Pensumliste vårsemesteret 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2013"

Transkript

1 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeidsrett 3JUS120 7,5 sp Faglærer: Anne Oline Karlsen, T & Gottschalk, P (2012). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kommer ut 19/ Best 30/11-12 Artikkelsamling) En Beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis 3RIS140 7,5 sp Faglærer: Bjørn Bakken Gjert Lage Dyndal (red.) (2010) Strategisk ledelse i krise og krig. Fagbokforlaget. ISBN: Unntatt kapitlene 4-5, 8-9, 14, 16, St Jonas Eriksen (2011) Krise- og beredskapsledelse. Teamtrening. Cappelen Damm. ISBN Er Lars Weisæth og Ragnar Kjeserud (2007) Ledelse ved kriser. En praktisk veileder. Gyldendal. Kun kap 1-4 er pensum. ISBN We Anbefalt litteratur: Arjen Boin m fl (2005) The Politics of Crisis Management. Public Leadership under Pressure. Cambridge University Press. Forsvarsstaben/Forsvarets stabsskole (2007) Forsvarets fellesoperative doktrine. Politidirektoratet (2011) Politiets beredskapssystem del I (PBS I). Retningslinjer for politiets beredskap. Politidirektoratet. DSB/NUSB (gjeldende utgave): CIM selvstudium. Relevante prosjektoppgaver fra HiHM i perioden (tittelforslag kommer senere). Driftsregnskap og budsjettering 3REV220 / HREV220 / NREV220 / SREV220 7,5 sp Faglærer: Harald Romstad Driftsregnskap og budsjettering 3ØB250 / 5ØB250 / NØB250 / SØB250 5 sp Faglærer: Harald Romstad Film og fjernsyn 3MED sp Faglærer: Mona Pedersen Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk: om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Bakøy, E. og Moseng, J. (red) (2008). Filmanalytiske tradisjoner. Oslo: Universitetsforlaget 1

2 ISBN Fi Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Br Creeber, Glen (red) (2006). Tele-Visions. An introduction to studying television. London: British Film Institute Publishing. ISBN (ib.), x (h.) Best 24/10-12 Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4.utg.). Oslo: Universitetsforl (del 2: Perspektiver på medienes tekster) ISBN Gr Dokumentarfilm: (71 s) Brinch Sara, 2001: Hva er dokumentarfilm? (s 12-40) I Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom 100 år/brinch og Iversen. Oslo : Unviersitetsforlaget (28s) Nichols, Bill, 1991: Documentary modes of Representation (s 32-75) I Representing Reality. Issues and Concepts of Documentary. Bloomington and Indianapolis Press (43 s) Fjernsyn og nye medier: (78 s) Cardwell, Sara, 2007: Is Quality Television Any Good? I Akass og McCabe: Quality-TV: Contemporary American Television and beyond. London: IB Taurius &co (15 s) Haastrup, H. K. (2007). Oplevelser på tværs en tværmedial analyse af relationen mellem tvserie og website. (s ) I Petersen, A. B. & S. K. Ramussen (red.). På tværs af medierne. Århus: Ajour Nelson, Robin 2007: Quality TV- drama: Estimations and influences trough time and space I Akass og McCabe: Quality-TV: Contemporary American Television and beyond. London: IB Taurius &co (13 s) Philipsen, H. (2010) Creative Cross-Media Communications and Concepts. (s ). In: H. Philipsen, L. Agerbæk, B. Kampmann Walther (eds.) Designing New Media. Learning, Communication and Innovation. Aarhus: Academica. (25 s) Tekstteori: (134 s) Barthes, Roland (2002) Myten i dag i Mytologier (s ) Oslo: Bokklubbens kulturbibliotek (37 sider) Barthes, Roland (1980) Bildets retorik (side 42 57) i Visuell kommunikasjon / Bent Fausing og Peter Larsen, red. København: Medusa (15 s) Hall, Stuart (1980) Encoding/Decoding i Culture, Media, Language / Hall, Hobson, Lowe og Willis (side ) London: Hutchinson (10 sider) Kjeldsen, Jens E. (2004) Visuell retorikk (side ) i Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus Forlag (33 s) Mühleisen, Wencke (2003) Kropp, kjønn og autoritet (side ) i Kjønn og sex på tv. Norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforlaget (39 s) Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR452 5 sp Faglærer: Gunnar Alu Langli, John Christian. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Gyldendal Akademiske. ISBN Kvifte, S. S.,Tofteland, A & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap God regnskapsskikk og IFRS, oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Kv Forbrukeratferd 3MAR240 7,5 sp Faglærer: Ellen Hertzberg Schiffman, L. G., Hansen, H., & Kanuk, L. L. (2012). Consumer behaviour: a European outlook. (5.utg) 2

3 Harlow: Prentice Hall Financial Times. ISBN Sc Foretaksstrategi 3ØR sp Faglærer: Ellen Hertzberg Løwendahl, Bente R. (2010). Grunnbok i strategi. 3. utg. Oslo: Cappelen akademisk ISBN Lø Forretningsplan 3BED340 7,5 sp Faglærer: Per Søberg Forretningsplan 3ØI305 5 sp Faglærer: Rune Johannessen McKinsey & Company (2007). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Fr Forvaltningsøkonomi 3MFØ11 15 sp Forvaltningsøkonomi 3MFØ05 10 sp ( for redusert pensum se overspringsliste ) Faglærer: Informasjonsberedskap 3KRI100 7,5 sp Faglærer: Martin Nkosi Ndlela Løvik, K. (2007). Håndbok i informasjonsberedskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget Lø Veileder DSB: Veileder 2007 Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon, Statskonsult - Veileder i strategisk krisekommunikasjonsplanlegging. Politidirektorat Politiets beredskapssystem del 1 (PBS 111) Håndbok i krisehåndtering Sektorspesifikk beredskapsplaner (selvvalgt pensum) Informasjonskompetanse og metode 1 3MET100 7,5 sp Faglærer: Sigrun Odden Johannessen, A., Tufte, P. A, & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Del I, s Del III, kap. 18 s Del V, s ISBN Jo Thuren, T. (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal akademiske. ISBN Th Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2006). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. København: Samfundsliteratur. Kap 1. Opgaver på videregående uddannelser s

4 Kap 13. Opgaven som ét argument s Grønmo, S. (1996). Forholdet mellom kvantitative og kvalitative metoder i samfunnsforskningen. I Holter, H. & Kalleberg, R. Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforl. s Robson, C. (2011). Real world research: A resource for social scientists and practioner-researchers. Oxford: Blackwell Chapter 6. Designing case studies p Mørch, W. T. (2010). Evaluering av tiltak. I Martinussen M. (red.) Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Bergen: Fagbokforl. s Jacobsen, D. I. (2005) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforl. Kap 6. Undersøkelsens andre fase: Valg av undersøkelsesdesign. s Lenker: Litteratursøk. Referanser. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Juss og etikk for kundebehandlere 3SJ sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund Forvaltningsrett: Eckhoff, Torstein og Eivind Smith (2010) Forvaltningsrett. Universitetsforlaget. ISBN Kap og kap Anbefales kjøpt Ec Personvern: Schartum, Dag Wiese og Lee, Bygrave (2011). Personvern i informasjonssamfunnet. Fagbokforlaget. Kap Anbefales kjøpt. ISBN Sc Opphavsrett: Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. Universitetsforlaget. Utdrag. Faglærer vil orientere nærmere. Etikk: Lingås, Lars Gunnar (2008): Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. 4. utg. Gyldendal Akademisk forlag. Del 2 og 3 (side ). Anbefales kjøpt. ISBN Li Hernes, Gudmund og Jon M. Hippe (1992): Ulikhet, effektivitet og rettferdighet. s i Øyen, Else (red): Sosiologi og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget. 3. rev ut, Se Fronter. Kjellevold, Alice (2006). Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten - Lov og rett, Årgang 2006, Nr 01-02, side 3-25). Universitetsforlaget. Se Fronter. Lovbestemmelsene som inngår i kurset: Forvaltningsloven Offentleglova Lov om behandling av personopplysninger 4

5 Åndsverkloven Du kan hente ut oppdaterte lovtekster på Krisekommunikasjon 3KRI120 7,5 sp Faglærer: Martin Nkosi Ndlela Johansen, W., & Frandsen, F. (2010). Krisekommunikation: når virksomhedens image og omdømme er truet. Frederiksberg: Samfunnslitteratur Jo Coombs, T.W. (2012). Parameters for Crisis Communication, in Coombs. T.W. & Holladay, S.J (2012). The handbook of Crisis Communication. Oxford, Wiley-Blackwell Canel, M. J., & Sanders (2012). Crisis Communication and terrorist attacks. Framing a Response to 2004 Madrid Bombings and 2005 London Bombings in in Coombs. T.W. & Holladay, S.J (2012) The handbook of Crisis Communication. Oxford, Wiley-Blackwell Heath, R. L., Lee, J., & Ni, L. (2009). Crisis and Risk Approaches to Emergency Management Planning and Communication: The Role of Similarity and Sensitivity. Journal of Public Relations Research 21(2), Harro-Loit, H., Vihalemm, T., &Ugur, K. (2012). Cultural Experience as a (critical) factor in Crisis Communication Planning. Journal of Contigencies and Crisis Management 20(1),26-38 Laing, A. (2011). The H1N1 crisis: Roles played by government communicators, the public and the media. Journal of Professional Communication 1(1), Hornmoen, H. (2011). Pandemisk paranoia: en Analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser. Tidsskrift for Samfunnsforskning (1) Kriseledelse 3SK120 5 sp Faglærer: Tore Hafting Høst, Tor (2009): Ledelse en helhetlig modell. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Hø Weisæth, Lars og Ragnar Kjeserud (2007): Ledelse ved kriser: en praktisk veileder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: , h We Løvik, Kjell (2007): Håndbok i informasjonsberedskap. Høyskoleforlaget: Kristiansand. ISBN: Lø Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon. Veileder HR ISBN: sider. Kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 5

6 Kunnskapsledelse 3LED180 7,5 sp Faglærer: Jan Merok Paulsen Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ir Ledelse av offentlige servicevirksomheter 3SL sp Faglærer: Ledelse av servicevirksomheter 3SA sp Faglærer: Åse Storhaug Hole Martinsen, Øyvind (red) (2009): Perspektiver på ledelse. Kap 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14. (ca 150 s) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Pe Aasbrenn, Kristian (2010). Tjenester som treffer. Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor? Oslo. Universitetsforlaget. ISBN Ås Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. Kap 5, s i Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Berg, Morten E. (2006): Hva er Coacing? Kap 1 i I Berg (2006): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget (20 s). Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Kap 5 Kommunikation i tjänsteverksamheter. Kap 8 Servicekultur i Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Marknadsföring i Tjensteekonomin. Lund: Studentlitteratur (30 s) Erlien, Bente (2006) Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging. Kap 1, 12. Oslo: Universitetsforlaget (30 s) Olsen, Bennedichte C. Rappana (2005). Om å vite best sammen. Brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. s (kapittel 5) i Stamsø, Mary Ann. red (2005). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Oslo:Gyldendal Akademisk (24 s). Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget (25 s). Ledelse av servicevirksomheter 3LED200 7,5 sp Faglærer: Åse Storhaug Hole Martinsen, Øyvind (red) (2009): Perspektiver på ledelse. Kap 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14. (ca 150 s) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Pe Aasbrenn, Kristian (2010). Tjenester som treffer. Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor? Oslo. Universitetsforlaget. ISBN Ås 6

7 Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. Kap 5, s i Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Berg, Morten E. (2006): Hva er Coacing? Kap 1 i I Berg (2006): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget (20 s). Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Kap 5 Kommunikation i tjänsteverksamheter. Kap 8 Servicekultur i Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Marknadsföring i Tjensteekonomin. Lund: Studentlitteratur (30 s) Erlien, Bente (2006) Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging. Kap 1, 12. Oslo: Universitetsforlaget (30 s) Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget (25 s). Lydproduksjon 2 3MUS180 7,5 sp Faglærer: Låtskriving 3MUS190 7,5 sp Faglærer: Hilde Wahl Benestad, F. (2009). Musikklære (4. Utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Be Braheny, J.(2006). The Craft and Business of Songwriting. (3.utg.).Ohio: Writers Digest Books ISBN Br Davis, S. (1988). Successful Lyric Writing. (1.utg). Ohio: Writers Digest Books ISBN Da Frank, Jay L.(2009).Futurehit. DNA. ISBN Massey, H. (2000). Behind the Glass. San Fransisco: Backbeat Books ISBN Ma Murphy, R. Murphy s Laws of Songwriting. ASCAP: Makroøkonomi SSAM100 7,5 sp Faglærer: Per Halvor Vale Vale, P. H. (2010). Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen? Oslo: Abstrakt forl. ISBN: Va Markedskommunikasjon 3MAR120 7,5 sp Faglærer: Rolf Finsrud Clow, Kenneth E., Donald Baack. (2012) Integrated advertising, promotion, and marketing communications. 5.utg - Boston : Pearson. ISBN

8 659.1 Cl Kommer senere Mikroøkonomi 1 3SAM120 / SSAM120 7,5 sp Faglærer: Ole Gustav Narud Riis, C., & Moen, E. R. (2012). Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Ri Musikk og markedet 3MUS140 7,5 sp Faglærer: Rune Johannessen Hutchison, T. W., Macy, A., & Allen, P. (2010). Record label marketing (2.utg.). Amsterdam: Focal Press Elsevier. ISBN Hu Hutchison,T. (2008). Web Marketing for the Music Business. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock n Roll, Boston: Nicholas Brealey Publishing. ISBN Je Operasjonell serviceledelse og informasjonsteknologi 3SMA sp Faglærer: Daniela Lundesgaard/Tone Vold Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. (2011). Service Management Operations, Strategy, Information Technology. 7.utg. ISBN Kommer senere Anbefalt litteratur: Slack, N., Champers S., Johnston R. (2010). Operations Management. 6.utg. Essex: Pearson Education Limited. ISBN Sl Johnston R., Clark G. (2012). Service Operations Management. 4.utg. Essex: Pearson Education ISBN Best 12/11-12 Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Faglærer: Gro Bjerkvoll Andersen, T. H., & Smedegaard, F. (2009). Kommunikationsplanlægning. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Bestilt Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon : Planlegging og tilrettelegging. (4.utg) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Er Richardson, N., Gosney, R., & Carroll, A. (2010). A Quick Start Guide to Social Media Marketing : highimpact, low-cost marketing that works. London: Kogan Page Limited. ISBN Ri Sætre, A. S.. (2009). Kommunikasjon i organisasjoner : perspektiver og prosesser. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Sæ 8

9 Organisasjonsteori og strategi 3MSA12 10 sp (masteremne) Faglærer: Erik Fjell m.fl. Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S.T., & Vanebo, J.T. (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap 10. Ca 15 sider (Merk: Ett kapittel, ikke hele boka) En Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G., & Røvik, K.A. (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Or Busch, T., Vanebo, J.O., & Dehlin, E. (2010). Organisasjon og organisering (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Kap: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bu Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2012).Organisation och organisering (3.utg.). Malmö: Liber. ISBN: Kap: 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,, 15, 16. Best. 27/11-12 March, J. G. (2008). Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed. Fredriksberg: Samfundslitteratur. ISBN: Ma Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kap 10, 11, 12, Rø Whittington, R. (2002). Hva er strategi:og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forlag. ISBN , Wh Organisasjonsteori og strategi 3MSA15 15 sp (masteremne) Faglærer: Erik Fjell m.fl. Perspektiver på organisasjon og ledelse: Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G. og Røvik, K.A.(2009). Organisasjonsteori for offentlig sector. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Bu March, James G.2008). Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISBN: Ma Organisasjonsteori: Busch, T., Vanebo, J.O. og Dehlin, E. (2010). Organisasjon og organisering. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Kap: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bu Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. og Styhre, A.(2012). Organisation och organisering. 3. uppl. Malmø: Liber ISBN: Kap: 4, 6, 8,10, 11, 12, 13, 14,, 15, 16. Best. 27/11-12 Strategi og endringsledelelse: Whittington, R. (2002). Hva er strategi?: og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN , Wh Berg, P. O., & Jonsson, C. (1991). Strategisk ledning på politiska marknader : opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer. Lund: Studentlitteratur. ISBN

10 Kap Be Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S.J. og Vanebo, J.O.(2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Kap 10. Sum: ca 25 sider. (Merk: ett kapittel) En Ledelsesteori offentlig sektor: Strand, T (2007). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Kap. 4, 7, 9, 10, 12, St Lödén, H og Norell. PO (red.)(2006). Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santerus förlag ISBN10: Kap. 1-4, 8, 12 og St Vanebo, J. O., & Busch, T. (2005). Modernisering av offentlig sektor: utfordringer, metoder og dilemmaer. Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap Mo Artikkelsamling vitenskaplige artikler Institusjoner: Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), Olsen, Johan P. (2009): Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government. European Political Science Review 1(1), Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap 10. Nettverk: Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), Makt: Chandler, Alfred D, Jr. (1969). The structure of american industry in the twentieth century: a historical overview. Business History Review, 43(3), Herbst, Philip (1976). The product of work is people. I Davis, L. E. and Cherns, B. (Red.) The Quality of working life. Vol. 1,s ). New York: Free Press Kognisjon: Weick, Karl (1996). Drop your tools: An allegory for organizational studies. Administrative Science Quarterly 41(2), Beslutninger og ledelse: Luhmann, Niklas (2003). Organization. I Bakken, T and T. Hernes (red.), Autopoietic organization theory, Oslo: Abstrakt, s James March (1991). Hvordan beslutninger bliver til i organisationer, oversatt til dansk i boken Fornuft og forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed, Fredriksberg: Samfundslitteratur, 1995., s James March (1984). Hvordan vi taler, og hvordan vi handler. Ledelse i teori og praksis, s Yukl, G. A. (2006). Leadership in organizations (6.utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.. Kap 15: Major Findings in Leadership Research. 10

11 Personalledelse 3LED120 / KLED120 7,5 s Faglærer: Inge Hermanrud Nordhaug, O. (2002). LMR : ledelse av menneskelige ressurser : målrettet personal- og kompetanseledelse (3.utg.). Oslo: Universitetsforlaget No Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget La Personalledelse 3SA785 5sp Faglærer: Inge Hermanrud Prosjektarbeid i praksis 3PRA100 7,5 sp Faglærer: Trygve Stølan Prosjektledelse 3LED320 / RLED320 / SLED320 7,5 sp Faglærer: Trygve Stølan Karlsen, T & Gottschalk, P (2012). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kommer ut 19/ Best 30/11-12 Kommer Prosjektarbeid med metode og veiledning RSA935 Faglærer: Hanne Haave Jacobsen, Dag Ingvar (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. ISBN: Ja Prosjektarbeid med metode og veiledning SSA935 Faglærer: Monica Lervik Johannessen, A.(2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.(4. utg.). Oslo : Abstrakt. ISBN Jo Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Faglærer: Stein Antonsen Moen, T.-G., & Havstein, B. (2009). Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Mo Moen, T.-G., & Havstein, B. (2010). Oppgavesamling. (5.utg.).Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Mo Aktuelle lover og forskrifter 11

12 Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212/NØJ212 Faglærer: Per Anders Løvsletten Revisjon 3ØR sp Faglærer: Knut Sveen Gulden, B. P. (2010). Revisjon: teori og metode (6 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2012). Den eksterne revisor (8 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg (2 utg.). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag (7 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Revisors håndbok. (2012). Oslo: Den norske revisorforening Re Risikoanalyse og samfunnssikkerhet 3RIS160 7,5 sp Faglærer: Bjørn Bakken Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen og Kjell Sandve (2004) Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget. Kun delene I-III er pensum. ISBN Sa Anne Lise Fimreite, Peter Lango, Per Lægreid og Lise H. Rykkja (red.) (2011) Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Unntatt kapitlene 4,6,8,10,12,og 13. ISBN Or Erik Furevik (2012) Sivilbeskyttelsesloven en praktisk og juridisk veileder. Universitesforlaget. Kun kap 1-5 er pensum. ISBN Fu Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2007) Øvelse Oslo 2006 Evaluering. Tilgjengelig på Alexandra Bech Gjørv m fl (2012) Rapport fra 22. juli kommisjonen. NOU 2012:14. Kun kap 19 er pensum. Ca 10 sider.finnes også som: Norge : 22. juli-kommisjonen. Rapport fra 22. juli-kommisjonen (elektronisk ressurs) (Vol. 2012:14 a Ra Anbefalt litteratur: Aven, Terje m. fl. (2008) Risikoanalyse. Universitetsforlaget. Fridheim, Håvard og Janne Hagen (2007) Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport. FFI-rapport 2007/ Tilgjengelig på Meidell, Arve (2005) Håndbok i arbeid med samfunnssikkerhet, krise- og beredskapsplanlegging. Kommuneforlaget. DSB (gjeldende utgave) Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR). E-tjenesten (2012): Fokus Stortingsmelding 22 (2007-8) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Justis- og politidepartementet. 12

13 NOU (2006:6) Når sikkerheten er viktigst. Beskyttelse av landets kritiske infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Departementenes servicesenter. Tore Drtina (2011) Mission impossible. Masteroppgave Universitetet i Stavanger. Samfunnsvitenskapelig metode med vit.teori 3MSV26 Faglærer: Erik Mønness Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud (2007) Metodpraktiken Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. Kap 2 10,13 15,17 18 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsforskningens förutsättningar. Daidalos (kap. 1 3,6,10,11) Skog, Ole Jörgen (2004) Å forklare sosiale fenomener en regresjonsbasert tilnærming. Gyldendal kap 1 7 Denk, Thomas (2002) Komparativ metod att få förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur George A L & Bennett A. (eds) (2005) Case studies and theory development in the social sciences. MIT Press.Obligatorisk del: kap.1,3,4. Kompletterande texter och stenciler Serviceledelse og kvalitet 3SER200 7,5 sp Faglærer: Daniela Lundesgaard Wilson, A. (2012). Services marketing : integrating customer focus across the firm. 2. utg. European ed. - London : McGraw-Hill. ISBN Best 2/11-12 Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet Se Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 / 3ØJ555 / NØJ555 20sp Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A. J., & Vårdal, L. (2012). Skatterett for næringsdrivende (35. utg.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. ISBN: Br Gjems-Onstad, O. (Red.). Norge Skattelovsamlingen [Oslo]: Gyldendal akademisk Sk Gjems-Onstad, O., & Kildal, T. S. (2009). Lærebok i merverdiavgift: merverdiavgiftsloven 2009 (3 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gj Torgrimsen, B., & Husby, M. (2012). Oppgavesamling i skatterett: revisoreksamen (12 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN To Statistikk for økonomer 3MET130 7,5 sp Faglærer: Tore Nordseth Ubøe, J., & Jørgensen, K. (2012). Statistikk for økonomifag. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Ub 13

14 Styrearbeid 3SA320 5 sp Faglærer: Inge Hermanrud Huse, M. (2011). Styret: tante, barbar eller klan?(2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget Hu Teamledelse 3LED140 / RLED140 / SLED140 7,5 sp Faglærer: Kjell Hjertø Hjertø, K. (2013). Team. Fagbokforlaget. ISBN Utkommer 5. februar. Teamutvikling og teamledelse 3SA310 5 sp Faglærer: Kjell Hjertø Videojournalistikk 3MED180 7,5 sp Faglærer: Jarle Leirpoll Thorkildsen, Christian (2011) VJ for begynnere. Videojournalistikk på nett, IJ-forlaget (138 sider) ISBN: , Th Njaastad, Olav (2010) TV-reportasjen, Gyldendal akademisk. ISBN: Nj Utdelt materiale fra foreleser Videoproduksjon 3MED190 7,5 sp Faglærer: Jarle Leirpoll Howard, David & Mabley, Edward (1995) The Tools of Screenwriting, A Writer's Guide to the Craft and Elements of a Screenplay. ISBN Best 23/11-12 Leirpoll, J. (2008). Video i praksis. (4.utg). Elverum: J. Leirpoll. ISBN Le Utdelt materiale fra foreleser. Anbefalt støttelitteratur: Adobe Creative Team (2012) Adobe Premiere Pro CS6 Classroom in a Book, Adobe Press. Best 23/11-12 Videregående finansregnskap 3REV120 / HREV120 / NREV120 / SREV120 7,5 sp Faglærer: Gunnar Alu Langli, John Christian. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Gyldendal Akademiske. ISBN Kvifte, S. S.,Tofteland, A & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap God regnskapsskikk og IFRS, oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Kv Videregående organisasjonsfag 3ØA200 5sp Faglærer: Inge Hermanrud 14

15 Vitenskapsteori med utdyping av forskningsmetode (masteremne) 3MSA40 Faglærer: Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud (2007) Metodpraktiken Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. Resten av boka (140 s) Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsforskningens förutsättningar. Daidalos (kap. 4,5,7 9) (115 s.) Skog, Ole Jörgen (2004) Å forklare sosiale fenomener en regresjonsbasert tilnærming. Gyldendal kap 8 15 (200 s) Marsh, David & Stoker Gerry, eds (2002) Theory and Methods in Political Science. New York: Palgrave Macmillan (kap1 5 og 15) (130 s. Mulig utvidelse) Tillegg for begge: Kunnskap om Questback og MyStat/SYSTAT, brukerbeskrivelse/manualer som lastes ned. Årsoppgjør/god regnskapsskikk 3ØR485 / NØR sp Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Kv Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. Siste utgave (2012) Re Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide... [et al.] År Med forbehold om endringer 15

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2012

Pensumliste vårsemesteret 2012 vårsemesteret 2012 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeids- og

Detaljer

Pensumliste høst 2016

Pensumliste høst 2016 Pensumliste høst 2016 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiesenteret Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Hamar Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Rena Årsstudium i organisasjon og ledelse

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Kull:2015 3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk,

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Lederskap og mestring

Lederskap og mestring Lederskap og mestring Emnekode: E-MBA100_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: UiS EVU: Etter- og videreutdanning, UiS EVU: Etter- og videreutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation 1 Mariotti, Steve: "Costs and Benefits of Becoming an Entrepreneur" 1 Kilde: Entrepreneurship: Starting and Operating a Small Business Pearson Prentice Hall, 2007 ISBN: 0131197673 2 Judson, Bruce: "The

Detaljer

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014 Side 1 Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST INNLEDNING innovasjon i helse og omsorg er faglig, økonomisk og politisk. De overordnede nasjonale strategiene for

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Vitenskapsteori og forskningsmetode Vitenskapsteori og forskningsmetode Emnekode: MSPD110_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet.

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet. 1 12. November 2001 Kursbeskrivelse for ØK 142 Forskningsmetode for Vårsemesteret 2002 er under utarbeidelse. Pensum vil være det samme som for Vårsemesteret 2001, angitt nedenfor, men undervisningsopplegget

Detaljer

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar Akademisk skriving i profesjonsutdanningar KJERSTI MARIA RONGEN BREIVEGA Ihle om IMRAD i helse- og sosialfag «Jeg er kritisk til en ugjennomtenkt bruk av IMRAD-formatet på bacheloroppgavene, først og

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 2. studieår 3. semester Emne: Fellesfag 2. Delemne: Strategi og samfunn Hansen, Jens Otto

Detaljer

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER 2014 Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning AAR 6024 Vitenskaplige Metoder, EVU kull 2012 Vår 2014 Læringsmål Emnet skal gi studenten den metodekunnskap som er nødvendig

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, endring og ledelse/ Organisation, change and leadership (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, endring og ledelse/ Organisation, change and leadership (10 studiepoeng) Studieår 1- Høst 2015 MAVERD 417 Organisasjon, endring og ledelse/ Organisation, change and leadership (10 studiepoeng) Obligatorisk 30 undervisningstimer/ ca 750 sider pensum Pensum: Askeland, Harald

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHANDSAMING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHANDSAMING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHANDSAMING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innleiing Politiet og Forsvaret er sentrale aktørar

Detaljer

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Litteraturliste Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen Emneansvarlig: Versjon: Kull:

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADV-ECO e-commerce e-commerce 05.05.2008 HIH 26.05.2008 S 9:00 4 T 05.05.2008 Hovedemne: ADV-PWR MC Project Assignment with research methodology Project Work with research methodology - Multiple

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2016

Pensumliste vårsemesteret 2016 Pensumliste vårsemesteret 2016 Merk: masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeidsrett

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2015

Pensumliste høstsemesteret 2015 Pensumliste høstsemesteret 2015 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/RORG120/SORG120 7,5 sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund, Stig Holen Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2015

Pensumliste høstsemesteret 2015 Pensumliste høstsemesteret 2015 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/RORG120/SORG120 7,5 sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund, Stig Holen Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFD301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM)

Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM) Beredskapsledelse (20 studiepoeng) Kursforslag Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM) Studium: Videreutdanning Kurs på Bachelorgradsnivå Varighet: 2 semestre (høsten 2013 og våren 2014)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Ledelse og mestring - undervisningsplan

Ledelse og mestring - undervisningsplan Ledelse og mestring - undervisningsplan Undervisningsplan for 2012 Fagansvarlig: Professor Mikkelsen Forelesere: Professor Mikkelsen Førsteamanuensis Laudal Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid Gjesteforelesere:

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Ny litteraturhistorie 1

Ny litteraturhistorie 1 1 Perkins, David: "Litteraturhistorie - en aktuel diskussion" 1 Kilde: Litteraturhistoriografi Aarhus Universitetsforlag, 2005 ISBN: 8779341225 2 Flaubert, Gustave: "Sentimental Education" 18 Kilde: Sentimental

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFØ301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2014 3BED300 Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon: Garmann Johnsen, H. C. & Pålshaugen, Ø. (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk

Detaljer

Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13

Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13 Innhold Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13 Gro Ladegård og Signy Irene Vabo Kapittel 1 Ledelse og styring teoretisk rammeverk... 15 Innledning... 15 Definisjoner av ledelse og styring... 17 Ledelse og styring

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Emnekode: GMRLE354 Studiepoeng: 15 Nivå: Master Språk: Norsk Program: Program for grunnskolelærerutdanning Kan tilbys som enkeltemne: Ja Startsemester og varighet:

Detaljer

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning EMNEBESKRIVELSE 2015-2016 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Emnekode: PUB300

Detaljer

LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING Delstudium 1: 30 studiepoeng Delstudium 2: 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 8. desember 2010 Innledning for begge delstudiene Reformer

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer