Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre"

Transkript

1 L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe Katrine Weisteen Bjerde Ernst Kristiansen Tina Lingjærde Beth Stensen CRIStin SINTEF USIT Netlife Research CRIStin-ansatte Div CRIStin CRIStin-utviklere Div USIT Endringslogg Versjon Dato Endring Første innspill fra Katrine Versjon sendt til styringsgruppen Endringer etter styringsgruppemøte Versjon til styremøte Første vedtatte versjon korrigert etter styremøte

2 Contents 1. Bakgrunn og behovsbeskrivelse Bakgrunn Behovsbeskrivelse Prosjekteier Mål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektets omfang Overordnet beskrivelse Rammebetingelser Prosjektets interessenter Koordinering med andre prosjekter Avgrensninger Kritiske suksessfaktorer Prosjektorganisering og ansvarsdeling Organisering Ansvar og roller Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektforum Bemanning Rapportering fra prosjektet Hovedaktiviteter Prosjektledelse og -administrasjon Delprosjekt P1 «Visnings- og redigeringssider» Delprosjekt P2 «Administrasjonstjenester» Delprosjekt P3 «Statistikk og Rapporter» Delprosjekt P4 «Integrasjonstjenester» Tverrgående aktiviteter Personvern og informasjonssikkerhet Arkitektur Testing Universell utforming Brukermedvirkning/kommunikasjon Hovedmilepæler Risikovurdering Budsjett Kvalitetssikring Kriterier for avslutning av prosjektet Relaterte dokumenter Signatur

3 1. Bakgrunn og behovsbeskrivelse 1.1. Bakgrunn CRIStin-systemet ble satt i produksjon Fra ble systemet tatt i bruk som rapporteringsverktøy for vitenskapelig publisering i hele UH-sektoren. Fra rapporterte også helseforetakene og de offentlig finansierte forskningsinstituttene via CRIStin, slik at alle tre sektorer nå bruker samme system Behovsbeskrivelse I etableringen av dagens versjon av CRIStin-systemet ble det kun lagt vekt på publikasjonsdelen av systemet og funksjonaliteten for rapportering av vitenskapelige publikasjoner gjennom Norsk Vitenskapsindeks (NVI). Fra sommeren 2012 startet utviklingen av en ny versjon av systemet. Arbeidet skal også støtte opp om CRIStins strategiske plan og satsingsområder i den og skal dekke målene som er beskrevet i rapportene om CRIStin 1 og NVI 2 fra Avvik fra de nevnte rapportene gjøres der endringer i politiske føringer, institusjonenes behov, organisatoriske forhold, teknologi el. tilsier dette. De detaljerte spesifikasjonene skal også ta hensyn til erfaringen som er gjort med CRIStin-systemet i praktisk bruk siden starten i 2011, blant annet med overgang til et stort antall brukerinstitusjoner, felles publikasjonsdatabase, sentral import og tre sektorer istedenfor én Prosjekteier Prosjekteier for prosjektet er daglig leder i CRIStin. 2. Mål Hovedmålet med prosjektet er å øke samfunnsnytten av norsk forskning ved å utvikle CRIStin-systemet til å dekke avtalte behov for de fem sentrale målgruppene; forskningsinstitusjoner, forskere, myndigheter, finansiører og forskningsformidlere Effektmål Effektmålene beskriver de effektene man skal kunne se som resultat av at prosjektet er gjennomført. Effektmålene for prosjektet følger digital strategi for CRIStin: Synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning nasjonalt og internasjonalt Forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner (Alt: Forenkle den administrative infrastrukturen for norsk forskningsaktivitet) Forbedre beslutningsgrunnlaget for forskningsstrategier på alle nivåer 1 Cristintin, Current research information system in Norway, Rapport fra arbeidsgruppe, 22. februar NVI - Norsk vitenskapsindeks, Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon, 23. februar

4 Det skal utarbeides måltall for prosjektet, slik at det er mulig å evaluere i ettertid hvorvidt prosjektets effektmål er nådd Resultatmål Resultatmålene er de umiddelbare resultatene av og leveransene fra prosjektet, som igjen skal støtte opp under effektmålene. Det er satt opp tre resultatmål for prosjektet En ny versjon av CRIStin-systemet Applikasjonsdelen (den delen som brukerne ser) av CRIStin-systemet er flyttet over fra utdatert teknologi (WebObjects) til en moderne og robust teknisk plattform (JBoss). Vi har fått et fleksibelt og robust IT-system som kan videreutvikles for å dekke nye behov Endring av underliggende teknologi er nødvendig fordi teknologien dagens system er bygget på, ikke lenger støttes av leverandøren, men også fordi det er behov for et mer robust og mer fleksibelt system. Selve databasen som ligger i bunnen av systemet fungerer godt og skal ikke skiftes ut. De gamle og de nye delene av CRIStin-systemet vil leve side om side mens det gamle gradvis skiftes ut. Mer detaljerte leveranser beskrives under de enkelte hovedaktivitetene i kapittel Prosessmål Det er satt opp følgende prosessmål for prosjektet: CRIStin og USIT/SUN skal i løpet av prosjektperioden ha utviklet nye samarbeidsrutiner med beskrivelse av roller, ansvar og beslutningsprosesser knyttet til forvaltning og videreutvikling av systemet. Brukerinstitusjonene og andre definerte sentrale aktører skal oppleve at de har vært aktivt deltagende i å utforme systemet og at det i stor grad oppfyller deres behov. For å redusere avhengigheten av ekstern konsulentbistand, skal både CRIStin og SUN styrke sin kompetanse på web-applikasjonsutvikling og interaksjonsdesign. 3. Prosjektets omfang 3.1. Overordnet beskrivelse Prosjektet omfatter utvikling av systemet i sin helhet, og spesielt ny eller forbedret funksjonalitet på følgende områder: registrering av forskningsresultater registrering og visning av Prosjekter synliggjøring av forskere Søk og gjenfinning av data, Statistikk og rapporter 4

5 Gjenbruk av data fra CRIStin for eksterne parter Import av data fra eksterne kilder kontroll og rapportering av vitenskapelige publikasjoner (NVI) 3.2. Rammebetingelser Ethvert prosjekt må forholde seg til tre styrende parametere: Hva som skal utvikles og med hvilken kvalitet Tidspunkt når det skal leveres Ressurser tilgjengelige for å utføre arbeidet Av disse tre er det i dette prosjektet ressurstilgangen som er den mest begrensende faktor. Innenfor de økonomiske rammene prosjektet til enhver tid får tildelt, vil vi arbeide for å presentere delleveranser så tidlig som mulig, som støtter opp om de overordnede målene for prosjektet Prosjektets interessenter Følgende interessenter og interesser er foreløpig definert: Forskere Dokumentasjon av egen forskningsaktivitet og kompetanse Synliggjøre samarbeid Forskningsetisk dokumentasjon Tidsbesparelse Økt attraktivitet 5

6 Bruke data fra CRIStin i forskning Forskningsinstitusjoner Analyse av egen forskningsaktivitet Profilering av egen forskningsaktivitet Oversikt over andre institusjoners forskningsaktivitet Forskningsetisk dokumentasjon Myndigheter Aggregert statistikk Dokumentere aktiviteter og resultater fra offentlig finansiert forskning Finansiører Lett tilgjengelig oversikt over forskningsområder, kompetanseprofil og resultater Oppdragsgivere og samarbeidspartnere Lett tilgjengelig oversikt over forskningsområder, kompetanseprofil og resultater Forskningsformidlere Lettere kunne fremskaffe flere kilder til en sak og bedre kvaliteten på hvordan forskningen formidles til publikum Finne potensielle formidlingssaker Interessentanalysen kan utvides etter hvert. I dette prosjektet er det forskeren og forskningsinstitusjonene som står i fokus Koordinering med andre prosjekter Prosjektet er avhengig av leveranser fra følgende andre prosjekter/aktiviteter: De andre prosjektene i «Digital Strategi og CRIStin 2.0». Spesielt nevnes prosjektet «Formidling/opplæring» som omfatter klargjøring for innføring av de nye tjenestene i brukerinstitusjonene. Dette gjøres ved at det skal utarbeides brukerveiledninger og gis opplæring til superbrukere i institusjonene. Anskaffelse av presentasjonsverktøy for datavarehus i USIT. Gjennomføres av «Felles Studentsystem». Valg av verktøy er nå helt i sluttfasen, og CRIStin venter på å kunne vurdere det valgte verktøyet. Revidering av metadatahåndbok for institusjonelle arkiver. Gjennomføres av en gruppe nedsatt av CRIStin Avgrensninger Innenfor dette prosjektet skal det utvikles en versjon av CRIStin som oppfyller de viktigste behovene for de fem nevnte målgruppene. Etter dette vil videreutviklingen defineres gjennom nye prosjekter, både for andre funksjoner definert i spesifikasjonen fra 2010 og for nye behov som er meldt inn. Blant annet vil dette gjeldefølgende funksjonalitet: Registrering og gjenfinning av forskningsinfrastruktur Forenkling av søknadsprosesser ved gjenbruk av data fra CRIStin 6

7 Flere andre målgrupper er aktuelle å betjene, for eksempel studenter. Den funksjonaliteten som utvikles vil helt klart være til nytte også for andre målgrupper, men det er ikke innenfor prosjektets rammer rom for å utvikle funksjonalitet spesielt rettet mot disse. I den opprinnelige kravspesifikasjonen er målgruppen «media og allmennheten» brukt. Vi har valgt å begrense dette til «forskningsformidlere» for å markere at CRIStin ikke har som mål å drive forskningsformidling, men å forsyne de som gjør det med god grunnlagsinformasjon. 4. Kritiske suksessfaktorer Evne til å sette gode mål og styre etter disse. Brukermedvirkning. Brukeren skal involveres i utviklingsprosessen for å sikre at det vi utvikler er tjenlig for brukeren. Kompetanse. Vi må sikre oss at alle typer kompetanse som er nødvendig også er tilgjengelig. Det innebærer også å være klar over hva vi selv mangler av kunnskap. Balanse mellom smidighet og «stø kurs». Vi skal evne å justere kursen underveis, f.eks. hvis nye brukerbehovene forteller oss at det er behov for endring, eller hvis det kommer nye krav fra myndighetene. Samtidig skal vi følge den kursen vi har valgt og avviksbehandle nye krav. 5. Prosjektorganisering og ansvarsdeling 5.1. Organisering CRIStin 2.0 er en del av det overordnede prosjektet «Digital Strategi og CRIStin 2.0». Dette er organisert som vist under. Styringsgruppe: Katrine Weisteen Bjerde Ernst Kristiansen Frode Vartdal Tina Lingjærde Beth Stensen Daglig koordinering av delprosjektene (PL:Katrine, Lars) Digital Strategi CRIStin 2.0 Hjemmesider Formidling/ Opplæring (PL:Jon, Lars) (PL:Jon, Lars) (PL:Hanne HY) 7 (PL:Marit)

8 Delprosjektet «CRIStin 2.0» er igjen delt inn som vist under. Dette dokumentet omhandler kun dette delprosjektet. Prosjektet er delt i fem delprosjekter, det er delprosjektene som til sammen produserer applikasjonen og støttesystemer. Prosjektet og delprosjektene er avhengig av leveranser fra aktiviteter i «Digital Strategi» som turnerer overordnet kravspesifisering, brukergrupper, grafisk design osv. (Jon, Lars) CRIStin 2.0 P1- Visning/ redigering P2- Administrasjon P3- Statistikk og Rapporter P4- Integrasjons -tjenester PP- Prosjekter Visningssider Søkesider Trefflister Redigering-sider (Lars) Dashboard logserver Sysadm-sider Dublettsjekk Rettighetsstyrin g Hjelpefunksjon Datakvalitet Statistikk Rapportering NVI-rapporter Årsrapportering Brukerstatistikk Forprosjekt Import/Export PIA Autoritetsregistre P-data Datasyklus Sprek ESB 10% 40% 10% 40 % (Jon) (Sverre) (Jon) Status: Pilot for applikasjonen Arkitektur-valg (Hanne) Personvern og informasjonssikkerhet (Katrine) Testing (Jon) Brukermedvirkning (Marit) Universell utforming (Lars) Tverrgående aktiviteter Lederfora i brukerinstitusjoner og relevante samarbeidspartnere brukes som referansegruppe ved behov. Arbeidsgrupper bestående av representanter fra brukerinstitusjonene og andre interessenter deltar i arbeidet med kravspesifisering. Ved behov avholdes Ad hoc-møter med grupper av andre interessenter for å sikre tilstrekkelig brukerinnsikt i prosjektet Ansvar og roller Utviklingsarbeidet følger i hovedsak Scrum-metodikk. Dette betyr at man i tillegg til vanlige prosjektroller som prosjektleder og delprosjektleder også har rollebegreper knyttet til 8

9 utviklingsarbeidet. De viktigste rollene er produkteier og scrum-master. Produkteier er ansvarlig for at det som utvikles er i tråd med det som er bestilt, og skal på basis av bestillinger fra CRIStin beslutte hva som skal utvikles i hver utviklingsperiode («sprint»). Scrum-master har ansvar for at prosessene og rammebetingelsene rundt et ellers selvstyrt utviklingsteam fungerer godt Styringsgruppe Styringsgruppens hovedoppgaver er: - Løpende vurdere hvilke beslutninger som må løftes til styret - Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen - Overordnet ansvar for prosjektets rammer (innhold, tid og ressurser) - Sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet - Behandle vesentlige endringer i mandat og prosjektbeskrivelse - Avklare strategiske spørsmål og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter - Følge opp fremdrift, behandle avvik og tiltak for å lukke disse - Ledelsestøtte for prosjektleder - Godkjenne sluttleveransen - Godkjenne evaluering Dag til dag styring av prosjektet skjer i dialog mellom styringsgruppens leder/daglig leder i CRIStin og prosjektlederne Prosjektleder Prosjektleder skal gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektbeskrivelsen og rapportere til styringsgruppen/daglig leder. Hovedoppgavene er: - At prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen - At prosjektets rammer holdes - At avvik avdekkes og avklares - Være sekretær for styringsgruppen - Rapportere til styringsgruppen Prosjektforum Det er opprettet et prosjektforum med ukentlige møter, som skal fungere som diskusjonsforum og koordineringsorgan. Gruppen er sammensatt av alle prosjekt(del)ledere, daglig leder, eksterne konsulenter fra NetLife, samt utviklingsledelse. Prosjektleder/daglig leder fatter beslutninger enten i eller utenom disse møtene. Det er opprettet en arbeidsgruppe internt i CRIStin for utviklingen av CRIStin 2.0 med følgende medlemmer: Hanne Vibekk Marit Henningsen Hanne Hole Young Sverre Johnsen Mona Hide Klausen 9

10 5.3. Bemanning Rolle Navn Kompetanse/oppgaver Prosjektleder Jon Nornes, CRIStin Faglig prosjektleder CRIS-systemer Prosjektleder Produkteier/utviklingsleder Utviklere Lars Wenaas, CRIStin Hanne Vibekk, USIT Utviklerteam fra USIT Administrativ prosjektleder + interaksjonsdesign Delprosjektleder Sverre Johnsen Ansvarlig statistikk og rapporter Deltager Hanne Hole Young Ansvarlig kommunikasjon Deltager Marit Henningsen Ansvarlig brukermedvirkning 5.4. Rapportering fra prosjektet Rapporttype Til Fra Når Kommentar Statusrapport Styringsgruppen Prosjektleder Før hvert møte Se egen mal Statusrapport Interessentene Marit Kvartalsvis Legges på nettside Statusrapport CRIStins styre Daglig leder Styremøter Utarbeides i samarbeid med prosjektleder Sluttrapport Styringsgruppen Prosjektleder Før prosjektavslutning Statusrapportene til styringsgruppen skal ha fokus bakover i tid med rapportering av oppnådde resultater og milepæler og eventuelle avvik i forhold til mål som ikke er nådd. For alle avvik skal det foreslås tiltak for å lukke disse. fokus fremover i tid med identifisering av kritiske aktiviteter for å lykkes med å nå mål, samt risikovurdering knyttet til oppnåelse av planlagte milepæler og tilhørende risikoreduserende tiltak. 6. Hovedaktiviteter 6.1. P0 Prosjektledelse og -administrasjon Denne hovedaktiviteten består av løpende oppfølging av innhold og kvalitet, framdrift og ressursbruk i henhold til etablerte planer og at dette skjer i henhold til rutiner beskrevet ellers i prosjektplanen. Det omfatter også jevnlig revidering og eventuelt oppdatering av prosjektplanen samt rapportering til styringsgruppen. Resultat/leveranse Dokument med koordineringsplan for delprosjekter med tidsplaner og estimater 10

11 o Faseinndeling for arbeid og lanseringer Dokument; Løpende logg-bok for avtalt funksjonalitet/endringer Dokument; Testregime for utviklingsløpet Dokument; Brukermedvirkning. Hvordan brukerne skal involveres i utviklingsprosessen 6.2. Delprosjekt P1 «Visnings- og redigeringssider» Beskrivelse: Visningsfronten til CRIStin er på mange vis den norske offisielle visningsfronten til norsk forskning. Det er også organisasjonens ansikt utad. Det er derfor viktig at interaksjon med brukeren fungerer, at forskeren blir presentert på en seriøs og gjenkjennelig måte og at det er enkelt å navigere seg i den store mengden informasjon databasen inneholder. Applikasjonen vil bestå av godt over en million visningssider, det betyr at en velfungerende søketjeneste blir viktig. Med over 600 administratorer og anslagsvis forskere (hvorav oppunder logget seg på CRIStin sist år) som alle skal ha tilgang til, og mulighet til å redigere og legge til informasjon, stilles det også store krav til et velfungerende redigeringsgrensesnitt. Dette må fungere smertefritt og la brukeren administrere egen informasjon uten feil og misforståelser. Dette delprosjektet har ansvaret for å utvikle visnings og redigeringssider i applikasjonen. Resultat/leveranse: Visningssider (en for hver datatype) Søkeskjemasider (søk i CRIStin, Separat NORA-søk, separat Mastergradssøk 3 ) Trefflister knyttet til søketjenesten og til visningsider Redigeringssider (en opprett/rediger-side for hver datatype + spesialsider for resultat; kunstverk/bok) 6.3. Delprosjekt P2 «Administrasjonstjenester» Beskrivelse: Redigeringsgrensesnittet i P1 dikterer hva som kan gjøres på en datapost, men det er administrasjonsmodulen som holder orden på hvilke brukere som har lov til å gjøre hvilke typer oppgaver. Denne modulen er tett forbundet med superbrukeres og systembrukers oppgaver, og omfatter all den funksjonalitet som kreves utover det å redigere enkeltposter. Modulen vil bygges opp rundt Dashboard-metaforen, hvor en bruker på sitt Dashboard kan se hvilke oppgaver som står i kø (f.eks. godkjenninger), hvilke dataposter som krever endring, kunne kjøre ut rapporter for egen institusjon/avdeling eller gjøre annet arbeid som kan/skal gjøres. Det vil lages en egen Dashboard-tjeneste (MinSide) for enkeltforskere, hvor forskeren kan få tilgang til de vanligste oppgavene, som å administrere egen forskerprofil, se og redigere egne data og legge inn nye publikasjoner. Andre funksjoner som skal dekkes av administrasjonsmodulen er logger, importjobber, dublettsjekking, besøksstatistikk, jobbkontroll etc. 3 I forbindelse med at NORA (en søkeindeks over alt materiale i norske arkivtjenester) er integrert i CRIStin, må vi ta hensyn til alle mastergradene som også finnes i arkivene. Disse vil finne sin plass i en egen dedikert portal som teknisk drives av søketjenesten i CRIStin. Tjenesten vil isoleres ut fra CRIStin-systemet. 11

12 Resultat/leveranse: Dokument m plan for rettighetsstyring (dokument som regulerer hvem som kan gjøre hva) Dokument m plan for hjelpefunksjoner (dokument som regulerer hvordan hjelpefunksjoner skal implementeres) Dokument m plan for implementering av sikkerhetsfunksjoner i systemet MinSide/Dashboard-tjeneste for forskere (en side med snarveier/informasjon) MinSide/Dashboard-tjeneste for leder/administrator MinSide/Dashboard-tjeneste for Systemadministrasjon 6.4. Delprosjekt P3 «Statistikk og Rapporter» Beskrivelse: Det er et stort behov for institusjonene å få gode tall for egen virksomhet; Hvor mye publiseres, hva publiseres, hvordan er fordelingen på fag, hvor mye lastes opp til eget arkiv osv. Det er et klart behov for å komme bort fra dagens situasjon, hvor det aller meste av rapporter og tallmateriale må skreddersys etter en bestilling fra brukerne. Delprosjektet skal levere tjenester som tilfredsstiller brukernes behov for statistikk og rapporter. Behovene kartlegges sammen med brukerne. Andre statistikk-data som besøksstatistikk, søketermer og analyse av logger tilhører delprosjektet «administrasjon», men noe data av denne typen vil også kunne inngå som en integrert del av institusjonens Dashboard. Det er ønskelig å benytte seg av hyllevare-komponenter for både statistikk og rapporter. Dette vil gi oss den fleksibiliteten vi trenger for raskt å dekke nye behov som måtte komme, men også for dermed å kunne gi brukere generiske metoder for å lage egne rapporter og kjøre egne statistikker. Det kan antas at søketjenesten vil levere tall på overordnet nivå og dekke en del av behovet for tall og rapporter, men systemet må ha tilgang til en dedikert rapporttjeneste. Dette sees i sammenheng med FS innkjøp av presentasjonsverktøy for datavarehus. Resultat/leveranser Notat med en detaljert behovsbeskrivelse for rapporter og statistikk. En generisk tjeneste for statistikk En generisk tjeneste for rapporter Rapporter med utgangspunkt i de som eksisterer dagens CRIStin. Nye rapporter, definert i samarbeid med brukerne 6.5. Delprosjekt P4 «Integrasjonstjenester» Beskrivelse: CRIStin er på vei til å bli et metasystem over norsk forskning, et forsknings-nav som samkjører eksterne kilder, lager bindingsverket mellom forskjellige typer data vi har, for deretter å dele data ut til andre aktører. Dette krever solide integrasjonsløsninger mot aktuelle systemer i forsknings-norge. For å løse dette er det nødvendig å anskaffe en data- 12

13 buss (ESB) som vil bli den viktigste komponenten for at CRIStin skal fungere som en integrasjonsportal. I dag består CRIStins datagrunnlag av (og oppdateres av) en rekke importer fra eksterne kilder, noe som er å foretrekke fremfor manuell dataregistrering. Dette gjelder primært bibliografiske data, men også andre typer data som forskeransettelser og institusjoners avdelingsstruktur. På sikt vil vi trolig importere andre typer data (som prosjekter) og i alle fall importere fra flere kilder enn i dag. På «ut»-siden eksporterer vi mye data og som offentlig instans med et mål om offentlig deling av data, vil behovet for solide eksporttjenester øke. Eksisterende integrasjonstjenester i CRIStIn: Basis eksport av publikasjoner og prosjekter Basis kobling til NFR for rapportering av publikasjoner knyttet til prosjekter Import av sted og person-data fra institusjonene Institusjonsregister (Felles med Felles studentsystem) Import av kanalregister fra NSD Import av bibliografiske data Resultat/leveranse Prioriterte tjenester: Etablering av teknisk løsning for tjenestebuss Forbedrede versjoner av dagens eksporttjenester for publikasjoner, prosjekter, mm Integrasjon med SPREK Utvidet integrasjon med Forskningsrådet API for spørring etter data i CRIStin Senere utvidelser: Utlevering av data til institusjonene til bruk i lokale systemer og nettsider Utlevering av fulltekst til institusjonelle arkiver og internasjonale søketjenester og kommersielle aktører Omskriving av eksisterende tjenester Federeringstjenester fra utvalgte kilder (Store Norske Leksikon Wikipedia-Dbpedia, Sosiale forskernettverk, Twitter, Blogg) 6.6. Tverrgående aktiviteter Personvern og informasjonssikkerhet Selv om CRIStin ikke inneholder opplysninger som er definert som sensitive, er personvern og informasjonssikkerhet et viktig tema. Dette angår spesielt innloggingstjeneste, tilgangskontroll og utlevering av data. 13

14 Arkitektur Endringer i systemarkitektur skal vurderes jevnlig gjennom prosjektet når det dukker opp endringsbehov Testing CRIStin må etablere nye rutiner i samarbeid med utviklingsgruppen, sikre kompetanseutvikling for utviklere og CRIStin-ansatte, beskrive kapasitetsbehov og etablere testorganisasjon. Det skal i første omgang utarbeides en testplan som beskriver testing på alle nivåer; brukertesting, teknisk testing, stresstesting, akseptansetesting etc Universell utforming Alle applikasjoner som utvikles av det offentlige skal tilfredstille kravene til universell utforming. Dette gjelder CRIStin også, og vil blant annet ha konsekvenser for utforming av både visningssider og redigeringssider Brukermedvirkning/kommunikasjon For å nå prosessmålet knyttet til brukerinstitusjoner og andre definerte sentrale aktører, er det nødvendig å ha en plan for hvordan de ulike interessentene skal informeres om og involveres i utviklingsprosessen. For å bidra til at denne planen er kjent blant aktørene, skal det utarbeides en kort interessentanalyse og en oversikt over planer for kommunikasjon med alle viktige aktører. Dette gjennomføres i delprosjekt «innføring/opplæring» Resultat/leveranser av de tverrgående aktivitetene Dokument; Testregime for utviklingsløpet Dokument; Hvordan brukerne skal involveres i utviklingsprosessen Dokument som angir systemarkitektur og applikasjonsoppbygging (linkl drift) 7. Hovedmilepæler Følgende hovedmilepæler er satt for prosjektets aktiviteter og leveranser. Alle datoer er tentative og avhengige av omfang av detaljspesifikasjoner. Nr Milepælsbeskrivelse Forventet dato P0-1 Første versjon av prosjektkatalogen er lansert Juni 2014 P0 Prosjektplan er vedtatt Juni 2014 P0 Testplan ferdig og vedtatt i styringsgruppen September 2014 P0 P3 P1, P2 Styrende dokument for brukerinvolvering er ferdig og vedtatt i styringsgruppen Detaljert behovsbeskrivelse for første leveranse av rapporter og statistikk. Dokument ferdig og vedtatt i styringsgruppen Detaljerte interaksjonsskisser for visning i prototypeform ferdig September 2014 Oktober 2014 Juli

15 P1, P2 P2 Detaljerte interaksjonsskisser for redigering i prototypeform ferdig Dokument rundt rettighetsstyring og brukergrupper ferdig og forelagt styringsgruppen. Oktober 2014 Oktober 2014 P1, P4 «Helseversjonen» av prosjektkatalogen er lansert April 2015 P1 dagens NORA-tjeneste er avviklet og ny NORA lansert. Oktober 2014 P4 Pilot for integrasjonstjenester ferdig September 2014 P4 Forprosjekt på kartlegging rundt integrasjonstjenester startet. (Avhengig av finansiering fra KD) P2 All funksjonalitet for forskere er flyttet over i CRIStin 2.0 Juli 2016 P2 Delleveranse (fase 1) av CRIStin 2.0 er satt i produksjon (avhengig av beslutning i styringsgruppen og styret om omfanget) Tjeneste for forbedret datakvalitet ferdig (basert på søketjenesten). Avhengig av finansiering til eksterne konsulenter. All funksjonalitet for administratorer i institusjonene flyttet over i CRIStin 2.0 Når det foreligger finansiering fra KD September 2015 Desember 2014? Januar 2017 P0-4 Alle deler av CRIStin 2.0 er levert Desember 2017 P0-4 Dagens CRIStin (gammel teknologi) er avviklet (sannsynligvis sammenfallende med at alle deler av CRIStin 2.0 er levert) Desember 2017 I tabellen nedenfor gis en oversikt over milepæler utenfor prosjektets kontroll, men som prosjektet er avhengig av for å nå sine mål. Milepælsbeskrivelse Forventet dato Nytt presentasjonsverktøy for datavarehus tilgjengelig for CRIStin Høsten Risikovurdering Det skal utarbeides risikovurdering i eget dokument. Risikovurdering skal også være del av prosjektleders statusrapporter til styringsgruppen. 9. Budsjett Prosjektet har ikke et eget budsjett, men håndteres som del av CRIStins felles økonomi. Bruk av ressurser til videreutviklingen skal imidlertid synliggjøres separat i regnskapet. Prosjektet 15

16 vil få dekket nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet så som reiser, kompetanseutvikling, innleie av eksterne ressurser, leie av møtelokaler til møter osv. 10. Kvalitetssikring Det er ikke planlagt spesielle tiltak for kvalitetssikring ut over normal prosjektstyring og dialog med styringsgruppen. 11. Kriterier for avslutning av prosjektet Styringsgruppen godkjenner sluttleveransen En plan for gevinstrealisering av effektmålene er etablert og ansvar for gjennomføring av planen er overtatt av linjeleder(e). 12. Relaterte dokumenter - Milepælsplaner og detaljert aktivitetsplaner finnes på nettjenesten gantter: https://www.smartapp.com/gantterforgoogledrive/index.html?fileid=0b3ze6egn5hjj MHA0RDRGdFNMUk0 (Krever passord) - NetLifes prosjektplass: https://basecamp.com/ /projects/ (krever passord) - Dokumenter på CRIStin fellesområde (Z:\Cristin videreutvikling\cristinapplikasjonen): o Ledsagende skisser til vedtatte punkter finnes i «CRIStin-applikasjon vedtatt.pptx» o Ledsagende skisser til punkter under diskusjon finnes i «CRIStin-applikasjon skisser.pptx» o Interaksjonsskisser for visningssider i systemet finnes på Z:\Cristin videreutvikling\cristin-applikasjonen\interaksjonskisser o Diskusjonsunderlag for avgrensning av fase 1 i utviklingsarbeidet o Backlog 13. Signatur Prosjektbeskrivelsen er gjennomgått og godkjent av prosjekteier. Dato, signatur 16

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse CRIStin 2 - Bestillerprosjektet. Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av

Prosjektbeskrivelse CRIStin 2 - Bestillerprosjektet. Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Prosjektbeskrivelse CRIStin 2 - Bestillerprosjektet Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Agnethe Sidselrud Katrine Weisteen Bjerde Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier

Detaljer

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin og de gode hjelperne Mål for CRIStin-systemet Nav i norsk forskning Gi oversikt og pekere til mer detaljer Koblinger

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Cristin 2.0 Styringsgruppemøte

Cristin 2.0 Styringsgruppemøte Cristin 2.0 Styringsgruppemøte 31.5.2016 Sak 13 Cristin 2.0 Bakgrunn og utvikling til nå Agenda Opprinnelig kravspesifikasjon Oppstart av CRIStin og planer for omlegging til ny teknologi Digital strategi

Detaljer

CRIStin 2.0 status og planer. NVI Oppstartseminar 30.10.2015

CRIStin 2.0 status og planer. NVI Oppstartseminar 30.10.2015 CRIStin 2.0 status og planer NVI Oppstartseminar 30.10.2015 Presentasjon av Kontinuerlig forbedringsarbeid! Det som er levert Ny versjon av NORA + «Public» Tableau Det som snart kommer Integrasjon med

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 29.11.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 29. november 2013 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Anne

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Hva skjer a? Status for CRIStin 2. Oppstartsmøte NVI-rapportering 20. oktober 2016

Hva skjer a? Status for CRIStin 2. Oppstartsmøte NVI-rapportering 20. oktober 2016 Hva skjer a? Status for CRIStin 2 Oppstartsmøte NVI-rapportering 20. oktober 2016 Vi jobber på fire områder Integrasjon med REK/SPREK «CRISt-UT» = API og Tableau Resten av CRIStin 2 = Brukergrensesnitt,

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Strategisk plan Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Innledning Navnet CRIStin er forkortelse for Current Research Information SysTem In Norway. CRIS er en internasjonalt brukt forkortelse for IT-systemer

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Current Research Information SysTem In Norway Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Hva skjer egentlig i Cristin for tiden? Overordnet om status i Cristin Om forskningsinformasjonssystemet

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Anne Lise Fimreite Knut Kalgraff Skjåk Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Anne Lise Fimreite Knut Kalgraff Skjåk Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.11.2015 Utkast til Referat - Vedtas endelig i styremøte 19. februar Møte i styret for CRIStin 11. desember 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 1. Current Research Information System in Norway og Norsk vitenskapsindeks Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse-

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Prosjektirektiv for Betty, fase 3

Prosjektirektiv for Betty, fase 3 Prosjektirektiv for Betty, fase 3 13.03.2012 Contents 1 Bakgrunn 2 2 Prosjektets omfang 2 3 Rammebetingelser 3 3.1 Tidsrammer.............................. 3 3.2 Ressursrammer............................

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon VEDLEGG 1 Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt Kravspesifikasjon Innhold 1 Beskrivelse av leveransen... 3 1.1 Utvikle nytt nettsted for nfi.no

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder FS strategi 2013- Brukerforum 28.10.2013 Christen Soleim - styreleder Samarbeidstiltaket og systemet FS Systemet FS Studieadministrativt informasjonssystem Utviklet for norsk UH-sektor Brukere: Norske

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Markedsundersøkelse Request for information (RFI) Vår 2009 Kom inn 5-6 svar Ingen nye system Alle var tradisjonelle

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Versjon 1.0 14.2.2014

Versjon 1.0 14.2.2014 Årsplan 2014 Versjon 1.0 14.2.2014 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2014. I løpet av 2013 har de tre teamene i CRIStin (CRIStin-sekretariatet,

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter 12.02.2014 Tjenester i studieadministrasjonen 1. Internasjonalisering

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer