sosiologisk tidsskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sosiologisk tidsskrift"

Transkript

1 sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk, svensk eller engelsk i tilfeller der det er gode grunner for det 1. Vi ber bidragsytere til Sosiologisk tidsskrift følge rådene og standardene i denne veiledningen 2 for manuskriptformater, språk og referanseføring. Bidrag som ikke følger tidsskriftets mal vil kunne bli refusert på dette grunnlag eller bli forsinket i publiseringsprosessen senere. Vi antar at forfattere har gjort seg kjent med tidligere publiserte artikler i tidsskriftet og dermed hva slags temaer og skrivestil (sjanger) som benyttes. Når det gjelder de tekniske detaljer (som forfatterbiografi, sammendrag og lignende) er det artikler publisert fra 2012 som må brukes som mal, siden formatet før dette året er noe annerledes. Dersom man er i tvil om eget arbeid (tema og/eller stil) er relevant å publisere for tidsskriftet, kan man gjerne ta kontakt med redaksjonen på epost, helst vedlagt et sammendrag eller annen kortversjon, for en foreløpig (og rask!) redaksjonell tilbakemelding før fagfellevurdering. 1 Manuskripter på annet språk enn norsk er generelt akseptert der forfatter ikke har norsk som arbeidsspråk, men like fullt ansatt ved norsk institusjon. Bidrag på engelsk fra norskspråklige forfattere blir i all hovedsak ikke akseptert. 2 Denne forfatterveiledningen er utviklet av Aksel Tjora (redaktør f.o.m t.o.m. 2013). Etterfølgende redaksjoner for Sosiologisk tidsskrift står fritt til å bruke og revidere dette dokumentet. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 1/10

2 Manuskripter Tidsskriftet publiserer ulike artikkelformater. For hvert av disse gjelder spesifikke krav til lengde og innhold. For alle bidrag skal det følge en startside som inneholder: forfatternavn og artikkeltilknytning 3, adresse, telefonnummer og epostadresse, forfatterbiografi på ord (som inkluderer stilling, arbeidssted, høyeste akademiske grad og når denne er oppnådd, sentrale forskningsområder og/eller publikasjoner eller tidsskrifter, epostadresse) skrevet i 3. person, som kommer til å stå etter artikkelen. Biografien skal skrives som sammenhengende setninger, ikke stikkord (se numre fra 2012 og utover). For vitenskapelige artikler skal startsiden også inneholde: norsk og engelsk tittel og eventuelt undertittel 4 norsk sammendrag ( ord) 3 5 nøkkelord på norsk Det forutsettes at manuskripter ikke er publisert tidligere og ikke er under vurdering av andre. Bruk halvannen linjeavstand og en skrifttype du trives med, i 12 punkts størrelse. Nummerer sidene. Manuskripter skal sendes som vedlegg (i formatene doc, txt eller rtf) på elektronisk post til Kvittering for mottatt manuskript sendes normalt fra redaksjonssekretær innen 24 timer, og det er helt greit å purre om man ikke har mottatt kvittering for mottatt manuskript innen 3 dager. Vitenskapelig artikkel Artikkelen analyserer og drøfter et sosiologisk relevant tema med utgangspunkt i empirisk og/eller teoretisk analyse, gjerne med en lengde på rundt ord, inkludert referanseliste og sammendrag. Både lengre og kortere artikler kan aksepteres dersom lengden tjener artikkelens innhold. 3 Med artikkeltilknytning menes den arbeidsgiver (institusjon) som publiseringspoeng skal kanaliseres gjennom. Dette vil stå ved forfatters navn på artikkelens første side. Forfattere med flere tilknytninger (som for eksempel har en toerstilling) kan når de oppgir denne tilknytningen (eller tilknytningene) bestemme hvilken arbeidsgiver som skal "premieres" for arbeidet gjennom det nasjonale finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Hva bidragsytere oppgir her kan i noen tilfeller være avhengig av hva slags avtaler de har med sine arbeidsgivere, selv om det vanlige er at hovedarbeidsgiver oppgis. 4 Dersom man bruker tittel og undertittel, bør hovedtittel være kort, mens undertittel er lengre, mer fullstendig og forklarende. Disse skal skilles med kolon. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 2/10

3 Artikkelen vurderes gjennom dobbeltblind fagfellevurdering av to eller flere konsulenter og skal derfor anonymiseres ved innsending (se eget avsnitt lenger ned). Bare startsiden (som spesifisert over) skal identifisere forfatter(e). En artikkel som er publisert i Sosiologisk tidsskrift gir publikasjonspoeng (Cristin nivå 1) i det norske finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer 5. Etter eventuell aksept skal forfatter også sende inn engelsk sammendrag (som skal være 20 ord færre enn det norske sammendraget) og nøkkelord, samt noen linjer om artikkelen, hvor man takker finansieringskilder, deltakere (informanter) i forskningsprosjekter, hjelpende institusjoner og personer underveis i forskningen og skrivingen, ofte inkludert tidsskriftets konsulenter og redaksjon (dersom disse har bidratt). Etter aksept kan man også gjøre justeringer i manuskriptet som ellers røper forfatter (selvreferanser etc). Kommentarartikkel Artikkelen kommenterer et sosiologisk (teoretisk eller metodisk) tema, et forskningspolitisk eller samfunnsaktuelt forhold med sosiologisk relevans eller en tidligere artikkel i tidsskriftet, med en lengde på ord inkludert referanseliste. Artikkelen vurderes av redaksjonen og unntaksvis gjennom dobbeltblind fagfellevurdering. Kommentarartikler kan gjerne ha en tydeligere polemisk karakter enn det man forventer av en vitenskapelig artikkel. Andre former for bidrag, som intervjuer av sentrale sosiologer, begrepsdrøftinger eller mer eksperimentelle tekster ønskes også velkommen. Ta kontakt med redaksjonen for å diskutere idéer som ikke klart ligger innenfor rammen. Svarkommentar Artikkelen svarer konkret på kommentar til egen tidligere publisert tekst. Svaret har en lengde på maksimum 2000 ord inkludert eventuell referanseliste og vil normalt trykkes i samme nummer av tidsskriftet som den kommentaren det svares på (og dermed etter invitasjon fra redaksjonen). Bokomtale En bokomtale har en ramme på ord og skal i hovedsak drøfte bokas kvaliteter og sosiologiske relevans. Presentasjon og direkte gjengivelse av bokas innhold bør ikke dominere. Bokomtaler skrives etter invitasjon fra redaksjonen, men vi aksepterer også forslag fra bidragsytere som vil omtale spesielle bøker. Vi akseptere normalt ikke omtaler som er skrevet på eget initiativ uten avtale med redaksjonen på forhånd. I hovedsak er det norskspråklige bøker som omtales, men unntak gjøres. 5 sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 3/10

4 Bokessay Et bokessay omtaler og diskuterer flere bøker og bør ha en lengde på ord. Bokessayet skal ha en egen overskrift. Redaksjonen tar gjerne imot idéer til bokessay fra interesserte bidragsytere. Forfatterskap Tidsskriftet er opptatt av gode etiske og kollegiale sedvaner rundt om i miljøene når det gjelder forfatterskap. Tradisjonelt har man i sosiologien stilt strenge krav til forfatterskap (derav ofte mange eneforfatterskap og sjelden mer enn tre forfattere av sosiologiske tekster) og heller vært generøs i forord og takksigelser 6 ( acknowledgements ). Den sosiologiske (og generelt samfunnsvitenskapelige) tradisjonen skiller seg på dette punkt fra flere andre, for eksempel den medisinske og naturvitenskapelige, hvor man som regel er mer generøs med forfatterstatus, for eksempel gitt på bakgrunn av prosjektledelse og/eller autoritet (æresforfatterskap). Siden mange sosiologer publiserer tekster med utgangspunkt i flervitenskapelig samarbeid, kan det være viktig å vise til noen rammer for herværende tidsskrift (og strengt tatt samfunnsvitenskapelige tidsskrifter generelt). Hvem som står som forfattere og forfatterrekkefølge bør diskuteres tidlig i de tilfeller der flere skriver sammen, for å unngå uoverensstemmelser. Tidlig enighet om slikt bør nedtegnes skriftlig i prosjektbeskrivelse eller lignende. Særlig kan dette være viktig i tilfeller hvor statusforskjeller (for eksempel mellom veiledere og veiledede) kan gjøre slike diskusjoner asymmetriske og der forskere fra ulike forfatterskapskulturer (og derav med ulike forventninger) skriver sammen. Når bidragsytere kommer til i løpet av et skrivearbeid bør det avklares tidlig om disse skal ha status som medforfattere eller navngitte bidragsytere som takkes i om artikkelen. Redaksjonen av Sosiologisk tidsskrift ønsker at følgende retningslinjer 7 følges, og gjerne brukes som utgangspunkt for diskusjoner med prosjektdeltakere og potensielle medforfattere: Forfatterskap skal bare gis til dem som har gitt et intellektuelt bidrag til forskningen. Bidrag til å få finansiert forskningen eller generell veiledning er ikke grunnlag for forfatterskap. En forfatter skal ha bidratt direkte til minst to av følgende fire delaktiviteter, (1) initiering og design, (2) datagenerering og prosessering, (3) analyse og tolkning og (4) skriving av betydelige deler av artikkelen. Enhver som står som forfatter skal ha gjennomgått kritisk de ulike utkastene mot endelig versjon. 6 I forbindelse med ny layout i nr har vi formalisert takksigelser i et eget avsnitt Om artikkelen som alle vitenskapelige artikler skal inneholde. 7 Jeg har benyttet den britiske sosiologforeningens retningslinjer som utgangspunkt. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 4/10

5 Enhver som står som forfatter skal være i stand til å forsvare artikkelen som helhet (men ikke nødvendigvis måtte kunne redegjøre for alle tekniske detaljer). Når studenter og stipendiater publiserer fra sitt prosjekt og har medforfatter(e), for eksempel veileder(e), skal student/stipendiat normalt stå som førsteforfatter. Redaksjonen håper ovenstående punkter kan benyttes som utgangspunkt for gode skrivesamarbeid både innad i sosiologien og mellom sosiologien og andre vitenskaper. Språk Sosiologisk tidsskrift har et ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle et norsk sosiologisk fagspråk, samt å ivareta godt norsk språk for formidling av sosiologisk forskning. Bruk helst kollegial hjelp og eventuelle språkvaskere før du sender manuskript til tidsskriftet. Godt språk bedrer sjansene for å få en artikkel akseptert. Noen røffe tips: Bruk enkle ord der de er dekkende! Når det sosiologiske språket for utenforstående kan synes ugjennomtrengelig, så er det delvis fordi faget trenger presise entydige begreper. Men det er nok også fordi mange sosiologer uttrykker det enkle unødvendig komplisert. Vi ønsker å unngå dette sistnevnte i tidsskriftet. Vi ønsker at artiklene skal både ha høy lesbarhet og høy presisjon, med andre ord bruke et nyansert, men ikke forvansket språk. Kan du for eksempel bytte ut "inkonsistens" med "sprik" uten at meningen endres? Tenk også etter om det finnes bedre enkle "rotnorske" ord i stedet for fremmedord eller fornorskede utenlandske ord. Bruk aktiv, ikke passiv! I konservativt vitenskapelig språk brukes passivt språk for å fjerne forskeren som subjekt. Dette anser vi som uheldig i moderne sosiologi. Ikke skriv "Det argumenteres her for..." eller "Intervjuer ble utført..", men heller "Jeg (eller vi) vil hevde at..." eller "Vi intervjuet...". Vaksinér din tekst mot moderne språklige epidemier! Når du skriver "fokus" eller "fokusere", er det virkelig dette du vil si? Når du skriver "i forhold til", er det virkelig en sammenligning du gjør? Eller skulle det stått "om", "for", "når det gjelder", "i forbindelse med" eller noe annet? Når du skriver "osv" eller "etc", er det virkelig noe mer? Hvorfor ikke skrive utfyllende eller være åpen om at du ikke kommer på hva mer som skulle vært der? sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 5/10

6 Tenk på tegnsetting og setninger! Vær nøye med tegnsetting. Unngå bruk av skråstrek "/" dersom du kunne brukt "og" eller "eller". Bruk komma rundt innskutte bisetninger heller enn tankestrek. Unngå unødig lange setninger: Om en setning går over mer enn to linjer, kan den deles eller kuttes ned på annen måte? En tanke blir ikke mer sofistikert eller intellektuell om den er komplisert formulert. Overskrifter Bruk overskrifter på maksimum 2 ulike nivåer. Bruk nummerering av disse på innsendte manus. Selv om nummerering ikke er med i de trykte artiklene tydeliggjør nummereringen forfatters oppbygning av artikkelen, og gjør at stiling av artikkelen blir slik forfatter hadde tenkt. Sluttnoter Tidsskriftet benytter sluttnoter og ikke fotnoter. Vi ber om at antall noter holdes på et minimum. Det skal ikke være note til tittelen (takksigelser skal settes i eget avsnitt om artikkelen, se ovenfor). Anonymisering Vitenskapelige artikler (og unntaksvis kommentarartikler) gjennomgår fagfellevurdering. Det er derfor viktig at manuskriptet er anonymisert slik at konsulenter ikke skal kunne kjenne igjen artikkelens opphavsperson(er). Forfatter må påse at det i manuskriptet ikke er elementer som indentifiserer opphavet. For eksempel bør referanser til egne arbeider skrives på en måte som ikke viser at de er egne. Selvreferanser kan gjerne utelates, for å settes inn etter en eventuell aksept. Eventuelt kan man skrive "forfatter" i stedet for forfatteres navn dersom det i teksten går fram at dette er forfatternes egne arbeider. Stryk disse fra referanselista (som også settes tilbake etter eventuell aksept). Tabeller og figurer Tabeller og figurer nummereres fortløpende (hver for seg: tabell 1,2,3,... figur 1,2,3,...) og skal plasseres på ønsket sted i teksten. Figurer skal være i sort/hvitt. Fargeillustrasjoner blir ikke godt gjengitt når utgaven trykkes i sort/hvitt, så bruk derfor bilder i gråtoner med god kontrast. Figurtittelen skal ikke inkluderes i figuren, men skal stå separat, over figuren. Noter til figuren (kilde eller liknende) skal også stå utenfor figuren, og skal plasseres under. Sosiologisk tidsskrift er i hovedsak et medium med flytende tekst. Bilder, figurer eller tabeller bør brukes der de på godt vis tilfører viktig informasjon til den flytende teksten. Etter eventuell aksept vil det være aktuelt å be om at figurer og tabeller legges ved sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 6/10

7 som egne dokumenter. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget illustrasjoner skal navnet på tegner eller fotograf oppgis. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Mal for litteraturreferanser Følgende formatering skal brukes for referanser i teksten og i referanseliste for artikler i Sosiologisk tidsskrift. Samvittighetsfullt detaljarbeid fra forfatters side effektiviserer den redaksjonelle bearbeidingen og forhindrer unødige forsinkelser. Det er viktig å dobbeltsjekke referanseliste mot referanser i tekst, for å sørge for at ingen referanser som er i teksten ikke er i lista og ingen referanser som er i lista ikke er i teksten. Bruk av referanseverktøy (Endnote, Reference Manager og lignende) Dersom du bruker programmer for å håndtere referanser, skal aktive koblinger fjernes før innsending til tidsskriftet ( Remove Field Codes heter denne funksjonen i Endnote). Sjekk deretter at referansene i teksten og referanselista stemmer nøyaktig med ST sin mal. Det er svært viktig at dette gjøres for å unngå automatisk omformatering av referanser i et manuskript som allerede er korrekturlest. Vi returnerer umiddelbart bidrag med aktive referansekoblinger. Redaksjonen har laget en referansemal til Endnote som passer brukbart til tidsskriftet, selv om den ikke er perfekt så langt. Last ned filen 8 og legg inn der Endnote har malene i ditt system (endnote/styles). Bidragsytere med annen referanseprogramvare oppfordres til å lage en mal for Sosiologisk tidsskrift og sende til redaksjonen. Referanser i teksten I teksten benytter man enten forfatternavn som del av setningen, med referanse som årstall i parentes, eller forfatter og årstall i parentes og en setning som kan leses uavhengig av referansen. Ved direkte sitater skal man bruke doble anførselstegn (gåseøyne) og oppgi sidetall etter årstall, skilt med kolon uten mellomrom. Sidetall skal også oppgis dersom man refererer til et spesifikt argument som er en liten del av en større tekst 9. Bruk komma før årstall og mellom flere kilder av samme forfatter og semikolon mellom flere ulike forfattere når disse er listet opp. Eksempler: Giddens (1990) påpekte tidlig den gjensidige avhengigheten mellom det lokale og globale nivået. Sosiale mønstre i for eksempel en organisasjonskultur eller administrativ struktur bidrar til å danne barrierer eller ufordelaktige posisjoner for noen 8 9 Hovedregelen her er heller å oppgi sidetall en gang for mye enn en gang for lite. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 7/10

8 grupper og privilegier for andre (Craig, 2007: 95). Sannheten er at hver bestanddel av Holocaust alle de tingene som gjorde det mulig var normal [...] i betydningen å være fullt ut i overensstemmelse med alt vi vet om vår egen sivilisasjon, dens ånd, prioriteringer, dens verdensbilde (Bauman, 1997: 41). Den sosiale rekrutteringen til høyere utdanning i Norge varierer både ved valg av studieretning og valg av lærested (Frøseth, 2006; Helland, 2006). For elitefag som medisin og jus er den sosiale rekrutteringen spesielt skjev (Hansen, 2005, 2000). Ved henvisninger til flere arbeider i samme parentes, skal disse listes opp kronologisk (med det nyeste arbeidet først) for eksempel slik: (Hansen, 2009; Helland, 2006; Andersen, 1993; Olsen, 1960). Er det flere arbeider fra samme år, avgjøres rekkefølgen av alfabetet. Dersom det er tre eller flere forfattere brukes m.fl. i teksten i stedet for å liste dem opp. I referanselista skal alle forfattere listes opp (men dersom det er flere enn 5 forfattere, listes bare de tre første forfatterne, etterfulgt av m.fl. ) I artikkelteksten: (Fröbel m.fl., 1980) I referanselista: Fröbel, F., Heinrichs, J. og Kreye, O. (1980) Sitater på inntil to linjer integreres i teksten og markeres med doble anførselstegn (gåseøyne). Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes umiddelbart etter sitatet. Sitater på over to linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives også her i parentes umiddelbart etter sitatet. I referanselista Her er detaljer viktige: Tegnsetting, parenteser, hva som er i kursiv, hvor det er mellomrom, og lignende, må være på plass. Man må være spesielt oppmerksom på oversetting til norsk ( og i stedet for & eller and i i stedet for in red. i stedet for ed. ). Ikke bruk tabulatortast, faste linjeskift eller gjentatte mellomrom innenfor hver referanse. Bruk kun linjeskift mellom referanser og la lista ha en rett venstremarg (som nedenfor hengende innrykk ordnes i trykkeriets ombrekking). Legg merke til at vi alltid bruker forfatters etternavn, etterfulgt av komma og initialer (dette gjelder alle forfattere og alle redaktører). Vi har et mellomrom mellom flere initialer, ikke bare punktum. Forlag og institusjoner er alltid knyttet til én by, ikke flere. Selv om for eksempel forlaget Sage har mange kontorer rundt om i verden, er den aktuelle boka gitt ut fra ett av dem, som vil stå først i listen over byer på bokas kolofonside (der hvor bokens tekniske detaljer er beskrevet). I USA er man opptatt av å spesifisere byer med tilhørende stat og vi følger dette konsekvent med statens tobokstavsforkortelse i blokkbokstaver uten punktum (se eksempel på dette under, for Redigert bok med én redaktør, hvor Tennessee er spesifisert med TN). Tidsskrifter skal staves ut i full tittel, ikke forkortelse. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 8/10

9 Bok skrevet av én forfatter Hannertz, U. (1996) Transnational Connections. London: Routledge. Bok skrevet av to forfattere Gilje, N. og Grimen, N. (1993) Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget. Bok skrevet av flere enn to forfattere Hagen, T. P., Jensen, K. og Sørensen, R. J. (2001) Kommunal organisering. Oslo: Universitetsforlaget. Redigert bok med én redaktør (regler som over ved flere redaktører) Gregor, T. (red.) (1996) A Natural History of Peace. Nashville TN: Vanderbilt University Press. Tidsskriftsartikkel 10 (regler som over ved flere forfattere) Rogstad, J. (2001) Små årsaker store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge, Tidsskrift for samfunnsforskning, 42: Kapittel i redigert bok (regler som over ved flere forfattere) Russell, A. (2005) Trade, Money and Markets, i White, B., Little, R. og Smith, L. (red.) Issues in World Politics (s ). London: Palgrave. Avisinnlegg som har forfatter (kronikker o.l.) Dypvik, A. S. (2006) Den liberale venstresida, Morgenbladet Avisartikler uten forfatter (skrevet av avisens redaksjon eller journalister) 11 Adresseavisen (2008) 'Spesiallaget sjokolade'. Hjembilaget s. 8, Vi tar med tidsskriftets årgang (volume) men ikke nummer (number/issue) siden dette går fram av sidetall. 11 Her kan man gjerne bruke full dato i selve artikkelteksten, med format DD.MM.ÅÅÅÅ. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 9/10

10 Offentlig publikasjon 12 UFD (Utdannings- og forskningsdepartementet) (2003) Ny lov om universiteter og høyskoler. NOU 2003:25. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Internettkilde 13 Monsen, T. H. (2008) 'Dobbel latte og litt fellesskap, takk', forskning.no, (lesedato ). Masteroppgave, hovedoppgave eller doktoravhandling Valen, H. B. K. (2004) Engler med skit på vingene? En diskursanalytisk studie av rekeindustriens praktisering av etikk, med utgangspunkt i bruk av fosfat i produksjonen av dobbeltfrosne, pillede reker. Masteroppgave. Tromsø: Universitetet i Tromsø. Rapporter (og andre institusjonspublikasjoner) Rogstad, J. og Midtbøen, A. H. (2010) Fra symptom til årsak: Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studier av diskriminering. Rapport 2009:2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Merk ellers følgende: Noen få arbeider har ingen utgivelsesdato. Man skal da bruke 'udat.' både i den løpende artikkelteksten og i referanselisten. Hvis det er relevant informasjon, kan man oppgi et arbeids originale utgivelsesår i klammeparenteser, både i den løpende teksten og i referanselisten, for eksempel slik: I teksten: I referanselisten: Durkheim (2002 [1897]) hevdet at selvmordet var en genuin sosial handling. Durkheim, E. (2002) [1897] Suicide. A Study of Sociology. London: Routledge. Bruk ikke ibid. eller op.cit. 12 Vær oppmerksom på hvem som er forfatter av offentlige dokumenter. Odelstingsproposisjoner og offentlige utredninger har for eksempel gjerne et departement som forfatter. 13 Husk at de fleste internettkilder har en forfatter, som regel en person eller en institusjon. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 10/10

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer