Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1"

Transkript

1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn, formål Avgrensing og tilnærming i delprosjektet Viktige internkontrollelementer Fokus på etikk Risikovurdering Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Ansvars- og arbeidsdeling Budsjettprosess og budsjettoppfølging FUNN, VURDERINGER OG ANBEFALINGER Fokus på etikk Funn og vurderinger Anbefalinger Risikovurdering Funn og vurderinger Anbefalinger Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Funn og vurderinger Ansvars- og arbeidsdeling Funn og vurderinger Anbefalinger Budsjettprosess og budsjettoppfølging Funn og vurderinger Anbefalinger OPPSUMMERING OG TOTALKONKLUSJON... 9 VEDLEGG: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER

3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn, formål I de senere år er det avdekket flere omfattende mislighetssaker knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning i offentlig sektor, hvor ansatte i virksomheten er involvert (bl.a. ved Ullevål Universitetssykehus). Fra styrelederhold i foretakene i Helseregion Nord er det reist spørsmål om det er risiko for at slike misligheter også kan la seg gjennomføre her. På denne bakgrunn ble det våren 2007 besluttet at internrevisjonen i Helse Nord RHF skulle gjennomføre et revisjonsprosjekt med følgende formål: Å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at misligheter knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at slike misligheter blir avdekket dersom de likevel forekommer. Revisjonen er gjennomført ved fire delprosjekter om byggevirksomhet/bygningsmessig vedlikehold. Ett av disse gjelder byggetrinn 1 i Nordlandssykehuset HFs utbyggingsprosjekt somatikk Bodø. Byggetrinn 1 omfatter nytt bygg for laboratorier og stråleterapi. 1.2 Avgrensing og tilnærming i delprosjektet Vi har fokusert på risikoen for misligheter som involverer egne medarbeidere med eller uten medvirkning utenfra (ofte benevnt interne misligheter ), f.eks. i form av korrupsjon som kan innebære smøring og bestikkelser, innkjøp til eget bruk m.m. Vi har ikke gått inn på risikoen for rene eksterne misligheter, altså svindel og andre misligheter begått av tredjemann uten medvirkning fra personer på innsiden. Revisjonsprosjektet dreier seg om hvorvidt de rutiner og kontrolltiltak som er etablert er egnet til å hindre gjennomføring av denne type misligheter i byggeprosjektet, eventuelt avdekke slike dersom de likevel skulle skje (jf. formålet gjengitt i pkt 1.1 ovenfor). Det dreier seg altså ikke om gransking av om misligheter faktisk har skjedd. Internrevisjonen har gjort en vurdering av hvilke internkontrollelementer som er særlig relevante for å hindre eller avdekke interne misligheter, se pkt 1.3 nedenfor. Deretter har vi undersøkt i hvilken grad disse internkontrolltiltakene er etablert på tilfredsstillende vis enten i Nordlandssykehuset HF som helhet eller i utbyggingsavdelingen, som er etablert for å gjennomføre større bygge- og rehabiliteringsprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Flere av de vurderte problemstillingene berører ikke bare dette byggeprosjektet, men også andre deler av Nordlandssykehusets virksomhet. Revisjonen gjelder rutiner og tiltak som var etablert i byggeprosjektet mens det pågikk, altså i perioden fra 2003 og et stykke inn i Det kan tenkes at rutiner/prosedyrer som er beskrevet her er endret i ettertid. I den grad vi er kjent med at slike endringer er gjort, er det nevnt i rapporten. Arbeidet er utført ved dokumentstudier, regnskapsgjennomgang, intervjuer og samtaler. Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hatt bistand fra KPMG AS i revisjonsprosjektet. En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen. De mest sentrale dokumentene fremgår av vedlegg til rapporten, hvor det også er tatt inn en oversikt over hvem som er intervjuet. 1.3 Viktige internkontrollelementer Det fremgår av 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten at helseforetakene skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres 3

4 og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. Kravet er utdypet i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, og i bestiller-/oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. Også i bestiller-/oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF til Nordlandssykehuset HF er det stilt krav til internkontrollen, se f.eks. pkt 2.1 i bestillerdokumentet for 2006, hvor det står: Nordlandssykehuset må kunne dokumentere at det har et godt fungerende internkontrollsystem. Det innebærer bl.a. at foretaket må etablere ordninger som forebygger, avdekker og retter opp avvik fra faglige normer og de aktuelle lover og bestemmelser. Interne misligheter kan gjennomføres på forskjellige måter og være av ulik karakter. Omfattende, grove og planlagte misligheter kan f.eks. gå ut på at en som arbeider i foretaket bevisst belaster virksomheten med innkjøp gjort til privat bruk eller driver et utstrakt samarbeid med tredjemann som den ene eller begge parter har fordel av. I andre tilfeller handler den ansatte i strid med foretakets interesser pga kunnskapsmangel, uforstand og naivitet, kanskje fordi han/hun vil være imøtekommende overfor en leverandør eller ikke klarer å stå i mot press fra denne. En hensiktsmessig internkontroll skal være egnet til å gi tilstrekkelig sikkerhet for at alle varianter av interne misligheter hindres eller avdekkes. Internrevisjonen vurderer følgende internkontrollelementer som særlig vesentlige i denne forbindelse: Fokus på etikk Interne misligheter innebærer uetisk opptreden. Ved å øke de ansattes kunnskap og bevissthet om hva det er akseptabelt å foreta seg og hva man ikke kan gjøre, reduseres risikoen for at noen handler i strid med foretakets interesser pga naivitet og uforstand. Fokus på etikk har neppe samme effekt i forhold til grove, overlagte misligheter, hvor medarbeideren utvilsomt er klar over at han eller hun gjør noe som er galt og uetisk. Men også disse tilfellene kan ha startet med en ubetenksom handling som vedkommende ikke så rekkevidden av. Bevissthet omkring etikk er derfor et viktig forebyggende tiltak også i denne sammenheng. Det er ikke uvanlig at den eksterne tredjemann i en intern mislighetssak er en som medarbeideren har nær tilknytning til fra tidligere, f.eks. en slektning eller et familiemedlem. Det kan også være et firma hvor medarbeideren selv eller noen i nær familie har eierandeler eller styreverv, har vært ansatt tidligere, osv. Dersom slike bindinger foreligger er det viktig at ledelsen er kjent med det og kan etablere rutiner og fordele arbeidsoppgaver slik at mislighetsrisikoen motvirkes. Internrevisjonen har derfor sett på om foretaket har hatt fokus på om personer med sentrale roller i byggeprosjektet kan ha slike nære forbindelser til leverandører/entreprenører Risikovurdering All virksomhet innebærer risiko for at noe går galt. Den risikoen kan man velge å leve med, eller man kan redusere den ved relevante tiltak. Det kan også tenkes at risikoen kan elimineres helt. Valget mellom disse alternativene bør tas bevisst, og det forutsetter at man er klar over hvilke risikoer som foreligger. Risikovurdering er derfor et viktig kontrolltiltak, også i forhold til interne misligheter. Man vurderer hva mislighetene kan gå ut på og hvordan de kan gjennomføres, samt sannsynlighet og mulige konsekvenser. Dette legges til grunn for en vurdering av mulige tiltak før det tas beslutning om hvordan man skal forholde seg. Analysen kan foretas særskilt i forhold til prosjektet/problemstillingen, eller være del av en mer omfattende risikovurdering i foretaket. Krav om at risikovurderinger skal foretas fremgår bl.a. av protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF (pkt Krav til internkontroll i Helse Nord RHF): Styret i Helse Nord RHF skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet ) 4

5 1.3.3 Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Helseforetakene skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lovens 5 stiller følgende grunnleggende krav til anskaffelser: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. I en organisasjon hvor regelverket om offentlige anskaffelser etterleves konsekvent er det vanskelig å gjennomføre misligheter som innebærer forskjellsbehandling av leverandører. Rutiner som sikrer at regelverket er kjent og blir fulgt, er derfor viktig for å gardere seg mot interne misligheter Ansvars- og arbeidsdeling En som kan håndtere en anbuds-, anskaffelses- eller innkjøpsprosess fra a til å uten at andre involveres i særlig grad, har gode muligheter til å gjennomføre (eller legge grunnlag for) misligheter som det er lite sannsynlig at noen vil avdekke. En hensiktsmessig fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver mellom flere medarbeidere er derfor et viktig kontrollelement i forhold til mislighetsrisiko Budsjettprosess og budsjettoppfølging Interne misligheter vil innebære at noen beriker seg på foretakets bekostning, dvs. at foretakets kostnader blir høyere enn de burde være. Dette betyr at man kan oppdage overskridelsen og komme på sporet av misligheten ved å sammenligne de faktiske kostnadene med gode og presise forventninger (med mindre det dreier seg om bagatellmessige beløp). Dette forutsetter at det foreligger et realistisk budsjett på tilstrekkelig detaljert nivå og at det foretas god og jevnlig budsjettoppfølging hvor overskridelser analyseres. En god prosess rundt utarbeidelse og oppfølging av foretakets/prosjektets budsjett er dermed et viktig tiltak for å øke muligheten for å avdekke interne misligheter av noen størrelse. 2 FUNN, VURDERINGER OG ANBEFALINGER Internrevisjonen har vurdert hvordan internkontrollelementene som er nevnt i pkt t.o.m ovenfor er ivaretatt i Nordlandssykehuset HF, somatikk Bodø byggetrinn Fokus på etikk Funn og vurderinger Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak etisk regelverket for ansatte i Helse Nord, og ba det enkelte helseforetak styrebehandle dette. Ifølge de opplysninger vi har fått er regelverket ikke 5

6 styrebehandlet i Nordlandssykehuset HF, og det er dermed ikke gjort gjeldende her. Foretaket har imidlertid egne etiske retningslinjer for utbyggingsprosjekter, vedtatt av direktøren Her fokuseres på integritet, habilitet, konkurranseforhold og eventuell påvirkning fra leverandører. Reglene omfatter bidrag og andre ytelser fra leverandører og krever bl.a. at utgifter til reiser og befaringer i forbindelse med utstyrskjøp i sin helhet skal bekostes av foretakets prosjektmidler. Internrevisjonen er usikker på hvor godt kjent retningslinjene er blant medarbeiderne i byggeprosjektet, men har registrert at man synes å ha vært svært bevisst på prinsippene som er beskrevet her. Gjennom intervjuene fremkom det at det har vært stor fokus på etiske spørsmål i tilknytning til utbyggingsprosjektene. Man har også etablert en rutine om at det skal være to personer tilstede fra utbyggingsavdelingen i alle forhandlingsmøter med leverandører, og det føres protokoller fra slike møter. Dette er viktige forebyggende tiltak som reduserer muligheten for ureglementert samarbeid mellom en ansatt og en leverandør. Det er ikke iverksatt noen systematisk rutine for bakgrunnssjekk av ansatte eller rådgivere, verken ved ansettelsen eller på et senere tidspunkt. Gjennom intervjuene har det imidlertid fremkommet at man er bevisst på problemstillingen og at dette har vært tatt opp i forkant av enkelte engasjementer og ansettelser. Ved engasjement av rådgivere forventer foretaket at de følger NS8401 og opplyser om forhold som kan skape problemer i forhold til uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved gjennomføring av oppdraget. I enkelte tilfeller har man tatt inn i tilbudsforespørselen at rådgivere ikke gis anledning til å ha rådgivningsoppgaver for en leverandør som er engasjert på byggeprosjektet samtidig som de yter rådgivningstjenester til Nordlandssykehuset Anbefalinger Det synes klart at man har hatt fokus på etikk og etiske spørsmål i dette utbyggingsprosjektet. Nordlandssykehuset HF har også vedtatt egne etiske retningslinjer for byggeprosjekter. Internrevisjonen vil likevel anbefale at de etiske retningslinjene som er vedtatt av styret i Helse Nord RHF blir styrebehandlet i Nordlandssykehuset HF. Videre bør det vurderes etablert rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser. 2.2 Risikovurdering Funn og vurderinger Det er etablert mange rutiner som bidrar til å redusere risikoer i byggeprosjektet, inklusive risikoen for misligheter. Noen av de viktigste er beskrevet i PA-boken (prosjektadministrativ bok). Man har også utarbeidet HMS-plan og Miljøoppfølgingsplan, hvor det er foretatt risikovurderinger. Det er imidlertid ikke gjennomført noen konkret og dokumentert vurdering av mislighetsrisiko, verken på overordnet nivå i helseforetaket eller i tilknytning til utbyggingsprosjektet. Dette er uheldig, da en systematisk utført risikovurdering er viktig for å sikre at alle vesentlige risikoforhold fanges opp. En dokumentert risikovurdering er også viktig som begrunnelse når man velger å akseptere risiko på et visst nivå Anbefalinger Internrevisjonen anser det som viktig at Nordlandssykehuset HF ved fremtidige byggeprosjekter foretar dokumenterte risikovurderinger bl.a. i forhold til mislighetsrisiko, som legges til grunn for etablering av rutiner og kontrolltiltak. Slike vurderinger bør også gjøres for øvrige deler av virksomheten, jf. kravet om et godt fungerende internkontrollsystem som er tilpasset risiko og vesentlighet i foretaket. Vi anbefaler at ledelsen ved Nordlandssykehuset HF snarest tar stilling 6

7 til hvordan disse kravene best kan innfris, og gjennomfører risikovurderingsprosesser i samsvar med dette. 2.3 Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Funn og vurderinger Gjennom intervjuene har det fremkommet at utbyggingssjef, prosjektleder og andre nøkkelpersoner i byggeprosjektet har god kompetanse på fagområdet offentlige anskaffelser. Ved etableringen av utbyggingsavdelingen ble det gjennomført kursing av ansatte. Det ble innhentet ekstern ekspertise til gjennomgang og kvalitetssikring av hele tilbudsprosessen, inklusive protokollføring og begrunnelse for valg av leverandør. Internrevisjonen har foretatt revisjonshandlinger med sikte på å avklare to forhold knyttet til offentlige anskaffelser: a. Er regelverket fulgt ved utlysninger og inngåelse av kontrakter i byggeprosjektet? I den anledning har vi undersøkt om det er gjennomført anbudsrunder for samtlige inngåtte kontrakter. Videre har vi gjennomgått to av anbudsrundene og vurdert om det er ført forskriftsmessig protokoll, om riktig prosedyre er benyttet og om det er gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av leverandør i overensstemmelse med tildelingskriteriene. b. Har foretaket/prosjektledelsen forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, eller er det gjort innkjøp fra andre i tilfeller hvor man skulle benyttet leverandør man har avtale med? Mange firmaer har hatt betydelige leveranser i byggeprosjektet selv om det ikke er inngått avtale med dem i prosjektet. Vi har kontrollert ved stikkprøver om det foreligger rammeavtale i slike tilfeller. Hvis slik avtale ikke er inngått, har vi vurdert om det fins annen leverandør med avtale som burde vært benyttet i stedet for den aktuelle leverandør. Revisjonshandlingene har ikke avdekket brudd på regelverket om offentlige anskaffelser i utbyggingsprosjektet Byggetrinn 1. Prosessen fra tilbudsutsendelse til endelig avtale synes tilfredsstillende behandlet. Våre stikkprøvekontroller av større anskaffelser til prosjektet viser at dette er leverandører man har rammeavtale med. 2.4 Ansvars- og arbeidsdeling Funn og vurderinger I byggeprosjektets PA-bok er det beskrevet hvordan prosjektorganisasjonen er bygd opp. (I praksis er det gjort enkelte endringer, bl.a. i stillingsbetegnelser, uten at dette synes å ha særlig betydning.) I organisasjonen inngår bl.a. styringsgruppe, utbyggingssjef, prosjektleder og byggeledere. Boken beskriver administrative forutsetninger, organisasjon og ansvarsforhold ved gjennomføring av prosjektet. Videre angis de viktigste formalia, administrative rutiner og prosedyrer som gjelder til enhver tid. Nordlandssykehuset HF har etablert rutiner for hvem som kan inngå avtaler/foreta bestillinger, for attestasjon og anvisning, og for rapportering. I dette utbyggingsprosjektet vil alle fakturaer være gjennomgått av fire til fem personer før betaling. Dette skal sikre at fakturaen gjelder varer og tjenester som er bestilt og mottatt, at pris, mengde og leveringsbetingelser er iht. avtale, og at 7

8 man har budsjettdekning for kostnaden. Våre kontroller har ikke avdekket brudd på disse rutinene. Som nevnt i pkt foran har man innført en rutine med at det skal være to personer tilstede fra utbyggingsavdelingen i alle forhandlingsmøter med leverandører. Videre er det etablert rutiner for byggelederes og prosjektlederes behandling og godkjenning av tilleggsarbeider og endringsarbeider. Her er det ikke satt beløpsmessige grenser, noe som utgjør en kontrollmessig svakhet. Intervjuene har imidlertid vist at man har etablert flere rutiner som i praksis kompenserer noe for de manglende beløpsgrenser. Byggeledere skal ha innhentet prosjektleders godkjenning for alle større kostnader, i tillegg til at utbyggingssjefen vil være orientert ved større endringsarbeider. Det brukes rekvisisjoner ved tilleggsarbeider og endringsarbeider, og hovedregelen er at pris skal være avtalt før arbeidet starter. I tillegg vil prosjektleder og/eller utbyggingssjef gjennomgå inngående fakturaer mot rekvisisjon, og gjennom dette kunne vurdere den kostnaden som er påløpt. Vi er kjent med at utbyggingsavdelingen er i ferd med å innføre et nytt system for prosjektstyring, Visual Project (VIP). Når dette tas i bruk skal alle bestillinger forhåndsgodkjennes i VIP av prosjektleder eller utbyggingssjef, og det legges opp til beløpsgrenser på ulike nivå. Dette vil innebære en klart bedret ansvars- og arbeidsdeling, og sikre en bedre link mellom bestilling og inngående fakturaer for leverte varer og tjenester Anbefalinger Manglende beløpsgrenser knyttet til bestillinger i Byggetrinn 1 har utgjort en kontrollmessig svakhet som bør rettes opp ved senere prosjekter. Innføring av nytt prosjektstyringssystem antas å gi en god løsning her. 2.5 Budsjettprosess og budsjettoppfølging Funn og vurderinger Vi har i dette revisjonsprosjektet ikke gått nærmere inn på prosessen frem mot styrevedtatt budsjett for byggeprosjektet. Vi har merket oss at budsjettposten Uforutsett ved oppstarten av prosjektet utgjorde nærmere 25 % av totalkostnaden. Etter det vi har fått opplyst ble posten så stor fordi anbudsdokumentasjonen ikke var presis nok. Dermed forventet man flere uforutsette utgifter enn normalt i et prosjekt, bl.a. knyttet til eksisterende bygningsmasse. Prognosen for Byggetrinn 1 tilsier en totalkostnad på rundt 451 millioner, som er innenfor budsjettet. I et så stort prosjekt er gode budsjettoppfølgingsrutiner avgjørende. Dette både for å sikre beslutningstakerne et godt grunnlag for sine vurderinger og beslutninger, og for å øke muligheten for å avdekke eventuelle interne misligheter. Internrevisjonen har registrert betydelig variasjon i rapporteringen fra utbyggingssjef til direktør over tid. I enkelte perioder har styringsdialog og orienteringer i stor grad foregått muntlig. Ut fra våre intervjuer og samtaler synes det som budsjettoppfølgingen likevel har vært tilfredsstillende. Alle avvik og endringer skal ha blitt drøftet, og det har vært tett dialog mellom utbyggingsavdelingen og foretaksledelsen. Internrevisjonen mener likevel det ville vært en kontrollmessig fordel med mer skriftlighet i disse prosessene, bl.a. knyttet til de omprioriteringer og endringer som er gjort i prosjektet. Kontroll med omprioriteringer var ekstra viktig i dette prosjektet hvor det forelå en betydelig post Uforutsett som man overførte til andre poster fra etter hvert. Mot slutten av prosjektperioden har kvaliteten på månedsrapporter fra utbyggingsavdelingen til foretaksledelsen vært god. Det savnes imidlertid dokumentasjon for foretaksledelsens gjennomgang, vurdering og konklusjoner i forhold til rapporteringen fra utbyggingsavdelingen, noe vi vurderer som en kontrollmessig svakhet. 8

9 Utbyggingsavdelingen har ført et eget byggeregnskap for prosjektet i Facilit. Dette er positivt, da det gir mulighet for å kontrollere prosjektkostnadene mot inngåtte kontrakter, og gir oversikt over beløpsmessig størrelse på endringer og tillegg. Det gir også en mulighet for å kontrollere registreringene i finansregnskapet (Agresso), men denne muligheten har man ikke benyttet systematisk. Avstemminger mangler i lengre perioder, særlig i Avstemming som er gjort i ettertid viser mindre avvik mellom Facilit og Agresso. Vi vil påpeke viktigheten av løpende avstemminger mellom systemene for å sikre at rapportering til ledelse og styre blir pålitelig og korrekt både når den skjer ut fra byggeregnskapet og når finansregnskapets tall legges til grunn Anbefalinger Svakhetene som er avdekket ved revisjonen er delvis utbedret gjennom endring av rapporteringen i slutten av utbyggingsperioden. Innføring av nytt prosjektstyringssystem antas å ville innebære ytterligere forbedring. Vi vil imidlertid anbefale at det legges opp til større grad av skriftlighet i ledelsens budsjettoppfølging, først og fremst for å oppnå en bedre dokumentasjon for at dette viktige internkontrollelementet er på plass. Behandlingen av utbyggingsavdelingens rapporter bør fremgå, med ledelsens beslutninger og vedtak. Internrevisjonen anbefaler også at det foretas regelmessige, dokumenterte avstemminger mellom finansregnskap og byggeregnskap underveis i senere prosjekter. 3 OPPSUMMERING OG TOTALKONKLUSJON Dette utbyggingsprosjektet, som er første trinn i en planlagt utbygging og rehabilitering av Nordlandssykehuset HF, somatikk, Bodø, er det hittil største byggeprosjektet i Helse Nord. Det økonomiske tapet ved eventuelle interne misligheter i et slikt prosjekt kan bli betydelig hvis relevante internkontrolltiltak ikke er på plass. Misligheter kan dessuten resultere i negativ fokus og medieomtale uavhengig av beløpsstørrelse ( omdømmerisiko ). Hensynet til involverte medarbeidere som kan la seg forlede til å begå misligheter i et miljø preget av dårlig internkontroll, tilsier også at viktige internkontrollelementer må være på plass, også som sikring mot at noen blir gjenstand for urettmessig mistanke. Internrevisjonen konstaterer at mange kontrolltiltak og rutiner som er viktige i forhold til risiko for interne misligheter har vært på plass i utbyggingsprosjektet. Regelverket om offentlige anskaffelser synes fulgt, man har hatt fokus på etikk og etiske spørsmål i utbyggingsprosjektet, og ansvars- og arbeidsdelingen har i hovedsak vært bra. Det er imidlertid også avdekket mangler i internkontrollen. Fraværet av dokumenterte risikovurderinger i forhold til mislighetsrisiko og mangelen på tilfredsstillende dokumentasjon for ledelsens budsjettoppfølging er uheldig. Det samme gjelder mangelen på rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser, og at det ikke har vært beløpsgrenser for bestillinger i prosjektet. Disse svakhetene i et internkontrollopplegg som for øvrig inneholder mange gode elementer, har bidratt til økt risiko for at misligheter kunne la seg gjennomføre i utbyggingsprosjektet. Forutsatt at våre anbefalinger i kap. 2 om forbedringer i internkontrollen tas til følge i senere byggeprosjekter, vil Nordlandssykehuset HF etter internrevisjonens vurdering ha etablerte en internkontroll som gir rimelig sikkerhet for at interne misligheter ikke kan gjennomføres, eller at slike misligheter vil bli avdekket dersom de likevel skulle forekomme. 9

10 VEDLEGG: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen, både i form av dokumenter og regnskaper/registre. De mest sentrale av disse er: - Prosjektadministrativ bok (PA-bok) for Nordlandssykehuset, Utbyggingsprosjektet Byggetrinn 1 - Arbeidsreglement - Etiske retningslinjer for anskaffelser i utbyggingsprosjektene - Div. bestillerdokument (oppdragsdokument) fra Helse Nord RHF til Nordlandssykehuset HF - Anskaffelsesprotokoller - Div. bilagsdokumentasjon for anbudsprosess inkl. tilbud, evalueringer, tilbudsinnstilling og avtaler - Oversikt over avtaler utenom byggeprosjektet - Hovedbok, prosjektregnskap og reskontro i Agresso - Regnskapsdokumentasjon - Prosjektregnskap i Facilit - Rapporter knyttet til prosjektoppfølging og økonomisk rapportering Internrevisjonen har intervjuet følgende medarbeidere: - Foretaksdirektør Eivind Solheim - Assisterende direktør Jørn Stemland. (Har i byggeperioden vært økonomisjef ved Nordlandssykehuset HF, og fungerte en periode også som utbyggingssjef.) - Byggeprosjektleder Terje Winther - Prosjektsekretær Ragnhild Andreassen - Økonomikonsulent Linda Johnsen Enkelte spørsmål er også diskutert med andre medarbeidere. 10

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 01/08 16.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt bygningsmessig vedlikehold ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport

Detaljer

Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF

Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport 01/09 07.09.09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål... 3 1.2

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen oppsummering

Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen oppsummering Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: 134 2010/9 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 14.6.2010 Styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune, Byrådslederens kontor v/seksjon for internrevisjon (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.

Detaljer

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER INSTRUKS FOR KONKURRANSEUTSETTING HOS BIR AS OG DATTERSELSKAP AV BIR AS SOM MED ENERETT UTFØRER LOVPÅLAGTE OPPGAVER 1. INSTRUKSEN GJELDER FOR Denne instruks for konkurranseutsetting gjelder for alle anskaffelser

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø,

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 134 2014/735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER Heidi Fjermeros Nedre Romerike distriktsrevisjon og Pernille Stoerman-Næss Oslo Kommunerevisjon NRD Overfakturering og fiktive fakturaer Fiktive føringer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Internkontroll i Helse Nord RHF

Internkontroll i Helse Nord RHF Internkontroll i Helse Nord RHF Utforming og oppfølging av styringsdokumentene til helseforetakene og Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet Internrevisjonsrapport nr 2/06 28.02.07 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, Bodø,

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, Bodø, Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 23-2013/4 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, 21.12.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer