LOKALPROGRAM ASKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALPROGRAM ASKER 2015-2019"

Transkript

1 LOKALPROGRAM ASKER

2 NATURVERN MILJØPARTIET DE GRØNNE vil arbeide for et med menneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet, lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi kan ikke forbruke mer enn jorden klarer å gjenskape hvert år, uten at det går ut over næringsgrunnlaget og kommende generasjoner. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende prinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Askers gunstige klima og gode jordsmonn gir en rik natur. Men de samme arealene er også attraktive for boligbygging. Nedbygging av leveområdene er den største trusselen for biologisk mangfold i Asker. Kommunen plikter å ta hensyn til naturmangfoldet i planlegging og arealforvaltning. Derfor er det viktig at kommunen besitter solid kunnskap om de lokale naturforholdene. at det settes av nok faglige ressurser til registrering og vurdering av natur forhold i plan- og utbyggingssaker. ikke tillate nedbygging av grønne arealer og 100-meterskoger i byggesonen. hindre bygging av anlegg innenfor markagrensen. aktivt legge til rette leveområder for truede arter i vann, sjø og på land. bevare viktige naturområder som Brønnøya, Askerelva, Neselva og dammer, åkerholmer og bekkefar i landbruksområdene. aktivt bekjempe fremmede arter og hindre omsetning av disse. bidra til opplæring og kunnskap om natur og friluftsliv blant barn og voksne.

3 AREALUTNYTTELSE, JORDVERN OG FORTETTING KLIMA OG ENERGI # 4/5 Miljøpartiet De Grønne ønsker å stanse nedbygging av matjord. I perioden ble det omdisponert 365 dekar dyrket og dyrkbar jord i Asker. Boligbygging bør skje ved fortetting på allerede utbygde områder rundt kollektivknutepunktene. Sentrumsområdene må utvikles til gode urbane bomiljøer med god livskvalitet. Vi ønsker varierte bomiljøer med ulike boligtyper, slik at vi får en blanding av aldersgrupper med ulik etnisitet og økonomiske forutsetninger. verne dyrket og dyrkbar mark og bevare helhetlige kulturlandskap. Vi må være mer restriktive med dispensasjoner i landbruks-, natur- og friluftsområder. (LNF) legge til rette for aktivt beitebruk på gamle kulturbeiter, truet av gjengroing. Vi vil også stimulere til etablering av andelslandbruk i Asker at Asker blir en foregangskommune på økologisk drift og produksjon av lokal mat. fokusere på reguleringsplaner, område- og bebyggelsesplaner som organiserer arealbruken og derved sikre gode løsninger. legge til rette for bygging av lavblokker på villaeiendommer inntil 800 meter fra togstasjonene. Dette må skje frivillig. bygge boliger med klimavennlige materialer, godt inneklima, bærekraftige energisystemer og estetisk utforming. Bare tre måneder før klimatoppmøte i Paris er det lokalvalg i Norge. Med gode planer og tiltak for å hindre at vi bidrar til katastrofal global oppvarming kan vi sette Asker på kartet. at Asker kommunes fond umiddelbart trekkes ut av investeringer i kull og tjæresand og at investeringer gjøres fossilfrie på sikt. at all videre vekst skjer nær kollektivknutepunktene. redusere utslipp fra Asker kommunes egne virksomheter, fra trafikken, lokal befolkningen og bedrifter i kommunen. redusere kjøttforbruket i kommunen. arbeide aktivt for etablering av bedriftsklynger innenfor grønn energi som skaper nye arbeidsplasser. miljøsertifisere forbruk av varer og tjenester i kommunen og oppfordre ansatte til å tenke miljø.

4 # 6/7 SAMFERDSEL Miljøpartiet De Grønne vil satse på kollektivtrafikk og raskere utbygging av et trygt og effektivt sykkelveinett i Asker, samt høyere prioritering av fotgjengere og syklende. Vi ønsker fortsatt fordeler for elbiler, men foreslår samkjøring (2+) i kollektivfelt. Vi vil ha tuneller eller lokk over E18 for å skjerme lokalmiljøet og ønsker et mer effektivt transportsystem enn det en ny E18 kan gi. ha raskere utbygging av sammenhengende sykkelveier mellom tettsteder og knutepunkter, for eksempel langs jernbanen fra Heggedal til Asker sentrum. at kollektivtransporten styrkes slik at det blir et attraktivt alternativ til bil. ha flere matebusser til Asker sentrum og Sandvika, flere kollektivfelt og bedre komfort på bussene. etablere gode innfartsveier for sykkel til jernbanestasjoner og bussholdeplasser og trygg sykkelparkering. at det utarbeides og iverksettes en plan for fotgjengere i alle kommunesentre i Asker. at det lages flere skiltete snarveier og tråkk for fotgjengere, fra boligfelt til skole, barnehage, buss osv., med informasjon om avstand og gå-tid. KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET Asker skal fortsatt ha et rikt idretts- og kulturliv med et bredt tilbud. Skolene bør være samlingssted for fritidsaktiviteter på ettermiddager og i helgene. Lokalene må ha tilfredsstillende akustiske forhold og nok lagerplass. Kunstopplevelser på profesjonelt nivå må tilbys både barn og voksne. Alle må få kunnskap om egen historie og lokalmiljøet. Tettstedenes særpreg bør videreutvikles og samtidig by på et mangfold. Det skal være enkelt og givende å være frivillig i Asker. at barne- og ungdomsorganisasjoner får bruke kommunale lokaler gratis til øvelser, møter og trening. at noen utvalgte institusjoner og organisasjoner får fyrtårnstatus og forutsigbar økonomi i en fireårsperiode. opprette et livssynsnøytralt seremonirom i Asker til bruk ved bryllup og gravferd. innføre gratis skibuss fra Asker sentrum til Solli hver helg i sesongen. at store idrettsanlegg planlegges i fellesskap med nabokommunene og er lett tilgjengelige med offentlig kommunikasjon. Planene om skianlegg på Solli må skrinlegges. videreutvikle Sem-området i nært samarbeid med NaKuHel. at de historiske byggene på Dikemark rehabiliteres til sykehusmuseum og tverrfaglig kultursenter.

5 OPPVEKST, BARNEHAGE OG SKOLE DYREVELFERD # 8/9 Miljøpartiet De Grønne vil at barndommens egenverdi anerkjennes. Målet må være at barn og unge opplever at de mestrer hverdagen og at de lykkes i eget liv. Asker kommune må arbeide aktivt for å inkludere alle innbyggere. Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi vil at barnehager og skoler skal gi barn og ungdom gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. bevisstgjøre barn og unge om sammenhengen mellom materielt forbruk, bruk av fossil energi og klimaendringene. arbeide for en barnehage og skole hvor elevene læres opp i demokratisk sinnelag og lokalpolitiske prosesser. opprettholde samme alderstrinn som i dag for karakterer i skolen. at Asker kommune ikke skal overta ansvaret for videregående skole. at Asker kommune ansetter flere mannlige pedagoger i barnehage og skole. gi lærerne nødvendig frihet og tillit og frita dem for urimelig dokumentasjonsbyråkrati. at Asker kommune skal styrke omfang og bruk av alternative skoler fra barnetrinnet og oppover. tilrettelegge for flere billige boliger for unge, gjerne med fellesrom, for slik å lette bosetting i Asker. Miljøpartiet De Grønne mener at dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet og har en egenverdi som må respekteres. Vi vil arbeide for dyrevelferd ved å legge press på lokale og nasjonale myndigheter slik at dyrenes leveforhold forbedres. Politiet og Mattilsynet i Asker og Bærum bør ha høy kompetanse slik at de kan se sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. De må kunne avdekke manglende kompetanse hos dyreeiere. Et rent og ryddig dyrerom er ingen garanti for god dyrevelferd. Politi og Mattilsyn bør vite hva som kjennetegner god velferd for ulike dyrearter. at Asker kommune takker NEI til sirkus med dyr. at kommunen gir støtte til et hjelpesenter for dyr. at dyreklinikker, Mattilsynet og politiet har utstyr for å avlese ID-chip på katt og hund. at Asker skal si nei til alle søknader om å drive med produksjonsdyrehold som innebærer å holde dyr i bur, som f.eks. høns, mink, rev, kanin.

6 HELSE OG OMSORG STEM PÅ ASKER MDG # 10/11 God helse er ikke bare avhengig av helsesektoren, men beror også på livsstil og samfunnsforhold. Miljøpartiet De Grønne i Asker vil legge til rette for en helsevennlig livsstil i pakt med naturen. Like forutsetninger er grunnleggende for at flere kan delta. Derfor må vi øke innsatsen mot fattigdom og sikre grunnleggende økonomisk trygghet for alle. Barn må ha like muligheter til utvikling, uavhengig av foreldres økonomi, utdanning, etnisk bakgrunn og geografisk tilhørighet. Rapporter viser at Askers befolkning, og spesielt de unge, føler seg stresset og nedstemt. Dette er bekymringsfullt og må følges opp. Asker er et flerkulturelt samfunn med 129 forskjellige nasjonaliteter. Deres erfaringer og kompetanse bør i større grad reflekteres i lokalsamfunnet. Likeledes kan eldre mennesker med kunnskap og ressurser bidra positivt og bør gis muligheter til det. KRISTIN BJELKE: Leder for kultur og samarbeid i Bærum kommune. Har sittet i kommunestyret for Askers Grønne venner i 12 år og i formannskapet i 8 år. Ønsker å bevare Askers unike natur og kulturlandskap. at Nakuhel på Sem blir et folkehelsesenter basert på kunnskap om sunt kosthold, psykisk og fysisk helse. opprettholde Bærum sykehus som lokalsykehus med god akuttfunksjon. utrede muligheten for en ny legevakt sentralt i Asker og sikre minoritetskvinner tilgang på kvinnelige jordmødre og gynekologer. at helsesøstre i barne- og ungdomsskolene har god kompetanse på psykisk helse, at dette tema settes på dagsorden i skolehverdagen og at samtalegrupper opprettes. at livskvaliteten i omsorgsboliger og hos beboere på sykehjem forbedres og at befolkningen involveres i det sosiale og kulturelle tilbudet i institusjonene. ANNE HILDE RØSVIK: Biolog, med bakgrunn fra legemiddelindustrien og jobber nå på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Er sterkt engasjert i dyrevern, naturvern, rettferdig handel, samt et godt helsetilbud med god eldreomsorg. INGE JOHNSEN: Utdannet historiker og geograf. Opptatt av klima og miljøvern. Har arbeidet mange år som lærer på Asker videregående skole og er nå rektor på Otto Treider Private Gymnas i Oslo, og er følgelig også engasjert i skole- og utdanningspolitikk. LIV KNATTEN: Utdannet førskolelærer og jobber som rådgiver i Asker kommune. Bor på Brønnøya og har sittet i kommunestyret for Askers Grønne Venner i to perioder. Er opptatt av naturmangfold, miljøvern og barns oppvekstmiljø. PAAL STEINE: Ungdomsskolelærer. Særlig opptatt av at vi tar ansvar lokalt for bevaring av biologisk mangfold. Også opptatt av skolepolitikk og at vi tar vare på nærmiljøet. Vil jobbe for at kommunen skal være et godt sted å bo for alle, ikke bare de med høy inntekt. GRY GRIMSRUD LØBERG: Agronom og Etolog med stor interesse for livet rundt oss. Jobber til daglig som jordbrukssjef og driver eget firma innen etologifaget. STYRET I MILJØPARTIET DE GRØNNE I ASKER: Anne Hilde Røsvik, leder Inge Johnsen, kasserer Heidi Thommessen, sekretær Styremedlem: Gry Grimsrud Løberg Marte Bjørkmann Marko Pedersen Vara: Kristin Bjelke Paal Steine Liv Knatten

7 For å laste ned hele programmet vårt, gå inn på: mdg-asker.org Følg oss på Facebook: facebook.com/askermdg Bli gjerne medlem: mdg.no/medlem Vår gavekonto er Ta gjerne kontakt med oss på BIDRAGSYTERE FOTO: Gry Grimsrud Løberg, Jan Haüsler, Cecilie Rolseth, Anne Hilde Røsvik, Pippip Ferner, Kristin Bredal Berge, Allan S. Thommessen, Tor Arne Midtbø, Heidi Thommessen LAYOUT: Pippip Ferner Kontaktinformasjon: Tlf.: / Torpstubben 64a 1389 HEGGEDAL

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

PROGRAM FOR MDG RANDABERG

PROGRAM FOR MDG RANDABERG PROGRAM FOR MDG RANDABERG 2015-2019 ET GRØNT RANDABERG Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Sunne økologiske prinsipper skal være styrende for å fremme fred og

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Politisk regnskap 2011-15 Asker Venstre

Politisk regnskap 2011-15 Asker Venstre Politisk regnskap 2011-15 Asker Venstre Innhold 1. Det viktigste Asker Venstre har fått til i perioden 2011 til 2015... 2 2. Kunnskap og kvalitet i skoler og barnehager... 3 En skole for kunnskap og kreativitet...

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer