Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen"

Transkript

1 Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa Samlet revisjon for byggefase forslag Samlet revisjon for byggefase utkast Arkivnr.: Saksbeh.: GSt Dokument tittel: Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefase Kontroll: ØG Dato: Nye Kirkenes Sykehus side 1

3 Innholdsfortegnelse 1 Om styringsdokumentet Prosjekt, mål og rammer Prosjektets eier og oppgave Prosjektmål Prosjektets rammer Prosjektets godkjenning i Helse Nord Prioritering mellom styringsmålene Suksesskriterier og suksessfaktorer Grensesnitt Kostnadsramme Prosjektarbeidets innhold og hovedaktiviteter Prosjektorganisasjon Organisasjonens roller Fullmakter Fullmakt til å disponere margin og reserve Overordnet organisasjonskart Entreprise- og kontraheringsstrategi Kvalitetssikring Definisjon Kvalitetssystem Prioritering i kvalitetssikring ROS-analyser Prosjektevaluering Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Prosjektstyring Definisjon Kostnadsstyring Kostnadsreduserende tiltak Tidsplaner og framdriftsrapportering Integrert framdrifts- og kostnadsstyring Endringshåndtering Risikostyring Rapportering Interessenter, informasjon og kommunikasjon Nye Kirkenes Sykehus side 2

4 1 Om styringsdokumentet Styringsdokumentet skal gi oversikt over de sentrale forhold i prosjektet på en måte som virker retningsgivende for prosjekteiers overordnede styring og oppfølging i prosjektet og som grunnlag for prosjektets operative styring. I tillegg til styringsdokumentet vil prosjektet utarbeide en rekke styrende dokumenter som angir rammer og arbeidsmåter for prosjektets daglige gjennomføring. Slike dokumenter samles i prosjektets «PA-bok», jf. avsnitt 6.2. Det har vært utarbeidet styringsdokument for tidligere faser i prosjektet, sist forprosjekt. Styringsdokument for byggefasen er forenklet sammenlignet med foregående. I forprosjekt er det et kapittel om plan for neste fase detaljprosjektering og bygging. I dette styringsdokumentet behandles noen spørsmål som også er behandlet i nevnte kapittel. Det er gjort for å få et helhetlig styringsdokument der overordnede styringsspørsmål er samlet. Styringsdokument og forprosjekt er i all hovedsak overensstemmende i disse spørsmål, men som følge av den løpende prosjektutvikling, vil styringsdokumentet gjelde foran forprosjektet ved eventuelle avvik. Forslag til styringsdokument forelegges prosjektets styringsgruppe og for foretakets styre. 2 Prosjekt, mål og rammer 2.1 Prosjektets eier og oppgave Prosjektet benevnes Nye Kirkenes Sykehus. Prosjekteier, byggherre og tiltakshaver (etter Plan- og bygningsloven) er Finnmarkssykehuset HF. Prosjektets oppgave er å fullføre planlegging av og gjennomføre bygging av nybygg med utstyr i Kirkenes for Finnmarkssykehuset HF. Objektet som skal realiseres er definert i forprosjekt av juni 2013, med endringer inntatt i addendum av november I tillegg har prosjektet oppgaver i forbindelse med organisasjonsutvikling og forberedelse til drift i nye lokaler. Prosjektets bakgrunn er redegjort for i styringsdokument for forprosjektfasen. 2.2 Prosjektmål Det vises til forprosjektets avsnitt 3.5 om bl.a. prosjektmål. Disse gjelder for byggefasen. Prosjektets resultatmål i byggefasen er fullført nybygg med utstyr klart for drift. Organisasjonsutvikling organiseres som eget prosjektet, med viktige koordineringsoppgaver for byggeprosjekter i denne forbindelse mht. framdrift og innhold. 2.3 Prosjektets rammer Prosjektets rammer er fastsatt ved behandling og godkjenning av forprosjekt, gjennomfølgende beslutninger: Styringsgruppen behandling i sak 4/2013 den Behandling i sak 97/2013 den i styret for Helse Finnmark HF Behandling i sak 142/2013 den i styret for Helse Nord RHF Rammene for innhold og kvalitet er definert gjennom denne godkjenningsprosessen. Kostnadsrammen er også definert og er MNOK inklusive prisstigning, byggelånsrenter og margin for usikkerhet (P85). Nærmere om kostnadsrammen i avsnitt 2.7 Det er ikke fastlagt mål for framdrift eller tidsrammer med krav til ferdigstillelsesdato, men framdrift i prosjektet er av vesentlig betydning for kostnader og for gevinstrealisering. Nye Kirkenes Sykehus side 3

5 Tids- og framdriftsplaner må derfor optimaliseres for å oppnå den beste kombinasjon av tid og kostnad. Forprosjektets angivelse av byggestart er et mål. 2.4 Prosjektets godkjenning i Helse Nord Godkjenningen i Helse Nord sitt styre lyder slik: 2.5 Prioritering mellom styringsmålene Tiltak for å overholde styringsmål- og rammer for kvalitet, kostnad og tid vil ofte være i strid med hverandre. Prioritering av styringsmål- og rammer skal være følgende: Kvalitet, med vekt på pasientsikkerhet samt sykehusets kapasitet, funksjonalitet og driftsøkonomi. I kvalitetsbegrepet inngår tilfredsstillelse av lov og forskrifter samt alminnelig aksepterte kvalitetsnormer for sykehusbygg. I kvalitet inngår også sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass. Dette er nærmere omtalt i kapittel 7. Endelig inngår i kvalitet også prosjektets omdømme eksternt og internt, herunder aktuelle deltageres opplevelse av prosjektprosessene. Kostnad og overholdelse av kostnadsrammen. Tid med vekt på snarlig ferdigstillelse for å oppnå gevinstrealisering og for å optimalisere framdrift i forhold til kostnadskonsekvens. 2.6 Suksesskriterier og suksessfaktorer Suksesskriterier og suksessfaktorer er omhandlet i forprosjektrapporten og oppsummeres og oppdateres som følger: Når nybygg og utstyr er ferdig og tatt i bruk skal situasjonen være som følger: Ingen alvorlige ulykker, skader eller tap på person, miljø eller materiell Bygg og utstyr har fått den planlagte og - i størst mulig grad - forventede kvalitet Prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen Nye Kirkenes Sykehus side 4

6 Bygget er påbegynt og ferdigstilt så raskt som mulig, uten at arbeidsmiljø, ytre miljø, kvalitet og kostnad har vært truet En ny og tilpasset driftsorganisasjon er i gang og kan realisere effektmålene Nybygg og ny virksomhet har godt omdømme hos relevante interessenter For å oppnå mål og suksess, er følgende forhold kritiske: God planlegging og oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt ytre miljø Organisering av prosjektet med rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet Klare ansvars- og myndighetsforhold Prosjektledelse med evne til å få det beste ut av organisasjonen Ryddige beslutnings- og medvirkningsprosesser uten forstyrrende «omkamper» Håndterbare endringer i prosjektet (endringer med effekt på program og konsept) Informasjonsstrategi for å håndtere interne og eksterne interessenter: dialog, kommunikasjon og informasjon Byggemarkedets kapasitet til å gjennomføre byggearbeidet Hensiktsmessig kontrakts- og kontraheringsmodell 2.7 Grensesnitt Følgende områder innebærer viktige grensesnitt mellom prosjektet og omgivelsene: Fordeling av ansvar og oppgaver mellom prosjekteier og prosjektorganisasjon. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom organisasjonsprosjekt og byggeprosjekt. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom driftsorganisasjon og byggeprosjekt gjennom brukermedvirkning, særlig når det gjelder hvilke oppgaver som byggeprosjekt har ansvar for og som driftsorganisasjonen må medvirke i både ved planlegging, bygging og idriftsettelse. Forholdet mellom løpende investeringer og anskaffelser av bygg- og brukerutstyr og forestående anskaffelser i prosjektet. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom Sør-Varanger kommune og andre instanser når det gjelder atkomst, teknisk forsyning mv. til sykehusområdet. Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF I tillegg er det en rekke prosjektinterne grensesnitt som håndteres: Styringsgruppe og prosjektansvarlig Prosjektansvarlig og prosjektleder Prosjektledelse og byggeledelse Prosjekterende, entreprenører og mellom entreprenører Byggearbeid og utstyrsmontasje Disse grensesnittene må avklares i den videre prosjektprosessen. 2.8 Kostnadsramme Godkjenning av forprosjekt innebærer følgende hovedelementer i kostnadsrammen (millioner kroner, prisnivå ved ferdig bygget per ultimo 2016): Entreprisekostnad 686 Generelle kostnader 144 Merverdiavgift 207 Tomt 20 Brukerutstyr inkl. mva. 123 Utsmykking inkl. mva. 10 Ufordelt reserve 40 Andel kjøkken trekkes ut -48 Prosjektstøtte Enova -7 Prisstigning 90 Byggelånsrente 45 Prosjektkostnad P Margin for usikkerhet 150 Prosjektkostnad P Nye Kirkenes Sykehus side 5

7 3 Prosjektarbeidets innhold og hovedaktiviteter Hovedaktivitetene i byggefasen kan oppsummeres slik: Organisering, styring og ledelse: o Videreutvikle prosjektorganisasjonen, herunder prosjekt- og byggeledelse o Etablere kvalitetssystem med styringsopplegg og verktøy o Foreta fortløpende styring og oppfølging o Daglig ledelse av organisasjonen Myndighetsbehandling (Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven mv.) Funksjonsprogrammering: o Oppdatere romfunksjonsprogram og eventuelt utrede programendringer. Prosjektering: o Utarbeide funksjonsprosjekt o Utarbeide funksjonskrav til bygg og tekniske anlegg o Utarbeide anbudsprosjekt, funksjonskrav mv. for kontrahering av byggearbeid o Utarbeide arbeidstegninger (for større eller mindre deler av byggearbeidet) o Bidra til utarbeidelse av FDV-dokumentasjon Kontrahering av byggearbeid: o Utarbeide kontrakts- og kontraheringsstrategi o Utarbeide konkurransegrunnlag for byggearbeid o Gjennomføre konkurranser om byggearbeid Utstyrsplanlegging og anskaffelse o Løpende oppdatering av utstyrsprogram o Utarbeide prioritert plan for anskaffelser o Utarbeide kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag o Gjennomføre konkurranser om utstyrsanskaffelser o Mottak, montasje og kontroll av utstyr, herunder overflytting av eksisterende Byggearbeid: o Igangsette byggeentrepriser o Planlegge og følge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass o Oppfølging, kontroll av og koordinering mellom byggeentrepriser (byggeledelse) o Ferdigstillelse og overtakelse av byggearbeid, herunder FDV-dokumentasjon Idriftsettelse: o Systematisk kontroll, testing og ferdigstillelse av bygg og utstyr o Veiledning og opplæring til driftsorganisasjon, både teknikk og klinikk o Fysisk flytting fra eksisterende lokalisasjoner til nybygg Organisasjonsutvikling for ny drift med gevinstrealisering For å sikre planlagte gevinster og at organisasjonen tar i bruk nye bygninger på en effektiv måte, videreføres organisasjonsutviklingen fra tidligere faser. Det avklares i hvilken grad dette er en del av prosjektets ansvar. Uansett må byggeprosjekt og organisasjonsprosjekt være tett koordinert i tid og innhold. Hovedtidsplan utarbeides basert på ovenstående med sikte på optimalisering mellom kostnad og framdrift. Hovedtidsplan behandles av styringsgruppen som egen sak. 4 Prosjektorganisasjon 4.1 Organisasjonens roller Gjennom forprosjektet er de fleste og de mest overordnede beslutninger om prosjektets innhold, rammer og løsninger fastlagt. Det gjenstår imidlertid en rekke beslutninger om Nye Kirkenes Sykehus side 6

8 detaljløsninger og gjennomføringsmåter, og det skal inngås viktige kontrakter. I tillegg blir kontroll og oppfølging av eventuelle avvik en viktig oppgave i prosjektorganisasjonen. Prosjektorganiseringen fra tidligfasen beholdes i utgangspunktet i byggefasen. Det innebærer følgende: Prosjekteier og ansvarlig for gjennomføringen er Finnmarkssykehuset HF, representert ved foretakets styre og administrerende direktør. Helse Nord RHF fører tilsyn med prosjektgjennomføringen gjennom den ordinære rapportering, eventuelt med spesiell prosjektrapportering fra HF til RHF. Til støtte for prosjekteiers beslutninger, kontroll og oppfølging, videreføres styringsgruppen under ledelse av administrerende direktør. Gruppen er i prinsipp rådgivende, men i praksis kan administrerende direktør ta aktuelle beslutninger i møte med gruppen. Eventuelle fullmakter til gruppen avklares i fullmaktsmatrisen. Styringsgruppen oppnevnes av administrerende direktør og sammensetningen justeres slik at den på en god og effektiv måte kan ivareta byggefasen. Styringsgruppa har regelmessige møter 1 gang hver 4. til 8. uke (eller ved behov) gjennom byggefasen. Prosjektansvarlig med bistand fra prosjektleder fremmer saker for styringsgruppa og sørger for sekretariatsfunksjoner. Foretakets kommunikasjonsansvarlig deltar i styringsgruppens møter ved behov. Medvirkning fra ansatte organiseres som i tidligfasen med 7 medvirkningsgrupper, en overordnet tverrgående gruppe samt brukerkoordinatorer for klinikk, brukerutstyr samt bygg og teknikk. Overordnet tverrgående gruppe settes sammen av lederne i øvrige medvirkningsgrupper samt tillitsvalgte og representant for pasientorganisasjonene Det er etablert følgende medvirkningsgrupper: 1. Psykisk helse og rus 2. Sengeområder inkl. føde, somatikk 3. Poliklinikk og dagbehandling, somatikk 4. Medisinsk service inklusiv billeddiagnostikk og laboratorier 5. Akuttmottak, operasjon, intensiv, sterilsentral 6. Bygg og ikke-medisinsk service 7. Kontorer og fellesareal I noen planleggingsoppgaver kan det være hensiktsmessig å dele inn og supplere medvirkningsgruppene i mindre grupper for spesielle oppgaver. Det vil likevel være viktig å forankre medvirkningsavklaringer i de formelle medvirkningsgruppene. Tillitsvalgte og verneombud deltar i medvirkningsgrupper og i styringsgruppa. Medvirkning fra pasienter og pårørende organiseres gjennom egne informasjonsopplegg for brukerutvalg og pasientorganisasjoner. Funksjonen som prosjektansvarlig videreføres og ivaretar oppgaver som delegeres fra styringsgruppen/administrerende direktør. I tillegg er prosjektansvarlig saksforbereder til styringsgruppen samt overordnet for og fører tilsyn med prosjektleder. Funksjonen som prosjektansvarlig ivaretas - som i tidligfasen - av en sykehusansatt som dedikeres denne oppgaven på deltid. Prosjektansvarlig skal også ivareta koordinering med andre prosjekter og tiltak ved sykehuset der det er viktige grensesnitt mot byggeprosjektet. Nye Kirkenes Sykehus side 7

9 Funksjonen som prosjektleder videreføres som i forprosjektfasen, med oppgave som «daglig leder» i prosjektet. Funksjonen ivaretas av ekstern rådgiver med kompetanse for dette, og prosjektledelsen bygges ut med kompetanse og kapasitet for byggefasen. Bemanning av prosjektledelsen skjer dels ved rekruttering av eget personell ved sykehuset, dels ved innleie. Det etableres en byggeledelse med ansvar for koordinering av framdrift på byggeplassen og for kvalitetskontroll av byggearbeidene. Prosjekt- og byggeledelse integreres i tett samarbeid, lokalisert på eller nær byggeplassen. Prosjekterings-, programmeringstjenester og utstyrsplanlegging videreføres fra forprosjektfasen, i samsvar med de avtaler som er inngått. Stillingsbeskrivelser for nøkkelroller vil bli dokumentert i prosjektets PA-bok. 4.2 Fullmakter Prosjektorganisasjonen tildeles fullmakter på de ulike nivåer for følgende områder: Godkjenning av prosjektforslag, herunder godkjenning av konkurransegrunnlag for anskaffelser (tjenester, bygg og utstyr). Inngåelse av kontrakter (tjenester, bygg og utstyr). Godkjenning av endringer i prosjekt og endringer i kontrakter. Attestasjon og anvisning i sykehusets regnskap. Utforming av fullmaktssystemet skal ta utgangspunkt i generelle fullmaktsforhold i foretaket, herunder ivareta fordeling av beslutningskompetanse mellom HF og RHF. Prosjektets behov for effektive og tydelige beslutningsprosesser må hensyntas ved delegasjon av myndighet til prosjektet når beslutninger kan tas innenfor etablerte rammer og planer for kvalitet, kostnad og tid. Fullmaktsmatrise forelegges styringsgruppen som egen sak og fastlegges av prosjekteier. 4.3 Fullmakt til å disponere margin og reserve Myndighet til å bruke av prosjektets reserver og marginer fastlegges slik: Regionforetaket disponerer margin for usikkerhet. Prosjektansvarlig disponerer en andel av ufordelt reserve Prosjektleder disponerer en andel av ufordelt reserve («uspesifisert») Kostnadsramme fastlagt i forprosjekt Margin for usikkerhet Reserve Uspesifisert Disponeres av RHF Disponeres av prosjektansvarlig Disponeres av prosjektleder Styringsmål Status for bruk av margin, reserve og uspesifisert fremgå av månedsrapportering. Nye Kirkenes Sykehus side 8

10 4.4 Overordnet organisasjonskart Prosjekteier Finnmarkssykehuset Styringsgruppe Klinikker/avdelinger Prosjektansvarlig Finnmarkssykehuset Kunstutvalg Medvirkningsgr upper Prosjekt- og byggeledelse Program- og utstyrsrådgiver Prosjekteringsgruppe Entreprenører Utstyrsleverandører 5 Entreprise- og kontraheringsstrategi Entreprisestrategien skal være et overordnet verktøy for å nå prosjektets mål innen fastlagte rammer for kvalitet, kostnad og tid. Strategien er foreløpig fastlagt i godkjent forprosjekt, jf. addendum, men den må oppdateres og eventuelt revurderes i takt med prosjektutvikling og avklaring av risiko og usikkerhet. Plan for entreprisedeling basert på strategien forelegges styringsgruppa som egen sak etter hvert som planen utvikles. Strategi for kontrahering av de aktuelle entrepriser skal være et overordnet verktøy for å få anskaffet de økonomisk mest fordelaktige byggeentrepriser og utstyrsanskaffelser. Strategien forelegges styringsgruppa som egen sak. 6 Kvalitetssikring 6.1 Definisjon Kvalitetssikring i denne forbindelse omfatter det produkt, det objekt, som prosjektet skal frembringe, både bygg og utstyr innenfor de rammer som gjelder. I dette inngår HMS i det ferdige produkt og at HMS er ivaretatt iht. aktuelle krav i Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven, en rekke spesiallover samt eiers og brukers legitime krav. Kvalitetssikring handler derfor om aktiviteter som har som mål å frembringe riktig kvalitet, altså kvalitetssikring av programmering, prosjektering, bygging, utstyrsplanlegging. Kvalitetssikring av prosjektstyringen inngår også. 6.2 Kvalitetssystem Kvalitetssystemet består av følgende dokumentstruktur: Et overordnet styringsdokument Prosjektets prosedyrer og rutiner Krav til kvalitetssystem hos leverandører System for rapportering og oppfølging av kontrollplaner Dokumenthierarkiet er illustrert nedenfor: Nye Kirkenes Sykehus side 9

11 Godkjent forprosjekt Kvalitetssystem Helse Nord Prosjektets styringsdokument Kvalitetssystem Hospitalitet as Kvalitetssystem Finnmarkssykehuset Prosjektets PA-bok Kvalitetssystem øvrige leverandører Prosjektets kvalitetssystem 6.3 Prioritering i kvalitetssikring Kvalitetssikring i byggefasen vil ha fokus på: Detaljprosjektering med funksjonsprosjekt, anbudsprosjektering, produksjon av arbeidstegninger og FDV-dokumentasjon. Koordinering mellom fagene i prosjekteringen. Optimalisering mellom kvalitet, kostnad og tid. Detaljplanlegging, kravspesifikasjon, anskaffelse og montasje av brukerutstyr. Koordinering med prosjektering og bygging. Kvalitet på utførelse i byggearbeid. Koordinering mellom entreprisene. Gode prosesser: Ledelse, kommunikasjon, informasjon og involvering. Avstemme forventninger. Koordinering med organisasjonsutvikling. Prosjektledelsens arbeid med kvalitetssikring i neste fase vil i stor grad handle om koordinering mellom ulike aktiviteter og kontrakter og å følge opp og kontrollere de enkelte leverandørers kvalitetssystemer og deres bruk av disse. Det skal stilles krav til alle kontraktsparter om at de har og etterlever kvalitetssystemer som samsvarer med prosjektets behov og krav. I planleggingen blir ansatte involvert som brukere av bygg og utstyr, bl.a. for å ivareta relevante krav til HMS. Verneombud vil bli tatt med i denne brukerprosessen. 6.4 ROS-analyser ROS-analyser er et hjelpemiddel for å sikre at virksomheten får løsninger med riktig kvalitet for å ivareta nødvendig sikkerhet i den fremtidige driften. ROS-analyser er derfor et viktig hjelpemiddel i kvalitetssikring og benyttes særlig i prosjekteringen. Slike analyser kan medføre både tekniske og organisatoriske tiltak. Organisatoriske tiltak må i så fall fanges opp i organisasjonsutviklingen. Nye Kirkenes Sykehus side 10

12 6.5 Prosjektevaluering Det skal foretas en prosjektevaluering iht. veileder som er under utarbeidelse for dette. Prosjektleder etablerer datagrunnlag for prosjektevalueringen. Dette grunnlaget presenteres årlig i tilknytning til den årlige usikkerhetsanalysen, jf. avsnitt 8.7 om risikostyring. 7 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Det er byggherrens mål at byggearbeidet skal planlegges og gjennomføres uten alvorlig skade på person eller miljø på byggeplassen eller i dens omgivelser. SHA skal planlegges og følges opp iht. Byggherreforskriften i Arbeidsmiljøloven, jf. også Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll. Dette innebærer bl.a. følgende: Byggets løsninger og selve byggearbeidet planlegges slik at det ikke må foretas arbeidsoperasjoner med uakseptabel risiko for skader og uhell. Byggearbeidets tids- og framdriftsplaner legges opp slik at krav til framdrift ikke truer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det etableres og vedlikeholdes en SHA-plan som identifiserer byggearbeid forbundet med fare. Arbeidsoperasjoner der det foreligger risiko for skader og uhell, skal planlegges og gjennomføres med utgangspunkt i «sikker jobb analyse». Det etableres en SHA-organisasjon med tydelige roller, myndighet og ansvar for SHA. Denne organisasjonen skal tilfredsstille kravene i Byggherreforskriften og skal så langt som mulig være en del av den ordinære prosjektorganisasjonen. SHA-planens organisasjonskart forelegges styringsgruppen for godkjenning. 8 Prosjektstyring 8.1 Definisjon Prosjektstyring i prosjektet omfatter planlegging og oppfølging av kostnader og framdrift, og disse styringselementene må sees i forhold til styring av kvalitet. 8.2 Kostnadsstyring Kostnadsstyringen skal skje etter følgende retningslinjer: Prosjektets kostnadsramme på ulike nivåer er fastlagt ved godkjenning av forprosjekt, herunder ramme for p85 og for p50. Fullmaktsstrukturen avklarer hvem som har myndighet til å disponere innenfor rammens ulike nivåer. Prosjektkostnaden fordeles på et byggebudsjett iht. system- og bygningsdeltabellen (standard kontoplan for byggeprosjekter). Byggebudsjettet vil være den mer statiske og detaljerte spesifikasjon av kostnadene i prosjektet og baseres på kalkylen i forprosjektet (som er utarbeidet iht. system- og bygningsdeltabellen). Videre fordeles kostnadsrammen på et entreprisebudsjett der alle kostnader henføres til en «entreprise». Dette entreprisebudsjettet vil være dynamisk og i stadig utvikling etter hvert som entrepriseplanen avklares og kontrakter inngås. Endelig fordeles prosjektkostnadene over tid der kostnadspådrag og framdrift sees i sammenheng. Dette brukes til to formål: a) å måle framdrift ved hjelp av opparbeidet verdi og b) å legge grunnlag for likviditetsbudsjett. Påløpt/fakturert følges også opp, dels som ledd i måling av opparbeidet verdi, dels for å sørge for korrekte oppgjør for leveranser og korrekt postering i sykehusets regnskap. Nye Kirkenes Sykehus side 11

13 Kostnadsstyringen skal foregå ved fortløpende ajourføring og rapportering av følgende: Konto Budsjett Forventet sluttkostnad Gjenstående Kontrakt/bestilt/ rekvirert Godkjente endringer Uavklarte endringer Fakturert Nr Navn A B=D+E+F C=A B D E F G 1 xxxxxxxxxx 2 zzzzzzzzzzz Reserve 7 Margin Sum Prosjekt NKS 0 Forventet sluttkostnad angir hva prosjektet antas å ha kostet når det er fullført og er summen av kontrakter som er (planlagt) inngått og bestillinger som er foretatt samt godkjente og uavklarte endringer. Forskjellen mellom budsjett (bygge- eller entreprisebudsjett) og forventet sluttkostnad angir hvordan prosjektet ligger an i forhold til rammen. Når budsjett(ene) er fastlagt er «uavklarte endringer» det viktigste elementet i kostnadsstyringen. Prosjektet skal regelmessig og minst en gang hver måned vurdere «uavklarte endringer» som prosjektets løpende risikovurdering på kostnadssiden. 8.3 Kostnadsreduserende tiltak Kostnadsreduserende tiltak, det vil si potensielle endringer i prosjektet som kan gjennomføres dersom kostnadsrammen er truet, er allerede besluttet. Det kan bli aktuelt ytterligere å finne fram til kostnadsreduserende tiltak. Tiltakene må beskrive innhold, konsekvenser og - ikke minst - når beslutning må tas for at tiltaket skal få ønsket effekt. 8.4 Tidsplaner og framdriftsrapportering Prosjektet skal ha følgende tidsplaner på ulike nivåer i et hierarkisk system: Nivå 1 Hovedtidsplan, jf. kapittel 5. Godkjennes av styringsgruppen. Nivå 2 Tidsplaner for hver enkelt hovedaktivitet. Godkjennes av prosjektansvarlig. Nivå 3 Detaljerte tidsplaner etter behov for den enkelte aktivitet på nivå 2, herunder tidsplaner for prosjektering, kontrahering, bygging samt utstyrsplanlegging og - anskaffelse. Godkjennes av prosjektleder. Framdriftsrapportering skal vise hvor langt prosjektet er kommet i en gitt aktivitet. 8.5 Integrert framdrifts- og kostnadsstyring Prosjektets framdrifts -og kostnadsutvikling planlegges og følges opp ved at faktisk produsert verdi ses i sammenheng med planlagt produsert verdi. Videre utarbeides en prognose over hvilke kostnader som forventes å påløpe frem til prosjektets ferdigstillelse, basert på en usikkerhetsvurdering av gjenstående arbeid. Den integrerte framdrifts- og kostnadsstatus presenteres bl.a. gjennom «S-kurver». Nye Kirkenes Sykehus side 12

14 8.6 Endringshåndtering Suppleres i senere versjon av styringsdokumentet. 8.7 Risikostyring Prosjektstyringen skal omfatte en tydelig risikovurdering der det fortløpende drøftes og dokumenteres hvilke muligheter og trusler som foreligger når det gjelder prosjektets kvalitet, kostnader og framdrift, og hvordan dette håndteres. Risikovurderingene skal foretas på følgende nivåer og tidspunkter: En årlig, overordnet og altomfattende usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader og framdrift, første gang primo 2015 etter at de første byggekontrakter er inngått. Gjennom usikkerhetsanalysen avklares også behovet for margin for usikkerhet, med sikte på at den kan trappes ned etter hvert som prosjektet gjennomføres. Prosjektleders månedlige rapportering til prosjektansvarlig/styringsgruppe, jf. kapitlene «uavklarte forhold» og «prosjektleders vurderinger og betraktninger». Prosjektleders løpende registrering av potensielle, uavklarte avvik og endringer. Dette er prosjektleders «daglige» risikovurdering, særlig når det gjelder kostnader. Risikostyring i månedsapporteringen vil bli håndtert på følgende måte: Identifikasjon av forhold som medfører usikkerhet både muligheter og trusler gjøres til et fast og regelmessig tema i prosjektledelsen. Det skilles mellom to hovedkategorier usikkerhetselementer: o (Prosjekt)interne forhold. o Eksterne forhold. Usikkerhetselementenes potensielle effekt (risiko) på prosjektarbeidet drøftes og om mulig kvantifiseres, slik at det framkommer en prioritering av innsats for å redusere usikkerhet. Det legges opp til å ha en «fem på topp» prioritering av usikkerhetselementene innen hver av de to hovedkategoriene. Tiltak for å redusere usikkerhet identifiseres og følges opp. Håndtering og rapportering av usikkerhet vil bli presentert i en kortfattet, tabellarisk oversikt som vist på neste side: Nye Kirkenes Sykehus side 13

15 Håndtering prosjektinterne usikkerhetselementer «fem på topp» ID Pri Benevnelse Potensiell konsekvens Tiltak og status Xx 1 Yy 2 Zz Kortfattet beskrivelse av usikkerhetselementet. Mulig konsekvens og sannsynlighet for at inntreffer. Hva er planlagt gjort og hva er status for aksjoner. Håndtering prosjekteksterne usikkerhetselementer «fem på topp» ID Pri Benevnelse Potensiell konsekvens Tiltak og status Xx 1 Yy 2 Zz Kortfattet beskrivelse av usikkerhetselementet. Mulig konsekvens og sannsynlighet for at inntreffer. Hva er planlagt gjort og hva er status for aksjoner. 8.8 Rapportering Prosjektleder utarbeider månedsrapport til prosjektansvarlig, med følgende innhold: Sammendrag av rapporten Prosjektinnhold og kvalitet Kostnader og finansiering, herunder bruk av reserve og uspesifisert Hovedaktiviteter og framdriftsstatus SHA på byggeplass Vesentlige avvik Uavklarte forhold Risikostatus Prosjektleders vurderinger og betraktninger Månedsrapport behandles i styringsgruppen, og sammendrag av rapporten utformes slik at sammendraget egner seg for rapportering til prosjekteier. Det skal videre utarbeides tertialrapport til Helse Nord RHF etter mal for dette. 9 Interessenter, informasjon og kommunikasjon Det foretas en interessentanalyse for å kartlegge behovet for informasjon om prosjektet. På grunnlag av interessentanalysen utarbeides informasjonsstrategi med tilhørende informasjonsplan. Behov for informasjon til og medvirkning fra pasienter og pårørende tydeliggjøres i denne forbindelse. Foretakets kommunikasjonsansvarlig deltar i styringsgruppens møter ved behov. Nye Kirkenes Sykehus side 14

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2015 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 18.3.2016 Styresak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad Kirkenes,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad Kirkenes, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 2.2.2016 Saksnummer 12/2016 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 11. februar 2016 Tertialrapport

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Saksnummer 91/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 28.10.2015 Tertialrapport

Detaljer

Prosjekt: Stavanger DPS STYRINGSDOKUMENT

Prosjekt: Stavanger DPS STYRINGSDOKUMENT STYRINGSDOKUMENT Rambøll Norge AS Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 714729 2 Diverse korrigeringer J. Pedersen 07.03.2012 1 Diverse korrigeringer J. Pedersen 08.02.2012

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Forslag 2010-11-25. Helse Stavanger Prosjekt BUPA. BUPA styringsdokument

Forslag 2010-11-25. Helse Stavanger Prosjekt BUPA. BUPA styringsdokument Forslag 2010-11-25 Helse Stavanger Prosjekt BUPA Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Forslag til adm dir etter behandling i styringsgruppa 17.11.2010 Utkast etter behandling

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 30.05.2016 Saksnummer xx/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 15.06.2016 Sak: Endret framme

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/3582 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 28.02.2016 Saksnummer 31/2016 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad Møtedato:

Detaljer

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin Grongstad Sak nr: 69/2011 Navn på sak: Iverksettelse av forprosjektfase,

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 17.3.2017 Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Formål

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 24.10.2011 Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2012 STATUS PR 290412 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter Page 1 Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter F 1 Ide - Konsept F2 Konsept: Skisseprosjekt F3 Detaljplanlegge Vedtaks sted F-skap K-styre Kode Aktivitet Beskrivelse Ide- og konseptutviklingsfase A1

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/217 Espen Suhr/90540820 Alta, 11.04.2017 Saksnummer 34/2017 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 26.april 2017

Detaljer

Mandat prosjektstyret SNR

Mandat prosjektstyret SNR Mandat prosjektstyret SNR 1 Innhold Formål med dokumentet... 3 Forankring og oppgaver... 3 Styresammensetning... 3 Ansvar... 3 Forutsetninger... 3 Fullmakter... 4 Budsjettrammer... 4 Rapportering... 4

Detaljer

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter NKF bygg og eiendom 26.august 2010 Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Kristine Hjellup Horne Utbyggingssjef Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Hva innebærer ansvaret? Organisasjonen

Detaljer

forprosjekt og byggestart

forprosjekt og byggestart Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart Bakgrunn Styret

Detaljer

Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde.

Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde. 1 Generelt om prosjektet 1.1 Innledning Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Status per kuttdato

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Status per kuttdato TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 per kuttdato 28.08.16 Rev. Dato Beskrivelse Utgitt av Sjekket av Godkjent av 0.2 UFI 29.09.16 Utgitt etter korreksjon i PS JAV IGR JAV 0.1 UFI 07.09.16 Utgitt for IDK EIS

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/365 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 20.03.2017 Saksnummer 24/2017 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 28. mars 2017 Styringsdokument

Detaljer

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Strømtilknytning busskur, Fase 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 077-2016 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Plan for revisjon av utviklingsplan

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR 311212 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg Prosjektmandat Forprosjekt Tønsbergprosjektet Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg 13. mai 2014 Side 1 / 10 Prosjektinformasjon Innsatsområde Virksomhetsutvikling,

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 028/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Prosjektleder Ellen Kongshaug og Prosjektleder Bjørn Varegg Sakstittel: Tønsbergprosjektet Mandat for

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2014 Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 6.6.2014 Styresak 76-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april

Detaljer

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 29.02.2016 Saksnummer 29/2016 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 17.

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

ByggHaugesund2020. Entreprenørseminar 25. oktober 2017

ByggHaugesund2020. Entreprenørseminar 25. oktober 2017 ByggHaugesund2020 Entreprenørseminar 25. oktober 2017 1 Velkommen Om utbyggingen Grunnarbeider Byggeplassen Miljø, BIM og byggemetode Mål og forventninger Generelt om anskaffelsesprosessen Tidsplan og

Detaljer

Helse Finnmark HF. styringsdokument- forprosjekt nybygg. Nye Kirkenes Sykehus. Versjon 5, 04.06.12. Nye Kirkenes Sykehus 04.06.

Helse Finnmark HF. styringsdokument- forprosjekt nybygg. Nye Kirkenes Sykehus. Versjon 5, 04.06.12. Nye Kirkenes Sykehus 04.06. styringsdokument- forprosjekt nybygg Nye Kirkenes Sykehus Versjon 5, 04.06.12 Nye Kirkenes Sykehus 04.06.12 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 4, etter styringsgruppemøte

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug/908 47 910 Bodø, 13.10.2017 Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017 Formål

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014 Prosjektnr: 70100

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014 Prosjektnr: 70100 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) Styringsdokument Forprosjekt UNN PET-senter Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF - Prosjekt MOBA Utstyrsanskaffelse leverandørens generelle ytelser

Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF - Prosjekt MOBA Utstyrsanskaffelse leverandørens generelle ytelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF - Prosjekt MOBA Prosjekt MOBA prosjektleder 09.09.11 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 714010 Arkiv: 94

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER

UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 1 HELSE VEST RHF UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER A. Overordnet beslutnings og styringssystem B. Formål med prosedyren C. Budsjettprosess og prioriteringer

Detaljer

Nytt sykehus i Kirkenes. Hvordan gjør vi det? Hvorfor? Erfaringer

Nytt sykehus i Kirkenes. Hvordan gjør vi det? Hvorfor? Erfaringer Nytt sykehus i Kirkenes. Hvordan gjør vi det? Hvorfor? Erfaringer Prosjektleder Gunnar Stumo 23.03.2017. Arkitektforum for helsebygg Tre spørsmål skal besvares på 30 minutter: Hvordan gjør vi det altså

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 546 Fanavegen Fotgjengerkryssing ved Kirkevoll skole. Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 503885 Fv 17 Mindland Utdyping seilingsled Arkivreferanse 16/83631 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Nytt sykehus i Kirkenes. Industrialisert bygging? Hvorfor? Hvordan? Erfaringer

Nytt sykehus i Kirkenes. Industrialisert bygging? Hvorfor? Hvordan? Erfaringer Nytt sykehus i Kirkenes. Industrialisert bygging? Hvorfor? Hvordan? Erfaringer Prosjektleder Gunnar Stumo 11.05.2017. Metierkonferansen 2017 Industrialisert byggeprosess er den det? Hvorfor gjør vi det

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs

Detaljer

Valg av konsepter og gjenbruk av planforutsetninger. Nina Kristiansen og Elisabeth Gudmundsen Prosjekt nytt østfoldsykehus

Valg av konsepter og gjenbruk av planforutsetninger. Nina Kristiansen og Elisabeth Gudmundsen Prosjekt nytt østfoldsykehus Valg av konsepter og gjenbruk av planforutsetninger Nina Kristiansen og Elisabeth Gudmundsen Prosjekt nytt østfoldsykehus Store utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst Ferdigstilte Nytt rikshospital Sykehuset

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 11.02.2016 Vår ref: 2016/173 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Meldt forfall

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 1 SAMMENDRAG 1. Fremdrift Sykehuset ble tatt i bruk som forutsatt 01.10.08. 2. Økonomi Kostnadsramme Godkjent Akkumulert Akkumulert Avvik (prisnivå løpende/

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler Vi bygger for pasientens helsetjeneste Sykehusbygg HF Eies av, og jobber for, alle RHF ene Utvikling av kunnskap og kompetanse Standardisering og erfaringsoverføring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 30.08.2016 Dato: 26. september 2016 Christian Brødreskift Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige

Detaljer

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Oppstartsmøte delfunksjonsprogram Alta 11. februar 2015 Prosjektleder Aina Irene Olsen

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer