NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) SAMANDRAG Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er eit felles fylkeskommunalt prosjekt for innkjøp og utvikling av digitale læremiddel i vidaregåande opplæring. Fylkestinget vedtok hausten 2007 (sak 58/07) å slutte seg til innhaldet og organiseringa av prosjektet NDLA, samt at Hordaland fylkeskommune står som juridisk ansvarleg for NDLA på vegner av dei andre fylkeskommunane som er tilslutta prosjektet. Denne saka gjeld ny organisering av NDLA der innstilling til vedtak, som vert lagt fram for alle fylkeskommunane i prosjektet, er å etablere eit interfylkeskommunalt samarbeid etter Kommunelova 27. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar at det mellom følgjande fylkeskommunar, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, vert etablert eit interfylkeskommunalt samarbeidsorgan, NDLA, med eige styre i medhald av kommuneloven 27. Føremålet for samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for kjøpe inn, utvikle, distribuere og leggje til rette for digitale læremiddel for alle fag i vidaregåande opplæring. Resultatet skal vere frie digitale læremiddel som legg til rette for aktivt læringsarbeid og deling. 2. Fylkestinget vedtar det framlagte forslag til vedtekter for samarbeidet NDLA. 3. Oppnemning av medlemmar / varamedlemmar i høve til vedtektene 7 vert delegert til fylkesrådmannen. 4. NDLA som 27-samarbeid trer i kraft frå 1. juli Paul M Nilsen Vedlegg 1: Vedtekter for samarbeidet, Vedlegg 2: Notat om selskapsform frå advokatfirma DLA Piper Svein-Erik Fjeld

2 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er eit felles fylkeskommunalt prosjekt for innkjøp og utvikling av digitale læremiddel i vidaregåande opplæring. Fylkestinget vedtok hausten 2007 (sak 58/07) å slutte seg til innhaldet og organiseringa av prosjektet NDLA, samt at Hordaland fylkeskommune står som juridisk ansvarleg for NDLA på vegner av dei andre fylkeskommunane som er tilslutta prosjektet (gjeld alle fylkeskommunar med unnatak av Oslo). Denne saka gjeld ny organisering av NDLA der innstilling til vedtak, som vert lagt fram for alle fylkeskommunane i prosjektet, er å etablere eit interfylkeskommunalt samarbeid etter Kommunelova 27. I tillegg vert det gitt ei vurdering kring økonomiske høve og utvikling av NDLA som innkjøpar og produsent av læremiddel. Saka vert lagt fram i same form som for dei andre fylkeskommunane. 2. Problemstilling Ansvaret for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring er overført til fylkeskommunene. Det er en fylkeskommunal oppgave å sørge for at det finnes tilstrekkelig med læremidler i alle fag uten at dette skal gi kostnader for elevene (jfr. Opplæringsloven 3-1). Gratisprinsippet som ligger i regjeringens Soria Moria-erklæring, ga startskuddet for en treårig overgangsfase der fylkeskommunene fikk øremerkede midler til kjøp av læremidler. I 2007 gjaldt dette læremidler for Vg2, i 2008 gjaldt det Vg3, og i 2009 går rammen til Vg1. Etter dette vil fylkeskommunen stå fritt til å løse sitt generelle behov m.h.t. læremidler. Innføring av gratisprinsippet og overføring av ansvar for læremidler til fylkeskommunene har gjort det nødvendig å etablere nye ordninger som svar på utfordringer knyttet til kostnad, dekningsgrad og kvalitet. Denne fremstilling reflekterer hvordan Nasjonal digital læringsarena (NDLA) kan være et bærende fylkeskommunalt fellestiltak for innkjøp, distribusjon og produksjon av digitale læremidler i videregående opplæring. NDLA er uttrykk for en overordnet ide om hvordan fylkeskommunene best kan ivareta sitt ansvar for at alle elevene får gratis læremidler i alle fag. Ettersom NDLA representerer et nytt og potensielt kraftig virkemiddelapparat når det gjelder digitale læremidler, er det viktig med en bred vurderingen / orienteringen. Fylkeskommunene v/ndla er en ny aktør på læremiddelfeltet i Norge og er derfor blitt vurdert med både negative og positive fortegn i offentligheten. I saken vurderes følgende forhold: NDLA s funksjon som læremiddelkjøper og -produsent i et nasjonalt perspektiv. NDLA som en felles fylkeskommunal organisasjon, og den videre utviklingen av den. Disponeringen av økonomiske midler m.h.t. å utvikle, kjøpe inn og distribuere læremidler. 2

3 3. Saksopplysninger 3.1 Om NDLA Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt fellestiltak som alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo så langt, har stilt seg bak. Prosjektet er et svar på utfordringen som Kunnskapsdepartementet (KD) ga fylkeskommunene i egen utlysning i 2006 på 50 millioner kroner til satsing på digitale læremidler (DLM) (jfr. revidert statsbudsjett 2006). NDLA skal, gjennom utvikling og kjøp av innhold, bidra til å nå KD sine målsetninger slik de fremkom i utlysingsteksten: Kunnskapsdepartementet har følgende mål for satsingen: Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler NDLA har fått tre tilsagn på til sammen 26 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Videre har Nord-Trøndelag fylkeskommune fått selvstendig tilsagn på 4,7 millioner kroner av de samme midlene. Nord-Trøndelag fylkeskommune har meldt sitt initiativ inn som eget delprosjekt innenfor NDLA. NDLA har så langt fungert som et fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid og vært skoleeiers operatør for å anskaffe og utvikle digitale læremidler med uttalt mål å dekke alle fag i videregående opplæring. Innholdet som publiseres på fag.utdanning.no, er dels egenprodusert av fylkeskommunale fagmiljøer, dels tilpasset eksisterende fritt tilgjengelig innhold og dels innkjøpt materiale etter gjennomført åpen innkjøpskonkurranse. Innkjøpsmiljøet i fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV Innkjøp) har gitt NDLA nødvendig bistand i forbindelse med disse anskaffelsene. Tre fag er i dag dekket med digitale læringsressurser i NDLA. Fagene er norsk, naturfag og helse- og sosialfag, alle på Vg1. Innholdet ligger i dag fritt tilgjengelig for alle på Lærere og elever som har disse fagene i 2008/2009 har kunnet velge å ta i bruk dette innholdet som sitt læremiddel for å dekke fagenes kompetansemål. Flertallet av lærerne har til nå bare i begrenset grad tatt nettet i bruk i sin opplæring. En vesentlig årsak til dette er at det er tidkrevende å finne fram til aktuelt stoff på nettet og samtidig tilrettelegge stoffet for opplæring. NDLA tilbyr en digital læringsarena der elever og lærere på en og samme adresse finner et mangfold av innhold som dekker læreplanmålene mange ganger. Tilgang til en kvalitetssikret og skreddersydd læringsarena vil lette arbeidet både for elever og lærere, minske tiden som benyttes til ikke-faglig aktivitet på nettet og trolig øke kvaliteten i opplæringen. Innholdet tilrettelegges for bruk av egne fagredaksjoner i NDLA som består av frikjøpte lærere. Lærerne i fagredaksjonene er kompetente læremiddelforfattere og har lang erfaring i å bruke digitale læringsressurser. Medlemmene er ansatt i en fylkeskommune, og hver fagredaksjonen er regionalt tilknyttet en fylkeskommune. Ved en utvidelse med flere fag er det ønskelig at alle fylkeskommuner på sikt får mulighet til å engasjere egne fagmiljø i slike fagredaksjoner. Fagredaksjonene har et selvstendig operativt ansvar for fagnettstedet, og de rapporterer til ledelsen i NDLA. 3

4 3.2 Økonomiske forhold Det er vesentlig for fylkeskommunene å etablere et system som gir høy kvalitet på læremidler til videregående opplæring, som i sin distribusjonsform er framtidsrettet og lett tilgjengelig og samtidig holdes innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid stilles til rådighet. En tradisjonell tilnærming vil være innkjøp av bøker kombinert med forlagsproduserte nettsteder tilpasset bøkene. Kostnad til innkjøp av lærebøker / nettsteder er høy og for å få valuta for pengene vil skolene måtte gjenbruke bøkene over flere år gjennom en utlånsordning. Det produseres ikke læremidler for en rekke fag med få elver i videregående opplæring. I forhold til disse fagene må skoleeierne i framtida besørge produksjon på egenhånd, fra egne lærere, eller etterspørre slik produksjon fra læremiddelprodusenter. Kostnader ved innkjøp og utlån av bøker er høy. Det er også kostbart å utvikle digitale læremidler, men bruken over tid vil gi store innsparinger for fylkeskommunene / skolene, sammenlignet med kostnadene for bøker som trenger utskiftning i snitt hvert tredle eller fjerde år. Opprettelse av fagredaksjoner i NDLA åpner for en stipulert besparelse på i overkant av 60 millioner kroner pr år for fellesfagene når de digitale læremidlene er i en ordinær driftsfase (år tre fire av satsingen). For fellesfagene stipuleres de årlige kostnadene til innkjøp av tradisjonelle læremidler til ca. 75 millioner kroner, beregnet ut fra en gjennomsnittlig kostnad per år / fag / elev på 150 kr. Gjennom NDLA stipuleres de årlige kostnadene til 12,6 millioner kroner til de samme fagene. Kostnader til læremidler i faget norsk kan illustrere utgiftene ved en tradisjonell modell vs NDLA 1) Antall elever som har norsk = elever 1 Kostnad per år pr elev ved innkjøp av læremidler i norsk = 150 kr 2 Kostnad per år for faget norsk vil da være * 150 = 18,3 millioner kroner. Den treårige kostnaden vil her være på om lag 55 millioner kroner. 2) Kostnadene ved å etablere og drifte et fullverdig fagnettsted i norskfaget gjennom NDLA i den første treårsperioden vil være på om lag 16,5 millioner kroner (7 + 5,5 + 4 millioner kroner), eller i gjennomsnitt 5,5 millioner per år. Dette viser at i løpet av den treårige oppstartsfasen vil NDLA-modllen for dette faget alene gi en innsparing på ca. 28,5 millioner kroner. I driftsfasen (fra og med år 4) vil kostnaden per år for nettstedet reduseres til ca. 2,8 millioner kroner. For en tradisjonell modell vil den gjennomsnittlige prisen per elev være den sammen og samlet kostnad fortsatt være 18,3 mill. I år 4 skal 3 år gamle lærebøker fornyes. I driftsfasen, fra og med år 4, vil det med andre ord være en forventet besparelse på 18,3 2,8 = 15,5 millioner kroner per år for norskfaget. Eksempelet viser at et bredt interfylkeskommunalt samarbeid bidrar til store muligheter for ressursallokering. Over en treårsperiode er det anslått at fylkeskommunene kan frigjøre inntil 200 millioner kroner gjennom besparelser bare i de største fagene. 1 Dette er stipulert totalantall av elever som har norsk i Vg1, Vg2 og Vg3 til sammen med utgangspunkt i grunnlagstall fra Hordaland som utgjør om lag 10 % av elevmassen. 2 Dette er en stipulert årlig kostnad. 4

5 Disse besparelsene kan være avgjørende for fylkeskommunenes evne til å framskaffe læremidler i fag hvor det ikke blir produsert tradisjonelle læremidler og hvor en følgelig ikke på samme måte kan omtale digitale læremidler som en innsparing. Derimot kan fylkeskommunene gjennom NDLA oppfylle den lovpålagte oppgaven om å skaffe læremidler til alle elever i alle fag i videregående opplæring. Innsparingene som er stipulert vil derfor i realiteten være noe mindre enn det er vist til overfor. Det vil ta flere år å utvikle læremidler i alle fag. Tempoet vil være avhengig av fylkeskommunnenes årlige tildelinger. Det vil ta noen år før alle lærere er tilstrekkelig digitalt kompetente til fullt ut å ta i bruk den digitale læringsarenaen og det vil være elever som vil ha god nytte av å bruke bok i tillegg til nettet. Alle skoler vil derfor måtte supplere nettbaserte læringsressurser med bøker, men mengden nyinnkjøp vil reduseres og en vil etter hvert vil klare seg med klassesett i stedet for at hver elev skal ha sin bok. Noen klassesett vil det nok alltid være behov for. 3.3 Finansiering og utvidelse Kunnskapsdepartementet (KD) stod fram til høsten 2008 for finansieringen av læremiddelutviklingen på NDLA. All læremiddelutvikling knyttet til NDLA fra må finansiers av skoleeier. KD har og finansiert utvikling og drift av de tekniske løsningene, tilgangen til fagarenaen på nettet. Dette ansvaret overlates til fylkeskommunene fra (jfr. overføring av ansvar for læremidler til fylkeskommunene). NDLA har som langsiktig oppgave å legge til rette for bruk av digitale læremidler i alle fag i den videregående opplæringen. En slik utvidelse vil skje over tid og i det tempo som skoleeierne i felleskap enes om. NDLA sendte i mars 2008, etter avgjørelse i FFU, brev til alle fylkeskommuner der man inviterte til å bidra med 10% av statlig tildelte midler til gratis læremidler i 2008 øremerket læremiddelutvikling på NDLA. Alle fylkeskommuner overførte etterspurt beløp. FFU har likeledes blitt enige om overføring av tilsvarende bidrag for Dersom fylkeskommunene ønsker større fart i utviklingen av digitale læremidler, vil behovet være større enn 10% av læremiddelpengene i årene som kommer. Årlige tildelinger på 10% vil opprettholde dagens aktivitet og gi en forsiktig utvidelse over tid. Det betyr at en først i 2013 vil kinne etablere en fagredaksjon i historie, og en ny miniredaksjon for yrkesfag vil først kunne opprettes i Øker en tildelingene til 20 % av læremiddeltildelingene, vil en øke takten og sikre raskere tilgang i flere fag. Det vil da være mulig å opprette fire nye fagredaksjoner og to nye miniredaksjoner i 2010, og deretter en til to nye redaksjoner hvert år fram mot Dersom en ønsker å etablere nye redaksjon allerede i 2009, må budsjettet økes utover de 35 millioner kroner som fylkeskommunene har bevilget for Fag under utvikling i NDLA eller i samarbeid med NDLA. Flere fellesfag NDLA har etter oppdrag fra FFU satt i gang arbeid i fire nye fagredaksjoner og to miniredaksjoner høsten 2008 (fagredaksjoner i Engelsk, Kroppsøving, Samfunnsfag og Matematikk og miniredaksjoner i Restaurant- og matfag og Elektrofag). Våren 2009 er i tillegg arbeid igangsatt i to nye miniredaksjoner; Design og håndverk og Teknologi og industriell produksjon. Denne utvidelsen finansieres med de innbetalte fylkeskommunale midlene. 5

6 De nye fagene vil være klar til bruk i august 2009, mens fagene som ble igangsatt våren 2009, vil være klar til bruk våren I tillegg til dette er Norsk Vg2 under utvikling og vil være klar til bruk høsten Små fag Utdanningsdirektoratet utlyste i juni 2008 midler til utvikling av læremidler i små fag, fag der det er forholdsvis få elever, og som forlagene ikke vil prioritere å utvikle læremidler for (jf Fylkeskommunene Nord-Trøndelag og Rogaland, har i samarbeid med NRK og NDLA, søkt om og fått tildelt midler til å utvikle programfagene Kommunikasjon og kultur 1 3 i studiespesialiserende utdanningsprogram. Nordland fylkeskommune har sammen med NAROM og NDLA søkt om og fått tildelt midler til å utvikle programfaget romteknologi i utdanningsprogram Elektrofag. Dette er et programfag der det er grunn til å anta at forlagene ikke vil utvikle læremidler. 4. Innkjøpssamarbeid Læreboksituasjonen kjennetegnes av at et fåtall tilbydere produserer læremiddel i et begrenset antall fag. De store fellesfagene er godt dekket, mens det i mange fag ikke er læremiddelalternativ å velge mellom, eller at forlagsproduserte læremidler mangler helt. Forleggerbransjen har vært vant til å selge inn sine produkter direkte mot lærerne, mens elevene / elevenes foresatte til nå har betalt regningen. Kravene til omstilling vil i de nærmeste årene kunne oppleves som store for lærebokbransjen. Denne omstillingen ville uansett kommet som følge av fylkeskommunenes nye ansvar for læremiddelsituasjonen. Fylkeskommunene er avhengig av at det finnes tilbud som kan tilfredsstille ansvarskravene som stilles til dem. For å få opp et tilbud som tilfredsstiller fylkeskommunenes behov, er det mye å hente på samarbeid og koordinering. Gjennom NDLA har fylkeskommunene etablert en samarbeidsarena for m.a. innkjøp av digitale læremidler. Ved å samarbeide om felles fylkeskommunale utfordringer knyttet til innkjøp av digitale læremidler oppnår man betingelser som det kan være vankelig å nå alene. NDLA har gjennomført vellykkete anbudskonkurranser i 2007 og Slik er det skapt et grunnlag for et bredt samarbeid med ulike aktører. NDLA har til nå inngått kontrakter med etablerte leverandører som Gyldendal, NRK og NKI, samt stimulert til oppstart av nye bedrifter. 5. Mangfold og medvirkning Mangfold og medvirking er et viktig redaksjonelt kriterium ved innkjøp og tilrettelegging av læringsressurser i NDLA. Elevers og læreres mulighet til å velge mellom ulike pedagogiske / metodiske tilnærminger blir støttet av at man kjøper inn og utvikler ulike læringsressurser som skal dekke samme kompetansemål. Mangfoldet sikres også ved at det legges til rette for medvirkning fra lærere generelt ved at de slipper til med egne læremiddelbidrag som vil komplettere innkjøpt innhold. Slik medvirkning kan enten skje direkte gjennom deltagelse i en fagredaksjon, eller på NDLAs åpne tjenester til dette formålet. Disse åpne tjenestene utprøves våren 2009 og lanses for alle lærere med muligheter for Feide-pålogging høsten For å sikre deltakelse fra alle som ønsker det, vil andre påloggingsmuligheter bli vurdert dersom Feide-tilknytning ikke er mulig. Fagarenaen skal være dynamisk ved at fagredaksjonene vil være tilgjengelige for brukerne. Nettstedet vil stadig oppdateres, utfylles og korrigeres ved hjelp av brukerne. I tillegg til at dette initierer en delingskultur i skolen (gir reell mulighet for å dele egenprodusert lærestoff), gir det også en oppdatering og aktualisering av lærestoffet. (Jf Wikipedia-prinsippet). 6

7 Sammenlignet med bøker som det tar tid å få oppdatert, er en digital læringsarena langt å foretrekke for skoleeier, elever og lærere. På lengre sikt vil NDLA få frem tjenester der elever får mulighet til å bidra og dele med andre elever fra hele landet. Det vil imidlertid være av avgjørende betydning at elevene får nødvendig kompetanse om rettighets- og personvernproblematikk før det gis slik tilgang. Arbeid med slik rettighetsavklaring er satt i gang. 6. Bruk av læringsressursene høst 2008 Statistikken viser at det i snitt var ca tretti tusen unike besøkende pr. måned på fagsidene til NDLA høsten Bruken har øket jevnt siden skolestart og i februar 2009 var det unike besøkende på fagsidene til NDLA. Dette må sies å være gode tall, tatt i betraktning at elever fremdeles betaler for egne læremidler i inneværende år (Vg1). Hver enkelt fylkeskommune har et selvstendig ansvar for at læringsressursene på fag.utdanning.no tas i bruk. NDLA har etablert et kontaktnett av fylkeskontakter, og hver av disse har etablert eller er i ferd med å etablere et korps av dyktige medarbeidere i egen organisasjon som skal bistå arbeidsgiver i opplæring av lærerne. I tillegg til dette tilbyr NDLA hjelp til opplæring i den grad fylkeskommunene trenger det. 7. Organisering Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) har satt ned eget styre som NDLA rapporterer til. Styret har i dag fem medlemmer som alle sitter i FFU. Styret rapporterer til Kunnskapsdepartementet for de midlene som er gitt i statlig tilskudd. NDLA har en prosjektledelse som står for det daglige overordnede arbeidet i prosjektet. NDLA prosjektledelse består av prosjektleder, utviklingsleder, fagleder (yrkesfag), prosjektkoordinator og webredaktør. NDLAs prosjektleder rapporterer til NDLAs styre. NDLA har ikke status som juridisk person. Hordaland fylkeskommune har på vegne av alle deltagende fylkeskommuner, på oppfordring, tatt på seg juridisk ansvar mht. redaktøransvar og kontraktsinngåelser. Deltakerne i NDLA har beholdt sitt eksisterende arbeidsforhold i den aktuelle fylkeskommune. Det er i dag ingen som er ansatt i NDLA. For å håndtere en utvidelse med flere fag, samt skifte av finansieringsmodell, er det nødvendig å endre på organiseringen av NDLA. Videre må det nevnes at flere fylkeskommuner har vedtak om at de gir sin tilslutning til innhold i og organisering av prosjektet NDLA frem til Alternative måter å organisere NDLA videre på er utredet. Forholdet til lov om offentlige anskaffelser er vurdert til å være et av de mest sentrale hensyn som må utredes ved valg av organisering av virksomheten. Til grunn for vurderingene ligger at NDLA skal levere tjenester til fylkeskommunene som går ut over den rene innkjøpsorganiseringen. Prosjektet omfatter andre tjenester, som også sannsynligvis blir utvidet, slik at det må tas høyde for at NDLA vil ha en viss egen virksomhet ut over det å organisere et innkjøpsarbeid. Det er derfor ønskelig at disse ytelsene kan gis av NDLA uten at den enkelte deltakende fylkeskommune må gjennomføre anbudskonkurranse. Et viktig poeng i denne sammenhengen vil være at risikoen for at man kommer til at NDLA må konkurrere om å levere tjenester til fylkeskommunene, øker jo mer frittstående man velger å organisere NDLA. For å redusere risikoen for at man må undergi tjenestekjøp konkurranse med den delen som man ønsker at NDLA selv driver med, anbefales det at NDLA ikke fristilles mer enn det som er hensiktsmessig ut fra andre hensyn. 7

8 Det er gjort rede for ulike organisasjonsformer, og utredningen har vært på høring i fylkeskommunene. Viktige hensyn som har vært drøftet ved anbefaling av selskapsform for NDLA, har vært: Eget rettssubjekt eller ikke Økonomisk ansvar for eierne Forhold til lov om offentlige anskaffelser spørsmål om egenregi Vurderinger som må avveies er behovet og ønsket om å kunne levere fylkeskommunene tjenester i egen regi. Dette må avveies mot behovet for økonomisk fristilling og hvor det økonomiske ansvaret skal ligge, behovet for kontroll og styring av virksomheten, forholdet til ansatte. Følgende organisasjonsmodeller er vurdert: a) Interkommunalt samarbeid IS - 27 En organisering etter kommunelovens 27 vil være den minst dramatiske endringen i forhold til dagens organisering av NDLA. NDLA bringes inn i en mer formell form og dermed avhjelpes mulige svakheter ved dagens organisering hvor det kan oppstå uklare og uhensiktsmessige ansvarsforhold 27 organisering ivaretar behovet og ønsket om levering av fylkeskommunale tjenester i egen regi Organiseringen ivaretar behovet og ønsket om å kunne levere fylkeskommunene tjenester i egen regi. Fylkeskommunene har økonomisk ansvar og økonomisk kontroll Interkommunalt samarbeid gir mulighet for å etablere NDLA som eget rettssubjekt om det skulle bli ønskelig Man unngår å måtte konkurrere innbyrdes om tjenester som ikke direkte har med læremiddelproduksjon å gjøre. b) Aksjeselskap og Forening Aksjeselskap og Forening har en utelukket som mulige selskapsformer, fordi disse medfører en organisering helt fristilt fra den fylkeskommunale økonomien, og anbefales bare i tilfeller der virksomheten innebærer en kommersiell risiko, noe en ikke kan se vil være tilfelle her. c) Interkommunalt selskap IKS IKS er det mest aktuelle alternativet til et IS ( 27), og den viktigste forskjellen på disse organisasjonsformene er at et IKS innebærer en organisering som et eget rettssubjekt. Andre forhold ved et IKS vil være: NDLA kan inngå avtaler som selvstendig part, og vil være selvstendig part i forvaltningssaker og rettssaker Lov om offentlige anskaffelser kan medføre at tjenestene som skal ytes fylkeskommunene må på anbud fylkeskommunene i mellom, jfr reglene om egenregi. Sannsynligheten for det vil nok være liten, fordi kravet for å unngå anbudsrunde er at hovedandelen av ytelsene skal leveres eier, og hovedandel har vært definert som minst 80% av ytelsens. NDLA vil være arbeidsgiver, noe som vil medføre en administrasjon som håndterer arbeidsgiveroppgaver NDLA kan eie ting og eiendommer I en samlet og helhetlig vurdering om å tilrå IS er følgende forhold gitt avgjørende betydning: Et 27-samarbeid ligger nært opp til dagens ordning, og overgangen til en mer formell form blir enkel å gjennomføre. Vedtekter vil ivareta formelle forhold. Man unngår at NDLA må opptre med selvstendig økonomisk ansvar. 8

9 NDLA slipper å inneha rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Det vil kreve en større organisasjon, lønnsforhandlinger med ansatte, og vil kunne føre til et mer utforpliktende forhold fra den enkelte fylkeskommune for engasjementet i NDLA. NDLA slipper rettslig ansvar, som erstatningsansvar, og unngår å være en selvstendig part i forvaltningssaker og rettssaker. En 27 organisering gir minst risiko for å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. Risikoen for å falle utenfor reglene om egenregi (og måtte legge ut tjenester i konkurranse), er økende jo mer fristilt NDLA blir organisatorisk. Anbefalingen går på å ikke fristille NDLA mer en det som er hensiktsmessig av disse grunner, og det foreslås følgelig å organisere opp NDLA i samsvar med kommunelovens 27. Tilslutning fra fylkeskommunene til en organisering etter kommunelovens 27, er svært stor, og anbefales og av KS. Organisering etter 27 er eneste selskapsform som gir mulighet for å velge om en vil organisere seg som eget rettssubjekt eller ikke. Om det skulle bli ønskelig, nedfelles det i vedtektene. Ut fra en helhetlig vurdering av de ulike organisasjonsformer, anbefales en organisering der en ikke opptrer som eget rettssubjekt. Det betyr at en fylkeskommune må opptre som juridisk person på vegne av NDLA, slik det og har vært i prosjektperioden. 9

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013 Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Mars 2013 1 Innledning PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er i all hovedsak en videreføring av den opprinnelige Strategisk plan for digital

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer