslokaler Gymmen Scene og studio, Nordfjordeid Stovner Rockefabrikk, Oslo Trikkehallen, Oslo Ungdomshuset U82, Bergen Øvingshotellet, Oslo

61 :: Organisasjonseide og organisasjonsdrevne hus Lagshus, for et bredt spekter av aktiviteter i lokalsamfunnet Fjellvarden, Stryn Jølster samfunnshus, Jølster Leikvang, Leikanger Skogtjerna Ungsomshus, Stryn Urdabrunn, Utvik Formidlings-, aktivitets- og opplæringslokaler driftet av lag og foreninger Bergen tekniske museum Bærum husflidslag, Wøien gård Musikkbinge, Kjeller Oslo teatersenter :: Private og andre aktører Produksjons-, øve- og formidlingslokaler Bergen Kjøtt Dragsuget, Kalbakken, Oslo Stiftelse Kulturhuset USF, Bergen Kirke Kulturkirken JAKOB, Oslo

62 62 // Sentrale organisasjoner og prosjekter Sentrale organisasjoner og prosjekter :: Norsk musikkråd har gjennom mange år jobbet systematisk med egnede lokaler til musikk. Musikkrådet har de siste årene foretatt et stort antall målinger over hele landet av lokaler som brukes til musikk. Målingene viser tydelig at mesteparten av lokalene som benyttes til musikkformål i det store og hele er uegnet. Musikkrådet har sammen med Musikkens studie forbund etablert et felles utvalg for musikklokaler som kan kontaktes dersom man har spørsmål om lokaler til musikk. Norsk musikkråd har også vært pådriver i arbeidet med å få standarder for akustikk i musikklokaler. Det har ikke vært noen standard for dette før Norsk Standard i 2014 lanserte NS8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse i :: De organisasjonseide husene har de siste tiårene kommet i skyggen av kommunale kulturhus. Prosjektet Huset i bygda ble startet i 2010 som et samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane Ungdomslag og Norske kulturbygg. I forkant av dette var det gjennomført en kartlegging av organisasjonseide hus i Sogn og Fjordane der ca. 400 hus ble registrert i til sammen 26 kommuner. Dette er ungdomshus, grendehus, bydelshus, sam funnshus, bedehus, lagshus med mer. I tillegg til de organisasjonseide husene ser vi nå tendenser til at nedlagte grendeskoler får nytt liv som sosiale og kulturelle møteplasser. Prosjektet Huset i bygda ønsker å gi ildsjelene som drifter små, lokale kulturbygg nye verktøy og ny glød i arbeidet med å skape framtidsrettede kulturbygg og spennende aktiviteter. Det er viktig å skape aktivitet der folk bor. Disse husene er svært viktige for det desentraliserte kulturlivet. Det er flere andre fylker som har satt i gang, eller vurderer å sette i gang tilsvarende prosjekter. :: Musikkutstyrsordningen har som formål å sikre gode tekniske vilkår for øving og framføring av rytmisk musikk over hele landet. Ordningen er viktig for norske musikere og arrangører både amatører og profesjonelle, offentlige, frivillige og næringsdrivende. Det er en effektiv tilskuddsordning som gir konkrete resultater og mye for pengene. Ordningen bidrar til å øke kvaliteten på spillestedene, og utgjør en forskjell både for musikere, arrangører og dermed publikum. Tilskuddet fra MUO genererer kommunale, fylkeskommunale og private kulturkroner. Det kom i 2014 inn 337 søknader med en samlet søknadssum på i overkant av 106 millioner. 208 av søkerne fikk støtte med til sammen i underkant av 30 millioner. :: Rom for kultur er et prosjekt som i samarbeid med kommunene i Troms ønsker å bidra til utvikling av flere gode arenaer på alle nivå der folk bor. Det er gjennomført besøk og samtaler med politikere, kulturansatte i kommunene og frivillige organisasjoner i alle kommunene. Det har vært fokus på hvordan gamle samfunnshus kan bli funksjonelle og moderne kulturhus, hvordan forholde seg til alle kravene til scene, sikker het og egnethet, hvordan jobbe fram gode planer, hvordan samarbeide lokalt og mye mer. Prosjektet har tre innfallsvinkler, Kartlegging, kompetanseheving og pilotprosjekter. Det er flere fylkes kommuner som har startet opp eller vurderer å starte opp tilsvarende arbeid. romforkultur.tromsfylke.no :: Norsk kulturhusnettverk ble opprettet i 1994 og stiftet i 1997 for å synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Nettverket organiserer i dag over 100 svært ulike kulturhus over hele landet. Nettverket jobber med å samle inn data og kunnskap om kulturhus som tidligere ikke har vært samlet eller offentliggjort. Nettverket har bred fagkunnskap for etablering og drift av kulturhus. Medlemmene er profesjonelt drevne bygg for kulturformidling og kulturproduksjon, en lokal og regional møteplass og arena for amatører og profesjonelle utøvere av kunst og kultur aktiviteter. Avhengig av innhold kan noen av husene også betegnes som kunst-og kulturinstitusjoner med spesialkompetanse innen kulturproduksjon og formidling.

63

64 Øvre Slottsgate 2B 0157 Oslo T:

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer