I I. I Forskningsetikk I I. I seg med at man var bare med pa noe som ville ga sin gang uansett.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I I. I Forskningsetikk I I. I seg med at man var bare med pa noe som ville ga sin gang uansett."

Transkript

1 J~ Forskningsetikk o Etiske komiteer o Fusk i forskning o Media ETKK Konsesjonspiktige og medepiktige prosjekter Hva er god forskning? Forskningsetikk. av Monica Martinussen F orskning hander ikke bare om A tifredsstie krav ti vitenskapeighet og artikkeskrivning. Den ska ogsa fuge regene for god fokeskikk. Med et fmere ord snakker vi om forskningsetikk. F orskningsetikk hander om at vi ikke behander fok respekt0st eer utibmig. Det gjeder bade dem vi forsker pa (om vi forsker pa mennesker) og dem vi meddeer oss ti, dvs. esere, koeger og forskningsssamfunnet generet. De som har det primrere ansvar for at at gar skikkeig for seg, er naturigvis prosjektedesen. Men ingen som detar i prosjektet kan unndra seg disse forpiktesene. Hvis en assistent tar betenkeigheter, er det hans!hennes pikt A ta det opp med prosjektedeme. Erman sev en de av et st0rre prosjekt og ser ting man ikke iker, kan man ikke unnskyde seg med at man var bare med pa noe som vie ga sin gang uansett. Forskere trenger i bant korrektiv eer rad fra en uavhengig instans nat det gjeder etiske sider ved prosjektet. Dette er en av oppgavene ti de forskningsetiske komiteer. Norge finnes det tre nasjonae forskningsetiske komiteer som bar sitt mandat fra KUF. Dette er komiteen for naturvitenskap og teknoogi (NENT), komiteen for samfunnsfag og humaniora (NESH) og komi teen for medisin (NEM). Komiteene ska drive oppysning og radgivningsvirksomhet i forskningsetikk. Komiteene bygger pa amenn-etiske normer og pa intemasjonae konvensjoner som feks Hesinkidekarasjonen (http://www.etikkom.no/nem/rek/deckaration96.htm). Sentrae momenter i Hesinkidekarasjonen er at forskningen rna forega i trad med anerkjente vitenskapeige prinsipper, utfmes av en vitenskapeig kompetent person, : p://w ww. i sv.u i t.no/seksjon/psyk adrpbok e tikk.h tm #kom Page 1 of7

2 J;;ti)k :48 f g at fors0kspersoners veferd, integritet og rett ti privativ er ivaretatt. LikesA at informert samtykke er innhentet fra fors0kspersonene fm studien tar ti. Tisvarende retningsinjer er formuert av APA (American Psychoogica Association) (http://www.etikkom.no/nem!rek/rek.htm). tiegg er det under NEM opprettet regionae komiteer i hver av de fern heseregionene i Norge. Disse regionae komiteene (REK) ska foreegges samtige biomedisinske prosjekter hvor fors0k pa mennesker inngar. Biomedisinsk har her en vid betydning og inkuderer psykoogisk forskning. Unntatt fra disse regene er forskning som regnes som en de av en vanig etabert behandingsprosedyre, feks evauering som skjer ved en institusjon som en de av kvaitetssikringsarbeidet. Et eksempe pa dette er kartegging av brukertifredshet ved en poikinikk. Komiteene er knyttet ti de medisinske fakutetene og hmer administrativt ti under disse. Komiteene bestar av to medisinske sakkyndige (eger), en fra PS (for tiden er dette Jan Rosenvinge), en sykepeier, ett medem fra sykehuseierne, en med fagkyndighet i etikk, en jurist og en ekrepresentant ti egg har de regionae komiteene en sekretrer. Forskningsprosjektet som framegges, ska ha en ansvarig eder som er vitenskapeig kompetent. Dette er minimum cand. med. eer cand. psycho. Komiteen kan om oodvendig stie krav ti heyere kompetanse, dvs. doktorgrad. Dette medfmer at studenter ikke kan sta som prosjektedere ved fremeggese for etisk komite. mandatet ti de regionae etiske komiteene, som sist be revidert 5/ Chttp://www.etikkom.no/NEMREK/mandat.htm), star det at aie biomedisinske prosjekter skai foreegges komiteen der det inngar fors0k pa mennesker, og at det gjeder bade terapeutisk og ikke terapeutisk forskning. kommentarene ti mandatet heter det at dette kan innbefatte bade psykoogisk og samfunnsfagig metodikk. Kriteriene for om deer sakat frameggesespiktige er at de ornhander menneskers fysiske og mentae hese, og at de anvender terapeutiske eer ikke-terapeutiske metoder pa mennesker. Dette er ikke spesiet avkarende, og deter mange forskningstemaer innen psykoogi der det ikke er ett A vite om disse faer inn under betegnesen "menta hese". Kategoriseringen terapeutiske og ikke-terapeutiske metoder rna jo sies A ornfatte det meste. Dr. Psycho utvaget ved PS har formuert en muig presisering av disse kriteriene og forsar at man oversender kiniske og hesepsykoogiske prosjekter samt -Aie typer prosjekter som invoverer umyndige personer. -Prosjekter som tar opp tema som kan medf0re en bevisstgj0fing av forhod som fors0kspersonene i utgangspunktet ikke har tenkt pa og som kan kreve oppf0ging. - Prosjekter der man enten feiinformerer eer hoder ti bake informasjon sik at debriefing er oodvendig. Disse retningsinjene er na bitt akseptert av REK i var heseregion ( ) som ogsa anbefaer at de gjmes gjedende som en pmveordning, for aie de regionaie komiteene for medisinsk forskningsetikk. Dersom man er i tvi om et prosjekt bm framegges, kan man sp0te REK eer Dr. Psycho utvaget. Dersom man finner ut at prosjektet bm framegges for den forskningsetiske komjte fyer man ut et standard skjema som finnes pa (http://www.etikkom.no/nemrek/rek.htm). tiegg skai en prosjektbeskrivese vedegges, informasjon ti fors0kspersoner herunder samtykkeerkrering, sp0teskjema man tenker A bruke eer andre standardiserte maeinstrumenter, og evt. uttaeser fra andre instanser. S0knaden ska skrives pa norsk og pa en mate som gjm at ogsa ikke-eksperter kan forsta den. Veiedning ti utfying av en sik s0knad finnes pa nettet (h_ttp://www.etikkom.no/nemrek/vei.htm). Legg srerig merke ti hvordan tp://www.isv.ui.no/seksjon/psyk/a/drp/bok/etikk.htm#kom Page 2 of 7

3 :48 "informasjonsskrivet ti fors0kspersoner ska utfonnes. De erfaringer vi har sa angt med prosjekter som er oversendt REK, er at de feste kommentarer og innvendinger som komiteen har batt, er i forhod ti hviken infonnasjon som gies ti fors0kspersonene og hviken sprakig form denne har :tatt. S0knaden med ae vedegg ska sendes inn i 12 eksemparer. S0knaden ska sendes inn F0R prosjektet starter, og sa vi prosjekteder fa beskjed om prosjektet tirades eer frarades, evt hvike endringer som ska ti f0r prosjektet endeig kan tirades. Prosedyrene for saksbehanding finnes pa nettet, ikesa hvike tidsfrister som ti enbver tid gjeder og hvor s0knaden ska sendes (http://www.etikkom.no/nem/reksop.htm). Dersom prosjektet er finansiert fra NFR sa krever NFR ofte at prosjektet ska vurderes av REK. tiegg krever ogsa mange tidsskrifter at forskningen ska vrere utfurt i tract med gjedende forskningsetiske prinsipper (for eksempe APA), og at prosjektet ska vrere vurdert av en etisk komite i det andet hvor forskningen foregar. Fusk i forskning Nar prosjektet behandes av de forskningsetiske komiteer er det, som det bar fremgatt, forbodet ti dem vi forsker pa som star i fokus. Forhodet ti dem vi meddeer oss ti, amennheten og forskersamfunnet, kan de vanskeig uttae seg om pa forband. Men forskningsetikken gjeder ikke bare hva vi gj0r men ogsa hva vi sier. Har vi dekning for det som faktisk star i artikkeen ( eer det vi sier ti journaisten fra Nordys)? Etisk betenkeig presentasjon av resutatene kan dees ito hovedgrupper: Uredeige og diskutabe handinger. De f0rste er naturigvis de verste. en studie av fusk i forskning som de nasjonae forskningsetiske komiteene star bak (Egesem, D., Jasug at mnd, K. K., & Kaiser, M. 1997) beskrives uredeige handinger som feks det a fabrikere data, seektiv bruk av data eer metoder for at resutatet ska passe bedre med en teori eer en hypotese. Andre eksemper er pagiat av andres ideer eer data, eer bevisst destruering av datamateriae for a hindre at andre :far innsyn. Diskutabe handinger er bevisst feiaktig fremstiing av andres resutater, unnga a tibake trekke resutater nar de viser seg a vrere feiaktige, samt a unnga a rapportere vitenskapeig uredeighet. Bant diskutabe handinger h0rer ogsa reresforfatterskap, dvs at personer inkuderes i forfatteristen uten at vedkommende har bidratt substansiet ti artikkeen. Hva som ska ti for forfatterskap er ba spesifisert i APA's etiske reger og i Vancover-konvensjonen (http://www.etikkom.no/nem/rek/vancouv.htm). Likesa er uteatese av medforfattere fra isten a betegne som en diskutabe handing. Generet er det urt a avtae pa et tidig tidspunkt i prosjektet hvem som ska vrere medforfattere pa artikene, samt i hviken rekkef0ge. Svrert mange tidsskrifter krever na at ae forfatterne skriver under pa fugebrevet nar artikkeen sendes inn. Det bar ogsa vrert nevnt at dagens ensidige fokusering pa antaet pubikasjoner kan bidra ti en uhedig praksis med dobbetpubisering og "saamisering", dvs at et datamateriae dees opp i mange mindre pubikasjoner nar det egentig burde vrert en artikke. Bade dobbetpubisering og saamisering kan betegnes som diskutabe handinger. Etter at et prosjekt er avsuttet ska radata taes vare pa i minst 10 ar. Dette ska gj0res pa en sik mate at deter muig a fmne fram idem dersom noen trekker i tt p://www.isv.uit.no/seksjon/ psyka/drp/bok/etikk.htm#kom Page 3 of?

4 tvi funn eer konkusjoner fra prosjektet :4& Media Ofte vii forskere oppeve a bb utsatt fra press fra media om a presentere funn og prosjekter. Forskningsnytt er ofte godt stoff, ogjournaister eser arsrapporter fra universitetene og postister pajakt etter nyheter. Dvs. at dersom du sender brev ti offentbge institusjoner eier utvag sa er isten med oversikt over inn- og utgaende brev offentig. Sender du f.eks brev ti REK sa vii en driftigjournaist kunne finne ut at du panegger et prosjekt om et gitt tema. Som en genere rege, bm man vrere tibakehoden med a egge fram resutater fm det foreigger noe skriftig fra prosjektet. deet sett kunne man ooske at uttaeser ti media ikke skjedde fm etter at artikkeen var antatt i et tidsskrift med "peer review". Mao. etter at prosjektet hadde vrert utsatt for en sags kvaitetssikring. midertid kan pubikasjonsprossesen ta svrert ang tid, fere ar, og dette vi dermed vrere et for strengt kriterium. Noe skriftig bm det i det minste foreigge, f. eks at resutatene er presentert pa en konferanse og at man i den forbindese har skrevet en kort artikke (proceedings). Husk a insistere pa a ta ese det som skrives f0r det kommer pa trykk. Overskriften er det imidertid ite du kan gjme med, og den vii ofte vrere bare moderat korreert med innhodet. Dersom man bir bedt om a uttae seg ti media fm prosjektet starter, er det viktig at man ikke presenterer sine hypoteser som funn, eer at man sier ting som kan tenkes a pavirke fors0kspersonene pa en eer annen mate. Referanse Egesem, D., Jasund, K. K., & Kaiser, M. (1997). Fusk i forskning. En studie av uredeig og diskutabe forskning ved norske universiteter. Skriftserie m. 8. Oso: De nasjonae forskningsetiske komiteer. Man kan ese mer om uredeighet i forskningen veda s0ke i bibiografien som fmnes pa nettet (http://www.etikkom.no/nesh/bibiotekfusk.htm). Konsesjonspiktige og medepiktige prosjekter av ngunn Skre Ae prosjekt der personoppysningene navn, f0dsesdato og personnummer registreres kan vrere medepiktige ti Datatisynet. Man rna mede fra tiv s0ke konsesjon fra Datatisynet dersom deter aktuet 1) a opprette et persomegister innehodende sike oppysninger, eer 2) man 0nsker a hente ut oppysninger fra aerede eksisterende register, e1er 3) dersom man 00Sker a kobe oppysninger meom registre. Deter som rege unntak fra konsesjonspikten dersom man ska forske pa egen praksis, eer dersom en institusjon 00Sker a forske pa egne pasienter, ttp://www.isv.uit.no/seksjon/psyk/a/drp/bok/cikk.hm#kom Page 4 of7

5 OJ :48 m.ao. i ti feer der man henter oppysninger fra et register som aerede eksisterer og som man har ovig tigang ti. S0k:nader om konsesjon fra Datatisynet rettes ti NSD (Norsk samfunnsvitenskapeig datatjeneste). S0knadsskjema og adresse ti NSD finner du pa Dersom deter tvi om et prosjekt er medepiktig ti Datatisynet, b0r man kontakte NSD og s0ke rad. prosjekter der deter aktuet A gjennomga journamateriae, rna man s0ke Statens hesetisyn (http://www.hesetisynet.no) om dispensasjon fra taushetspikten. Kva er god forskning, og koreis bir den ti? av Magne Faten Det enk:aste svaret pa kva som er god forsking er A vise ti forsking pubisert i journaar med godt rykte, dvs. journaar som ofte bir siterte, dvs. med h0g "impact" faktor, og som bar h0ge krav ti den forsking dei pubiserer. Ein tar ikkje arbeid pubisert i sike journaar utan at arbeidet hoder h0g kvaitet. ettertid, etter at eit forskingsarbeid er pubisert, er det saeis reativt ett A bestemme om arbeidet var godt eer mindre godt. Dette svaret kan vere nyttig nat s0kerar ti stiingar eer s0knader om mider ska vurderast. For ein stipendiat, og for andre som star midt i eit forskningsprosjekt, er imidertid svaret heit utan nytte. Ein startar i fei ende ved A fokusere pa det A pubisere. Pubikasjonen er beskrivinga av eit angvarig arbeid. Pubikasjonen er ikkje forsking, den beskriver forsking. Det som fortener A vere i fokus er dei operasjonane som det a drive forsking bestar i: Lesing av itteratur, formuering av hypoteser, utarbeiding av design og prosedyrer, vurdering av forskningsetiske probemstiingar, utveging av detak:erar, praktiske spmsma omkring gjennomf0ring, anayse av data, og ti sutt pmver ein A forsta sine data i ys av det andre bar funne og dei hypoteser ein har formuert. Feire av dei nemnte punkta er spesifikke for den deen av psykoogien forskaren befinner seg innan, og spesiet retteiingsdeen i den organiserte forskarutdanninga bestar i opprering i disse operasjonane. Kursdeen i programmet ska gi ei breiare skuering. Rapportskriving er at ekskudert som forsking, og rapportskriving kan derfor ikkje vere god forsking. Kom.mentarane ti dei som vurderer eit manuskript for pubikasjon kan ogsa vere ein indikasjon pa kva som er god forsking, men ti tider spriker disse kommentarane vedig, anta referees er ofte 2-4 og deira meiningar er kanskje ikkje representative, dei arbeider ofte under tidspress fra redakt0ren og fra andre oppgaver, og dersom ein referee vurderer manuskriptet som godt, sa tar forfattaren kanskje ingen tibakemeding. Dersom ein ikkje kan uttrykke seg generet om kva som er god forsking kan dette bji eit kort manuskript. Det er muig A bruke hodd0ford som kvaitet, reevans, banebrytande, originat, sj0vstendig og ti og med geniat i denne samanhangen, og foreta ei omgrepsanayse av disse i denne samanhangen, men det bir generet og utan srerig nytte. Derfor gar vi ti fasiten. Omgrepet "surviva of the fittest" kan brukast i ei rekke samanhangar, og deter reevant ogsa her. Rapportar fra forskingsarbeider som etter ang tid frarneis bir siterte, bm ha h0g kvaitet, sj0v om kvaitet ikkje er den einaste grunnen ti at ein siterer ein pubikasjon. nokre tifee kan mange pa kvaitet vere np://www.isv.uit.no/seksjon/psyk/a/drp/bok/etikk.htm#kom Page 5 of 7

6 :48 grunnen ti at ein siterer, men det vi ikkje forega over ang tid. Det kan virke som eit paradoks A furst defmere pubikasjonen som "ikkje forskning", og deretter broken av samme som ein indikator pa kvaitet i forskning. Paradokset er imidertid kun tisyneatande. Schachter og Singer (1962) sin pubikasjon om effektene av fysioogisk aktivering og mij0messige forhod sin effekt pa oppevd emosjon er ein kassikar. Den refererast i ei rekke generee rereb0ker i psykoogi, og i rereb0ker i for eksempe bioogisk psykoogi og sosiapsykoogi. Grunnen ti at fors0ket er sa mykje sitert er i fmste rekke at Schachter og Singer pa ein tisyneatande enke mate operasjonaiserte og manipuerte to variabe som har stor betydning for emosjone oppeving, fysioogisk aktivering og emosjonens kvaitet. Dei brukte ogsa ei rekke kontrogrupper. Eksperimentet framstar som enket, ve kontroert, ett forstaeig, og samtidig med store teoretiske impikasjonar for eit sentrat tema innan psykoogien. Ein kan ikkje be om meir fra eit eksperiment. Ser ein nrermare pa designet, paden annan side, sa mangar ei av dei viktigaste gruppene (for dei interesserte: Gruppa som burde bitt feiinformert om effekten av injeksjonen og utsett for den sinte personen). NAT denne gruppa mangar svekkast designet. Resutata er svake, og konseptuee repikasjonar har ikkje gitt st0tte ti konkusjonane ti Schachter og Singer. Grunnen ti at Schachter og Singer er ein kassikar kan derfor vere det ambisi0se og teoretisk viktige prosjektet, og framgangsmaten som er tisyneatande enke men ikeve reevant. Mangar i design og svake resutater har hatt mindre betydning. Eit anria tema som har hatt stor betydning innan eksperimente psykoogi er forsterkningsskjema. B. F. Skinner (1956) forte at ban oppdaga effekten av intennitterande forsterkning ei heg nar han hadde for ta matbitar ti A forsterke dyra sin atferd, og det var umuig A skaffe feire matbitar. Han eyste probemet ved A gi rottene mat kun etter eit anta responsar, ikkje etter kvar respons. Dette er ein srers viktig kontro faktor for operant atferd, og den vart oppdaga ved eit tifee. Seinare er dette bitt tema for hundrevis av pubikasjonar, og forsterkningsskjema bir rutinemessig brukt i opprering av bade studentar. Forsterkningsskjema bir brukt i sam band med testing av egemider, studier pa frykt og angst, tom perseptuee prosessar kan studerast vha. denne prosedyren. Dette funnet bar batt vedig stor betydning, men kom som eit resutat av eit tifee. Schachter og Singer (1962) og Skinner (1956) dannar ytterpunkt mht. betydninga av teori og panegging for A gjere god forsking, og i Skinner sitt tifee sa kan det virke enket A gjere eit meget viktig funn. Deter imidertid ikkje nok A ga inn i aboratoriet, gjere noko uvanig og sja kva som skjer. Skinner vie ikkje ba oppdaga effekten av forsterkningsskjema utan god kjennskap ti rotter sin atferd under kontinuerig forsterkning. Tifedige funn bir gjort av forskerar som kjenner sitt fet og dermed kan identifisere det som er uventa. Skinner gir som rm at dersom du oppdagar noko interessant, sa egg bort at anna og studer det du har oppdaga. Det kan ein gjere dersom ein har fridom ti det, men ofte yt ein ta hensyn ti eit prosjekt og ein retteiar. Robert Sternberg (1992), tidigare redakt0r for eit av dei mest innfytesesrike tidsskrifta innan psykoogi, Psychoogica Buetin, pubiserte ei iste over dei 10 mest siterte artikane fra dette tidsskriftet dei siste 40 Ara Det mest saande ved denne ista var at sju av artikane var metode-artikar. Dersom ein 0nsker at mange ska sitere forskninga ein rapporterer, og det gjer ve ae, sa er atsa dette ein muighet. Eit anna moment som er verdt A nemne her er at Lee Chronbacb var forfattar av fire av disse pubikasjonane, og derfor vart invitert av Sternberg ti m.a A gi rad ti unge forskerar om skriving av vitskapige artikar. Gitt Chronbacb sin suksess bm ein ve heer ese han (Chronbach, 1992) enn artikkeen du no eser (derfor nemner eg dette eit godt stykke ut i artikkeen). Det finnes sj0vsagt argurnenter mot bruk av anta siteringar og journa impact faktorar som indikatorar pa kvaitet pa pubikasjonar og forskerar. Segen (1997) har diskutert feire av disse. ttp://www.isv.ui.no/seksjonfpsykadrp/bokeikk.htm#kom Page 6 of 7

7 rikk ' ' :48 Mitt rad ti unge forskerar er a konsentrere seg om dei operasjonane som skaper god forskning, og ikkje om pubikasjonen. Dette kan vere vanskeig, for det fokuserast i stor grad pa produktet og i mindre grad pa arbeidet bak. arsrapportar fra instituttet star pubikasjonane i forrige ar oppfurt, men ingenting om arbeidet bak. Det samme gjeder for S0knader ti Forskningsradet. For a disputere ma eit anta rapportar vere pubiserte eer under trykking. Det eksisterer eit press for a pubisere, og presset er st0rst tidig i karrieren. A pubisere kan samaniknast med a avegge eksamen eer a deta i eit idrettssternne. Deter resutatet som teer, deter det som :tar oppmerksomhet fra andre, men bak eit godt resutat igg angvarig og bardt arbeid. Det bar i mange ar vore popurert a broke anaogiar fra idretten, men i denne samhangen passar det ganske bra: Nar aktive idrettsmenn og -kvinner bir intervjua fm ein konkurranse sa spm den som intervjuer ofte om resutatet, for eksempe "kva kan vi forvente" eer "bir du skuffa om du ikkje vinner", medan svaret ofte er av typen "eg rna fokusere pa arbeidsoppgavene, sa :far vi sja kor angt det rekker". Det er ogsa mitt rad: F okuser pa forskninga, ikkje pa resutatet. Referanser Cronbach, L.J. (1992). Four Psychoogica Buetin artices in perspective. Psychoogica Buetin, 112, Schachter, S., & Singer, J.E. (1962). Cognitive, socia, and physioogica determinants of emotiona state. Psychoogica Review, 69, Segen, P.O. (1997). Citations and journa impact factors: questionabe indicators of research quaity. Aergy, 52, Skinner, B.F. (1956). A case history in scientific method. American Psychoogist, 11, Sternberg, R.J. (1992). Psychoogica Buetin's Top 10 "Hit Parade". Psychoogica Buetin, 112, Tibake ti innhodsfortegnesen p://www.isv.uit.no/seksjon/psyk/a/drp/bokctikk.htm#kom Page 7 of7

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Etikk i forskning. Matthias Kaiser,

Etikk i forskning. Matthias Kaiser, Etikk i forskning Matthias Kaiser, Dr. phil.; prof.; Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) www.etikkom.no Sonderinger: Etiske dimensjoner Forskeretikk

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom Gradert aktivitetstipasning hos ungdom med kronisk utmattesessyndrom nyttig eer unyttig? AV BERIT WIDERØE NJØLSTAD, UNNI SVEEN OG VEGARD BRUUN WYLLER Sammendrag Hensikt Hensikten med prosjektet var å undersøke

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Noe om forskningsetikk

Noe om forskningsetikk Noe om forskningsetikk Dag Bruusgaard Professor emeritus Institutt for helse og samfunn Avdeling for allmennmedisin Leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag Tidl. fastlege

Detaljer

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag. NAFOL Nasjona orskerskoe i ærerutdanning Presentasjon av rapport ti Nasjonat råd or ærerutdanning (NRLU) Rådsmøte,, Trondheim, 9-11.02.20099 v/ Arbeidsgruppens medemmer, UiB (eder) Jan Oav Fretand, HiSF

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Forskningsetikk, REKsystemet

Forskningsetikk, REKsystemet Forskningsetikk, REKsystemet og personvern Uetiske forskningsprosjekt kun i andre land? Overlege G.H. Armauer Hansen og oppdagelse av leprabasillen (dømt i 1880 for brudd på krav om informert samtykke)

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Velkommen til Forskningsetisk forum 2015

Velkommen til Forskningsetisk forum 2015 Velkommen til Forskningsetisk forum 2015 @forskningsetikk #etikkforum15 www.etikkom.no Organisering Patentnemnda Den etiske nemnda for patentsaker REK Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Søknad om bygging av landbruksveg

Søknad om bygging av landbruksveg versjon 1 1-09 012015 Landbruksdirektoratet L i Eanandoaodirektoráhtta I, 'å.:i~ it' 'i.,,. Søknad om bygging av andbruksveg Søknad sendast kommunen Journanummer Ar 2015 Fyke Hordaand Kommune Kvinnherad

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Forskningsetiske retningslinjer Forskningsetisk forum 18.9.2015

Forskningsetiske retningslinjer Forskningsetisk forum 18.9.2015 Forskningsetiske retningslinjer Forskningsetisk forum 18.9.2015 Fredrik Engelstad Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Profesjonsetikkens nødvendighet Moderne samfunn er avhengige

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall

Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Grunnkurs D, Våruka 2016 Professor Elin O. Rosvold Uetisk forskning og forskningsjuks Historier om uetisk forskning Helsinkideklarasjonen Lover som regulerer

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kjeldebruk og referanseteknikk

Kjeldebruk og referanseteknikk Kjeldebruk og referanseteknikk Presentasjon på kurs i akademisk skriving 20. november 2013 Kirsti Langstøyl Biblioteket, Høgskulen i Volda Formulere søk/søkeprofil Kva er oppgåveteksten (dersom oppgåva

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde Samfunnsøkonomiske anayser i hesesektoren en veieder Struktur og hovedinnhod Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sæensminde Divisjon heseøkonomi og finansiering Veiederens struktur og hovedinnhod

Detaljer

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning l Formål Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. 2 Uavhengighet

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli

Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli Vidar Enebakk 1, Helene Ingierd 2 og Nils Olav Refsdal 3 Denne antologien presenterer forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

SV Samfunnsvitenskapelige emner

SV Samfunnsvitenskapelige emner SV-125 1 Samfunnsvitenskapelige emner Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 SV-125 04/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 SV-125, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 SV-125, oppgave 2 Skriveoppgave

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 007 Løsninger 1a En konjugasjonskasse i SO(3 består av ae rotasjoner med en gitt rotasjonsvinke α og vikårig rotasjonsakse. En konjugasjonskasse i

Detaljer

Nytt fra revisjon av Nasjonale retningslinjer for. behandling og rehabilitering ved hjerneslag. asdasdasd Nasjonal retningslinje for

Nytt fra revisjon av Nasjonale retningslinjer for. behandling og rehabilitering ved hjerneslag. asdasdasd Nasjonal retningslinje for Nytt fra revisjon av Nasjonae retningsinjer for behanding og rehabiitering ved hjernesag og Pakkeforøp hjernesag Frank Becker kinikkoverege, Sunnaas sykehus førsteamanuensis, Universitetet i Oso Nytt fra

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Fra idé til publikasjon

Fra idé til publikasjon Forskningsprosessen Fra idé til publikasjon Frode Svartdal UiTø Januar 2014 Frode Svartdal 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 Forskningsprosessen 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 2 De skritt man tar for å sikre at påstander

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 27/17 23.02.2017 Dato: 08.02.2017 Arkivsaksnr: 2007/8109 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01.

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01. PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier Roland Jonsson 01. juni, 2015 Det medisinsk-odontologiske fakultet Basalforskning, klinisk forskning,

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Eksamen 04.12.2014. REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 04.12.2014. REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.12.2014 REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2 Nynorsk/Bokmål 1.2009 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Etikk i SINTEF. Fra dyp krise til etisk pryd!!!! Trondheim 23.-24. April 2007. Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF ICT

Etikk i SINTEF. Fra dyp krise til etisk pryd!!!! Trondheim 23.-24. April 2007. Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF ICT Fra dyp krise til etisk pryd!!!! Trondheim 23.-24. April 2007 Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF 1 Etiske retningslinjer Etisk Råd Unni Steinsmo(leder), Solfrid Johansen(M&K), Simen Ensby(NFR) vara:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Kriminalomsorgens sentrale forvaltning RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Innledning Retningslinjene omfatter behandling av søknader om adgang til å rekruttere innsatte/domfelte

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem.

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon 3 Bokmål / Nynorsk Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Oppgavesettet består av: 11 sider Antall

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer