NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) SAMANDRAG Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er eit felles fylkeskommunalt prosjekt for innkjøp og utvikling av digitale læremiddel i vidaregåande opplæring. Fylkestinget vedtok hausten 2007 (sak 58/07) å slutte seg til innhaldet og organiseringa av prosjektet NDLA, samt at Hordaland fylkeskommune står som juridisk ansvarleg for NDLA på vegner av dei andre fylkeskommunane som er tilslutta prosjektet. Denne saka gjeld ny organisering av NDLA der innstilling til vedtak, som vert lagt fram for alle fylkeskommunane i prosjektet, er å etablere eit interfylkeskommunalt samarbeid etter Kommunelova 27. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar at det mellom følgjande fylkeskommunar, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, vert etablert eit interfylkeskommunalt samarbeidsorgan, NDLA, med eige styre i medhald av kommuneloven 27. Føremålet for samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for kjøpe inn, utvikle, distribuere og leggje til rette for digitale læremiddel for alle fag i vidaregåande opplæring. Resultatet skal vere frie digitale læremiddel som legg til rette for aktivt læringsarbeid og deling. 2. Fylkestinget vedtar det framlagte forslag til vedtekter for samarbeidet NDLA. 3. Oppnemning av medlemmar / varamedlemmar i høve til vedtektene 7 vert delegert til fylkesrådmannen. 4. NDLA som 27-samarbeid trer i kraft frå 1. juli Paul M Nilsen Vedlegg 1: Vedtekter for samarbeidet, Vedlegg 2: Notat om selskapsform frå advokatfirma DLA Piper Svein-Erik Fjeld

2 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er eit felles fylkeskommunalt prosjekt for innkjøp og utvikling av digitale læremiddel i vidaregåande opplæring. Fylkestinget vedtok hausten 2007 (sak 58/07) å slutte seg til innhaldet og organiseringa av prosjektet NDLA, samt at Hordaland fylkeskommune står som juridisk ansvarleg for NDLA på vegner av dei andre fylkeskommunane som er tilslutta prosjektet (gjeld alle fylkeskommunar med unnatak av Oslo). Denne saka gjeld ny organisering av NDLA der innstilling til vedtak, som vert lagt fram for alle fylkeskommunane i prosjektet, er å etablere eit interfylkeskommunalt samarbeid etter Kommunelova 27. I tillegg vert det gitt ei vurdering kring økonomiske høve og utvikling av NDLA som innkjøpar og produsent av læremiddel. Saka vert lagt fram i same form som for dei andre fylkeskommunane. 2. Problemstilling Ansvaret for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring er overført til fylkeskommunene. Det er en fylkeskommunal oppgave å sørge for at det finnes tilstrekkelig med læremidler i alle fag uten at dette skal gi kostnader for elevene (jfr. Opplæringsloven 3-1). Gratisprinsippet som ligger i regjeringens Soria Moria-erklæring, ga startskuddet for en treårig overgangsfase der fylkeskommunene fikk øremerkede midler til kjøp av læremidler. I 2007 gjaldt dette læremidler for Vg2, i 2008 gjaldt det Vg3, og i 2009 går rammen til Vg1. Etter dette vil fylkeskommunen stå fritt til å løse sitt generelle behov m.h.t. læremidler. Innføring av gratisprinsippet og overføring av ansvar for læremidler til fylkeskommunene har gjort det nødvendig å etablere nye ordninger som svar på utfordringer knyttet til kostnad, dekningsgrad og kvalitet. Denne fremstilling reflekterer hvordan Nasjonal digital læringsarena (NDLA) kan være et bærende fylkeskommunalt fellestiltak for innkjøp, distribusjon og produksjon av digitale læremidler i videregående opplæring. NDLA er uttrykk for en overordnet ide om hvordan fylkeskommunene best kan ivareta sitt ansvar for at alle elevene får gratis læremidler i alle fag. Ettersom NDLA representerer et nytt og potensielt kraftig virkemiddelapparat når det gjelder digitale læremidler, er det viktig med en bred vurderingen / orienteringen. Fylkeskommunene v/ndla er en ny aktør på læremiddelfeltet i Norge og er derfor blitt vurdert med både negative og positive fortegn i offentligheten. I saken vurderes følgende forhold: NDLA s funksjon som læremiddelkjøper og -produsent i et nasjonalt perspektiv. NDLA som en felles fylkeskommunal organisasjon, og den videre utviklingen av den. Disponeringen av økonomiske midler m.h.t. å utvikle, kjøpe inn og distribuere læremidler. 2

3 3. Saksopplysninger 3.1 Om NDLA Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt fellestiltak som alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo så langt, har stilt seg bak. Prosjektet er et svar på utfordringen som Kunnskapsdepartementet (KD) ga fylkeskommunene i egen utlysning i 2006 på 50 millioner kroner til satsing på digitale læremidler (DLM) (jfr. revidert statsbudsjett 2006). NDLA skal, gjennom utvikling og kjøp av innhold, bidra til å nå KD sine målsetninger slik de fremkom i utlysingsteksten: Kunnskapsdepartementet har følgende mål for satsingen: Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler NDLA har fått tre tilsagn på til sammen 26 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Videre har Nord-Trøndelag fylkeskommune fått selvstendig tilsagn på 4,7 millioner kroner av de samme midlene. Nord-Trøndelag fylkeskommune har meldt sitt initiativ inn som eget delprosjekt innenfor NDLA. NDLA har så langt fungert som et fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid og vært skoleeiers operatør for å anskaffe og utvikle digitale læremidler med uttalt mål å dekke alle fag i videregående opplæring. Innholdet som publiseres på fag.utdanning.no, er dels egenprodusert av fylkeskommunale fagmiljøer, dels tilpasset eksisterende fritt tilgjengelig innhold og dels innkjøpt materiale etter gjennomført åpen innkjøpskonkurranse. Innkjøpsmiljøet i fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV Innkjøp) har gitt NDLA nødvendig bistand i forbindelse med disse anskaffelsene. Tre fag er i dag dekket med digitale læringsressurser i NDLA. Fagene er norsk, naturfag og helse- og sosialfag, alle på Vg1. Innholdet ligger i dag fritt tilgjengelig for alle på Lærere og elever som har disse fagene i 2008/2009 har kunnet velge å ta i bruk dette innholdet som sitt læremiddel for å dekke fagenes kompetansemål. Flertallet av lærerne har til nå bare i begrenset grad tatt nettet i bruk i sin opplæring. En vesentlig årsak til dette er at det er tidkrevende å finne fram til aktuelt stoff på nettet og samtidig tilrettelegge stoffet for opplæring. NDLA tilbyr en digital læringsarena der elever og lærere på en og samme adresse finner et mangfold av innhold som dekker læreplanmålene mange ganger. Tilgang til en kvalitetssikret og skreddersydd læringsarena vil lette arbeidet både for elever og lærere, minske tiden som benyttes til ikke-faglig aktivitet på nettet og trolig øke kvaliteten i opplæringen. Innholdet tilrettelegges for bruk av egne fagredaksjoner i NDLA som består av frikjøpte lærere. Lærerne i fagredaksjonene er kompetente læremiddelforfattere og har lang erfaring i å bruke digitale læringsressurser. Medlemmene er ansatt i en fylkeskommune, og hver fagredaksjonen er regionalt tilknyttet en fylkeskommune. Ved en utvidelse med flere fag er det ønskelig at alle fylkeskommuner på sikt får mulighet til å engasjere egne fagmiljø i slike fagredaksjoner. Fagredaksjonene har et selvstendig operativt ansvar for fagnettstedet, og de rapporterer til ledelsen i NDLA. 3

4 3.2 Økonomiske forhold Det er vesentlig for fylkeskommunene å etablere et system som gir høy kvalitet på læremidler til videregående opplæring, som i sin distribusjonsform er framtidsrettet og lett tilgjengelig og samtidig holdes innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid stilles til rådighet. En tradisjonell tilnærming vil være innkjøp av bøker kombinert med forlagsproduserte nettsteder tilpasset bøkene. Kostnad til innkjøp av lærebøker / nettsteder er høy og for å få valuta for pengene vil skolene måtte gjenbruke bøkene over flere år gjennom en utlånsordning. Det produseres ikke læremidler for en rekke fag med få elver i videregående opplæring. I forhold til disse fagene må skoleeierne i framtida besørge produksjon på egenhånd, fra egne lærere, eller etterspørre slik produksjon fra læremiddelprodusenter. Kostnader ved innkjøp og utlån av bøker er høy. Det er også kostbart å utvikle digitale læremidler, men bruken over tid vil gi store innsparinger for fylkeskommunene / skolene, sammenlignet med kostnadene for bøker som trenger utskiftning i snitt hvert tredle eller fjerde år. Opprettelse av fagredaksjoner i NDLA åpner for en stipulert besparelse på i overkant av 60 millioner kroner pr år for fellesfagene når de digitale læremidlene er i en ordinær driftsfase (år tre fire av satsingen). For fellesfagene stipuleres de årlige kostnadene til innkjøp av tradisjonelle læremidler til ca. 75 millioner kroner, beregnet ut fra en gjennomsnittlig kostnad per år / fag / elev på 150 kr. Gjennom NDLA stipuleres de årlige kostnadene til 12,6 millioner kroner til de samme fagene. Kostnader til læremidler i faget norsk kan illustrere utgiftene ved en tradisjonell modell vs NDLA 1) Antall elever som har norsk = elever 1 Kostnad per år pr elev ved innkjøp av læremidler i norsk = 150 kr 2 Kostnad per år for faget norsk vil da være * 150 = 18,3 millioner kroner. Den treårige kostnaden vil her være på om lag 55 millioner kroner. 2) Kostnadene ved å etablere og drifte et fullverdig fagnettsted i norskfaget gjennom NDLA i den første treårsperioden vil være på om lag 16,5 millioner kroner (7 + 5,5 + 4 millioner kroner), eller i gjennomsnitt 5,5 millioner per år. Dette viser at i løpet av den treårige oppstartsfasen vil NDLA-modllen for dette faget alene gi en innsparing på ca. 28,5 millioner kroner. I driftsfasen (fra og med år 4) vil kostnaden per år for nettstedet reduseres til ca. 2,8 millioner kroner. For en tradisjonell modell vil den gjennomsnittlige prisen per elev være den sammen og samlet kostnad fortsatt være 18,3 mill. I år 4 skal 3 år gamle lærebøker fornyes. I driftsfasen, fra og med år 4, vil det med andre ord være en forventet besparelse på 18,3 2,8 = 15,5 millioner kroner per år for norskfaget. Eksempelet viser at et bredt interfylkeskommunalt samarbeid bidrar til store muligheter for ressursallokering. Over en treårsperiode er det anslått at fylkeskommunene kan frigjøre inntil 200 millioner kroner gjennom besparelser bare i de største fagene. 1 Dette er stipulert totalantall av elever som har norsk i Vg1, Vg2 og Vg3 til sammen med utgangspunkt i grunnlagstall fra Hordaland som utgjør om lag 10 % av elevmassen. 2 Dette er en stipulert årlig kostnad. 4

5 Disse besparelsene kan være avgjørende for fylkeskommunenes evne til å framskaffe læremidler i fag hvor det ikke blir produsert tradisjonelle læremidler og hvor en følgelig ikke på samme måte kan omtale digitale læremidler som en innsparing. Derimot kan fylkeskommunene gjennom NDLA oppfylle den lovpålagte oppgaven om å skaffe læremidler til alle elever i alle fag i videregående opplæring. Innsparingene som er stipulert vil derfor i realiteten være noe mindre enn det er vist til overfor. Det vil ta flere år å utvikle læremidler i alle fag. Tempoet vil være avhengig av fylkeskommunnenes årlige tildelinger. Det vil ta noen år før alle lærere er tilstrekkelig digitalt kompetente til fullt ut å ta i bruk den digitale læringsarenaen og det vil være elever som vil ha god nytte av å bruke bok i tillegg til nettet. Alle skoler vil derfor måtte supplere nettbaserte læringsressurser med bøker, men mengden nyinnkjøp vil reduseres og en vil etter hvert vil klare seg med klassesett i stedet for at hver elev skal ha sin bok. Noen klassesett vil det nok alltid være behov for. 3.3 Finansiering og utvidelse Kunnskapsdepartementet (KD) stod fram til høsten 2008 for finansieringen av læremiddelutviklingen på NDLA. All læremiddelutvikling knyttet til NDLA fra må finansiers av skoleeier. KD har og finansiert utvikling og drift av de tekniske løsningene, tilgangen til fagarenaen på nettet. Dette ansvaret overlates til fylkeskommunene fra (jfr. overføring av ansvar for læremidler til fylkeskommunene). NDLA har som langsiktig oppgave å legge til rette for bruk av digitale læremidler i alle fag i den videregående opplæringen. En slik utvidelse vil skje over tid og i det tempo som skoleeierne i felleskap enes om. NDLA sendte i mars 2008, etter avgjørelse i FFU, brev til alle fylkeskommuner der man inviterte til å bidra med 10% av statlig tildelte midler til gratis læremidler i 2008 øremerket læremiddelutvikling på NDLA. Alle fylkeskommuner overførte etterspurt beløp. FFU har likeledes blitt enige om overføring av tilsvarende bidrag for Dersom fylkeskommunene ønsker større fart i utviklingen av digitale læremidler, vil behovet være større enn 10% av læremiddelpengene i årene som kommer. Årlige tildelinger på 10% vil opprettholde dagens aktivitet og gi en forsiktig utvidelse over tid. Det betyr at en først i 2013 vil kinne etablere en fagredaksjon i historie, og en ny miniredaksjon for yrkesfag vil først kunne opprettes i Øker en tildelingene til 20 % av læremiddeltildelingene, vil en øke takten og sikre raskere tilgang i flere fag. Det vil da være mulig å opprette fire nye fagredaksjoner og to nye miniredaksjoner i 2010, og deretter en til to nye redaksjoner hvert år fram mot Dersom en ønsker å etablere nye redaksjon allerede i 2009, må budsjettet økes utover de 35 millioner kroner som fylkeskommunene har bevilget for Fag under utvikling i NDLA eller i samarbeid med NDLA. Flere fellesfag NDLA har etter oppdrag fra FFU satt i gang arbeid i fire nye fagredaksjoner og to miniredaksjoner høsten 2008 (fagredaksjoner i Engelsk, Kroppsøving, Samfunnsfag og Matematikk og miniredaksjoner i Restaurant- og matfag og Elektrofag). Våren 2009 er i tillegg arbeid igangsatt i to nye miniredaksjoner; Design og håndverk og Teknologi og industriell produksjon. Denne utvidelsen finansieres med de innbetalte fylkeskommunale midlene. 5

6 De nye fagene vil være klar til bruk i august 2009, mens fagene som ble igangsatt våren 2009, vil være klar til bruk våren I tillegg til dette er Norsk Vg2 under utvikling og vil være klar til bruk høsten Små fag Utdanningsdirektoratet utlyste i juni 2008 midler til utvikling av læremidler i små fag, fag der det er forholdsvis få elever, og som forlagene ikke vil prioritere å utvikle læremidler for (jf Fylkeskommunene Nord-Trøndelag og Rogaland, har i samarbeid med NRK og NDLA, søkt om og fått tildelt midler til å utvikle programfagene Kommunikasjon og kultur 1 3 i studiespesialiserende utdanningsprogram. Nordland fylkeskommune har sammen med NAROM og NDLA søkt om og fått tildelt midler til å utvikle programfaget romteknologi i utdanningsprogram Elektrofag. Dette er et programfag der det er grunn til å anta at forlagene ikke vil utvikle læremidler. 4. Innkjøpssamarbeid Læreboksituasjonen kjennetegnes av at et fåtall tilbydere produserer læremiddel i et begrenset antall fag. De store fellesfagene er godt dekket, mens det i mange fag ikke er læremiddelalternativ å velge mellom, eller at forlagsproduserte læremidler mangler helt. Forleggerbransjen har vært vant til å selge inn sine produkter direkte mot lærerne, mens elevene / elevenes foresatte til nå har betalt regningen. Kravene til omstilling vil i de nærmeste årene kunne oppleves som store for lærebokbransjen. Denne omstillingen ville uansett kommet som følge av fylkeskommunenes nye ansvar for læremiddelsituasjonen. Fylkeskommunene er avhengig av at det finnes tilbud som kan tilfredsstille ansvarskravene som stilles til dem. For å få opp et tilbud som tilfredsstiller fylkeskommunenes behov, er det mye å hente på samarbeid og koordinering. Gjennom NDLA har fylkeskommunene etablert en samarbeidsarena for m.a. innkjøp av digitale læremidler. Ved å samarbeide om felles fylkeskommunale utfordringer knyttet til innkjøp av digitale læremidler oppnår man betingelser som det kan være vankelig å nå alene. NDLA har gjennomført vellykkete anbudskonkurranser i 2007 og Slik er det skapt et grunnlag for et bredt samarbeid med ulike aktører. NDLA har til nå inngått kontrakter med etablerte leverandører som Gyldendal, NRK og NKI, samt stimulert til oppstart av nye bedrifter. 5. Mangfold og medvirkning Mangfold og medvirking er et viktig redaksjonelt kriterium ved innkjøp og tilrettelegging av læringsressurser i NDLA. Elevers og læreres mulighet til å velge mellom ulike pedagogiske / metodiske tilnærminger blir støttet av at man kjøper inn og utvikler ulike læringsressurser som skal dekke samme kompetansemål. Mangfoldet sikres også ved at det legges til rette for medvirkning fra lærere generelt ved at de slipper til med egne læremiddelbidrag som vil komplettere innkjøpt innhold. Slik medvirkning kan enten skje direkte gjennom deltagelse i en fagredaksjon, eller på NDLAs åpne tjenester til dette formålet. Disse åpne tjenestene utprøves våren 2009 og lanses for alle lærere med muligheter for Feide-pålogging høsten For å sikre deltakelse fra alle som ønsker det, vil andre påloggingsmuligheter bli vurdert dersom Feide-tilknytning ikke er mulig. Fagarenaen skal være dynamisk ved at fagredaksjonene vil være tilgjengelige for brukerne. Nettstedet vil stadig oppdateres, utfylles og korrigeres ved hjelp av brukerne. I tillegg til at dette initierer en delingskultur i skolen (gir reell mulighet for å dele egenprodusert lærestoff), gir det også en oppdatering og aktualisering av lærestoffet. (Jf Wikipedia-prinsippet). 6

7 Sammenlignet med bøker som det tar tid å få oppdatert, er en digital læringsarena langt å foretrekke for skoleeier, elever og lærere. På lengre sikt vil NDLA få frem tjenester der elever får mulighet til å bidra og dele med andre elever fra hele landet. Det vil imidlertid være av avgjørende betydning at elevene får nødvendig kompetanse om rettighets- og personvernproblematikk før det gis slik tilgang. Arbeid med slik rettighetsavklaring er satt i gang. 6. Bruk av læringsressursene høst 2008 Statistikken viser at det i snitt var ca tretti tusen unike besøkende pr. måned på fagsidene til NDLA høsten Bruken har øket jevnt siden skolestart og i februar 2009 var det unike besøkende på fagsidene til NDLA. Dette må sies å være gode tall, tatt i betraktning at elever fremdeles betaler for egne læremidler i inneværende år (Vg1). Hver enkelt fylkeskommune har et selvstendig ansvar for at læringsressursene på fag.utdanning.no tas i bruk. NDLA har etablert et kontaktnett av fylkeskontakter, og hver av disse har etablert eller er i ferd med å etablere et korps av dyktige medarbeidere i egen organisasjon som skal bistå arbeidsgiver i opplæring av lærerne. I tillegg til dette tilbyr NDLA hjelp til opplæring i den grad fylkeskommunene trenger det. 7. Organisering Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) har satt ned eget styre som NDLA rapporterer til. Styret har i dag fem medlemmer som alle sitter i FFU. Styret rapporterer til Kunnskapsdepartementet for de midlene som er gitt i statlig tilskudd. NDLA har en prosjektledelse som står for det daglige overordnede arbeidet i prosjektet. NDLA prosjektledelse består av prosjektleder, utviklingsleder, fagleder (yrkesfag), prosjektkoordinator og webredaktør. NDLAs prosjektleder rapporterer til NDLAs styre. NDLA har ikke status som juridisk person. Hordaland fylkeskommune har på vegne av alle deltagende fylkeskommuner, på oppfordring, tatt på seg juridisk ansvar mht. redaktøransvar og kontraktsinngåelser. Deltakerne i NDLA har beholdt sitt eksisterende arbeidsforhold i den aktuelle fylkeskommune. Det er i dag ingen som er ansatt i NDLA. For å håndtere en utvidelse med flere fag, samt skifte av finansieringsmodell, er det nødvendig å endre på organiseringen av NDLA. Videre må det nevnes at flere fylkeskommuner har vedtak om at de gir sin tilslutning til innhold i og organisering av prosjektet NDLA frem til Alternative måter å organisere NDLA videre på er utredet. Forholdet til lov om offentlige anskaffelser er vurdert til å være et av de mest sentrale hensyn som må utredes ved valg av organisering av virksomheten. Til grunn for vurderingene ligger at NDLA skal levere tjenester til fylkeskommunene som går ut over den rene innkjøpsorganiseringen. Prosjektet omfatter andre tjenester, som også sannsynligvis blir utvidet, slik at det må tas høyde for at NDLA vil ha en viss egen virksomhet ut over det å organisere et innkjøpsarbeid. Det er derfor ønskelig at disse ytelsene kan gis av NDLA uten at den enkelte deltakende fylkeskommune må gjennomføre anbudskonkurranse. Et viktig poeng i denne sammenhengen vil være at risikoen for at man kommer til at NDLA må konkurrere om å levere tjenester til fylkeskommunene, øker jo mer frittstående man velger å organisere NDLA. For å redusere risikoen for at man må undergi tjenestekjøp konkurranse med den delen som man ønsker at NDLA selv driver med, anbefales det at NDLA ikke fristilles mer enn det som er hensiktsmessig ut fra andre hensyn. 7

8 Det er gjort rede for ulike organisasjonsformer, og utredningen har vært på høring i fylkeskommunene. Viktige hensyn som har vært drøftet ved anbefaling av selskapsform for NDLA, har vært: Eget rettssubjekt eller ikke Økonomisk ansvar for eierne Forhold til lov om offentlige anskaffelser spørsmål om egenregi Vurderinger som må avveies er behovet og ønsket om å kunne levere fylkeskommunene tjenester i egen regi. Dette må avveies mot behovet for økonomisk fristilling og hvor det økonomiske ansvaret skal ligge, behovet for kontroll og styring av virksomheten, forholdet til ansatte. Følgende organisasjonsmodeller er vurdert: a) Interkommunalt samarbeid IS - 27 En organisering etter kommunelovens 27 vil være den minst dramatiske endringen i forhold til dagens organisering av NDLA. NDLA bringes inn i en mer formell form og dermed avhjelpes mulige svakheter ved dagens organisering hvor det kan oppstå uklare og uhensiktsmessige ansvarsforhold 27 organisering ivaretar behovet og ønsket om levering av fylkeskommunale tjenester i egen regi Organiseringen ivaretar behovet og ønsket om å kunne levere fylkeskommunene tjenester i egen regi. Fylkeskommunene har økonomisk ansvar og økonomisk kontroll Interkommunalt samarbeid gir mulighet for å etablere NDLA som eget rettssubjekt om det skulle bli ønskelig Man unngår å måtte konkurrere innbyrdes om tjenester som ikke direkte har med læremiddelproduksjon å gjøre. b) Aksjeselskap og Forening Aksjeselskap og Forening har en utelukket som mulige selskapsformer, fordi disse medfører en organisering helt fristilt fra den fylkeskommunale økonomien, og anbefales bare i tilfeller der virksomheten innebærer en kommersiell risiko, noe en ikke kan se vil være tilfelle her. c) Interkommunalt selskap IKS IKS er det mest aktuelle alternativet til et IS ( 27), og den viktigste forskjellen på disse organisasjonsformene er at et IKS innebærer en organisering som et eget rettssubjekt. Andre forhold ved et IKS vil være: NDLA kan inngå avtaler som selvstendig part, og vil være selvstendig part i forvaltningssaker og rettssaker Lov om offentlige anskaffelser kan medføre at tjenestene som skal ytes fylkeskommunene må på anbud fylkeskommunene i mellom, jfr reglene om egenregi. Sannsynligheten for det vil nok være liten, fordi kravet for å unngå anbudsrunde er at hovedandelen av ytelsene skal leveres eier, og hovedandel har vært definert som minst 80% av ytelsens. NDLA vil være arbeidsgiver, noe som vil medføre en administrasjon som håndterer arbeidsgiveroppgaver NDLA kan eie ting og eiendommer I en samlet og helhetlig vurdering om å tilrå IS er følgende forhold gitt avgjørende betydning: Et 27-samarbeid ligger nært opp til dagens ordning, og overgangen til en mer formell form blir enkel å gjennomføre. Vedtekter vil ivareta formelle forhold. Man unngår at NDLA må opptre med selvstendig økonomisk ansvar. 8

9 NDLA slipper å inneha rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Det vil kreve en større organisasjon, lønnsforhandlinger med ansatte, og vil kunne føre til et mer utforpliktende forhold fra den enkelte fylkeskommune for engasjementet i NDLA. NDLA slipper rettslig ansvar, som erstatningsansvar, og unngår å være en selvstendig part i forvaltningssaker og rettssaker. En 27 organisering gir minst risiko for å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. Risikoen for å falle utenfor reglene om egenregi (og måtte legge ut tjenester i konkurranse), er økende jo mer fristilt NDLA blir organisatorisk. Anbefalingen går på å ikke fristille NDLA mer en det som er hensiktsmessig av disse grunner, og det foreslås følgelig å organisere opp NDLA i samsvar med kommunelovens 27. Tilslutning fra fylkeskommunene til en organisering etter kommunelovens 27, er svært stor, og anbefales og av KS. Organisering etter 27 er eneste selskapsform som gir mulighet for å velge om en vil organisere seg som eget rettssubjekt eller ikke. Om det skulle bli ønskelig, nedfelles det i vedtektene. Ut fra en helhetlig vurdering av de ulike organisasjonsformer, anbefales en organisering der en ikke opptrer som eget rettssubjekt. Det betyr at en fylkeskommune må opptre som juridisk person på vegne av NDLA, slik det og har vært i prosjektperioden. 9

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. Saksbehandler: Anne Kristin Huse Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Dolorae natis voloratio. Ne debit et parunt fuga. Ihitaectae ipsandeles verum atias eum eicitin ctecabo. Ut officiunt, isimus.

Dolorae natis voloratio. Ne debit et parunt fuga. Ihitaectae ipsandeles verum atias eum eicitin ctecabo. Ut officiunt, isimus. Norwegian Digital Learning Arena Dolorae natis voloratio Ne debit et parunt fuga. Ihitaectae ipsandeles verum atias eum eicitin ctecabo. Ut officiunt, isimus. ndla.no Norwegian digital learning arena ndla.no

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304785-2/OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS)

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Ressursskole for samisk

Ressursskole for samisk SAMISK SPRÅK Ressursskole for samisk Videregående sørsamiske ressursskoler BAKGRUNN Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet har pekt på Grong og Røros videregående skoler som sørsamiske ressursskoler.

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

elevorganisasjonens utredninger 01:2008 Skolebøker i tide Levering av skolebøker høsten 2008

elevorganisasjonens utredninger 01:2008 Skolebøker i tide Levering av skolebøker høsten 2008 elevorganisasjonens utredninger 01:2008 Skolebøker i tide Levering av skolebøker høsten 2008 01:2008 Skolebøker i tide - Levering av skolebøker høsten 2008 September 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS og Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS 4675627/4 1 INNHOLD Side 1 BAKGRUNN FOR AVTALEN... 43 2 VEDTEKTER... 43 3 FINANSIERING

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vedlegg: saksframlegg høring læremiddel.doc; vedak ophe.doc

Vedlegg: saksframlegg høring læremiddel.doc; vedak ophe.doc Fra: Birthe Haugen [Birthe.Haugen@post.hfk.no] Sendt: 17. januar 2007 16:08 Til: Postmottak KD Kopi: Svein-Erik Fjeld; Inger Øvsthus-Tønder Emne: Høring - endringer i opplæringsloven og friskoleloven -gratis

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Vedlegg: Høringssvar - endringer i opplæringsloven - læremidler.doc

Vedlegg: Høringssvar - endringer i opplæringsloven - læremidler.doc file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Opplandfk1.htm Fra: Postmottak KD Sendt: 17. januar 2007 14:50 Til: Valland Olaug Emne: VS: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Høring. Forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring

Høring. Forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Vedlegg 1 Utvalgssak Utvalg Sak A nr. Møtedato Opplæring, kultur og helsekomiteen 99/2006 14.12.2006 Saksnr.: 2005/4258 Filnavn: johand-20061204-digitale læremidler Høring. Forslag om lovfesting av skoleeiers

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Bildet kan ikke vises.

Bildet kan ikke vises. Bildet kan ikke vises. Nasjonal digital læringsarena Norwegian Digital Learning Arena - Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open Education Awards of Exellence. Dette er en fin

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 4 Vår dato Vår referanse 30.01.2012 2008/454-254 Utdanningsavdelingen 064 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Kartlegging bruk av NDLA i Buskerud fylkeskommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Ringerike videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Drammen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Nye vedtekter for Norsk digital læringsarena NDLA

Nye vedtekter for Norsk digital læringsarena NDLA Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3298-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Nye vedtekter for Norsk digital

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign : Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign 22.mars.2013 1. INNLEDNING NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel

Forespørsel under nasjonal terskel Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Konsulenttjenester - systemutvikling og implementering i H5P Tilbudsfrist: 21.12.2015 kl. 12:00 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1.1 Om oppdragsgiver

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer