Pensumliste vårsemesteret 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2013"

Transkript

1 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeidsrett 3JUS120 7,5 sp Faglærer: Anne Oline Karlsen, T & Gottschalk, P (2012). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kommer ut 19/ Best 30/11-12 Artikkelsamling) En Beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis 3RIS140 7,5 sp Faglærer: Bjørn Bakken Gjert Lage Dyndal (red.) (2010) Strategisk ledelse i krise og krig. Fagbokforlaget. ISBN: Unntatt kapitlene 4-5, 8-9, 14, 16, St Jonas Eriksen (2011) Krise- og beredskapsledelse. Teamtrening. Cappelen Damm. ISBN Er Lars Weisæth og Ragnar Kjeserud (2007) Ledelse ved kriser. En praktisk veileder. Gyldendal. Kun kap 1-4 er pensum. ISBN We Anbefalt litteratur: Arjen Boin m fl (2005) The Politics of Crisis Management. Public Leadership under Pressure. Cambridge University Press. Forsvarsstaben/Forsvarets stabsskole (2007) Forsvarets fellesoperative doktrine. Politidirektoratet (2011) Politiets beredskapssystem del I (PBS I). Retningslinjer for politiets beredskap. Politidirektoratet. DSB/NUSB (gjeldende utgave): CIM selvstudium. Relevante prosjektoppgaver fra HiHM i perioden (tittelforslag kommer senere). Driftsregnskap og budsjettering 3REV220 / HREV220 / NREV220 / SREV220 7,5 sp Faglærer: Harald Romstad Driftsregnskap og budsjettering 3ØB250 / 5ØB250 / NØB250 / SØB250 5 sp Faglærer: Harald Romstad Film og fjernsyn 3MED sp Faglærer: Mona Pedersen Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk: om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Bakøy, E. og Moseng, J. (red) (2008). Filmanalytiske tradisjoner. Oslo: Universitetsforlaget 1

2 ISBN Fi Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Br Creeber, Glen (red) (2006). Tele-Visions. An introduction to studying television. London: British Film Institute Publishing. ISBN (ib.), x (h.) Best 24/10-12 Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4.utg.). Oslo: Universitetsforl (del 2: Perspektiver på medienes tekster) ISBN Gr Dokumentarfilm: (71 s) Brinch Sara, 2001: Hva er dokumentarfilm? (s 12-40) I Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom 100 år/brinch og Iversen. Oslo : Unviersitetsforlaget (28s) Nichols, Bill, 1991: Documentary modes of Representation (s 32-75) I Representing Reality. Issues and Concepts of Documentary. Bloomington and Indianapolis Press (43 s) Fjernsyn og nye medier: (78 s) Cardwell, Sara, 2007: Is Quality Television Any Good? I Akass og McCabe: Quality-TV: Contemporary American Television and beyond. London: IB Taurius &co (15 s) Haastrup, H. K. (2007). Oplevelser på tværs en tværmedial analyse af relationen mellem tvserie og website. (s ) I Petersen, A. B. & S. K. Ramussen (red.). På tværs af medierne. Århus: Ajour Nelson, Robin 2007: Quality TV- drama: Estimations and influences trough time and space I Akass og McCabe: Quality-TV: Contemporary American Television and beyond. London: IB Taurius &co (13 s) Philipsen, H. (2010) Creative Cross-Media Communications and Concepts. (s ). In: H. Philipsen, L. Agerbæk, B. Kampmann Walther (eds.) Designing New Media. Learning, Communication and Innovation. Aarhus: Academica. (25 s) Tekstteori: (134 s) Barthes, Roland (2002) Myten i dag i Mytologier (s ) Oslo: Bokklubbens kulturbibliotek (37 sider) Barthes, Roland (1980) Bildets retorik (side 42 57) i Visuell kommunikasjon / Bent Fausing og Peter Larsen, red. København: Medusa (15 s) Hall, Stuart (1980) Encoding/Decoding i Culture, Media, Language / Hall, Hobson, Lowe og Willis (side ) London: Hutchinson (10 sider) Kjeldsen, Jens E. (2004) Visuell retorikk (side ) i Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus Forlag (33 s) Mühleisen, Wencke (2003) Kropp, kjønn og autoritet (side ) i Kjønn og sex på tv. Norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforlaget (39 s) Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR452 5 sp Faglærer: Gunnar Alu Langli, John Christian. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Gyldendal Akademiske. ISBN Kvifte, S. S.,Tofteland, A & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap God regnskapsskikk og IFRS, oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Kv Forbrukeratferd 3MAR240 7,5 sp Faglærer: Ellen Hertzberg Schiffman, L. G., Hansen, H., & Kanuk, L. L. (2012). Consumer behaviour: a European outlook. (5.utg) 2

3 Harlow: Prentice Hall Financial Times. ISBN Sc Foretaksstrategi 3ØR sp Faglærer: Ellen Hertzberg Løwendahl, Bente R. (2010). Grunnbok i strategi. 3. utg. Oslo: Cappelen akademisk ISBN Lø Forretningsplan 3BED340 7,5 sp Faglærer: Per Søberg Forretningsplan 3ØI305 5 sp Faglærer: Rune Johannessen McKinsey & Company (2007). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Fr Forvaltningsøkonomi 3MFØ11 15 sp Forvaltningsøkonomi 3MFØ05 10 sp ( for redusert pensum se overspringsliste ) Faglærer: Informasjonsberedskap 3KRI100 7,5 sp Faglærer: Martin Nkosi Ndlela Løvik, K. (2007). Håndbok i informasjonsberedskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget Lø Veileder DSB: Veileder 2007 Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon, Statskonsult - Veileder i strategisk krisekommunikasjonsplanlegging. Politidirektorat Politiets beredskapssystem del 1 (PBS 111) Håndbok i krisehåndtering Sektorspesifikk beredskapsplaner (selvvalgt pensum) Informasjonskompetanse og metode 1 3MET100 7,5 sp Faglærer: Sigrun Odden Johannessen, A., Tufte, P. A, & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Del I, s Del III, kap. 18 s Del V, s ISBN Jo Thuren, T. (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal akademiske. ISBN Th Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2006). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. København: Samfundsliteratur. Kap 1. Opgaver på videregående uddannelser s

4 Kap 13. Opgaven som ét argument s Grønmo, S. (1996). Forholdet mellom kvantitative og kvalitative metoder i samfunnsforskningen. I Holter, H. & Kalleberg, R. Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforl. s Robson, C. (2011). Real world research: A resource for social scientists and practioner-researchers. Oxford: Blackwell Chapter 6. Designing case studies p Mørch, W. T. (2010). Evaluering av tiltak. I Martinussen M. (red.) Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Bergen: Fagbokforl. s Jacobsen, D. I. (2005) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforl. Kap 6. Undersøkelsens andre fase: Valg av undersøkelsesdesign. s Lenker: Litteratursøk. Referanser. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Juss og etikk for kundebehandlere 3SJ sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund Forvaltningsrett: Eckhoff, Torstein og Eivind Smith (2010) Forvaltningsrett. Universitetsforlaget. ISBN Kap og kap Anbefales kjøpt Ec Personvern: Schartum, Dag Wiese og Lee, Bygrave (2011). Personvern i informasjonssamfunnet. Fagbokforlaget. Kap Anbefales kjøpt. ISBN Sc Opphavsrett: Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. Universitetsforlaget. Utdrag. Faglærer vil orientere nærmere. Etikk: Lingås, Lars Gunnar (2008): Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. 4. utg. Gyldendal Akademisk forlag. Del 2 og 3 (side ). Anbefales kjøpt. ISBN Li Hernes, Gudmund og Jon M. Hippe (1992): Ulikhet, effektivitet og rettferdighet. s i Øyen, Else (red): Sosiologi og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget. 3. rev ut, Se Fronter. Kjellevold, Alice (2006). Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten - Lov og rett, Årgang 2006, Nr 01-02, side 3-25). Universitetsforlaget. Se Fronter. Lovbestemmelsene som inngår i kurset: Forvaltningsloven Offentleglova Lov om behandling av personopplysninger 4

5 Åndsverkloven Du kan hente ut oppdaterte lovtekster på Krisekommunikasjon 3KRI120 7,5 sp Faglærer: Martin Nkosi Ndlela Johansen, W., & Frandsen, F. (2010). Krisekommunikation: når virksomhedens image og omdømme er truet. Frederiksberg: Samfunnslitteratur Jo Coombs, T.W. (2012). Parameters for Crisis Communication, in Coombs. T.W. & Holladay, S.J (2012). The handbook of Crisis Communication. Oxford, Wiley-Blackwell Canel, M. J., & Sanders (2012). Crisis Communication and terrorist attacks. Framing a Response to 2004 Madrid Bombings and 2005 London Bombings in in Coombs. T.W. & Holladay, S.J (2012) The handbook of Crisis Communication. Oxford, Wiley-Blackwell Heath, R. L., Lee, J., & Ni, L. (2009). Crisis and Risk Approaches to Emergency Management Planning and Communication: The Role of Similarity and Sensitivity. Journal of Public Relations Research 21(2), Harro-Loit, H., Vihalemm, T., &Ugur, K. (2012). Cultural Experience as a (critical) factor in Crisis Communication Planning. Journal of Contigencies and Crisis Management 20(1),26-38 Laing, A. (2011). The H1N1 crisis: Roles played by government communicators, the public and the media. Journal of Professional Communication 1(1), Hornmoen, H. (2011). Pandemisk paranoia: en Analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser. Tidsskrift for Samfunnsforskning (1) Kriseledelse 3SK120 5 sp Faglærer: Tore Hafting Høst, Tor (2009): Ledelse en helhetlig modell. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Hø Weisæth, Lars og Ragnar Kjeserud (2007): Ledelse ved kriser: en praktisk veileder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: , h We Løvik, Kjell (2007): Håndbok i informasjonsberedskap. Høyskoleforlaget: Kristiansand. ISBN: Lø Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon. Veileder HR ISBN: sider. Kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 5

6 Kunnskapsledelse 3LED180 7,5 sp Faglærer: Jan Merok Paulsen Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ir Ledelse av offentlige servicevirksomheter 3SL sp Faglærer: Ledelse av servicevirksomheter 3SA sp Faglærer: Åse Storhaug Hole Martinsen, Øyvind (red) (2009): Perspektiver på ledelse. Kap 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14. (ca 150 s) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Pe Aasbrenn, Kristian (2010). Tjenester som treffer. Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor? Oslo. Universitetsforlaget. ISBN Ås Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. Kap 5, s i Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Berg, Morten E. (2006): Hva er Coacing? Kap 1 i I Berg (2006): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget (20 s). Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Kap 5 Kommunikation i tjänsteverksamheter. Kap 8 Servicekultur i Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Marknadsföring i Tjensteekonomin. Lund: Studentlitteratur (30 s) Erlien, Bente (2006) Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging. Kap 1, 12. Oslo: Universitetsforlaget (30 s) Olsen, Bennedichte C. Rappana (2005). Om å vite best sammen. Brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. s (kapittel 5) i Stamsø, Mary Ann. red (2005). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Oslo:Gyldendal Akademisk (24 s). Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget (25 s). Ledelse av servicevirksomheter 3LED200 7,5 sp Faglærer: Åse Storhaug Hole Martinsen, Øyvind (red) (2009): Perspektiver på ledelse. Kap 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14. (ca 150 s) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Pe Aasbrenn, Kristian (2010). Tjenester som treffer. Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor? Oslo. Universitetsforlaget. ISBN Ås 6

7 Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. Kap 5, s i Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Berg, Morten E. (2006): Hva er Coacing? Kap 1 i I Berg (2006): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget (20 s). Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Kap 5 Kommunikation i tjänsteverksamheter. Kap 8 Servicekultur i Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Marknadsföring i Tjensteekonomin. Lund: Studentlitteratur (30 s) Erlien, Bente (2006) Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging. Kap 1, 12. Oslo: Universitetsforlaget (30 s) Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget (25 s). Lydproduksjon 2 3MUS180 7,5 sp Faglærer: Låtskriving 3MUS190 7,5 sp Faglærer: Hilde Wahl Benestad, F. (2009). Musikklære (4. Utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Be Braheny, J.(2006). The Craft and Business of Songwriting. (3.utg.).Ohio: Writers Digest Books ISBN Br Davis, S. (1988). Successful Lyric Writing. (1.utg). Ohio: Writers Digest Books ISBN Da Frank, Jay L.(2009).Futurehit. DNA. ISBN Massey, H. (2000). Behind the Glass. San Fransisco: Backbeat Books ISBN Ma Murphy, R. Murphy s Laws of Songwriting. ASCAP: Makroøkonomi SSAM100 7,5 sp Faglærer: Per Halvor Vale Vale, P. H. (2010). Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen? Oslo: Abstrakt forl. ISBN: Va Markedskommunikasjon 3MAR120 7,5 sp Faglærer: Rolf Finsrud Clow, Kenneth E., Donald Baack. (2012) Integrated advertising, promotion, and marketing communications. 5.utg - Boston : Pearson. ISBN

8 659.1 Cl Kommer senere Mikroøkonomi 1 3SAM120 / SSAM120 7,5 sp Faglærer: Ole Gustav Narud Riis, C., & Moen, E. R. (2012). Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Ri Musikk og markedet 3MUS140 7,5 sp Faglærer: Rune Johannessen Hutchison, T. W., Macy, A., & Allen, P. (2010). Record label marketing (2.utg.). Amsterdam: Focal Press Elsevier. ISBN Hu Hutchison,T. (2008). Web Marketing for the Music Business. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock n Roll, Boston: Nicholas Brealey Publishing. ISBN Je Operasjonell serviceledelse og informasjonsteknologi 3SMA sp Faglærer: Daniela Lundesgaard/Tone Vold Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. (2011). Service Management Operations, Strategy, Information Technology. 7.utg. ISBN Kommer senere Anbefalt litteratur: Slack, N., Champers S., Johnston R. (2010). Operations Management. 6.utg. Essex: Pearson Education Limited. ISBN Sl Johnston R., Clark G. (2012). Service Operations Management. 4.utg. Essex: Pearson Education ISBN Best 12/11-12 Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Faglærer: Gro Bjerkvoll Andersen, T. H., & Smedegaard, F. (2009). Kommunikationsplanlægning. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Bestilt Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon : Planlegging og tilrettelegging. (4.utg) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Er Richardson, N., Gosney, R., & Carroll, A. (2010). A Quick Start Guide to Social Media Marketing : highimpact, low-cost marketing that works. London: Kogan Page Limited. ISBN Ri Sætre, A. S.. (2009). Kommunikasjon i organisasjoner : perspektiver og prosesser. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Sæ 8

9 Organisasjonsteori og strategi 3MSA12 10 sp (masteremne) Faglærer: Erik Fjell m.fl. Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S.T., & Vanebo, J.T. (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap 10. Ca 15 sider (Merk: Ett kapittel, ikke hele boka) En Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G., & Røvik, K.A. (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Or Busch, T., Vanebo, J.O., & Dehlin, E. (2010). Organisasjon og organisering (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Kap: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bu Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2012).Organisation och organisering (3.utg.). Malmö: Liber. ISBN: Kap: 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,, 15, 16. Best. 27/11-12 March, J. G. (2008). Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed. Fredriksberg: Samfundslitteratur. ISBN: Ma Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kap 10, 11, 12, Rø Whittington, R. (2002). Hva er strategi:og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forlag. ISBN , Wh Organisasjonsteori og strategi 3MSA15 15 sp (masteremne) Faglærer: Erik Fjell m.fl. Perspektiver på organisasjon og ledelse: Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G. og Røvik, K.A.(2009). Organisasjonsteori for offentlig sector. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Bu March, James G.2008). Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISBN: Ma Organisasjonsteori: Busch, T., Vanebo, J.O. og Dehlin, E. (2010). Organisasjon og organisering. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Kap: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bu Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. og Styhre, A.(2012). Organisation och organisering. 3. uppl. Malmø: Liber ISBN: Kap: 4, 6, 8,10, 11, 12, 13, 14,, 15, 16. Best. 27/11-12 Strategi og endringsledelelse: Whittington, R. (2002). Hva er strategi?: og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN , Wh Berg, P. O., & Jonsson, C. (1991). Strategisk ledning på politiska marknader : opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer. Lund: Studentlitteratur. ISBN

10 Kap Be Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S.J. og Vanebo, J.O.(2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Kap 10. Sum: ca 25 sider. (Merk: ett kapittel) En Ledelsesteori offentlig sektor: Strand, T (2007). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Kap. 4, 7, 9, 10, 12, St Lödén, H og Norell. PO (red.)(2006). Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santerus förlag ISBN10: Kap. 1-4, 8, 12 og St Vanebo, J. O., & Busch, T. (2005). Modernisering av offentlig sektor: utfordringer, metoder og dilemmaer. Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap Mo Artikkelsamling vitenskaplige artikler Institusjoner: Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), Olsen, Johan P. (2009): Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government. European Political Science Review 1(1), Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap 10. Nettverk: Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), Makt: Chandler, Alfred D, Jr. (1969). The structure of american industry in the twentieth century: a historical overview. Business History Review, 43(3), Herbst, Philip (1976). The product of work is people. I Davis, L. E. and Cherns, B. (Red.) The Quality of working life. Vol. 1,s ). New York: Free Press Kognisjon: Weick, Karl (1996). Drop your tools: An allegory for organizational studies. Administrative Science Quarterly 41(2), Beslutninger og ledelse: Luhmann, Niklas (2003). Organization. I Bakken, T and T. Hernes (red.), Autopoietic organization theory, Oslo: Abstrakt, s James March (1991). Hvordan beslutninger bliver til i organisationer, oversatt til dansk i boken Fornuft og forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed, Fredriksberg: Samfundslitteratur, 1995., s James March (1984). Hvordan vi taler, og hvordan vi handler. Ledelse i teori og praksis, s Yukl, G. A. (2006). Leadership in organizations (6.utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.. Kap 15: Major Findings in Leadership Research. 10

11 Personalledelse 3LED120 / KLED120 7,5 s Faglærer: Inge Hermanrud Nordhaug, O. (2002). LMR : ledelse av menneskelige ressurser : målrettet personal- og kompetanseledelse (3.utg.). Oslo: Universitetsforlaget No Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget La Personalledelse 3SA785 5sp Faglærer: Inge Hermanrud Prosjektarbeid i praksis 3PRA100 7,5 sp Faglærer: Trygve Stølan Prosjektledelse 3LED320 / RLED320 / SLED320 7,5 sp Faglærer: Trygve Stølan Karlsen, T & Gottschalk, P (2012). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kommer ut 19/ Best 30/11-12 Kommer Prosjektarbeid med metode og veiledning RSA935 Faglærer: Hanne Haave Jacobsen, Dag Ingvar (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. ISBN: Ja Prosjektarbeid med metode og veiledning SSA935 Faglærer: Monica Lervik Johannessen, A.(2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.(4. utg.). Oslo : Abstrakt. ISBN Jo Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Faglærer: Stein Antonsen Moen, T.-G., & Havstein, B. (2009). Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Mo Moen, T.-G., & Havstein, B. (2010). Oppgavesamling. (5.utg.).Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Mo Aktuelle lover og forskrifter 11

12 Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212/NØJ212 Faglærer: Per Anders Løvsletten Revisjon 3ØR sp Faglærer: Knut Sveen Gulden, B. P. (2010). Revisjon: teori og metode (6 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2012). Den eksterne revisor (8 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg (2 utg.). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag (7 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Revisors håndbok. (2012). Oslo: Den norske revisorforening Re Risikoanalyse og samfunnssikkerhet 3RIS160 7,5 sp Faglærer: Bjørn Bakken Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen og Kjell Sandve (2004) Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget. Kun delene I-III er pensum. ISBN Sa Anne Lise Fimreite, Peter Lango, Per Lægreid og Lise H. Rykkja (red.) (2011) Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Unntatt kapitlene 4,6,8,10,12,og 13. ISBN Or Erik Furevik (2012) Sivilbeskyttelsesloven en praktisk og juridisk veileder. Universitesforlaget. Kun kap 1-5 er pensum. ISBN Fu Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2007) Øvelse Oslo 2006 Evaluering. Tilgjengelig på Alexandra Bech Gjørv m fl (2012) Rapport fra 22. juli kommisjonen. NOU 2012:14. Kun kap 19 er pensum. Ca 10 sider.finnes også som: Norge : 22. juli-kommisjonen. Rapport fra 22. juli-kommisjonen (elektronisk ressurs) (Vol. 2012:14 a Ra Anbefalt litteratur: Aven, Terje m. fl. (2008) Risikoanalyse. Universitetsforlaget. Fridheim, Håvard og Janne Hagen (2007) Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport. FFI-rapport 2007/ Tilgjengelig på Meidell, Arve (2005) Håndbok i arbeid med samfunnssikkerhet, krise- og beredskapsplanlegging. Kommuneforlaget. DSB (gjeldende utgave) Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR). E-tjenesten (2012): Fokus Stortingsmelding 22 (2007-8) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Justis- og politidepartementet. 12

13 NOU (2006:6) Når sikkerheten er viktigst. Beskyttelse av landets kritiske infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Departementenes servicesenter. Tore Drtina (2011) Mission impossible. Masteroppgave Universitetet i Stavanger. Samfunnsvitenskapelig metode med vit.teori 3MSV26 Faglærer: Erik Mønness Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud (2007) Metodpraktiken Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. Kap 2 10,13 15,17 18 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsforskningens förutsättningar. Daidalos (kap. 1 3,6,10,11) Skog, Ole Jörgen (2004) Å forklare sosiale fenomener en regresjonsbasert tilnærming. Gyldendal kap 1 7 Denk, Thomas (2002) Komparativ metod att få förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur George A L & Bennett A. (eds) (2005) Case studies and theory development in the social sciences. MIT Press.Obligatorisk del: kap.1,3,4. Kompletterande texter och stenciler Serviceledelse og kvalitet 3SER200 7,5 sp Faglærer: Daniela Lundesgaard Wilson, A. (2012). Services marketing : integrating customer focus across the firm. 2. utg. European ed. - London : McGraw-Hill. ISBN Best 2/11-12 Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet Se Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 / 3ØJ555 / NØJ555 20sp Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A. J., & Vårdal, L. (2012). Skatterett for næringsdrivende (35. utg.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. ISBN: Br Gjems-Onstad, O. (Red.). Norge Skattelovsamlingen [Oslo]: Gyldendal akademisk Sk Gjems-Onstad, O., & Kildal, T. S. (2009). Lærebok i merverdiavgift: merverdiavgiftsloven 2009 (3 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gj Torgrimsen, B., & Husby, M. (2012). Oppgavesamling i skatterett: revisoreksamen (12 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN To Statistikk for økonomer 3MET130 7,5 sp Faglærer: Tore Nordseth Ubøe, J., & Jørgensen, K. (2012). Statistikk for økonomifag. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Ub 13

14 Styrearbeid 3SA320 5 sp Faglærer: Inge Hermanrud Huse, M. (2011). Styret: tante, barbar eller klan?(2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget Hu Teamledelse 3LED140 / RLED140 / SLED140 7,5 sp Faglærer: Kjell Hjertø Hjertø, K. (2013). Team. Fagbokforlaget. ISBN Utkommer 5. februar. Teamutvikling og teamledelse 3SA310 5 sp Faglærer: Kjell Hjertø Videojournalistikk 3MED180 7,5 sp Faglærer: Jarle Leirpoll Thorkildsen, Christian (2011) VJ for begynnere. Videojournalistikk på nett, IJ-forlaget (138 sider) ISBN: , Th Njaastad, Olav (2010) TV-reportasjen, Gyldendal akademisk. ISBN: Nj Utdelt materiale fra foreleser Videoproduksjon 3MED190 7,5 sp Faglærer: Jarle Leirpoll Howard, David & Mabley, Edward (1995) The Tools of Screenwriting, A Writer's Guide to the Craft and Elements of a Screenplay. ISBN Best 23/11-12 Leirpoll, J. (2008). Video i praksis. (4.utg). Elverum: J. Leirpoll. ISBN Le Utdelt materiale fra foreleser. Anbefalt støttelitteratur: Adobe Creative Team (2012) Adobe Premiere Pro CS6 Classroom in a Book, Adobe Press. Best 23/11-12 Videregående finansregnskap 3REV120 / HREV120 / NREV120 / SREV120 7,5 sp Faglærer: Gunnar Alu Langli, John Christian. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Gyldendal Akademiske. ISBN Kvifte, S. S.,Tofteland, A & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap God regnskapsskikk og IFRS, oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Kv Videregående organisasjonsfag 3ØA200 5sp Faglærer: Inge Hermanrud 14

15 Vitenskapsteori med utdyping av forskningsmetode (masteremne) 3MSA40 Faglærer: Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud (2007) Metodpraktiken Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. Resten av boka (140 s) Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsforskningens förutsättningar. Daidalos (kap. 4,5,7 9) (115 s.) Skog, Ole Jörgen (2004) Å forklare sosiale fenomener en regresjonsbasert tilnærming. Gyldendal kap 8 15 (200 s) Marsh, David & Stoker Gerry, eds (2002) Theory and Methods in Political Science. New York: Palgrave Macmillan (kap1 5 og 15) (130 s. Mulig utvidelse) Tillegg for begge: Kunnskap om Questback og MyStat/SYSTAT, brukerbeskrivelse/manualer som lastes ned. Årsoppgjør/god regnskapsskikk 3ØR485 / NØR sp Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Kv Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. Siste utgave (2012) Re Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide... [et al.] År Med forbehold om endringer 15

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Master i interkulturelt arbeid MIKA

Master i interkulturelt arbeid MIKA Master i interkulturelt arbeid MIKA 2015-2016 Innholdsfortegnelse Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling - et studieprogram i innenfor fagområdet praktisk teologi Denne mastergraden er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi.

Detaljer

TV og nett en produksjonsstudie fra norsk fjernsyn

TV og nett en produksjonsstudie fra norsk fjernsyn Abstract The introduction of a new medium leads to adaptation of the existing media, but the relation between the new and the old changes over time. Following different phases in the development of a health

Detaljer

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse Carl Cato Wadel Mange organisasjoner har foretatt endringer som innebærer en nedbygging av hierarkiet og organisering

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Gruppesesjoner, NEON 2010

Gruppesesjoner, NEON 2010 Gruppesesjoner, NEON 2010 1. Kva er nytt innan OU? Sesjon utan paper. Ansvarlig: Berit Moltu (Statoil) Tidspunkt: 25. november kl. 14.00-16.00, rom 2447 Sesjonen vil bli organisert som en Akademisk Skavland

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper FILOSOFI OG SERVICELEDELSE (Master i Serviceledelse) --- FAKTA Emnenavn Filosofi og serviceledelse Emnekode FXFSL100 Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Vår Antall semestre 1 Vurderingssemester Vår Undervisningsspråk

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer

Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer av Torstein Haaland Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Juli 2002 Notat 8-2002 Innhold Sammendrag...iii

Detaljer

FAGPLAN. Hald Internasjonale Senter. Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid

FAGPLAN. Hald Internasjonale Senter. Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid FAGPLAN Hald Internasjonale Senter Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid Revidert 2014 Innholdsfortegnelse I Formålet med utdanningstilbudet... 3 II Ett studietilbud tre programmer: de tre

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer