NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) SAMANDRAG Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er eit felles fylkeskommunalt prosjekt for innkjøp og utvikling av digitale læremiddel i vidaregåande opplæring. Fylkestinget vedtok hausten 2007 (sak 58/07) å slutte seg til innhaldet og organiseringa av prosjektet NDLA, samt at Hordaland fylkeskommune står som juridisk ansvarleg for NDLA på vegner av dei andre fylkeskommunane som er tilslutta prosjektet. Denne saka gjeld ny organisering av NDLA der innstilling til vedtak, som vert lagt fram for alle fylkeskommunane i prosjektet, er å etablere eit interfylkeskommunalt samarbeid etter Kommunelova 27. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar at det mellom følgjande fylkeskommunar, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, vert etablert eit interfylkeskommunalt samarbeidsorgan, NDLA, med eige styre i medhald av kommuneloven 27. Føremålet for samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for kjøpe inn, utvikle, distribuere og leggje til rette for digitale læremiddel for alle fag i vidaregåande opplæring. Resultatet skal vere frie digitale læremiddel som legg til rette for aktivt læringsarbeid og deling. 2. Fylkestinget vedtar det framlagte forslag til vedtekter for samarbeidet NDLA. 3. Oppnemning av medlemmar / varamedlemmar i høve til vedtektene 7 vert delegert til fylkesrådmannen. 4. NDLA som 27-samarbeid trer i kraft frå 1. juli Paul M Nilsen Vedlegg 1: Vedtekter for samarbeidet, Vedlegg 2: Notat om selskapsform frå advokatfirma DLA Piper Svein-Erik Fjeld

2 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er eit felles fylkeskommunalt prosjekt for innkjøp og utvikling av digitale læremiddel i vidaregåande opplæring. Fylkestinget vedtok hausten 2007 (sak 58/07) å slutte seg til innhaldet og organiseringa av prosjektet NDLA, samt at Hordaland fylkeskommune står som juridisk ansvarleg for NDLA på vegner av dei andre fylkeskommunane som er tilslutta prosjektet (gjeld alle fylkeskommunar med unnatak av Oslo). Denne saka gjeld ny organisering av NDLA der innstilling til vedtak, som vert lagt fram for alle fylkeskommunane i prosjektet, er å etablere eit interfylkeskommunalt samarbeid etter Kommunelova 27. I tillegg vert det gitt ei vurdering kring økonomiske høve og utvikling av NDLA som innkjøpar og produsent av læremiddel. Saka vert lagt fram i same form som for dei andre fylkeskommunane. 2. Problemstilling Ansvaret for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring er overført til fylkeskommunene. Det er en fylkeskommunal oppgave å sørge for at det finnes tilstrekkelig med læremidler i alle fag uten at dette skal gi kostnader for elevene (jfr. Opplæringsloven 3-1). Gratisprinsippet som ligger i regjeringens Soria Moria-erklæring, ga startskuddet for en treårig overgangsfase der fylkeskommunene fikk øremerkede midler til kjøp av læremidler. I 2007 gjaldt dette læremidler for Vg2, i 2008 gjaldt det Vg3, og i 2009 går rammen til Vg1. Etter dette vil fylkeskommunen stå fritt til å løse sitt generelle behov m.h.t. læremidler. Innføring av gratisprinsippet og overføring av ansvar for læremidler til fylkeskommunene har gjort det nødvendig å etablere nye ordninger som svar på utfordringer knyttet til kostnad, dekningsgrad og kvalitet. Denne fremstilling reflekterer hvordan Nasjonal digital læringsarena (NDLA) kan være et bærende fylkeskommunalt fellestiltak for innkjøp, distribusjon og produksjon av digitale læremidler i videregående opplæring. NDLA er uttrykk for en overordnet ide om hvordan fylkeskommunene best kan ivareta sitt ansvar for at alle elevene får gratis læremidler i alle fag. Ettersom NDLA representerer et nytt og potensielt kraftig virkemiddelapparat når det gjelder digitale læremidler, er det viktig med en bred vurderingen / orienteringen. Fylkeskommunene v/ndla er en ny aktør på læremiddelfeltet i Norge og er derfor blitt vurdert med både negative og positive fortegn i offentligheten. I saken vurderes følgende forhold: NDLA s funksjon som læremiddelkjøper og -produsent i et nasjonalt perspektiv. NDLA som en felles fylkeskommunal organisasjon, og den videre utviklingen av den. Disponeringen av økonomiske midler m.h.t. å utvikle, kjøpe inn og distribuere læremidler. 2

3 3. Saksopplysninger 3.1 Om NDLA Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt fellestiltak som alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo så langt, har stilt seg bak. Prosjektet er et svar på utfordringen som Kunnskapsdepartementet (KD) ga fylkeskommunene i egen utlysning i 2006 på 50 millioner kroner til satsing på digitale læremidler (DLM) (jfr. revidert statsbudsjett 2006). NDLA skal, gjennom utvikling og kjøp av innhold, bidra til å nå KD sine målsetninger slik de fremkom i utlysingsteksten: Kunnskapsdepartementet har følgende mål for satsingen: Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler NDLA har fått tre tilsagn på til sammen 26 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Videre har Nord-Trøndelag fylkeskommune fått selvstendig tilsagn på 4,7 millioner kroner av de samme midlene. Nord-Trøndelag fylkeskommune har meldt sitt initiativ inn som eget delprosjekt innenfor NDLA. NDLA har så langt fungert som et fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid og vært skoleeiers operatør for å anskaffe og utvikle digitale læremidler med uttalt mål å dekke alle fag i videregående opplæring. Innholdet som publiseres på fag.utdanning.no, er dels egenprodusert av fylkeskommunale fagmiljøer, dels tilpasset eksisterende fritt tilgjengelig innhold og dels innkjøpt materiale etter gjennomført åpen innkjøpskonkurranse. Innkjøpsmiljøet i fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV Innkjøp) har gitt NDLA nødvendig bistand i forbindelse med disse anskaffelsene. Tre fag er i dag dekket med digitale læringsressurser i NDLA. Fagene er norsk, naturfag og helse- og sosialfag, alle på Vg1. Innholdet ligger i dag fritt tilgjengelig for alle på Lærere og elever som har disse fagene i 2008/2009 har kunnet velge å ta i bruk dette innholdet som sitt læremiddel for å dekke fagenes kompetansemål. Flertallet av lærerne har til nå bare i begrenset grad tatt nettet i bruk i sin opplæring. En vesentlig årsak til dette er at det er tidkrevende å finne fram til aktuelt stoff på nettet og samtidig tilrettelegge stoffet for opplæring. NDLA tilbyr en digital læringsarena der elever og lærere på en og samme adresse finner et mangfold av innhold som dekker læreplanmålene mange ganger. Tilgang til en kvalitetssikret og skreddersydd læringsarena vil lette arbeidet både for elever og lærere, minske tiden som benyttes til ikke-faglig aktivitet på nettet og trolig øke kvaliteten i opplæringen. Innholdet tilrettelegges for bruk av egne fagredaksjoner i NDLA som består av frikjøpte lærere. Lærerne i fagredaksjonene er kompetente læremiddelforfattere og har lang erfaring i å bruke digitale læringsressurser. Medlemmene er ansatt i en fylkeskommune, og hver fagredaksjonen er regionalt tilknyttet en fylkeskommune. Ved en utvidelse med flere fag er det ønskelig at alle fylkeskommuner på sikt får mulighet til å engasjere egne fagmiljø i slike fagredaksjoner. Fagredaksjonene har et selvstendig operativt ansvar for fagnettstedet, og de rapporterer til ledelsen i NDLA. 3

4 3.2 Økonomiske forhold Det er vesentlig for fylkeskommunene å etablere et system som gir høy kvalitet på læremidler til videregående opplæring, som i sin distribusjonsform er framtidsrettet og lett tilgjengelig og samtidig holdes innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid stilles til rådighet. En tradisjonell tilnærming vil være innkjøp av bøker kombinert med forlagsproduserte nettsteder tilpasset bøkene. Kostnad til innkjøp av lærebøker / nettsteder er høy og for å få valuta for pengene vil skolene måtte gjenbruke bøkene over flere år gjennom en utlånsordning. Det produseres ikke læremidler for en rekke fag med få elver i videregående opplæring. I forhold til disse fagene må skoleeierne i framtida besørge produksjon på egenhånd, fra egne lærere, eller etterspørre slik produksjon fra læremiddelprodusenter. Kostnader ved innkjøp og utlån av bøker er høy. Det er også kostbart å utvikle digitale læremidler, men bruken over tid vil gi store innsparinger for fylkeskommunene / skolene, sammenlignet med kostnadene for bøker som trenger utskiftning i snitt hvert tredle eller fjerde år. Opprettelse av fagredaksjoner i NDLA åpner for en stipulert besparelse på i overkant av 60 millioner kroner pr år for fellesfagene når de digitale læremidlene er i en ordinær driftsfase (år tre fire av satsingen). For fellesfagene stipuleres de årlige kostnadene til innkjøp av tradisjonelle læremidler til ca. 75 millioner kroner, beregnet ut fra en gjennomsnittlig kostnad per år / fag / elev på 150 kr. Gjennom NDLA stipuleres de årlige kostnadene til 12,6 millioner kroner til de samme fagene. Kostnader til læremidler i faget norsk kan illustrere utgiftene ved en tradisjonell modell vs NDLA 1) Antall elever som har norsk = elever 1 Kostnad per år pr elev ved innkjøp av læremidler i norsk = 150 kr 2 Kostnad per år for faget norsk vil da være * 150 = 18,3 millioner kroner. Den treårige kostnaden vil her være på om lag 55 millioner kroner. 2) Kostnadene ved å etablere og drifte et fullverdig fagnettsted i norskfaget gjennom NDLA i den første treårsperioden vil være på om lag 16,5 millioner kroner (7 + 5,5 + 4 millioner kroner), eller i gjennomsnitt 5,5 millioner per år. Dette viser at i løpet av den treårige oppstartsfasen vil NDLA-modllen for dette faget alene gi en innsparing på ca. 28,5 millioner kroner. I driftsfasen (fra og med år 4) vil kostnaden per år for nettstedet reduseres til ca. 2,8 millioner kroner. For en tradisjonell modell vil den gjennomsnittlige prisen per elev være den sammen og samlet kostnad fortsatt være 18,3 mill. I år 4 skal 3 år gamle lærebøker fornyes. I driftsfasen, fra og med år 4, vil det med andre ord være en forventet besparelse på 18,3 2,8 = 15,5 millioner kroner per år for norskfaget. Eksempelet viser at et bredt interfylkeskommunalt samarbeid bidrar til store muligheter for ressursallokering. Over en treårsperiode er det anslått at fylkeskommunene kan frigjøre inntil 200 millioner kroner gjennom besparelser bare i de største fagene. 1 Dette er stipulert totalantall av elever som har norsk i Vg1, Vg2 og Vg3 til sammen med utgangspunkt i grunnlagstall fra Hordaland som utgjør om lag 10 % av elevmassen. 2 Dette er en stipulert årlig kostnad. 4

5 Disse besparelsene kan være avgjørende for fylkeskommunenes evne til å framskaffe læremidler i fag hvor det ikke blir produsert tradisjonelle læremidler og hvor en følgelig ikke på samme måte kan omtale digitale læremidler som en innsparing. Derimot kan fylkeskommunene gjennom NDLA oppfylle den lovpålagte oppgaven om å skaffe læremidler til alle elever i alle fag i videregående opplæring. Innsparingene som er stipulert vil derfor i realiteten være noe mindre enn det er vist til overfor. Det vil ta flere år å utvikle læremidler i alle fag. Tempoet vil være avhengig av fylkeskommunnenes årlige tildelinger. Det vil ta noen år før alle lærere er tilstrekkelig digitalt kompetente til fullt ut å ta i bruk den digitale læringsarenaen og det vil være elever som vil ha god nytte av å bruke bok i tillegg til nettet. Alle skoler vil derfor måtte supplere nettbaserte læringsressurser med bøker, men mengden nyinnkjøp vil reduseres og en vil etter hvert vil klare seg med klassesett i stedet for at hver elev skal ha sin bok. Noen klassesett vil det nok alltid være behov for. 3.3 Finansiering og utvidelse Kunnskapsdepartementet (KD) stod fram til høsten 2008 for finansieringen av læremiddelutviklingen på NDLA. All læremiddelutvikling knyttet til NDLA fra må finansiers av skoleeier. KD har og finansiert utvikling og drift av de tekniske løsningene, tilgangen til fagarenaen på nettet. Dette ansvaret overlates til fylkeskommunene fra (jfr. overføring av ansvar for læremidler til fylkeskommunene). NDLA har som langsiktig oppgave å legge til rette for bruk av digitale læremidler i alle fag i den videregående opplæringen. En slik utvidelse vil skje over tid og i det tempo som skoleeierne i felleskap enes om. NDLA sendte i mars 2008, etter avgjørelse i FFU, brev til alle fylkeskommuner der man inviterte til å bidra med 10% av statlig tildelte midler til gratis læremidler i 2008 øremerket læremiddelutvikling på NDLA. Alle fylkeskommuner overførte etterspurt beløp. FFU har likeledes blitt enige om overføring av tilsvarende bidrag for Dersom fylkeskommunene ønsker større fart i utviklingen av digitale læremidler, vil behovet være større enn 10% av læremiddelpengene i årene som kommer. Årlige tildelinger på 10% vil opprettholde dagens aktivitet og gi en forsiktig utvidelse over tid. Det betyr at en først i 2013 vil kinne etablere en fagredaksjon i historie, og en ny miniredaksjon for yrkesfag vil først kunne opprettes i Øker en tildelingene til 20 % av læremiddeltildelingene, vil en øke takten og sikre raskere tilgang i flere fag. Det vil da være mulig å opprette fire nye fagredaksjoner og to nye miniredaksjoner i 2010, og deretter en til to nye redaksjoner hvert år fram mot Dersom en ønsker å etablere nye redaksjon allerede i 2009, må budsjettet økes utover de 35 millioner kroner som fylkeskommunene har bevilget for Fag under utvikling i NDLA eller i samarbeid med NDLA. Flere fellesfag NDLA har etter oppdrag fra FFU satt i gang arbeid i fire nye fagredaksjoner og to miniredaksjoner høsten 2008 (fagredaksjoner i Engelsk, Kroppsøving, Samfunnsfag og Matematikk og miniredaksjoner i Restaurant- og matfag og Elektrofag). Våren 2009 er i tillegg arbeid igangsatt i to nye miniredaksjoner; Design og håndverk og Teknologi og industriell produksjon. Denne utvidelsen finansieres med de innbetalte fylkeskommunale midlene. 5

6 De nye fagene vil være klar til bruk i august 2009, mens fagene som ble igangsatt våren 2009, vil være klar til bruk våren I tillegg til dette er Norsk Vg2 under utvikling og vil være klar til bruk høsten Små fag Utdanningsdirektoratet utlyste i juni 2008 midler til utvikling av læremidler i små fag, fag der det er forholdsvis få elever, og som forlagene ikke vil prioritere å utvikle læremidler for (jf Fylkeskommunene Nord-Trøndelag og Rogaland, har i samarbeid med NRK og NDLA, søkt om og fått tildelt midler til å utvikle programfagene Kommunikasjon og kultur 1 3 i studiespesialiserende utdanningsprogram. Nordland fylkeskommune har sammen med NAROM og NDLA søkt om og fått tildelt midler til å utvikle programfaget romteknologi i utdanningsprogram Elektrofag. Dette er et programfag der det er grunn til å anta at forlagene ikke vil utvikle læremidler. 4. Innkjøpssamarbeid Læreboksituasjonen kjennetegnes av at et fåtall tilbydere produserer læremiddel i et begrenset antall fag. De store fellesfagene er godt dekket, mens det i mange fag ikke er læremiddelalternativ å velge mellom, eller at forlagsproduserte læremidler mangler helt. Forleggerbransjen har vært vant til å selge inn sine produkter direkte mot lærerne, mens elevene / elevenes foresatte til nå har betalt regningen. Kravene til omstilling vil i de nærmeste årene kunne oppleves som store for lærebokbransjen. Denne omstillingen ville uansett kommet som følge av fylkeskommunenes nye ansvar for læremiddelsituasjonen. Fylkeskommunene er avhengig av at det finnes tilbud som kan tilfredsstille ansvarskravene som stilles til dem. For å få opp et tilbud som tilfredsstiller fylkeskommunenes behov, er det mye å hente på samarbeid og koordinering. Gjennom NDLA har fylkeskommunene etablert en samarbeidsarena for m.a. innkjøp av digitale læremidler. Ved å samarbeide om felles fylkeskommunale utfordringer knyttet til innkjøp av digitale læremidler oppnår man betingelser som det kan være vankelig å nå alene. NDLA har gjennomført vellykkete anbudskonkurranser i 2007 og Slik er det skapt et grunnlag for et bredt samarbeid med ulike aktører. NDLA har til nå inngått kontrakter med etablerte leverandører som Gyldendal, NRK og NKI, samt stimulert til oppstart av nye bedrifter. 5. Mangfold og medvirkning Mangfold og medvirking er et viktig redaksjonelt kriterium ved innkjøp og tilrettelegging av læringsressurser i NDLA. Elevers og læreres mulighet til å velge mellom ulike pedagogiske / metodiske tilnærminger blir støttet av at man kjøper inn og utvikler ulike læringsressurser som skal dekke samme kompetansemål. Mangfoldet sikres også ved at det legges til rette for medvirkning fra lærere generelt ved at de slipper til med egne læremiddelbidrag som vil komplettere innkjøpt innhold. Slik medvirkning kan enten skje direkte gjennom deltagelse i en fagredaksjon, eller på NDLAs åpne tjenester til dette formålet. Disse åpne tjenestene utprøves våren 2009 og lanses for alle lærere med muligheter for Feide-pålogging høsten For å sikre deltakelse fra alle som ønsker det, vil andre påloggingsmuligheter bli vurdert dersom Feide-tilknytning ikke er mulig. Fagarenaen skal være dynamisk ved at fagredaksjonene vil være tilgjengelige for brukerne. Nettstedet vil stadig oppdateres, utfylles og korrigeres ved hjelp av brukerne. I tillegg til at dette initierer en delingskultur i skolen (gir reell mulighet for å dele egenprodusert lærestoff), gir det også en oppdatering og aktualisering av lærestoffet. (Jf Wikipedia-prinsippet). 6

7 Sammenlignet med bøker som det tar tid å få oppdatert, er en digital læringsarena langt å foretrekke for skoleeier, elever og lærere. På lengre sikt vil NDLA få frem tjenester der elever får mulighet til å bidra og dele med andre elever fra hele landet. Det vil imidlertid være av avgjørende betydning at elevene får nødvendig kompetanse om rettighets- og personvernproblematikk før det gis slik tilgang. Arbeid med slik rettighetsavklaring er satt i gang. 6. Bruk av læringsressursene høst 2008 Statistikken viser at det i snitt var ca tretti tusen unike besøkende pr. måned på fagsidene til NDLA høsten Bruken har øket jevnt siden skolestart og i februar 2009 var det unike besøkende på fagsidene til NDLA. Dette må sies å være gode tall, tatt i betraktning at elever fremdeles betaler for egne læremidler i inneværende år (Vg1). Hver enkelt fylkeskommune har et selvstendig ansvar for at læringsressursene på fag.utdanning.no tas i bruk. NDLA har etablert et kontaktnett av fylkeskontakter, og hver av disse har etablert eller er i ferd med å etablere et korps av dyktige medarbeidere i egen organisasjon som skal bistå arbeidsgiver i opplæring av lærerne. I tillegg til dette tilbyr NDLA hjelp til opplæring i den grad fylkeskommunene trenger det. 7. Organisering Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) har satt ned eget styre som NDLA rapporterer til. Styret har i dag fem medlemmer som alle sitter i FFU. Styret rapporterer til Kunnskapsdepartementet for de midlene som er gitt i statlig tilskudd. NDLA har en prosjektledelse som står for det daglige overordnede arbeidet i prosjektet. NDLA prosjektledelse består av prosjektleder, utviklingsleder, fagleder (yrkesfag), prosjektkoordinator og webredaktør. NDLAs prosjektleder rapporterer til NDLAs styre. NDLA har ikke status som juridisk person. Hordaland fylkeskommune har på vegne av alle deltagende fylkeskommuner, på oppfordring, tatt på seg juridisk ansvar mht. redaktøransvar og kontraktsinngåelser. Deltakerne i NDLA har beholdt sitt eksisterende arbeidsforhold i den aktuelle fylkeskommune. Det er i dag ingen som er ansatt i NDLA. For å håndtere en utvidelse med flere fag, samt skifte av finansieringsmodell, er det nødvendig å endre på organiseringen av NDLA. Videre må det nevnes at flere fylkeskommuner har vedtak om at de gir sin tilslutning til innhold i og organisering av prosjektet NDLA frem til Alternative måter å organisere NDLA videre på er utredet. Forholdet til lov om offentlige anskaffelser er vurdert til å være et av de mest sentrale hensyn som må utredes ved valg av organisering av virksomheten. Til grunn for vurderingene ligger at NDLA skal levere tjenester til fylkeskommunene som går ut over den rene innkjøpsorganiseringen. Prosjektet omfatter andre tjenester, som også sannsynligvis blir utvidet, slik at det må tas høyde for at NDLA vil ha en viss egen virksomhet ut over det å organisere et innkjøpsarbeid. Det er derfor ønskelig at disse ytelsene kan gis av NDLA uten at den enkelte deltakende fylkeskommune må gjennomføre anbudskonkurranse. Et viktig poeng i denne sammenhengen vil være at risikoen for at man kommer til at NDLA må konkurrere om å levere tjenester til fylkeskommunene, øker jo mer frittstående man velger å organisere NDLA. For å redusere risikoen for at man må undergi tjenestekjøp konkurranse med den delen som man ønsker at NDLA selv driver med, anbefales det at NDLA ikke fristilles mer enn det som er hensiktsmessig ut fra andre hensyn. 7

8 Det er gjort rede for ulike organisasjonsformer, og utredningen har vært på høring i fylkeskommunene. Viktige hensyn som har vært drøftet ved anbefaling av selskapsform for NDLA, har vært: Eget rettssubjekt eller ikke Økonomisk ansvar for eierne Forhold til lov om offentlige anskaffelser spørsmål om egenregi Vurderinger som må avveies er behovet og ønsket om å kunne levere fylkeskommunene tjenester i egen regi. Dette må avveies mot behovet for økonomisk fristilling og hvor det økonomiske ansvaret skal ligge, behovet for kontroll og styring av virksomheten, forholdet til ansatte. Følgende organisasjonsmodeller er vurdert: a) Interkommunalt samarbeid IS - 27 En organisering etter kommunelovens 27 vil være den minst dramatiske endringen i forhold til dagens organisering av NDLA. NDLA bringes inn i en mer formell form og dermed avhjelpes mulige svakheter ved dagens organisering hvor det kan oppstå uklare og uhensiktsmessige ansvarsforhold 27 organisering ivaretar behovet og ønsket om levering av fylkeskommunale tjenester i egen regi Organiseringen ivaretar behovet og ønsket om å kunne levere fylkeskommunene tjenester i egen regi. Fylkeskommunene har økonomisk ansvar og økonomisk kontroll Interkommunalt samarbeid gir mulighet for å etablere NDLA som eget rettssubjekt om det skulle bli ønskelig Man unngår å måtte konkurrere innbyrdes om tjenester som ikke direkte har med læremiddelproduksjon å gjøre. b) Aksjeselskap og Forening Aksjeselskap og Forening har en utelukket som mulige selskapsformer, fordi disse medfører en organisering helt fristilt fra den fylkeskommunale økonomien, og anbefales bare i tilfeller der virksomheten innebærer en kommersiell risiko, noe en ikke kan se vil være tilfelle her. c) Interkommunalt selskap IKS IKS er det mest aktuelle alternativet til et IS ( 27), og den viktigste forskjellen på disse organisasjonsformene er at et IKS innebærer en organisering som et eget rettssubjekt. Andre forhold ved et IKS vil være: NDLA kan inngå avtaler som selvstendig part, og vil være selvstendig part i forvaltningssaker og rettssaker Lov om offentlige anskaffelser kan medføre at tjenestene som skal ytes fylkeskommunene må på anbud fylkeskommunene i mellom, jfr reglene om egenregi. Sannsynligheten for det vil nok være liten, fordi kravet for å unngå anbudsrunde er at hovedandelen av ytelsene skal leveres eier, og hovedandel har vært definert som minst 80% av ytelsens. NDLA vil være arbeidsgiver, noe som vil medføre en administrasjon som håndterer arbeidsgiveroppgaver NDLA kan eie ting og eiendommer I en samlet og helhetlig vurdering om å tilrå IS er følgende forhold gitt avgjørende betydning: Et 27-samarbeid ligger nært opp til dagens ordning, og overgangen til en mer formell form blir enkel å gjennomføre. Vedtekter vil ivareta formelle forhold. Man unngår at NDLA må opptre med selvstendig økonomisk ansvar. 8

9 NDLA slipper å inneha rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Det vil kreve en større organisasjon, lønnsforhandlinger med ansatte, og vil kunne føre til et mer utforpliktende forhold fra den enkelte fylkeskommune for engasjementet i NDLA. NDLA slipper rettslig ansvar, som erstatningsansvar, og unngår å være en selvstendig part i forvaltningssaker og rettssaker. En 27 organisering gir minst risiko for å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. Risikoen for å falle utenfor reglene om egenregi (og måtte legge ut tjenester i konkurranse), er økende jo mer fristilt NDLA blir organisatorisk. Anbefalingen går på å ikke fristille NDLA mer en det som er hensiktsmessig av disse grunner, og det foreslås følgelig å organisere opp NDLA i samsvar med kommunelovens 27. Tilslutning fra fylkeskommunene til en organisering etter kommunelovens 27, er svært stor, og anbefales og av KS. Organisering etter 27 er eneste selskapsform som gir mulighet for å velge om en vil organisere seg som eget rettssubjekt eller ikke. Om det skulle bli ønskelig, nedfelles det i vedtektene. Ut fra en helhetlig vurdering av de ulike organisasjonsformer, anbefales en organisering der en ikke opptrer som eget rettssubjekt. Det betyr at en fylkeskommune må opptre som juridisk person på vegne av NDLA, slik det og har vært i prosjektperioden. 9

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304785-2/OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS)

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Ressursskole for samisk

Ressursskole for samisk SAMISK SPRÅK Ressursskole for samisk Videregående sørsamiske ressursskoler BAKGRUNN Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet har pekt på Grong og Røros videregående skoler som sørsamiske ressursskoler.

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS og Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS 4675627/4 1 INNHOLD Side 1 BAKGRUNN FOR AVTALEN... 43 2 VEDTEKTER... 43 3 FINANSIERING

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 4 Vår dato Vår referanse 30.01.2012 2008/454-254 Utdanningsavdelingen 064 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Kartlegging bruk av NDLA i Buskerud fylkeskommune

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign : Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign 22.mars.2013 1. INNLEDNING NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Arkivplan.no. En innføring

Arkivplan.no. En innføring Arkivplan.no En innføring Bakgrunn Arkivforskriften - 2-2. Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert.

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer