Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:00 Side1

2 Side2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 7/13 Gaver til ansatte 8/13 Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune 9/13 Fylkeskommunen ivaretar lov om offentlige anskafelser 6 i planlegging av den enkelte anskaffelse 10/13 Talevarsling i de videregående skolene i Akershus - ny framdriftsplan 11/13 Inntektsrammer og strategier for ØP Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Sakertilbehandling Side5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 7/13 Administrasjonsutvalget Gaver til ansatte Innstilling Saken tas til orientering. Saksutredning Administrasjonsutvalget behandlet i møte en sak om gaver til ansatte i sentraladministrasjonen, og gaver ved representasjon. Det bør være felles retningslinjer for gaver til ansatte i fylkeskommunen. Reglene for beskatning bygger opp under dette. Skattefritak for gaver til ansatte er hjemlet i forskrift av , nr. 1158, Gaver i ansettelsesforhold. Skattefritak etter denne paragraf gjelder bare for gaver som gis i henhold til en generell ordning i bedriften. Det er således en forutsetning for skattefritak for gaver til ansatte i Akershus fylkeskommune, at ordningen er felles for alle ansatte i fylkeskommunen. I henhold til brev av om påskjønnelser etter 25 og 40 års tjeneste i fylkeskommunen skal de ansatte få en sølvgjenstand og et gavekort eller ekstra ferie. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at et fleksibelt opplegg hvor man ikke er bundet til å gi en sølvgjenstand, men kan gi enn annen gave eller et gavekort, vil representere en mer tidsmessig løsning. Dessuten vil etablering av et felles opplegg for alle ansatte i AFK medføre at vilkåret for skattefritak vil være oppfylt. Endringen foreslås iverksatt fra Det er en betingelse for skattefritaket at gavene gis ved de anledninger som er nevnt nedenfor, og at følgende forutsetninger er lagt til grunn: Gaven gis som ledd i en generell gaveordning i fylkeskommunen (alle ansatte må omfattes av ordningen) Gaven må bestå av annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan innløses i kontanter anses som gjenstandsgave og faller inn under skattefritaket. Refusjon etter regning anses også som gjenstandsgave og faller inn under skattefritaket Side6

7 Tabellen under viser ulike merkedager med forslag til oppmerksomhet ved ulike anledninger for de ansatte. Gave til ansatte/verdi på gave: Anledning Oppmerksomhet / arrangement Verdi Bursdag 30 og 40 år Blomst eller gave 400,- Bursdag 50 og 60 år Blomster og gavekort 400,- blomster/ 1000,- gavekort 25 og 40 år som ansatt i FK Gave eller gavekort. Samlet feiring en gang per år. Slutter eller går av med pensjon etter minst ti år i virksomheten Blomster og gavekort fra kr 1000 til 1500,- avhengig av hvor lenge vedkommende har vært ansatt. Bryllup Gave eller gavekort Kr 1000,- 25 år 8000,- 40 år 8000,- Hvis gaven består av gullklokke med inskripsjon, gjelder skattefritaket for gaver med verdi inntil kr år kr 1000,- 15 år eller mer kr 1500,- Fylkesrådmannens anbefaling Fylkesrådmannen ønsker felles retningslinjer for gaver til ansatte i fylkeskommunen. Reglene for beskatning bygger opp under dette. Ovennevnte retningslinjer legges til grunn. Fylkesrådmannen foreslår at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Dag Aga Blokhus Vedlegg: 1. Saksframlegg til møte i administrasjonsutvalget Brev av om påskjønnelser etter 25 og 40 års tjeneste i fylkeskommunen Side7

8 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Gaver til ansatte og ved representasjon Innstilling Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Innledning For å sikre en rettferdig, helhetlig og profesjonell tilnærming til håndtering av gaver ved jubileer og merkedager m.v. for ansatte i sentraladministrasjonen er det behov for tydelige retningslinjer. Tilsvarende er det behov for klare rutiner for gaver ved representasjon. Gaver til ansatte i sentraladministrasjonen Tabellen under viser ulike merkedager med forslag til oppmerksomhet ved ulike anledninger for ansatte i sentraladministrasjonen. Forslag til gave til ansatte/verdi på gave: Anledning Oppmerksomhet / arrangement Verdi Bursdag 30 og 40 år Blomst eller gave 400,- Bursdag 50 og 60 år Blomster og gavekort 400,- blomster/ 1000,- gavekort 25 og 40 år som ansatt i FK Samlet feiring en gang per år. 25 år 8000,- 40 år 12000,- Slutter eller går av med pensjon Blomster og gavekort fra kr 500 til 1500,- avhengig av hvor lenge vedkommende har vært ansatt. 1-5 år kr 500, år kr 1000,- 15 år eller mer kr 1500,- Nyansatte første arbeidsdag Blomst Ca 250,- Jul Lik gave til alle Beslutning hvert år. Bryllup Gave eller gavekort Kr 1000,- Fødsel Blomst eller gave Ca 350,- God bedring Dødsfall ansatt. Oppmerksomhet til etterlatte Ansatt som mister f.eks ektefelle. Oppmerksomhet pårørende Ved markeringer inviteres som hovedregel interne gjester. Blomster kan erstattes med gave til Ca 350,- tilsvarende kostnad. Krans eller bårebukett avgjøres av Ca 1500,- leder. Blomst Ca 500,- Side8

9 Rutiner for gaver ved ekstern representasjon på jubileer, merkedager, åpninger og reiser Gaver gis som en hovedregel av fylkesordfører, fylkesrådmann eller fylkesdirektører. Når fylkeskommunens virksomheter markerer jubileer, åpninger, merkedager hvor fylkesordfører/representant fra fylkeskommunen er representert, gis gave og blomst. Akershus fylkeskommune gir en pengegave til den årlige TV-aksjonen. Utover dette gis det ikke pengegaver til organisasjoner, lag eller foreninger. Det er viktig at fylkeskommunen fremstår som en enhet utad. Dersom både politisk og administrativ ledelse er representert gis kun en gave/oppmerksomhet. Forslag til representasjonsgave /verdi på gaven Anledning Oppmerksomhet Verdi Åpning av skolebygg Blomst og gave 6000,- Åpning av tannklinikker Blomst og gave 6000,- Åpning av nybygg i kommuner Blomst og gave 5000,- (kulturhus) Åpning av veier/baner Profilering vurderes Jubileer på skoler; 25, 50, 75, Blomst og gave Fra kr 2000 til 5000,- 100 år Gaver ifm. reiser, konferanser Representasjonsgaver Fra kr 200 til 1000,- Profilartikler I tillegg til gaver som deles ut i forbindelse med store markeringer, er det hensiktsmessig å ha noen profilartikler som profilerer Akershus fylkeskommune. Profilartikler gir en verdifull mulighet til eksponering av fylkeskommunens logo og visjon. Eksempler på vanlige profilartikler er USB-penner, kontorartikler, nøkkelringer, krus, godterier, penner, reiseartikler, bagger, sekker, paraplyer mm. Fylkesrådmannens anbefalinger Forslag til gavestruktur for ansatte i sentraladministrasjonen vedtas. Forslag til gavestruktur i forbindelse med representasjon, besøk, åpninger og reiser vedtas. Endringen trer i kraft Saksbehandler: Marianne Fugløy Lidstrøm Oslo Tron Bamrud fylkesrådmann Side9

10 Side10

11 Side11

12 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg /13 Administrasjonsutvalget Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune Innstilling Fylkesutvalget tar anskaffelsesstrategien til orientering. Sammendrag Anskaffelsesstrategien er et styringsdokument som skal gi retningen på utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Dokumentet er inndelt i syv strategiområder: - organisering, roller og ansvar - ledelsesforankring - anskaffelsesprosessen - kompetanse - kontrolltiltak - bruk av elektroniske verktøy - miljø, etikk og samfunnsansvar. Til anskaffelsesstrategien er det utarbeidet en handlingsplan. Planen gjelder for tidsperioden , og angir hvordan fylkeskommunen kan nå ønsket situasjon. I tillegg til anskaffelsesstrategien er det utarbeidet instruks og rutine for gjennomføring av anskaffelser i Akershus fylkeskommune. Saksutredning Innledning Akershus fylkeskommunes anskaffelser skal gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og fylkeskommunens etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Akershus fylkeskommune. Anskaffelser utgjør en betydelig del av fylkeskommunens samlede økonomiforvaltning. Forvaltningen av fylkeskommunens økonomi skal bidra til å skape og bevare tillit til at fylkeskommunens virksomhet foregår på en korrekt og hederlig måte, og at fylkeskommunens verdier og ressurser forvaltes på en effektiv og betryggende måte. Anskaffelsene skal derfor ta utgangspunkt i fylkeskommunens behov, være planlagt, involvere de rette fagmiljøene og gjennomføres av kompetente medarbeidere. Det er viktig å få den riktige kvaliteten på varer og tjenester fylkeskommunen anskaffer. Dette stiller strenge krav til anskaffelsesprosessen. Forbedringer i anskaffelsesprosessen kan føre til anskaffelser som er godt tilpasset de aktuelle behovene som virksomhetene har, samt gi varer og Side12

13 tjenester med riktig pris. Samlet sett vil dette gi en lavere anskaffelseskostnad for fylkeskommunen. Fylkeskommunens anskaffelsesstrategi er vedtatt av fylkesrådmannen og gjelder for fylkeskommunens virksomheter. Med virksomhet menes både fylkeskommunens virksomheter, og avdelingene i sentraladministrasjonen, herunder enhver seksjon, stab, enhet med mer. Med virksomhetsleder menes lederen for disse. Strategien er fylkesrådmannens styringsdokument for utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Strategien er delt inn i 7 strategiområder, på bakgrunn av prosjektgruppens gjennomførte scenarioprosess, fylkesrådmannens overordnede risikovurderinger (2009/2011), St.meld. nr. 36. ( ) «Det gode innkjøp», Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap «Anskaffelsesstrategi », rapport fra Kommunal- og Regionaldepartementet «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane», samt andre innspill som har blitt vurdert ved utarbeidelsen av dokumentet. Fylkeskommunale foretak kan slutte seg til strategien. Vurderinger Den enkelte virksomhet har ansvaret for å gjennomføre sine virksomhetsspesifikke anskaffelser. For å tydeliggjøre ansvaret ytterligere, gir strategien formelle og dokumenterte ansvarslinjer. Anskaffelsene skal være forankret i reelle og dokumenterte behov. Innkjøpsstaben skal kvalitetssikre at gjennomføringen av alle anskaffelser med verdi over kroner eksklusiv merverdiavgift skjer i henhold til regelverket, noe staben ikke gjør i dag. Innkjøpsstaben skal videre orienteres om planlagte og gjennomførte anskaffelser over kroner eksklusiv merverdiavgift. Innkjøpsstaben har i dag ansvaret for etableringen av rammeavtaler. Staben vurderer fortløpende behovet for å etablere rammeavtaler på nye områder. Hensikten med rammeavtaler er å redusere antall leverandører og standardisere anskaffelsesprosessene. Rammeavtalene skal, der dette er hensiktsmessig, ta hensyn til virksomhetenes muligheter for å benytte anskaffelsesprosessen som en del av opplæringen. Anskaffelsesstrategien formaliserer dette ytterligere ved blant annet at faglærer og/eller utdanningsinstitusjonens virksomhetsleder skal være delaktig i brukergrupper, ved utarbeidelse av rammeavtaler. I prosessen med å utarbeide rammeavtaler vil det også bli vurdert bruk av reserverte kontrakter i fremtiden. Innkjøpsstaben har spisskompetanse på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Staben bidrar med rådgivning, faglig veiledning og kompetansebyggende tiltak. For å styrke kompetansen blant fylkeskommunens innkjøpere skal innkjøpsstaben med jevne mellomrom samle innkjøperne for utveksling av erfaringer og informasjon. Innkjøpsstaben har tidligere gjennomført kurs i offentlige anskaffelser og etikk for virksomhetslederne. Staben ser behovet for å gjennomføre nye kurs. Kursene vil blant annet gi grunnleggende kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser, etikk i anskaffelsesprosesser, kompetanse på fylkeskommunens interne instrukser og rutiner for anskaffelser og fylkeskommunens etiske retningslinjer. Fylkeskommunens portal, innkjøp/innkjøpshjelp, gir en enkel forklaring på anskaffelsesprosessen fra et behov identifiseres til en anskaffelse er gjennomført. Innkjøpshjelpen vil i fremtiden bli bygget opp slik at prosesser og rutiner kommuniseres på en mer brukervennlig måte. Dette skal gi en god forståelse og nødvendig fokus på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Anskaffelsesstrategien, instruksen og rutinen skal bli godt kjent og godt forankret hos alle ledere med fullmakt til å foreta anskaffelser. Side13

14 Rollen som innkjøper er i dag ikke formalisert. Anskaffelsesstrategien formaliserer rollen og gir vedkommende fullmakt til å foreta bestillinger som overstiger kroner eksklusiv merverdiavgift. Bestillinger under dette beløpet kan gjøres av andre enn innkjøperen. Det er i dag ikke formaliserte rutiner for gjennomføring av et varemottak. Rutinen for anskaffelser formaliserer dette tydelig. Attestantens ansvar og attestasjonens innhold vil fremkomme gjennom instruksen for utøvelse av anvisnings- og attestasjonsfullmakt, og underliggende rutiner. Virksomhetslederne har tidligere blitt kurset om hvilke etiske krav som stilles til anskaffelser i Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen er en ledende aktør i samfunnslivet gjennom deltagelse og initiativtaker i nettverk og samlinger hvor etikk i offentlige anskaffelser har fokus. Innkjøpsstaben vil på vegne av fylkeskommune utøve et aktivt medlemskap i Initiativet for etisk handel. Veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» skal gjøres godt kjent for alle innkjøpere i fylkeskommunen. Det er i dag ikke formaliserte rutiner for kontraktsoppfølging. Dette vil bli formalisert for å kunne bedre oppfølging av fylkeskommunens rettigheter. Akershus fylkeskommune benytter ikke e-handel gjennom egne systemer i dag. Fylkeskommunen benytter den enkelte leverandørs system. Dette er ikke et fullverdig e- handelssystem. Innkjøpsstaben vil vurdere hvilke mulige gevinster andre e-handelsløsninger kan gi fylkeskommunen. Organisering av arbeidet med strategien Arbeidet med strategien har vært organisert med en prosjektgruppe, styringsgruppe og en referansegruppe. Prosjektgruppen har bestått av medarbeidere fra avdeling for videregående opplæring, juridisk stab, lønn og regnskap, analysestaben og innkjøpsstaben. Styringsgruppen har bestått av medarbeidere i ledelsen i administrasjonsavdeling, avdeling for videregående opplæring og tannhelsetjenesten. Referansegruppen har bestått av medarbeidere i ledelsen av sentraladministrasjonen, virksomhetene (deriblant fire rektorer) og representanter for de fagorganiserte. Fylkesrådmannens anbefaling Anskaffelser utgjør en betydelig del av fylkeskommunens samlede økonomiforvaltning. Forbedringer i anskaffelsesprosessen kan føre til anskaffelser som er godt tilpasset de aktuelle behovene som virksomhetene har, samt gi varer og tjenester med riktig pris. Dette vil samlet sett gi en lavere anskaffelseskostnad for fylkeskommunen. Tiltak for å heve kompetansen vil ha fokus på den samfunnsmessige betydning av grundige vurderinger av miljø, etikk og samfunnsansvar i den enkelte anskaffelsesprosess. Fylkesrådmannen tilrår at vedlagte anskaffelsesstrategi med tilhørende handlingsplan tas til orientering. Oslo, 22. mai 2013 Tron Ole Bamrud Side14

15 fylkesrådmann Saksbehandler: Frank-Tore Toresen Vedlegg: 1. Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune 2. Handlingsplan for perioden Vedlegg 1 Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune 2 Handlingsplan for perioden Side15

16 Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune «Akershus fylkeskommunes anskaffelser skal gjennomføres profesjonelt, dekke reelle behov og sikre effektiv ressursbruk» Side16

17 Innhold Innledning... 2 Ønsket situasjon... 2 Strategiområde 1 - Organisering, roller og ansvar... 3 Strategiområde 2 - Ledelsesforankring... 3 Strategiområde 3 - Anskaffelsesprosessen... 3 Strategiområde 4 - Kompetanse... 3 Strategiområde 5 - Kontrolltiltak... 4 Strategiområde 6 - Bruk av elektroniske verktøy... 4 Strategiområde 7 - Miljø, etikk og samfunnsansvar... 4 Handlingsplan - hvordan skal Akershus fylkeskommune nå ønsket situasjon? Side17

18 Innledning Akershus fylkeskommunes anskaffelser skal gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelser utgjør en betydelig del av fylkeskommunens samlede økonomiforvaltning. Forvaltningen av fylkeskommunens økonomi skal bidra til å skape og bevare tillit til at fylkeskommunens virksomhet foregår på en korrekt og hederlig måte, og at fylkeskommunens verdier og ressurser forvaltes på en effektiv og betryggende måte. Anskaffelsene skal derfor ta utgangspunkt i fylkeskommunens behov, være planlagt, involvere de rette fagmiljøene og gjennomføres av kompetente medarbeidere. Det er viktig å få den riktige kvaliteten på varer og tjenester fylkeskommunen anskaffer. Dette stiller strenge krav til anskaffelsesprosessen. Forbedringer i anskaffelsesprosessen kan føre til anskaffelser som er godt tilpasset de aktuelle behovene som virksomhetene har, samt gi varer og tjenester med riktig pris. Samlet sett vil dette gi en lavere anskaffelseskostnad for fylkeskommunen. Fylkeskommunens anskaffelsesstrategi er vedtatt av fylkesrådmannen og gjelder for fylkeskommunens virksomheter. Med virksomhet menes både fylkeskommunens virksomheter, og avdelingene i sentraladministrasjonen, herunder enhver seksjon, stab, enhet med mer. Med virksomhetsleder menes lederen for disse. Strategien er fylkesrådmannens styringsdokument for utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Strategien er delt inn i 7 strategiområder, på bakgrunn av prosjektgruppens gjennomførte scenarioprosess, fylkesrådmannens overordnede risikovurderinger (2009/2011), St.meld. nr. 36. ( ) «Det gode innkjøp», Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap «Anskaffelsesstrategi », rapport fra Kommunal- og Regionaldepartementet «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane», samt andre innspill som har blitt vurdert ved utarbeidelsen av dokumentet. Fylkeskommunale foretak kan slutte seg til strategien. Ønsket situasjon Virksomhetene har ansvaret for å gjennomføre anskaffelsesprosessen, på grunnlag av tydelige, formelle og dokumenterte ansvarslinjer. Alle anskaffelser er forankret i reelle og dokumenterte behov. Innkjøpsstaben skal kvalitetssikre at gjennomføringen av alle anskaffelser med verdi over kroner eksklusiv merverdiavgift skjer i henhold til regelverket. Innkjøpsstaben skal orienteres om planlagte og gjennomførte anskaffelser over kroner eksklusiv merverdiavgift. Innkjøpsstaben har ansvaret for etableringen av rammeavtaler. Innkjøpsstaben vurderer fortløpende behovet for å etablere nye rammeavtaler. Hensikten er å redusere antall leverandører og standardisere anskaffelsesprosessene. Rammeavtalene tar, der dette er hensiktsmessig, hensyn til virksomhetenes muligheter for å benytte anskaffelsesprosessen som en del av opplæringen. Dette sikres blant annet gjennom at faglærer og/eller utdanningsinstitusjonens virksomhetsleder er delaktige i brukergrupper ved utarbeidelse av rammeavtaler. I prosessen med å utarbeide rammeavtaler vurderes bruk av reserverte kontrakter. Innkjøpsstaben har spisskompetanse på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Staben bidrar med rådgivning, faglig veiledning og kompetansebyggende tiltak. Innkjøpsstaben samler fylkeskommunens innkjøpere med jevne mellomrom for utveksling av erfaringer og informasjon knyttet til virksomhetsrelevante anskaffelser. Virksomhetslederne har grunnleggende kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og god kompetanse på fylkeskommunens interne regelverk for anskaffelser. Anskaffelsesstrategien er kjent og godt forankret hos alle ledere med fullmakt til å foreta anskaffelser. Gjennom portalen gis en struktur som forklarer anskaffelsesprosessen fra et behov identifiseres til en anskaffelse er gjennomført. Strukturen er bygget opp slik at prosesser og rutiner kommuniseres på en brukervennlig måte. Dette gir god forståelse og nødvendig fokus på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. 2 Side18

19 Rollen som innkjøper er formalisert, og gir vedkommende fullmakt til å foreta bestillinger som overstiger kroner eksklusiv merverdiavgift. Bestillinger under dette beløpet kan gjøres av andre enn innkjøperen. Rutine for varemottak fremgår tydelig gjennom rutinen for anskaffelser. Attestantrollen er formalisert, og attestantens ansvar og attestasjonens innhold fremkommer tydelig gjennom instruksen for utøvelse av anvisnings- og attestasjonsfullmakt, og underliggende rutiner. Virksomhetene har kunnskap om hvilke etiske krav som skal stilles i de fylkeskommunale anskaffelsene. Fylkeskommunen er en ledende aktør i samfunnslivet gjennom deltagelse og initiativtaker i nettverk og samlinger hvor etikk i offentlige anskaffelser har fokus. Veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» er godt kjent av ansatte som gjennomfører anskaffelsesprosesser uavhengig av størrelsen på anskaffelsene. Inngåtte kontrakter følges opp for å utnytte fylkeskommunens rettigheter. Gjennomføringen av anskaffelsesprosessen støttes av effektive verktøy. Innkjøpsstaben har oppdatert kunnskap om hvilke mulige gevinster ulike e-handelsløsninger gir. Strategiområde 1 - Organisering, roller og ansvar Formålstjenlig og god organisering er en forutsetning for at anskaffelsene kan gjennomføres i henhold til målsettingen. Et viktig spørsmål er om det skal være sentral eller lokal organisering av aktivitetene. Dette kan kombineres, eksempelvis desentrale anskaffelser med sentral kontrollfunksjon eller sentraliserte anskaffelser for enkelte varer og tjenester, og desentrale for andre. Akershus fylkeskommunes to-nivå modell betyr i praksis at vesentlige deler av anskaffelsesprosessen skal gjennomføres desentralt. Samtidig har innkjøpsstaben spisskompetanse på anskaffelsesprosessen, bistår i gjennomføringen av alle anskaffelsesprosesser hvor verdien er over ,- eksklusiv merverdiavgift, og ellers ved behov. En tydelig rolle- og ansvarsbeskrivelse er derfor viktig. Anskaffelsesprosessen har ulike faser fra behovsdefinering, planlegging, konkurransegjennomføring, kontraktsetablering, bestilling, ordrehåndtering, mottak og kontroll til fakturahåndtering og betaling. I de ulike fasene foregår det aktiviteter som i varierende grad krever at mange mennesker fra ulike deler av organisasjonen er involvert. Krav til kompetanse i organisasjonen, og hvordan denne er fordelt, er derfor også et viktig element i valg av organisering. Strategiområde 2 - Ledelsesforankring Virksomhetslederen har ansvaret for at anskaffelser settes inn i en strategisk sammenheng. Mål og strategi for anskaffelsene skal være utarbeidet og forankret, og strategien skal være realistisk i forhold til tilgjengelige personellmessige, faglige og økonomiske ressurser. Virksomhetslederen må sørge for å skape et kontrollmiljø med løpende risikohåndtering knyttet til gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Strategiområde 3 - Anskaffelsesprosessen Det er viktig å få varer og tjenester med riktig kvalitet til riktig pris. Dette stiller strenge krav til anskaffelsesprosessen. Gode prosesser vil sørge for anskaffelser som er tilpasset de aktuelle behovene og medføre lave anskaffelseskostnader. Gjennom gode prosesser for gjennomføring av anskaffelser i hele fylkeskommunen, kan fylkeskommunens samlede anskaffelser styres på en effektiv måte. Strategiområde 4 - Kompetanse God kompetanse er nødvendig for å sikre overholdelse av regelverk, instruks og rutiner, sikre kvalitet i anskaffelsesprosessen og for å kunne følge opp kontrakter på en god måte. Organiseringen 3 Side19

20 av anskaffelsesprosessen vil påvirke kompetansebehovet, fordi kompetanse henger nøye sammen med organiseringen av anskaffelsesarbeidet. Fylkeskommunens to-nivå modell fører til vesentlige anskaffelsesvolum desentralt. Det er derfor viktig at god kompetanse er tilgjengelig for den virksomheten som skal gjennomføre en anskaffelsesprosess. Innkjøpsstaben bidrar med kompetanseoppbygging hos de som arbeider med anskaffelsesprosessen desentralt, gjennom kurs, samlinger, rutiner, maler med mer. Innkjøpsstabens spesialkompetanse brukes gjennom dette til å spisse den kompetansen som finnes desentralt. Strategiområde 5 - Kontrolltiltak Kommuneloven 23 nr. 2 andre setning gir fylkesrådmannen ansvaret for å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Effektive kontrolltiltak er en forutsetning for å etablere og vedlikeholde betryggende kontroll, og disse må være implementert på riktige steder i anskaffelsesprosessen. Effektive kontrolltiltak er grunnleggende viktig for å sikre profesjonell gjennomføring av anskaffelser, at anskaffelser dekker reelle behov og effektiv ressursbruk. Strategiområde 6 - Bruk av elektroniske verktøy Elektroniske verktøy for gjennomføringen av offentlige anskaffelser kan forenkle prosesser, standardisere dokumentasjonshåndtering og legge et grunnlag for å frigjøre ressurser. E-handel er et eksempel på et slikt verktøy. Med e-handel menes elektronisk handel hvor elektroniske verktøy brukes i planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosessen. En slik tilpasning av anskaffelsesprosessen innebærer vesentlige endringer i måten vi anskaffer på, og det er viktig at et godt og kvalitetssikret beslutningsgrunnlag er tilgjengelig før beslutninger tas i ulike faser av en eventuell innføring. Strategiområde 7 - Miljø, etikk og samfunnsansvar Det finnes et handlingsrom innenfor internasjonalt og nasjonalt regelverk til å stille etiske krav i alle faser av anskaffelsesprosessen. Det kan likevel være svært utfordrende å følge opp denne typen krav og kontrollere at kravene blir etterlevd. Barne- og likestillingsdepartementet har derfor fått utarbeidet en veileder for etiske krav i offentlige anskaffelser. Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH), og viser hvilke etiske krav som kan stilles til leverandører, hvor i anskaffelsesprosessen det er formålstjenlig å stille kravene og hvordan kravene kan følges opp. Akershus fylkeskommune skal ta samfunnsansvar gjennom å medvirke til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk. I praksis betyr dette at vi skal stille etiske krav til våre leverandører, noe som er et av mange bidrag til å utvikle framtidsrettede tjenester, og være en nyskapende samfunnsaktør. Handlingsplan - hvordan skal Akershus fylkeskommune nå ønsket situasjon? Anskaffelsesstrategien er et styringsdokument som skal gi retningen på utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Handlingsplan for hensiktsmessig tidsperiode følger denne strategien. 4 Side20

21 Implementering av anskaffelsesstrategien, handlingsplan for perioden Strategiområde 1 - Organisering, roller og ansvar Tiltak Ansvar 1. Mal for formalisering av roller og organisering - offentlige anskaffelser som Innkjøpsstaben skal brukes i virksomhetene knyttet til offentlige anskaffelser utarbeides. 2. Gjennomgang av organisering av arbeidet med anskaffelser i virksomhetene. Herunder påse at arbeidet med anskaffelser er organisert med klare ansvarslinjer, og at anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende instruks og rutiner. I denne Virksomhetsleder gjennomgangen må det vurderes nøye hvor mange medarbeidere som skal gjennomføre anskaffelser. Resultatet av gjennomgangen skal dokumenteres i Mal for formalisering av roller og organisering - offentlige anskaffelser. 3. Oppdatere og gjøre kjent instruks for anskaffelser og rutine for anskaffelser på intranettet. Utarbeide og publisere rutine(r) Innkjøpsstaben på Intranettet. Rutinen(e) skal tydelig vise beslutningspunkter og sjekkpunkter. 4. Sørge for at instruks for anskaffelser og rutine for anskaffelser blir gjort kjent for de Virksomhetsleder som arbeider med anskaffelser i virksomheten. 5. Delta i risikovurderingsfasen for årlig systemrevisjon av intern kontrollen i økonomiforvaltningen, og benytte resultatet Innkjøpsstaben av risikovurderingen i kvalitetssikring av anskaffelsesprosessen. Strategiområde 2 - Ledelsesforankring Tiltak Ansvar 6. Målsettingen for anskaffelsesprosessen kommuniseres til organisasjonen gjennom Innkjøpsstaben innkjøpsstabens side på Intranettet. 7. Forankre målsettingen og internt regelverk som den viktigste forutsetningen for at anskaffelser kan gjennomføres profesjonelt, Virksomhetsleder dekke reelle behov og sikre mest mulig effektiv ressursbruk i virksomhetene. 8. Invitere representanter for virksomhetslederne og representanter for Innkjøpsstaben faglærere til faggruppe / referansegruppe for nye rammeavtaler. Side21

22 Implementering av anskaffelsesstrategien, handlingsplan for perioden Strategiområde 3 - Anskaffelsesprosessen Tiltak Ansvar 9. Utarbeide og gjøre tilgjengelig Mal for behovsbeskrivelse og planlegging av anskaffelser, herunder definere hvilken Innkjøpsstaben beløpsgrense som utløser obligatorisk bruk av malen. 10. Nye / potensielle rammeavtaler vurderes Innkjøpsstaben løpende. 11. Oppfølging av inngåtte kontrakter legges inn Virksomhetsleder som en aktivitet i aktivitetsplanen. 12. Arrangere samlinger med innkjøpere i Innkjøpsstaben virksomhetene med jevne mellomrom. Strategiområde 4 - Kompetanse Tiltak Ansvar 13. Videreutvikle og gjennomføre nødvendige kompetansehevingstiltak, herunder kurs og eventuelle elektroniske e-læringsmoduler Innkjøpsstaben rettet mot ulike roller og ansvarsområder i fylkeskommunens organisasjon. 14. Legge til rette for etablering av nettverk og bidra til erfaringsutveksling for Innkjøpsstaben gjennomføringen av offentlige anskaffelser, både internt og eksternt. 15. Det utarbeides kompetansekrav til medarbeidere som har en definert rolle i Innkjøpsstaben anskaffelsesprosessen. 16. Det utarbeides kompetanseplaner for alle medarbeidere som arbeider med Virksomhetsleder anskaffelser, opp mot de fastsatte kompetansekravene. Strategiområde 5 - Kontrolltiltak Tiltak Ansvar 17. Utarbeide en beskrivelse av rollen som Innkjøpsstaben innkjøper. 18. Formalisere rollen som attestant. Analysestaben (instruks for utøvelse av anvisnings- og attestasjonsfullmakt) 19. Definere hvilke typer varer hvor varemottaket skal kontrolleres av andre enn Innkjøpsstaben innkjøper, og utarbeide rutine for varemottaket. 20. Utarbeide veileder og sjekkliste for hvordan endringsordrer eller tilleggsarbeid skal Innkjøpsstaben og juridisk stab håndteres. 21. Vurdere behovet for andre veiledere / maler i samråd med økonomi, Lønn & regnskap og Innkjøpsstaben analysestab. 22. Utarbeide instruks for anskaffelser og Innkjøpsstaben Side22

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer