Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik."

Transkript

1

2 Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som er sykemeldt eller er på arbeids og avklarings penger. Alle som kommer til oss skal få et individuelt tilrettelagt tilbud. Det gjelder både for deg som er ansatt i VTA, eller at du skal rehabiliteres tilbake til ordinært arbeid. Solstein AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. Mange trofaste kunder er et godt bevis på at våre produkter og tjenester holder meget høy kvalitet. Vi har vist at vi får til det meste og er alltid åpne for helt nye utfordringer. Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Målet vårt er at alle ansatte skal ha vekst og utvikling gjennom arbeid. Skal vi lykkes med det må vi ha varierte og gode arbeidsoppgaver, og tett samarbeid mange ulike bedrifter i regionen. Dette året har vært et år med god vekst, høy aktivitet og krevende utfordringer. I april overtok vi all palleproduksjon for Valseverket på Karmøy. Det er en stor og viktig oppgave og vi har levert i henhold til krav og forventninger. Metallavdelingen fikk i starten på året et nytt Mazak CNCmaskineringssenter. Det har gitt ny produksjon og bedre kapasitet. Mange har oppdaget glasskunsten som vi lager på Solstein. November og desember ble det solgt engler, hus og bilder i et stort antall. Usedvanlig kjekt at mange pynter hus og hjem med flott håndlaget glasskunst fra oss. Vi er stolt av å arbeide på en arbeidsplass hvor mennesket og den enkeltes utvikling er kjernen i virksomheten. Det er alltid noe vi kan bli bedre på og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle oss til en stadig bedre arbeidsplass. Arbeidsmiljøundersøkelsen bekrefter at vi har et godt arbeidsmiljø og at de aller fleste trives veldig godt på jobb hos oss. Ekstra interessert i hva som skjer på Solstein? Registrer deg på intranett på solstein.no. Her får du mail om nyheter og du kan du blir oppdatert på enkel måte. Forsidebilde: Vidar Flotve Birkeland, Elisabeth Snørteland og Katrine Skeisvoll

3 Ansatte Administrasjon Ole Egil Flotve Jan Olav Sørlie Arne Harald Johnsen Ellen Storlien Kari Merethe Johannesen Evy Didriksen Daglig leder Leder fag og organisasjon Produksjonsleder Ernæringsrådgiver Økonomi og regnskap Kvalitet - og HMS-leder Varig tilrettelagt arbeid Catering, kurs og konferanser Avdelingsleder Ingvill Sjo Fagerland Arbeidsledere Anne Lise Solstrand Gry Karine Davidsen Monika Larsen Produksjon Tre & Metall Avdelingsleder Jan Andre Langåker Arbeidsledere Arve Austneberg Svein Inge Eriksen May Irene Pedersen Terje Eide Sten Jonny Andersson Arne Harald Johnsen Hydro Avdelingsleder Lars Bårdsen Arbeidsledere Lillian Brun Leon Ånensen Bent Harry Mannes Asbjørn Høines Jan Vidar Matland Service & jobbfrukt Avdelingsleder Marit Roness Hinderaker Arbeidsledere Else Berith Olsen Marianne H. Hogneland Jenny Ånensen Sandra Tangen Alf Naley Anne Marit Jørgensen Aina Amundsen Bygnes Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser Arbeidsledere Einar Svela Anne June N. Sjøen Martin Borgersen Karen Marie Vikingstad Arbeidsrettet rehabilitering Leder Rune Kvebæk Veiledere Brit Randi Madsen Hanne Broshaug Nils Arve Vikshåland Berte Matland Espedal Trude Espedal Fysioterapeut Ingeborg Sæbø

4

5 STYRETS BERETNING FOR 2013 Virksomhetens art og beliggenhet Solstein AS er en arbeidsmarkedsbedrift som har virksomhet innen catering, trevare, metallbearbeiding, jobbfrukt, butikk, kunstglass, utleie av lokaler, makulering og arbeidstrening. I tillegg drifter vi tiltaket arbeidsrettet rehabilitering for NAV i Nord Rogaland. Virksomheten er eiet av Karmøy kommune og drives fra industriområdet Vea Øst, Vedavågen. Utvikling i resultat og stilling Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr, ,- overføres derfor til annen egenkapital Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet i 2013 var på 6,96 %. Korttidsfraværet for ordinært ansatte var på 3,16 % og 5,20% for ansatte i varig tilrettelagt arbeid. Likestilling Bedriften har pr ansatte, fordelt på 63 kvinner og 62 menn. I selskapets styre er det 3 menn og 2 kvinner. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning. Ytre miljø Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. For å redusere avfallsmengde som går til deponi har bedriften kildesortering som går til ombruk og gjenvinning.

6 ÅRSRAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Arbeidsrettet rehabilitering er et konkurranse utsatt attførings tiltak som har til hensikt å hjelpe langtidssykemeldte raskere tilbake til yrkeslivet. Det er en del av tiltakspakken som går under fellesbetegnelsen Raskere tilbake. Vi har en ramme der vi til en hver tid skal kunne betjene 50 deltagere. 20 av disse plassene er forbeholdt personer som er sykemeldt og som mottar sykepenger. De øvrige plassene fylles opp med personer som er utenfor arbeidslivet og som trenger assistanse for å komme seg tilbake. De er som regel mottakere av trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger. Vi er hovedleverandør for dette tiltaket til NAV i hele Nord Rogaland og skal betjene alle NAV kontorene. Vi har et samarbeid med attføringsbedriften Rysteg, som betjener de 3 innerste NAV kontorene Sand, Suldal og Sauda. Til å levere beste mulig kvalitet i vår region har vi fem veiledere, en fysioterapeut og en ernæringsrådgiver. I tillegg har vi eksterne samarbeidspartnere som vi benytter etter hver enkelt deltaker sitt behov. Tiltaket har en varighet på inntil 3 X 4 uker, med maksimalt 144 timer pr. deltager. Vi har fortløpende inntak og tar inn mellom 6 8 nye deltagere i uka. I 2013 mottok vi 223 henvisninger, fordelt på 110 sykemeldte deltagere og 113 som stod utenfor arbeidsmarkedet. Deltakerne har i snitt ca. 8 ukers tiltaksperiode. Alle deltakere har en veileder å forholde seg til gjennom hele tiltaksperioden. Veilederen s ansvar er å planlegge og koordinere de ressurser som skal inn i forhold til deltagerne. Vi tilbyr og et gruppebasert tilbud med ulike tema. Dette for å ha mulighet til å gjøre hensiktsmessige observasjoner og å tilby det NAV har etterspurt i kontrakten. Innsøkingen i 2013 var eksakt lik 2012, men det var et betydelig høyere trykk på innsøkingen i begynnelsen av året. Det at innsøkingen avtok ut over året er blant annet fordi ventetiden for å komme inn i tiltaket økte på grunn av høy innsøking. Informasjon om ventetid blir aktivt annonsert inn til de aktuelle NAV kontor. I 2013 innledet vi og et samarbeid med JSI Jobbkompetanse as. Det er et kontor som på vegne av 5 attføringsbedrifter i Sør Rogaland arbeider med å skaffe medlemsbedriftene jobber på det konkurranse utsatte markedet. NAV krever ofte at tilbydere i det konkurranseutsatte markedet kan levere tjenester i hele Rogaland. Sammen med JSI kan vi tilby tjenester i hele fylket. I 2013 har vi samarbeidet om to anbud som er levert til NAV. Målene vi satt oss for 2013, om å styrke kompetansen, ble gjennomført. 3 veiledere sluttførte utdannelse ved HSH, Motiverende intervju (15 studiepoeng). Alle veiledere er sertifisert til å gjennomføre arbeidsevnekartlegging og inspirasjonsturen til Rauland rehabiliteringssenter ble gjennomført.

7 I 2014 blir det viktig å styrke vår posisjon i attføingsmarkedet både ved å være en foretrukken aktør for NAV og for næringslivet. Skal vi lykkes må levere høy kvalitet og gode resultater. Det gjelder både igjennom å få flere tilbake i jobb, men og ved å levere tydelige og konkrete råd om hva som trengs videre for de som ikke går direkte over i arbeid. Overfor næringslivet vil vi markere oss som en ressursbase som har tilgang til folk med betydelig livs og yrkeserfaring og som næringslivet kan vurdere. Kandidatene vil ha en pakke med seg som består av oppfølgingstilbud i fra oss og mulige støtteordninger som skal bidra til at flere får en ny mulighet til jobb. ÅRSRAPPORT KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER Karmøy kommune kjøper pr. desember 2013, 11 arbeidsplasser fra Solstein. KTA plassene blir benyttet av arbeidstakere som ikke kvalifiserer til VTA tiltaket og arbeidstakere i KTA er integrert i alle bedriftens tilrettelagte avdelinger. Dette er arbeidstakere som trenger mer hjelp/oppfølging for å delta i produksjonen, enn de som er ansatt i VTA tiltaket. Kommunen har varslet avslutning for en av arbeidstakerne i KTA. En av arbeidstakerne i KTA er fra 2014 skrevet inn i VTA. Etter 1 ½ år med ekstra oppfølging, kvalifiserer han nå for et mindre ressurskrevende tiltak. Kjøp av KTA plasser er regulert av avtale fra ÅRSRAPPORT VARIG TILRETTELAGT ARBEID Godkjente plasser Bedriften er godkjent for 62 VTA plasser. Faktisk brukte plasser Ved utgangen av året er antall benyttede VTA plasser 63,5. Dette er 1,5 VTA plasser mer enn bedriften får betaling for fra NAV/Karmøy kommune. De arbeidstakerne som arbeider under 50% stilling, teller som ½ VTA plass. Pr desember 2013 går tre arbeidstakere under ½ stilling. Totalt er 67 personer med uføretrygd, knyttet til VTA tiltaket (inkludert permisjoner). Elever fra videregående skoler Solstein har hatt 7 elever fra de videregående skolene i distriktet på opplæringsavtaler fra 1-3 dager i uken. 3 av disse begynte i VTA etter skoleslutt. For 5. året på rad fikk alle søkere fra videregående skole som kvalifiserte for VTA, arbeidsplass etter endt utdanning.

8 Gjennomstrømning i tiltaket 10 nye arbeidstakere begynte i tilrettelagt arbeid Alle disse kom direkte fra videregående skole. 5 arbeidstakere tilknyttet VTA har sluttet i løpet av året. Ved årsskiftet er det 13 søkere på venteliste for tilrettelagt arbeid på Solstein. Hospiteringer I 2013 har 3 arbeidstakere i VTA hatt en hospiteringsdag i ordinær bedrift på Karmøy. Opplæring av arbeidstakere Opplæring av arbeidstakere forgår i hovedsak på avdelingene. Alle arbeidstakere har individuell plan som blir evaluert årlig. Tillitsvalgte VTA Møter mellom ledelsen og tillitsvalgte i VTA gjennomføres jevnlig. Nytt i år er at avdelingsledere også deltar i møtene. Bakgrunn for det er at mange av sakene som blir tatt ofte er knyttet til avdelingen. Det bidrar til at sakene får en raskere behandling og løsning. Antall møter/saker: Det ble i 2013 gjennomført 8 møter mellom de tillitsvalgte og ledelsen og det er behandlet 45 saker. Saker: De mest omfattende sakene har vært velferdstilbud, bonuslønn, permisjonsordninger, trygg vei til jobb og hva Solstein kan gjøre for å utvikle et enda bedre arbeidsmiljø. Tillitsvalgte i VTA Stian Løver Lise Veronica Eliasen Chris Sandvik Tove Rydland Anna Maria Melhus Tre Kjøkken & service Tre Kjøkken Service

9 RÅDGIVENDE UTVALG (RU) Mål for RU - Kvalitetssikring av det arbeidet Solstein gjør i forhold til utvikling av mennesker - Samarbeide for å gi arbeidstakere/søkere helhetlig tilrettelegging - Være en ressurs for å finne gode individuelle løsninger for arbeidstakere - Være en ressurs for å utvikle bedriften videre - Synliggjøre bedriften for Karmøy kommune og forsøke å finne områder hvor begge parter kan ha gjensidig nytte av hverandre. Medlemmer RU NAV Karmøy: Egil Svela Karmøy kommune: Reidun Kvinnesland Solstein: Ole Egil Flotve og Jan Olav Sørlie Medlemmer utvidet RU (i tillegg til ovenfor): NAV Karmøy: Marit Elise Mølstre, Solfrid Ytreland, Karmøy kommune: Tove Rosseland og Per Ulvedal Antall møter/saker Det har totalt vært avholdt 8 møter i RU og 43 saker er behandlet. Saker Faste saker i RU er oppfølging av arbeidstakere, nyansettelser og ventelister. I tillegg har samarbeid med Karmøy kommune, opplæringsavtaler med videregående skoler og bedriftens arbeidsmiljøundersøkelser vært noen av sakene. SAMARBEID MED NAV VIRKEMIDDELENHETEN Solstein har halvårlige oppfølgingsmøter med NAV Rogalands virkemiddelenhet. Representanter fra NAV Karmøy deltar også på møtene. Innholdet i møtene er regulert av samarbeidsavtale og kravspesifikasjon. Blant annet blir bedriftens resultater gjennomgått, sammen med informasjonsutveksling mellom partene.

10 Samarbeid med FK Haugesund Bedriften har også i år videreutviklet sitt samarbeid med regionens toppfotballag FK Haugesund. Bedriften er som kjent fast leverandør av frukt og varm mat til A- laget. Som en del av avtalen har vi 16 sponsorkort til hver hjemmekamp. Også i år har det vært rift om plassene og så godt som alle billettene har vært benyttet. Som tidligere år ble alle ansatte invitert til pizza på klubbhuset i forkant av en kamp. I år var vi på kampen mot Strømsgodset. Fra bedriften møtte ca. 50 ansatte som var vitne til nok en hjemmeseier for FKH. I august fikk Solstein besøk av A-lags spillerne, noe som var svært populært blant alle fotball interesserte Solstein ansatte. Vi viste og igjen på stadion da reklamefilm fra Solstein ble vist i pausene på stadion i siste del av sesongen. FKH på omvisning \på Solstein Sommerfest og julebord I tradisjonens tro ble det også i år arrangert både sommerfest og julebord. Sommerfesten ble avholdt på vårt eget uteområde i fantastisk sommervær, med god grillmat, musikk og utdeling av oppmerksomheter. På årets julebord ble Sten Jonny Andersson hedret av gode kollegaer for 25 års ansettelse i bedriften. Else, Charlie og Stian delte ut pengegave og et eksklusivt Solstein fat i kunstglass. Programmet var i egen regi med Alf på lilletromme, Sevlandsblesten, forskjellig opptreden med sang, taler og standup fra flere ansatte. På begge arrangementer ble det levert fantastisk mat fra Ingvill og gjengen på kjøkkenet. Else, Charlie og Stian markerer Sten J sitt 25 års jubileum. Glimt fra sommerfesten

11 LETT PÅ JOBB Treningsgrupper Vi hadde fram til sommeren 3 treningsgrupper og ett individuelt opplegg for en arbeidstaker. Ut fra evalueringen ser vi at de fleste som er med i treningsgruppene mestrer øvelser og maskiner bedre enn året før. De er blitt tryggere på apparatene og går fortere på tredemølle. Vi ønsket å utvide treningstilbudet og tilby flere arbeidstakere systematisk trening. Vi hadde kickstart på allmøte i august og informerte med egenprodusert film og informasjon om treningsopplegg som alle kunne melde seg på. Det var god interesse som resulterte i 3 nye treningsgrupper og 1 turgruppe. Alle deltakere på treningsgruppene får testet fysisk form i starten og i slutten av treningsåret med tanke på å måle individuell fremgang og motivere til mer egentrening. Treningsgruppene fungert bra og det er godt oppmøte på både treningsgrupper og turgrupper. Ut på tur i godt humør - Ida, Silje, Julia og Monika nyter velfortjent grillmat. Ut på tur 25 september arrangerte Friluftsrådet Vest og Haugesund Turforening tur i Djupadalen tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Etter arbeidsdagen ble det servert fiskesuppe i kantinen, så var det busstur til Haugesund. Det var 50 turglade som reiste avgårde til en flott naturopplevelse. Etter ankomst Djupadalen gikk turen fra Stemmen til Gaupahuken. Her var det forskjellige aktiviteter, grilling og sosialt samvær. En flott og aktiv ettermiddag og det var mange fornøyde som returnerte til Solstein tidlig kveld. Åpen dag på Solstein

12 DRIFTSBERETNING KJØKKEN, KURS OG KONFERANSE Kjøkkenet har fire arbeidsledere der vi er så heldige å ha to flinke kokker med på laget. Vi har ni arbeidstakere i VTA og tre i KTA. Dette året har tre vernepleierstudenter og flere elever fra ungdomskolen og helse og sosialfag hatt praksis hos oss. Dette året har vi oppgradert kantinematen med faste ukemenyer både med varm og kaldmat. Vi baker og lager alle brød, baguetter, rundstykker, knekkebrød og frokostblanding selv. Høy kvalitet og variasjon i tilbudet bidrar sterkt til at det er mange fornøyde som bruker kantinen hver dag. Vi har hatt fokus på egenkraftmobilisering på hver enkelt arbeidstaker og arbeidsoppgavene våre er mangfoldige og utfordrende. Faste oppdrag : Lunsj for alle på huset i snitt selger vi ca porsjoner hver dag. Lunsjbord for ansatte på RRS 25 personer pr dag. Lunsjbord, varmmat, frukt og kjeks til TI gjennomsnitt 30 personer. FKH varm mat til 45 personer 2 dager i uken. ARR lunsj og frukt og andre faste kunder som bestiller møtemat\ overtidsmat Andre kjekke ting vi har vært med på: Stillaskalas med 210 personer Brylluper på huset Kurs og konferanser for kommunen og bedrifter Supper til Litle Kvartnesfestivalen ca 150 personer. 2 julebord med til sammen 250 personer på huset. Lapskaus til 17.mai på Sevland og møtemat til helsebutikken. Åpen dag for Solsteinansatte og familie ca 150 personer. Suppe for Sevland skulekorps sitt jubileum 150 personer UTLEIE Vi har hatt jevnt over mye utleie. Det har vært færre av de store samlingene, slik at vi har måttet flytte oss selv ut på gangen i mindre grad enn året før. Totalt har det vært ca 110 kurs/konferanser med alt fra 4 til 200 deltakere. De som bruker lokalene våre mest er Karmøy kommune. I tillegg har vi hatt besøk av blant annet Hydro, Senioruniversitet, Danielsen ungdomsskole og Skudenes & Aakra Sparebank. I helgene leier vi ut til de som har behov for fine lokaler til å ferie bryllup, konfirmasjon eller en rund dag. Til sammen leide vi ut 14 helger i 2013.

13 TRE OG METALL Treavdeling - Vea Det har vært et hektisk år for alle på tre. Mye av grunnen til det var ny kontrakt med Hydro og innflytting i leide produksjonslokaler inne på Hydro sitt industriområde. Flere arbeidstakere har valgt å arbeide på Hydro og det har tatt tid å få erstattet de på Vea. I forbindelse med produksjon på Hydro kapper vi en stor mengde pre-cut og kiler på Vea. Det er en fin arbeidsoppgave og for å ivareta det har vi ansatt en sagoperatør i prosjektstilling. I dette er det det mange gode arbeidsoppgaver for våre arbeidstakere. I høsthalvåret hadde vi mye arbeid med salgsboder til Julemarkedet i Haugesund. Daglig produserer vi paller til Valseverket og til trådmaskinen på Hydro, samt jevnlig produksjon av veistikker og transportkasser. I år har vi også laget flere postkassestativ og JA-benker. Tor Arne og Alf God stemning på sommerfesten Stig steker karbonader Treavdeling Hydro Solstein ble tidlig på året tildelt anbud for all palleproduksjon til Valseverket (KRM) på Hydro Aluminium Karmøy. Det betyr at det som tidligere var en produksjon på paller nå skulle bli en produksjon på ca paller. En stor og spennende utfordring for oss. Mange arbeidstakere fikk tilbud om å prøve seg på den nye avdelingen, og 3 arbeidsledere pluss en avdelingsleder ble ansatt i ordinære stillinger. I mars overtok vi lokalet som vi leier av forskningssenteret og startet montering av utstyr. For å lære mest mulig hadde vi en person på hospitering hos valseverkets emballasjeavdeling. Det var en hektisk, krevende og spennende oppstarts periode. I april overtok vi all produksjon og valseverket hadde sin avdeling i beredskap for å trygge overgangen. Fra starten i april til denne rapporten skrives har det vært en god utvikling på avdelingen. Vi har lykkes med å få et tjenlig lokale og gode lagerlokasjoner. Vi er i dag 6 arbeidstakere, 3 arbeidsledere og 1 avdelingsleder ansatt. I tillegg er det to til i ordinært, en innleid tømrer og en i 50% stilling som arbeider med produksjon og forbedringsarbeid/systemer. Avdelingen på Hydro bidrar til gode arbeidsplasser for både arbeidstakere og arbeidsleder, og her får arbeidstakerne muligheten til å prøve et tilbud som er tett opp mot det ordinære arbeidslivet.

14 Metallavdelingen Vi har hatt et år med en positiv trend blant våre kunder. I 2007 gikk vi til innkjøp av et maskinseringssenter. Det har siden da vært et sterkt ønske om å utvikle dette miljøet videre med et maskin til med andre egenskaper. I år fikk vi endelig muligheten og et nytt MAZAK VC SMART 530C ble levert fra Ravema tidlig på nyåret. Dette senteret er fremtidsrettet og gir oss nye og spennende muligheter fremover. Decca Wiper Systems AS er ny kunde og der lager vi vindusviskerkasser til større fartøy. Ellers jobber vi med å få inn nye produkter som kan produseres i senteret. Vi har flere spennende prosjekter og kunder på gang, og har mange gode arbeidsoppgaver på metallavdelingen. Fornøyde når maskineringssenteret var innenfor porten! Servicesenteret & jobbfrukt Serviceavdelingen har mange varierte arbeidsoppgaver. Vi pakker jobbfrukt, all netthandel for Rogaland Konservefabrikk, makulering og monteringsoppdrag. I tillegg lager vi glasskunst og har ansvar for butikkutsalg, vaskeri og renhold på Solstein. Arbeidsledere og arbeidstakere jobber som regel med flere oppgaver etter hva produksjonen krever og den enkelte liker. Arbeidstakere som er i kommunalt tilrettelagte plasser deltar med oppgaver spesielt tilrettelagt for hver enkelt. Vi har produksjon i fem forskjellige rom, noe som bidrar til at arbeidsdagene kan være varierte med mange ulike oppgaver. Arbeidsmengden vår varierer i løpet av året. Vi har mye å gjøre før jul og roligere på nyåret. Vi har stor arbeidskapasitet på avdelingen og har hatt mange gode pakkeoppdrag dette året. Vask og ryddedag på Jobbfrukt Sevice har 1 avdelingsleder, 7 arbeidsledere i VTA og 3 i KTA. Vi har 25 arbeidstakere i VTA og 5 i KTA. Vi har hatt 1 vernepleierstudent fra Diakonhjemmets høyskole og 2 elever i praksis fra Helse og Sosial på

15 Samarbeid mellom avdelingene. Samarbeidet mellom de ulike avdelingene fungerer godt. Det bidrar til at flere arbeidstakere får en større variasjon i arbeidsoppgaver. Flere av sjåførene jobber på andre avdelinger når de ikke kjører jobbfrukt. Det er og noen som jobber både på service og på kjøkkenet. Hervik. Her har vi kjekke arbeidsoppgaver som mange mestrer. Vi har omorganisert i rommene for å komme lettere til med paller med varer. Vi har kjøpt inn elektrisk ledetrykk som kan løfte varer opp i høyden, denne letter belastningen på armer og rygg og brukes til all forflytning av paller. Plukkesystemet er endret slik at alle varenummer står etter hverandre. Dette minsker faren for feilplukking og feillevering. Jobbfrukt. Vi pakket på det meste 540 kurver i uken og har oppgaver med dette hver dag. Vi pakker nøtter, druer, legger silkepapir i kurver i slutten av uken og pakker det meste i starten av uken. Vi pakker og kjører ut 4 biler mandag, 3 biler tirsdag og onsdag og 1 bil torsdag og fredag. Vaskeri og renhold. Alt arbeidstøy på Solstein blir kjøpt inn, merket og vasket av arbeidsleder og arbeidstaker på Serviceavdelingen. Daglig renhold av garderober, toaletter og ganger har to arbeidstakere på avdelingen ansvar for. Hellen og Evy Pakkeoppdrag. Vi har pakket spiker og skruer, ca poser og valgmateriale med konvolutter. Dette er jobber vi ønsker mer av :) Vili&Ve Produksjon og salg har vært mye høyere en vi forventet. Marianne har fått hovedansvar for butikk og glass produksjonen, dette så vi var nødvendig for å få kontinuitet i produksjonen. Det har blitt utviklet mange flotte produkter i glass og produkter der mange kan være med i produksjonen. På slutten av året fikk vi kjøpt inn ny glassovn som hjalp oss å dekke etterspørselen av glasskunst før jul. Vi har deltatt på julemesse på Vea og i Haugesund og fått vist oss frem der med godt resultat. Vi har endret åpningstidene til kun å ha åpent på lørdager utenfor våre ordinære åpningstider. Det er nå arbeidsledere og VTA ansatt som jobber lørdagene i butikken.

16 MARKEDSFØRING & MEDIA Vi har mye vi vil formidle og vise frem og det er viktig for oss å vise igjen i ulike media. I år har vi hatt flere oppslag i Haugesunds Avis som har vist godt igjen, og vi avsluttet året med å gjeste nyttårprogrammet til TV-Haugaland (stas :) I mai hadde vi fint besøk av statsråd Hilde Aasrud som ble behørig ønsket velkommen av Vegard Pedersen og Svein Magne Utbjo. De er kunnskapsrike ambassadører for Solstein og statsråden fikk en flott omvisning og grundig informasjon om det som rører seg i Solstein Omvisning er også god markedsføring. Vi har gjennom året hatt mange besøkende som har fått grundig og god informasjon om bedriften. Vi har flere arbeidstakere som er særdeles flinke å fortelle om Solstein. Glasskunst fra Solstein blir gitt som gave til foredragsholdere på LAFY sin konferanse I 2013 har vi vist godt igjen i ulike annonser på ulike plattformer. Annonser i forskjellige aviser og magasiner, nettbanner og TV-reklame. I annonsene har vi fokusert spesielt på jobbfrukt og glasskunsten som vi selger i butikken vår Vili & Ve. Englene fra Solstein har og vist igjen utenfor distriktet. Blant annet var englene gaver til foredragsholdere på LAFY sin høstkonferanse. Ovenfor representert ved Fabian Stang ordfører i Oslo.

17 KVALITETSARBEID EQUASS Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Gjennom arbeidet med kvalitetssikring skal vi bestemme gode måter å drive Solstein på og vise at disse er implementert i praksis. Vi skal med jevne mellomrom evaluere måten vi jobber på og resultatene vi oppnår. Dette for å vurdere om ting fungerer slik vi ønsker eller om det er rom for forbedringer. Kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling er en viktig del av kvalitetssikringen. EQUASS Assurance er et godt verktøy til å innfri krav og forventninger og viser våre kunder og samarbeidspartnere at vi tilbyr tjenester som er av en god standard i tråd med vår formålsparagraf og visjon. Solstein ble sertifisert for to nye år høsten IKA(Individuell kartlegging og aktivitetsplan)/målvalgsarbeid: Alle arbeidstakere har fått tilbud om å gjennomføre minimum en individuell kartlegging og aktivitetsplan i løpet av Noen få har ikke ønsket dette og de er tatt hensyn til. Det er de samme spørsmålene og temaene som i personer har gjennomført en IKA. Dette er personer som har vært ansatt gjennom hele året. IKA verktøyet vårt består et kartleggingsverktøy som inneholder spørreskjema og medarbeidersamtale og en aktivitetsplan med mål. Det er spørsmål som blant annet går på trivsel, livskvalitet, arbeidsmiljø og hvordan Solstein kan bli en bedre arbeidsplass. Flesteparten av arbeidstakerne oppgir at det sosiale og å treffe folk er hovedmotivasjonen for å gå på jobb. Mange sier de har det kjekt på jobb og at de trives med arbeidet og de arbeidsoppgavene de har. Noen utdyper og sier om Solstein at det er godt å ha jobb, sjølutviklende, godt å tjene penger, trygghet, trivsel, mestringsfølelse, godt arbeidsmiljø, variert arbeid, gir dagene mening, nettverk og venner. Det er svært få som ønsker en annen arbeidsplass. Vi spør om de har tips til forbedringer og om det er ting på Solstein de mener bør gjøres annerledes. Her får vi inn svært mange forslag. Noe går på arbeidsmiljø, orden/ ryddighet, HMS saker, lønn, organisasjon, kantine og IKA gjennomføring. Tilbakemeldingene blir lagt inn som forslag til kontinuerlig forbedring. For å bedre kvaliteten i IKA har vi hatt veiledning i målvalgsarbeid Av 61 som har gjennomført IKA i har 23 har hatt en måloppnåelse på 100% på alle individuelle mål som er evaluert i har hatt en måloppnåelse på under 49% og 33 har hatt en måloppnåelse på mellom 50 og 99%. Dette utgjør en gjennomsnittlig måloppnåelse på alle individuelle mål som er evaluert i 2013 på 79% mot 71% i Vi er tilfreds med en gjennomsnittlig forbedring på 8%.

18 Egenkraftmobilisering, deltakelse og medvirkning. Vi mener at egenkraftmobilisering er å oppmuntre til og utvikle ferdigheter i det å klare seg selv, og at egenkraftmobilisering ofte er en betingelse for deltakelse og medvirkning. Vi ser at fokus på at dette kan gi en bedre livskvalitet. I år har blant annet jobbet ekstra med samhandling i det daglige, IKA, tillitsmannsapparat, klagebehandlingssystem og ulike undersøkelser. På spørsmålet om livskvalitet i IKA har vi fått tilbakemelding om at de fleste opplever at de har en bra livskvalitet. Noen sier de ønsker at livskvaliteten kunne vært bedre. Kompetanseheving: Solstein har en kompetansehevingsplan og har gjennomført ulike kompetansehevingstiltak både for ordinært ansatte og arbeidstakere. Tema for opplæring og kurs har vært: Grunnkurs HMS Facebook og sosiale medier Psykiatriundervisning Truckfører-opplæring Jobbfruktkurs Yrkeslære Spikerpistolkurs MOTEX Trygg-mat-kurs Grunnleggende førstehjelp Trafikksikkerhet Kurs for kjøkkenpersonell m/ekstern kokk Hygienekurs ART kurs Taushetsplikt Lunsj-kurs Egenkraftmobilisering, brukermedvirkning, deltakelse. Kvalitetssikring i VTA tiltaket (livskvalitet, egenkraftmobilisering, IKA) Kurs i førstehjelp Vi mener at kompetanse hevingstiltakene vi har hatt i år har vært varierte og i tråd med kompetanseplanen. Hvert kurs har blitt evaluert med tanke på utbytte individuelt, og for bedriften. Resultatene er gode for begge parter. Klager Vi har i løpet av 2013 mottatt 9 klager. 4 av klagene handler om mellommenneskelige forhold. 5 klager er klager på utstyr/parkeringsmuligheter. Alle klagene er behandlet i Solstein sitt klagebehandlingssystem og alle klagene er lukket pr

19 Årsrapport AMU Solstein 2013 Solstein sitt arbeidsmiljøutvalg har i 2013 bestått av: Representanter for arbeidstakere: Lars Bårdsen, Stian Løwer, og Hanne Sofie Broshaug (leder) Representanter for arbeidsgiver: Ole Egil Flotve, Jan Olav Sørlie og Evy Didriksen (sekretær) I tillegg møter Heidi Hagevik fra BHT Hydro. AMU har hatt 4 møter og behandlet følgende saker: Støymåling i produksjonslokalet tre/metall som viser verdier over 80 db. Dette kan føre til hørselskader og det er satt i gang tiltak. Bl.a er det satt opp nye skilt om støy på alle inn/utganger. Hørselvern er tilgjengelig ved hovedinngang. Nye hørselvern m/medhør er bestilt. Avtale om at BHT skal gjennomføre støykurs for alle ansatte i januar Innkjøp av hjertestarter HMS perm og datablad er revidert og på plass på alle avdelinger. Gjennomgang av IA-målene. Gjennomgått tilfredshetsundersøkelse (BATT) Vernerunder gjennomført på alle avdelinger, alle avvik er lukket Behov for rutiner på vold/trusler på arbeidsplass. 29 uønskede hendelser registrert der 24 er lukket Kontinuerlig forbedring Forbedringer settes i gang på bakgrunn av innspill som kommer fra ulike undersøkelser, forslagskasse, evalueringer, equass-tilbakemeldinger, tillitsmannsapparatet og daglig arbeid. Vi prøver å jobbe mest mulig strukturert og vi planlegger, utfører, kontrollerer og korrigerer resultatet ifølge kvalitetssirkelen. Tidsperspektivet på forbedringstiltakene varierer fra noen få dager, til å strekke seg over flere år. I løpet av 2013 har vi blant annet arbeidet med: Oppdatere og forenklet tilgang på HMS kontoret Kjøkkenet informerer med ukemeny på infoskjermene Bedre fungerende treningsgrupper og gi flere tilbud om trening Bedre utnyttelse av arbeidsdagen og nye pausetider. Mer effektiv produksjon av paller. Intern opplæringspakke for arbeidsledere. Forbedre medarbeidersamtalesystemet for ordinært ansatte. Bedre orden/systemer avdelingsvis. Bedre arbeidsmiljøet i forhold til støy. Få en mer oversiktlig og tydelig organisasjon. IKA skal bli et bedre verktøy i å utvikle mennesker. Legge til rette for at arbeidstakerne kan få tilgang til personer/ organisasjoner som kan tale deres sak Bedre og mer lettfattelig personalhåndbok for ansatte i VTA

20 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE Medarbeider og arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i desember. Den består av tre deler, hvor vi ber om svar fra arbeidstakere, ordinært ansatte og NAV. Det gir blant annet et godt grunnlag for dialog mellom Solstein og NAV, og for kontinuerlig forbedring internt. Noen av svarene blir rapportert videre sentralt til BATT (Benchmarking attføring). 50 arbeidstakere deltok i undersøkelsen og her er noen av de viktigste spørsmålene. Svarskalen er fra 1-6 hvor 6 er fornøyd i svær stor grad. (2012 er i parantes) Spørsmål Alle har mulighet til å komme med kommentarer i spørreskjemaet. Noen av disse tilbakemeldingene går på innhold/organisering av arbeidsdagen for den enkelte og blir tatt videre med avdelingene. Flere tilbakemeldinger handler om orden/renhold, lagerkapasitet og HMS. Disse tilbakemeldingene blir behandlet i AMU. Flere tar og opp trygg vei til/fra buss, trafikksikkerhet og for lite parkeringsplasser. 23 ordinært ansatte som deltok i undersøkelsen og i gjennomsnitt er det score 5 på nesten alle spørsmålene. En hyggelig forbedring fra 2012 er spørsmål 4. Her gikk vi opp fra 4 til 5. Tilbakemeldingene fra NAV er også tilfredsstillende med et snitt på 5,6. NAV sier blant annet at de har Godt inntrykk av Solstein`s tjenester i skjermet virksomhet. Generelt er vi godt fornøyd med resultatene gode og vi skal ha fokus på å vedlikeholde og videreutvikle Solstein til en enda bedre arbeidsplass. Score 1. Får du god informasjon av Solstein om den tjenesten du får? 5 (5) 2. Har Solstein gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker? 5 (5) 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidslederne/lederne i Solstein? 6 (5) 4. Vet du hvor du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet i Solstein? 4 (5) 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for arbeidet? 5 (4) 6. Synes du arbeidstilbudet er tilpasset deg og dine behov? 5 (5) 7. Opplever du at Solstein hjelper deg nærmere jobb i det ordinære arbeidslivet? 4 (4) 8. Er Solstein med på å gi deg en bedre livskvalitet? 5 (5) 9. Er du fornøyd med hvordan medarbeidersamtalen gjennomføres? 5 (5) 10. Er du fornøyd med spørsmålene i medarbeidersamtalen og kartleggingen? Opplever du at målene i aktivitetsplanen blir arbeidet med? Har du tilgang til utstyr og hjelpemidler som skal sikre god kvalitet på produksjonen og produktene våre? 14. Er du fornøyd med muligheten til å ta opp saker med tillitsvalgte? Har du fått nok informasjon om Brannvern, Helse, Miljø og Sikkerhet? Har du fått nok informasjon om det som skjer i Solstein? Hvor godt trives du i Solstein? 5 5

21 ØKONOMI Inntektene til VTA er todelt. Vi produserer og leverer varer og tjenester til næringslivet i regionen. I tillegg selger vi tjenester til NAV og Karmøy kommune. I 2013 var fordelingen av inntektene til VTA, 69 % fra egenproduksjon og 31% fra NAV og Karmøy kommune. For arbeidsrettet rehabilitering kommer alle inntektene fra tjenester vi utfører for NAV. I 2013 kom 14% av inntektene fra dette området Solstein har i mange år hatt positive resultater og en sunn og god økonomi. Skal vi utvikle oss er vi avhengig av midler for blant annet å kunne investere i maskiner og utstyr og satse på kompetanseheving hos alle ansatte. Investeringer Det er gjort flere investeringer i Det aller meste er knyttet opp til behov for utbedringer i bygget. Vi har fått: Ny varebil Mazak CNC-maskinseringssenter Truck og 2 ledestablere Glassovn Tilhenger STYREMØTER OG GENERALFORSAMLING Det er avholdt en ordinær Generalforsamling og fire ordinære styremøter. I tillegg er det gjennomført en strategisamling for styret på Island. Der var og to representanter fra administrasjonen med. I styremøtene er det behandlet 18 saker samt at det har vært nyttig informasjon fra administrasjonen. Styret fra v: Bjørn O. Madsen, Bjørn O. Kallevig, Else B. Olsen, Harald G. Skorpe, Ole E. Flotve (daglig leder) og Merethe F. Endresen

22 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

23 BALANSE Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

24 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 410 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

25 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper og prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales tilbake inne et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler er vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggskontrakter oppføres i balansen til løpende avregning med fortjeneste. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Selskapet er fritatt for innteks og formueskatt iht. Skatteloven Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere mv Selskapets aksjekapital er kr ,- fordelt på 410 aksjer hver pålydende kr ,-. Følgende eier aksjer: Antall Andel Karmøy kommune % Alle aksjer har lik stemmerett.

26 Note 3) Ansatte godtgjørelser mv Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader ansatte Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Antall arbeidstakere VTA Antall arbeidstakere kommunale plasser Lønn og annen godtgjørelse til styret Lønn og annen godtgjørelse daglig leder Revisor Kostnadsført honorar for revisjon utgjør Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Note 4) Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost 31/ Akk. avskrivninger Balanseført verdi 31/ Årets avskrivninger Avskrivningssats linær % 2 % 0%

27 Note 5) Kundefordringer Kundefordringer er i balansen oppført til pålydende og nedskrevet ca 2,5% for tapsavsetning. Note 6) Andre fordringer Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende Note 7) Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen konto kr ,-. Note 8) Varelager Varelageret er i regnskapet oppført til anskaffelseskost. Note 9) Pantstillelser mv Gjeld som er sikret med pant: Gjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld: Anleggsmidler Varelager, kundefordringer Sum Note 10) Offentlige tilskudd Offentlig tilskudd fra Stat/NAV utgjør Offentlig tilskudd fra Karmøy kommune utgjør Sum De offentlige tilskuddene er brukt til lønn, opplæring, kvalifisering av yrkesvalghemmede arbeidstakere, samt investering i drift- og utviklingsmidler.

28

29 Monika, John Emil og Chris Evy Thomas

30 SOSIALT & TEAMBUILDING Det store jubileumsåret. Solstein har stilt og rolig passert 25 år og vi har jobbet mye med hvordan vi skulle markere jubileet. De siste årene har det skjedd mye med nytt bygg, nytt navn og ivareta alle ansatte i nye omgivelser på best mulig måte. Samtidig har vi tenkt mye på hvordan vi skulle jubilere. Vi har vurdert festmiddag, stor artist en spesiell gave og forskjellig annet. Så ble ideen om en utenlandsreise lansert. Er det mulig å få til for over 100 personer. Noen var skeptiske (med god grunn) og andre var positive og så mange muligheter. Fotballinteressen er stor og da var det naturlig med London som et reisemål. Det andre alternativet ble sol & varme i Malaga. Vi allierte oss med GoTo og sammen laget vi to flotte pakkereiser som skulle friste flest mulig :) Interessen var stor og i april reiste 45 personer til London. Vi hadde med oss fotballsjef Åge Risanger som kan det meste om Reading og Madejski Stadium. Her fikk vi en god fotballopplevelse med Reading-Liverpool (0-0) og musikalen Lion King i West-end av London. I tillegg til shopping og gode måltider ble det en fin tur opplevelse. Malaga tok godt i mot oss begynnelsen av mai. Med god erfaring fra London var vi hele 65 personer som reiste sørover. Det startet godt med strand, soling og bading for de tøffeste. Det var flere som gikk tur, shoppet eller slappet av på kafe. Vi leide en storslått katamaran og med litt slapp vind var det fredfull opplevelse å ligge på dekk å beundre både hav og himmel. Anbefales! En ettermiddag og kveld reiste vi med busser til fjellandsbyen Mijas. En nydelig liten hvit by. Her hadde vi esel, hesteridning og turgåing i sjarmerende gater. Om kvelden var det godt måltid og et fantastisk flott flamenco show som engasjerte oss alle. I avslutningen var de aller fleste med på dansen... Thorild, Liv, Else og Brit Johanne Odd Magne og Ida Arve Morten og Jan Olav Rup Maya Åge og Olav Johan

31

32

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer