Årsrapport KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder"

Transkript

1 Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kunnskap Klimaregnskap Kunnskapsnotat Veileder Ansattinvolvering og Miljøbeviset Grønn utvikling (skifte) Klimaledelse Grønne innkjøp Regionplan Agder Samfunnsansvar Samarbeid og kommunikasjon Sosiale medier Partnermøter Markedsføring Nasjonalt og internasjonalt arbeid Nasjonalt Internasjonalt Aktivitetsplan Organisering Styret Sekretariatet

3 1. Innledning Klimapartnere Agder er et regionalt nettverksprosjekt hvor offentlige og private virksomheter deltar i tillegg til akademia. Målet er å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i regionen. I følge strateginotat vedtatt 19. mars 2013 er 4 følgende satsningsområder valgt: Kunnskap Grønn utvikling Kommunikasjon Nasjonalt og internasjonalt Årlig utarbeides det en aktivitetsplan som tar utgangspunkt i vedtatte strategier. Denne årsrapporten tar utgangspunkt i vedtatt aktivitetsplan. For å forsterke innsatsen økte Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner sin bevilgning til nettverket i Kunnskap Klimakunnskap er en forutsetning for at virksomheter og enkeltindivider skal kunne utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere formidler kunnskap for å redusere klimagassutslipp, forstå utfordringer og se muligheter. 2.1 Klimaregnskap Prosessen med å produsere Klimaregnskap 2014 er i gang, og er utviklet for å bli enda enklere for medlemmene, samtidig som det jobbes kontinuerlig med å øke kvaliteten. I forbindelse med at KP Hordaland har lansert sitt første klimaregnskap har det oppstått en del spørsmål vedrørende metodikk, bruk av omregningsfaktor med mer. Vi planlegger derfor å oppdatere kunnskapsnotatet som ble lansert i 2009 i samarbeid med KP Hordaland. Det vurderes videre om Klimaregnskap 2014 skal lanseres i en felleskatalog med KP Hordaland. 2.2 Kunnskapsnotat Med bakgrunn i manglende kapasitet er det ikke lansert kunnskapsnotat i Kunnskapsnotat produseres etter at en eller flere medlemmer av KP ønsker å delta i prosessen med utvikling av et kunnskapsnotat som dekker deres interesseområde og behov for ny kunnskap. For 2015 står følgende kunnskapsnotat på agendaer avhengig av finansiering. Bruk av solceller på Agder (utsatt fra i fjor). Arendal kommune, Kristiansand kommune, Agder Energinett Klimaregnskap oppdatering av gammelt notat. Samarbeide med KP Hordaland. Alle partnere. 3

4 Grønne innkjøp. En rekke partnere. Se eget punkt Veileder I forbindelse med oppdatering av kunnskapsnotat om klimaregnskap, miljøsertifisering, klimanøytralitet, bruka av strøm med opprinnelsesgaranti, og samarbeidet med grønne innkjøp, kan det være ønskelig og produsere en veileder som sier hvordan KP jobber med disse temaene og hva det innebærer for partene. Dette vil eventuelt gjøres i samarbeid med KP Hordaland. En slik veileder vil være nyttig for nye regioner som vurderer å etablere Klimapartnernettverk. 2.4 Ansattinvolvering og Miljøbeviset Å involvere de ansatte er viktig hvis man ønsker at virksomheten skal ha en helhetlig profil på området klima og miljø. Å legge til rette for kunnskapsdeling og kompetanseheving hos de ansatte er en del av god klimaledelse, da de ansatte er med på å påvirke et virksomhets fotavtrykk (klimaregnskap) og omdømme. Miljøbeviset ble i 2012 etablert som et tilbud til de ansatte i partnervirksomhetene. Arbeidet med Miljøbeviset var ikke i aktivitet i 2014 på grunn av manglende kapasitet. Vi planlegger å revitalisere dette tilbudet til de ansatte våren 2015 i samarbeid med KP Hordaland. 3. Grønn utvikling (skifte) En grønn utvikling oppnås gjennom kunnskapsdeling og samarbeid. Klimapartnere arbeider for å utvikle og fremme grønne forretningsideer, og bruk av grønne varer og tjenester. Det skal være lønnsomt og redusere klimagassutslipp. 3.1 Klimaledelse Satsing på klima må være forankret i ledelsen hvis man skal skape det engasjementet og interessen som trenges for å utvikle en virksomhet med en helhetlig klima- og miljøtankegang. KP gjennomførte en møteserie om klimaledelse som startet i september 2011 og ble avsluttet i Klimaledelse står også helt sentralt i prosessen og utviklingen av grønne varer og tjenester. Arbeidet med klimaledelse ble ikke videreført som planlagt i 2014 på grunn av manglende kapasitet. Det ble imidlertid etablert et samarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad og Risør om kommunal klimaledelse i praksis. Det første møtet mellom ordførerne ble holdt i desember 2014, og ordførerne har planlagt å møtes 4 ganger i Dette kan være et eksempel til etterfølgelse og videreføring av program for klimaledelse vil bli vurdert i samarbeid med KP Hordaland. 4

5 3.2 Grønne innkjøp Det offentlige har målsetninger om å være en pådriver for grønn næringsutvikling, og bidra til at Agder blir en enda mer klimavennlig region. Økt etterspørsel etter grønne varer og tjenester vil stimulere næringslivet til å satse på og utvikle og tilby dette. Grønne innkjøp og innkjøp i offentlig sektor er et hovedfokusområde hos de fleste Klimapartnere, og en viktig suksessfaktor for et grønt skifte. I samarbeid med Grimstad kommune arrangerte KP et lunsjseminar om dette temaet 6. oktober Her deltok sentrale politikere fra regionen sammen med innkjøpsansvarlige og fagekspertise på området. Som en oppfølger til seminaret har Offentlige Fellesinnkjøp på Agder (OFA), Arendal, Grimstad og Risør kommuner og Miljøfyrtårn innledet et samarbeid med Svanen for å øke fokus og kompetanse på området. Initiativet er støttet av Klima- og miljødepartementet. Det arbeides for tiden med planer om utvidelse av dette initiativet til å omfatte alle interesserte Klimapartnere. Produksjon av et kunnskapsnotat planlegges også i Regionplan Agder 2020 Regionplan Agder 2020 har klima som et av 5 hovedsatsingsområder. KP og regionplanen har sammenfallende mål (Høye mål Lave utslipp). Så langt har KP vært en av de viktigste satsingene fra fylkeskommunene for å nå mål formulert i regionplanen. En del arrangementer er planlagt og vil bli gjennomført i løpet av våren Utarbeidelse av KPs aktivitetsplan for 2015 vil en komme tilbake til så snart prosjektleder er på plass. Det kan nevnes at det er lagt planer for Arendalsuka, Kunnskapsnotat om Klimaregnskap i samarbeid med Klimapartnere Hordaland osv. 3.4 Samfunnsansvar Fylkeskommunene i Agder har tidligere finansiert et nettverksprosjekt med fokus på samfunnsansvar. KP satser på å videreføre dette arbeidet og har fått støtte fra VRI Agder (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) til å gjennomføre en 2 dagers samling høsten Av ulike årsaker ble seminaret utsatt til januar Samarbeid og kommunikasjon Samarbeid og kommunikasjon bidrar til kunnskap og utvikling. Klimapartnere skaper møteplasser for klimadebatt, kunnskapsdeling og samarbeid. 4.1 Sosiale medier Videreføring av nettsiden er en viktig del av sekretariatets jobb. Målsettingen med hjemmesiden er å kommunisere virksomheten i KP og profilere medlemmene. Nettsiden har fokus på nyheter og innspill fra medlemsvirksomheter, samt generell og interessant klimakunnskap. Det legges opp 5

6 til at det publiseres 1-2 saker hver uke. Nyhetsbrev fortsettes å sendes ut den 1. i hver måned med saker generert fra egen nettside. I 2014 ble hjemmesiden gitt et løft gjennom etablering av en felles side for KP Agder og KP Hordaland. I 2014 startet vi med å presentere ukas Klimapartner på hjemmesiden med videre spredning gjennom facebook og twitter. På nettsidene er det opprettet Medlemssider, hvor medlemmene i KP kan logge seg inn med eget brukernavn og passord. Her får partnerne tilgang til ulike dokumenter, presentasjoner, nettverktes klimaregnskapsløsning og kontaktinformasjon. På grunn av manglende kapasitet på slutten av 2014 har vi et etterslep på oppdatering av hjemmesiden som planlegges tatt igjen i Twitter brukes løpende av sekretariat og prosjektleder, både for å spre informasjon og for å generere trafikk til nettverkets nettside. KP har nå 7200 følgere på Twitter. Klimapartnere skal arbeide for at arrangementer og lanseringer blir omtalt i media, og at historier fra partnervirksomheten får fokus. Klimapartnere skal videreføre og synliggjøre grafisk profil gjennom trykksaker, kunnskapsnotater og nettsider. 4.2 Partnermøter Målsettingen er å gjennomføre et årlig besøk til alle partnere. Slike besøk er viktige for å diskutere what`s in it for me med partnerne. Besøkene er av vesentlig betydning for å kunne utvikle KP i tråd med medlemmenes ønsker. 4.3 Markedsføring Også markedsføring har i 2014 vært begrenset av mangel på kapasitet. Medlemsmassen har derfor vært relativt stillestående. To medlemmer har meldt seg ut og fire nye har meldt seg inn. Under forutsetning av at KP sikres en forutsigbar treårsperiode vil dette arbeidet kunne intensiveres betraktelig. 5. Nasjonalt og internasjonalt arbeid Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er viktig for å utvikle lavutslippssamfunnet. For å nå strategiske mål samhandler Klimapartnere med nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativ. 5.1 Nasjonalt I juni 2014 ble KP Hordaland etablert med 15 medlemmer med til sammen ansatte fra starten. KP Hordaland følger samme retningslinjer og krav som KP Agder, har samme grafiske profil og felles hjemmeside. Vi ser på etableringen av KP Hordaland som en milepæl i utviklingen av KP konseptet. Samarbeidet med 6

7 Hordaland byr på betydelige fordeler når det gjelder fellesarrangementer og profilering. Prosjektledelsen i KP Hordaland er Norsk Klimastiftelse, men er på samme måte som i Agder i stor grad finansiert av midler fra fylkeskommunen. I løpet av året har flere andre fylkeskommuner (Møre og Romsdal, Buskerud, Østfold, Oslo) meldt interesse for modellen, og vi har også diskutert nasjonal utrulling med klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Det forventes at nettverket vil bli utvidet til å omfatte flere nye norske regioner i løpet av kommende treårsperiode. KP Agder samarbeider med KP Hordaland for å oppnå dette. 5.2 Internasjonalt KP har siden 2011 hatt kontakt med EMC Varberg (www.emcvarberg.se), et nettverk med miljøengasjerte virksomheter i regionen Halland i Sverige. I 2014 gjennomførte KP sammen med EMC et Interreg-finansiert forprosjekt om utvikling av strategier for et grønt skifte på regionnivå i Øresund/Kattegat/Skagerak regionen. Interreg er EUs program for regionalt samarbeid. Forprosjektet undersøkte ulike metoder for å utvikle grønnere regioner og næringsliv, erfaringsutveksling og muligheten for å få til et større samarbeidsprosjekt. Forprosjektrapporten ble lansert i form av en bok der KP prosjektleder Svein Tveitdal var redaktør. 7

8 6. Aktivitetsplan 2014 Når Innhold Samarbeid For hvem? 17. januar Frokostmøte om grønt næringsliv. I Sammen med Grønt Senter og KP+ tillegg til eget møte mellom KP og Næringsforeningen i klimaministeren Kristiansandsregionen 27. januar Styreleder og prosjektledere møter klimaministeren KP adm. Sted Grønt Senter, Kristiansand (VA) Departementet, Oslo februar Prosjektmøte med svenske og danske partnere 12. mars Årsmøte - Årsrapport, årsplan, innspill til tema Arendalsuka mai Samling ifm oppsummering av Interreg-forprosjektet "CO2RE". EMC Varberg delta. 18. juni Sammenfallende med Solarkonferansen. Debatt: Grønt skifte i Agder. Lansering: «Grønn omstilling», Interreg-prosjektet Byggenæringen avgjørende for det grønne skiftet Nasjonal strategi for kraftutveksling klima og verdiskaping mot 2050» Matvareproduksjon i et endret klima EMC Varberg KP adm. Fredrikshavn, DK Partner som holder møtelokaler + introduksjon KP Asplan Viak, Kristiansand (VA) EMC Varberg, KP Hordaland KP Arendal, (AA) Flere samarbeidspartnere både Klimapartnere og andre KP+ Kristiansand (VA) Klimapartnere og EMC Varberg Alle Arendal (AA) Skanska, Asplan Viak og Kruse Smith Alle Arendal (AA) Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Alle Arendal (AA) GRID Arendal Alle Arendal (AA) Globale klimamål og tempo i norsk oljeutvinning Klimapartnere Alle Arendal (AA) september Grønt skifte på region/kommunenivå - Klimapartnere som modell Arendal kommune, fylkeskommunene, KS, Norsk Klimastiftelse. Programkomite under etablering. Program ferdig i April. Alle Arendal (AA) 6.oktober Hvordan bli bedre på grønne innkjøp? Grimstad kommune, OFA, Miljøfyrtårn, Svanen KP UiA, Grimstad (AA) 8

9 7. Organisering 7.1 Styret Prosjektet blir ledet av en styringsgruppe på 7 representanter fra partnervirksomhetene; 4 fra offentlige virksomheter og 3 fra private virksomheter. Styrets sammensetning per desember 2014 er: Kirsten Borge, Aust-Agder Fylkeskommune (leder) Geir Skjæveland, Arendal kommune Steinar Eilertsen, Vest-Agder fykeskommune Kim Øvland, Kristiansand kommune Bente Haukland Næss, Asplan Viak Olav Rønningen, Kruse Smith Entreprenører Odd Terje Døvik, Returkraft 7.2 Sekretariatet I budsjettet for 2014 ble det satt av kroner til å forsterke innsatsen, samtidig som det ble understreket at dette var siste året i fylkeskommunal regi. Det ble en ekstraordinær innsats med søknad om Arena status, nasjonal utrulling og muligheter for Interreg prosjekt. Arena-programmet er et nasjonalt program for utvikling av regionale næringsmiljøer. Søknad om Arena status førte ikke frem i denne omgang. Mulighet for nasjonal utrulling har vært diskutert i møter med klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Når det gjelder Interreg prosjekt, er det i utgangspunktet satt av midler til dette i budsjettet for I forbindelse med forsterket innsats, ble Karen Landmark ansatt som prosjektleder i 60 % stilling. Karen Landmark og Svein Tveitdal fordelte deretter ansvaret for de ulike aktivitetene. Landmark var ansatt fra 1. april til 1. oktober. Svein Tveitdals kontrakt (500 timer/år) som prosjektleder gikk ut 31. desember 2014, og det ble arbeidet med en mulig videreføring i en tre års periode. Aust-Agder fylkeskommune har hatt ansvar for sekretariatstjenester i

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Rapport fra forprosjektet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, Agderforskning Birgitte Kleivset, Universitetet

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer