Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere innkjøp gir bedre bygg 3. Fiks ferdige kontraktvilkår for etisk handel 4. Lanserer ny kontraktform for veiprosjekter 5. Støttetjeneste for statlig miljøinnsats 6. Byggkonferanse, e-faktura og bryllup 7. Treng statleg OPS-kontor 8. Oppgåver for sovande innkjøpsgruppe Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Arbeidsdepartementet har begynt sin jakt på nye formuleringer i forskriften som skal bidra til å demme opp for sosial dumping. De nye formuleringene skal tekkes EFTAs overvåkingsorgan, som har sagt at den nåværende bryter med EØS-retten. Gjør ikke Norge noe, kan det bli sak i EFTA-domstolen. De nye formuleringer får imidlertid hard medfart av HSH, en av partene i arbeidslivet. HSH maner dessuten til forsiktighet når det gjelder å bruke innkjøpsreglene som et redskap i kampen mot sosial dumping. Forskriften som gjelder lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter bryter mot EØSretten, ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA. Det er gjort kjent for norske myndigheter, som har erklært at de ønsker å kjempe for denne forskriften med de endringer som er nødvendig for å tilfredsstille overvåkingsorganet. Siden har det vært møte mellom Norge og representanter for overvåkingsorganet, og i et møte nylig i det norske arbeidslivs- og pensjonspolitiske råd delte Arbeidsdepartementet ut et notat om saken. Partene i arbeidslivet ble invitert til å kommentere departementets forslag til nye formuleringer, slik de ble fremstilt i det utdelte notatet. Det endelige endringsforslaget skal senere hen legges ut på høring på ordinær måte. Problematisk begrensning HSH mener det er problematisk å begrense forskriften til tjenester i enkelte sektorer hvor risikoen for sosial dumping er stor, som det uttrykkes i notatet. De kan ikke se hvordan dette kan bidra til at overvåkingsorganet godkjenner forskriften. En innskrenking av virkningsområdet for hvilke oppdragstakere som omfattes, fjerner ikke det faktum at forskriften bare gjelder i avtaleforhold med offentlige oppdragsgivere, som ESA har påpekt som en av hovedårsakene til at de mener forskriften strider mot EØSretten, heter det i HSHs brev.

2 Det står for øvrig uklart for HSH om det å vise til sektorer med stor fare for sosial dumping, er en innskrenkning av forskriftens virkeområde. Dersom det er slik tenkt, stiller HSH spørsmål om det representerer et brudd med ILO-konvensjon nr. 94 som krever arbeidsklausuler i alle tjenestekontrakter hvor det offentlige er part. Allerede komplisert regelverk Regelverket for offentlige anskaffelser er allerede komplisert og vanskelig tilgjengelig for offentlige oppdragsgivere, poengterer HSH. Fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår med forankring i tariffavtaler uten generell bruk vil bidra, ifølge HSH, til å komplisere anskaffelsesprosessene. Arbeidsdepartementet ber i sitt notat partene komme med innspill på hvilke bransjer som bør omfattes av forskriften, og om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som bør legges til grunn. Da HSH mener at det bør vises forsiktigheter med å benytte innkjøpsregelverket som et virkemiddel mot sosial dumping, finner organisasjonen det ikke naturlig å kommentere det. Men når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, er HSH usikker på hva departementet sikter til og spør om hvilken rolle Arbeidstilsynet er ment å ha i denne sammenheng. Byggkonferanse 2. november Smartere innkjøp gir bedre bygg Smartere innkjøp gir bedre bygg. Det er vignetten for høstens store konferanse for dem som driver med anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom. I tillegg til å få grundig faglig påfyll så vel innenfor anskaffelser som aktuelle temaer i bygg- og anleggssektoren, skal en helt ny portal lanseres under konferansen. Det er en nett portal med nyttige verktøy for dem som ønsker hjelp og støtte til å gjøre et innkjøp på riktig måte og med forventet utbytte. Bygg og anlegg er gjerne en kombinasjon av varer og tjenester, samtidig som det dreier seg om store verdier investeringer etterfulgt av en eller annen drift. I offentlige virksomheter har gjerne bygg og anlegg og eiendom, for den sakens skyld, vært håndtert i egne virksomheter eller avdelinger. Kontakten med eller kommunikasjonen med de anskaffelsesfaglige miljøene er ikke alltid like sterk. Imidlertid er det lange tradisjoner for kontrahering av bygg og anlegg. Endelig er en stor del av det ideologiske OPS-begrepet (offentlig-privat samarbeid) knyttet til bygg- og anleggsoppgaver. Flere korrupsjonsliknende saker og kartellavsløringer er for øvrig knyttet til bransjen, nasjonalt så vel som internasjonalt. Risikofordeling, balanserte standardkontrakter og nye kontrakt-/samarbeidsformer er stikkord for aktuelle temaer. Det er med andre ord mange grunner til å melde seg på byggkonferansen 2.november i Oslo. Konferansen er et samarbeid mellom en rekke sentrale aktører: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), KS, NHO, Byggenæringens Landsforening, Norsk kommunalteknisk forening og Byggemiljø. Dagen etter skal for øvrig Difis store anskaffelseskonferanse gå av stabelen, og hvorfor ikke få med seg så vel byggkonferansen som den etter hvert tradisjonsrike årskonferansen for innkjøpere mens du likevel er i Oslo? Side 2

3 Programmet Programmet for byggkonferansen er ikke helt spikret ennå, men ett er sikkert: Difi kommer til å benytte denne arenaen til å lansere den nye nettportalen for anskaffelser i bygg, anlegg og eiendom. Portalen skal inneholde verktøy til bruk for dem som ønsker å gjøre korrekte prosesser og gode avtaler. Det gjelder helt fra planleggingsfasen med strategiske overveielser og brukermedvirkning til kontraktoppfølging, FDV og evaluering. Konferansen er organisert i en plenumssesjon og flere delsesjoner som foregår parallelt. I plenum skal den nye byggportalen lanseres, og temaer som kommuneplanarbeid, porteføljestyring, prosjektarbeid og oppfølging av prosjektering i et totalprosjekt skal tas opp. Spørsmål knyttet til det å få riktig pris, unngå endringsmeldinger og utforming av konkurransegrunnlag er dessuten tildelt tid i plenum. Nyskaping står også i fokus, likeledes en leverandørs forventninger til en byggherres oppfølging: kvalitet, fremdrift og økonomi. Parallellsesjoner Etter parallellsesjonene er det mer plenum, og da kommer kommunerevisjonen på banen, samtidig som det blir nytt om byggeregler, ikke minst om ny teknisk forskrift (TEK). Parallellsesjonene er - foreløpig viet livssykluskostnader, miljøkriterier for bygg og anlegg og et konkret eksempel på bygging av passivhus. Bygge under tak er tema i en slik sesjon, det samme gjelder kontraktoppfølging innenfor FDV. Tar vi med den innkjøpfaglige sesjonen der konkurransegjennomføring er emnet, er konferansens overflate berørt om enn flyktig. Det åpnes for påmelding en av de nærmeste dagene. Da kommer også informasjon om rett påmeldingsadresse. Fiks ferdige kontraktvilkår for etisk handel De offentlige innkjøperne roper om ressurser og kompetanse for å kunne stille korrekte og presise krav om etisk handel og samfunnsansvar. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) arbeider intenst for å få fram nyttige, praktiske verktøy som kan hjelpe. Nå foreligger standardformuleringer til bruk i kontraktvilkårene med tilhørende veiledning. Tidligere har Difi lansert et prioriteringsverktøy til bruk for å vurdere hvilke innkjøp det er mest hensiktsmessig å prioritere når man skal stille sosiale og etiske krav. Under arbeid er dessuten en revisjon av den tidligere veiledningen om etisk handel. Difi overtok i august 2009 det nasjonale arbeidet med etisk handel i offentlig sektor på oppdrag fra Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLD). Mandatet lå tidligere hos Initiativ for Etisk Handel. Difi skriver i sitt informasjonsmateriell bl.a.: - Det er størst åpning for å stille krav som kontraktsvilkår. Vår tilnærming går ut på kontinuerlig forbedring i leveransekjeden. Det innebærer at om en etisk handelssak skulle oppdages, anbefales det å avtale forbedringstiltak fremfor bøter eller heving av kontrakt. Det er gjennom kontraktvilkår det er best mulighet for å få til forbedringer gjennom kontraktperioden. Side 3

4 Ressursknapphet Det er mange hensyn en offentlig innkjøper må ta i hver enkelt anskaffelse, og tilbakemeldingene som kommer, er at det er utbredt ressursknapphet i innkjøpsmiljøene, med manglende kompetanse om etisk handel og liten tid til å følge opp kontrakter. I tillegg er ikke alle sosiale og etiske krav lovlige å stille i enhver kontrakt. På bakgrunn av dette har Difi tidligere utviklet et prioriteringsverktøy, som er basert på CPV-koder, og gir innkjøperen en pekepinn på hvilke sosiale og etiske brudd det er høy risiko for forekomsten av i dette typiske innkjøpet. Kontraktvilkårene som Difi nå har utviklet, samsvarer med hvert enkelt av disse områdene og bygger på ILOs kjernekonvensjoner, utvalgte av ILOs konvensjoner og anbefalinger, FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon og OECDs og NORADs retningslinjer. Kontraktvilkårene inneholder standardformuleringer for etisk handel og sosial dumping i tillegg til veiledning knyttet til de enkelte punktene. Godt besøkt konferanse Difi arrangerte dessuten en godt besøkt konferanse for noen uker siden, der temaet nettopp var etisk handel, miljø og korrupsjon med hovedvekt på etisk handel. Evalueringen i etterkant viste bl.a. at 85 prosent av dem som svarte, mente at det var større sjanse for at virksomheten ville ta etiske hensyn i anskaffelser etter konferansen. 77 prosent av dem som svarte, mente det var større sjanse for at virksomheten ville ta i bruk Difis verktøy og maler på anskaffelser.no etter konferansen. Tilbakemeldingene på den allerede eksisterende veiledningen etiske krav i offentlige anskaffelser avdekket bl.a. at ikke alle syntes den var like anvendelig for de offentlige innkjøperne. Difi ønsker å videreutvikle den eksisterende veiledningen, og utvide den til å dekke både det strategiske og det operasjonelle, da samfunnsansvarlige innkjøp (og innkjøp generelt) både må forankres hos ledelsen/på strategisk nivå, og komme til uttrykk gjennom praktiske innkjøp. Prioriteringsverktøyet finner du her Kontraktvilkårene finner du her Lanserer ny kontraktform for veiprosjekter En ny kontraktform i vegbyggingen kan se dagens lys i forbindelse med prosjektering, utbygging, vedlikehold og drift av en 20 mil lang E6-strekning på Helgeland. Statens vegvesen kaller denne nye kontraktformen for vegutviklingskontrakt, og gjør realiseringen avhengig av nødvendig interesse i markedet, bl.a. at beskrivelsene er entydige og at risikoen oppleves som akseptabel av privat sektor. Hensikten med kontraktsformen er å oppnå stordrifts- og koordineringsgevinster gjennom et mer langsiktig og helhetlig ansvar for mange mindre oppgaver. Statens vegvesen inviterte forleden dag bransjeorganisasjoner og interesserte Side 4

5 leverandører til et åpent informasjonsmøte for å orientere om og få innspill til arbeidet med kontraktopplegg for utvikling av E6 på Helgeland. Vegvesenet har nemlig vurdert utbygging og utbedring av E6 Helgeland som et mulig område for utprøving av en ny kontraktform. E6 Helgeland omfatter en strekning på 26 mil der ca 20 mil har behov for ny vei eller oppgradering av eksisterende vei. En slik utbedring og utbygging vil pågå over lang tid, ca 10 år, og ha en total kostnadsramme på ca 4 mrd kr. Veimyndighetene arbeider med å utvikle en ny type kontrakt der ett selskap i prinsippet får ansvar for å utføre alle arbeidene i et slikt "vegutviklingsprosjekt" i tillegg til å drifte veinettet. I utgangspunktet tas hele strekningen E6 Helgeland med i kontrakten. Eventuelt kan noen strekninger, der det forutsettes nybygg utenom eksisterende vei, holdes utenom kontrakten. Det kan også være aktuelt å dele strekningen i 2-3 kontrakter. Varigheten på kontrakten er i utgangspunktet tenkt til 15 år der utbyggingsdelen av kontrakten er 8-10 år. Vegutviklingskontrakt Kontrakttypen blir inntil videre kalt "vegutviklingskontrakt", melder Statens vegvesen. Kontrakttypen omfatter prosjektering og bygging av nyanlegg, planlegging og utførelse av utbedring av vedlikeholdsetterslep, periodisk vedlikehold, utskifting og komplettering av veiutstyr og drift av veien. Enklere reguleringsplanlegging kan vurderes tatt inn i kontrakten. Hensikten med kontraktformen er å oppnå stordrifts- og koordineringsgevinster gjennom et mer langsiktig og helhetlig ansvar for mange mindre oppgaver. Selskapet som får oppgaven, vil bl.a. kunne investere i mer hensiktsmessig utstyr når oppgavene er mer omfattende og langsiktige, noe som kan føre til bedre gjennomføring. Å gi et selskap mer omfattende oppgaver og ansvar vil også kunne føre til alternative løsninger av oppgavene. Et viktig suksesskriterium for denne type kontrakt, fremholder Statens vegvesen, er at det er nødvendig interesse i markedet, bl.a. at beskrivelsene er entydige og at risikoen oppleves som akseptabel av privat sektor. Det er derfor ønskelig å ha god kontakt med markedet både for å sondere markedets interesse for denne type kontraktsform og ta hensyn til innspill fra bransjen både på kontraktens innhold, form og størrelse. Støttetjeneste for statlig miljøinnsats Støttetjenesten for de sentrale, statlige virksomhetene som skal bidra med sitt på området miljø og samfunnsansvar, blir nå dratt i gang av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Knutepunkt stat er tjenesten kalt, og innen 10. august skal Difi ha svar på de enkelte virksomheters behov for støtte. I brevet som Difi nylig har sendt av sted til sine statlige kollegaer, ber de også om status for hvorledes det arbeides med innkjøp, miljø og miljøledelse. Et spørsmål om innovasjon i anskaffelsesprosessen inngår også. For å gi offentlige virksomheter hjelp de måtte trenge for å gjennomføre regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, er det opprettet faglige støttetjenester (knutepunkt) i hvert fylke. Tjenesten er for Side 5

6 kommuner/fylkeskommuner og statlige etater som er lokalisert i regionen. Noen av disse knutepunktene er i ferd med å komme i gang, mens andre har holdt på en god stund. Støttetjeneste for statlige virksomheter Det er også opprettet et knutepunkt for statlige virksomheter (Knutepunkt stat), fremholder Difi i sitt brev til departementene. Dette knutepunktet er organisert i Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Knutepunkt stat skal bistå offentlige virksomheter (departementer og underliggende virksomheter, i tillegg til selskaper og stiftelser som faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser. Det dreier seg om kompetanse og verktøy på strategisk og operativt nivå for bedre miljøledelse og mer miljøvennlige offentlige anskaffelser. Følgende hovedmål er knyttet til knutepunktsprosjektet: Det offentlige skal gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og tjenester. Miljøhensyn i offentlige anskaffelser skal bidra til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig Miljøledelse i virksomhetene skal bidra til at det tenkes nytt i forbindelse med planlegging av samfunnsmessige oppgaver Økt fokus på miljø i anskaffelsesprosessen skal legge grunnlag for økt innovasjon hos leverandørene Difi tar sikte på å arbeide på flere måter for å bistå de statlige virksomhetene med å innføre miljøledelse og miljøvennlige anskaffelser, blant annet gjennom kurs, å utvikle og tilby kriteriesett, sjekklister og maler, presentere relevant materiale på anskaffelser.no ogetablere og vedlikeholde nettverk for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Statusundersøkelse For å kunne tilby virksomhetene den beste hjelpen i dette arbeidet, starter Difi med en kartlegging av hvordan virksomhetene arbeider med innkjøp, i tillegg til status for innføring av miljøledelse og miljøvennlige innkjøp. Dessuten ønsker Difi å få rede på hva slags tilbud virksomhetene ønsker. Statusundersøkelsen inneholder i tillegg spørsmål om innovasjon i anskaffelsesprosessen. Difi samarbeider med NHO om et prosjekt knyttet til innovasjon og leverandørutvikling, og undersøkelsen er utformet av NHO og Difi i samarbeid. Fristen for å besvare undersøkelsen er satt til 10. august I løpet av høsten 2010 vil Difi invitere til et første møte for å få etablert et samarbeide i Knutepunkt stat, heter det i brevet. Presentasjon av resultatene av undersøkelsen er en av de aktuelle sakene på dette møtet. Byggkonferanse, e-faktura og bryllup Ukens innkjøpsnyheter i kortversjon: 2. november trommes det sammen til den store konferansen for bygg og anlegg, Grimstad kommune ble bedre på innkjøp etter at de ble klaget inn for KOFA, og Finansdepartementet har endret Side 6

7 økonomireglementet slik at det er klart for statlige e-fakturaer. Samferdselsdepartementet har avlyst en anbudskonkurranse om en E6- strekning, og Helse Vest har gjort avtale om drøyt 230 rehabiliteringsplasser. I Danmark drøftes nye mål for kommunal konkurranseutsetting, og i Sverige er det kronprinsesse-bryllup med offentlige innkjøpere blant gjestene. Smarte bygganskaffelser - stor byggkonferanse 2. november Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) avholder byggkonferanse i Oslo med tittelen Smartere innkjøp gir bedre bygg. Konferansen tar for seg gjennomføring og oppfølging av anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom. I tillegg lanserer Difi den nye nettportalen for anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom. Konferansen er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Byggenæringens miljøsekretariat Byggemiljø, Byggenæringens Landsforening, Norsk Kommunalteknisk Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Her finner du program og melder deg på. Ble dyktigere etter KOFA-klager - KOFA-saken har gjort oss dyktigere på anskaffelser, sier rådmann Halvard Aglen i Grimstad kommune i et oppslag på kommunens nettsted. Det gledelige for kommunen er at sekretariat ikke kan se at det foreligger ulovlige direkte anskaffelser og anbefaler NHO til å trekke klagene for tretten av prosjektene, sier rådmannen, som er lettet etter at å ha fått dette positive forhåndsvarselet. - Uansett om det etter hvert skulle foreligge en nemndsavgjørelse i forhold til Parkeringshus i fjell, har kommunen allerede gjennomført en rekke tiltak for å forbedre fremtidig praksis i forhold til anskaffelser, poengterer rådmannen. NHO klaget tidligere i år i kommunen inn for i alt fjorten prosjekter med påstand om ulovlige direkteanskaffelser. 13 av dem er nå trukket. Krav om å kunne motta elektroniske fakturaer Finansdepartementet har den nå fastsatt endringer i Bestemmelser om økonomistyring i staten som innebærer at alle statlige virksomheter skal kunne motta og behandle elektroniske fakturaer på fastsatt standardformat. Endringene i regelverket bygger på forslag utarbeidet av Senter for statlig økonomistyring. Nye rehabiliteringsavtaler i Helse Vest Helse Vest har vedtatt å tildele kontrakter til private rehabiliteringsinstitusjoner til en årlig verdi av vel 130 millioner kroner. Det regionale helseforetaket har i konkurransen lagt vekt på å styrke fagkompetansen og bemanningen, blant annet ved å øke legedekningen. I tillegg har det vært viktig å differensiere tilbudet, heter det i en melding fra foretaket. Rehabiliteringskapasiteten i regionen blir dermed opprettholdt, samtidig som kvaliteten på tjenestene blir bedre. Avtalene favner om over 230 plasser på fem institusjoner. Avtaleperioden tar til 1. august i år og varer ut 2012, med mulighet for opsjon på 1 år + 1 år. Avlyser E6-anbudsprosess - Jeg har gitt melding til Statens vegvesen om å avlyse anbudsprosessen for E6 Møllnes Kvenvik Hjemmeluft i Finnmark inntil det foreligger en plan for fullfinansiering av dette prosjektet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en melding. - Regjeringen Side 7

8 mener at en sammenhengende utbygging av veiprosjekt er viktig, slik at vi får mest mulig vei for pengene. Dette gjelder også delstrekninger som er ledd i et større utbyggingsprosjekt. E6 Møllnes Kvenvik Hjemmeluft er et slikt eksempel. Vil ha mer kommunal konkurranseutsetting Den årlige avtalen mellom staten og kommunene i Danmark om de kommende års økonomiske opplegg for kommunene er i ferd med å ta form. Partene skal til høsten drøfte en ny målsetting for kommunenes konkurranseutsettelse, heter det. Regjeringens opplegg er at kommunene skal konkurranseutsette 31,5 prosent av sine oppgaver innen Tallene fra Dansk Statistik for 2009 viser at de i fjor nådde opp i en andel på 25 prosent. Dansk Industri er ikke tilfreds med regjeringens målsetting næringslivsorganisasjonen vil ha andelen opp i 36,5 prosent i Innkjøpere på kronprinsesse-bryllup En offentlig innkjøper og en ekspert på offentlige innkjøp er blant de ca. 300 gjestene som Riksdagen i Sverige har invitert til middag i anledning av bryllupet mellom kronprinsesse Victoria og Daniel Westling. Middagen kombineres med en gallaforestilling i Konserthuset. På gjetelisten står ambassadører, medlemmer av Riksdagen og regjeringen, kongelige gjester, embetsmenn og ledere for en rekke områder innenfor svensk samfunnsliv og altså to fra det offentlige innkjøpsmiljøet: Innkjøpsspesialist Sten Algotson og Anne-Marie Dellner, innkjøper ved Stockholms läns landsting i fall noen av våre lesere skulle kjenne dem. Treng statleg OPS-kontor Det trengst ei sentral, samla eining i staten som har naudsynte fullmakter og oversikt til å gje kommunane dei svara dei treng i samband med bruk av offentleg-privat samarbeid (OPS). Framlegget kjem i ein analyse som nyleg er publisert. I Danmark er det stor kommune-interesse for å nytte OPS for å løyse viktige oppgåver, men det er få som kjem i gang med prosjekt. Det kjem av at kommunane ikkje får svar på spørsmåla sine tidleg nok eller at dei må leite seg fram frå det eine til det andre statlege kontoret for å få svar. Den analysen som no ligg føre, kjem frå Anvendt KommunalForskning, og det er forskingsassistent Ole Helby Petersen som har laga han. Grunnlaget er bygging av skolar i to kommunar, der det eine prosjektet vart lagt til side som eit OPS-prosjekt fordi kommunen meinte reglane ikkje var klare nok. Helby Petersen peikar på at den danske staten fell mellom to stolar, ettersom dei på den eine sida gjerne vil fremje bruk av OPS på den andre sida lagar reglar som gjer det vanskeleg for kommunane i praksis. I 2004 kom den dåverande danske regjeringa med ein handlingsplan for offentleg-private partnarskap, som er den danske nemninga for mellom anna det vi her heime meiner med OPS. Men fram til no er det ikkje mange kommunar som har nytta seg av dette, går det fram av analysen. Side 8

9 Rentabilitet Ein av dei store hindra er rentabiliteten i eit OPS-prosjekt for den offentlege parten. Om rentabiliteten kjem til å verte positiv eller negativ, heng saman med om skattestyresmaktene finn ut om det er den private parten som er den eigentlege eigaren av bygnaden, vegen eller noko anna som skal byggjast. Det gjer ikkje skattestyresmaktene før langt inn i prosessen, etter at kontrakten og ei rekkje andre tilhøve er på plass. I analysen gjer forskingsassistenten framlegg om at Danmark bør få ei sentralt plassert kompetanseeining i staten, som har dei fullmaktene og det oversynet over det som er finansielt mogeleg i eit OPS-prosjekt, som er naudsynt. Dette er ein del av løyndomen mange stader der det verkeleg er blitt fart på OPS-bruken, skal ein tru forskaren. Ja frå kommunane I ein kommentar frå KL (Kommunernes landsforening) seier dei seg samde i framlegget i analysen. Kommunane treng ein samla inngang til staten for å få avklaringa på spørsmål som er knytte til styresmaktene samstundes med at dei kan få råd for den planlagde bruken av OPS. I dag, heiter det frå KL, må kommunane springe rundt frå den eie til den andre for å få vite alt dei treng. Det er ei stor kommunal interesse, men ho kan snøgt verte kjøligare dersom det er for krevjande å kome i gang med OPS. Leverandørane gjev òg si støtte til framlegget om ein samla statleg eining for OPSspørsmål. Dessutan meiner Dansk Industri at det er naudsynt med ein steg-for-stegrettleiing for korleis ein skal kome i gang med bruk av OPS. Oppgåver for sovande innkjøpsgruppe Arbeidsgruppa for offentlege innkjøp i EFTA har ikkje hatt eit einaste møte sidan januar 2008, og må såleis reknast som sovande. Men i samband med ein evalueringsrunde når det gjeld slike arbeidsgrupper, kjem Noreg med fleir framlegg som kan få arbeidet i gruppa i gang att. Her kan det bytast røynsler, drøftast initiativ som vert fremja i EU og EU-representantar kan inviterast til å halde foredrag for gruppa om arbeid knytt til offentlege innkjøp som EU er i gang med. Det var tidlegare i år at EFTA sende ut eit spørjeskjema til medlemsstatane om røynslene med ulike arbeidsgrupper, mellom desse gruppa som er knytt til offentlege innkjøp. Svaret frå Noreg kom frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet. I brevet frå Noreg vert det peika på at det ikkje er lett å gje noko detaljert svar, fordi gruppa berre har hatt eit møte sidan januar Rett nok kan ein notere seg den låge aktiviteten, heiter det, men kva som kan forventast frå medlemene i gruppa, leiaren og EFTA-sekretariatet når det gjeld aktivitet i gruppa, er usikkert. Men Noreg gjer framlegg om eit møte i gruppa der ein kan drøfte kva ein treng frå gruppa og kva ein ventar av gruppa. Side 9

10 Meininga med gruppa Meininga med gruppa er at ho skal gje hjelp til informasjonsflyten i samband med til dømes nye reglar frå EU, kome med framlegg i EU-saker som gjeld EØS, og holde eit auge med ekspertar frå EFTA-land som er med i EØS-relevante utval og komitear i EU. Attåt dette kan det kome oppgåver som rette EFTA-instansar delegere dit. Noreg peikar på at det fram til no ikkje har vore anna verksemd frå innkjøpsgruppa i EFTA enn det å sjå til at nye EU-reglar vert teke inn i EØS-avtalen. På dei andre punkta er det ikkje noko å melde, heiter det. Noreg ser at det kan vere interessant å nytte gruppa til å utveksle informasjon og røynsler EFTA-statane mellom, til dømes i samband med at det ligg føre nye politikkutspel i EU som gjeld offentlege innkjøp. Noko av det som vert drøfta i den rådgjevande komiteen for offentlege innkjøp i EU, kunne vere tema for møte i EFTA-gruppa. Ein kunne òg invitere EU-representantar til å presentere arbeid som er i gang i EU. Men, det er ikkje naudsynt berre å ha møte fordi ein formelt skal ha det, det må liggje føre ei sakliste som inneheld noko det er verd å sjå nærare på. Drøfte EU-saker Ofte er det slik at EU ønskjer å nytte offentlege innkjøp som eit verktøy til å nå andre politiske mål, til dømes innanfor miljø og energi. Ofte vert slike initiativ ikkje drøfta før framlegga er blitt direktiv, fordi ein ikkje har god nok oversikt over alt som går føre seg innanfor alle sektorane. Her kunne, går det fram av svaret får Noreg, EFTA-sekretariatet halde den naudsynlege oversikten og syte for at det som gjeld offentlege innkjøp vart drøfta i arbeidsgruppa i tide. Noreg er ikkje samd med dei som meiner at innkjøpsgruppa i EFTA kan slåast saman med andre arbeidsgrupper. Eksepertar på offentlege innkjøp treng eit slikt forum for seg sjølv, men dersom det er saker der som interesserer fleire, kan ein ha sams sesjonar, skriv Noreg. Side 10

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer