sosiologisk tidsskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sosiologisk tidsskrift"

Transkript

1 sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk, svensk eller engelsk i tilfeller der det er gode grunner for det 1. Vi ber bidragsytere til Sosiologisk tidsskrift følge rådene og standardene i denne veiledningen 2 for manuskriptformater, språk og referanseføring. Bidrag som ikke følger tidsskriftets mal vil kunne bli refusert på dette grunnlag eller bli forsinket i publiseringsprosessen senere. Vi antar at forfattere har gjort seg kjent med tidligere publiserte artikler i tidsskriftet og dermed hva slags temaer og skrivestil (sjanger) som benyttes. Når det gjelder de tekniske detaljer (som forfatterbiografi, sammendrag og lignende) er det artikler publisert fra 2012 som må brukes som mal, siden formatet før dette året er noe annerledes. Dersom man er i tvil om eget arbeid (tema og/eller stil) er relevant å publisere for tidsskriftet, kan man gjerne ta kontakt med redaksjonen på epost, helst vedlagt et sammendrag eller annen kortversjon, for en foreløpig (og rask!) redaksjonell tilbakemelding før fagfellevurdering. 1 Manuskripter på annet språk enn norsk er generelt akseptert der forfatter ikke har norsk som arbeidsspråk, men like fullt ansatt ved norsk institusjon. Bidrag på engelsk fra norskspråklige forfattere blir i all hovedsak ikke akseptert. 2 Denne forfatterveiledningen er utviklet av Aksel Tjora (redaktør f.o.m t.o.m. 2013). Etterfølgende redaksjoner for Sosiologisk tidsskrift står fritt til å bruke og revidere dette dokumentet. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 1/10

2 Manuskripter Tidsskriftet publiserer ulike artikkelformater. For hvert av disse gjelder spesifikke krav til lengde og innhold. For alle bidrag skal det følge en startside som inneholder: forfatternavn og artikkeltilknytning 3, adresse, telefonnummer og epostadresse, forfatterbiografi på ord (som inkluderer stilling, arbeidssted, høyeste akademiske grad og når denne er oppnådd, sentrale forskningsområder og/eller publikasjoner eller tidsskrifter, epostadresse) skrevet i 3. person, som kommer til å stå etter artikkelen. Biografien skal skrives som sammenhengende setninger, ikke stikkord (se numre fra 2012 og utover). For vitenskapelige artikler skal startsiden også inneholde: norsk og engelsk tittel og eventuelt undertittel 4 norsk sammendrag ( ord) 3 5 nøkkelord på norsk Det forutsettes at manuskripter ikke er publisert tidligere og ikke er under vurdering av andre. Bruk halvannen linjeavstand og en skrifttype du trives med, i 12 punkts størrelse. Nummerer sidene. Manuskripter skal sendes som vedlegg (i formatene doc, txt eller rtf) på elektronisk post til Kvittering for mottatt manuskript sendes normalt fra redaksjonssekretær innen 24 timer, og det er helt greit å purre om man ikke har mottatt kvittering for mottatt manuskript innen 3 dager. Vitenskapelig artikkel Artikkelen analyserer og drøfter et sosiologisk relevant tema med utgangspunkt i empirisk og/eller teoretisk analyse, gjerne med en lengde på rundt ord, inkludert referanseliste og sammendrag. Både lengre og kortere artikler kan aksepteres dersom lengden tjener artikkelens innhold. 3 Med artikkeltilknytning menes den arbeidsgiver (institusjon) som publiseringspoeng skal kanaliseres gjennom. Dette vil stå ved forfatters navn på artikkelens første side. Forfattere med flere tilknytninger (som for eksempel har en toerstilling) kan når de oppgir denne tilknytningen (eller tilknytningene) bestemme hvilken arbeidsgiver som skal "premieres" for arbeidet gjennom det nasjonale finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Hva bidragsytere oppgir her kan i noen tilfeller være avhengig av hva slags avtaler de har med sine arbeidsgivere, selv om det vanlige er at hovedarbeidsgiver oppgis. 4 Dersom man bruker tittel og undertittel, bør hovedtittel være kort, mens undertittel er lengre, mer fullstendig og forklarende. Disse skal skilles med kolon. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 2/10

3 Artikkelen vurderes gjennom dobbeltblind fagfellevurdering av to eller flere konsulenter og skal derfor anonymiseres ved innsending (se eget avsnitt lenger ned). Bare startsiden (som spesifisert over) skal identifisere forfatter(e). En artikkel som er publisert i Sosiologisk tidsskrift gir publikasjonspoeng (Cristin nivå 1) i det norske finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer 5. Etter eventuell aksept skal forfatter også sende inn engelsk sammendrag (som skal være 20 ord færre enn det norske sammendraget) og nøkkelord, samt noen linjer om artikkelen, hvor man takker finansieringskilder, deltakere (informanter) i forskningsprosjekter, hjelpende institusjoner og personer underveis i forskningen og skrivingen, ofte inkludert tidsskriftets konsulenter og redaksjon (dersom disse har bidratt). Etter aksept kan man også gjøre justeringer i manuskriptet som ellers røper forfatter (selvreferanser etc). Kommentarartikkel Artikkelen kommenterer et sosiologisk (teoretisk eller metodisk) tema, et forskningspolitisk eller samfunnsaktuelt forhold med sosiologisk relevans eller en tidligere artikkel i tidsskriftet, med en lengde på ord inkludert referanseliste. Artikkelen vurderes av redaksjonen og unntaksvis gjennom dobbeltblind fagfellevurdering. Kommentarartikler kan gjerne ha en tydeligere polemisk karakter enn det man forventer av en vitenskapelig artikkel. Andre former for bidrag, som intervjuer av sentrale sosiologer, begrepsdrøftinger eller mer eksperimentelle tekster ønskes også velkommen. Ta kontakt med redaksjonen for å diskutere idéer som ikke klart ligger innenfor rammen. Svarkommentar Artikkelen svarer konkret på kommentar til egen tidligere publisert tekst. Svaret har en lengde på maksimum 2000 ord inkludert eventuell referanseliste og vil normalt trykkes i samme nummer av tidsskriftet som den kommentaren det svares på (og dermed etter invitasjon fra redaksjonen). Bokomtale En bokomtale har en ramme på ord og skal i hovedsak drøfte bokas kvaliteter og sosiologiske relevans. Presentasjon og direkte gjengivelse av bokas innhold bør ikke dominere. Bokomtaler skrives etter invitasjon fra redaksjonen, men vi aksepterer også forslag fra bidragsytere som vil omtale spesielle bøker. Vi akseptere normalt ikke omtaler som er skrevet på eget initiativ uten avtale med redaksjonen på forhånd. I hovedsak er det norskspråklige bøker som omtales, men unntak gjøres. 5 sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 3/10

4 Bokessay Et bokessay omtaler og diskuterer flere bøker og bør ha en lengde på ord. Bokessayet skal ha en egen overskrift. Redaksjonen tar gjerne imot idéer til bokessay fra interesserte bidragsytere. Forfatterskap Tidsskriftet er opptatt av gode etiske og kollegiale sedvaner rundt om i miljøene når det gjelder forfatterskap. Tradisjonelt har man i sosiologien stilt strenge krav til forfatterskap (derav ofte mange eneforfatterskap og sjelden mer enn tre forfattere av sosiologiske tekster) og heller vært generøs i forord og takksigelser 6 ( acknowledgements ). Den sosiologiske (og generelt samfunnsvitenskapelige) tradisjonen skiller seg på dette punkt fra flere andre, for eksempel den medisinske og naturvitenskapelige, hvor man som regel er mer generøs med forfatterstatus, for eksempel gitt på bakgrunn av prosjektledelse og/eller autoritet (æresforfatterskap). Siden mange sosiologer publiserer tekster med utgangspunkt i flervitenskapelig samarbeid, kan det være viktig å vise til noen rammer for herværende tidsskrift (og strengt tatt samfunnsvitenskapelige tidsskrifter generelt). Hvem som står som forfattere og forfatterrekkefølge bør diskuteres tidlig i de tilfeller der flere skriver sammen, for å unngå uoverensstemmelser. Tidlig enighet om slikt bør nedtegnes skriftlig i prosjektbeskrivelse eller lignende. Særlig kan dette være viktig i tilfeller hvor statusforskjeller (for eksempel mellom veiledere og veiledede) kan gjøre slike diskusjoner asymmetriske og der forskere fra ulike forfatterskapskulturer (og derav med ulike forventninger) skriver sammen. Når bidragsytere kommer til i løpet av et skrivearbeid bør det avklares tidlig om disse skal ha status som medforfattere eller navngitte bidragsytere som takkes i om artikkelen. Redaksjonen av Sosiologisk tidsskrift ønsker at følgende retningslinjer 7 følges, og gjerne brukes som utgangspunkt for diskusjoner med prosjektdeltakere og potensielle medforfattere: Forfatterskap skal bare gis til dem som har gitt et intellektuelt bidrag til forskningen. Bidrag til å få finansiert forskningen eller generell veiledning er ikke grunnlag for forfatterskap. En forfatter skal ha bidratt direkte til minst to av følgende fire delaktiviteter, (1) initiering og design, (2) datagenerering og prosessering, (3) analyse og tolkning og (4) skriving av betydelige deler av artikkelen. Enhver som står som forfatter skal ha gjennomgått kritisk de ulike utkastene mot endelig versjon. 6 I forbindelse med ny layout i nr har vi formalisert takksigelser i et eget avsnitt Om artikkelen som alle vitenskapelige artikler skal inneholde. 7 Jeg har benyttet den britiske sosiologforeningens retningslinjer som utgangspunkt. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 4/10

5 Enhver som står som forfatter skal være i stand til å forsvare artikkelen som helhet (men ikke nødvendigvis måtte kunne redegjøre for alle tekniske detaljer). Når studenter og stipendiater publiserer fra sitt prosjekt og har medforfatter(e), for eksempel veileder(e), skal student/stipendiat normalt stå som førsteforfatter. Redaksjonen håper ovenstående punkter kan benyttes som utgangspunkt for gode skrivesamarbeid både innad i sosiologien og mellom sosiologien og andre vitenskaper. Språk Sosiologisk tidsskrift har et ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle et norsk sosiologisk fagspråk, samt å ivareta godt norsk språk for formidling av sosiologisk forskning. Bruk helst kollegial hjelp og eventuelle språkvaskere før du sender manuskript til tidsskriftet. Godt språk bedrer sjansene for å få en artikkel akseptert. Noen røffe tips: Bruk enkle ord der de er dekkende! Når det sosiologiske språket for utenforstående kan synes ugjennomtrengelig, så er det delvis fordi faget trenger presise entydige begreper. Men det er nok også fordi mange sosiologer uttrykker det enkle unødvendig komplisert. Vi ønsker å unngå dette sistnevnte i tidsskriftet. Vi ønsker at artiklene skal både ha høy lesbarhet og høy presisjon, med andre ord bruke et nyansert, men ikke forvansket språk. Kan du for eksempel bytte ut "inkonsistens" med "sprik" uten at meningen endres? Tenk også etter om det finnes bedre enkle "rotnorske" ord i stedet for fremmedord eller fornorskede utenlandske ord. Bruk aktiv, ikke passiv! I konservativt vitenskapelig språk brukes passivt språk for å fjerne forskeren som subjekt. Dette anser vi som uheldig i moderne sosiologi. Ikke skriv "Det argumenteres her for..." eller "Intervjuer ble utført..", men heller "Jeg (eller vi) vil hevde at..." eller "Vi intervjuet...". Vaksinér din tekst mot moderne språklige epidemier! Når du skriver "fokus" eller "fokusere", er det virkelig dette du vil si? Når du skriver "i forhold til", er det virkelig en sammenligning du gjør? Eller skulle det stått "om", "for", "når det gjelder", "i forbindelse med" eller noe annet? Når du skriver "osv" eller "etc", er det virkelig noe mer? Hvorfor ikke skrive utfyllende eller være åpen om at du ikke kommer på hva mer som skulle vært der? sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 5/10

6 Tenk på tegnsetting og setninger! Vær nøye med tegnsetting. Unngå bruk av skråstrek "/" dersom du kunne brukt "og" eller "eller". Bruk komma rundt innskutte bisetninger heller enn tankestrek. Unngå unødig lange setninger: Om en setning går over mer enn to linjer, kan den deles eller kuttes ned på annen måte? En tanke blir ikke mer sofistikert eller intellektuell om den er komplisert formulert. Overskrifter Bruk overskrifter på maksimum 2 ulike nivåer. Bruk nummerering av disse på innsendte manus. Selv om nummerering ikke er med i de trykte artiklene tydeliggjør nummereringen forfatters oppbygning av artikkelen, og gjør at stiling av artikkelen blir slik forfatter hadde tenkt. Sluttnoter Tidsskriftet benytter sluttnoter og ikke fotnoter. Vi ber om at antall noter holdes på et minimum. Det skal ikke være note til tittelen (takksigelser skal settes i eget avsnitt om artikkelen, se ovenfor). Anonymisering Vitenskapelige artikler (og unntaksvis kommentarartikler) gjennomgår fagfellevurdering. Det er derfor viktig at manuskriptet er anonymisert slik at konsulenter ikke skal kunne kjenne igjen artikkelens opphavsperson(er). Forfatter må påse at det i manuskriptet ikke er elementer som indentifiserer opphavet. For eksempel bør referanser til egne arbeider skrives på en måte som ikke viser at de er egne. Selvreferanser kan gjerne utelates, for å settes inn etter en eventuell aksept. Eventuelt kan man skrive "forfatter" i stedet for forfatteres navn dersom det i teksten går fram at dette er forfatternes egne arbeider. Stryk disse fra referanselista (som også settes tilbake etter eventuell aksept). Tabeller og figurer Tabeller og figurer nummereres fortløpende (hver for seg: tabell 1,2,3,... figur 1,2,3,...) og skal plasseres på ønsket sted i teksten. Figurer skal være i sort/hvitt. Fargeillustrasjoner blir ikke godt gjengitt når utgaven trykkes i sort/hvitt, så bruk derfor bilder i gråtoner med god kontrast. Figurtittelen skal ikke inkluderes i figuren, men skal stå separat, over figuren. Noter til figuren (kilde eller liknende) skal også stå utenfor figuren, og skal plasseres under. Sosiologisk tidsskrift er i hovedsak et medium med flytende tekst. Bilder, figurer eller tabeller bør brukes der de på godt vis tilfører viktig informasjon til den flytende teksten. Etter eventuell aksept vil det være aktuelt å be om at figurer og tabeller legges ved sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 6/10

7 som egne dokumenter. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget illustrasjoner skal navnet på tegner eller fotograf oppgis. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Mal for litteraturreferanser Følgende formatering skal brukes for referanser i teksten og i referanseliste for artikler i Sosiologisk tidsskrift. Samvittighetsfullt detaljarbeid fra forfatters side effektiviserer den redaksjonelle bearbeidingen og forhindrer unødige forsinkelser. Det er viktig å dobbeltsjekke referanseliste mot referanser i tekst, for å sørge for at ingen referanser som er i teksten ikke er i lista og ingen referanser som er i lista ikke er i teksten. Bruk av referanseverktøy (Endnote, Reference Manager og lignende) Dersom du bruker programmer for å håndtere referanser, skal aktive koblinger fjernes før innsending til tidsskriftet ( Remove Field Codes heter denne funksjonen i Endnote). Sjekk deretter at referansene i teksten og referanselista stemmer nøyaktig med ST sin mal. Det er svært viktig at dette gjøres for å unngå automatisk omformatering av referanser i et manuskript som allerede er korrekturlest. Vi returnerer umiddelbart bidrag med aktive referansekoblinger. Redaksjonen har laget en referansemal til Endnote som passer brukbart til tidsskriftet, selv om den ikke er perfekt så langt. Last ned filen 8 og legg inn der Endnote har malene i ditt system (endnote/styles). Bidragsytere med annen referanseprogramvare oppfordres til å lage en mal for Sosiologisk tidsskrift og sende til redaksjonen. Referanser i teksten I teksten benytter man enten forfatternavn som del av setningen, med referanse som årstall i parentes, eller forfatter og årstall i parentes og en setning som kan leses uavhengig av referansen. Ved direkte sitater skal man bruke doble anførselstegn (gåseøyne) og oppgi sidetall etter årstall, skilt med kolon uten mellomrom. Sidetall skal også oppgis dersom man refererer til et spesifikt argument som er en liten del av en større tekst 9. Bruk komma før årstall og mellom flere kilder av samme forfatter og semikolon mellom flere ulike forfattere når disse er listet opp. Eksempler: Giddens (1990) påpekte tidlig den gjensidige avhengigheten mellom det lokale og globale nivået. Sosiale mønstre i for eksempel en organisasjonskultur eller administrativ struktur bidrar til å danne barrierer eller ufordelaktige posisjoner for noen 8 9 Hovedregelen her er heller å oppgi sidetall en gang for mye enn en gang for lite. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 7/10

8 grupper og privilegier for andre (Craig, 2007: 95). Sannheten er at hver bestanddel av Holocaust alle de tingene som gjorde det mulig var normal [...] i betydningen å være fullt ut i overensstemmelse med alt vi vet om vår egen sivilisasjon, dens ånd, prioriteringer, dens verdensbilde (Bauman, 1997: 41). Den sosiale rekrutteringen til høyere utdanning i Norge varierer både ved valg av studieretning og valg av lærested (Frøseth, 2006; Helland, 2006). For elitefag som medisin og jus er den sosiale rekrutteringen spesielt skjev (Hansen, 2005, 2000). Ved henvisninger til flere arbeider i samme parentes, skal disse listes opp kronologisk (med det nyeste arbeidet først) for eksempel slik: (Hansen, 2009; Helland, 2006; Andersen, 1993; Olsen, 1960). Er det flere arbeider fra samme år, avgjøres rekkefølgen av alfabetet. Dersom det er tre eller flere forfattere brukes m.fl. i teksten i stedet for å liste dem opp. I referanselista skal alle forfattere listes opp (men dersom det er flere enn 5 forfattere, listes bare de tre første forfatterne, etterfulgt av m.fl. ) I artikkelteksten: (Fröbel m.fl., 1980) I referanselista: Fröbel, F., Heinrichs, J. og Kreye, O. (1980) Sitater på inntil to linjer integreres i teksten og markeres med doble anførselstegn (gåseøyne). Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes umiddelbart etter sitatet. Sitater på over to linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives også her i parentes umiddelbart etter sitatet. I referanselista Her er detaljer viktige: Tegnsetting, parenteser, hva som er i kursiv, hvor det er mellomrom, og lignende, må være på plass. Man må være spesielt oppmerksom på oversetting til norsk ( og i stedet for & eller and i i stedet for in red. i stedet for ed. ). Ikke bruk tabulatortast, faste linjeskift eller gjentatte mellomrom innenfor hver referanse. Bruk kun linjeskift mellom referanser og la lista ha en rett venstremarg (som nedenfor hengende innrykk ordnes i trykkeriets ombrekking). Legg merke til at vi alltid bruker forfatters etternavn, etterfulgt av komma og initialer (dette gjelder alle forfattere og alle redaktører). Vi har et mellomrom mellom flere initialer, ikke bare punktum. Forlag og institusjoner er alltid knyttet til én by, ikke flere. Selv om for eksempel forlaget Sage har mange kontorer rundt om i verden, er den aktuelle boka gitt ut fra ett av dem, som vil stå først i listen over byer på bokas kolofonside (der hvor bokens tekniske detaljer er beskrevet). I USA er man opptatt av å spesifisere byer med tilhørende stat og vi følger dette konsekvent med statens tobokstavsforkortelse i blokkbokstaver uten punktum (se eksempel på dette under, for Redigert bok med én redaktør, hvor Tennessee er spesifisert med TN). Tidsskrifter skal staves ut i full tittel, ikke forkortelse. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 8/10

9 Bok skrevet av én forfatter Hannertz, U. (1996) Transnational Connections. London: Routledge. Bok skrevet av to forfattere Gilje, N. og Grimen, N. (1993) Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget. Bok skrevet av flere enn to forfattere Hagen, T. P., Jensen, K. og Sørensen, R. J. (2001) Kommunal organisering. Oslo: Universitetsforlaget. Redigert bok med én redaktør (regler som over ved flere redaktører) Gregor, T. (red.) (1996) A Natural History of Peace. Nashville TN: Vanderbilt University Press. Tidsskriftsartikkel 10 (regler som over ved flere forfattere) Rogstad, J. (2001) Små årsaker store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge, Tidsskrift for samfunnsforskning, 42: Kapittel i redigert bok (regler som over ved flere forfattere) Russell, A. (2005) Trade, Money and Markets, i White, B., Little, R. og Smith, L. (red.) Issues in World Politics (s ). London: Palgrave. Avisinnlegg som har forfatter (kronikker o.l.) Dypvik, A. S. (2006) Den liberale venstresida, Morgenbladet Avisartikler uten forfatter (skrevet av avisens redaksjon eller journalister) 11 Adresseavisen (2008) 'Spesiallaget sjokolade'. Hjembilaget s. 8, Vi tar med tidsskriftets årgang (volume) men ikke nummer (number/issue) siden dette går fram av sidetall. 11 Her kan man gjerne bruke full dato i selve artikkelteksten, med format DD.MM.ÅÅÅÅ. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 9/10

10 Offentlig publikasjon 12 UFD (Utdannings- og forskningsdepartementet) (2003) Ny lov om universiteter og høyskoler. NOU 2003:25. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Internettkilde 13 Monsen, T. H. (2008) 'Dobbel latte og litt fellesskap, takk', forskning.no, (lesedato ). Masteroppgave, hovedoppgave eller doktoravhandling Valen, H. B. K. (2004) Engler med skit på vingene? En diskursanalytisk studie av rekeindustriens praktisering av etikk, med utgangspunkt i bruk av fosfat i produksjonen av dobbeltfrosne, pillede reker. Masteroppgave. Tromsø: Universitetet i Tromsø. Rapporter (og andre institusjonspublikasjoner) Rogstad, J. og Midtbøen, A. H. (2010) Fra symptom til årsak: Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studier av diskriminering. Rapport 2009:2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Merk ellers følgende: Noen få arbeider har ingen utgivelsesdato. Man skal da bruke 'udat.' både i den løpende artikkelteksten og i referanselisten. Hvis det er relevant informasjon, kan man oppgi et arbeids originale utgivelsesår i klammeparenteser, både i den løpende teksten og i referanselisten, for eksempel slik: I teksten: I referanselisten: Durkheim (2002 [1897]) hevdet at selvmordet var en genuin sosial handling. Durkheim, E. (2002) [1897] Suicide. A Study of Sociology. London: Routledge. Bruk ikke ibid. eller op.cit. 12 Vær oppmerksom på hvem som er forfatter av offentlige dokumenter. Odelstingsproposisjoner og offentlige utredninger har for eksempel gjerne et departement som forfatter. 13 Husk at de fleste internettkilder har en forfatter, som regel en person eller en institusjon. sosiologisk tidsskrift - forfatterveiledning (per ) - s. 10/10

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Formelle sider ved skriftlige innleveringer Jan Hesselberg 2004 Innhold. Begrens problemstillingen så mye som mulig. Husk at du har lite tid. Begynn innledningen

Detaljer

Hva er en god fagvurdering?

Hva er en god fagvurdering? Hva er en god fagvurdering? Lars Frich Michael Bretthauer Medisinske redaktører Tidsskrift for Den norske legeforening Hvorfor fagfellevurdring? Faglig kvalitetssikring Aktualitet Relevans Validitet Aavitsland

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Publiseringsprosessen. Kirsti Berg Vitenskapelig redaktør

Publiseringsprosessen. Kirsti Berg Vitenskapelig redaktør Publiseringsprosessen Kirsti Berg Vitenskapelig redaktør Innhold Hva er en vitenskapelig artikkel? Hvorfor skal du publisere? Hvor skal du publisere? Hva skal du sende inn og i hvilken form? Hva skjer

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Revidert januar 2017 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Oppgavens oppsett... 2 2.1 Linjeavstand og skrift... 2

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

1 Generell informasjon om doktorgradsavhandlingen

1 Generell informasjon om doktorgradsavhandlingen VEILEDNING VEDR. KRAV TIL EN DOKTORGRADSAVHANDLING TIL Ph.D.-GRADEN VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Vedtatt av Programutvalget for forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieåret 2016/2017

Studieåret 2016/2017 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090/ Retningslinjer for masteroppgaven Studieåret 2016/2017 PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 Prosjektplanlegging... 2 Veiledning... 2 Masteroppgavens format...

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

Publiseringsprosessen

Publiseringsprosessen Publiseringsprosessen BFI kurs Forskning 16. september 2015 Hege Smith Tunsjø Kirsti Berg Innhold Hvorfor publisere? Krav til en vitenskapelig artikkel Fagfellevurdering Etiske aspekter Vancouver reglene

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender Ofte stilte spørsmål NFFs stipender FØR DU SØKER Søknadskrav Må jeg være medlem av NFF for å kunne søke stipend? Se for øvrig våre retningslinjer for de ulike stipendene. Kan jeg søke om både forfatter-

Detaljer

Anklage om plagiering i forskning. Rapport etter gransking (anonymisert utgave, utarbeidet for oversendelse til Nasjonalt granskingsutvalg)

Anklage om plagiering i forskning. Rapport etter gransking (anonymisert utgave, utarbeidet for oversendelse til Nasjonalt granskingsutvalg) Unntatt offentlighet: offl. 23 Anklage om plagiering i forskning Rapport etter gransking (anonymisert utgave, utarbeidet for oversendelse til Nasjonalt granskingsutvalg) Bakgrunn for gransking Dekanus

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser 30 OCTOBER 2015 Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser Superbrukeren - i spenn mellom forskere, kvalifiserte bokutgivere, UHR (NPU og Lærebokutvalget), rapporteringsinstruks og egne ledere Andre

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Retningslinjer for semesteroppgaven i SV SOS107 høsten 2000

Retningslinjer for semesteroppgaven i SV SOS107 høsten 2000 Institutt for sosiologi og statsvitenskap Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Arild Blekesaune - 04.09.2000 Retningslinjer for semesteroppgaven i SV SOS107 høsten 2000 Innlevering og godkjenning

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word Seksjon for digital kompetanse Topp- og bunntekst Gå på topptekst/bunntekst via Sett-inn-fanen Velg «Rediger topptekst»/«rediger

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Innhold Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet...1 Kildehenvising i tekst...2 Typer sitat...2 Direkte sitat...2 Parafering...3 Hovedregler for sitering og kildehenvising i tekst...3 Referering

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap. Vedtatt av programstyret

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

APA-stilen - et sammendrag

APA-stilen - et sammendrag APA-stilen - et sammendrag Når du skriver en akademisk tekst, er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning. Hovedregelen er at kildene du bruker skal være lett identifiserbare,

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Felles publisering HiB og UiB

Felles publisering HiB og UiB Felles publisering HiB og UiB 2012-2014 ved Susanne Mikki 1 og Eli Heldaas Seland 2 24.02.2016 1 Universitetsbiblioteket i Bergen 2 Biblioteket ved Høgskolen i Bergen 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Informasjonsmøte om masteroppgaver (bachelor) høsten Ingrid F. Bugge Institutt for plante- og miljøvitenskap

Informasjonsmøte om masteroppgaver (bachelor) høsten Ingrid F. Bugge Institutt for plante- og miljøvitenskap Informasjonsmøte om masteroppgaver (bachelor) høsten 2011 Ingrid F. Bugge Institutt for plante- og miljøvitenskap Formålet med masteroppgaven Avslutning på masterstudiet. Dokumentere selvstendighet, forståelse,

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Studieåret 2013/2014

Studieåret 2013/2014 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2013/2014 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent 1 Current Research Information System In Norway 2 Om registrering i Cristin Cristin skal brukes i fordeling av midler, og registreringen må derfor ha høyere datakvalitet enn ForskDok. Du må alltid sjekke

Detaljer

M a s t e r o p p g a v e n

M a s t e r o p p g a v e n M a s t e r o p p g a v e n Jan Hesselberg 2014 Innledning Formålet med dette notatet er både å standardisere masteroppgavene i form og å bidra til å redusere studentenes arbeid med oppgavens utseende.

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Felles retningslinjer for manuskripter som sendes inn til biomedisinske journaler: Skriving og redigering for biomedisinsk publisering

Felles retningslinjer for manuskripter som sendes inn til biomedisinske journaler: Skriving og redigering for biomedisinsk publisering Felles retningslinjer for manuskripter som sendes inn til biomedisinske journaler: Skriving og redigering for biomedisinsk publisering Utdrag av retningslinjene som er utarbeidet av International Committee

Detaljer

Writing a master thesis

Writing a master thesis Writing a master thesis How to joakimmj 2016 Contents 1 Innhold 2 1.1 Front matter............................................... 2 1.1.1 Preface/Forord: Takk til de som fortjener det..........................

Detaljer

Særoppgave for medisinstudenter. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer

Særoppgave for medisinstudenter. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer Særoppgave for medisinstudenter Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Sist revidert 11.09.14 Retningslinjer 1. Målsetting Hensikten med en særoppgave er at studentene i løpet av

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

M a s t e r o p p g a v e n

M a s t e r o p p g a v e n M a s t e r o p p g a v e n Jan Hesselberg 2010 Innledning Formålet med dette notatet er både å standardisere masteroppgavene i form og å bidra til å redusere studentenes arbeid med oppgavens utseende.

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Brukerveiledning (EndNote for jus)

Brukerveiledning (EndNote for jus) Brukerveiledning (EndNote for jus) 1. Nedlastning Etter å ha installert EndNote, må du laste ned referansestilen tilpasset jus (norsk og/eller engelsk versjon). Du må også laste ned RefTypeTable.xml, med

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole -

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - Å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. En referanse

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst:

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst: Forelesningen Skrivekurs Å skrive er å tenke Å skrive akademisk er å være høflig Å skrive er å begynne Å fortelle en akademisk historie Fortellingen Fortellingen er erfaringens uttrykksform Fortellingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg:

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Saksbeh.: Solveig Fossum-Raunehaug Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vår ref. 15/02038 Deres

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE

VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE Mer informasjon om dette stipendet finner du i Retningslinjer for arbeidsstipend forfattere. 1. Personalia Alle punktene om personalia

Detaljer

Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser

Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser Innledning Som for enhver vitenskapelig publikasjon, har forfatterskapet i VKMs uttalelser betydning for at forskere blir kreditert for arbeidet

Detaljer

Hva er en hovedoppgave? Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne? Hva skal jeg velge. Trinn i arbeidet med hovedoppgaven

Hva er en hovedoppgave? Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne? Hva skal jeg velge. Trinn i arbeidet med hovedoppgaven Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne? Knut Inge Fostervold Hva er en hovedoppgave? Et selvstendig vitenskapelig arbeide (under veiledning) Det betyr at forfatteren må kunne gjøre rede

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND Mer informasjon om stipendet finner du i Retningslinjer for tildeling av aktualitets- og debattstipend. 1. Personalia Alle punktene om

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer