FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V"

Transkript

1 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011

2 ii

3 Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den forvaltningsrevisjon av hvordan Bø kommune håndterer investeringsprosjekt, med spesielt fokus på rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Undersøkelsen er gjennomført av KomRev NORD IKS. KomRev NORDs undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Før forvaltningsrevisjonsprosjektet ble satt i gang, vurderte revisjonen egen uavhengighet til Bø kommune, jf. kommuneloven 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. Vi vil benytte anledningen til å takke Bø kommune for samarbeidet i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Sammendrag KomRev NORD finner at Bø kommune kan i begrenset grad dokumentere prosjektets gang, da informasjon er slettet eller ikke organisert slik at de er mulig å finne frem i den. Men på bakgrunn av våre undersøkelser vurderer revisjonen at Bø kommune har skriftlige rutiner som er egnet til å sikre tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekt. Kommunens følger ikke disse rutinene i praksis. Flere sentrale parters mandat og fullmakter er ikke kontraktsfestet eller bekjentgjort. Videre konkluderer vi med at Bø kommune delvis innfrir kravene til planlegging, utredning og rapportering i investeringsprosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole. Bø kommunes administrasjon leide inn konsulenter til å ivareta sentrale oppgaver i gjennomføringen av rehabiliteringen, fordi de selv vurderte at de ikke hadde kapasitet til å følge opp prosjektet i den grad det var nødvendig. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen Prosjektleder, forvaltningsrevisor iii

4 iv

5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER METODE OG DATAMATERIALE Skriftlig og muntlig informasjon Gyldighet og pålitelighet Avgrensing REVISJONSKRITERIER OM REHABILITERINGEN RAPPORTERINGSRUTINER Skriftlige rutiner...7 Praktiserte rutiner Konklusjon ROLLE- OG ANSVARSAVKLARING...11 Rolle- og ansvarsfordeling Konklusjon PLANLEGGING, UTREDNING OG RAPPORTERING I PROSJEKTET Planlegging og utredning Utredning Modeller for økonomistyringsfunksjoner Detaljprosjektering og anbudsdokument Rapportering Rapportering mellom byggeleder og kommunen Rapportering til politikerne Konklusjon RESSURSER TIL Å LEDE PROSJEKTET SAMMENDRAG ANDRE FUNN Anskaffelser Vurdering av risiko ved valg av entreprisemodell Arkivering Økonomistyringsverktøy HØRING ANBEFALINGER DOKUMENTER OG LITTERATUR VEDLEGG 1 - RÅDMANNENS HØRINGSSVAR...24 v

6 vi

7 1 INNLEDNING Kontrollutvalget i Bø kommune har, med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon, bestilt forvaltningsrevisjon av hvordan kommunen håndterer investeringsprosjekt. Undersøkelsen er gjennomført av KomRev NORD IKS. KomRev NORD er bedt spesielt om å undersøke rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen 3. juni I bestillingen er det referert til kommunestyrets debatt vedrørende plan for forvaltningsrevisjon. I følge bestillingen interesserer budsjettoverskridelsene i investeringsprosjektene kommunestyret i mindre grad enn det som angår hvordan prosjektene blir organisert. Forvaltningsrevisjonsprosjektet søker derfor å belyse hvilke rutiner kommunen har for å gjennomføre investeringsprosjekt, samt hvordan rehabiliteringen av Bø ungdomsskole ble håndtert. 2 PROBLEMSTILLINGER KomRev NORD IKS har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeidet fire problemstillinger som vil bli besvart gjennom undersøkelsen. Problemstilling 1: Har kommunen rutiner som sikrer tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekter? Problemstilling 2: Var rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunens prosjektleder, byggeleder og eksterne leverandører avklart i prosjektet Rehabiliteringen av Bø ungdomsskole? Problemstilling 3: Var kommunens planlegging, utredning og rapportering av prosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole tilfredsstillende? Problemstilling 4: Hadde kommunen interne ressurser, herunder kompetanse, til selv å ivareta prosjektledelsen i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole?

8 3 METODE OG DATAMATERIALE 3.1 Skriftlig og muntlig informasjon Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001, som er Norges Kommunerevisorsforbunds standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen har fått tilgang til ulike skriftlige dokumenter fra alle faser i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Denne dokumentasjonen er gjennomgått og analysert, og er lagt til grunn for de funnene som rapporten presenterer. Revisjonen har fått begrenset tilgang på dokumentasjon på praksis i rehabiliteringen av ungdomsskolen. Det som foreligger av dokumentasjon fra prosessen, er anbudsdokument, kontrakter og møtereferat fra kommunestyret, formannskapet og plan- og byggekomiteen. Dokumentasjon på korrespondanse mellom partene har i liten grad vært tilgjengelig. Det skyldes at rehabiliteringen/utbyggingen skjedde langt tilbake i tid, og at ingen av de personer som var sentrale i prosjektet, jobbet i kommunen da forvaltningsrevisjonsprosjektet ble gjennomført. I tillegg har Bø kommune ikke systematisk arkivert dokumentasjonen i investeringsprosjektet. Administrasjonen har ikke oversikt over hva som foreligger. Revisjonen har søkt gjennom den usystematiserte dokumentasjonen som vi har fått tilgang til, men vet ikke om det eksisterer mer dokumentasjon enn det som har blitt skaffet til veie. For eksempel er e-postkorrespondanse mellom de involverte parter ikke tilgjengelig. Byggeleder hadde fra Bø kommune fått stilt til rådighet en pc. På denne lagret han all korrespondanse, brev, referater, regnskap og så videre. Denne pc-en overleverte byggeleder til administrasjonen i Bø kommune når prosjektet ble avsluttet. Informasjonen ble så slettet, pc-en reinstallert og tatt i bruk i kommunen. Det kan ikke utelukkes at det ville kommet frem flere interessante funn om revisjonen hadde hatt tilgang på korrespondanse mellom partene i prosjektet. For å utdype og nyansere funnene i dokumentanalysen har vi snakket med nåværende leder teknisk avdeling, økonomisjef, kontorsjef, skolesjef/medlem i plan- og byggekomiteen, tidligere teknisk leder/prosjektleder, samt prosjektets byggeleder. 3.2 Gyldighet og pålitelighet Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom revisjonskriteriene og problemstillingen for undersøkelsen og de data som er samlet inn. Gyldighet er så langt som mulig sikret gjennom at vi har sammenlignet faktafunn fra dokumentanalyse med muntlig informasjon gitt i intervju og på bakgrunn av det har vi grunnlag for å gjøre vurderinger og trekke konklusjoner. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved at vi har sikret at gyldige kontrakter for investeringsprosjektet er undersøkt, samt verifisert faktaopplysninger som er framkommet i samtaler. På enkelte områder er våre funn i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet basert utelukkende på muntlige kilder. Det kan av den grunn problematiseres om vi har utfyllende informasjon om den praktiske gjennomføringen av prosjektet, og dermed tilstrekkelig informasjon til å svare på problemstillingene. Dette svekker gyldigheten og påliteligheten til våre data. I slike tilfeller vil det fremkomme i rapporten hvilke forbehold vi må ta. Side: 2

9 3.3 Avgrensing Revisjonsprosjektet retter hovedsakelig søkelyset på arbeidet som ble gjort i årene 2004 til 2006 ettersom det er perioden rehabiliteringen av Bø ungdomsskole ble gjennomført. Det betyr at prosjekteringen og planleggingen som ble gjennomført før brannen i Bø ungdomsskole desember 2003, ikke blir belyst i denne undersøkelsen. 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som undersøkes. Revisjonskriterier er basis for revisjonens analyser, vurderinger og konklusjoner, og de er grunnlaget for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten revisjonskriterier. For problemstilling 4 foreligger det ikke autoritative kilder som kan benyttes til å utlede konkrete revisjonskriterier. Det vil si at problemstilling 4 besvares som beskrivelse, og revisjonen gjør ingen vurderinger eller konklusjon i den forbindelse. I dette prosjektet er følgende kilder for revisjonskriterier benyttet for å besvare problemstilling 1, 2 og 3: Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml) 23 nr 2 og 47 nr 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Bø kommunestyre; vedtak i sak 59/96 om prosedyrer for iverksetting av politiske vedtak og økonomistyring inneholder bl.a. krav til prosjektorganisering og rapportering i investeringsprosjekt. Bø kommunestyre; instruks til plan- og byggekomite for rehabilitering av Bø ungdomsskole. Kommunestyret i Bø vedtok en instruks for komiteen da den ble oppnevnt. Denne skisserer komiteens mandat og ansvar. Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Veileder Prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggssektoren. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. RIFs veileder omhandler forhold som organisering, engasjement, oppgaver og ansvar og gir anbefalinger om hvordan prosjekter bør organiseres og ledes. NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. NS 8403 kan brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. Det er utarbeidet en tilhørende Byggblankett 8403 Formular for kontrakt om byggelederoppdrag. Kommunene er ikke pålagt å følge norsk standard (NS). Men NS-er oppfattes som en autoritativ kilde til beste praksis eksempelvis for å gi retningslinjer for hvilke krav som settes til varer og tjenester. I gjennomgangen av kommunens rutiner for investeringsprosjekt og av gjennomføringen av rehabilitering av Bø ungdomsskole, vil vi konkretisere revisjonskriteriene nærmere. De konkrete revisjonskriteriene framgår av tekstboks før hvert underkapittel. Side: 3

10 5 OM REHABILITERINGEN Figur 1 viser ansvarslinjene i arbeidet med å rehabilitere Bø ungdomsskole. Øvre del er organer internt i kommunen (markert med blå bunnfarge). Deltakerne fra og med byggeleder og nedover i modellen (markert med grønn bunnfarge), er eksterne aktører som kommunen inngikk kontrakt med om ulike type arbeider. Figur 1: Organisasjonsmodell for prosjektet Bø kommunestyre Bø formannskap Bø kommuneadministrasjon Rådmann og plan- og ressurssjef Plan- og byggekomité Bø kommuneadministrasjon Prosjektleder Byggeleder, byggeleder VA og ventilasjon, byggeleder EL Prosjekteringsgruppen E1 Hovedentreprenør - Bygningsmessige arbeider E2 Varme- og sanitæranlegg E3 Luftbehandlingsanlegg E4 Elkraft og tele E5 Heis E6 SD og automatisering Side: 4

11 Prosjekt 612 Rehabilitering Bø ungdomsskole ble første gang startet opp i 2000 som et rehabiliteringsprosjekt med formål å ruste opp bassenget ved skolen, utbedre dreneringen rundt skolebygningen, samt planlegge rehabiliteringen av resten av bygget. Bø kommune utlyste anbud på utarbeiding av skisseprosjekt. Prosjekteringsgruppen, bestående av Arkitekt Jim Myrstad AS (arkitekt/ark), Pro-Nor AS (rådgivende ingeniør byggeteknikk/rib + prosjekteringsgruppeleder), Ingeniør Yngvar Glad AS (rådgivende ingeniør elektro/rie) og Ingeniør Kjell Adolfsen AS (rådgivende ingeniør VVS/RIV), leverte anbud på prosjekteringen av arbeidet. Prosjekteringsgruppens anbud er datert Etter en brann i desember 2003 måtte rehabiliteringsplanene endres. Skolen ble ansett som nær totalskadet. Formannskapet nedsatte i møte en foreløpig plan- og byggekomité som bestod av ordfører, rådmann og skolesjef. Kommunestyret i Bø vedtok i møte å prosjektere gjenoppbygging/rehabilitering av Bø ungdomsskole. På grunn av brannen ga prosjekteringsgruppen et nytt tilbud i juli/august 2004 (avtaledokumentet/ kontrakten ble signert april 2005). Denne gruppa laget et skisseprosjekt, utarbeidet forprosjektet samt anbudsdokument for rehabiliteringen/utbyggingen. Gruppa gjennomgikk også alle innkomne anbud, og utarbeidet anbefalinger til kommunestyret. Deres anbefalinger ble fulgt i den påfølgende politiske behandlingen. I kommunestyret den ble det vedtatt at den foreløpige plan- og byggekomité skulle videreføres, supplert med to medlemmer fra kommunestyret. Ordfører var leder av komiteen. Representant for de ansatte har fast plass i slike komiteer. Rådmann utpekte vaktmester, ungdomsskolens rektor og kommunens prosjektleder som komitemedlemmer. Prosjekteringsgruppen hadde en rådgivende funksjon for plan- og byggekomiteen underveis i byggearbeidet. Gruppas fagkompetanse ble benyttet i møtene i hele prosjektets løp. Plan- og byggekomiteen hadde sitt første møte , og siste møte Teknisk leder Jan Erik Selnes var kommunens prosjektleder og hadde ansvaret for prosjektet fra kommunens side. Han var i tillegg medlem og sekretær/tilrettelegger/saksbehandler for plan- og byggekomiteen. I kommunestyrets sak 39/04 den ble skisseprosjektet behandlet. Det ble blant annet vedtatt at kostnadene i skisseprosjektet måtte reduseres slik at prosjektet kunne gjennomføres innenfor de maksimale rammene av erstatningsbeløpet og de midler som var avsatt til prosjektet i gjeldende budsjett. Kommunestyret behandlet og godkjente skisseprosjektet i sak 47/04 i møtet Det ble vedtatt at forprosjekt skulle igangsettes, og legges frem for formannskapet i oktober/november I formannskapets møte (sak 130/04) og kommunestyrets møte (sak 92/04) ble forprosjektet behandlet og godkjent. I dette møtet ble plan- og byggekomiteen vedtatt utvidet med teknisk kompetanse. Videre ble det besluttet at det skulle utarbeides et skriftlig mandat/instruks for komiteen. Åpen anbudskonkurranse for ombyggingen og renoveringen ble lyst ut , med frist for å sende inn anbud Sortland Entreprenør AS ble valgt som entreprenør bygg, og fungerte som koordinator og administrator på byggeplassen. Entreprise for rør og sanitær var ved HARAS, luftbehandling ved Harstad Luftteknikk AS, entreprenør elkraft/tele var Bjørnar Lind AS, entreprenør heis var Sanne Spesialheiser AS, og entreprenør SD (sentral driftskontroll) og automatisering var Gunnar Karlsen AS. Side: 5

12 I møte vedtok kommunestyret å delegere sluttbehandlingen av prosjektet til formannskapet. Formannskapet vedtok i møte å starte opp prosjektet i henhold til planen som var utarbeidet, og med en kostnadsramme på kroner inkl mva. Frist for å levere tilbud på oppdraget som byggeleder ble satt til Byggelederrollen ble delt på tre. Firmaet Bygg og anleggsplan var hovedbyggeleder. I tillegg ble byggeledelse for VA og ventilasjon ivaretatt av Kjell Adolfsen, prosjektansatt i Bø kommune. Han drev også en rådgivningsbedrift innen dette fagfeltet. Grunnet sykdom ble denne funksjonen sterkt redusert, men ansatte ved hans bedrift ble brukt for rådgivning/kontroll i hans fravær. Byggeledelse EL ble utført av El-rådgiver Ole Luhr AS. Hovedbyggeleder hadde ansvar for å følge opp økonomi/føre byggeregnskap, å behandle endringsmeldinger, avklare tekniske løsninger, samt å følge opp entreprenører. Første byggefase var å bygge opp den delen av skolen som brant fløy A. Fløyen ble forutsatt ferdigstilt februar Overtakelse av fløy A fant sted Når denne fløyen sto ferdig, ble undervisningen flyttet hit, og rehabiliteringen av fløy B ble fullført. Kommunestyret vedtok i møte en økning av rammen for prosjektet med kroner 1,8 millioner. Fullførelsen av prosjektet var planlagt til skolestart Skolen ble overtatt Ett-års befaring ble gjennomført , og det pågikk restarbeid fram til I følge sluttrapport viser byggeregnskapet per et resultat på kroner (inkluderer ikke kostnader som påløpte prosjektet før ). Det er kroner over budsjett. Kommuneregnskapet viser på samme tidspunkt kroner i prosjektkostnader. I følge referat fra plan- og byggekomiteen, skyldes differansen at kostnader som er stipulert i sluttrapporten, ikke er belastet regnskapet. Rolle- og ansvarsforholdene mellom alle aktørene omtales nærmere i kapittel 7 i rapporten. Side: 6

13 6 RAPPORTERINGSRUTINER Problemstilling 1: Har kommunen rutiner som er egnet til å sikre tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekter? I dette kapittelet vurderer revisjonen om Bø kommune har rutiner som sikrer tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekter generelt. Hvordan Bø kommune håndterte investeringsprosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole spesielt, vil bli vurdert i kapittel Skriftlige rutiner Revisjonskriterium 1.1: Kommuneloven 23 nr 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Revisjonskriterium 1.2: Kommuneloven 47 nr 2 Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Funn I sak 59/96 den vedtok kommunestyret i Bø prosedyrer for iverksetting av politiske vedtak og økonomistyring. Av vedtaket framgår bl.a. at: Følgende rutiner skal gjelde for iverksetting av investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret: 1. Kommunestyret skal utpeke prosjektansvarlig for hvert enkelt prosjekt og om nødvendig opprette en byggekomite. Ansvarlig politisk organ skal informeres fortløpende, ( ) 4. Investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurdering, herunder om det har oppstått uforutsette forhold, om framdriftsplanene bør justeres, om kostnadsoverslaget må revideres, og om den finansielle dekningen er tilstrekkelig. 5. Vesentlige avvik i prosjektet (framdrift, kostnadsutvikling, teknisk løsning mv) behandles politisk. 6. Status for prosjektene skal inngå i det obligatoriske rapporteringssystemet; jfr. Kvartalsrapporter og årsrapport. 7. Det skal utarbeides sluttrapport med grundig evaluering for hvert enkelt prosjekt. Side: 7

14 Rutinen pålegger rådmannen å utpeke en person eller komite som har det formelle ansvaret for det enkelte prosjekt. I tillegg foreskriver rutinen at investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurderinger. Ansvarlig politisk organ skal ha rapport både ved vesentlige avvik, underveis i forbindelse med ordinære rapporteringer, samt ved prosjektets slutt. På Bø kommunes hjemmeside er det publisert en administrativt utarbeidet sjekkliste med tittelen Disposisjon og sjekkliste for saksfremlegg, som omfatter punktene: - Forslag til vedtak - Bakgrunn - Historikk - Faktadel - Planverk - Økonomiplan - Årsbudsjett - Høringer/uttalelser - Drøfting - Vurdering - Konklusjon/anbefaling Sjekklisten inneholder også en stikkordsmessig beskrivelse av hva hvert punkt skal inneholde. Denne sjekklisten skal benyttes når administrasjonen utarbeider saksfremlegg for eksempel når politikerne i Bø kommune skal vedta nye investeringsprosjekt, eller få rapport på status eller avvik i allerede iverksatte prosjekt. Revisjonens vurdering Kommunestyrets vedtak i k-sak 59/96 om iverksetting av investeringsprosjekter og Disposisjon og sjekkliste for saksframlegg utgjør etter revisjonens vurdering skriftlige rutiner som samlet sett er godt egnet til å sikre forsvarlige saksutredninger til politiske organ og økonomiske rapporteringer til kommunestyret. Ved å følge disse rutinene når status og avvik i investeringsprosjekter rapporteres, vil administrasjonen oppfylle revisjonskriteriene 1.1 og 1.2 (kommuneloven 23 nr 2 og 47 nr 2). Side: 8

15 6.2 Praktiserte rutiner Revisjonskriterium 1.3: Vedtak i Bø kommunestyre sak 59/96 den prosedyrer for iverksetting av politiske vedtak og økonomistyring Følgende rutiner skal gjelde for iverksetting av investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret: 4. Investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurdering, herunder om det har oppstått uforutsette forhold, om framdriftsplanene bør justeres, om kostnadsoverslaget må revideres, og om den finansielle dekningen er tilstrekkelig. 5. Vesentlige avvik i prosjektet (framdrift, kostnadsutvikling, teknisk løsning mv) behandles politisk. 6. Status for prosjektene skal inngå i det obligatoriske rapporteringssystemet; jfr. Kvartalsrapporter og årsrapport. 7. Det skal utarbeides sluttrapport med grundig evaluering for hvert enkelt prosjekt. Revisjonskriterium 1.4: Disposisjon og sjekkliste for saksfremlegg Saksfremlegg skal inneholde: forslag til vedtak, bakgrunn, historikk, faktadel, planverk, økonomiplan, årsbudsjett, høringer/uttalelser, drøfting, vurdering, konklusjon/anbefaling Funn I det følgende vil vi gjøre rede for etablert praksis for rapportering i Bø kommune. Våre funn er basert på intervju med administrasjonen. Bø kommune har ikke kvartalsrapporter, men tertialrapporter. Økonomisjef forteller at det verken tilbake i tid eller per i dag blir rapportert om investeringsprosjekt i forbindelse med ordinære tertialrapporter. Disse omhandlet utelukkende driftsområdet. Administrasjonen oppgir at det gis en grundig muntlig rapport om status i investeringsprosjekt for hovedutvalg og formannskap i forbindelse med budsjettprosesser. Investeringsprosjekt inngår også i årsrapport til kommunestyret. Administrasjonen rapporterer løpende til formannskap og hovedutvalg om alle prosjekter og vesentlige forhold som har skjedd siden forrige møte. Investeringsprosjekt tas også jevnlig opp som egen sak i formannskapet, hvor hvert prosjekt blir gjennomgått. Frem til presenterte plan- og ressurssjef en skriftlig statusrapport til formannskapet. Etter nevnte dato har teknisk sjef 1 hatt ansvar for denne rapporteringen. Tidligere plan- og ressurssjef (nåværende økonomisjef) bekrefter at skriftlig rapportering av status i investeringsprosjekt ikke har blitt like høyt prioritert etter at teknisk sjef fikk ansvar for rapporteringen til formannskapet. Revisjonen har lest noen skriftlige rapporter, men praksis i kommunen omfatter stor grad av muntlig rapportering/lysbildepresentasjon i politiske fora. All informasjon som gis i investeringsprosjekt, er derfor ikke dokumenterbart. Revisjonen finner at det ikke er utarbeidet sakspapirer for hvert prosjekt når det løpende informeres om status i investeringsprosjektene til politiske organ, men en følgerapport der all historikk fremkommer. Ved for eksempel godkjenning av skisse-/forprosjekt eller oppfinansiering av prosjekt, finner revisjonen at det utarbeides formelle saksfremlegg. 1 I løpet av perioden siden har to personer fungert som teknisk sjef. Side: 9

16 Revisjonen finner at administrasjonen i Bø kommune har utarbeidet sluttrapport når investeringsprosjekt avsluttes. Den eneste sluttrapporten vi har undersøkt innholdet i, er sluttrapporten for rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Våre funn og vurderinger er gjort rede for i kapittel Revisjonens vurdering På grunnlag av muntlig informasjon til revisjonen, synes det som om investeringsprosjekt blir vurdert fortløpende, og at ansvarlig politisk organ informeres slik kommunestyret ba om i k-sak 59/96. Men fordi administrasjonen ikke har rapportert om investeringsprosjekt i de faste tertialrapportene, vurderer revisjonen at revisjonskriterium 1.3 (k-sak 59/96) ikke er oppfylt. Administrasjonens saksfremlegg er ikke utarbeidet i tråd med sjekklisten Disposisjon og sjekkliste for saksfremlegg, og revisjonen vurderer at revisjonskriterium 1.4 ikke er oppfylt. 6.3 Konklusjon Revisjonen vurderer at Bø kommune har skriftlige rutiner som, om de følges, er egnet til å sikre tilfredsstillende rapportering om status og avvik i investeringsprosjekt. Kommunens praktiserte rutiner er imidlertid ikke i tråd med de skriftlige rutinene. Side: 10

17 7 ROLLE- OG ANSVARSAVKLARING Problemstilling 2: Var rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunens prosjektleder, byggeleder og eksterne leverandører avklart i prosjektet Rehabiliteringen av Bø ungdomsskole? 7.1 Rolle- og ansvarsfordeling Bø kommune har ikke skriftlige rutiner/retningslinjer som regulerer rolle- og ansvarsfordeling i investeringsprosjekt. Roller og ansvarsfordeling i det nevnte prosjektet er hovedsakelig klarlagt gjennom anbudsdokumentene og avtaledokument/kontrakter som er inngått. Revisjonen har i tillegg fått supplerende informasjon gjennom intervju med økonomisjef, prosjektleder og byggeleder. Revisjonskriterium 2: Rådgivende ingeniørers forening/rif: Prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter For å sikre en rasjonell og sikker gjennomføring av prosjektet er det viktig at prosjektdeltakerne kjenner hverandres mandater og fullmakter. Mandater og fullmakter må avtales særskilt for det enkelte oppdrag. Funn Prosjektleder Bok 0 er et standard dokument som legges ved kontrakter og avtaler tilknyttet byggeprosjekt og ble også vedlagt alle kontraktene i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Den er basert på en mal, men blir tilpasset det unike investeringsprosjektet. I Bok 0 er blant annet følgende avklart: H.1.1 Prosjektleder. Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken. Han har fullmakt til å binde byggherren ved avtale, iht internt delegasjonsreglement i Bø kommune. Revisjonen finner imidlertid at Bø kommune ikke har et delegasjonsreglement. Prosjektleder opplyser at han gjennom et vedtak i plan- og byggekomiteen var gitt fullmakt til å belaste prosjektet kostnader på inn til kr Revisjonen kan ikke finne skriftlige instrukser eller fullmakt gitt til prosjektleder. Prosjekteringsgruppen Kontrakten med prosjekteringsgruppen regulerer blant annet oppdragsgivers og den prosjekterendes plikter, rettigheter og ansvar. Kontrakten beskriver oppdraget 2. I kontrakten er det ikke nedfelt krav til at prosjekteringsgruppen skal rapportere til noe nivå i Bø kommune eller i prosjektorganisasjonen. Oppdragsgiver og prosjekteringsgruppens representanter 2 Utarbeiding av forprosjekt med søknad om rammetillatelse, detaljprosjekt/arbeidstegninger, anbudsmateriale for entreprenører, bistand i kontrahering av entreprenører, arbeidstegninger/oppfølging av produksjonsfasen, ferdigbefaring og garantibefaring Side: 11

18 er spesifisert. Denne kontrakten er imidlertid ikke gjort kjent for de andre partene. Det er ikke dokumentert at de andre partene i rehabiliteringen av Bø ungdomsskole kjente til prosjekteringsgruppens formelle rolle og ansvar. Revisjonen kjenner ikke til om det er gitt muntlig informasjon om dette. Plan- og byggekomiteen Komiteens fullmakter er skriftliggjort i form av mandatet som ble vedtatt i kommunestyret I følge denne instruksen, hadde komiteen ansvar for å følge prosjekteringsarbeidet og sørge for at anbudsdokumentene var i samsvar med kommunestyrets vedtak. Etter kommunestyrets endelige vedtak om byggestart hadde komiteen ansvar for å følge opp byggearbeidene på tilsvarende måte. Komiteen skulle videre ivareta kommunens faglige og økonomiske interesser i forhold til prosjekteringsgruppen, andre eksterne konsulenter, entreprenører, andre leverandører og myndigheter. De skulle også kvalitetssikre dialogen mellom brukergruppene, saksbehandlere, politiske organ og prosjekteringsgruppen, i tillegg til å forberede saker for politisk behandling. Plan- og byggekomiteens rolle og ansvar er offentliggjort gjennom kommunestyrets vedtak. Men revisjonen kan ikke finne at innholdet i vedtaket er meddelt de involverte parter. Byggeleder Som beskrevet i kapittel 5, var oppdraget som byggeleder delt på tre ansvarsområder. I hovedbyggeleders kontrakt presiseres det at byggeleder EL er underlagt hovedbyggeleder. Det står ikke nærmere om ansvarsforholdet mellom hovedbyggeleder og byggeleder VA og ventilasjon (prosjektansatt i Bø kommune) I Bø kommunes utlysning av anbudskonkurranse om byggeledelse heter det følgende: Byggeleder skal ivareta oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen, og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene. ( ) Det presiseres at byggeleder skal holde prosjektansvarlig oppdatert i prosjektet til enhver tid. I forbindelse med møter i plan- og byggekomiteen skal byggeleder rapportere status i prosjektet. Det gjelder fremdrift økonomi spesielle tekniske detaljer. ( ) Byggeleder skal også være tilstede i formannskap og kommunestyret, kanskje også rapportere direkte i disse fora når saker som angår prosjektet skal behandles. ( ) Byggeleder kan ikke forplikte byggherren økonomisk uten spesielle fullmakter. Grensen for dette kan avklares etter oppstart. For øvrig gjelder de fullmakter som beskrevet under pkt 4.3 i NS I kontrakten med byggeleder, er det nedfelt at oppdraget omfatter ivaretakelse av oppdragsgiverens interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen, og for øvrig som beskrevet i kontraktsdokumentene, herunder ytelsesbeskrivelsen. 3 I punkt 4.3 i NS 8403 om Byggeleders fullmakter står ( ) byggeleder [har] på vegne av oppdragsgiveren fullmakt til å: a) kontrollere materialer, utstyr og utførelse; b) forlange prøving som fastsatt eller forutsatt i kontrakten med entreprenøren; c) kreve retting av feil og utbedring av skader; d) godkjenne utførelse som kontrolleres på vegne av oppdragsgiveren ved særskilt reklamasjonsbefaring; e) bestille utført arbeider innenfor en ramme som er angitt i kontrakten. For øvrig kan byggelederen ikke forplikte oppdragsgiveren uten særskilt fullmakt. I kontrakten er byggeleders fullmakt (NS 8403 punkt 4.3.e) ikke avtalt. Side: 12

19 Videre i kontrakten står det at Byggeleder har fullmakt til å bestille utført arbeider innefor følgende rammer: For hele oppdraget ikke avtalt. For den enkelte bestilling ikke avtalt. Erstatningsansvar ved byggelederfeil er fastsatt i følge kontraktsdokumentet. I Bok 0 for dette oppdraget er følgende avklart: H 1.3 Byggeleder. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. I tillegg til de fullmakter som følger av de funksjoner byggeleder er gitt i forretningsrutine for byggefasen, har han fullmakt til å foreslå teknisk og fremdriftsmessig kontroll av byggearbeidene. Byggeleder har fullmakt til ved bruk av rekvisisjon å bestille arbeider utført for et beløp iht internt delegasjonsreglement i Bø kommune. Som tidligere nevnt, har ikke Bø kommune et delegasjonsreglement. Byggeleder forteller at han ikke hadde fullmakt til å bestille tilleggs- eller endringsarbeid. Alle slike behov ble meldt direkte til prosjektleder, som tok det videre til plan- og byggekomiteen. Denne rutinen sikret at det kun var plan- og byggekomiteen som hadde fullmakt til å godkjenne endringer eller tilleggsarbeid. Ved større endringer ble plan- og byggekomiteen kalt inn til møte hvor det ble gjort et vedtak om det særskilte tilfellet. Byggeleder forteller at det ved små endringer ble vurdert som unødvendig å kalle plan- og byggekomiteen sammen. Dette var arbeid som utgjorde utgifter på noen få tusen kroner. Revisjonen forutsetter at dette ble gjort på bakgrunn av prosjektleders fullmakt til å belaste prosjektet for inn til kr Byggeleder sier videre at planog byggekomiteen i alle møter ble forelagt detaljerte lister over foreslåtte tilleggs- og endringsarbeider, før entreprenørene fikk rekvisisjon på de konkrete arbeidene. Entreprenørene Når det gjelder entreprenørene, inngikk Bø kommune avtaler med hver enkelt entreprenør, men Sortland Entreprenør hadde et koordinerende ansvar. I Bok 0 er blant annet følgende avklart: H. Forretningsrutiner for byggefasen. Byggherrens representanter. Byggherren og entreprenøren skal holde hverandre underrettet om hvem som er deres representant og hvilke fullmakter disse har. Hvem som er representanter, er opplyst i kontrakten mellom entreprenør og Bø kommune. Bok 0 setter begrensninger for entreprenørenes anledning til å gå ut over godkjente budsjett med følgende formulering: H 1.2 Prosjekterende. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette. Revisjonens vurdering Mandat er avtalt for enkelte parter, men det er ikke kontraktsfestet hvilke fullmakter prosjektleder, prosjekteringsgruppa eller byggeleder har/ikke har. Kommunens kontrakter med partene, og planog byggekomiteens instruks, er ikke gjort kjent for de andre prosjektdeltakerne. Rådgivende ingeniørers forening poengter i sin veileder betydningen av at prosjektdeltakerne kjenner hverandres mandater og fullmakter. Revisjonen vurderer at beskrivelsene av partenes mandater og fullmakter i Bok 0 er så begrensede at revisjonskriterium 2 ikke er oppfylt. 7.2 Konklusjon Ettersom flere sentrale parters mandat og fullmakter verken er kontraktsfestet eller bekjentgjort, var rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunens prosjektleder, byggeleder og eksterne leverandører ikke avklart i prosjektet Rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Side: 13

20 8 PLANLEGGING, UTREDNING OG RAPPORTERING I PROSJEKTET Problemstilling 3: Var kommunens planlegging, utredning og rapportering av prosjektet Rehabilitering av Bø ungdomsskole tilfredsstillende? 8.1 Planlegging og utredning Utredning Revisjonskriterium 3.1: Kommuneloven 23 nr 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Funn På grunn av manglende kapasitet, utredet administrasjonen i Bø kommune ikke prosjektet selv. Prosjekteringsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide forprosjekt, detaljprosjekt og arbeidstegninger, samt anbudsdokument for rehabiliteringen av Bø ungdomsskole. Gruppen besto av arkitekter og ingeniører med spesialistkompetanse innenfor alle fagområder som var aktuelle i denne utbyggingen. Underveis i utbyggingen ble det avdekket mangler ved anbudsdokumentene. I følge saksutredningen til f-sak 83/06 og k-sak 58/06 vedrørende budsjettregulering, skyldes De bygningsmessige overskridelsene i forhold til budsjett ( ) i stor grad manglende beskrivelser i anbudsdokumentene der ikke nødvendigvis arkitekten kan klandres for alt ( ). Prosjekteringsgruppa har altså ikke all skyld i manglene i anbudsdokumentet, som medførte overskridelser i utbyggingen. Det skyldtes for eksempel også at det underveis i arbeidet ble oppdaget mer omfattende råteskader enn forventet. Videre skyldtes det blant annet at himling i gymsal ikke var tatt med i anbudsdokumentet. Dette hadde ikke blitt avdekket av administrasjonen i Bø kommune før arbeidet var i gang. Revisjonens vurdering Revisjonen vurderer at rådmannen, gjennom å engasjere prosjekteringsgruppen med relevant fagkompetanse for å planlegge og utrede prosjektet, sørget for at rehabiliteringen av Bø ungdomsskole ble forsvarlig utredet på dette stadiet. Men kommunens manglende kvalitetssikring av grunnlaget for prosjekteringsgruppens arbeid, bidro til at anbudsdokumentet inneholdt mangler. Revisjonskriterium 3.1 (kommuneloven 23 nr 2) anses som delvis oppfylt. Side: 14

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 12. november 2015 Fra sak: Til sak: 35/2015 40/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3. REVISORS

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

S A K S F R E M L E G G

S A K S F R E M L E G G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 3/2015 28. september 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14046-4 S A K S F R E M L E G G S a k 1 9 / 2 0 1 5 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT BYGG L Ytelsesbeskrivelse for byggeleder AVDELING: RAPPORTERER TIL: FUNKSJON: Eiendomsenheten, Vestfold fylkeskommune Prosjektleder Helen Rany Olsen Byggeleder er engasjert

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer