HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan Leik og glede eit grunnlag for livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet"

Transkript

1 HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan Leik og glede eit grunnlag for livet

2 FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft i Helse Bergen HF. Barnehagane vert drivne i samsvar med «Lov om barnehagar» og «Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver». I følgje lova skal kvar barnehage ha ein årsplan som skal gi opplysningar om barnehagen sitt satsingsområde, mål og vurderingsområder. Den skal innehalde informasjon om barnehagen sitt arbeid med blant anna omsorg, danning, leik og læring, og er eit viktig arbeidsreiskap for personalet. Årsplanen gir informasjon til føresette, eigar, og andre interesserte og er viktig for samarbeidet med føresette. Årsplanen byggjer på Langtidsplan som er eit felles styringsdokument for barnehagane i Helse Bergen. Langtidsplanen skal sikre progresjon og samanheng i barna si læring og opplevingar gjennom heile barnehageopphaldet, og byggjer på «Lov om barnehagar» og «Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver». Inger Johanne Klausen Barnehagesjef Teikna av Runar 4 år.

3 SATSINGSOMRÅDER Hunstad barnehage er ein Miljøbarnehage og vi er svært opptekne av leiken si betyding for barna. I barnehageåret vil Hunstad barnehage arbeide spesielt med fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Dokumentasjon og vurderingsarbeid vil dreie seg om utvalde tema innanfor dette fagområdet. PLANAR FOR BARNHAGEÅRET Langtidsplanen for barnehagane i Helse Bergen er eit styringsdokument som legg premissane for korleis personalet i Hunstad barnehage arbeider. Årsplanen skildrar kva vi vil ha særskilt fokus på i det året den gjelder. Årshjul og månadsplanar gir ei meir detaljert skildring av aktivitetane gjennom barnehageåret. DANNING Vi har fokus på danning under måltida og i garderoben. Arbeidsmetodane for områda vidareførast frå i fjor. Dette barnehageåret vil vi arbeide med danning på leikeplassen. Måla for danning på leikeplassen: Personalet er ansvarlege for eit godt sosialt klima Personalet nyttar uteleiken til kommunikasjon, leik og samvær med barna Personalet observerar barna og hjelp dei som treng det inn i leik med andre barn Personalet legg til rette for eit stimulerande leikemiljø som gir rom for læring og meistring OMSORG Vi legg til rette for barna si tryggleik og tilknyting. Den tilliten som etablerast den første tida i barnehagen har betyding for barnet sin trivsel i barnehagen. Når barna er trygge utfordrast dei til å takle nye situasjonar. Grensesetting er også omsorg. Personalet arbeider med å sette trygge og tydelege rammer for barna både i forhold til sikkerheit og i det sosiale miljøet. Barna lærast til å ha empati og omsorg for kvarandre. Vi vil ha anerkjennande vaksne som ser kvart enkelt barn og møter dei der dei er med merksemd, innleving og respekt. Dei vaksne legg til rette for god utvikling og gode relasjonar mellom barna. LEIK Hunstad barnehage har dei siste åra jobba spesielt med leik i barnehagen. Vi har arbeidt med leik og rom, dei vaksne si rolle i leiken, leik og venskap og leik på leikeplassen. Leiken er grunnpilaren i barna sitt liv. Leiken gir glede. Gjennom leiken får barn erfaring, dei lærer og utviklar seg. Dei bearbeider, opplever meistring og etablerar venskap.

4 Vi fortsetter arbeidet med leikegrupper på base Bjørk og med dei eldste barna på base Furu. Leikegrupper betyr i Hunstad barnehage at barna leiker i grupper som dei vaksne setter saman og kor ein vaksen er med i leiken. Målet er å påverke relasjonar mellom barna, introdusere nye idear til leik, hjelpe barn som treng noko ekstra i periodar og observere samhandlinga mellom barna. Arbeidet med leikegrupper er særs hensiktsmessig i tilvenningsfasa på hausten. Leikegruppene settast saman på tvers av alder og kan og settast saman av barn frå både Furu og Bjørk. Når personalet er med som aktørar i leiken er dei bevisst på at det er barna som eig leiken. Dette krev vaksne som er kontinuerleg bevisst sitt etiske ansvar. For dei minste barna på Furu er det toddlerleiken som er viktigast. Gjennom kroppslig aktivitet viser barna at de forstår hverandres hensikt og mening i felles lek. I løpet av et barnehageår hopper og løper, roper og ler, toddlerne seg inn i relasjoner, vennskap og fellesskap med hverandre. Sitat: Greta Dalen. LIKESTILLING Kvart barn sin personlegdom har større betyding enn forskjellane mellom kjønna. Vi har som mål å legge til rette for og respektere kvart barn sin eigenart. Personalet tilrettelegger for eit breitt spekter av leik og aktivitetar som appellerar til både gutar og jenter, der alle kan vere med uansett kjønn. «Storesøstera mi» Teikna av Erica Isabella 4 år

5 BARNA SI MEDVERKING Barnehagen sine planar skal ha rom for endringar. Planane er eit utgangspunkt og tilpassast, forbetrast og endrast ut frå barna sine innspel, ønskjer, interesser og behov. Når vi legg til rette for leik og aktivitetar i mindre grupper gir vi større plass til barna si medverking. Bjørk har planar om å få til små prosjekt som tek utgangspunkt i det barna er opptekne av. Personalet på Furu er særskilt oppmerksame på barna sin nonverbale kommunikasjon og uttrykksmåtar. Personalet lyttar til barna og inviterar dei til å komme med sine synspunkt. Barna skal kjenne at dei blir høyrt og tekne på alvor. Dei eldste barna er med på å planlegge, forberede og evaluere festar. Barna deltek i daglege gjeremål og opplever at dei utgjer ein skilnad og er verdifulle for fellesskapet. LÆRING, INKLUDERING OG LIKEVERD Leiken er grunnlaget for læring og allsidig utvikling. Personalet skal legge til rette for ulik leik, stimulere leiken og ta ei aktiv rolle i leik for å støtte og utvikle barna sin kunnskap, ferdigheiter og sosiale kompetanse. Vi nyttar kvardagssituasjonar, samlingsstunder, lesestunder, bordaktivitetar og små prosjektarbeid for å utvikle barna sin kunnskap og ferdigheiter. Vi arbeider for at alle barn skal ha nokon å leike med gjennom leikegruppene og gjennom tilrettelegging på andre måtar i kvardagen. Barna lærer omsorg, empati, toleranse for ulikskap og dei lærer å dele med andre. Når vi arbeider med likeverd og respekt for ulikskap trekker vi fram barna sine ulike styrker. Hunstad barnehage støtter seg til Vygotsky sine teoriar om at all intellektuell utvikling og all tenking har utgangspunkt i sosial aktivitet. Det sosiale kjem først, så det individuelle. Det individuelle er eit resultat av sosialt samspel. Vi legger også vekt på at læring skjer best innanfor barnet si næraste utviklingssone (frå Vygotsky sine teoriar). Det betyr at vi legg til rette for utvikling og læring ut i frå det barnet allereie kan og er oppteken av. «Dette er meg på stranda» Teikna av Erlend 5 år

6 OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKULE Helse Bergen sine barnehagar har barn som begynner på skular fordelt over heile kommunen og nabokommunane. Det gjer at vi ikkje har anledning til å ha eit tett samarbeid med alle skulane førskulebarna skal begynne på. Hunstad barnehage har derfor Kronstad skule som sin samarbeidsskule. Skulestartarane får sjå og oppleve skulen gjennom besøk på Kronstad skule våren Siste foreldresamtale om våren vil dreie seg mykje om overgangen til skule. Gjennom heile siste året i barnehagen førebuast barna til skulestart: Trening på å vere sjølvstendige f. eks ved påkledning Barna trenar på å kjenne att og kunne uttrykke sine behov og ønskjer Konsentrasjonstrening med utgangspunkt i heftet «Trampoline» Leik med språk. Rim og regler, vitsar og lytte til lydane i språket Barna øver på tekstskaping i grupper Barna blir kjent med bokstavar, tal og ordbilde gjennom leik, spel og veggbilde Øver på rett skriveretning Vi gir 5-åringane tilpassa utfordringar i planar og aktivitetar Nokre turar spesielt tilpassa førskulebarna Barna har ei felles avslutning i juni BARNEHAGEN SOM KULTURARENA Personalet brukar bildebøker, eventyr, songar, rim og regler i formidling av barnekultur. Hunstad barnehage har ein egen kultur med festar og tradisjonar gjennom året. (Denne ser du i barnehagen sitt årshjul.) Personalet gir rom for barna sin eigen kultur, den kjem særleg til uttrykk i leik, og vi legg til rette for barna si kulturskaping. Bjørk har satt seg som mål å få til eit kulturarrangement for alle barna utanfor barnehagen kvart semester. Furu har som mål å få til eit kulturarrangement for 2-åringane i vårsemesteret. SPRÅKLEG KOMPETANSE Personalet er bevisst på at dei er språkmodellar og uttrykker seg tydeleg, men tilpassa barnet sitt utviklingsnivå. Personalet er også bevisst på at dei gjentek ord riktig utan å korrigere barnet. Dei utvidar setningane og tilpassar kollektive beskjedar etter barna sin alder og utvikling. Personalet brukar alle kvardagssituasjonar til språk og kommunikasjon. Dei legg vekt på å lytte og vere til stades og tek barna sitt perspektiv. Kvardagssituasjonane utnyttast til samtalar mellom barn og vaksne der personalet tek utgangspunkt i det barna er opptekne av eller stimulerar samtaler ved å bringe inn nye tema for eksempel ved å fortelje små historier. «Dette er meg når eg blir ei prinsesse» Teikna av Emilie 5 år.

7 FAGOMRÅDA Hunstad barnehage legg vekt på å gi barna kunnskap og opplevingar i forhold til alle dei sju fagområda. Arbeidet føregår i periodar av året. Planen for veka inneheld faste aktivitetar som tur, gym, varmlunsj, formingsaktivitetar, leikegrupper, førskuleaktivitetar og samlingar. Dette kjem i tillegg til omsorg og danning gjennom kvardagsaktivitetar som måltid, på og avkleding, bleieskift og soving for dei minste, og i tillegg til det vi ser på som viktigast, barna sin egen sjølvvalde leik. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Hunstad barnehage har som ein av sine tradisjonar å besøke Årstad kyrkje før jul og påske. Kyrkja inviterar til kyrkjevandring for borna over 3 år. Vi arbeidar vidare med venskap i barnehagen og brukar tid på å filosofere over venskap, korleis der er å stå utanfor leiken og korleis barna snakkar til kvarandre. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Barnehagen har kvar veke faste aktivitetsdagar som blant anna brukast til formingsaktivitetar. Prosessen og utvikling av barna sine ferdigheiter er det viktigaste ved desse aktivitetane. I tillegg har vi eit mål om at alle barn får med heim nokon ferdige produkt i løpet av året. Vi planlegger songstunder for barna, desse er både felles og gruppedelt. Før jul og påske øver barna på enkle høgtidssalmar. Dette barnhageåret vil vi la barna bli kjent med og inspirert av ein barnebokillustratør. ANTALL, ROM OG FORM Vi brukar songar og forteljingar med tal og teljing. Dei eldste barna spelar spel. Bjørk har morgonsamling med fokus på dagen der dei blant anna tek for seg månad, vekedag og dato. Barna er med på å dekke bordet før lunsjmåltidet. Då øver barna seg på teljing og mengder. Personalet er bevisst på å bruke enkle matematiske omgrep i leik og aktivitetar. Irene (pedagog på Bjørk) har følgt ei kursrekke i «Matematisk kompetanse i barnehagen» og vil dele idear med resten av personalet på planleggingsdagar og i pedagogmøte. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Barnehagen har i fleire år hatt fokus på å skaffe og bruke gode bildebøker. Vi fortsetter dette arbeidet og tek oss tid til lesestunder i kvardagen. Morgonsamlingane på Bjørk brukast til førebuing for dagen og barna har oftast ei lengre samling før lunsj. Furu har samlingsstund med barna før lunsj. Samlingsstundene er ein fin arena for kommunikasjon, bruk av rim og regler, presentasjon av bøker eller filosofering saman med barna. Barna har også lesestunder tilpassa sin alder og i små grupper. Dei eldste får erfaring med tekstskaping.

8 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Miljøarbeidet: MÅL 2015 / 2016 TILTAK Ha miljøbevisste medarbeidarar Miljøpedagogisk arbeid med barna. (arbeidet blir tilpassa barna sin alder) «Pedagogikk for bærekraftig utvikling.» Redusere ressursforbruk Lære opp nye tilsette i pedagogisk opplegg for bærekraftig utvikling og kjeldesortering Alle tilsette gjennomfører elektronisk kurs i Ytre miljø Fokus på gjenbruk og resirkulering (Eksempel: formingsaktivitetar) Dyrke grønnsaker Barna kjeldesorterar papir, plast, og matavfall og får opplæring i dette i august/september Barna får kjennskap til trær og blomster på turar Barna følgjer årstidenes gang på et bestemt område i naturen Hauststfest Besøk i miljøhallen Barna er miljøvakter på Bjørk Bruke miljødukka Milla i samlingar om miljøarbeid. Fokus på å redusere vassforbruk. Sløkke lyset i kjellaren før vi lukker barnehagen. Redusere matavfall. 5 åringane er med på eit program om kjemi og astronomi på Vilvite-senteret i løpet av barnehageåret Dei eldste barna får fotografere i naturen og lage utstilling med eigne bilde. Dei yngste barna har fokus på den nære naturen og årstidene sin gang. Barna utforskar vatn, is og snø. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Barnehagen har eit brødmåltid smørelunsj til lunsj. Barna får varm mat til lunsj ein gong i veka. Vi tilbyr grønsaker til alle lunsjmåltida. Barnehagen er ikkje ein sukkerfri barnehage, men vi er bevisst på kor mykje sukker vi tilbyr barna. Vi brukar vatn som tørstedrikk og barna feirar bursdagar gruppedelt med dei som er født same år. Barna på Bjørk får vere med på gym eller tur ein gong i veka. 2 åringane er med på gym i vårhalvåret og går turar i nærområdet. Vi har som mål at alle barna skal ut på leikeplassen minst ein gong om dagen.

9 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Sjukehusområdet er barnehagen sitt næraste nærområde. Dette området brukar vi i aktivitetar som turar med dei yngste barna, arrangement i forbindelse med barnehagedagen, St Hans feiring og leik i gymnastikksalen i Sentralblokka. Barnehagen tek og turar til ulike leikeplassar i nærmiljøet. Vilvite-senteret, biblioteka og skogen ved Montana er del av eit meir utvida nærmiljø som vi nyttar. Barna lærer trafikkreglane på turar ut av barnehagen. SAMARBEID MED BARNA SINE HEIMAR Det blir foreldremøte i september Foreldresamtalane blir tilbydd alle foreldre både på hausten og på våren. Nye barn får samtale når dei begynner i barnehagen. Dei som skal begynne på skulen får overgangssamtale på våren. Våren 2016 deltek foreldra i ei evaluering av årsplan og planlegging av ny årsplan gjennom ei lita lokal spørjeundersøking, og gjennom foreldresamtale på våren. DOKUMENTASJON OG VURDERING Hunstad barnehage dokumenterar aktivitetar og prosjekta i barnehagen gjennom bilde, tekst og praksisforteljingar. Vi syner barna sine opplevingar, erfaringar og arbeid på tavlene i garderobane og inne på avdelingane. VURDERINGSOMRÅDER 2015/2016 I år som i fjor vil vi vurdere personalet sitt arbeid på eit område innanfor Kunst, kultur og kreativitet. Personalet ønskjer å bli kjent med fleire formingsmetodar for å stimulere barna sin kreativitet og uttrykksmåtar. Dei er først og fremst opptekne av barna sin skapande prosess, men det er også viktig at resultatet blir anerkjent og tatt på alvor. MÅL ARBEIDSMETODAR HVORDAN VURDERE KVEN HAR ANSVAR FOR VURDERINGA NÅR Barna får erfaring med å utrykke seg kreativt gjennom forskjellege typar materiale. Teikne/ Male/ Kullstift Klippe og lime Leire Utstillingar. Barna sine arbeid presenterast på ein estetisk måte Utstillingar. Pedagogane delegerer. Gjennom året Gjennom året Forme med naturmateriale og gjenbruksmateriale. Evaluere på personalmøte Barna blir inspirert av arbeidet til ein barnebokillustratør Prosjektarbeid: Bli kjent med «Kubbe» frå barnebøkene til Åshild Kanstad Johnsen Utstillingar. Praksisforteljingar. Personalet reflekterer og evaluerer på personalmøte Pedagogane Alle April 2016 Personalet blir kjent med forskjellige formingsmetodar som passar for barn 1-5 år. Kursing og erfaringsdeling. Felles oppsummering på personalmøte. Ingunn Mai 2016

10 KOMTEPANSEUTVIKLING Barnehagane i Helse Bergen har fokus på kompetanseutvikling. Kvaliteten i barnehagane avhenger av personalet sin kunnskap og erfaring. Vi legg vekt på fagleg utvikling gjennom intern opplæring og rettleiing, deltaking på eksterne kurs, fagutviklingsdagar og foredrag. I er det særs fokus på leiing, leik og danning med mål om å utvikle personalet sin kunnskap og kompetanse. Dei fem planleggingsdagane brukast primært til planlegging og kompetanseutvikling for heile personalgruppa. ÅSHJUL FOR BARNA SINE AKTIVITETAR I BARNEHAGEÅRET OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER Tema haust m. haustfest 5-åringane besøker VILVITE Leikegrupper Temaarbeid. Forming og bokillustrasjonar Juleforebuingar Luciafeiring m. foreldre KUNST, KULTUR OG KREATIVITET DET SKJER! KUNST, KULTUR OG KREATIVITET JANUAR, FEBRUAR OG MARS Tema vinter Temaarbeid. Forming og bokillustrasjonar Samefolket sin dag Karneval Fastelaven Barna fotograferer i naturen Påskeforebuingar AUGUST OG SEPTEMBER Tilvenning Organisering, rutiner og dagsrytmen Prosjekt «Reine hender» Miljøarbeid og kjeldesortering Hauste frukt og grønnsaker Leikegrupper INNHAUSTING MILJØARBEID BLI KJENT KUNST, KULTUR OG KREATIVITET DYRKE GRØNN- SAKER APRIL, MAI OG JUNI Tema vår Fotografi i barnehagen Plante grønnsaker 17-Mai Sommarfest St. Hans bryllup Avsluttning skolestartarar Besøksdagar for nye barn «Familia mi» Teikna av Solveig 5 år.

11 PLANLEGGINGSDAGAR 2015/2016 Måndag 14. sept Fredag 6. november Fredag 8. januar Fredag 5. februar Fredag 6. mai Barnehagane er stengt på planleggingsdagane KONTAKTINFORMASJON Telefon til barnehagen: Kontoret/styrar / Personaltelefonane: Furu / Furu mobil / Bjørk / Bjørk mobil / E-post / Teikninga over er Henrik og mamma på ei strand, Henrik har Skylander t-skjorte på seg.teikna av Henik 6 år. Omslaget er teikna av Frida 5 år og syner heile familia hennar som kosar seg på stranden. Formgitt av Torun Hunnes // Fyrstesida er teikna av Katja 4 år // Teksten er skreven av styrar og pedagogane ved barnehagen // Teksten er oversatt til nynorsk av Torun Hunnes

FORORD. Inger Johanne Klausen Barnehagesjef

FORORD. Inger Johanne Klausen Barnehagesjef FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft i Helse Bergen HF. Barnehagane vert drivne i samsvar med «Lov om barnehagar»

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2017-2018 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2017 2018 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2016-2017 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE

SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE BØ KOMMUNE SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE Folkestad og Bø Skule Gullbring barnehage Folkestad barnehage Veslekroa studentbarnehage Maurtuva barnehage Sandvoll barnehage Bøhamna

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Ein grunnmur for livet

RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Ein grunnmur for livet RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Ein grunnmur for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft i Helse

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthald» «Være sammen» Askeladden Kristoffer, pedagogisk leder Britt Karin, pedagogisk leder Linda, pedagogisk

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen I tillegg til

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver seier at barnehagane bør ha ein langtidsplan for å sikre progresjon og samanheng

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Månadsplan for juni -Nøtteliten-

Månadsplan for juni -Nøtteliten- Månadsplan for juni -Nøtteliten- Tilbakeblikk på mai: I mai øva me på fargane i det norske flaget. I samlingane fekk barna smake på rød, kvit og blå mat. Me har marsjert i tog, mala og teikna med maifargar.

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse aktivitetane. Revidert haust 2015 BRINGING OG HENTING Kva er

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer