Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:00 Side1

2 Side2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 7/13 Gaver til ansatte 8/13 Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune 9/13 Fylkeskommunen ivaretar lov om offentlige anskafelser 6 i planlegging av den enkelte anskaffelse 10/13 Talevarsling i de videregående skolene i Akershus - ny framdriftsplan 11/13 Inntektsrammer og strategier for ØP Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Sakertilbehandling Side5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 7/13 Administrasjonsutvalget Gaver til ansatte Innstilling Saken tas til orientering. Saksutredning Administrasjonsutvalget behandlet i møte en sak om gaver til ansatte i sentraladministrasjonen, og gaver ved representasjon. Det bør være felles retningslinjer for gaver til ansatte i fylkeskommunen. Reglene for beskatning bygger opp under dette. Skattefritak for gaver til ansatte er hjemlet i forskrift av , nr. 1158, Gaver i ansettelsesforhold. Skattefritak etter denne paragraf gjelder bare for gaver som gis i henhold til en generell ordning i bedriften. Det er således en forutsetning for skattefritak for gaver til ansatte i Akershus fylkeskommune, at ordningen er felles for alle ansatte i fylkeskommunen. I henhold til brev av om påskjønnelser etter 25 og 40 års tjeneste i fylkeskommunen skal de ansatte få en sølvgjenstand og et gavekort eller ekstra ferie. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at et fleksibelt opplegg hvor man ikke er bundet til å gi en sølvgjenstand, men kan gi enn annen gave eller et gavekort, vil representere en mer tidsmessig løsning. Dessuten vil etablering av et felles opplegg for alle ansatte i AFK medføre at vilkåret for skattefritak vil være oppfylt. Endringen foreslås iverksatt fra Det er en betingelse for skattefritaket at gavene gis ved de anledninger som er nevnt nedenfor, og at følgende forutsetninger er lagt til grunn: Gaven gis som ledd i en generell gaveordning i fylkeskommunen (alle ansatte må omfattes av ordningen) Gaven må bestå av annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan innløses i kontanter anses som gjenstandsgave og faller inn under skattefritaket. Refusjon etter regning anses også som gjenstandsgave og faller inn under skattefritaket Side6

7 Tabellen under viser ulike merkedager med forslag til oppmerksomhet ved ulike anledninger for de ansatte. Gave til ansatte/verdi på gave: Anledning Oppmerksomhet / arrangement Verdi Bursdag 30 og 40 år Blomst eller gave 400,- Bursdag 50 og 60 år Blomster og gavekort 400,- blomster/ 1000,- gavekort 25 og 40 år som ansatt i FK Gave eller gavekort. Samlet feiring en gang per år. Slutter eller går av med pensjon etter minst ti år i virksomheten Blomster og gavekort fra kr 1000 til 1500,- avhengig av hvor lenge vedkommende har vært ansatt. Bryllup Gave eller gavekort Kr 1000,- 25 år 8000,- 40 år 8000,- Hvis gaven består av gullklokke med inskripsjon, gjelder skattefritaket for gaver med verdi inntil kr år kr 1000,- 15 år eller mer kr 1500,- Fylkesrådmannens anbefaling Fylkesrådmannen ønsker felles retningslinjer for gaver til ansatte i fylkeskommunen. Reglene for beskatning bygger opp under dette. Ovennevnte retningslinjer legges til grunn. Fylkesrådmannen foreslår at saken tas til orientering. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Dag Aga Blokhus Vedlegg: 1. Saksframlegg til møte i administrasjonsutvalget Brev av om påskjønnelser etter 25 og 40 års tjeneste i fylkeskommunen Side7

8 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Gaver til ansatte og ved representasjon Innstilling Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Innledning For å sikre en rettferdig, helhetlig og profesjonell tilnærming til håndtering av gaver ved jubileer og merkedager m.v. for ansatte i sentraladministrasjonen er det behov for tydelige retningslinjer. Tilsvarende er det behov for klare rutiner for gaver ved representasjon. Gaver til ansatte i sentraladministrasjonen Tabellen under viser ulike merkedager med forslag til oppmerksomhet ved ulike anledninger for ansatte i sentraladministrasjonen. Forslag til gave til ansatte/verdi på gave: Anledning Oppmerksomhet / arrangement Verdi Bursdag 30 og 40 år Blomst eller gave 400,- Bursdag 50 og 60 år Blomster og gavekort 400,- blomster/ 1000,- gavekort 25 og 40 år som ansatt i FK Samlet feiring en gang per år. 25 år 8000,- 40 år 12000,- Slutter eller går av med pensjon Blomster og gavekort fra kr 500 til 1500,- avhengig av hvor lenge vedkommende har vært ansatt. 1-5 år kr 500, år kr 1000,- 15 år eller mer kr 1500,- Nyansatte første arbeidsdag Blomst Ca 250,- Jul Lik gave til alle Beslutning hvert år. Bryllup Gave eller gavekort Kr 1000,- Fødsel Blomst eller gave Ca 350,- God bedring Dødsfall ansatt. Oppmerksomhet til etterlatte Ansatt som mister f.eks ektefelle. Oppmerksomhet pårørende Ved markeringer inviteres som hovedregel interne gjester. Blomster kan erstattes med gave til Ca 350,- tilsvarende kostnad. Krans eller bårebukett avgjøres av Ca 1500,- leder. Blomst Ca 500,- Side8

9 Rutiner for gaver ved ekstern representasjon på jubileer, merkedager, åpninger og reiser Gaver gis som en hovedregel av fylkesordfører, fylkesrådmann eller fylkesdirektører. Når fylkeskommunens virksomheter markerer jubileer, åpninger, merkedager hvor fylkesordfører/representant fra fylkeskommunen er representert, gis gave og blomst. Akershus fylkeskommune gir en pengegave til den årlige TV-aksjonen. Utover dette gis det ikke pengegaver til organisasjoner, lag eller foreninger. Det er viktig at fylkeskommunen fremstår som en enhet utad. Dersom både politisk og administrativ ledelse er representert gis kun en gave/oppmerksomhet. Forslag til representasjonsgave /verdi på gaven Anledning Oppmerksomhet Verdi Åpning av skolebygg Blomst og gave 6000,- Åpning av tannklinikker Blomst og gave 6000,- Åpning av nybygg i kommuner Blomst og gave 5000,- (kulturhus) Åpning av veier/baner Profilering vurderes Jubileer på skoler; 25, 50, 75, Blomst og gave Fra kr 2000 til 5000,- 100 år Gaver ifm. reiser, konferanser Representasjonsgaver Fra kr 200 til 1000,- Profilartikler I tillegg til gaver som deles ut i forbindelse med store markeringer, er det hensiktsmessig å ha noen profilartikler som profilerer Akershus fylkeskommune. Profilartikler gir en verdifull mulighet til eksponering av fylkeskommunens logo og visjon. Eksempler på vanlige profilartikler er USB-penner, kontorartikler, nøkkelringer, krus, godterier, penner, reiseartikler, bagger, sekker, paraplyer mm. Fylkesrådmannens anbefalinger Forslag til gavestruktur for ansatte i sentraladministrasjonen vedtas. Forslag til gavestruktur i forbindelse med representasjon, besøk, åpninger og reiser vedtas. Endringen trer i kraft Saksbehandler: Marianne Fugløy Lidstrøm Oslo Tron Bamrud fylkesrådmann Side9

10 Side10

11 Side11

12 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg /13 Administrasjonsutvalget Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune Innstilling Fylkesutvalget tar anskaffelsesstrategien til orientering. Sammendrag Anskaffelsesstrategien er et styringsdokument som skal gi retningen på utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Dokumentet er inndelt i syv strategiområder: - organisering, roller og ansvar - ledelsesforankring - anskaffelsesprosessen - kompetanse - kontrolltiltak - bruk av elektroniske verktøy - miljø, etikk og samfunnsansvar. Til anskaffelsesstrategien er det utarbeidet en handlingsplan. Planen gjelder for tidsperioden , og angir hvordan fylkeskommunen kan nå ønsket situasjon. I tillegg til anskaffelsesstrategien er det utarbeidet instruks og rutine for gjennomføring av anskaffelser i Akershus fylkeskommune. Saksutredning Innledning Akershus fylkeskommunes anskaffelser skal gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og fylkeskommunens etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Akershus fylkeskommune. Anskaffelser utgjør en betydelig del av fylkeskommunens samlede økonomiforvaltning. Forvaltningen av fylkeskommunens økonomi skal bidra til å skape og bevare tillit til at fylkeskommunens virksomhet foregår på en korrekt og hederlig måte, og at fylkeskommunens verdier og ressurser forvaltes på en effektiv og betryggende måte. Anskaffelsene skal derfor ta utgangspunkt i fylkeskommunens behov, være planlagt, involvere de rette fagmiljøene og gjennomføres av kompetente medarbeidere. Det er viktig å få den riktige kvaliteten på varer og tjenester fylkeskommunen anskaffer. Dette stiller strenge krav til anskaffelsesprosessen. Forbedringer i anskaffelsesprosessen kan føre til anskaffelser som er godt tilpasset de aktuelle behovene som virksomhetene har, samt gi varer og Side12

13 tjenester med riktig pris. Samlet sett vil dette gi en lavere anskaffelseskostnad for fylkeskommunen. Fylkeskommunens anskaffelsesstrategi er vedtatt av fylkesrådmannen og gjelder for fylkeskommunens virksomheter. Med virksomhet menes både fylkeskommunens virksomheter, og avdelingene i sentraladministrasjonen, herunder enhver seksjon, stab, enhet med mer. Med virksomhetsleder menes lederen for disse. Strategien er fylkesrådmannens styringsdokument for utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Strategien er delt inn i 7 strategiområder, på bakgrunn av prosjektgruppens gjennomførte scenarioprosess, fylkesrådmannens overordnede risikovurderinger (2009/2011), St.meld. nr. 36. ( ) «Det gode innkjøp», Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap «Anskaffelsesstrategi », rapport fra Kommunal- og Regionaldepartementet «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane», samt andre innspill som har blitt vurdert ved utarbeidelsen av dokumentet. Fylkeskommunale foretak kan slutte seg til strategien. Vurderinger Den enkelte virksomhet har ansvaret for å gjennomføre sine virksomhetsspesifikke anskaffelser. For å tydeliggjøre ansvaret ytterligere, gir strategien formelle og dokumenterte ansvarslinjer. Anskaffelsene skal være forankret i reelle og dokumenterte behov. Innkjøpsstaben skal kvalitetssikre at gjennomføringen av alle anskaffelser med verdi over kroner eksklusiv merverdiavgift skjer i henhold til regelverket, noe staben ikke gjør i dag. Innkjøpsstaben skal videre orienteres om planlagte og gjennomførte anskaffelser over kroner eksklusiv merverdiavgift. Innkjøpsstaben har i dag ansvaret for etableringen av rammeavtaler. Staben vurderer fortløpende behovet for å etablere rammeavtaler på nye områder. Hensikten med rammeavtaler er å redusere antall leverandører og standardisere anskaffelsesprosessene. Rammeavtalene skal, der dette er hensiktsmessig, ta hensyn til virksomhetenes muligheter for å benytte anskaffelsesprosessen som en del av opplæringen. Anskaffelsesstrategien formaliserer dette ytterligere ved blant annet at faglærer og/eller utdanningsinstitusjonens virksomhetsleder skal være delaktig i brukergrupper, ved utarbeidelse av rammeavtaler. I prosessen med å utarbeide rammeavtaler vil det også bli vurdert bruk av reserverte kontrakter i fremtiden. Innkjøpsstaben har spisskompetanse på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Staben bidrar med rådgivning, faglig veiledning og kompetansebyggende tiltak. For å styrke kompetansen blant fylkeskommunens innkjøpere skal innkjøpsstaben med jevne mellomrom samle innkjøperne for utveksling av erfaringer og informasjon. Innkjøpsstaben har tidligere gjennomført kurs i offentlige anskaffelser og etikk for virksomhetslederne. Staben ser behovet for å gjennomføre nye kurs. Kursene vil blant annet gi grunnleggende kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser, etikk i anskaffelsesprosesser, kompetanse på fylkeskommunens interne instrukser og rutiner for anskaffelser og fylkeskommunens etiske retningslinjer. Fylkeskommunens portal, innkjøp/innkjøpshjelp, gir en enkel forklaring på anskaffelsesprosessen fra et behov identifiseres til en anskaffelse er gjennomført. Innkjøpshjelpen vil i fremtiden bli bygget opp slik at prosesser og rutiner kommuniseres på en mer brukervennlig måte. Dette skal gi en god forståelse og nødvendig fokus på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Anskaffelsesstrategien, instruksen og rutinen skal bli godt kjent og godt forankret hos alle ledere med fullmakt til å foreta anskaffelser. Side13

14 Rollen som innkjøper er i dag ikke formalisert. Anskaffelsesstrategien formaliserer rollen og gir vedkommende fullmakt til å foreta bestillinger som overstiger kroner eksklusiv merverdiavgift. Bestillinger under dette beløpet kan gjøres av andre enn innkjøperen. Det er i dag ikke formaliserte rutiner for gjennomføring av et varemottak. Rutinen for anskaffelser formaliserer dette tydelig. Attestantens ansvar og attestasjonens innhold vil fremkomme gjennom instruksen for utøvelse av anvisnings- og attestasjonsfullmakt, og underliggende rutiner. Virksomhetslederne har tidligere blitt kurset om hvilke etiske krav som stilles til anskaffelser i Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen er en ledende aktør i samfunnslivet gjennom deltagelse og initiativtaker i nettverk og samlinger hvor etikk i offentlige anskaffelser har fokus. Innkjøpsstaben vil på vegne av fylkeskommune utøve et aktivt medlemskap i Initiativet for etisk handel. Veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» skal gjøres godt kjent for alle innkjøpere i fylkeskommunen. Det er i dag ikke formaliserte rutiner for kontraktsoppfølging. Dette vil bli formalisert for å kunne bedre oppfølging av fylkeskommunens rettigheter. Akershus fylkeskommune benytter ikke e-handel gjennom egne systemer i dag. Fylkeskommunen benytter den enkelte leverandørs system. Dette er ikke et fullverdig e- handelssystem. Innkjøpsstaben vil vurdere hvilke mulige gevinster andre e-handelsløsninger kan gi fylkeskommunen. Organisering av arbeidet med strategien Arbeidet med strategien har vært organisert med en prosjektgruppe, styringsgruppe og en referansegruppe. Prosjektgruppen har bestått av medarbeidere fra avdeling for videregående opplæring, juridisk stab, lønn og regnskap, analysestaben og innkjøpsstaben. Styringsgruppen har bestått av medarbeidere i ledelsen i administrasjonsavdeling, avdeling for videregående opplæring og tannhelsetjenesten. Referansegruppen har bestått av medarbeidere i ledelsen av sentraladministrasjonen, virksomhetene (deriblant fire rektorer) og representanter for de fagorganiserte. Fylkesrådmannens anbefaling Anskaffelser utgjør en betydelig del av fylkeskommunens samlede økonomiforvaltning. Forbedringer i anskaffelsesprosessen kan føre til anskaffelser som er godt tilpasset de aktuelle behovene som virksomhetene har, samt gi varer og tjenester med riktig pris. Dette vil samlet sett gi en lavere anskaffelseskostnad for fylkeskommunen. Tiltak for å heve kompetansen vil ha fokus på den samfunnsmessige betydning av grundige vurderinger av miljø, etikk og samfunnsansvar i den enkelte anskaffelsesprosess. Fylkesrådmannen tilrår at vedlagte anskaffelsesstrategi med tilhørende handlingsplan tas til orientering. Oslo, 22. mai 2013 Tron Ole Bamrud Side14

15 fylkesrådmann Saksbehandler: Frank-Tore Toresen Vedlegg: 1. Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune 2. Handlingsplan for perioden Vedlegg 1 Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune 2 Handlingsplan for perioden Side15

16 Anskaffelsesstrategi for Akershus fylkeskommune «Akershus fylkeskommunes anskaffelser skal gjennomføres profesjonelt, dekke reelle behov og sikre effektiv ressursbruk» Side16

17 Innhold Innledning... 2 Ønsket situasjon... 2 Strategiområde 1 - Organisering, roller og ansvar... 3 Strategiområde 2 - Ledelsesforankring... 3 Strategiområde 3 - Anskaffelsesprosessen... 3 Strategiområde 4 - Kompetanse... 3 Strategiområde 5 - Kontrolltiltak... 4 Strategiområde 6 - Bruk av elektroniske verktøy... 4 Strategiområde 7 - Miljø, etikk og samfunnsansvar... 4 Handlingsplan - hvordan skal Akershus fylkeskommune nå ønsket situasjon? Side17

18 Innledning Akershus fylkeskommunes anskaffelser skal gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelser utgjør en betydelig del av fylkeskommunens samlede økonomiforvaltning. Forvaltningen av fylkeskommunens økonomi skal bidra til å skape og bevare tillit til at fylkeskommunens virksomhet foregår på en korrekt og hederlig måte, og at fylkeskommunens verdier og ressurser forvaltes på en effektiv og betryggende måte. Anskaffelsene skal derfor ta utgangspunkt i fylkeskommunens behov, være planlagt, involvere de rette fagmiljøene og gjennomføres av kompetente medarbeidere. Det er viktig å få den riktige kvaliteten på varer og tjenester fylkeskommunen anskaffer. Dette stiller strenge krav til anskaffelsesprosessen. Forbedringer i anskaffelsesprosessen kan føre til anskaffelser som er godt tilpasset de aktuelle behovene som virksomhetene har, samt gi varer og tjenester med riktig pris. Samlet sett vil dette gi en lavere anskaffelseskostnad for fylkeskommunen. Fylkeskommunens anskaffelsesstrategi er vedtatt av fylkesrådmannen og gjelder for fylkeskommunens virksomheter. Med virksomhet menes både fylkeskommunens virksomheter, og avdelingene i sentraladministrasjonen, herunder enhver seksjon, stab, enhet med mer. Med virksomhetsleder menes lederen for disse. Strategien er fylkesrådmannens styringsdokument for utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Strategien er delt inn i 7 strategiområder, på bakgrunn av prosjektgruppens gjennomførte scenarioprosess, fylkesrådmannens overordnede risikovurderinger (2009/2011), St.meld. nr. 36. ( ) «Det gode innkjøp», Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap «Anskaffelsesstrategi », rapport fra Kommunal- og Regionaldepartementet «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane», samt andre innspill som har blitt vurdert ved utarbeidelsen av dokumentet. Fylkeskommunale foretak kan slutte seg til strategien. Ønsket situasjon Virksomhetene har ansvaret for å gjennomføre anskaffelsesprosessen, på grunnlag av tydelige, formelle og dokumenterte ansvarslinjer. Alle anskaffelser er forankret i reelle og dokumenterte behov. Innkjøpsstaben skal kvalitetssikre at gjennomføringen av alle anskaffelser med verdi over kroner eksklusiv merverdiavgift skjer i henhold til regelverket. Innkjøpsstaben skal orienteres om planlagte og gjennomførte anskaffelser over kroner eksklusiv merverdiavgift. Innkjøpsstaben har ansvaret for etableringen av rammeavtaler. Innkjøpsstaben vurderer fortløpende behovet for å etablere nye rammeavtaler. Hensikten er å redusere antall leverandører og standardisere anskaffelsesprosessene. Rammeavtalene tar, der dette er hensiktsmessig, hensyn til virksomhetenes muligheter for å benytte anskaffelsesprosessen som en del av opplæringen. Dette sikres blant annet gjennom at faglærer og/eller utdanningsinstitusjonens virksomhetsleder er delaktige i brukergrupper ved utarbeidelse av rammeavtaler. I prosessen med å utarbeide rammeavtaler vurderes bruk av reserverte kontrakter. Innkjøpsstaben har spisskompetanse på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Staben bidrar med rådgivning, faglig veiledning og kompetansebyggende tiltak. Innkjøpsstaben samler fylkeskommunens innkjøpere med jevne mellomrom for utveksling av erfaringer og informasjon knyttet til virksomhetsrelevante anskaffelser. Virksomhetslederne har grunnleggende kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og god kompetanse på fylkeskommunens interne regelverk for anskaffelser. Anskaffelsesstrategien er kjent og godt forankret hos alle ledere med fullmakt til å foreta anskaffelser. Gjennom portalen gis en struktur som forklarer anskaffelsesprosessen fra et behov identifiseres til en anskaffelse er gjennomført. Strukturen er bygget opp slik at prosesser og rutiner kommuniseres på en brukervennlig måte. Dette gir god forståelse og nødvendig fokus på gjennomføringen av offentlige anskaffelser. 2 Side18

19 Rollen som innkjøper er formalisert, og gir vedkommende fullmakt til å foreta bestillinger som overstiger kroner eksklusiv merverdiavgift. Bestillinger under dette beløpet kan gjøres av andre enn innkjøperen. Rutine for varemottak fremgår tydelig gjennom rutinen for anskaffelser. Attestantrollen er formalisert, og attestantens ansvar og attestasjonens innhold fremkommer tydelig gjennom instruksen for utøvelse av anvisnings- og attestasjonsfullmakt, og underliggende rutiner. Virksomhetene har kunnskap om hvilke etiske krav som skal stilles i de fylkeskommunale anskaffelsene. Fylkeskommunen er en ledende aktør i samfunnslivet gjennom deltagelse og initiativtaker i nettverk og samlinger hvor etikk i offentlige anskaffelser har fokus. Veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» er godt kjent av ansatte som gjennomfører anskaffelsesprosesser uavhengig av størrelsen på anskaffelsene. Inngåtte kontrakter følges opp for å utnytte fylkeskommunens rettigheter. Gjennomføringen av anskaffelsesprosessen støttes av effektive verktøy. Innkjøpsstaben har oppdatert kunnskap om hvilke mulige gevinster ulike e-handelsløsninger gir. Strategiområde 1 - Organisering, roller og ansvar Formålstjenlig og god organisering er en forutsetning for at anskaffelsene kan gjennomføres i henhold til målsettingen. Et viktig spørsmål er om det skal være sentral eller lokal organisering av aktivitetene. Dette kan kombineres, eksempelvis desentrale anskaffelser med sentral kontrollfunksjon eller sentraliserte anskaffelser for enkelte varer og tjenester, og desentrale for andre. Akershus fylkeskommunes to-nivå modell betyr i praksis at vesentlige deler av anskaffelsesprosessen skal gjennomføres desentralt. Samtidig har innkjøpsstaben spisskompetanse på anskaffelsesprosessen, bistår i gjennomføringen av alle anskaffelsesprosesser hvor verdien er over ,- eksklusiv merverdiavgift, og ellers ved behov. En tydelig rolle- og ansvarsbeskrivelse er derfor viktig. Anskaffelsesprosessen har ulike faser fra behovsdefinering, planlegging, konkurransegjennomføring, kontraktsetablering, bestilling, ordrehåndtering, mottak og kontroll til fakturahåndtering og betaling. I de ulike fasene foregår det aktiviteter som i varierende grad krever at mange mennesker fra ulike deler av organisasjonen er involvert. Krav til kompetanse i organisasjonen, og hvordan denne er fordelt, er derfor også et viktig element i valg av organisering. Strategiområde 2 - Ledelsesforankring Virksomhetslederen har ansvaret for at anskaffelser settes inn i en strategisk sammenheng. Mål og strategi for anskaffelsene skal være utarbeidet og forankret, og strategien skal være realistisk i forhold til tilgjengelige personellmessige, faglige og økonomiske ressurser. Virksomhetslederen må sørge for å skape et kontrollmiljø med løpende risikohåndtering knyttet til gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Strategiområde 3 - Anskaffelsesprosessen Det er viktig å få varer og tjenester med riktig kvalitet til riktig pris. Dette stiller strenge krav til anskaffelsesprosessen. Gode prosesser vil sørge for anskaffelser som er tilpasset de aktuelle behovene og medføre lave anskaffelseskostnader. Gjennom gode prosesser for gjennomføring av anskaffelser i hele fylkeskommunen, kan fylkeskommunens samlede anskaffelser styres på en effektiv måte. Strategiområde 4 - Kompetanse God kompetanse er nødvendig for å sikre overholdelse av regelverk, instruks og rutiner, sikre kvalitet i anskaffelsesprosessen og for å kunne følge opp kontrakter på en god måte. Organiseringen 3 Side19

20 av anskaffelsesprosessen vil påvirke kompetansebehovet, fordi kompetanse henger nøye sammen med organiseringen av anskaffelsesarbeidet. Fylkeskommunens to-nivå modell fører til vesentlige anskaffelsesvolum desentralt. Det er derfor viktig at god kompetanse er tilgjengelig for den virksomheten som skal gjennomføre en anskaffelsesprosess. Innkjøpsstaben bidrar med kompetanseoppbygging hos de som arbeider med anskaffelsesprosessen desentralt, gjennom kurs, samlinger, rutiner, maler med mer. Innkjøpsstabens spesialkompetanse brukes gjennom dette til å spisse den kompetansen som finnes desentralt. Strategiområde 5 - Kontrolltiltak Kommuneloven 23 nr. 2 andre setning gir fylkesrådmannen ansvaret for å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Effektive kontrolltiltak er en forutsetning for å etablere og vedlikeholde betryggende kontroll, og disse må være implementert på riktige steder i anskaffelsesprosessen. Effektive kontrolltiltak er grunnleggende viktig for å sikre profesjonell gjennomføring av anskaffelser, at anskaffelser dekker reelle behov og effektiv ressursbruk. Strategiområde 6 - Bruk av elektroniske verktøy Elektroniske verktøy for gjennomføringen av offentlige anskaffelser kan forenkle prosesser, standardisere dokumentasjonshåndtering og legge et grunnlag for å frigjøre ressurser. E-handel er et eksempel på et slikt verktøy. Med e-handel menes elektronisk handel hvor elektroniske verktøy brukes i planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosessen. En slik tilpasning av anskaffelsesprosessen innebærer vesentlige endringer i måten vi anskaffer på, og det er viktig at et godt og kvalitetssikret beslutningsgrunnlag er tilgjengelig før beslutninger tas i ulike faser av en eventuell innføring. Strategiområde 7 - Miljø, etikk og samfunnsansvar Det finnes et handlingsrom innenfor internasjonalt og nasjonalt regelverk til å stille etiske krav i alle faser av anskaffelsesprosessen. Det kan likevel være svært utfordrende å følge opp denne typen krav og kontrollere at kravene blir etterlevd. Barne- og likestillingsdepartementet har derfor fått utarbeidet en veileder for etiske krav i offentlige anskaffelser. Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH), og viser hvilke etiske krav som kan stilles til leverandører, hvor i anskaffelsesprosessen det er formålstjenlig å stille kravene og hvordan kravene kan følges opp. Akershus fylkeskommune skal ta samfunnsansvar gjennom å medvirke til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk. I praksis betyr dette at vi skal stille etiske krav til våre leverandører, noe som er et av mange bidrag til å utvikle framtidsrettede tjenester, og være en nyskapende samfunnsaktør. Handlingsplan - hvordan skal Akershus fylkeskommune nå ønsket situasjon? Anskaffelsesstrategien er et styringsdokument som skal gi retningen på utviklingen av internkontrollen knyttet til gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Handlingsplan for hensiktsmessig tidsperiode følger denne strategien. 4 Side20

21 Implementering av anskaffelsesstrategien, handlingsplan for perioden Strategiområde 1 - Organisering, roller og ansvar Tiltak Ansvar 1. Mal for formalisering av roller og organisering - offentlige anskaffelser som Innkjøpsstaben skal brukes i virksomhetene knyttet til offentlige anskaffelser utarbeides. 2. Gjennomgang av organisering av arbeidet med anskaffelser i virksomhetene. Herunder påse at arbeidet med anskaffelser er organisert med klare ansvarslinjer, og at anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende instruks og rutiner. I denne Virksomhetsleder gjennomgangen må det vurderes nøye hvor mange medarbeidere som skal gjennomføre anskaffelser. Resultatet av gjennomgangen skal dokumenteres i Mal for formalisering av roller og organisering - offentlige anskaffelser. 3. Oppdatere og gjøre kjent instruks for anskaffelser og rutine for anskaffelser på intranettet. Utarbeide og publisere rutine(r) Innkjøpsstaben på Intranettet. Rutinen(e) skal tydelig vise beslutningspunkter og sjekkpunkter. 4. Sørge for at instruks for anskaffelser og rutine for anskaffelser blir gjort kjent for de Virksomhetsleder som arbeider med anskaffelser i virksomheten. 5. Delta i risikovurderingsfasen for årlig systemrevisjon av intern kontrollen i økonomiforvaltningen, og benytte resultatet Innkjøpsstaben av risikovurderingen i kvalitetssikring av anskaffelsesprosessen. Strategiområde 2 - Ledelsesforankring Tiltak Ansvar 6. Målsettingen for anskaffelsesprosessen kommuniseres til organisasjonen gjennom Innkjøpsstaben innkjøpsstabens side på Intranettet. 7. Forankre målsettingen og internt regelverk som den viktigste forutsetningen for at anskaffelser kan gjennomføres profesjonelt, Virksomhetsleder dekke reelle behov og sikre mest mulig effektiv ressursbruk i virksomhetene. 8. Invitere representanter for virksomhetslederne og representanter for Innkjøpsstaben faglærere til faggruppe / referansegruppe for nye rammeavtaler. Side21

22 Implementering av anskaffelsesstrategien, handlingsplan for perioden Strategiområde 3 - Anskaffelsesprosessen Tiltak Ansvar 9. Utarbeide og gjøre tilgjengelig Mal for behovsbeskrivelse og planlegging av anskaffelser, herunder definere hvilken Innkjøpsstaben beløpsgrense som utløser obligatorisk bruk av malen. 10. Nye / potensielle rammeavtaler vurderes Innkjøpsstaben løpende. 11. Oppfølging av inngåtte kontrakter legges inn Virksomhetsleder som en aktivitet i aktivitetsplanen. 12. Arrangere samlinger med innkjøpere i Innkjøpsstaben virksomhetene med jevne mellomrom. Strategiområde 4 - Kompetanse Tiltak Ansvar 13. Videreutvikle og gjennomføre nødvendige kompetansehevingstiltak, herunder kurs og eventuelle elektroniske e-læringsmoduler Innkjøpsstaben rettet mot ulike roller og ansvarsområder i fylkeskommunens organisasjon. 14. Legge til rette for etablering av nettverk og bidra til erfaringsutveksling for Innkjøpsstaben gjennomføringen av offentlige anskaffelser, både internt og eksternt. 15. Det utarbeides kompetansekrav til medarbeidere som har en definert rolle i Innkjøpsstaben anskaffelsesprosessen. 16. Det utarbeides kompetanseplaner for alle medarbeidere som arbeider med Virksomhetsleder anskaffelser, opp mot de fastsatte kompetansekravene. Strategiområde 5 - Kontrolltiltak Tiltak Ansvar 17. Utarbeide en beskrivelse av rollen som Innkjøpsstaben innkjøper. 18. Formalisere rollen som attestant. Analysestaben (instruks for utøvelse av anvisnings- og attestasjonsfullmakt) 19. Definere hvilke typer varer hvor varemottaket skal kontrolleres av andre enn Innkjøpsstaben innkjøper, og utarbeide rutine for varemottaket. 20. Utarbeide veileder og sjekkliste for hvordan endringsordrer eller tilleggsarbeid skal Innkjøpsstaben og juridisk stab håndteres. 21. Vurdere behovet for andre veiledere / maler i samråd med økonomi, Lønn & regnskap og Innkjøpsstaben analysestab. 22. Utarbeide instruks for anskaffelser og Innkjøpsstaben Side22

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.2016 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr 1/16 Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 14.10.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune 1 Anskaffelsesstrategi 2014-2017 Trondheim kommune 2 STRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2014-2017 Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Saksframlegg. Oppdaterte og reviderte retningslinjer for erkjentlighetsgaver

Saksframlegg. Oppdaterte og reviderte retningslinjer for erkjentlighetsgaver Søgne kommune Arkiv: 455 Saksmappe: 2012/2304-39112/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.12.2012 Saksframlegg Oppdaterte og reviderte retningslinjer for erkjentlighetsgaver Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 19.02.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 40/15 FT 15/1420 Kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget

Møteinnkalling Kontrollutvalget Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 26.01.2016 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Fremtidens byer Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Grønne anskaffelser og miljø Presentasjonsrunde Overordnet om Difi Hvorfor er offentlige anskaffelser viktig? Jobber Fremtidens byer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2014-2017 Dokumentansvarlig: Jon Ola Syrstad Utarbeidet av: Bente Aanestad Fjelde Dato opprettet: 28.02.14 Dato sist endret: 28.02.14 Arkivreferanse:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2014 2017 Innledning: Bærum kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2014 til 2017 skal legge grunnlaget for en felles forståelse

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.12.2016 Tid: 10:00 12:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen Om fylkeskommunen Fylkesrådmann Egil Johansen Tjenesteleverandør Regional utviklingsaktør Nøkkeltall Vestfold fylkeskommune 2015 244 000 innbyggere 8900 elever i videregående skole 1850 lærlinger og lærekandidater

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høring om endring i barnehageloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Aud Grande aud.grande@verdal.kommune.no 74048274 Arkivref: 2007/10242 - /A10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor UTKAST Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Lovens 5 krav til rutiner Seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi Regelverket viktig for bærekraft Store utfordringer i Europa Løsningen: 2020 strategien

Detaljer