FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V"

Transkript

1 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011

2 ii

3 Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den forvaltningsrevisjon av hvordan Bø kommune håndterer investeringsprosjekt, med spesielt fokus på rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Undersøkelsen er gjennomført av KomRev NORD IKS. KomRev NORDs undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Før forvaltningsrevisjonsprosjektet ble satt i gang, vurderte revisjonen egen uavhengighet til Bø kommune, jf. kommuneloven 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. Vi vil benytte anledningen til å takke Bø kommune for samarbeidet i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Sammendrag KomRev NORD finner at Bø kommune kan i begrenset grad dokumentere prosjektets gang, da informasjon er slettet eller ikke organisert slik at de er mulig å finne frem i den. Men på bakgrunn av våre undersøkelser vurderer revisjonen at Bø kommune har skriftlige rutiner som er egnet til å sikre tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekt. Kommunens følger ikke disse rutinene i praksis. Flere sentrale parters mandat og fullmakter er ikke kontraktsfestet eller bekjentgjort. Videre konkluderer vi med at Bø kommune delvis innfrir kravene til planlegging, utredning og rapportering i investeringsprosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole. Bø kommunes administrasjon leide inn konsulenter til å ivareta sentrale oppgaver i gjennomføringen av rehabiliteringen, fordi de selv vurderte at de ikke hadde kapasitet til å følge opp prosjektet i den grad det var nødvendig. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen Prosjektleder, forvaltningsrevisor iii

4 iv

5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER METODE OG DATAMATERIALE Skriftlig og muntlig informasjon Gyldighet og pålitelighet Avgrensing REVISJONSKRITERIER OM REHABILITERINGEN RAPPORTERINGSRUTINER Skriftlige rutiner...7 Praktiserte rutiner Konklusjon ROLLE- OG ANSVARSAVKLARING...11 Rolle- og ansvarsfordeling Konklusjon PLANLEGGING, UTREDNING OG RAPPORTERING I PROSJEKTET Planlegging og utredning Utredning Modeller for økonomistyringsfunksjoner Detaljprosjektering og anbudsdokument Rapportering Rapportering mellom byggeleder og kommunen Rapportering til politikerne Konklusjon RESSURSER TIL Å LEDE PROSJEKTET SAMMENDRAG ANDRE FUNN Anskaffelser Vurdering av risiko ved valg av entreprisemodell Arkivering Økonomistyringsverktøy HØRING ANBEFALINGER DOKUMENTER OG LITTERATUR VEDLEGG 1 - RÅDMANNENS HØRINGSSVAR...24 v

6 vi

7 1 INNLEDNING Kontrollutvalget i Bø kommune har, med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon, bestilt forvaltningsrevisjon av hvordan kommunen håndterer investeringsprosjekt. Undersøkelsen er gjennomført av KomRev NORD IKS. KomRev NORD er bedt spesielt om å undersøke rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen 3. juni I bestillingen er det referert til kommunestyrets debatt vedrørende plan for forvaltningsrevisjon. I følge bestillingen interesserer budsjettoverskridelsene i investeringsprosjektene kommunestyret i mindre grad enn det som angår hvordan prosjektene blir organisert. Forvaltningsrevisjonsprosjektet søker derfor å belyse hvilke rutiner kommunen har for å gjennomføre investeringsprosjekt, samt hvordan rehabiliteringen av Bø ungdomsskole ble håndtert. 2 PROBLEMSTILLINGER KomRev NORD IKS har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeidet fire problemstillinger som vil bli besvart gjennom undersøkelsen. Problemstilling 1: Har kommunen rutiner som sikrer tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekter? Problemstilling 2: Var rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunens prosjektleder, byggeleder og eksterne leverandører avklart i prosjektet Rehabiliteringen av Bø ungdomsskole? Problemstilling 3: Var kommunens planlegging, utredning og rapportering av prosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole tilfredsstillende? Problemstilling 4: Hadde kommunen interne ressurser, herunder kompetanse, til selv å ivareta prosjektledelsen i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole?

8 3 METODE OG DATAMATERIALE 3.1 Skriftlig og muntlig informasjon Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001, som er Norges Kommunerevisorsforbunds standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen har fått tilgang til ulike skriftlige dokumenter fra alle faser i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Denne dokumentasjonen er gjennomgått og analysert, og er lagt til grunn for de funnene som rapporten presenterer. Revisjonen har fått begrenset tilgang på dokumentasjon på praksis i rehabiliteringen av ungdomsskolen. Det som foreligger av dokumentasjon fra prosessen, er anbudsdokument, kontrakter og møtereferat fra kommunestyret, formannskapet og plan- og byggekomiteen. Dokumentasjon på korrespondanse mellom partene har i liten grad vært tilgjengelig. Det skyldes at rehabiliteringen/utbyggingen skjedde langt tilbake i tid, og at ingen av de personer som var sentrale i prosjektet, jobbet i kommunen da forvaltningsrevisjonsprosjektet ble gjennomført. I tillegg har Bø kommune ikke systematisk arkivert dokumentasjonen i investeringsprosjektet. Administrasjonen har ikke oversikt over hva som foreligger. Revisjonen har søkt gjennom den usystematiserte dokumentasjonen som vi har fått tilgang til, men vet ikke om det eksisterer mer dokumentasjon enn det som har blitt skaffet til veie. For eksempel er e-postkorrespondanse mellom de involverte parter ikke tilgjengelig. Byggeleder hadde fra Bø kommune fått stilt til rådighet en pc. På denne lagret han all korrespondanse, brev, referater, regnskap og så videre. Denne pc-en overleverte byggeleder til administrasjonen i Bø kommune når prosjektet ble avsluttet. Informasjonen ble så slettet, pc-en reinstallert og tatt i bruk i kommunen. Det kan ikke utelukkes at det ville kommet frem flere interessante funn om revisjonen hadde hatt tilgang på korrespondanse mellom partene i prosjektet. For å utdype og nyansere funnene i dokumentanalysen har vi snakket med nåværende leder teknisk avdeling, økonomisjef, kontorsjef, skolesjef/medlem i plan- og byggekomiteen, tidligere teknisk leder/prosjektleder, samt prosjektets byggeleder. 3.2 Gyldighet og pålitelighet Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom revisjonskriteriene og problemstillingen for undersøkelsen og de data som er samlet inn. Gyldighet er så langt som mulig sikret gjennom at vi har sammenlignet faktafunn fra dokumentanalyse med muntlig informasjon gitt i intervju og på bakgrunn av det har vi grunnlag for å gjøre vurderinger og trekke konklusjoner. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved at vi har sikret at gyldige kontrakter for investeringsprosjektet er undersøkt, samt verifisert faktaopplysninger som er framkommet i samtaler. På enkelte områder er våre funn i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet basert utelukkende på muntlige kilder. Det kan av den grunn problematiseres om vi har utfyllende informasjon om den praktiske gjennomføringen av prosjektet, og dermed tilstrekkelig informasjon til å svare på problemstillingene. Dette svekker gyldigheten og påliteligheten til våre data. I slike tilfeller vil det fremkomme i rapporten hvilke forbehold vi må ta. Side: 2

9 3.3 Avgrensing Revisjonsprosjektet retter hovedsakelig søkelyset på arbeidet som ble gjort i årene 2004 til 2006 ettersom det er perioden rehabiliteringen av Bø ungdomsskole ble gjennomført. Det betyr at prosjekteringen og planleggingen som ble gjennomført før brannen i Bø ungdomsskole desember 2003, ikke blir belyst i denne undersøkelsen. 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som undersøkes. Revisjonskriterier er basis for revisjonens analyser, vurderinger og konklusjoner, og de er grunnlaget for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten revisjonskriterier. For problemstilling 4 foreligger det ikke autoritative kilder som kan benyttes til å utlede konkrete revisjonskriterier. Det vil si at problemstilling 4 besvares som beskrivelse, og revisjonen gjør ingen vurderinger eller konklusjon i den forbindelse. I dette prosjektet er følgende kilder for revisjonskriterier benyttet for å besvare problemstilling 1, 2 og 3: Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml) 23 nr 2 og 47 nr 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Bø kommunestyre; vedtak i sak 59/96 om prosedyrer for iverksetting av politiske vedtak og økonomistyring inneholder bl.a. krav til prosjektorganisering og rapportering i investeringsprosjekt. Bø kommunestyre; instruks til plan- og byggekomite for rehabilitering av Bø ungdomsskole. Kommunestyret i Bø vedtok en instruks for komiteen da den ble oppnevnt. Denne skisserer komiteens mandat og ansvar. Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Veileder Prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggssektoren. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. RIFs veileder omhandler forhold som organisering, engasjement, oppgaver og ansvar og gir anbefalinger om hvordan prosjekter bør organiseres og ledes. NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. NS 8403 kan brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. Det er utarbeidet en tilhørende Byggblankett 8403 Formular for kontrakt om byggelederoppdrag. Kommunene er ikke pålagt å følge norsk standard (NS). Men NS-er oppfattes som en autoritativ kilde til beste praksis eksempelvis for å gi retningslinjer for hvilke krav som settes til varer og tjenester. I gjennomgangen av kommunens rutiner for investeringsprosjekt og av gjennomføringen av rehabilitering av Bø ungdomsskole, vil vi konkretisere revisjonskriteriene nærmere. De konkrete revisjonskriteriene framgår av tekstboks før hvert underkapittel. Side: 3

10 5 OM REHABILITERINGEN Figur 1 viser ansvarslinjene i arbeidet med å rehabilitere Bø ungdomsskole. Øvre del er organer internt i kommunen (markert med blå bunnfarge). Deltakerne fra og med byggeleder og nedover i modellen (markert med grønn bunnfarge), er eksterne aktører som kommunen inngikk kontrakt med om ulike type arbeider. Figur 1: Organisasjonsmodell for prosjektet Bø kommunestyre Bø formannskap Bø kommuneadministrasjon Rådmann og plan- og ressurssjef Plan- og byggekomité Bø kommuneadministrasjon Prosjektleder Byggeleder, byggeleder VA og ventilasjon, byggeleder EL Prosjekteringsgruppen E1 Hovedentreprenør - Bygningsmessige arbeider E2 Varme- og sanitæranlegg E3 Luftbehandlingsanlegg E4 Elkraft og tele E5 Heis E6 SD og automatisering Side: 4

11 Prosjekt 612 Rehabilitering Bø ungdomsskole ble første gang startet opp i 2000 som et rehabiliteringsprosjekt med formål å ruste opp bassenget ved skolen, utbedre dreneringen rundt skolebygningen, samt planlegge rehabiliteringen av resten av bygget. Bø kommune utlyste anbud på utarbeiding av skisseprosjekt. Prosjekteringsgruppen, bestående av Arkitekt Jim Myrstad AS (arkitekt/ark), Pro-Nor AS (rådgivende ingeniør byggeteknikk/rib + prosjekteringsgruppeleder), Ingeniør Yngvar Glad AS (rådgivende ingeniør elektro/rie) og Ingeniør Kjell Adolfsen AS (rådgivende ingeniør VVS/RIV), leverte anbud på prosjekteringen av arbeidet. Prosjekteringsgruppens anbud er datert Etter en brann i desember 2003 måtte rehabiliteringsplanene endres. Skolen ble ansett som nær totalskadet. Formannskapet nedsatte i møte en foreløpig plan- og byggekomité som bestod av ordfører, rådmann og skolesjef. Kommunestyret i Bø vedtok i møte å prosjektere gjenoppbygging/rehabilitering av Bø ungdomsskole. På grunn av brannen ga prosjekteringsgruppen et nytt tilbud i juli/august 2004 (avtaledokumentet/ kontrakten ble signert april 2005). Denne gruppa laget et skisseprosjekt, utarbeidet forprosjektet samt anbudsdokument for rehabiliteringen/utbyggingen. Gruppa gjennomgikk også alle innkomne anbud, og utarbeidet anbefalinger til kommunestyret. Deres anbefalinger ble fulgt i den påfølgende politiske behandlingen. I kommunestyret den ble det vedtatt at den foreløpige plan- og byggekomité skulle videreføres, supplert med to medlemmer fra kommunestyret. Ordfører var leder av komiteen. Representant for de ansatte har fast plass i slike komiteer. Rådmann utpekte vaktmester, ungdomsskolens rektor og kommunens prosjektleder som komitemedlemmer. Prosjekteringsgruppen hadde en rådgivende funksjon for plan- og byggekomiteen underveis i byggearbeidet. Gruppas fagkompetanse ble benyttet i møtene i hele prosjektets løp. Plan- og byggekomiteen hadde sitt første møte , og siste møte Teknisk leder Jan Erik Selnes var kommunens prosjektleder og hadde ansvaret for prosjektet fra kommunens side. Han var i tillegg medlem og sekretær/tilrettelegger/saksbehandler for plan- og byggekomiteen. I kommunestyrets sak 39/04 den ble skisseprosjektet behandlet. Det ble blant annet vedtatt at kostnadene i skisseprosjektet måtte reduseres slik at prosjektet kunne gjennomføres innenfor de maksimale rammene av erstatningsbeløpet og de midler som var avsatt til prosjektet i gjeldende budsjett. Kommunestyret behandlet og godkjente skisseprosjektet i sak 47/04 i møtet Det ble vedtatt at forprosjekt skulle igangsettes, og legges frem for formannskapet i oktober/november I formannskapets møte (sak 130/04) og kommunestyrets møte (sak 92/04) ble forprosjektet behandlet og godkjent. I dette møtet ble plan- og byggekomiteen vedtatt utvidet med teknisk kompetanse. Videre ble det besluttet at det skulle utarbeides et skriftlig mandat/instruks for komiteen. Åpen anbudskonkurranse for ombyggingen og renoveringen ble lyst ut , med frist for å sende inn anbud Sortland Entreprenør AS ble valgt som entreprenør bygg, og fungerte som koordinator og administrator på byggeplassen. Entreprise for rør og sanitær var ved HARAS, luftbehandling ved Harstad Luftteknikk AS, entreprenør elkraft/tele var Bjørnar Lind AS, entreprenør heis var Sanne Spesialheiser AS, og entreprenør SD (sentral driftskontroll) og automatisering var Gunnar Karlsen AS. Side: 5

12 I møte vedtok kommunestyret å delegere sluttbehandlingen av prosjektet til formannskapet. Formannskapet vedtok i møte å starte opp prosjektet i henhold til planen som var utarbeidet, og med en kostnadsramme på kroner inkl mva. Frist for å levere tilbud på oppdraget som byggeleder ble satt til Byggelederrollen ble delt på tre. Firmaet Bygg og anleggsplan var hovedbyggeleder. I tillegg ble byggeledelse for VA og ventilasjon ivaretatt av Kjell Adolfsen, prosjektansatt i Bø kommune. Han drev også en rådgivningsbedrift innen dette fagfeltet. Grunnet sykdom ble denne funksjonen sterkt redusert, men ansatte ved hans bedrift ble brukt for rådgivning/kontroll i hans fravær. Byggeledelse EL ble utført av El-rådgiver Ole Luhr AS. Hovedbyggeleder hadde ansvar for å følge opp økonomi/føre byggeregnskap, å behandle endringsmeldinger, avklare tekniske løsninger, samt å følge opp entreprenører. Første byggefase var å bygge opp den delen av skolen som brant fløy A. Fløyen ble forutsatt ferdigstilt februar Overtakelse av fløy A fant sted Når denne fløyen sto ferdig, ble undervisningen flyttet hit, og rehabiliteringen av fløy B ble fullført. Kommunestyret vedtok i møte en økning av rammen for prosjektet med kroner 1,8 millioner. Fullførelsen av prosjektet var planlagt til skolestart Skolen ble overtatt Ett-års befaring ble gjennomført , og det pågikk restarbeid fram til I følge sluttrapport viser byggeregnskapet per et resultat på kroner (inkluderer ikke kostnader som påløpte prosjektet før ). Det er kroner over budsjett. Kommuneregnskapet viser på samme tidspunkt kroner i prosjektkostnader. I følge referat fra plan- og byggekomiteen, skyldes differansen at kostnader som er stipulert i sluttrapporten, ikke er belastet regnskapet. Rolle- og ansvarsforholdene mellom alle aktørene omtales nærmere i kapittel 7 i rapporten. Side: 6

13 6 RAPPORTERINGSRUTINER Problemstilling 1: Har kommunen rutiner som er egnet til å sikre tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekter? I dette kapittelet vurderer revisjonen om Bø kommune har rutiner som sikrer tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekter generelt. Hvordan Bø kommune håndterte investeringsprosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole spesielt, vil bli vurdert i kapittel Skriftlige rutiner Revisjonskriterium 1.1: Kommuneloven 23 nr 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Revisjonskriterium 1.2: Kommuneloven 47 nr 2 Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Funn I sak 59/96 den vedtok kommunestyret i Bø prosedyrer for iverksetting av politiske vedtak og økonomistyring. Av vedtaket framgår bl.a. at: Følgende rutiner skal gjelde for iverksetting av investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret: 1. Kommunestyret skal utpeke prosjektansvarlig for hvert enkelt prosjekt og om nødvendig opprette en byggekomite. Ansvarlig politisk organ skal informeres fortløpende, ( ) 4. Investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurdering, herunder om det har oppstått uforutsette forhold, om framdriftsplanene bør justeres, om kostnadsoverslaget må revideres, og om den finansielle dekningen er tilstrekkelig. 5. Vesentlige avvik i prosjektet (framdrift, kostnadsutvikling, teknisk løsning mv) behandles politisk. 6. Status for prosjektene skal inngå i det obligatoriske rapporteringssystemet; jfr. Kvartalsrapporter og årsrapport. 7. Det skal utarbeides sluttrapport med grundig evaluering for hvert enkelt prosjekt. Side: 7

14 Rutinen pålegger rådmannen å utpeke en person eller komite som har det formelle ansvaret for det enkelte prosjekt. I tillegg foreskriver rutinen at investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurderinger. Ansvarlig politisk organ skal ha rapport både ved vesentlige avvik, underveis i forbindelse med ordinære rapporteringer, samt ved prosjektets slutt. På Bø kommunes hjemmeside er det publisert en administrativt utarbeidet sjekkliste med tittelen Disposisjon og sjekkliste for saksfremlegg, som omfatter punktene: - Forslag til vedtak - Bakgrunn - Historikk - Faktadel - Planverk - Økonomiplan - Årsbudsjett - Høringer/uttalelser - Drøfting - Vurdering - Konklusjon/anbefaling Sjekklisten inneholder også en stikkordsmessig beskrivelse av hva hvert punkt skal inneholde. Denne sjekklisten skal benyttes når administrasjonen utarbeider saksfremlegg for eksempel når politikerne i Bø kommune skal vedta nye investeringsprosjekt, eller få rapport på status eller avvik i allerede iverksatte prosjekt. Revisjonens vurdering Kommunestyrets vedtak i k-sak 59/96 om iverksetting av investeringsprosjekter og Disposisjon og sjekkliste for saksframlegg utgjør etter revisjonens vurdering skriftlige rutiner som samlet sett er godt egnet til å sikre forsvarlige saksutredninger til politiske organ og økonomiske rapporteringer til kommunestyret. Ved å følge disse rutinene når status og avvik i investeringsprosjekter rapporteres, vil administrasjonen oppfylle revisjonskriteriene 1.1 og 1.2 (kommuneloven 23 nr 2 og 47 nr 2). Side: 8

15 6.2 Praktiserte rutiner Revisjonskriterium 1.3: Vedtak i Bø kommunestyre sak 59/96 den prosedyrer for iverksetting av politiske vedtak og økonomistyring Følgende rutiner skal gjelde for iverksetting av investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret: 4. Investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurdering, herunder om det har oppstått uforutsette forhold, om framdriftsplanene bør justeres, om kostnadsoverslaget må revideres, og om den finansielle dekningen er tilstrekkelig. 5. Vesentlige avvik i prosjektet (framdrift, kostnadsutvikling, teknisk løsning mv) behandles politisk. 6. Status for prosjektene skal inngå i det obligatoriske rapporteringssystemet; jfr. Kvartalsrapporter og årsrapport. 7. Det skal utarbeides sluttrapport med grundig evaluering for hvert enkelt prosjekt. Revisjonskriterium 1.4: Disposisjon og sjekkliste for saksfremlegg Saksfremlegg skal inneholde: forslag til vedtak, bakgrunn, historikk, faktadel, planverk, økonomiplan, årsbudsjett, høringer/uttalelser, drøfting, vurdering, konklusjon/anbefaling Funn I det følgende vil vi gjøre rede for etablert praksis for rapportering i Bø kommune. Våre funn er basert på intervju med administrasjonen. Bø kommune har ikke kvartalsrapporter, men tertialrapporter. Økonomisjef forteller at det verken tilbake i tid eller per i dag blir rapportert om investeringsprosjekt i forbindelse med ordinære tertialrapporter. Disse omhandlet utelukkende driftsområdet. Administrasjonen oppgir at det gis en grundig muntlig rapport om status i investeringsprosjekt for hovedutvalg og formannskap i forbindelse med budsjettprosesser. Investeringsprosjekt inngår også i årsrapport til kommunestyret. Administrasjonen rapporterer løpende til formannskap og hovedutvalg om alle prosjekter og vesentlige forhold som har skjedd siden forrige møte. Investeringsprosjekt tas også jevnlig opp som egen sak i formannskapet, hvor hvert prosjekt blir gjennomgått. Frem til presenterte plan- og ressurssjef en skriftlig statusrapport til formannskapet. Etter nevnte dato har teknisk sjef 1 hatt ansvar for denne rapporteringen. Tidligere plan- og ressurssjef (nåværende økonomisjef) bekrefter at skriftlig rapportering av status i investeringsprosjekt ikke har blitt like høyt prioritert etter at teknisk sjef fikk ansvar for rapporteringen til formannskapet. Revisjonen har lest noen skriftlige rapporter, men praksis i kommunen omfatter stor grad av muntlig rapportering/lysbildepresentasjon i politiske fora. All informasjon som gis i investeringsprosjekt, er derfor ikke dokumenterbart. Revisjonen finner at det ikke er utarbeidet sakspapirer for hvert prosjekt når det løpende informeres om status i investeringsprosjektene til politiske organ, men en følgerapport der all historikk fremkommer. Ved for eksempel godkjenning av skisse-/forprosjekt eller oppfinansiering av prosjekt, finner revisjonen at det utarbeides formelle saksfremlegg. 1 I løpet av perioden siden har to personer fungert som teknisk sjef. Side: 9

16 Revisjonen finner at administrasjonen i Bø kommune har utarbeidet sluttrapport når investeringsprosjekt avsluttes. Den eneste sluttrapporten vi har undersøkt innholdet i, er sluttrapporten for rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Våre funn og vurderinger er gjort rede for i kapittel Revisjonens vurdering På grunnlag av muntlig informasjon til revisjonen, synes det som om investeringsprosjekt blir vurdert fortløpende, og at ansvarlig politisk organ informeres slik kommunestyret ba om i k-sak 59/96. Men fordi administrasjonen ikke har rapportert om investeringsprosjekt i de faste tertialrapportene, vurderer revisjonen at revisjonskriterium 1.3 (k-sak 59/96) ikke er oppfylt. Administrasjonens saksfremlegg er ikke utarbeidet i tråd med sjekklisten Disposisjon og sjekkliste for saksfremlegg, og revisjonen vurderer at revisjonskriterium 1.4 ikke er oppfylt. 6.3 Konklusjon Revisjonen vurderer at Bø kommune har skriftlige rutiner som, om de følges, er egnet til å sikre tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekt. Kommunens praktiserte rutiner er imidlertid ikke i tråd med de skriftlige rutinene. Side: 10

17 7 ROLLE- OG ANSVARSAVKLARING Problemstilling 2: Var rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunens prosjektleder, byggeleder og eksterne leverandører avklart i prosjektet Rehabiliteringen av Bø ungdomsskole? 7.1 Rolle- og ansvarsfordeling Bø kommune har ikke skriftlige rutiner/retningslinjer som regulerer rolle- og ansvarsfordeling i investeringsprosjekt. Roller og ansvarsfordeling i det nevnte prosjektet er hovedsakelig klarlagt gjennom anbudsdokumentene og avtaledokument/kontrakter som er inngått. Revisjonen har i tillegg fått supplerende informasjon gjennom intervju med økonomisjef, prosjektleder og byggeleder. Revisjonskriterium 2: Rådgivende ingeniørers forening/rif: Prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter For å sikre en rasjonell og sikker gjennomføring av prosjektet er det viktig at prosjektdeltakerne kjenner hverandres mandater og fullmakter. Mandater og fullmakter må avtales særskilt for det enkelte oppdrag. Funn Prosjektleder Bok 0 er et standard dokument som legges ved kontrakter og avtaler tilknyttet byggeprosjekt og ble også vedlagt alle kontraktene i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Den er basert på en mal, men blir tilpasset det unike investeringsprosjektet. I Bok 0 er blant annet følgende avklart: H.1.1 Prosjektleder. Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken. Han har fullmakt til å binde byggherren ved avtale, iht internt delegasjonsreglement i Bø kommune. Revisjonen finner imidlertid at Bø kommune ikke har et delegasjonsreglement. Prosjektleder opplyser at han gjennom et vedtak i plan- og byggekomiteen var gitt fullmakt til å belaste prosjektet kostnader på inn til kr Revisjonen kan ikke finne skriftlige instrukser eller fullmakt gitt til prosjektleder. Prosjekteringsgruppen Kontrakten med prosjekteringsgruppen regulerer blant annet oppdragsgivers og den prosjekterendes plikter, rettigheter og ansvar. Kontrakten beskriver oppdraget 2. I kontrakten er det ikke nedfelt krav til at prosjekteringsgruppen skal rapportere til noe nivå i Bø kommune eller i prosjektorganisasjonen. Oppdragsgiver og prosjekteringsgruppens representanter 2 Utarbeiding av forprosjekt med søknad om rammetillatelse, detaljprosjekt/arbeidstegninger, anbudsmateriale for entreprenører, bistand i kontrahering av entreprenører, arbeidstegninger/oppfølging av produksjonsfasen, ferdigbefaring og garantibefaring Side: 11

18 er spesifisert. Denne kontrakten er imidlertid ikke gjort kjent for de andre partene. Det er ikke dokumentert at de andre partene i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole kjente til prosjekteringsgruppens formelle rolle og ansvar. Revisjonen kjenner ikke til om det er gitt muntlig informasjon om dette. Plan- og byggekomiteen Komiteens fullmakter er skriftliggjort i form av mandatet som ble vedtatt i kommunestyret I følge denne instruksen, hadde komiteen ansvar for å følge prosjekteringsarbeidet og sørge for at anbudsdokumentene var i samsvar med kommunestyrets vedtak. Etter kommunestyrets endelige vedtak om byggestart hadde komiteen ansvar for å følge opp byggearbeidene på tilsvarende måte. Komiteen skulle videre ivareta kommunens faglige og økonomiske interesser i forhold til prosjekteringsgruppen, andre eksterne konsulenter, entreprenører, andre leverandører og myndigheter. De skulle også kvalitetssikre dialogen mellom brukergruppene, saksbehandlere, politiske organ og prosjekteringsgruppen, i tillegg til å forberede saker for politisk behandling. Plan- og byggekomiteens rolle og ansvar er offentliggjort gjennom kommunestyrets vedtak. Men revisjonen kan ikke finne at innholdet i vedtaket er meddelt de involverte parter. Byggeleder Som beskrevet i kapittel 5, var oppdraget som byggeleder delt på tre ansvarsområder. I hovedbyggeleders kontrakt presiseres det at byggeleder EL er underlagt hovedbyggeleder. Det står ikke nærmere om ansvarsforholdet mellom hovedbyggeleder og byggeleder VA og ventilasjon (prosjektansatt i Bø kommune) I Bø kommunes utlysning av anbudskonkurranse om byggeledelse heter det følgende: Byggeleder skal ivareta oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen, og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene. ( ) Det presiseres at byggeleder skal holde prosjektansvarlig oppdatert i prosjektet til enhver tid. I forbindelse med møter i plan- og byggekomiteen skal byggeleder rapportere status i prosjektet. Det gjelder fremdrift økonomi spesielle tekniske detaljer. ( ) Byggeleder skal også være tilstede i formannskap og kommunestyret, kanskje også rapportere direkte i disse fora når saker som angår prosjektet skal behandles. ( ) Byggeleder kan ikke forplikte byggherren økonomisk uten spesielle fullmakter. Grensen for dette kan avklares etter oppstart. For øvrig gjelder de fullmakter som beskrevet under pkt 4.3 i NS I kontrakten med byggeleder, er det nedfelt at oppdraget omfatter ivaretakelse av oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen, og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene, herunder ytelsesbeskrivelsen. 3 I punkt 4.3 i NS 8403 om Byggeleders fullmakter står ( ) byggeleder [har] på vegne av oppdragsgiveren fullmakt til å: a) kontrollere materialer, utstyr og utførelse; b) forlange prøving som fastsatt eller forutsatt i kontrakten med entreprenøren; c) kreve retting av feil og utbedring av skader; d) godkjenne utførelse som kontrolleres på vegne av oppdragsgiveren ved særskilt reklamasjonsbefaring; e) bestille utført arbeider innenfor en ramme som er angitt i kontrakten. For øvrig kan byggelederen ikke forplikte oppdragsgiveren uten særskilt fullmakt. I kontrakten er byggeleders fullmakt (NS 8403 punkt 4.3.e) ikke avtalt. Side: 12

19 Videre i kontrakten står det at Byggeleder har fullmakt til å bestille utført arbeider innefor følgende rammer: For hele oppdraget ikke avtalt. For den enkelte bestilling ikke avtalt. Erstatningsansvar ved byggelederfeil er fastsatt i følge kontraktsdokumentet. I Bok 0 for dette oppdraget er følgende avklart: H 1.3 Byggeleder. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. I tillegg til de fullmakter som følger av de funksjoner byggeleder er gitt i forretningsrutine for byggefasen, har han fullmakt til å foreslå teknisk og fremdriftsmessig kontroll av byggearbeidene. Byggeleder har fullmakt til ved bruk av rekvisisjon å bestille arbeider utført for et beløp iht internt delegasjonsreglement i Bø kommune. Som tidligere nevnt, har ikke Bø kommune et delegasjonsreglement. Byggeleder forteller at han ikke hadde fullmakt til å bestille tilleggs- eller endringsarbeid. Alle slike behov ble meldt direkte til prosjektleder, som tok det videre til plan- og byggekomiteen. Denne rutinen sikret at det kun var plan- og byggekomiteen som hadde fullmakt til å godkjenne endringer eller tilleggsarbeid. Ved større endringer ble plan- og byggekomiteen kalt inn til møte hvor det ble gjort et vedtak om det særskilte tilfellet. Byggeleder forteller at det ved små endringer ble vurdert som unødvendig å kalle plan- og byggekomiteen sammen. Dette var arbeid som utgjorde utgifter på noen få tusen kroner. Revisjonen forutsetter at dette ble gjort på bakgrunn av prosjektleders fullmakt til å belaste prosjektet for inn til kr Byggeleder sier videre at planog byggekomiteen i alle møter ble forelagt detaljerte lister over foreslåtte tilleggs- og endringsarbeider, før entreprenørene fikk rekvisisjon på de konkrete arbeidene. Entreprenørene Når det gjelder entreprenørene, inngikk Bø kommune avtaler med hver enkelt entreprenør, men Sortland Entreprenør hadde et koordinerende ansvar. I Bok 0 er blant annet følgende avklart: H. Forretningsrutiner for byggefasen. Byggherrens representanter. Byggherren og entreprenøren skal holde hverandre underrettet om hvem som er deres representant og hvilke fullmakter disse har. Hvem som er representanter, er opplyst i kontrakten mellom entreprenør og Bø kommune. Bok 0 setter begrensninger for entreprenørenes anledning til å gå ut over godkjente budsjett med følgende formulering: H 1.2 Prosjekterende. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette. Revisjonens vurdering Mandat er avtalt for enkelte parter, men det er ikke kontraktsfestet hvilke fullmakter prosjektleder, prosjekteringsgruppa eller byggeleder har/ikke har. Kommunens kontrakter med partene, og planog byggekomiteens instruks, er ikke gjort kjent for de andre prosjektdeltakerne. Rådgivende ingeniørers forening poengter i sin veileder betydningen av at prosjektdeltakerne kjenner hverandres mandater og fullmakter. Revisjonen vurderer at beskrivelsene av partenes mandater og fullmakter i Bok 0 er så begrensede at revisjonskriterium 2 ikke er oppfylt. 7.2 Konklusjon Ettersom flere sentrale parters mandat og fullmakter verken er kontraktsfestet eller bekjentgjort, var rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunens prosjektleder, byggeleder og eksterne leverandører ikke avklart i prosjektet Rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Side: 13

20 8 PLANLEGGING, UTREDNING OG RAPPORTERING I PROSJEKTET Problemstilling 3: Var kommunens planlegging, utredning og rapportering av prosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole tilfredsstillende? 8.1 Planlegging og utredning Utredning Revisjonskriterium 3.1: Kommuneloven 23 nr 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Funn På grunn av manglende kapasitet, utredet administrasjonen i Bø kommune ikke prosjektet selv. Prosjekteringsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide forprosjekt, detaljprosjekt og arbeidstegninger, samt anbudsdokument for rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Gruppen besto av arkitekter og ingeniører med spesialistkompetanse innenfor alle fagområder som var aktuelle i denne utbyggingen. Underveis i utbyggingen ble det avdekket mangler ved anbudsdokumentene. I følge saksutredningen til f-sak 83/06 og k-sak 58/06 vedrørende budsjettregulering, skyldes De bygningsmessige overskridelsene i forhold til budsjett ( ) i stor grad manglende beskrivelser i anbudsdokumentene der ikke nødvendigvis arkitekten kan klandres for alt ( ). Prosjekteringsgruppa har altså ikke all skyld i manglene i anbudsdokumentet, som medførte overskridelser i utbyggingen. Det skyldtes for eksempel også at det underveis i arbeidet ble oppdaget mer omfattende råteskader enn forventet. Videre skyldtes det blant annet at himling i gymsal ikke var tatt med i anbudsdokumentet. Dette hadde ikke blitt avdekket av administrasjonen i Bø kommune før arbeidet var i gang. Revisjonens vurdering Revisjonen vurderer at rådmannen, gjennom å engasjere prosjekteringsgruppen med relevant fagkompetanse for å planlegge og utrede prosjektet, sørget for at rehabiliteringen av Bø ungdomsskole ble forsvarlig utredet på dette stadiet. Men kommunens manglende kvalitetssikring av grunnlaget for prosjekteringsgruppens arbeid, bidro til at anbudsdokumentet inneholdt mangler. Revisjonskriterium 3.1 (kommuneloven 23 nr 2) anses som delvis oppfylt. Side: 14

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 12. november 2015 Fra sak: Til sak: 35/2015 40/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 28.02.2008 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr3/08

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

S A K S F R E M L E G G

S A K S F R E M L E G G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 3/2015 28. september 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14046-4 S A K S F R E M L E G G S a k 1 9 / 2 0 1 5 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010 Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr2/06 06/460 MØTEPLAN

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter.

Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. EIGERSUND KOMMUNE Miljø- og driftsavdelingen Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret den 08.09.03. Arkiv WinSak: 03/01295. Regler for

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.01.2011 Møtested: Møteleder: Glasshuset Gotfred Nilsen Frafall: Medlem Brit Sjetne Vara Medlem Lasse Lyng

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Gjerstad kontrollutvalg Dato: 17.02.2016 kl. 12:00 Møtested: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 15/10176 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 3. juni 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 01/14 Protokoller fra kontrollutvalgsmøtene 10. september

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Aust-Agder Agder fylkeskommune

Aust-Agder Agder fylkeskommune Vår ref. 15/207-3 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.02.2015 Aust-Agder fylkeskommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: Onsdag 25.02.2015 Tid: 09:00-14:00 Sted: fylkeshuset, møterom

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer