Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere innkjøp gir bedre bygg 3. Fiks ferdige kontraktvilkår for etisk handel 4. Lanserer ny kontraktform for veiprosjekter 5. Støttetjeneste for statlig miljøinnsats 6. Byggkonferanse, e-faktura og bryllup 7. Treng statleg OPS-kontor 8. Oppgåver for sovande innkjøpsgruppe Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Arbeidsdepartementet har begynt sin jakt på nye formuleringer i forskriften som skal bidra til å demme opp for sosial dumping. De nye formuleringene skal tekkes EFTAs overvåkingsorgan, som har sagt at den nåværende bryter med EØS-retten. Gjør ikke Norge noe, kan det bli sak i EFTA-domstolen. De nye formuleringer får imidlertid hard medfart av HSH, en av partene i arbeidslivet. HSH maner dessuten til forsiktighet når det gjelder å bruke innkjøpsreglene som et redskap i kampen mot sosial dumping. Forskriften som gjelder lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter bryter mot EØSretten, ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA. Det er gjort kjent for norske myndigheter, som har erklært at de ønsker å kjempe for denne forskriften med de endringer som er nødvendig for å tilfredsstille overvåkingsorganet. Siden har det vært møte mellom Norge og representanter for overvåkingsorganet, og i et møte nylig i det norske arbeidslivs- og pensjonspolitiske råd delte Arbeidsdepartementet ut et notat om saken. Partene i arbeidslivet ble invitert til å kommentere departementets forslag til nye formuleringer, slik de ble fremstilt i det utdelte notatet. Det endelige endringsforslaget skal senere hen legges ut på høring på ordinær måte. Problematisk begrensning HSH mener det er problematisk å begrense forskriften til tjenester i enkelte sektorer hvor risikoen for sosial dumping er stor, som det uttrykkes i notatet. De kan ikke se hvordan dette kan bidra til at overvåkingsorganet godkjenner forskriften. En innskrenking av virkningsområdet for hvilke oppdragstakere som omfattes, fjerner ikke det faktum at forskriften bare gjelder i avtaleforhold med offentlige oppdragsgivere, som ESA har påpekt som en av hovedårsakene til at de mener forskriften strider mot EØSretten, heter det i HSHs brev.

2 Det står for øvrig uklart for HSH om det å vise til sektorer med stor fare for sosial dumping, er en innskrenkning av forskriftens virkeområde. Dersom det er slik tenkt, stiller HSH spørsmål om det representerer et brudd med ILO-konvensjon nr. 94 som krever arbeidsklausuler i alle tjenestekontrakter hvor det offentlige er part. Allerede komplisert regelverk Regelverket for offentlige anskaffelser er allerede komplisert og vanskelig tilgjengelig for offentlige oppdragsgivere, poengterer HSH. Fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår med forankring i tariffavtaler uten generell bruk vil bidra, ifølge HSH, til å komplisere anskaffelsesprosessene. Arbeidsdepartementet ber i sitt notat partene komme med innspill på hvilke bransjer som bør omfattes av forskriften, og om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som bør legges til grunn. Da HSH mener at det bør vises forsiktigheter med å benytte innkjøpsregelverket som et virkemiddel mot sosial dumping, finner organisasjonen det ikke naturlig å kommentere det. Men når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, er HSH usikker på hva departementet sikter til og spør om hvilken rolle Arbeidstilsynet er ment å ha i denne sammenheng. Byggkonferanse 2. november Smartere innkjøp gir bedre bygg Smartere innkjøp gir bedre bygg. Det er vignetten for høstens store konferanse for dem som driver med anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom. I tillegg til å få grundig faglig påfyll så vel innenfor anskaffelser som aktuelle temaer i bygg- og anleggssektoren, skal en helt ny portal lanseres under konferansen. Det er en nett portal med nyttige verktøy for dem som ønsker hjelp og støtte til å gjøre et innkjøp på riktig måte og med forventet utbytte. Bygg og anlegg er gjerne en kombinasjon av varer og tjenester, samtidig som det dreier seg om store verdier investeringer etterfulgt av en eller annen drift. I offentlige virksomheter har gjerne bygg og anlegg og eiendom, for den sakens skyld, vært håndtert i egne virksomheter eller avdelinger. Kontakten med eller kommunikasjonen med de anskaffelsesfaglige miljøene er ikke alltid like sterk. Imidlertid er det lange tradisjoner for kontrahering av bygg og anlegg. Endelig er en stor del av det ideologiske OPS-begrepet (offentlig-privat samarbeid) knyttet til bygg- og anleggsoppgaver. Flere korrupsjonsliknende saker og kartellavsløringer er for øvrig knyttet til bransjen, nasjonalt så vel som internasjonalt. Risikofordeling, balanserte standardkontrakter og nye kontrakt-/samarbeidsformer er stikkord for aktuelle temaer. Det er med andre ord mange grunner til å melde seg på byggkonferansen 2.november i Oslo. Konferansen er et samarbeid mellom en rekke sentrale aktører: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), KS, NHO, Byggenæringens Landsforening, Norsk kommunalteknisk forening og Byggemiljø. Dagen etter skal for øvrig Difis store anskaffelseskonferanse gå av stabelen, og hvorfor ikke få med seg så vel byggkonferansen som den etter hvert tradisjonsrike årskonferansen for innkjøpere mens du likevel er i Oslo? Side 2

3 Programmet Programmet for byggkonferansen er ikke helt spikret ennå, men ett er sikkert: Difi kommer til å benytte denne arenaen til å lansere den nye nettportalen for anskaffelser i bygg, anlegg og eiendom. Portalen skal inneholde verktøy til bruk for dem som ønsker å gjøre korrekte prosesser og gode avtaler. Det gjelder helt fra planleggingsfasen med strategiske overveielser og brukermedvirkning til kontraktoppfølging, FDV og evaluering. Konferansen er organisert i en plenumssesjon og flere delsesjoner som foregår parallelt. I plenum skal den nye byggportalen lanseres, og temaer som kommuneplanarbeid, porteføljestyring, prosjektarbeid og oppfølging av prosjektering i et totalprosjekt skal tas opp. Spørsmål knyttet til det å få riktig pris, unngå endringsmeldinger og utforming av konkurransegrunnlag er dessuten tildelt tid i plenum. Nyskaping står også i fokus, likeledes en leverandørs forventninger til en byggherres oppfølging: kvalitet, fremdrift og økonomi. Parallellsesjoner Etter parallellsesjonene er det mer plenum, og da kommer kommunerevisjonen på banen, samtidig som det blir nytt om byggeregler, ikke minst om ny teknisk forskrift (TEK). Parallellsesjonene er - foreløpig viet livssykluskostnader, miljøkriterier for bygg og anlegg og et konkret eksempel på bygging av passivhus. Bygge under tak er tema i en slik sesjon, det samme gjelder kontraktoppfølging innenfor FDV. Tar vi med den innkjøpfaglige sesjonen der konkurransegjennomføring er emnet, er konferansens overflate berørt om enn flyktig. Det åpnes for påmelding en av de nærmeste dagene. Da kommer også informasjon om rett påmeldingsadresse. Fiks ferdige kontraktvilkår for etisk handel De offentlige innkjøperne roper om ressurser og kompetanse for å kunne stille korrekte og presise krav om etisk handel og samfunnsansvar. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) arbeider intenst for å få fram nyttige, praktiske verktøy som kan hjelpe. Nå foreligger standardformuleringer til bruk i kontraktvilkårene med tilhørende veiledning. Tidligere har Difi lansert et prioriteringsverktøy til bruk for å vurdere hvilke innkjøp det er mest hensiktsmessig å prioritere når man skal stille sosiale og etiske krav. Under arbeid er dessuten en revisjon av den tidligere veiledningen om etisk handel. Difi overtok i august 2009 det nasjonale arbeidet med etisk handel i offentlig sektor på oppdrag fra Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLD). Mandatet lå tidligere hos Initiativ for Etisk Handel. Difi skriver i sitt informasjonsmateriell bl.a.: - Det er størst åpning for å stille krav som kontraktsvilkår. Vår tilnærming går ut på kontinuerlig forbedring i leveransekjeden. Det innebærer at om en etisk handelssak skulle oppdages, anbefales det å avtale forbedringstiltak fremfor bøter eller heving av kontrakt. Det er gjennom kontraktvilkår det er best mulighet for å få til forbedringer gjennom kontraktperioden. Side 3

4 Ressursknapphet Det er mange hensyn en offentlig innkjøper må ta i hver enkelt anskaffelse, og tilbakemeldingene som kommer, er at det er utbredt ressursknapphet i innkjøpsmiljøene, med manglende kompetanse om etisk handel og liten tid til å følge opp kontrakter. I tillegg er ikke alle sosiale og etiske krav lovlige å stille i enhver kontrakt. På bakgrunn av dette har Difi tidligere utviklet et prioriteringsverktøy, som er basert på CPV-koder, og gir innkjøperen en pekepinn på hvilke sosiale og etiske brudd det er høy risiko for forekomsten av i dette typiske innkjøpet. Kontraktvilkårene som Difi nå har utviklet, samsvarer med hvert enkelt av disse områdene og bygger på ILOs kjernekonvensjoner, utvalgte av ILOs konvensjoner og anbefalinger, FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon og OECDs og NORADs retningslinjer. Kontraktvilkårene inneholder standardformuleringer for etisk handel og sosial dumping i tillegg til veiledning knyttet til de enkelte punktene. Godt besøkt konferanse Difi arrangerte dessuten en godt besøkt konferanse for noen uker siden, der temaet nettopp var etisk handel, miljø og korrupsjon med hovedvekt på etisk handel. Evalueringen i etterkant viste bl.a. at 85 prosent av dem som svarte, mente at det var større sjanse for at virksomheten ville ta etiske hensyn i anskaffelser etter konferansen. 77 prosent av dem som svarte, mente det var større sjanse for at virksomheten ville ta i bruk Difis verktøy og maler på anskaffelser.no etter konferansen. Tilbakemeldingene på den allerede eksisterende veiledningen etiske krav i offentlige anskaffelser avdekket bl.a. at ikke alle syntes den var like anvendelig for de offentlige innkjøperne. Difi ønsker å videreutvikle den eksisterende veiledningen, og utvide den til å dekke både det strategiske og det operasjonelle, da samfunnsansvarlige innkjøp (og innkjøp generelt) både må forankres hos ledelsen/på strategisk nivå, og komme til uttrykk gjennom praktiske innkjøp. Prioriteringsverktøyet finner du her Kontraktvilkårene finner du her Lanserer ny kontraktform for veiprosjekter En ny kontraktform i vegbyggingen kan se dagens lys i forbindelse med prosjektering, utbygging, vedlikehold og drift av en 20 mil lang E6-strekning på Helgeland. Statens vegvesen kaller denne nye kontraktformen for vegutviklingskontrakt, og gjør realiseringen avhengig av nødvendig interesse i markedet, bl.a. at beskrivelsene er entydige og at risikoen oppleves som akseptabel av privat sektor. Hensikten med kontraktsformen er å oppnå stordrifts- og koordineringsgevinster gjennom et mer langsiktig og helhetlig ansvar for mange mindre oppgaver. Statens vegvesen inviterte forleden dag bransjeorganisasjoner og interesserte Side 4

5 leverandører til et åpent informasjonsmøte for å orientere om og få innspill til arbeidet med kontraktopplegg for utvikling av E6 på Helgeland. Vegvesenet har nemlig vurdert utbygging og utbedring av E6 Helgeland som et mulig område for utprøving av en ny kontraktform. E6 Helgeland omfatter en strekning på 26 mil der ca 20 mil har behov for ny vei eller oppgradering av eksisterende vei. En slik utbedring og utbygging vil pågå over lang tid, ca 10 år, og ha en total kostnadsramme på ca 4 mrd kr. Veimyndighetene arbeider med å utvikle en ny type kontrakt der ett selskap i prinsippet får ansvar for å utføre alle arbeidene i et slikt "vegutviklingsprosjekt" i tillegg til å drifte veinettet. I utgangspunktet tas hele strekningen E6 Helgeland med i kontrakten. Eventuelt kan noen strekninger, der det forutsettes nybygg utenom eksisterende vei, holdes utenom kontrakten. Det kan også være aktuelt å dele strekningen i 2-3 kontrakter. Varigheten på kontrakten er i utgangspunktet tenkt til 15 år der utbyggingsdelen av kontrakten er 8-10 år. Vegutviklingskontrakt Kontrakttypen blir inntil videre kalt "vegutviklingskontrakt", melder Statens vegvesen. Kontrakttypen omfatter prosjektering og bygging av nyanlegg, planlegging og utførelse av utbedring av vedlikeholdsetterslep, periodisk vedlikehold, utskifting og komplettering av veiutstyr og drift av veien. Enklere reguleringsplanlegging kan vurderes tatt inn i kontrakten. Hensikten med kontraktformen er å oppnå stordrifts- og koordineringsgevinster gjennom et mer langsiktig og helhetlig ansvar for mange mindre oppgaver. Selskapet som får oppgaven, vil bl.a. kunne investere i mer hensiktsmessig utstyr når oppgavene er mer omfattende og langsiktige, noe som kan føre til bedre gjennomføring. Å gi et selskap mer omfattende oppgaver og ansvar vil også kunne føre til alternative løsninger av oppgavene. Et viktig suksesskriterium for denne type kontrakt, fremholder Statens vegvesen, er at det er nødvendig interesse i markedet, bl.a. at beskrivelsene er entydige og at risikoen oppleves som akseptabel av privat sektor. Det er derfor ønskelig å ha god kontakt med markedet både for å sondere markedets interesse for denne type kontraktsform og ta hensyn til innspill fra bransjen både på kontraktens innhold, form og størrelse. Støttetjeneste for statlig miljøinnsats Støttetjenesten for de sentrale, statlige virksomhetene som skal bidra med sitt på området miljø og samfunnsansvar, blir nå dratt i gang av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Knutepunkt stat er tjenesten kalt, og innen 10. august skal Difi ha svar på de enkelte virksomheters behov for støtte. I brevet som Difi nylig har sendt av sted til sine statlige kollegaer, ber de også om status for hvorledes det arbeides med innkjøp, miljø og miljøledelse. Et spørsmål om innovasjon i anskaffelsesprosessen inngår også. For å gi offentlige virksomheter hjelp de måtte trenge for å gjennomføre regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, er det opprettet faglige støttetjenester (knutepunkt) i hvert fylke. Tjenesten er for Side 5

6 kommuner/fylkeskommuner og statlige etater som er lokalisert i regionen. Noen av disse knutepunktene er i ferd med å komme i gang, mens andre har holdt på en god stund. Støttetjeneste for statlige virksomheter Det er også opprettet et knutepunkt for statlige virksomheter (Knutepunkt stat), fremholder Difi i sitt brev til departementene. Dette knutepunktet er organisert i Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Knutepunkt stat skal bistå offentlige virksomheter (departementer og underliggende virksomheter, i tillegg til selskaper og stiftelser som faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser. Det dreier seg om kompetanse og verktøy på strategisk og operativt nivå for bedre miljøledelse og mer miljøvennlige offentlige anskaffelser. Følgende hovedmål er knyttet til knutepunktsprosjektet: Det offentlige skal gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og tjenester. Miljøhensyn i offentlige anskaffelser skal bidra til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig Miljøledelse i virksomhetene skal bidra til at det tenkes nytt i forbindelse med planlegging av samfunnsmessige oppgaver Økt fokus på miljø i anskaffelsesprosessen skal legge grunnlag for økt innovasjon hos leverandørene Difi tar sikte på å arbeide på flere måter for å bistå de statlige virksomhetene med å innføre miljøledelse og miljøvennlige anskaffelser, blant annet gjennom kurs, å utvikle og tilby kriteriesett, sjekklister og maler, presentere relevant materiale på anskaffelser.no ogetablere og vedlikeholde nettverk for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Statusundersøkelse For å kunne tilby virksomhetene den beste hjelpen i dette arbeidet, starter Difi med en kartlegging av hvordan virksomhetene arbeider med innkjøp, i tillegg til status for innføring av miljøledelse og miljøvennlige innkjøp. Dessuten ønsker Difi å få rede på hva slags tilbud virksomhetene ønsker. Statusundersøkelsen inneholder i tillegg spørsmål om innovasjon i anskaffelsesprosessen. Difi samarbeider med NHO om et prosjekt knyttet til innovasjon og leverandørutvikling, og undersøkelsen er utformet av NHO og Difi i samarbeid. Fristen for å besvare undersøkelsen er satt til 10. august I løpet av høsten 2010 vil Difi invitere til et første møte for å få etablert et samarbeide i Knutepunkt stat, heter det i brevet. Presentasjon av resultatene av undersøkelsen er en av de aktuelle sakene på dette møtet. Byggkonferanse, e-faktura og bryllup Ukens innkjøpsnyheter i kortversjon: 2. november trommes det sammen til den store konferansen for bygg og anlegg, Grimstad kommune ble bedre på innkjøp etter at de ble klaget inn for KOFA, og Finansdepartementet har endret Side 6

7 økonomireglementet slik at det er klart for statlige e-fakturaer. Samferdselsdepartementet har avlyst en anbudskonkurranse om en E6- strekning, og Helse Vest har gjort avtale om drøyt 230 rehabiliteringsplasser. I Danmark drøftes nye mål for kommunal konkurranseutsetting, og i Sverige er det kronprinsesse-bryllup med offentlige innkjøpere blant gjestene. Smarte bygganskaffelser - stor byggkonferanse 2. november Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) avholder byggkonferanse i Oslo med tittelen Smartere innkjøp gir bedre bygg. Konferansen tar for seg gjennomføring og oppfølging av anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom. I tillegg lanserer Difi den nye nettportalen for anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom. Konferansen er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Byggenæringens miljøsekretariat Byggemiljø, Byggenæringens Landsforening, Norsk Kommunalteknisk Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Her finner du program og melder deg på. Ble dyktigere etter KOFA-klager - KOFA-saken har gjort oss dyktigere på anskaffelser, sier rådmann Halvard Aglen i Grimstad kommune i et oppslag på kommunens nettsted. Det gledelige for kommunen er at sekretariat ikke kan se at det foreligger ulovlige direkte anskaffelser og anbefaler NHO til å trekke klagene for tretten av prosjektene, sier rådmannen, som er lettet etter at å ha fått dette positive forhåndsvarselet. - Uansett om det etter hvert skulle foreligge en nemndsavgjørelse i forhold til Parkeringshus i fjell, har kommunen allerede gjennomført en rekke tiltak for å forbedre fremtidig praksis i forhold til anskaffelser, poengterer rådmannen. NHO klaget tidligere i år i kommunen inn for i alt fjorten prosjekter med påstand om ulovlige direkteanskaffelser. 13 av dem er nå trukket. Krav om å kunne motta elektroniske fakturaer Finansdepartementet har den nå fastsatt endringer i Bestemmelser om økonomistyring i staten som innebærer at alle statlige virksomheter skal kunne motta og behandle elektroniske fakturaer på fastsatt standardformat. Endringene i regelverket bygger på forslag utarbeidet av Senter for statlig økonomistyring. Nye rehabiliteringsavtaler i Helse Vest Helse Vest har vedtatt å tildele kontrakter til private rehabiliteringsinstitusjoner til en årlig verdi av vel 130 millioner kroner. Det regionale helseforetaket har i konkurransen lagt vekt på å styrke fagkompetansen og bemanningen, blant annet ved å øke legedekningen. I tillegg har det vært viktig å differensiere tilbudet, heter det i en melding fra foretaket. Rehabiliteringskapasiteten i regionen blir dermed opprettholdt, samtidig som kvaliteten på tjenestene blir bedre. Avtalene favner om over 230 plasser på fem institusjoner. Avtaleperioden tar til 1. august i år og varer ut 2012, med mulighet for opsjon på 1 år + 1 år. Avlyser E6-anbudsprosess - Jeg har gitt melding til Statens vegvesen om å avlyse anbudsprosessen for E6 Møllnes Kvenvik Hjemmeluft i Finnmark inntil det foreligger en plan for fullfinansiering av dette prosjektet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en melding. - Regjeringen Side 7

8 mener at en sammenhengende utbygging av veiprosjekt er viktig, slik at vi får mest mulig vei for pengene. Dette gjelder også delstrekninger som er ledd i et større utbyggingsprosjekt. E6 Møllnes Kvenvik Hjemmeluft er et slikt eksempel. Vil ha mer kommunal konkurranseutsetting Den årlige avtalen mellom staten og kommunene i Danmark om de kommende års økonomiske opplegg for kommunene er i ferd med å ta form. Partene skal til høsten drøfte en ny målsetting for kommunenes konkurranseutsettelse, heter det. Regjeringens opplegg er at kommunene skal konkurranseutsette 31,5 prosent av sine oppgaver innen Tallene fra Dansk Statistik for 2009 viser at de i fjor nådde opp i en andel på 25 prosent. Dansk Industri er ikke tilfreds med regjeringens målsetting næringslivsorganisasjonen vil ha andelen opp i 36,5 prosent i Innkjøpere på kronprinsesse-bryllup En offentlig innkjøper og en ekspert på offentlige innkjøp er blant de ca. 300 gjestene som Riksdagen i Sverige har invitert til middag i anledning av bryllupet mellom kronprinsesse Victoria og Daniel Westling. Middagen kombineres med en gallaforestilling i Konserthuset. På gjetelisten står ambassadører, medlemmer av Riksdagen og regjeringen, kongelige gjester, embetsmenn og ledere for en rekke områder innenfor svensk samfunnsliv og altså to fra det offentlige innkjøpsmiljøet: Innkjøpsspesialist Sten Algotson og Anne-Marie Dellner, innkjøper ved Stockholms läns landsting i fall noen av våre lesere skulle kjenne dem. Treng statleg OPS-kontor Det trengst ei sentral, samla eining i staten som har naudsynte fullmakter og oversikt til å gje kommunane dei svara dei treng i samband med bruk av offentleg-privat samarbeid (OPS). Framlegget kjem i ein analyse som nyleg er publisert. I Danmark er det stor kommune-interesse for å nytte OPS for å løyse viktige oppgåver, men det er få som kjem i gang med prosjekt. Det kjem av at kommunane ikkje får svar på spørsmåla sine tidleg nok eller at dei må leite seg fram frå det eine til det andre statlege kontoret for å få svar. Den analysen som no ligg føre, kjem frå Anvendt KommunalForskning, og det er forskingsassistent Ole Helby Petersen som har laga han. Grunnlaget er bygging av skolar i to kommunar, der det eine prosjektet vart lagt til side som eit OPS-prosjekt fordi kommunen meinte reglane ikkje var klare nok. Helby Petersen peikar på at den danske staten fell mellom to stolar, ettersom dei på den eine sida gjerne vil fremje bruk av OPS på den andre sida lagar reglar som gjer det vanskeleg for kommunane i praksis. I 2004 kom den dåverande danske regjeringa med ein handlingsplan for offentleg-private partnarskap, som er den danske nemninga for mellom anna det vi her heime meiner med OPS. Men fram til no er det ikkje mange kommunar som har nytta seg av dette, går det fram av analysen. Side 8

9 Rentabilitet Ein av dei store hindra er rentabiliteten i eit OPS-prosjekt for den offentlege parten. Om rentabiliteten kjem til å verte positiv eller negativ, heng saman med om skattestyresmaktene finn ut om det er den private parten som er den eigentlege eigaren av bygnaden, vegen eller noko anna som skal byggjast. Det gjer ikkje skattestyresmaktene før langt inn i prosessen, etter at kontrakten og ei rekkje andre tilhøve er på plass. I analysen gjer forskingsassistenten framlegg om at Danmark bør få ei sentralt plassert kompetanseeining i staten, som har dei fullmaktene og det oversynet over det som er finansielt mogeleg i eit OPS-prosjekt, som er naudsynt. Dette er ein del av løyndomen mange stader der det verkeleg er blitt fart på OPS-bruken, skal ein tru forskaren. Ja frå kommunane I ein kommentar frå KL (Kommunernes landsforening) seier dei seg samde i framlegget i analysen. Kommunane treng ein samla inngang til staten for å få avklaringa på spørsmål som er knytte til styresmaktene samstundes med at dei kan få råd for den planlagde bruken av OPS. I dag, heiter det frå KL, må kommunane springe rundt frå den eie til den andre for å få vite alt dei treng. Det er ei stor kommunal interesse, men ho kan snøgt verte kjøligare dersom det er for krevjande å kome i gang med OPS. Leverandørane gjev òg si støtte til framlegget om ein samla statleg eining for OPSspørsmål. Dessutan meiner Dansk Industri at det er naudsynt med ein steg-for-stegrettleiing for korleis ein skal kome i gang med bruk av OPS. Oppgåver for sovande innkjøpsgruppe Arbeidsgruppa for offentlege innkjøp i EFTA har ikkje hatt eit einaste møte sidan januar 2008, og må såleis reknast som sovande. Men i samband med ein evalueringsrunde når det gjeld slike arbeidsgrupper, kjem Noreg med fleir framlegg som kan få arbeidet i gruppa i gang att. Her kan det bytast røynsler, drøftast initiativ som vert fremja i EU og EU-representantar kan inviterast til å halde foredrag for gruppa om arbeid knytt til offentlege innkjøp som EU er i gang med. Det var tidlegare i år at EFTA sende ut eit spørjeskjema til medlemsstatane om røynslene med ulike arbeidsgrupper, mellom desse gruppa som er knytt til offentlege innkjøp. Svaret frå Noreg kom frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet. I brevet frå Noreg vert det peika på at det ikkje er lett å gje noko detaljert svar, fordi gruppa berre har hatt eit møte sidan januar Rett nok kan ein notere seg den låge aktiviteten, heiter det, men kva som kan forventast frå medlemene i gruppa, leiaren og EFTA-sekretariatet når det gjeld aktivitet i gruppa, er usikkert. Men Noreg gjer framlegg om eit møte i gruppa der ein kan drøfte kva ein treng frå gruppa og kva ein ventar av gruppa. Side 9

10 Meininga med gruppa Meininga med gruppa er at ho skal gje hjelp til informasjonsflyten i samband med til dømes nye reglar frå EU, kome med framlegg i EU-saker som gjeld EØS, og holde eit auge med ekspertar frå EFTA-land som er med i EØS-relevante utval og komitear i EU. Attåt dette kan det kome oppgåver som rette EFTA-instansar delegere dit. Noreg peikar på at det fram til no ikkje har vore anna verksemd frå innkjøpsgruppa i EFTA enn det å sjå til at nye EU-reglar vert teke inn i EØS-avtalen. På dei andre punkta er det ikkje noko å melde, heiter det. Noreg ser at det kan vere interessant å nytte gruppa til å utveksle informasjon og røynsler EFTA-statane mellom, til dømes i samband med at det ligg føre nye politikkutspel i EU som gjeld offentlege innkjøp. Noko av det som vert drøfta i den rådgjevande komiteen for offentlege innkjøp i EU, kunne vere tema for møte i EFTA-gruppa. Ein kunne òg invitere EU-representantar til å presentere arbeid som er i gang i EU. Men, det er ikkje naudsynt berre å ha møte fordi ein formelt skal ha det, det må liggje føre ei sakliste som inneheld noko det er verd å sjå nærare på. Drøfte EU-saker Ofte er det slik at EU ønskjer å nytte offentlege innkjøp som eit verktøy til å nå andre politiske mål, til dømes innanfor miljø og energi. Ofte vert slike initiativ ikkje drøfta før framlegga er blitt direktiv, fordi ein ikkje har god nok oversikt over alt som går føre seg innanfor alle sektorane. Her kunne, går det fram av svaret får Noreg, EFTA-sekretariatet halde den naudsynlege oversikten og syte for at det som gjeld offentlege innkjøp vart drøfta i arbeidsgruppa i tide. Noreg er ikkje samd med dei som meiner at innkjøpsgruppa i EFTA kan slåast saman med andre arbeidsgrupper. Eksepertar på offentlege innkjøp treng eit slikt forum for seg sjølv, men dersom det er saker der som interesserer fleire, kan ein ha sams sesjonar, skriv Noreg. Side 10

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi Notat Til: Fra: Kopi: Bransjen Prosjekt E6 Helgeland Saksbehandler/innvalgsnr: Bård Nyland +47 75114815 Vår dato: 06.10.2010 Vår referanse: Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger Kontraktstrategi

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Knutepunkt Hordaland

Knutepunkt Hordaland Knutepunkt Hordaland samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan Gjelder knutepunktfunksjonen i Hordaland hvor Fylkesmannsembetet innehar den ledende oppgaven Prosjektet er initiert av Regjeringen

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund Miljø og samfunnsansvar Brønnøysund 25.01.2011 01.02.2011 1 Hockeykøllegrafen 01.02.2011 2 Avisartikkel 14.10.2010 01.02.2011 3 Befolkningsvekst Hvordan lar dette seg kombinere med økende klimautfordringene?

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Opprettet 1. januar 2008 Består av tidligere Statskonsult Norge.no E-handelssekretariatet Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornyings- og

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland. Bransjemøte 9. november 2010

Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland. Bransjemøte 9. november 2010 Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland Bransjemøte 9. november 2010 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 04.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE vedrørende Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe Førde Sentralsjukehus Forprosjekt Hotell Park Inn - Gardermoen 28.09.16, kl. 10.00 Side 1 av 5 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune 1 Anskaffelsesstrategi 2014-2017 Trondheim kommune 2 STRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2014-2017 Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Folgefonna Saknr.: 38/10 45/10. MØTELEIAR Leiv Guddal (SP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Folgefonna Saknr.: 38/10 45/10. MØTELEIAR Leiv Guddal (SP) Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.11.10 Kl.: 10.30 15.00 Stad: Møterom Folgefonna Saknr.: 38/10 45/10 MØTELEIAR Leiv Guddal (SP) DESSE MØTTE Resy Aak Toresen (V) Sølvi Ulvenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy

Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn «Statlige,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Kristine Aasgård Rådgiver, avd. for Offentlige Anskaffelser 404 53 605 / kristine.aasgaard@difi.no Difi ANS : IKT strategi, statlige omstillingsprosesser,

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer