Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen"

Transkript

1 Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa Samlet revisjon for byggefase forslag Samlet revisjon for byggefase utkast Arkivnr.: Saksbeh.: GSt Dokument tittel: Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefase Kontroll: ØG Dato: Nye Kirkenes Sykehus side 1

3 Innholdsfortegnelse 1 Om styringsdokumentet Prosjekt, mål og rammer Prosjektets eier og oppgave Prosjektmål Prosjektets rammer Prosjektets godkjenning i Helse Nord Prioritering mellom styringsmålene Suksesskriterier og suksessfaktorer Grensesnitt Kostnadsramme Prosjektarbeidets innhold og hovedaktiviteter Prosjektorganisasjon Organisasjonens roller Fullmakter Fullmakt til å disponere margin og reserve Overordnet organisasjonskart Entreprise- og kontraheringsstrategi Kvalitetssikring Definisjon Kvalitetssystem Prioritering i kvalitetssikring ROS-analyser Prosjektevaluering Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Prosjektstyring Definisjon Kostnadsstyring Kostnadsreduserende tiltak Tidsplaner og framdriftsrapportering Integrert framdrifts- og kostnadsstyring Endringshåndtering Risikostyring Rapportering Interessenter, informasjon og kommunikasjon Nye Kirkenes Sykehus side 2

4 1 Om styringsdokumentet Styringsdokumentet skal gi oversikt over de sentrale forhold i prosjektet på en måte som virker retningsgivende for prosjekteiers overordnede styring og oppfølging i prosjektet og som grunnlag for prosjektets operative styring. I tillegg til styringsdokumentet vil prosjektet utarbeide en rekke styrende dokumenter som angir rammer og arbeidsmåter for prosjektets daglige gjennomføring. Slike dokumenter samles i prosjektets «PA-bok», jf. avsnitt 6.2. Det har vært utarbeidet styringsdokument for tidligere faser i prosjektet, sist forprosjekt. Styringsdokument for byggefasen er forenklet sammenlignet med foregående. I forprosjekt er det et kapittel om plan for neste fase detaljprosjektering og bygging. I dette styringsdokumentet behandles noen spørsmål som også er behandlet i nevnte kapittel. Det er gjort for å få et helhetlig styringsdokument der overordnede styringsspørsmål er samlet. Styringsdokument og forprosjekt er i all hovedsak overensstemmende i disse spørsmål, men som følge av den løpende prosjektutvikling, vil styringsdokumentet gjelde foran forprosjektet ved eventuelle avvik. Forslag til styringsdokument forelegges prosjektets styringsgruppe og for foretakets styre. 2 Prosjekt, mål og rammer 2.1 Prosjektets eier og oppgave Prosjektet benevnes Nye Kirkenes Sykehus. Prosjekteier, byggherre og tiltakshaver (etter Plan- og bygningsloven) er Finnmarkssykehuset HF. Prosjektets oppgave er å fullføre planlegging av og gjennomføre bygging av nybygg med utstyr i Kirkenes for Finnmarkssykehuset HF. Objektet som skal realiseres er definert i forprosjekt av juni 2013, med endringer inntatt i addendum av november I tillegg har prosjektet oppgaver i forbindelse med organisasjonsutvikling og forberedelse til drift i nye lokaler. Prosjektets bakgrunn er redegjort for i styringsdokument for forprosjektfasen. 2.2 Prosjektmål Det vises til forprosjektets avsnitt 3.5 om bl.a. prosjektmål. Disse gjelder for byggefasen. Prosjektets resultatmål i byggefasen er fullført nybygg med utstyr klart for drift. Organisasjonsutvikling organiseres som eget prosjektet, med viktige koordineringsoppgaver for byggeprosjekter i denne forbindelse mht. framdrift og innhold. 2.3 Prosjektets rammer Prosjektets rammer er fastsatt ved behandling og godkjenning av forprosjekt, gjennomfølgende beslutninger: Styringsgruppen behandling i sak 4/2013 den Behandling i sak 97/2013 den i styret for Helse Finnmark HF Behandling i sak 142/2013 den i styret for Helse Nord RHF Rammene for innhold og kvalitet er definert gjennom denne godkjenningsprosessen. Kostnadsrammen er også definert og er MNOK inklusive prisstigning, byggelånsrenter og margin for usikkerhet (P85). Nærmere om kostnadsrammen i avsnitt 2.7 Det er ikke fastlagt mål for framdrift eller tidsrammer med krav til ferdigstillelsesdato, men framdrift i prosjektet er av vesentlig betydning for kostnader og for gevinstrealisering. Nye Kirkenes Sykehus side 3

5 Tids- og framdriftsplaner må derfor optimaliseres for å oppnå den beste kombinasjon av tid og kostnad. Forprosjektets angivelse av byggestart er et mål. 2.4 Prosjektets godkjenning i Helse Nord Godkjenningen i Helse Nord sitt styre lyder slik: 2.5 Prioritering mellom styringsmålene Tiltak for å overholde styringsmål- og rammer for kvalitet, kostnad og tid vil ofte være i strid med hverandre. Prioritering av styringsmål- og rammer skal være følgende: Kvalitet, med vekt på pasientsikkerhet samt sykehusets kapasitet, funksjonalitet og driftsøkonomi. I kvalitetsbegrepet inngår tilfredsstillelse av lov og forskrifter samt alminnelig aksepterte kvalitetsnormer for sykehusbygg. I kvalitet inngår også sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass. Dette er nærmere omtalt i kapittel 7. Endelig inngår i kvalitet også prosjektets omdømme eksternt og internt, herunder aktuelle deltageres opplevelse av prosjektprosessene. Kostnad og overholdelse av kostnadsrammen. Tid med vekt på snarlig ferdigstillelse for å oppnå gevinstrealisering og for å optimalisere framdrift i forhold til kostnadskonsekvens. 2.6 Suksesskriterier og suksessfaktorer Suksesskriterier og suksessfaktorer er omhandlet i forprosjektrapporten og oppsummeres og oppdateres som følger: Når nybygg og utstyr er ferdig og tatt i bruk skal situasjonen være som følger: Ingen alvorlige ulykker, skader eller tap på person, miljø eller materiell Bygg og utstyr har fått den planlagte og - i størst mulig grad - forventede kvalitet Prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen Nye Kirkenes Sykehus side 4

6 Bygget er påbegynt og ferdigstilt så raskt som mulig, uten at arbeidsmiljø, ytre miljø, kvalitet og kostnad har vært truet En ny og tilpasset driftsorganisasjon er i gang og kan realisere effektmålene Nybygg og ny virksomhet har godt omdømme hos relevante interessenter For å oppnå mål og suksess, er følgende forhold kritiske: God planlegging og oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt ytre miljø Organisering av prosjektet med rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet Klare ansvars- og myndighetsforhold Prosjektledelse med evne til å få det beste ut av organisasjonen Ryddige beslutnings- og medvirkningsprosesser uten forstyrrende «omkamper» Håndterbare endringer i prosjektet (endringer med effekt på program og konsept) Informasjonsstrategi for å håndtere interne og eksterne interessenter: dialog, kommunikasjon og informasjon Byggemarkedets kapasitet til å gjennomføre byggearbeidet Hensiktsmessig kontrakts- og kontraheringsmodell 2.7 Grensesnitt Følgende områder innebærer viktige grensesnitt mellom prosjektet og omgivelsene: Fordeling av ansvar og oppgaver mellom prosjekteier og prosjektorganisasjon. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom organisasjonsprosjekt og byggeprosjekt. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom driftsorganisasjon og byggeprosjekt gjennom brukermedvirkning, særlig når det gjelder hvilke oppgaver som byggeprosjekt har ansvar for og som driftsorganisasjonen må medvirke i både ved planlegging, bygging og idriftsettelse. Forholdet mellom løpende investeringer og anskaffelser av bygg- og brukerutstyr og forestående anskaffelser i prosjektet. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom Sør-Varanger kommune og andre instanser når det gjelder atkomst, teknisk forsyning mv. til sykehusområdet. Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF I tillegg er det en rekke prosjektinterne grensesnitt som håndteres: Styringsgruppe og prosjektansvarlig Prosjektansvarlig og prosjektleder Prosjektledelse og byggeledelse Prosjekterende, entreprenører og mellom entreprenører Byggearbeid og utstyrsmontasje Disse grensesnittene må avklares i den videre prosjektprosessen. 2.8 Kostnadsramme Godkjenning av forprosjekt innebærer følgende hovedelementer i kostnadsrammen (millioner kroner, prisnivå ved ferdig bygget per ultimo 2016): Entreprisekostnad 686 Generelle kostnader 144 Merverdiavgift 207 Tomt 20 Brukerutstyr inkl. mva. 123 Utsmykking inkl. mva. 10 Ufordelt reserve 40 Andel kjøkken trekkes ut -48 Prosjektstøtte Enova -7 Prisstigning 90 Byggelånsrente 45 Prosjektkostnad P Margin for usikkerhet 150 Prosjektkostnad P Nye Kirkenes Sykehus side 5

7 3 Prosjektarbeidets innhold og hovedaktiviteter Hovedaktivitetene i byggefasen kan oppsummeres slik: Organisering, styring og ledelse: o Videreutvikle prosjektorganisasjonen, herunder prosjekt- og byggeledelse o Etablere kvalitetssystem med styringsopplegg og verktøy o Foreta fortløpende styring og oppfølging o Daglig ledelse av organisasjonen Myndighetsbehandling (Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven mv.) Funksjonsprogrammering: o Oppdatere romfunksjonsprogram og eventuelt utrede programendringer. Prosjektering: o Utarbeide funksjonsprosjekt o Utarbeide funksjonskrav til bygg og tekniske anlegg o Utarbeide anbudsprosjekt, funksjonskrav mv. for kontrahering av byggearbeid o Utarbeide arbeidstegninger (for større eller mindre deler av byggearbeidet) o Bidra til utarbeidelse av FDV-dokumentasjon Kontrahering av byggearbeid: o Utarbeide kontrakts- og kontraheringsstrategi o Utarbeide konkurransegrunnlag for byggearbeid o Gjennomføre konkurranser om byggearbeid Utstyrsplanlegging og anskaffelse o Løpende oppdatering av utstyrsprogram o Utarbeide prioritert plan for anskaffelser o Utarbeide kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag o Gjennomføre konkurranser om utstyrsanskaffelser o Mottak, montasje og kontroll av utstyr, herunder overflytting av eksisterende Byggearbeid: o Igangsette byggeentrepriser o Planlegge og følge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass o Oppfølging, kontroll av og koordinering mellom byggeentrepriser (byggeledelse) o Ferdigstillelse og overtakelse av byggearbeid, herunder FDV-dokumentasjon Idriftsettelse: o Systematisk kontroll, testing og ferdigstillelse av bygg og utstyr o Veiledning og opplæring til driftsorganisasjon, både teknikk og klinikk o Fysisk flytting fra eksisterende lokalisasjoner til nybygg Organisasjonsutvikling for ny drift med gevinstrealisering For å sikre planlagte gevinster og at organisasjonen tar i bruk nye bygninger på en effektiv måte, videreføres organisasjonsutviklingen fra tidligere faser. Det avklares i hvilken grad dette er en del av prosjektets ansvar. Uansett må byggeprosjekt og organisasjonsprosjekt være tett koordinert i tid og innhold. Hovedtidsplan utarbeides basert på ovenstående med sikte på optimalisering mellom kostnad og framdrift. Hovedtidsplan behandles av styringsgruppen som egen sak. 4 Prosjektorganisasjon 4.1 Organisasjonens roller Gjennom forprosjektet er de fleste og de mest overordnede beslutninger om prosjektets innhold, rammer og løsninger fastlagt. Det gjenstår imidlertid en rekke beslutninger om Nye Kirkenes Sykehus side 6

8 detaljløsninger og gjennomføringsmåter, og det skal inngås viktige kontrakter. I tillegg blir kontroll og oppfølging av eventuelle avvik en viktig oppgave i prosjektorganisasjonen. Prosjektorganiseringen fra tidligfasen beholdes i utgangspunktet i byggefasen. Det innebærer følgende: Prosjekteier og ansvarlig for gjennomføringen er Finnmarkssykehuset HF, representert ved foretakets styre og administrerende direktør. Helse Nord RHF fører tilsyn med prosjektgjennomføringen gjennom den ordinære rapportering, eventuelt med spesiell prosjektrapportering fra HF til RHF. Til støtte for prosjekteiers beslutninger, kontroll og oppfølging, videreføres styringsgruppen under ledelse av administrerende direktør. Gruppen er i prinsipp rådgivende, men i praksis kan administrerende direktør ta aktuelle beslutninger i møte med gruppen. Eventuelle fullmakter til gruppen avklares i fullmaktsmatrisen. Styringsgruppen oppnevnes av administrerende direktør og sammensetningen justeres slik at den på en god og effektiv måte kan ivareta byggefasen. Styringsgruppa har regelmessige møter 1 gang hver 4. til 8. uke (eller ved behov) gjennom byggefasen. Prosjektansvarlig med bistand fra prosjektleder fremmer saker for styringsgruppa og sørger for sekretariatsfunksjoner. Foretakets kommunikasjonsansvarlig deltar i styringsgruppens møter ved behov. Medvirkning fra ansatte organiseres som i tidligfasen med 7 medvirkningsgrupper, en overordnet tverrgående gruppe samt brukerkoordinatorer for klinikk, brukerutstyr samt bygg og teknikk. Overordnet tverrgående gruppe settes sammen av lederne i øvrige medvirkningsgrupper samt tillitsvalgte og representant for pasientorganisasjonene Det er etablert følgende medvirkningsgrupper: 1. Psykisk helse og rus 2. Sengeområder inkl. føde, somatikk 3. Poliklinikk og dagbehandling, somatikk 4. Medisinsk service inklusiv billeddiagnostikk og laboratorier 5. Akuttmottak, operasjon, intensiv, sterilsentral 6. Bygg og ikke-medisinsk service 7. Kontorer og fellesareal I noen planleggingsoppgaver kan det være hensiktsmessig å dele inn og supplere medvirkningsgruppene i mindre grupper for spesielle oppgaver. Det vil likevel være viktig å forankre medvirkningsavklaringer i de formelle medvirkningsgruppene. Tillitsvalgte og verneombud deltar i medvirkningsgrupper og i styringsgruppa. Medvirkning fra pasienter og pårørende organiseres gjennom egne informasjonsopplegg for brukerutvalg og pasientorganisasjoner. Funksjonen som prosjektansvarlig videreføres og ivaretar oppgaver som delegeres fra styringsgruppen/administrerende direktør. I tillegg er prosjektansvarlig saksforbereder til styringsgruppen samt overordnet for og fører tilsyn med prosjektleder. Funksjonen som prosjektansvarlig ivaretas - som i tidligfasen - av en sykehusansatt som dedikeres denne oppgaven på deltid. Prosjektansvarlig skal også ivareta koordinering med andre prosjekter og tiltak ved sykehuset der det er viktige grensesnitt mot byggeprosjektet. Nye Kirkenes Sykehus side 7

9 Funksjonen som prosjektleder videreføres som i forprosjektfasen, med oppgave som «daglig leder» i prosjektet. Funksjonen ivaretas av ekstern rådgiver med kompetanse for dette, og prosjektledelsen bygges ut med kompetanse og kapasitet for byggefasen. Bemanning av prosjektledelsen skjer dels ved rekruttering av eget personell ved sykehuset, dels ved innleie. Det etableres en byggeledelse med ansvar for koordinering av framdrift på byggeplassen og for kvalitetskontroll av byggearbeidene. Prosjekt- og byggeledelse integreres i tett samarbeid, lokalisert på eller nær byggeplassen. Prosjekterings-, programmeringstjenester og utstyrsplanlegging videreføres fra forprosjektfasen, i samsvar med de avtaler som er inngått. Stillingsbeskrivelser for nøkkelroller vil bli dokumentert i prosjektets PA-bok. 4.2 Fullmakter Prosjektorganisasjonen tildeles fullmakter på de ulike nivåer for følgende områder: Godkjenning av prosjektforslag, herunder godkjenning av konkurransegrunnlag for anskaffelser (tjenester, bygg og utstyr). Inngåelse av kontrakter (tjenester, bygg og utstyr). Godkjenning av endringer i prosjekt og endringer i kontrakter. Attestasjon og anvisning i sykehusets regnskap. Utforming av fullmaktssystemet skal ta utgangspunkt i generelle fullmaktsforhold i foretaket, herunder ivareta fordeling av beslutningskompetanse mellom HF og RHF. Prosjektets behov for effektive og tydelige beslutningsprosesser må hensyntas ved delegasjon av myndighet til prosjektet når beslutninger kan tas innenfor etablerte rammer og planer for kvalitet, kostnad og tid. Fullmaktsmatrise forelegges styringsgruppen som egen sak og fastlegges av prosjekteier. 4.3 Fullmakt til å disponere margin og reserve Myndighet til å bruke av prosjektets reserver og marginer fastlegges slik: Regionforetaket disponerer margin for usikkerhet. Prosjektansvarlig disponerer en andel av ufordelt reserve Prosjektleder disponerer en andel av ufordelt reserve («uspesifisert») Kostnadsramme fastlagt i forprosjekt Margin for usikkerhet Reserve Uspesifisert Disponeres av RHF Disponeres av prosjektansvarlig Disponeres av prosjektleder Styringsmål Status for bruk av margin, reserve og uspesifisert fremgå av månedsrapportering. Nye Kirkenes Sykehus side 8

10 4.4 Overordnet organisasjonskart Prosjekteier Finnmarkssykehuset Styringsgruppe Klinikker/avdelinger Prosjektansvarlig Finnmarkssykehuset Kunstutvalg Medvirkningsgr upper Prosjekt- og byggeledelse Program- og utstyrsrådgiver Prosjekteringsgruppe Entreprenører Utstyrsleverandører 5 Entreprise- og kontraheringsstrategi Entreprisestrategien skal være et overordnet verktøy for å nå prosjektets mål innen fastlagte rammer for kvalitet, kostnad og tid. Strategien er foreløpig fastlagt i godkjent forprosjekt, jf. addendum, men den må oppdateres og eventuelt revurderes i takt med prosjektutvikling og avklaring av risiko og usikkerhet. Plan for entreprisedeling basert på strategien forelegges styringsgruppa som egen sak etter hvert som planen utvikles. Strategi for kontrahering av de aktuelle entrepriser skal være et overordnet verktøy for å få anskaffet de økonomisk mest fordelaktige byggeentrepriser og utstyrsanskaffelser. Strategien forelegges styringsgruppa som egen sak. 6 Kvalitetssikring 6.1 Definisjon Kvalitetssikring i denne forbindelse omfatter det produkt, det objekt, som prosjektet skal frembringe, både bygg og utstyr innenfor de rammer som gjelder. I dette inngår HMS i det ferdige produkt og at HMS er ivaretatt iht. aktuelle krav i Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven, en rekke spesiallover samt eiers og brukers legitime krav. Kvalitetssikring handler derfor om aktiviteter som har som mål å frembringe riktig kvalitet, altså kvalitetssikring av programmering, prosjektering, bygging, utstyrsplanlegging. Kvalitetssikring av prosjektstyringen inngår også. 6.2 Kvalitetssystem Kvalitetssystemet består av følgende dokumentstruktur: Et overordnet styringsdokument Prosjektets prosedyrer og rutiner Krav til kvalitetssystem hos leverandører System for rapportering og oppfølging av kontrollplaner Dokumenthierarkiet er illustrert nedenfor: Nye Kirkenes Sykehus side 9

11 Godkjent forprosjekt Kvalitetssystem Helse Nord Prosjektets styringsdokument Kvalitetssystem Hospitalitet as Kvalitetssystem Finnmarkssykehuset Prosjektets PA-bok Kvalitetssystem øvrige leverandører Prosjektets kvalitetssystem 6.3 Prioritering i kvalitetssikring Kvalitetssikring i byggefasen vil ha fokus på: Detaljprosjektering med funksjonsprosjekt, anbudsprosjektering, produksjon av arbeidstegninger og FDV-dokumentasjon. Koordinering mellom fagene i prosjekteringen. Optimalisering mellom kvalitet, kostnad og tid. Detaljplanlegging, kravspesifikasjon, anskaffelse og montasje av brukerutstyr. Koordinering med prosjektering og bygging. Kvalitet på utførelse i byggearbeid. Koordinering mellom entreprisene. Gode prosesser: Ledelse, kommunikasjon, informasjon og involvering. Avstemme forventninger. Koordinering med organisasjonsutvikling. Prosjektledelsens arbeid med kvalitetssikring i neste fase vil i stor grad handle om koordinering mellom ulike aktiviteter og kontrakter og å følge opp og kontrollere de enkelte leverandørers kvalitetssystemer og deres bruk av disse. Det skal stilles krav til alle kontraktsparter om at de har og etterlever kvalitetssystemer som samsvarer med prosjektets behov og krav. I planleggingen blir ansatte involvert som brukere av bygg og utstyr, bl.a. for å ivareta relevante krav til HMS. Verneombud vil bli tatt med i denne brukerprosessen. 6.4 ROS-analyser ROS-analyser er et hjelpemiddel for å sikre at virksomheten får løsninger med riktig kvalitet for å ivareta nødvendig sikkerhet i den fremtidige driften. ROS-analyser er derfor et viktig hjelpemiddel i kvalitetssikring og benyttes særlig i prosjekteringen. Slike analyser kan medføre både tekniske og organisatoriske tiltak. Organisatoriske tiltak må i så fall fanges opp i organisasjonsutviklingen. Nye Kirkenes Sykehus side 10

12 6.5 Prosjektevaluering Det skal foretas en prosjektevaluering iht. veileder som er under utarbeidelse for dette. Prosjektleder etablerer datagrunnlag for prosjektevalueringen. Dette grunnlaget presenteres årlig i tilknytning til den årlige usikkerhetsanalysen, jf. avsnitt 8.7 om risikostyring. 7 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen Det er byggherrens mål at byggearbeidet skal planlegges og gjennomføres uten alvorlig skade på person eller miljø på byggeplassen eller i dens omgivelser. SHA skal planlegges og følges opp iht. Byggherreforskriften i Arbeidsmiljøloven, jf. også Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll. Dette innebærer bl.a. følgende: Byggets løsninger og selve byggearbeidet planlegges slik at det ikke må foretas arbeidsoperasjoner med uakseptabel risiko for skader og uhell. Byggearbeidets tids- og framdriftsplaner legges opp slik at krav til framdrift ikke truer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det etableres og vedlikeholdes en SHA-plan som identifiserer byggearbeid forbundet med fare. Arbeidsoperasjoner der det foreligger risiko for skader og uhell, skal planlegges og gjennomføres med utgangspunkt i «sikker jobb analyse». Det etableres en SHA-organisasjon med tydelige roller, myndighet og ansvar for SHA. Denne organisasjonen skal tilfredsstille kravene i Byggherreforskriften og skal så langt som mulig være en del av den ordinære prosjektorganisasjonen. SHA-planens organisasjonskart forelegges styringsgruppen for godkjenning. 8 Prosjektstyring 8.1 Definisjon Prosjektstyring i prosjektet omfatter planlegging og oppfølging av kostnader og framdrift, og disse styringselementene må sees i forhold til styring av kvalitet. 8.2 Kostnadsstyring Kostnadsstyringen skal skje etter følgende retningslinjer: Prosjektets kostnadsramme på ulike nivåer er fastlagt ved godkjenning av forprosjekt, herunder ramme for p85 og for p50. Fullmaktsstrukturen avklarer hvem som har myndighet til å disponere innenfor rammens ulike nivåer. Prosjektkostnaden fordeles på et byggebudsjett iht. system- og bygningsdeltabellen (standard kontoplan for byggeprosjekter). Byggebudsjettet vil være den mer statiske og detaljerte spesifikasjon av kostnadene i prosjektet og baseres på kalkylen i forprosjektet (som er utarbeidet iht. system- og bygningsdeltabellen). Videre fordeles kostnadsrammen på et entreprisebudsjett der alle kostnader henføres til en «entreprise». Dette entreprisebudsjettet vil være dynamisk og i stadig utvikling etter hvert som entrepriseplanen avklares og kontrakter inngås. Endelig fordeles prosjektkostnadene over tid der kostnadspådrag og framdrift sees i sammenheng. Dette brukes til to formål: a) å måle framdrift ved hjelp av opparbeidet verdi og b) å legge grunnlag for likviditetsbudsjett. Påløpt/fakturert følges også opp, dels som ledd i måling av opparbeidet verdi, dels for å sørge for korrekte oppgjør for leveranser og korrekt postering i sykehusets regnskap. Nye Kirkenes Sykehus side 11

13 Kostnadsstyringen skal foregå ved fortløpende ajourføring og rapportering av følgende: Konto Budsjett Forventet sluttkostnad Gjenstående Kontrakt/bestilt/ rekvirert Godkjente endringer Uavklarte endringer Fakturert Nr Navn A B=D+E+F C=A B D E F G 1 xxxxxxxxxx 2 zzzzzzzzzzz Reserve 7 Margin Sum Prosjekt NKS 0 Forventet sluttkostnad angir hva prosjektet antas å ha kostet når det er fullført og er summen av kontrakter som er (planlagt) inngått og bestillinger som er foretatt samt godkjente og uavklarte endringer. Forskjellen mellom budsjett (bygge- eller entreprisebudsjett) og forventet sluttkostnad angir hvordan prosjektet ligger an i forhold til rammen. Når budsjett(ene) er fastlagt er «uavklarte endringer» det viktigste elementet i kostnadsstyringen. Prosjektet skal regelmessig og minst en gang hver måned vurdere «uavklarte endringer» som prosjektets løpende risikovurdering på kostnadssiden. 8.3 Kostnadsreduserende tiltak Kostnadsreduserende tiltak, det vil si potensielle endringer i prosjektet som kan gjennomføres dersom kostnadsrammen er truet, er allerede besluttet. Det kan bli aktuelt ytterligere å finne fram til kostnadsreduserende tiltak. Tiltakene må beskrive innhold, konsekvenser og - ikke minst - når beslutning må tas for at tiltaket skal få ønsket effekt. 8.4 Tidsplaner og framdriftsrapportering Prosjektet skal ha følgende tidsplaner på ulike nivåer i et hierarkisk system: Nivå 1 Hovedtidsplan, jf. kapittel 5. Godkjennes av styringsgruppen. Nivå 2 Tidsplaner for hver enkelt hovedaktivitet. Godkjennes av prosjektansvarlig. Nivå 3 Detaljerte tidsplaner etter behov for den enkelte aktivitet på nivå 2, herunder tidsplaner for prosjektering, kontrahering, bygging samt utstyrsplanlegging og - anskaffelse. Godkjennes av prosjektleder. Framdriftsrapportering skal vise hvor langt prosjektet er kommet i en gitt aktivitet. 8.5 Integrert framdrifts- og kostnadsstyring Prosjektets framdrifts -og kostnadsutvikling planlegges og følges opp ved at faktisk produsert verdi ses i sammenheng med planlagt produsert verdi. Videre utarbeides en prognose over hvilke kostnader som forventes å påløpe frem til prosjektets ferdigstillelse, basert på en usikkerhetsvurdering av gjenstående arbeid. Den integrerte framdrifts- og kostnadsstatus presenteres bl.a. gjennom «S-kurver». Nye Kirkenes Sykehus side 12

14 8.6 Endringshåndtering Suppleres i senere versjon av styringsdokumentet. 8.7 Risikostyring Prosjektstyringen skal omfatte en tydelig risikovurdering der det fortløpende drøftes og dokumenteres hvilke muligheter og trusler som foreligger når det gjelder prosjektets kvalitet, kostnader og framdrift, og hvordan dette håndteres. Risikovurderingene skal foretas på følgende nivåer og tidspunkter: En årlig, overordnet og altomfattende usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader og framdrift, første gang primo 2015 etter at de første byggekontrakter er inngått. Gjennom usikkerhetsanalysen avklares også behovet for margin for usikkerhet, med sikte på at den kan trappes ned etter hvert som prosjektet gjennomføres. Prosjektleders månedlige rapportering til prosjektansvarlig/styringsgruppe, jf. kapitlene «uavklarte forhold» og «prosjektleders vurderinger og betraktninger». Prosjektleders løpende registrering av potensielle, uavklarte avvik og endringer. Dette er prosjektleders «daglige» risikovurdering, særlig når det gjelder kostnader. Risikostyring i månedsapporteringen vil bli håndtert på følgende måte: Identifikasjon av forhold som medfører usikkerhet både muligheter og trusler gjøres til et fast og regelmessig tema i prosjektledelsen. Det skilles mellom to hovedkategorier usikkerhetselementer: o (Prosjekt)interne forhold. o Eksterne forhold. Usikkerhetselementenes potensielle effekt (risiko) på prosjektarbeidet drøftes og om mulig kvantifiseres, slik at det framkommer en prioritering av innsats for å redusere usikkerhet. Det legges opp til å ha en «fem på topp» prioritering av usikkerhetselementene innen hver av de to hovedkategoriene. Tiltak for å redusere usikkerhet identifiseres og følges opp. Håndtering og rapportering av usikkerhet vil bli presentert i en kortfattet, tabellarisk oversikt som vist på neste side: Nye Kirkenes Sykehus side 13

15 Håndtering prosjektinterne usikkerhetselementer «fem på topp» ID Pri Benevnelse Potensiell konsekvens Tiltak og status Xx 1 Yy 2 Zz Kortfattet beskrivelse av usikkerhetselementet. Mulig konsekvens og sannsynlighet for at inntreffer. Hva er planlagt gjort og hva er status for aksjoner. Håndtering prosjekteksterne usikkerhetselementer «fem på topp» ID Pri Benevnelse Potensiell konsekvens Tiltak og status Xx 1 Yy 2 Zz Kortfattet beskrivelse av usikkerhetselementet. Mulig konsekvens og sannsynlighet for at inntreffer. Hva er planlagt gjort og hva er status for aksjoner. 8.8 Rapportering Prosjektleder utarbeider månedsrapport til prosjektansvarlig, med følgende innhold: Sammendrag av rapporten Prosjektinnhold og kvalitet Kostnader og finansiering, herunder bruk av reserve og uspesifisert Hovedaktiviteter og framdriftsstatus SHA på byggeplass Vesentlige avvik Uavklarte forhold Risikostatus Prosjektleders vurderinger og betraktninger Månedsrapport behandles i styringsgruppen, og sammendrag av rapporten utformes slik at sammendraget egner seg for rapportering til prosjekteier. Det skal videre utarbeides tertialrapport til Helse Nord RHF etter mal for dette. 9 Interessenter, informasjon og kommunikasjon Det foretas en interessentanalyse for å kartlegge behovet for informasjon om prosjektet. På grunnlag av interessentanalysen utarbeides informasjonsstrategi med tilhørende informasjonsplan. Behov for informasjon til og medvirkning fra pasienter og pårørende tydeliggjøres i denne forbindelse. Foretakets kommunikasjonsansvarlig deltar i styringsgruppens møter ved behov. Nye Kirkenes Sykehus side 14

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/636 Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 07.10.2015 Saksnummer 91/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 28.10.2015 Tertialrapport

Detaljer

Prosjekt: Stavanger DPS STYRINGSDOKUMENT

Prosjekt: Stavanger DPS STYRINGSDOKUMENT STYRINGSDOKUMENT Rambøll Norge AS Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 714729 2 Diverse korrigeringer J. Pedersen 07.03.2012 1 Diverse korrigeringer J. Pedersen 08.02.2012

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Forslag 2010-11-25. Helse Stavanger Prosjekt BUPA. BUPA styringsdokument

Forslag 2010-11-25. Helse Stavanger Prosjekt BUPA. BUPA styringsdokument Forslag 2010-11-25 Helse Stavanger Prosjekt BUPA Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Forslag til adm dir etter behandling i styringsgruppa 17.11.2010 Utkast etter behandling

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 24.10.2011 Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2012 STATUS PR 290412 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014 Prosjektnr: 70100

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014 Prosjektnr: 70100 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) Styringsdokument Forprosjekt UNN PET-senter Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR 311212 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Helse Finnmark HF. styringsdokument- forprosjekt nybygg. Nye Kirkenes Sykehus. Versjon 5, 04.06.12. Nye Kirkenes Sykehus 04.06.

Helse Finnmark HF. styringsdokument- forprosjekt nybygg. Nye Kirkenes Sykehus. Versjon 5, 04.06.12. Nye Kirkenes Sykehus 04.06. styringsdokument- forprosjekt nybygg Nye Kirkenes Sykehus Versjon 5, 04.06.12 Nye Kirkenes Sykehus 04.06.12 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 4, etter styringsgruppemøte

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER

UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 1 HELSE VEST RHF UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER A. Overordnet beslutnings og styringssystem B. Formål med prosedyren C. Budsjettprosess og prioriteringer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 028/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Prosjektleder Ellen Kongshaug og Prosjektleder Bjørn Varegg Sakstittel: Tønsbergprosjektet Mandat for

Detaljer

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg Prosjektmandat Forprosjekt Tønsbergprosjektet Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg 13. mai 2014 Side 1 / 10 Prosjektinformasjon Innsatsområde Virksomhetsutvikling,

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver.

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. Ole Johan Valle COWI Bergen 1 MARS 2015 DIHVA / DISFVA Hovudfokus: 1. Innledende

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING Seminar over halvannen dag med følgende deltakere: Prosjektansvarlig Prosjektledelse Prosjekteringsledelse Prosjekteringsgruppe Byggeledelse 1 Plenum

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Bakgrunn Helse Nord har satt i gang et oppfølgingsarbeid

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 1 SAMMENDRAG 1. Fremdrift Sykehuset ble tatt i bruk som forutsatt 01.10.08. 2. Økonomi Kostnadsramme Godkjent Akkumulert Akkumulert Avvik (prisnivå løpende/

Detaljer

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Oppstartsmøte delfunksjonsprogram Alta 11. februar 2015 Prosjektleder Aina Irene Olsen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Rapport. FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus

Rapport. FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus Dato 27.06.13 Rapport FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Helse Finnmark HF Side 1 Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus Dato 27.06.13 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder:

Detaljer

Er vi gode nok? hva er nødvendig kompetanse for å lykkes? Steinar Støre prosjektrådgiver Hospitalitet

Er vi gode nok? hva er nødvendig kompetanse for å lykkes? Steinar Støre prosjektrådgiver Hospitalitet Er vi gode nok? hva er nødvendig kompetanse for å lykkes? Steinar Støre prosjektrådgiver Hospitalitet 1 Mine stikkord 1. Når, og i hvilke faser legger vi eggene? 2. Hva er det vi må være gode i? - Hvilke

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016.

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/641-1 Arkiv: H10 &30 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: ALTA NÆRSYKEHUS - FORPROSJEKT Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Forskningsbygget/ Sykehotellet/ Foreldreovernatting. Statusrapport april 2010. Sammendrag. OUS HF Prosjekt

Forskningsbygget/ Sykehotellet/ Foreldreovernatting. Statusrapport april 2010. Sammendrag. OUS HF Prosjekt Forskningsbygget Sykehotellet Foreldreovernatting Statusrapport April 2010 Sammendrag Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG FORSKNINGSBYGGET... 4 1.1 FREMDRIFT... 4 1.2 ENTREPRISENE... 5 1.3 ØKONOMI... 5 1.4

Detaljer

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo Pasientreiser Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44098483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-802335 Saksnummer 2014/4831 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 33-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 97/2013 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato: 5. og 6. desember 2013 Godkjenning av Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus Administrerende

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 OUS arealtiltak DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Ny gjennomgang med PA ØD 17.04.2015 Etter gjennomgang med PA 04.02.2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Rapport. FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus

Rapport. FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus Dato 05.06.13 Rapport FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Helse Finnmark HF Side 1 Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus Dato 05.06.13 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder:

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer