ADVENTKIRKEN GRENLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVENTKIRKEN GRENLAND"

Transkript

1 ADVENTKIRKEN GRENLAND VÅR MENIGHET BESTÅR AV CA 130 MEDLEMMER MED SMÅTT OG STORT, I TILLEGG ER DET FLERE AV OSS SOM KOMMER REGELMESSIG UTEN Å VÆRE MEDLEM. VI HAR 15 LEDERE I MENIGHETEN VÅR OG JOBBER FOR Å FÅ ALT TIL Å FUNGERE. DET SOM FÅR TING TIL Å FUNGERE I PRAKSIS ER ALLE FRIVILLIGE SOM HJELPER TIL VED Å VÆRE MED I ET TEAM ELLER HJELPER TIL VED BEHOV. JO FLERE SOM ER MED I TEAM, JO BEDRE FUNGERER MENIGHETEN VÅR. INFORMASJONEN I DETTE HEFTET INNEHOLDER BESKRIVELSE AV HVA DET ENKELTE TEAMET GJØR OG HVEM SOM KAN KONTAKTES. DETTE ER INFORMASJON SOM SKAL GJØRE DET ENKLERE Å FÅ EN OVERSIKT OVER HVA SOM SKJER OG LETTERE Å KONTAKTE RETT PERSON DERSOM MAN KUNNE TENKE SEG Å HJELPE TIL. ER DET EN SAK SOM DET ØNSKES SKAL TAES TAK I - Ta kontakt med lederen for gruppen som har dette som ansvarsområde, da vil det bli tatt opp der. Har ikke gruppen myndighet til å avgjøre en sak selv, tar lederen for gruppen saken videre til styret.

2 Innholdsfortegnelse ADVENTKI IRKEN GRENLAND... 1 VÅR VISJON... 3 VÅR MISJONSERKLÆRING... 3 VÅRE VALGTE TILTAK for PASTOR/ FORSTANDER... 5 SEKRETÆR... 5 KASSERER... 5 REVISOR... 5 KONTAKT/ INFORMASJON... 5 Opplysninger til kunngjøringen... 6 Informasjon til internettsidene... 6 Konto... 6 STYRET... 7 ANSVARSOMRÅDER OG LEDERE... 8 Hva er et team?... 8 Hva er en teamleder?... 8 TEAM: GUDSTJENESTE... 9 TEAM: FELLESKAP TEAM: SMÅGRUPPER / BØNN TEAM: MISJON/STUDIE TEAM: DIAKONI / OMSORG TEAM: BARN TEAM: UNGDOM TEAM: SANG OG MUSIKK TEAM: LOKALER / EIENDOM TEAM: TEKNIKK TEAM: INFORMASJON KASSERER SEKRETÆR PASTOR

3 VÅR VISJON Å utbre troen på hele Bibelens Jesus som den tilgivende frelser, med hovedfokus på et inkluderende, relevant fellesskap. VÅR MISJONSERKLÆRING Å nå mål der medlemmene skal: 1. ha et levende forhold til Jesus som sin tilgivende frelser, 2. bruke sine ressurser etter bibelske prinsipper, 3. leve ut sin tro på Bibelens Jesus og i lys av de tre englers budskap, 4. være med på å bygge en inkluderende menighet, 5. bli utfordret til å finne sin personlige tjeneste, 6. få nødvendig trening og utvikling for sin tjeneste, 7. være inkludert i lokalt sosialt og evangeliserende arbeid, 8. støtte frivillig misjon, 9. arbeide for tydelighet og forutsigbarhet 10. oppleve forventninger og anerkjennelse.

4 VÅRE VALGTE TILTAK for Nummer Stemmer: TILTAK: grupert/ugrupert Summ: 41 'PRIORITERTE UNGDOM' TILTAK GRUPPE 1 14 Spesielt fokus på unges åndelige behov Doble ressursbruken på barn og unge i løpet av perioden med særlig fokus på ungdom mellom 13 og 25 år. 3 8 Unge og unge voksne er representert i alle menighetens fora. 4 2 En årlig «workshop» for hele menigheten som omhandler troens trinn samtidig som den fremhever forståelsen av unges utvikling. 5 1 En tilfluktskirke (CORe) skal utstyre foreldre gjennom seminarer og støttegrupper. 6 1 En CORe menighet vil prioritere å få på plass en ungdomsforstander. 7 2 En CORe menighet vil ha gudstjenester tilrettelagt for og planlagt av unge. Summ: 37 'RELEVANTE GUDSTJENESTER' TILTAK GRUPPE 8 5 Tilby årlige kurs for sabbatskolelærere i å bringe dagsaktuelle temaer inn i studiet Motivere til gudstjenester som er relevante, attraktive og tydelige Tilby inspirasjonssabbat/kurs om fornying av sabbatsskolen til alle menigheter Medlemmene skal oppleve helhetlig forkynnelse hvor åndelig fokus og musikk (type) hører sammen. Summ: 26 'BØNN-ÅNDELIGHET' TILTAK GRUPPE: Øke bønnens plass i medlemmers liv med fokus på TETØ (Takk, Erkjennelse, Tilgivelse, Ønske) Tilby hjelpemidler og praktisk veiledning for å styrke regelmessig bibellesning og andaktsliv i familien Oppmuntre og modellere for medlemmer hvordan vi kan være naturlige vitner for Jesus i hverdagen. Summ: 20 'SDA IDENTITET' TILTAK GRUPPE 15 8 Lage en presentasjon av vår tro rettet mot ungdom Adventistsamfunnet som organisasjon driver aktiv lederutvikling Oppfordre menigheten til å sette opp følgende temaer minst en gang i året ved taler, seminarer eller annen undervisning om temaet: Tiende, Adventisthistorie, SDA identitet. Summ: 15 'INKLUDERENDE FELLESKAP' TILTAK GRUPPE Drive holdningsskapende arbeid for et mer inkluderende menighetsfellesskap. Summ: 14 'UTADRETTETT MISJON' TILTAK GRUPPE 19 4 Menighetene lager smågrupper som møtes med lokale studenter fra Norsk bibelinstitutt 20 1 Tilby kurs og veiledning i arbeid med smågrupper Adventistsamfunnet og menigheten bruker web og sosiale media At menigheten er synlig i det offentlige rom, media. 4

5 KONTAKT/ INFORMASJON PASTOR/ FORSTANDER: Arne Pastor Sandmannvegen 4, 3812 Akkerhaugen, Tlf SEKRETÆR: George Dankwah Mjølnesvegen 30, 3732 Skien Tlf KASSERER: Jan Skonnord Høisetbakkane 140, 3748 Siljan Tlf Mobiltlf REVISOR: Maricica Muresan Øvregate 11, 3715 Skien Tlf Side 5

6 Opplysninger til kunngjøringen sendes direkte til: Lars Bäckstrøm: for papirutgave Ruth Vetne: for epostutgave Opplysninger sendt inn innen den 25., kommer normalt med den påfølgende måneds kunngjøring. Informasjon til internettsidene sendes til: Adventkirken Grenland Landstadsgate Nord 40 A, 3722 Skien Konto for tiende og gaver: Side 6

7 STYRET Forstander/Pastor: Arne Pastor Sekretær: George Dankwah Kasserer: Jan Skonnord Barn: Bent Ditmansen Tlf Unge: Daniel Gøytil Tlf Misjon/studie: Lars Bäckstrøm Tlf Diakoni: Turid Nilsen Tlf / Vara medlemmer: 1. Peter Sundberg Tlf Costel Muresan Tlf

8 TEAMENE - EN OVERSIKT... Hva er et team? Et team er en liten gruppe mennesker (6-8) med ulike egenskaper og kunnskap innenfor fag, mellommenneskelige relasjoner og problemløsing, det vil si at de skal utfylle hverandre. Et team er forpliktet av et felles formål, spesifikke resultatmål, og måter å jobbe sammen på, og som holder hverandre gjensidig ansvarlig for dette. Hver og en må være avhengig av de andre for å nå målet. Konkrete oppgaver: Hva er en teamleder? - Innkalle til møter - Delegere oppgaver - Støtte og legge til rette for at alle i teamet kan utføre sine oppgaver. - Få folk til å spille på lag, og til å spille hverandre gode når spillet er i gang. - Passe på at nye blir opplært i teamets oppgaver. Teamleder skal ikke være ansvarlig alene. ANSVARSOMRÅDER OG LEDERE Gudsjeneste: Ruth Vetne Misjon/Studie: Lars Bäckstrøm Sang og musikk: Leder: Vanja Lisa Huru Nesteleder: Ann Charlott B. Ditmansen Ungdom: Daniel Gøytil Barn: Bent Ditmansen Felleskap: Thomas Petersen Smågrupper/bønn: Leder: Turid Nilsen Nesteleder: Snorre Smith Diakoni, omsorg: Leder: Turid Nilsen Nesteleder: Alice Bäckstrøm Lokaler, eiendom: Stein Grønvold Teknikk: Costel Muresan Informasjon: Er fordelt på gruppene: Kunngjøring Ruth Vetne Nettside - Peter Sundberg Månedsinfo - Lars Bäckstrøm

9 TEAM: GUDSTJENESTE LEDER: Ruth Vetne Tlf / Mail: TEAMETS OPPGAVER: - Møtes jevnlig for å planlegge gudstjenestene en viss tid fremover. - Lage liste over hvem som skal tale og hvem som skal lede. - Planlegge hva som bør være tema for talene. - Sende inn oversikt over talere til Rolf Andvik hver måned, samt til Peter Sundberg for oppdatering på nettsidene og Lars Bäckstrøm for info til kunngjøringen. - Ha kontakt med talerne og gi dem tema for talen når det er bestemt. - Sette opp fire nattverder i året. - Sørge for gave e.l. ved barnevelsignelser. - Innkalle evt. ungdom eller menighetssøster på planleggingsmøter når det er aktuelt. - Sørge for oversettelse av tale dersom nødvendig. - Sette annonse i avisa. - Samarbeide med felleskap teamet om det skal være potluck evt. annen løsning som frokost eller bare snacks og finne ansvarlige. - Samarbeide med felleskap teamet når de planlegger turer (Eks. Jomfruland) og fordele ansvar. LEDERENS OPPGAVER: - Innkaller gruppen til møter. - Finner selv eller delegerer å finne nye talere/løsninger ved frafall og sykdom.

10 TEAM: FELLESKAP LEDER: Thomas Pettersen Tlf: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Organisering og planlegging av forskjellige opplegg som støtter et inkluderende felleskapsmiljø i menigheten. - Et slik opplegg for hver gudstjeneste. - Organisere turer, potluck og lignende gjennom samarbeid med gudstjeneste- og sangteamet, gjerne via dropbox systemet. LEDERENS OPPGAVER - Innkalle til planleggingsmøter - Delegere ansvar HVORFOR FELLESKAP TEAMET? Jesus sa: Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! (Mat 5:23-24) Det har stor betydning å bygge opp et godt felleskap i menigheten. Faktisk er en menighet uten et godt felleskap en menighet uten fremtid. Altså, er det behov for en fast gruppe som har opplegg som støtter felleskapet som sitt hovedansvar. Alle de andre teamene i menigheten bør prioritere innspill fra felleskap teamet når de planlegger sitt arbeid.

11 TEAM: SMÅGRUPPER / BØNN LEDER: Turid Nilsen Tlf Mail: (gi gjerne beskjed på tlf./sms med beskjed dersom du sender en viktig mail) NESTLEDER: Snorre Smith Tlf Mail: TEAMETS OPPGAVER: Sikre at menigheten har ett eller flere bønnefellesskap. Kan være grupper på alt fra 2-12 som møtes regelmessig, eller for eksempel gjennom telefon. Sikre at bønn er en viktig del av menighetens virke. Ha en oversikt over alle grupper i menigheten som møtes jevnlig andre steder enn i kirkebygget for å kunne tilby nye mennesker andre måter å bli kjent med kristne mennesker, Jesus og hans budskap på. LEDERENS OPPGAVER: Kalle inn til planlegging av bønnesamlinger og andre måter man ønsker å integrere bønn. Evt. invitere andre teamledere for å integrere bønn mer i alle menighetens oppgaver.

12 TEAM: MISJON/STUDIE INKLUDERER BIBELSTUDIER FOR VOKSNE LEDER: Lars Bäckstrøm Tlf.: Mail: MISJON/STUDIE TEAMET: Lars Bäckstrøm, Arne Pastor, Bjørnar Nilsen Misjonsavdelingens mandat: Misjonsavdelingen skaffer til veie utstyr og gir menighetens medlemmer opplæring i hvordan de kan forene sitt engasjement med pastorens og menighetens ledere i forkynnelsen av evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Målet med avdelingen er å engasjere alle menighetens medlemmer i aktivt sjelevinnende arbeid for Gud. TEAMETS OPPGAVER: Bjørnar Nilsen: Sabbatsskolen - Koordinere lister over sabbatskoleledere for voksenbibelstudiet. Arne Pastor: Opplæring og veiledning - Å gi opplæring og veiledning til menighetens medlemmer i kristen vitnetjeneste, som f. eks.: Holde eller arrangere kurs i hvordan en kan gi sabbatskole- og bibelstudier, metoder for personlig vitnetjeneste, og hvordan en gjennomfører velferdsarbeid i nærmiljøet, og hvordan en kan bidra i katastrofe- og nødhjelpsarbeid. Gi praktisk demonstrasjon av hvordan en gjør slikt arbeid. Lars Bäckstrøm: - Samarbeide med distriktets avdeling for menighetsmisjon i å utføre deres program. - Godkjenne utbetalinger fra menighetens misjonskasse. - Misjonsmøter i menigheten: Arrangere dem, studere menighetens misjonsområde og få alle medlemmene i menigheten til å bli aktive i å gjøre misjonsarbeid. - Å få medlemmene involvert i misjonsaktiviteter arrangert av menighetsmisjonen, som f. eks.: Arrangementer for å vekke interesse (røykavvenningskurs, kokkekurs, stress-seminarer og lignende). Utadrettede misjonsaktiviteter som bibelstudier og å følge opp kontakter, offentlige evangeliske møter, evangeliske seminarer og andre planer og prosjekter for å nå andre mennesker. Utdeling av litteratur og misjonsblad, som for eks. abonnementer på slike blad. Skaffe innmeldinger til bibelkurs. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: - Planlegge og gjennomføre menighetens ukentlige og månedlige misjonsmøter ifølge menighetskalenderen. - Planlegging og gjennomføring av den årlige hjelpeaksjonen. - Føre tilsyn med menighetens velferdsaktiviteter og være styringsgruppe for menighetens velferdssenter (Community Services Center). - Velferdsarbeid og/eller Dorkasforeningens arbeid.

13 TEAM: DIAKONI / OMSORG LEDER: Turid Nilsen Tlf: Mail: (gi gjerne beskjed på tlf/sms dersom du sender noe viktig på mail) NESTLEDER: Alice Bäckstrøm Tlf: Mail: DIAKONI TEAMET: Turid Nilsen, Alice Bäckstrøm, Estela Elseth, Mari Muresan, Costel Muresan. TEAMETS OPPGAVER: - Vask av kirken Vaskeliste, oversikt gjøremål, nøkler, søppelsortering. - Vi over 60 gruppe Blir administrert av deltagerne. - Rådgivning Ved behov, har taushetsplikt. - Praktisk hjelp Der kommunale tjenester ikke dekker behov. - Oppmerksomheter Blomster og bøker ved dåp, runde dager fra 80 år, opptak i menighet, begravelse, bryllup, sykdom, til jul for eldre over 80 år. - Nattverd Står for alt det praktiske v. nattverden og fotvask inkl. kollekt. - Innkjøp til hushold i bygget Vaskemidler, tørkepapir, kluter, håndklær etc. - Dåp Gjøre klart basseng, forheng, håndklær. - Dørvakter / Velkomst Lage lister og sende ut. - Besøkstjeneste Besøke syke, gamle og ensomme. LEDERENS OPPGAVER: Innkalle til møter ved behov og delegere oppgavene i teamet. Støtte og legge til rette for at alle i teamet kan utføre sine oppgaver. Delta på styremøter.

14 TEAM: BARN LEDER: Bent Ditmansen Tlf: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Sørge for at barn slipper til og får åndelig føde i menigheten i tillegg til å dekke behov for sosial omgang med andre kristne barn og voksne. Dette for at de skal kunne utvikle en personlig tro på sine premisser. - Sabbatskole for alle barna, fordelt best mulig etter alder og hvor mange rom/sabbatskoleledere vi har tilgjengelig. - Ha en til to barnegudstjenester i løpet av året. - Motivere flere til å bli lærere/ledere - Ansvar for eventuelle dugnader i barnesabbatsrommene. Fremover: - Formidle CORe til menigheten. - Mer for/med barna. LEDERENS OPPGAVER: - Leder setter opp lister for barnesabbatskolen. - Leder har møter med teamet og m/alle.

15 TEAM: UNGDOM LEDER: Daniel Gøytil Tlf.: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Hovedoppgaven er å sørge for at ungdom slipper til og får åndelig føde i menigheten i tillegg til å dekke behov for sosial omgang med andre kristne. Dette for at de skal kunne utvikle sin tro på sine premisser. Aktivitetene vi har for øyeblikket: - Bibelstudiegruppe 14+ i kirken hver lørdag, det finnes ikke bibelstudier på norsk for denne aldersgruppen, så det varierer hva slags materiell som blir brukt i studiene. - Personlige bibelstudier med pastor (dåpsforberedelse). - Utflukt til ungdomsarrangementer i andre menigheter i Grenland. - Ungdomskveld med mat og prat, film, spill etc. Enten i kirken eller hjemme hos noen. - møteserie. Hva slags aktiviteter vi har kommer helt an på hva de unge selv ønsker og hvilke voksenpersoner som er involvert. LEDERENS OPPGAVER: - Ledere informerer og legger til rette for at ungdommene kan benytte seg av Adventistsamfunnets aktiviteter for denne aldersgruppen - Som leder er man et bindeledd mellom ungdomsavdelingen i adventistsamfunnet og ungdommene i lokalmenigheten. - Leder må innkalle til møter for å planlegge aktiviteter, fylle ut SABU skjema i.h.h.t. gjeldende regler etc. - Delegere oppgavene på teamet. Uansett alder og interesser så setter vi stor pris på om menighetens medlemmer ber for barna og ungdommene våre.

16 TEAM: SANG OG MUSIKK LEDER: Vanja Lisa Huru Tlf Mail: NESTLEDER: Ann Charlott Bäckström Ditmansen Tlf.: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Sørge for sang og musikk på gudstjenestene. Ansvarsoppgaver per januar 2013: Spilleliste - sette opp liste over hvem som spiller hver sabbat til sabbatskolen og gudstjenesten. Ansvar for å finne «vikarer»/alternative løsninger når vi mangler pianister (f.eks. ved sykdom). Lovsang - sette opp ett fast team som leder lovsang hver sabbat. Fremføre sang og musikk - finne personer som kan synge eller spille på gudstjenester og i andre sammenhenger. Sørge for at tekster (og backing) ved behov finnes på menighetens dropbox systemet. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: Samle alle som er med på lovsang to-tre ganger i året og øve inn nye sanger vi vil bruke for å bygge opp et fast repertoar (bruker stort sett èn sangbok pr i dag) Lage en «notebank» for menigheten (samle noter/tekster i en perm vi kan bruke og som alle har tilgang til, gjerne på menighetens dropbox systemet) Få barna mer med på sang og musikk (alltid barnesang på gudstjenesten, barna fremfører osv.). Få oversikt over alle som spiller instrumenter og synger både i menigheten og «utenfor» (folk vi kjenner/familiemedlemmer som ikke går fast i kirken osv) for å kunne bruke disse ved behov. I samarbeid med felleskap- og misjonsteamet ha 2 lovsangkvelder i året der vi inviterer gjester både til å delta og «motta» (høst/vår). Bruke dropbox systemet til å samarbeide tettere med møteteamet og talere for å finne sang og musikk som passer til. LEDERENS OPPGAVER: -Innkalle til møter. -Delegere arbeidsoppgaver.

17 TEAM: TEKNIKK LEDER: Costel Muresan tlf Mail: TEAMETS OPPGAVER: - Lyd - Lys - PC - Prosjektor - Opplæring av de som viser interesse for å lære mer og ta ansvar for deler av teknikken. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: Samle alle de unge som i dag er interessert i å styre teknikken i menigheten. Sette opp kontorutstyr og internett i menigheten for å kunne bruke dropbox systemet) LEDERENS OPPGAVER: - Kalle inn til møter. - Delegere oppgavene TEAM: LOKALER / EIENDOM LEDER: Stein Grønvold tlf Mail: TEAMETS OPPGAVER: - Vedlikehold både ute og inne. - Reparasjoner og forandringer av bygget. - Ansvar for dugnad. - Brannsikring. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: Samle alle forslag som kommer fra de andre teamene for å støtte et inkluderende felleskapsmiljø i menigheten og bidra til det samme målet. LEDERENS OPPGAVER: - Kalle inn til møter. - Delegere oppgavene.

18 TEAM: INFORMASJON Kunngjøring på epost / Månedsinfo : Ansvarlig : Ruth Vetne Informasjon til denne sendes på mail: Kunngjøring papirutgave/ Månedsinfo: Ansvarlig : Lars Bäckstrøm Informasjon til denne sendes på mail: Internettsider: Ansvarlig: Peter Sundberg (mail: Informasjon til nettsidene sendes til: Ukentlig informasjon på sms: Ansvarlig Peter Sundberg ønsker du å få det, send en melding på mail til Eller på sms til tlf: med ditt navn Tavler hall/yttergang Tavlene er inndelt i forskjellige områder og teamene har ansvaret for informasjonen under sitt område - rydde og ta ned det gamle. Alle grupper/team er ansvarlige for å gi informasjon til Ruth, Peter og Lars. I tillegg bør all informasjon henges opp skriftlig på tavla i yttergangen. Dette er i tillegg til å informere muntlig under gudstjenestene, siden alle aldri er tilstede hver lørdag. Følger man dette vil alle kunne ha mulighet til å motta informasjonen og være deltagende.

19 SEKRETÆR George Dankwah Tlf Mail: SEKRETÆRENS OPPGAVER: - Skrive saksliste og referat i forbindelse med styremøtene - Føre menighetsprotokollen. - Overføre menighetsbrev. - Skrive kvartalsrapport til DNU. - Ellers andre sekretæroppgaver som måtte oppstå. KASSERER Jan Skonnord Tlf Mail: Hjelpekasserer: Brith Grønvold Revisor: Maricica Muresan Mail: KASSERERS OPPGAVER: - Være delaktig i telling av kollekter. - Sette kollektene inn i bank. - Bokføring av regnskapet. - Rapportering hver måned til distriktet vedrørende tiende og gaver. - Betale regninger. - Sette opp årsregnskapet. - Kontakt med revisor i forbindelse med revisjonen. - Rapportering av gaver med inntektsfradrag for kalenderåret.

20 PASTOR Arne Pastor Tlf: Mail: Den lokale pastorens rolle: 1. UNDERVISNING: Pastorens oppgave er å tale, undervise, støtte bibelstudier, skrive artikler etc. 2. COACHING: Pastorens oppgave er å støtte/understøtte ledergruppen til å erfare kallet fra Kristus, velge, utfordre dem og ta seg av dem. 3. STRUKTURERING: Siden det ikke finnes noen vellykkede grupper/team uten en god struktur, er pastorens oppgave å støtte utvikling av en strukturert visjon, strukturert prosjektplanlegging og strukturert kommunikasjon. Alt dette vil hjelpe menigheten til et bærekraftig/holdbart gruppe-nettverk.

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke mai. 16. mai. 23. mai. Kirkevakt i tiden fremover. 10.

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke mai. 16. mai. 23. mai. Kirkevakt i tiden fremover. 10. Uke 18 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler Sabbatsprogram i ukene fremover 09. mai 10.00: Sabbatsskole 11.15: Musikkgudstjeneste med Olav

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

REFERAT FRA MENIGHETSSTYREMØTE MANDAG, 10. NOVEMBER, 2014, KL. 16.30-21.00 STED: GENERAL HOTELL, HELGELANDSMOEN TEMA FOR MØTET: RETNINGSMØTE 2014

REFERAT FRA MENIGHETSSTYREMØTE MANDAG, 10. NOVEMBER, 2014, KL. 16.30-21.00 STED: GENERAL HOTELL, HELGELANDSMOEN TEMA FOR MØTET: RETNINGSMØTE 2014 REFERAT FRA MENIGHETSSTYREMØTE MANDAG, 10. NOVEMBER, 2014, KL. 16.30-21.00 STED: GENERAL HOTELL, HELGELANDSMOEN TEMA FOR MØTET: RETNINGSMØTE 2014 HVOR ER VI? HVOR VIL VI? HVORDAN KOMMER VI OSS DIT? Til

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) - PROSJEKT TIL FORDYPNING YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Saker for forsamlingsmøte den 16.. november 2013. Den foreslåtte Grenland menighets visjon er å formidle troen på Jesus som den tilgivende frelser. Vi skal lære om Jesus gjennom hele Bibelen og vise troen

Detaljer

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole Uke 42 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) Sabbatsprogram i ukene fremover 24. oktober 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Adventkirken i Skotselv

Adventkirken i Skotselv Velkommen til Adventkirken i Skotselv Menigheten hvor vi ønsker å styrke hverandre og i fellesskap søke Gud Sabbatskole kl. 09:45 To klasser: en på norsk og en på engelsk. I tillegg er det flere barneklasser.

Detaljer

Adventkirken i Skotselv

Adventkirken i Skotselv Velkommen til Adventkirken i Skotselv Menigheten hvor vi ønsker å styrke hverandre og i fellesskap søke Gud - Kunngjøring for 02.11.2013 Sabbatskole kl. 09:45 Tema: Soning: Syndoffer Minnevers: Dere vet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE Vedtektene har status som generalforsamlingens anbefalte vedtekter for menighetene i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen kan endre vedtektene

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke september: 10. september: 17. september: HØSTMØTE

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke september: 10. september: 17. september: HØSTMØTE Uke 34 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Joachim Fosse som taler NB: Fellesbespisning i kirkens underetasje etter Gudstjenesten J Sabbatsprogram i ukene fremover

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke april: 16. april: 23. april: Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke april: 16. april: 23. april: Kirkevakt i tiden fremover Uke 13 Program for førstkommende Sabbat 11.15: Gudstjeneste med Marianne Kolkmann som taler Sabbatsprogram i ukene fremover 09. april: 16. april: 23. april: 11.15: Gudstjeneste med Victor Marley som taler

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 8 ÅR 2009 onsdag 11.11.09 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen-Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Hege Norset Blichfeldt, Eli Jordheim, Astrid With Solvang, Åse Røyset

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Vedtektene er utarbeidet med utgangspunkt i «anbefalte vedtekter for menigheter i misjonsforbundet». (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Kristen forkynnelse for barn

Kristen forkynnelse for barn Forkynnelsen for barn. I dag blir Gud ofte fremstilt som den snille og ufarlige store Pappan i himmelen. Den maskuline side ved Gud blir nedtonet. Guds hellighet blir nedtonet. Syndens alvor blir nedtonet.

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet.

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. CREDO campus CREDO CAMPUS Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. innhold Side 3: Hva er en studiestedsgruppe? Side 4: Dele Jesus med medstudenter Side 5:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer