ADVENTKIRKEN GRENLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVENTKIRKEN GRENLAND"

Transkript

1 ADVENTKIRKEN GRENLAND VÅR MENIGHET BESTÅR AV CA 130 MEDLEMMER MED SMÅTT OG STORT, I TILLEGG ER DET FLERE AV OSS SOM KOMMER REGELMESSIG UTEN Å VÆRE MEDLEM. VI HAR 15 LEDERE I MENIGHETEN VÅR OG JOBBER FOR Å FÅ ALT TIL Å FUNGERE. DET SOM FÅR TING TIL Å FUNGERE I PRAKSIS ER ALLE FRIVILLIGE SOM HJELPER TIL VED Å VÆRE MED I ET TEAM ELLER HJELPER TIL VED BEHOV. JO FLERE SOM ER MED I TEAM, JO BEDRE FUNGERER MENIGHETEN VÅR. INFORMASJONEN I DETTE HEFTET INNEHOLDER BESKRIVELSE AV HVA DET ENKELTE TEAMET GJØR OG HVEM SOM KAN KONTAKTES. DETTE ER INFORMASJON SOM SKAL GJØRE DET ENKLERE Å FÅ EN OVERSIKT OVER HVA SOM SKJER OG LETTERE Å KONTAKTE RETT PERSON DERSOM MAN KUNNE TENKE SEG Å HJELPE TIL. ER DET EN SAK SOM DET ØNSKES SKAL TAES TAK I - Ta kontakt med lederen for gruppen som har dette som ansvarsområde, da vil det bli tatt opp der. Har ikke gruppen myndighet til å avgjøre en sak selv, tar lederen for gruppen saken videre til styret.

2 Innholdsfortegnelse ADVENTKI IRKEN GRENLAND... 1 VÅR VISJON... 3 VÅR MISJONSERKLÆRING... 3 VÅRE VALGTE TILTAK for PASTOR/ FORSTANDER... 5 SEKRETÆR... 5 KASSERER... 5 REVISOR... 5 KONTAKT/ INFORMASJON... 5 Opplysninger til kunngjøringen... 6 Informasjon til internettsidene... 6 Konto... 6 STYRET... 7 ANSVARSOMRÅDER OG LEDERE... 8 Hva er et team?... 8 Hva er en teamleder?... 8 TEAM: GUDSTJENESTE... 9 TEAM: FELLESKAP TEAM: SMÅGRUPPER / BØNN TEAM: MISJON/STUDIE TEAM: DIAKONI / OMSORG TEAM: BARN TEAM: UNGDOM TEAM: SANG OG MUSIKK TEAM: LOKALER / EIENDOM TEAM: TEKNIKK TEAM: INFORMASJON KASSERER SEKRETÆR PASTOR

3 VÅR VISJON Å utbre troen på hele Bibelens Jesus som den tilgivende frelser, med hovedfokus på et inkluderende, relevant fellesskap. VÅR MISJONSERKLÆRING Å nå mål der medlemmene skal: 1. ha et levende forhold til Jesus som sin tilgivende frelser, 2. bruke sine ressurser etter bibelske prinsipper, 3. leve ut sin tro på Bibelens Jesus og i lys av de tre englers budskap, 4. være med på å bygge en inkluderende menighet, 5. bli utfordret til å finne sin personlige tjeneste, 6. få nødvendig trening og utvikling for sin tjeneste, 7. være inkludert i lokalt sosialt og evangeliserende arbeid, 8. støtte frivillig misjon, 9. arbeide for tydelighet og forutsigbarhet 10. oppleve forventninger og anerkjennelse.

4 VÅRE VALGTE TILTAK for Nummer Stemmer: TILTAK: grupert/ugrupert Summ: 41 'PRIORITERTE UNGDOM' TILTAK GRUPPE 1 14 Spesielt fokus på unges åndelige behov Doble ressursbruken på barn og unge i løpet av perioden med særlig fokus på ungdom mellom 13 og 25 år. 3 8 Unge og unge voksne er representert i alle menighetens fora. 4 2 En årlig «workshop» for hele menigheten som omhandler troens trinn samtidig som den fremhever forståelsen av unges utvikling. 5 1 En tilfluktskirke (CORe) skal utstyre foreldre gjennom seminarer og støttegrupper. 6 1 En CORe menighet vil prioritere å få på plass en ungdomsforstander. 7 2 En CORe menighet vil ha gudstjenester tilrettelagt for og planlagt av unge. Summ: 37 'RELEVANTE GUDSTJENESTER' TILTAK GRUPPE 8 5 Tilby årlige kurs for sabbatskolelærere i å bringe dagsaktuelle temaer inn i studiet Motivere til gudstjenester som er relevante, attraktive og tydelige Tilby inspirasjonssabbat/kurs om fornying av sabbatsskolen til alle menigheter Medlemmene skal oppleve helhetlig forkynnelse hvor åndelig fokus og musikk (type) hører sammen. Summ: 26 'BØNN-ÅNDELIGHET' TILTAK GRUPPE: Øke bønnens plass i medlemmers liv med fokus på TETØ (Takk, Erkjennelse, Tilgivelse, Ønske) Tilby hjelpemidler og praktisk veiledning for å styrke regelmessig bibellesning og andaktsliv i familien Oppmuntre og modellere for medlemmer hvordan vi kan være naturlige vitner for Jesus i hverdagen. Summ: 20 'SDA IDENTITET' TILTAK GRUPPE 15 8 Lage en presentasjon av vår tro rettet mot ungdom Adventistsamfunnet som organisasjon driver aktiv lederutvikling Oppfordre menigheten til å sette opp følgende temaer minst en gang i året ved taler, seminarer eller annen undervisning om temaet: Tiende, Adventisthistorie, SDA identitet. Summ: 15 'INKLUDERENDE FELLESKAP' TILTAK GRUPPE Drive holdningsskapende arbeid for et mer inkluderende menighetsfellesskap. Summ: 14 'UTADRETTETT MISJON' TILTAK GRUPPE 19 4 Menighetene lager smågrupper som møtes med lokale studenter fra Norsk bibelinstitutt 20 1 Tilby kurs og veiledning i arbeid med smågrupper Adventistsamfunnet og menigheten bruker web og sosiale media At menigheten er synlig i det offentlige rom, media. 4

5 KONTAKT/ INFORMASJON PASTOR/ FORSTANDER: Arne Pastor Sandmannvegen 4, 3812 Akkerhaugen, Tlf SEKRETÆR: George Dankwah Mjølnesvegen 30, 3732 Skien Tlf KASSERER: Jan Skonnord Høisetbakkane 140, 3748 Siljan Tlf Mobiltlf REVISOR: Maricica Muresan Øvregate 11, 3715 Skien Tlf Side 5

6 Opplysninger til kunngjøringen sendes direkte til: Lars Bäckstrøm: for papirutgave Ruth Vetne: for epostutgave Opplysninger sendt inn innen den 25., kommer normalt med den påfølgende måneds kunngjøring. Informasjon til internettsidene sendes til: Adventkirken Grenland Landstadsgate Nord 40 A, 3722 Skien Konto for tiende og gaver: Side 6

7 STYRET Forstander/Pastor: Arne Pastor Sekretær: George Dankwah Kasserer: Jan Skonnord Barn: Bent Ditmansen Tlf Unge: Daniel Gøytil Tlf Misjon/studie: Lars Bäckstrøm Tlf Diakoni: Turid Nilsen Tlf / Vara medlemmer: 1. Peter Sundberg Tlf Costel Muresan Tlf

8 TEAMENE - EN OVERSIKT... Hva er et team? Et team er en liten gruppe mennesker (6-8) med ulike egenskaper og kunnskap innenfor fag, mellommenneskelige relasjoner og problemløsing, det vil si at de skal utfylle hverandre. Et team er forpliktet av et felles formål, spesifikke resultatmål, og måter å jobbe sammen på, og som holder hverandre gjensidig ansvarlig for dette. Hver og en må være avhengig av de andre for å nå målet. Konkrete oppgaver: Hva er en teamleder? - Innkalle til møter - Delegere oppgaver - Støtte og legge til rette for at alle i teamet kan utføre sine oppgaver. - Få folk til å spille på lag, og til å spille hverandre gode når spillet er i gang. - Passe på at nye blir opplært i teamets oppgaver. Teamleder skal ikke være ansvarlig alene. ANSVARSOMRÅDER OG LEDERE Gudsjeneste: Ruth Vetne Misjon/Studie: Lars Bäckstrøm Sang og musikk: Leder: Vanja Lisa Huru Nesteleder: Ann Charlott B. Ditmansen Ungdom: Daniel Gøytil Barn: Bent Ditmansen Felleskap: Thomas Petersen Smågrupper/bønn: Leder: Turid Nilsen Nesteleder: Snorre Smith Diakoni, omsorg: Leder: Turid Nilsen Nesteleder: Alice Bäckstrøm Lokaler, eiendom: Stein Grønvold Teknikk: Costel Muresan Informasjon: Er fordelt på gruppene: Kunngjøring Ruth Vetne Nettside - Peter Sundberg Månedsinfo - Lars Bäckstrøm

9 TEAM: GUDSTJENESTE LEDER: Ruth Vetne Tlf / Mail: TEAMETS OPPGAVER: - Møtes jevnlig for å planlegge gudstjenestene en viss tid fremover. - Lage liste over hvem som skal tale og hvem som skal lede. - Planlegge hva som bør være tema for talene. - Sende inn oversikt over talere til Rolf Andvik hver måned, samt til Peter Sundberg for oppdatering på nettsidene og Lars Bäckstrøm for info til kunngjøringen. - Ha kontakt med talerne og gi dem tema for talen når det er bestemt. - Sette opp fire nattverder i året. - Sørge for gave e.l. ved barnevelsignelser. - Innkalle evt. ungdom eller menighetssøster på planleggingsmøter når det er aktuelt. - Sørge for oversettelse av tale dersom nødvendig. - Sette annonse i avisa. - Samarbeide med felleskap teamet om det skal være potluck evt. annen løsning som frokost eller bare snacks og finne ansvarlige. - Samarbeide med felleskap teamet når de planlegger turer (Eks. Jomfruland) og fordele ansvar. LEDERENS OPPGAVER: - Innkaller gruppen til møter. - Finner selv eller delegerer å finne nye talere/løsninger ved frafall og sykdom.

10 TEAM: FELLESKAP LEDER: Thomas Pettersen Tlf: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Organisering og planlegging av forskjellige opplegg som støtter et inkluderende felleskapsmiljø i menigheten. - Et slik opplegg for hver gudstjeneste. - Organisere turer, potluck og lignende gjennom samarbeid med gudstjeneste- og sangteamet, gjerne via dropbox systemet. LEDERENS OPPGAVER - Innkalle til planleggingsmøter - Delegere ansvar HVORFOR FELLESKAP TEAMET? Jesus sa: Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! (Mat 5:23-24) Det har stor betydning å bygge opp et godt felleskap i menigheten. Faktisk er en menighet uten et godt felleskap en menighet uten fremtid. Altså, er det behov for en fast gruppe som har opplegg som støtter felleskapet som sitt hovedansvar. Alle de andre teamene i menigheten bør prioritere innspill fra felleskap teamet når de planlegger sitt arbeid.

11 TEAM: SMÅGRUPPER / BØNN LEDER: Turid Nilsen Tlf Mail: (gi gjerne beskjed på tlf./sms med beskjed dersom du sender en viktig mail) NESTLEDER: Snorre Smith Tlf Mail: TEAMETS OPPGAVER: Sikre at menigheten har ett eller flere bønnefellesskap. Kan være grupper på alt fra 2-12 som møtes regelmessig, eller for eksempel gjennom telefon. Sikre at bønn er en viktig del av menighetens virke. Ha en oversikt over alle grupper i menigheten som møtes jevnlig andre steder enn i kirkebygget for å kunne tilby nye mennesker andre måter å bli kjent med kristne mennesker, Jesus og hans budskap på. LEDERENS OPPGAVER: Kalle inn til planlegging av bønnesamlinger og andre måter man ønsker å integrere bønn. Evt. invitere andre teamledere for å integrere bønn mer i alle menighetens oppgaver.

12 TEAM: MISJON/STUDIE INKLUDERER BIBELSTUDIER FOR VOKSNE LEDER: Lars Bäckstrøm Tlf.: Mail: MISJON/STUDIE TEAMET: Lars Bäckstrøm, Arne Pastor, Bjørnar Nilsen Misjonsavdelingens mandat: Misjonsavdelingen skaffer til veie utstyr og gir menighetens medlemmer opplæring i hvordan de kan forene sitt engasjement med pastorens og menighetens ledere i forkynnelsen av evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Målet med avdelingen er å engasjere alle menighetens medlemmer i aktivt sjelevinnende arbeid for Gud. TEAMETS OPPGAVER: Bjørnar Nilsen: Sabbatsskolen - Koordinere lister over sabbatskoleledere for voksenbibelstudiet. Arne Pastor: Opplæring og veiledning - Å gi opplæring og veiledning til menighetens medlemmer i kristen vitnetjeneste, som f. eks.: Holde eller arrangere kurs i hvordan en kan gi sabbatskole- og bibelstudier, metoder for personlig vitnetjeneste, og hvordan en gjennomfører velferdsarbeid i nærmiljøet, og hvordan en kan bidra i katastrofe- og nødhjelpsarbeid. Gi praktisk demonstrasjon av hvordan en gjør slikt arbeid. Lars Bäckstrøm: - Samarbeide med distriktets avdeling for menighetsmisjon i å utføre deres program. - Godkjenne utbetalinger fra menighetens misjonskasse. - Misjonsmøter i menigheten: Arrangere dem, studere menighetens misjonsområde og få alle medlemmene i menigheten til å bli aktive i å gjøre misjonsarbeid. - Å få medlemmene involvert i misjonsaktiviteter arrangert av menighetsmisjonen, som f. eks.: Arrangementer for å vekke interesse (røykavvenningskurs, kokkekurs, stress-seminarer og lignende). Utadrettede misjonsaktiviteter som bibelstudier og å følge opp kontakter, offentlige evangeliske møter, evangeliske seminarer og andre planer og prosjekter for å nå andre mennesker. Utdeling av litteratur og misjonsblad, som for eks. abonnementer på slike blad. Skaffe innmeldinger til bibelkurs. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: - Planlegge og gjennomføre menighetens ukentlige og månedlige misjonsmøter ifølge menighetskalenderen. - Planlegging og gjennomføring av den årlige hjelpeaksjonen. - Føre tilsyn med menighetens velferdsaktiviteter og være styringsgruppe for menighetens velferdssenter (Community Services Center). - Velferdsarbeid og/eller Dorkasforeningens arbeid.

13 TEAM: DIAKONI / OMSORG LEDER: Turid Nilsen Tlf: Mail: (gi gjerne beskjed på tlf/sms dersom du sender noe viktig på mail) NESTLEDER: Alice Bäckstrøm Tlf: Mail: DIAKONI TEAMET: Turid Nilsen, Alice Bäckstrøm, Estela Elseth, Mari Muresan, Costel Muresan. TEAMETS OPPGAVER: - Vask av kirken Vaskeliste, oversikt gjøremål, nøkler, søppelsortering. - Vi over 60 gruppe Blir administrert av deltagerne. - Rådgivning Ved behov, har taushetsplikt. - Praktisk hjelp Der kommunale tjenester ikke dekker behov. - Oppmerksomheter Blomster og bøker ved dåp, runde dager fra 80 år, opptak i menighet, begravelse, bryllup, sykdom, til jul for eldre over 80 år. - Nattverd Står for alt det praktiske v. nattverden og fotvask inkl. kollekt. - Innkjøp til hushold i bygget Vaskemidler, tørkepapir, kluter, håndklær etc. - Dåp Gjøre klart basseng, forheng, håndklær. - Dørvakter / Velkomst Lage lister og sende ut. - Besøkstjeneste Besøke syke, gamle og ensomme. LEDERENS OPPGAVER: Innkalle til møter ved behov og delegere oppgavene i teamet. Støtte og legge til rette for at alle i teamet kan utføre sine oppgaver. Delta på styremøter.

14 TEAM: BARN LEDER: Bent Ditmansen Tlf: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Sørge for at barn slipper til og får åndelig føde i menigheten i tillegg til å dekke behov for sosial omgang med andre kristne barn og voksne. Dette for at de skal kunne utvikle en personlig tro på sine premisser. - Sabbatskole for alle barna, fordelt best mulig etter alder og hvor mange rom/sabbatskoleledere vi har tilgjengelig. - Ha en til to barnegudstjenester i løpet av året. - Motivere flere til å bli lærere/ledere - Ansvar for eventuelle dugnader i barnesabbatsrommene. Fremover: - Formidle CORe til menigheten. - Mer for/med barna. LEDERENS OPPGAVER: - Leder setter opp lister for barnesabbatskolen. - Leder har møter med teamet og m/alle.

15 TEAM: UNGDOM LEDER: Daniel Gøytil Tlf.: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Hovedoppgaven er å sørge for at ungdom slipper til og får åndelig føde i menigheten i tillegg til å dekke behov for sosial omgang med andre kristne. Dette for at de skal kunne utvikle sin tro på sine premisser. Aktivitetene vi har for øyeblikket: - Bibelstudiegruppe 14+ i kirken hver lørdag, det finnes ikke bibelstudier på norsk for denne aldersgruppen, så det varierer hva slags materiell som blir brukt i studiene. - Personlige bibelstudier med pastor (dåpsforberedelse). - Utflukt til ungdomsarrangementer i andre menigheter i Grenland. - Ungdomskveld med mat og prat, film, spill etc. Enten i kirken eller hjemme hos noen. - møteserie. Hva slags aktiviteter vi har kommer helt an på hva de unge selv ønsker og hvilke voksenpersoner som er involvert. LEDERENS OPPGAVER: - Ledere informerer og legger til rette for at ungdommene kan benytte seg av Adventistsamfunnets aktiviteter for denne aldersgruppen - Som leder er man et bindeledd mellom ungdomsavdelingen i adventistsamfunnet og ungdommene i lokalmenigheten. - Leder må innkalle til møter for å planlegge aktiviteter, fylle ut SABU skjema i.h.h.t. gjeldende regler etc. - Delegere oppgavene på teamet. Uansett alder og interesser så setter vi stor pris på om menighetens medlemmer ber for barna og ungdommene våre.

16 TEAM: SANG OG MUSIKK LEDER: Vanja Lisa Huru Tlf Mail: NESTLEDER: Ann Charlott Bäckström Ditmansen Tlf.: Mail: TEAMETS OPPGAVER: Sørge for sang og musikk på gudstjenestene. Ansvarsoppgaver per januar 2013: Spilleliste - sette opp liste over hvem som spiller hver sabbat til sabbatskolen og gudstjenesten. Ansvar for å finne «vikarer»/alternative løsninger når vi mangler pianister (f.eks. ved sykdom). Lovsang - sette opp ett fast team som leder lovsang hver sabbat. Fremføre sang og musikk - finne personer som kan synge eller spille på gudstjenester og i andre sammenhenger. Sørge for at tekster (og backing) ved behov finnes på menighetens dropbox systemet. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: Samle alle som er med på lovsang to-tre ganger i året og øve inn nye sanger vi vil bruke for å bygge opp et fast repertoar (bruker stort sett èn sangbok pr i dag) Lage en «notebank» for menigheten (samle noter/tekster i en perm vi kan bruke og som alle har tilgang til, gjerne på menighetens dropbox systemet) Få barna mer med på sang og musikk (alltid barnesang på gudstjenesten, barna fremfører osv.). Få oversikt over alle som spiller instrumenter og synger både i menigheten og «utenfor» (folk vi kjenner/familiemedlemmer som ikke går fast i kirken osv) for å kunne bruke disse ved behov. I samarbeid med felleskap- og misjonsteamet ha 2 lovsangkvelder i året der vi inviterer gjester både til å delta og «motta» (høst/vår). Bruke dropbox systemet til å samarbeide tettere med møteteamet og talere for å finne sang og musikk som passer til. LEDERENS OPPGAVER: -Innkalle til møter. -Delegere arbeidsoppgaver.

17 TEAM: TEKNIKK LEDER: Costel Muresan tlf Mail: TEAMETS OPPGAVER: - Lyd - Lys - PC - Prosjektor - Opplæring av de som viser interesse for å lære mer og ta ansvar for deler av teknikken. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: Samle alle de unge som i dag er interessert i å styre teknikken i menigheten. Sette opp kontorutstyr og internett i menigheten for å kunne bruke dropbox systemet) LEDERENS OPPGAVER: - Kalle inn til møter. - Delegere oppgavene TEAM: LOKALER / EIENDOM LEDER: Stein Grønvold tlf Mail: TEAMETS OPPGAVER: - Vedlikehold både ute og inne. - Reparasjoner og forandringer av bygget. - Ansvar for dugnad. - Brannsikring. Forslag for hva som kan gjøres i teamet fremover: Samle alle forslag som kommer fra de andre teamene for å støtte et inkluderende felleskapsmiljø i menigheten og bidra til det samme målet. LEDERENS OPPGAVER: - Kalle inn til møter. - Delegere oppgavene.

18 TEAM: INFORMASJON Kunngjøring på epost / Månedsinfo : Ansvarlig : Ruth Vetne Informasjon til denne sendes på mail: Kunngjøring papirutgave/ Månedsinfo: Ansvarlig : Lars Bäckstrøm Informasjon til denne sendes på mail: Internettsider: Ansvarlig: Peter Sundberg (mail: Informasjon til nettsidene sendes til: Ukentlig informasjon på sms: Ansvarlig Peter Sundberg ønsker du å få det, send en melding på mail til Eller på sms til tlf: med ditt navn Tavler hall/yttergang Tavlene er inndelt i forskjellige områder og teamene har ansvaret for informasjonen under sitt område - rydde og ta ned det gamle. Alle grupper/team er ansvarlige for å gi informasjon til Ruth, Peter og Lars. I tillegg bør all informasjon henges opp skriftlig på tavla i yttergangen. Dette er i tillegg til å informere muntlig under gudstjenestene, siden alle aldri er tilstede hver lørdag. Følger man dette vil alle kunne ha mulighet til å motta informasjonen og være deltagende.

19 SEKRETÆR George Dankwah Tlf Mail: SEKRETÆRENS OPPGAVER: - Skrive saksliste og referat i forbindelse med styremøtene - Føre menighetsprotokollen. - Overføre menighetsbrev. - Skrive kvartalsrapport til DNU. - Ellers andre sekretæroppgaver som måtte oppstå. KASSERER Jan Skonnord Tlf Mail: Hjelpekasserer: Brith Grønvold Revisor: Maricica Muresan Mail: KASSERERS OPPGAVER: - Være delaktig i telling av kollekter. - Sette kollektene inn i bank. - Bokføring av regnskapet. - Rapportering hver måned til distriktet vedrørende tiende og gaver. - Betale regninger. - Sette opp årsregnskapet. - Kontakt med revisor i forbindelse med revisjonen. - Rapportering av gaver med inntektsfradrag for kalenderåret.

20 PASTOR Arne Pastor Tlf: Mail: Den lokale pastorens rolle: 1. UNDERVISNING: Pastorens oppgave er å tale, undervise, støtte bibelstudier, skrive artikler etc. 2. COACHING: Pastorens oppgave er å støtte/understøtte ledergruppen til å erfare kallet fra Kristus, velge, utfordre dem og ta seg av dem. 3. STRUKTURERING: Siden det ikke finnes noen vellykkede grupper/team uten en god struktur, er pastorens oppgave å støtte utvikling av en strukturert visjon, strukturert prosjektplanlegging og strukturert kommunikasjon. Alt dette vil hjelpe menigheten til et bærekraftig/holdbart gruppe-nettverk.

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets rapport til DNUs generalforsamling 2015... 3 Økonomisjefens rapport... 9 Eiendomsforeningen (SDA-EF)... 30 Barne-, speider-, familie- og ungdomsavdelingen (SABU)...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole Nr. 3 mars 2000 Innhold Stortingsbesøk på Østmarka skole Stortingesbesøk på Østmarka... 1 med positive inntrykk Generalforsamling i Toronto... 1 Grundige forberedelser Noe av det beste Gud har gitt oss...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer