Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport publisert 01.02..2012. Årsrapport 2011. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder"

Transkript

1 Rapport publisert Årsrapport 2011 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1

2 Innhold 1 Bakgrunn Satsningsområder Demens Mål:... 5 Brukere og pasienter får tjenester fra personale som har fagkunnskap, erfaring og kompetanse i demens Tiltak: Utredning og diagnostisering Dagtilbud Pårørendeskole Samtalegruppe Kompetanseheving Demensomsorgens ABC Demenskoordinator Nettverk Ressursavdeling Frivolltun Lindrende omsorg Mål:... 7 Brukere og pasienter får tjenester fra personale som har fagkunnskap, erfaring og kompetanse i lindrende omsorg og ved livets slutt Tiltak: Koordinator Frivillige innen lindrende omsorg Kompetanseheving Grunnkurs Nettverk Fagdager Pasient og pårørende samling Aktiv omsorg og mestring Mål:

3 Brukere skal i møte med helsetjenesten oppleve personale som har kunnskap og kompetanse om forebygging, rehabilitering og mestring og som kan stimulere til aktivitet bl.a. ved hjelp av frivillige og kulturaktiviteter Tiltak: Frivillighetskoordinator Livsglede for eldre Livsgledesykehjem Tur til Syden Kultur Trening Nettverk Det åpne bo- og omsorgssenteret Opplæringaspakke i rehabilitering Fagdag Fagnettverk Forebygging med rådgivning og trening Aktivitet og mestring Friskere liv med forebygging Kvalitetsarbeid Kvalitetsperm Ernæring Tannhelse Medikamenthåndtering Dataopplæring Fagdager Veiledningspedagogikk Etikk Mål: Styrke kunnskap og kompetanse i etikk og etisk refleksjon hos personalet Aktivitet Etikksatsing i Helse og sosial sektoren Fagdager Kap. 4A i et etisk perspektiv Fagdager

4 7 Forskning Tea tree og Aloe vera i sårbehandling SEEK Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunen EEKAVA Evaluering av etikk-kommuner på Agder Bergamot IKT Mål: Styrke personalets kunnskap, erfaring og bruk av elektroniske verktøy Legge til rette for ny teknologi og samarbeid med aktuelle fagmiljø VOX Elektroniske programmer Gerica PPS Qm PDA E-helse og, Velferdsteknologi Fagbibliotek Bakgrunn Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust Agder har i oppdrag å være et regionalt ressurssenter innen fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling tilknyttet kommunale helse- og omsorgstjenester. Utviklingssenteret har i oppgave å initiere og implementere utviklingstiltak og arbeide for spredning av kunnskap og faglige ferdigheter. Mandat og målsetting for Utviklingssenteret er beskrevet i Overordnet strategi Utvikling gjennom kunnskap. Hovedmål: Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4

5 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene 1.1 Satsningsområder demens lindrende behandling og omsorg aktiv omsorg og mestring etikk Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeidet. Samhandlingsreformen og fokus på forbygging vil være en viktig del av kompetanseutviklingen innen aktiv omsorg og mestring. Frivillighet og kulturarbeid/miljøarbeid er sammen med forebygging og mestring også en viktig dimensjon i dette arbeidet. Utviklingssenteret skal være pådriver for kvalitetsarbeid innen kommunale helse- og omsorgstjenester også innen psykisk helse, rus og boveiledertjenesten. Målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og rekruttere kompetente medarbeidere gjennom å stimulere til fagutvikling og forskning og å utvikle gode læringsmiljø. 2 Demens 2.1 Mål: Brukere og pasienter får tjenester fra personale som har fagkunnskap, erfaring og kompetanse i demens. 2.2 Tiltak: Utredning og diagnostisering Kommmunen har eget hukommelsesteam som utreder og kartlegger pasienter i samarbeid med fastlegene. De mottar henvisninger fra leger, kommunens bestillerenhet, hjemmesykepleien og pårørende. Teamet (7)består av lege,sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med fagskole eller videreutdanning innen demens.demenskoordinator er leder for teamet og organiserer dette arbeidet. Demenskoordinator har jevnlige møter med teamet. Hun har også oppfølgingssamtaler og besøk til pasient og pårørende. 5

6 2.2.2 Dagtilbud Kommunen har etablert et dagtilbud 2 dager i uken spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Når det gjelder den videre utviklingen av dagtilbudet vil aktivitet og mestring være viktige perspektiver Pårørendeskole Grimstad kommune arrangerer Pårørendeskole. Dette er kurs for pårørende til personer med demenssykdom. Pårørendeskolen ble i 2011 arrangert for 3.gang og gikk over fem kvelder i løpet av høstsemesteret. Skolen består av faglige forelesninger og plenum og gruppesamtaler. Det er personale med videreutdanning og veiledningskompetanse som leder gruppesamtalene. På denne måten får de også holdt ved like sin veiledningskompetanse. 23 deltakere, også fra omliggende kommuner. Studenter og ansatte er invitert til å delta på fagdelen på Pårørendeskolen. Fra 2011 gis det tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Demenskoordinator er kontaktperson for Nasjonalt Kompetansesenter for etablering av pårørendeskoler i Aust-Agder Samtalegruppe Samtalegruppe for pårørende startet opp våren Gruppen ledes av demenskoordinator Kompetanseheving Grimstad kommune har som målsetting at alle ansatte innen demensomsorgen skal ha kunnskap og økt kompetanse i fagfeltet. Ca. 25 ansatte,hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og sykepleiere, har fagskole i eller videreutdanning innen demens og geriatri. UiA starter opp med videreutdanning innen demens og psykisk helse våren Demensomsorgens ABC 90 ansatte i kommunen har gjennomgått Demensomsorgens ABC og 20 nye startet opp høsten Dette er et studieopplegg som går over to år, og som består av studiegrupper og halvårlige fagseminarer. Seminarene arrangeres interkommunalt. Demenskoordinator organiserer dette arbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Studieopplegget Demensomsorgens ABC er også gjennomført i Setesdalen som et interkommunalt prosjekt med ca.20 deltagere. 6

7 2.2.7 Demenskoordinator Demenskoordinator har fast 60 % stilling i Grimstad kommune. Demenskoordinator er leder av demensteamet i kommunen og har ansvar for kvalitets- og kompetanseutvikling innen dette fagområdet. Demenskoordinator har ansvar for pårørendeskolen og har også oppfølging av pasienter og pårørende. Demenskoordinator samarbeider tett med de forskjellige enhetene og bistår personalet med rådgivning og veiledning. Demenskoordinatoren er også fra 2011 ressursperson for Kompetansesenteret for aldring og helse når det gjelder oppstart og drift av pårørendeskoler i Aust- Agder Nettverk Interkommunalt fagnettverk i Aust-Agder innen demens ledes og koordineres av demenskoordinator i 10% stilling i Utviklingssenteret. Fagnettverket består av fagpersoner innen demens fra alle kommunene i Aust-Agder, UiA og SSHF. Fagnettverket har møter/fagdager 2 ganger i året. Tema i 2011 har vært erfaringsutveksling og orientering om Alderspsykiatrisk ambulant team og demensteam i Setesdalen. Hvilke utfordringer i møte med personer med demenssykdom står hjemmetjenesten overfor i dag og i fremtiden? Hvordan sikre at personer med demens får et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud? Ressursavdeling Frivolltun Ressursavdeling for personer med demens og utfordrende atferd åpnet 1. september 2011 på Frivolltun. Avdelingen har 6 plasser og personale med kunnskap og kompetanse innen demens. Personalet hadde felles opplæring og kursing i forkant av åpningen og Demenskoordinator hadde en viktig rolle som fagperson inn i forberedelse og etablering av denne avdelingen. 3 Lindrende omsorg 3.1 Mål: Brukere og pasienter får tjenester fra personale som har fagkunnskap, erfaring og kompetanse i lindrende omsorg og ved livets slutt. 3.2 Tiltak: Koordinator Grimstad kommune har ansatt koordinator for Lindrende omsorg i 50 % stilling. Koordinator har ansvar for oppfølging av pasienter og pårørende. Koordinator har også ansvar for fagutvikling innen lindrende omsorg og veiledning/rådgivning av ansatte. Koordinator samarbeider tett med alle enhetene innen pleie- og omsorg. Samtalegruppe for pasienter og nærmeste pårørende startet opp i Fortsetter i

8 Koordinator er deltager i referansegruppen for videreutdanningen innen lindrende omsorg på UiA og deltar også i nettverket for ressurssykepleiere i kreftomsorg på Sørlandet. (SSHF/kommuner). Koordinator bidrar også med undervisning på videregående skole til helsefagarbeidere og til sykepleierstudenter i praksis Frivillige innen lindrende omsorg Seks personer deltar som frivillige innen lindrende omsorg. De tilbyr hjelp og støtte til alvorlig syke som ønsker å være hjemme, og deres pårørende. Det er både pensjonerte sykepleiere/ hjelpepleiere, lærere og yngre i aktivt arbeid. De har fått opplæring (7x 2,5 timer) og får oppfølging av en sykepleier i hjemmetjenesten med spesielt ansvar for disse. Det benyttes en modell fra stiftelsen TERMIK Kompetanseheving Arbeidsgrupper for ressurspersoner i Grimstad kommune har 2-3 møter per semester. Møtene inneholder både faglig påfyll og refleksjoner. Fra 2012 blir arbeidsgruppene felles for hjemmetjeneste og institusjon. Koordinator har også refleksjonsgruppe 1 gang i mnd. på lindrende enhet. 5 sykepleiere har eller holder på med videreutdanning innen lindrende omsorg og behandling. UiA har hatt tilbud om videreutdanning i lindrende omsorg og behandling der koordinator i Grimstad har bidratt med undervisning og veiledning. Filmen Sammen om lindrende omsorg blir brukt i undervisning og veiledning. Filmen er distribuert (salg og gave) til 105 av landets kommuner, 225 stk til sammen Grunnkurs Grunnkurs innen lindrende omsorg holdes hvert år. Kurset har 4 samlinger og har som tema; Etikk og kommunikasjon, symptomkontroll, pårørende (barn og sorg) og prosedyrer i terminalfasen/død ansatte har deltatt høsten Grunnkurs har også blitt arrangert i andre kommuner i Aust-Agder. Koordinator innen lindrende omsorg i Grimstad har utvidet sin stilling med 10% (prosjektmidler H.dir.)og vil i også være med på å arrangere kurs i kommunene i Aust-Agder i 2012 og bistå med rådgivning og veiledning Nettverk Koordinator leder det interkommunale fagnettverket innen lindrende omsorg i fylket. (10 % stilling i Utviklingssenteret). Fagnettverket består av lege, prest og ressurspersoner innen lindrende omsorg fra alle kommuner i Aust-Agder, UiA og SSHF. Fagnettverket møtes 2 ganger i året. Gjennom det interkommunale fagnettverket arrangerer Utviklingssenteret en åpen fagdag hvert semester. Koordinator vil i 2012 ha en mer aktiv rolle overfor kommunene i Aust-Agder (10 % st.) med tilbud om undervisning og veiledning. Dette er en del av et felles prosjekt med Utviklingssenteret i Vest- Agder. 8

9 Det ble i 2011 også inngått en intensjonsavtale vedrørende Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftsykepleie i Agder mellom Sørlandets Sykehus og kommunene i Aust- og Vest- Agder. Bakgrunnen er føringer fra Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen om organisering av slike nettverk samt ønske om formalisering av samarbeidet mellom 1. og 2. linje tjenesten. Dette for blant annet å videreutvikle kompetanse innen palliasjon og kreftomsorg og dyktiggjøre ressurssykepleiere Fagdager Det har vært arrangert fagdager sammen med Utviklingssentrene i Vest-Agder. Tema har blant annet vært ernæring, flerkulturelle utfordringer i den palliative fase, helsepesagogikk, kvalme og terminal uro. Gjennom KS-prosjektet "Kvalitet og tverrfaglig samarbeid" arrangerte arbeidsgruppen i lindrende omsorg en fagdag med tema "Pårørende" hvor også andre kommuner i Agder ble invitert Pasient og pårørende samling Høsten 2011 startet koordinator opp med samlinger for personer med alvorlig kreftdiagnose og deres pårørende. Samlingene er på kveldstid à 2 timer. Samlingene inneholder undervisning av et aktuelt tema og samtale i grupper. Planlagt 5 6 samlinger i året. 4 Aktiv omsorg og mestring 4.1 Mål: Brukere skal i møte med helsetjenesten oppleve personale som har kunnskap og kompetanse om forebygging, rehabilitering og mestring og som kan stimulere til aktivitet bl.a. ved hjelp av frivillige og kulturaktiviteter. 4.2 Tiltak: Frivillighetskoordinator Grimstad kommune har en 60 % stilling som frivillighetskoordinator. Frivillighetskoordinator i Grimstad har ansvaret for arbeidet med Livsglede for eldre og koordinerer frivillighetsarbeidet 9

10 innen pleie- og omsorg i Grimstad. Frivillighetskoordinator har også ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige, både enkeltpersoner og i samarbeid med frivillige organisasjoner i Grimstad Livsglede for eldre Arbeidet med Livsglede for eldre inngår i frivillighetskoordiatorens arbeid. Livsglede for eldre har månedlige arrangementer i tillegg til Livsgledeuka en gang i året. Her går invitasjonene til både institusjonene og til hjemmeboende. Elevene på helsefagarbeiderlinja på Dahlske videregående skole har bidratt og gjort en flott innsats Livsgledesykehjem Begge institusjonene i Grimstad, Feviktun og Frivolltun, ønsker å søke om å bli Livsgledesykehjem. Kriterier for Livsgledesykehjem er utarbeidet og Frivolltun vil komme i gang med sertifiseringsprosessen ved årsskiftet og kick-off i mars Tur til Syden Beboere og ansatte fra Feviktun var en uke i Spania oktober Fra Berge Gård Senter var beboere, dagsenterbrukere og ansatte på to ukers ferie til Spania i oktober Kultur Livsgledekoret Evig ung er et seniorkor med medlemmer startet opp februar Dette er et samarbeid mellom Livsglede for eldre, Kulturskolen og frivillighetskoordinator. Sang og bevegelse med musikkterapeut arrangeres på Berge Gård og Frivolltun en gang i uken gjennom midler fra Den kulturelle spaserstokken Trening Det er etablert en gågruppe for seniorer i samarbeid med Folkehelsekoordinator Nettverk KS-prosjektet Partnerskap -et pluss for alle er avsluttet. Rapport er skrevet Det åpne bo- og omsorgssenteret Frivillighetskoorsinator har sammen med 4 andre ansatte deltatt i opplæringsprogrammet Det åpne bo- og omsorgssenteret gjennom det interkommunale kompetanseprosjektet. KS-prosjektet Kompetanse og tverrfaglig samarbeid var et interkommunalt prosjekt med 5 kommuner i Aust-Agder som samarbeidet om kompetanseheving innen tre fagfelt, blant annet nettverk og frivillighet. Det ble avsluttet i desember 2011 og rapport er skrevet. Arendal kommune har i samarbeid med USHT arrangert et opplæringsprogram for ansatte Det åpne bo- og omsorgssenter, som et eget underprosjekt. Her deltok også de andre kommunene i prosjektet Opplæringaspakke i rehabilitering Gjennom det interkommunale KS-prosjektet Kompetanse og tverrfaglig samarbeid ble kommunene enige om at de skulle gjennomføre et undervisningsopplegg som er utarbeidet fra Utviklingssenteret i Vest-Agder Opplæringspakke i rehabilitering. Et opplæringsprogram på 8 timer. I Grimstad ble undervisningen gjennomført for ansatte i hjemmetjenesten, høsten

11 Fagdag Utviklingssentrene i Aust og Vest-Agder har i samarbeid med UiA (Praksisåprosjektmidler) arrangert en fagdag med tema Forebygging til eldre. Fokus her var forebyggende hjemmebesøk og folkehelsearbeid. Dette var en dag for ansatte i kommunehelsetjenesten, studenter og personale fra UiA Fagnettverk Arbeidsgruppen for frivillighet og nettverk vil danne utgangspunkt for et nytt interkommunalt nettverk i Aktiv mestring i Utviklingssenteret, der alle kommuner i Aust-Agder blir invitert inn. Hovedmålet for fagnettverket Aktiv mestring skal være utvikling av modell for samhandling på tvers av helsetjenestenivåene med fokus på aktivitet og mestring. Pasient/pårørendeopplæring som fremmer medvirkning og deltagelse, forebygging, frivillighet, kultur og rehabilitering vil være viktige fagområder for kompetanseheving og utvikling Forebygging med rådgivning og trening Tildelt prosjektmidler fra Hdir. Prosjektet er et samarbeid med rehabiliteringsteamet og skal ha hovedfokus på aktivitet og mestring i eget hjem hjemmerehabilitering. Oppstart desember Aktivitet og mestring Tildelt prosjektmidler fra H.dir. Prosjektet skal utarbeide en modell for dagtilbud til yngre menn. Oppstart januar Friskere liv med forebygging Det ble søkt om tilskuddsmidler til forebyggende hjemmebesøk til eldre. Prosjektet er et samarbeid mellom de 3 Utviklingssentrene i Agder: Grimstad, Kristiansand og Songdalen, og med Arendal og Lillesand kommune. Disse fem kommunene i Agder vil samarbeide om å utarbeide et felles kartleggingsverktøy for hjemmebesøk. Prosjektet skal ha fokus på aktivitet og mestring og etablere forebyggende team med Frisklivskonsulenter (fysio./ergo./sykepleier) i Arendal og Lillesand/Grimstad. Disse skal utføre oppsøkende hjemmebesøk til alle over 75 år som ikke allerede har tjenester fra kommunen, og benytte utarbeidet kartleggingsverktøy. 5 Kvalitetsarbeid 5.1 Kvalitetsperm Kvalitetsperm med prosedyrer er revidert og lagt inn i et elektronisk avvikshåndteringsverktøy(qm+)på ansattportalen i kommunen. Dette vil styrke kvalitetsarbeidet i forhold til oppfølging av avvik og oppdatering av de forskjellige prosedyrene. 5.2 Ernæring Institusjonene i kommunen har hatt mye fokus på ernæring. På institusjonene er forskriften implementert og forskjellige tiltak er prøvd ut.(nattsuppe, smoothies etc.).det er etablert 11

12 egen ernæringsgruppe hvor også kjøkkentjenesten er svært delaktig. Det jobbes også i hjemmetjenesten med å etablere rutiner og prosedyrer for å ivareta fokuset på ernæring. Ernæringsgruppen har arrangert et miniseminar med undervisning og smaksprøver. 5.3 Tannhelse Tett samarbeid med Fylkestannklinikken i Grimstad. Demenskoordinator har bidratt med undervisning for ansatte på tannklinikken. 5.4 Medikamenthåndtering Prosedyre for legemiddelhåndtering er revidert i 2011 og lagt inn i Qm+ (elektronisk avviksregistreringssystem). Kvalitetsutvalg for medikamenthåndtering har hatt jevnlige møter i forbindelse med revidering av instruks og avvikshåndtering. Nytt kurs i medikamenthåndtering (12 timer + test) har vært gjennomført for hjelpepleiere og ufaglærte. Dokumentasjon og avvikshåndtering har vært fokusområde i Dette fortsetter i Ernæring og legemiddelbruk til eldre var blant annet også tema på en jubileumsdag på Feviktun Boog omsorgssenter. 5.5 Dataopplæring I samarbeid med Kvalifiseringstjenesten i kommunen (voksenopplæringen) og med tilskudd fra VOX tilbys det et 50-timers datakurs for 75 ansatte i Pleie- og Omsorg og Boveiledertjenesten. Alle er kartlagt i forhold til basiskunnskaper og ca. 40 stykker er i gang med kurset. Resten vil starte opplæring i Fagdager SSHF samarbeider med Arendal og Grimstad kommune om kompetansehevingstiltak. Arrangerer fagdager med teoriundervisning og praktiske øvelser 1 uke i året for ansatte i kommunehelsetjenesten. Alle kommuner i Aust-Agder inviteres. Fagutvikler i FoU-avdelingen er med i prosjektgruppe. 5.7 Veiledningspedagogikk Utviklingssenteret samarbeider med Lærings-og mestringssenteret i Aust-Agder og får tilbud om plasser på opplæringsprogrammet i veiledningspedagogikk. 12

13 6 Etikk 6.1 Mål: Styrke kunnskap og kompetanse i etikk og etisk refleksjon hos personalet. 6.2 Aktivitet Etikksatsing i Helse og sosial sektoren Grimstad kommune har deltatt i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse- og omsorg og KS. Prosjektet var 2-årig, og ble avsluttet i Etikksatsingen fortsetter i helseog sosial sektoren i Grimstad. Målet er å styrke kompetansen i praksisrelatert etikk og etablere møteplasser for refleksjon over etiske utfordringer og dilemma i det daglige arbeidet innen helse- og omsorg. Etikk, verdier og holdninger virker inn på alt som skjer i helse- og omsorgstjenesten. Etikkarbeid er vesentlig for å utvikle kvaliteten på tjenestene til brukere og pårørende. Det er også et økende behov for å styrke ansattes etiske bevissthet rundt verdispørsmål. Prosessen vil gjøre den enkelte bedre i stand til å identifisere og reflektere rundt etiske dilemma i tjenestene. Etisk refleksjon har vært tema på flere personalmøter i organisasjonen. KS sitt E-læringsprogram om etisk refleksjon er tatt i bruk flere steder. Etikkarbeidet i gruppene innen helse- og sosial forsterkes ved å sette fokus på etisk refleksjon på personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter. Rådgiver i Utviklingssenteret er koordinator for etikkarbeidet i helse - og sosialsektoren i kommunen. Og bistår enhetene med undervisning, veiledning og leder refleksjonsgrupper. 6.3 Fagdager Kap. 4A i et etisk perspektiv Det har vært arrangert fagdager med Kirsti Solheim. Pasientrettighetsloven kap.4 A og dokumentasjon av tillitskapende tiltak i demensomsorgen. Fagdagene ble arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Deltagere var ansatte fra kommunehelsetjenesten i alle kommuner i Aust-Agder Fagdager Utviklingssentrene i Aust og Vest-Agder har i samarbeid med UiA (Praksisåprosjektmidler) arrangert en fagdag med tema Etikk i praksis. Fokus her var forebyggende hjemmebesøk og folkehelsearbeid. Dette var en dag for ansatte i kommunehelsetjenesten, studenter og personale fra UiA. Forelesere var personale fra UiA. Det ble arrangert en halvdagssamling i metodebruk for etisk refleksjon i regi av det interkommunale prosjektet Kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Her var alle deltagere i prosjektet invitert, styringsgruppe og arbeidsgrupper. Vi åpnet også opp for ledere og andre interesserte fra kommunene. 13

14 7 Forskning 7.1 Tea tree og Aloe vera i sårbehandling Hvilke erfaringer gjør sykepleiere seg ved bruk av Tea tree og Aloe vera i sårbehandling? Hovedhensikten er å få erfaringer med Tea tree og Aloe vera som kan gi sykepleierne et nyttig og virksomt supplement til de eksisterende tiltak. Samarbeid mellom UiA, Utviklingssentrene i Vest-Agder og Utviklingssenteret i Aust-Agder. Prosjektet er avsluttet og rapport skrevet. 7.2 SEEK Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunen Forskningsprosjekt ved professor Åshild Slettebø (UiA) Hvordan drive systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunene UiA har samarbeidet med Grimstad kommune om et forskningsprosjekt i etikk. Fokus er etikkarbeid i kommunehelsetjenestens eldreomsorg. Målet er å vise hvordan systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen kan bidra til å synliggjøre etiske problemstillinger og hvordan disse håndteres. Prosjektleder er Åshild Slettebø, professor i etikk ved UiA. Prosjektet er avsluttet, men det skrives vitenskapelige artikler som vil være ferdige våren EEKAVA Evaluering av etikk-kommuner på Agder Prosjektet skal evaluere det etikkarbeidet som har vært gjennomført i etikk-kommunene på Agder gjennom KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Samarbeid om etisk kompetanseheving. Det er til sammen 8 kommuner. Noen kommuner har vært med i prosjektet siden Kristiansand kommune er i oppstartsfasen. Dette gir en mulighet til å evaluere effekten av og målsettingen for etikk-kommunenens satsing både før og etter oppstart. Prosjektet innebærer en kartlegging av bevissthet, holdninger og effekt av etisk refleksjon i de kommunene der det har vært gjennomført. Etisk refleksjon har som målsetting å bedre kvaliteten på praksis både når det gjelder holdninger og tjenester. Holdninger er vanskelig å måle, men etisk refleksjon vil forhåpentligvis bevisstgjøre ansattes holdninger og kvaliteten på praksis slik at det kommer studentene til gode. Prosjektet vil gå over 2 år og datasamlingen vil foregå i 2011og Så vil det bli en oppfølging i Prosjektleder er Professor Åshild Slettebø, UiA 7.4 Bergamot Prosjektet Aromaterapi med bergamottolje som komplementærbehandling til mennesker med demens som lider av depresjon er et samarbeid med Utviklingssentrene i Vest-Agder og UiA. Bergamot prøves ut både på sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Prosjektleder er Berit Johannessen, UiA. 14

15 8 IKT 8.1 Mål: Styrke personalets kunnskap, erfaring og bruk av elektroniske verktøy. Legge til rette for ny teknologi og samarbeid med aktuelle fagmiljø. 8.2 VOX Grimstad kommune har fått tilskudd gjennom BKA (Basiskunnskap i Arbeidslivet) i VOX til opplæring i databruk i kombinasjon med lese- og skriveferdigheter. Dette er et samarbeid med Kvalifiseringstjenesten i Grimstad (voksenopplæringen). 75 ansatte i Pleie- og omsorg og Boveiledertjenesten har blitt kartlagt i forhold til datakunnskaper og det er satt i gang opplæring for ca. halvparten høsten Resten vil få tilbud om opplæring Elektroniske programmer Gerica Grimstad kommune bruker dokumentasjonsprogrammet Gerica i pleie- og omsorg. Programmet videreutvikles og opplæring foregår systematisk til ansatte, lærlinger, elever og studenter. Det er opprettet et eget Gerica-forum som består av medarbeidere fra hele PLO og Helsetjeneste. De har som mandat å bidra til best mulig samordning av dokumentasjonen i Gerica, at dokumentasjonsrutiner blir innført i enhetene og videreformidle nye funksjoner i fagsystemet i de respektive avdelinger. Det blir etablert en felles standard i hele tjenesten for håndtering av tiltaksplaner, medisinlister etc. Arbeidet med dokumentasjon vil settes fokus på i 2012 gjennom videre opplæring PPS PPS er en elektronisk database for grunnleggende prosedyrer i sykepleie. Databasen består av en kunnskapsdel og en utførende del. Databasen er i Grimstad kommune integrert i Gerica Qm+ Avviks- dataprogram. Ble innført i Høsten 2009 ble det dannet et Qm+- forum der det utvikles rutiner og prosedyrer i forhold til avviksbehandling. Implementering av systemet fortsetter i Kvalitetsperm med prosedyrer er i 2011 lagt inn i Qm+. Avvik i forhold til tjenesten (HMS, fall, vedtak, utførelse etc.) og legemiddelhåndtering meldes nå i Qm PDA Innføring av PDA (personlig digital assistent) i hjemmetjenesten i Grimstad. Prosjektet har startet i hjemmetjenesten på Fevik og videreføring til de andre gruppene vil skje i

16 8.4 E-helse og, Velferdsteknologi Grimstad kommune er fra 1.januar 2011 tilknyttet Norsk Helsenett. Utviklingssenteret har samarbeid med E-helse-senteret på UiA. 9 Fagbibliotek Fagbibliotek ble opprettet våren 2008 på Feviktun Bo- og omsorgssenter. Fagbibliotetket er nå tilgjengelig på Utviklingssenterets hjemmeside. Alle titler er lagt inn og det er mulig å bestille og låne bøkene ved å kontakte Feviktun. 16

17 Grimstad kommune, FoU-avd. Tønnevoldsgt.19, 4877 Grimstad Telefon: E-post: www. utviklingssenter.no 17

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Revidert nov.2012 1 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013(rev.) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 12.01.2015 Årsrapport 2014 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 3 2 Satsingsområder 2014... 3 2.1 USHT Aust-Agder i 2014...

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2014. Årsrapport 2013. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2014. Årsrapport 2013. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2014 Årsrapport 2013 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 10.02.2017 Årsrapport 2016 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2016-2017... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 3 Fag-

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder FLERE BLIR BEDRE Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder Fra livsglede til pasientforløp Østre Agder Harry Svendsens suksesskriterier 1. Møtepunkt hver mnd. ordførere, rådmenn og helse og omsorgsledere

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

ETIKKSATSING. Pleie- og omsorgstjenesten. Lørenskog kommune

ETIKKSATSING. Pleie- og omsorgstjenesten. Lørenskog kommune ETIKKSATSING Liv Tveito Virksomhetsleder, hjemmetjenesten Mette Lislerud Mottaks- og utredningskontoret Kari Os - Undervisningssykehjemmet Prosjekt: Etisk kompetanseheving Prosjektorganisering: Prosjektgruppe

Detaljer

«Et friskere liv med forebygging»

«Et friskere liv med forebygging» «Et friskere liv med forebygging» Et prosjekt i Agder i regi av helsedirektoratet Ved prosjektleder Vest Agder: Trygve Waldeland Forebyggende hjemmebesøk i Agder Midler fra helsedirektoratet til utviklingssentrene

Detaljer

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun,

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun, DEMENSTEAMET Demensteamet. Demensteamet sammensetning består av personale fra de to institusjonene og de tre hjemmesykepleiedistriktene i kommunen. Alle har funksjoner i sine stillinger inn i demensteamet.

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011.

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. Forset omsorgssenter 2653 Vestre Gausdal Tlf: 61 24 89 00 Fax:.61 24 89 01 www.gausdal.kommune.no. Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. 1. Utredning av brukere med tanke

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

DEMENSKONFERANSE 2016

DEMENSKONFERANSE 2016 DEMENSKONFERANSE 2016 Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl Politiker Stein Arve Ytterdahl er en norsk politiker som ble utnevnt til fylkesmann i Agder i mai 2015. Han var rådmann i Trondheim

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Å leve godt i eget hjem med demens Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. Lillestrøm 20.okt 2010 Historikk Under overflaten tidlig diagnostisering av

Detaljer

Prosjektskisse: Den lille forskjellen

Prosjektskisse: Den lille forskjellen Prosjektskisse: Den lille forskjellen Bakgrunn: Hjemmetjenesten har vært et lovpålagt tilbud i kommunene siden 1984. I løpet av denne tiden har tjenesten utviklet seg til å bli en svært avansert tjeneste

Detaljer

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Cathrine Humlen Ruud Prosjektleder/Lindrende fagkoordinator Kristiansand kommune Bakgrunn * Samhandlingsreformen kortere liggetid, sykere pasienter ut i kommunen

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området 2012 Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Ressurssenter for demens i Trondheim kommune

Ressurssenter for demens i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Helse- og velferdskomiteen 26.oktober 2016 Ressurssenter for demens i Trondheim kommune 2 NASJONALE FØRINGER Demensplan 2020 1. Selvbestemmelse, involvering og deltakelse. 2. Forebygging

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Tema : Demens. Komite Helse og omsorg

Tema : Demens. Komite Helse og omsorg Tema : Demens Komite Helse og omsorg 29.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving i Stange kommune Hanne N Hollekim

Samarbeid om etisk kompetanseheving i Stange kommune Hanne N Hollekim Samarbeid om etisk kompetanseheving i Stange kommune Stange kommune Ligger i Hedmark fylke. Grenser til Akershus Hamar er nærmeste by Innbyggere 1.1.2012: 19 190 Starten Fra etisk refleksjon og palliasjon

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem Trysil 22 november 2009- Kreftsykepleier Eva Markset Lia 1 St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes

Detaljer

Demensteam => Utredning/Kartlegging

Demensteam => Utredning/Kartlegging Demensteam => Utredning/Kartlegging Hva har vi, hva trenger vi, hvor står vi og hva gjør vi? Erfaringer? Eva Lundemo 25.04.14 Hvorfor utredning? En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer