PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar"

Transkript

1 i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar

2 Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 OSLO Telefon Telefaks E-post Internett Side 2 av 27

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD 5 1. PROSJEKTERINGSLEDELSE Generelt Grensesnitt Definisjoner 7 2. ORGANISASJON Prosjektadministrative roller Mandater/fullmakter Frittstående prosjekteringsleder (PRL) Gruppetilknyttet prosjekteringsleder (PGL) Produksjonsorganisasjon entrepriseform ARBEIDSOPPGAVER Generelt Organisering Ansvarsroller i Plan og bygningsloven Programmering Prosjektering Produksjon Økonomi Tid Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kvalitetsstyring (KS) Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) FORESPØRSEL OM PROSJEKTERINGSLEDELSE Generelt Kunngjøring Konkurransegrunnlaget TILBUD PÅ PROSJEKTERINGSLEDELSE Tilbud uten forespørselsdokument Tilbud basert på forespørselsdokument EVALUERING BESTILLING Generelt Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Valg av tilbud 25 Side 3 av 27

4 7. AVTALE Generelt Avtaledokument Avtaleinnhold LITTERATURHENVISNINGER 27 Side 4 av 27

5 0. FORORD Fagutvalg Prosjektadministrasjon har tidligere utarbeidet veiledere for engasjement i tilknytning til prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Siden disse sist ble oppdatert, er det blitt gjort en del vesentlige endringer i regelverket som disse veilederne bygger på. Først og fremst Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, endringer i sentral godkjenning etter Plan- og bygningsloven (Pbl) og revidert standard for kvalitetsstyring, NS -EN ISO 9001: I tillegg er en ny norsk standard for byggeledertjenester underveis og ble sendt ut på høring våren PA-utvalget nedsatte på bakgrunn av dette høsten 2003 et arbeidsutvalg bestående av representanter fra forskjellige tekniske fagmiljøer i RIF for å oppdatere eksisterende veiledere. Arbeidsutvalget skulle ta hensyn til de vesentligste endringene i lovverket og foreta en generell oppfriskning i takt med nyvunnet erfaring og tilbakemeldinger på de eksisterende veilederne. Denne veilederen gjelder prosjekteringsledelse og er primært ment for landbaserte bygge- og anleggsprosjekter. Veilederen gjelder normale engasjementskontrakter mellom prosjekteringslederfirma og byggherre, men ikke ved innleie av personell til byggherres organisasjon. Prosjekteringsledelse er samordnet ledelse av prosjekteringen. Prosjekteringslederen skal koordinere prosjekteringsarbeidet og påse at de prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter de har inngått med byggherren. I tillegg kan prosjekteringslederen ivareta funksjonen ansvarlig søker (SØK) etter Pbl og rollen som HMS-koordinator for prosjektering etter Byggherreforskriften. Denne veilederen gir en oversikt over prosjekteringslederens viktigste arbeidsoppgaver i bygge- og anleggsprosjekter, men er ikke en fullstendig beskrivelse av ytelser knyttet til en prosjekteringsleders arbeid. Prosjekteringslederens arbeidsoppgaver må i hvert enkelt tilfelle tilpasses byggherrens behov og organisasjon. Veilederen benytter definisjoner og begreper som er vanlig brukt i bygge- og anleggsprosjekter og i aktuelle lover og forskrifter (kfr. Plan- og bygningsloven, Byggherreforskriften, mv.) Det kan derfor forekomme uoverensstemmelse mellom begreper og ord brukt i denne veilederen og definisjoner og begreper brukt i andre prosjektadministrative miljøer som PS 2000 og Norsk Senter for Prosjektledelse. I veilederen er ikke medtatt maler eller eksempler på detaljerte organisasjonsplaner, skjemaer og rutiner mv. Dette forutsettes å være en del av prosjekteringsleders oppdrag, og må tilpasses det enkelte prosjekts forutsetninger mv. Det er lagt inn hyperlenker til enkelte lover og forskrifter oa. Oslo, desember 2004 RIF, fagutvalg Prosjektadministrasjon Side 5 av 27

6 1. PROSJEKTERINGSLEDELSE 1.1 Generelt Prosjekteringsledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av prosjekteringsoppdrag. I et prosjekteringsoppdrag er de administrative rollene fordelt på flere aktører; Myndigheter Tiltakshaver/byggherre (TH/BH) Oppdragsgiver (OG) Brukerorganisasjoner Prosjektleder (PL) Prosjekteringsleder/prosjekteringsgruppeleder (PRL/PGL) Prosjekterende Byggeleder (BL) Prosjekteringsleder skal representere prosjekteringsgruppen overfor prosjektleder og byggherre Plan- og bygningsloven (Pbl) krever at flere roller ivaretas; Ansvarlig søker Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen Ansvarlig utførende Ansvarlig kontrollerende for utførelsen I Byggherreforskriften er det i tillegg følgende administrative roller; HMS-koordinator for prosjektering HMS-koordinator for utførelse Fastlegging og presisering av ansvar og arbeidsoppgaver i de ulike rollene er nødvendig for å sikre at planleggings- og utførelsesfasene blir komplette. Prosjekteringslederens ansvar og arbeidsoppgaver avhenger av; Byggherrens organisasjon og kompetanse Prosjekteringsgruppens organisasjon og kompetanse Entreprise- og innkjøpsorganisasjon Prosjektets størrelse og kompleksitet HMS-organisasjon Rollefordeling i følge Pbl. 1.2 Grensesnitt Prosjekteringslederen skal være bindeledd mellom byggherre og rådgivere og mellom rådgivere og byggeleder. Når prosjekteringslederen er ansvarlig søker, er han også bindeledd mellom de prosjekterende og bygningsmyndighetene og mellom tiltakshaver og bygningsmyndighetene. Grensesnittene mellom prosjekteringslederens arbeidsoppgaver å Prosjekteringslederen vil ha sentrale grensesnitt mot byggherreorganisasjonen og ofte også mot myndighetene Side 6 av 27

7 og de prosjekterendes arbeidsoppgaver må defineres for hvert enkelt oppdrag. Normalt tas det utgangspunkt i at de prosjekterende utøver rådgivning og utarbeider beskrivelser, beregninger og tegninger, mens prosjekteringslederen står for koordinering av økonomi, kvalitet, fremdrift og tverrfaglig kontroll. Grensesnittene fremkommer klarest ved at det utarbeides en prosjektadministrativ håndbok, PA-bok, med oppdragsbeskrivelse for hver enkelt fase og for hver enkelt fagrådgiver. Grensesnittene kan også fremgå av en ansvarsmatrise som etableres for prosjektet. I henhold til Pbl vil ansvarsoppgaven og kontrollplan for viktige og kritiske punkter avklare grensesnitt for oppfølging av myndighetskravene. HMS-organisasjonen avklarer rollefordelingen for å ivareta sikkerhet, arbeidsmiljø og helse under prosjektering og i byggeprosessen. Grensesnittene kan defineres i prosjektets PAbok 1.3 Definisjoner Ansvarlig søker Foretak som er ansvarlig for at at tiltaket er planlagt og utføres slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av Pbl. Foretaket skal godkjennes av kommunen i det enkelte tilfelle. Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaken fra søknad til ferdigattest, og skal være bindeleddet mellom de offentlige myndigheter og tiltaket. Ansvarlig søker har fra overtatt de roller som ansvarlig samordner tidligere hadde. Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig utførende Ansvarlig kontrollerende prosjektering/ utførelse Foretak som er ansvarlig i henhold til prosjekteringsoppgaven for oppfyllelse av myndighetskrav for sin del av søknaden. Kfr ansvarlig søker. (KAD ) Foretak som er ansvarlig for at tiltaket blir utført samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av Pbl. Foretaket skal godkjennes av kommunen i det enkelte tilfelle. (KAD ) Foretak valgt av byggherre og godkjent av bygningsmyndighetene som ansvarlig for kontroll av prosjektering/utførelse. Ansvarsoppgave (Søknad om ansvarsrett) Byggeleder (BL) (Hovedbyggeleder (HBL) ved større prosjekter) Oppgave over fordeling av ansvaret i prosjekterings- /utførelsesfasen. Skal undertegnes av ansvarlig søker, foretaket som søker ansvarsretten og kommunen (KAD ) Den som byggherre har engasjert til å ivareta sine interesser på byggeplassen og som etter avtalt fullmakt kan forplikte byggherren i saker angående utførelse på byggeplassen. Byggherre Fagbyggeleder (FBL) Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. (Byggherreforskriften ) Den som engasjeres for å bistå byggeleder ved faglig oppfølging Side 7 av 27

8 av kvalitet, økonomi, fremdrift og koordinering for nærmere definerte fagområder. Fagbyggeleder inngår i byggelederens organisasjon. Fagkontrollør (FK) Ferdigattest Frittstående prosjekteringsleder (PRL) Gruppetilknyttet prosjekteringsleder (PGL) HMS-koordinator Prosjektering (KP) HMS-koordinator Utførelse (KU) Igangsettingstillatelse Den som engasjeres for å bistå fagbyggeleder med utførelseskontroll av leverandører og entreprenører. Attest utferdiget av kommunen til ferdig tiltak som er dokumentert utført i samsvar med gjeldende bestemmelser av tiltakshaver og ansvarlig søker. Den som byggherre ved egen kontrakt har engasjert til å administrere og koordinere gjennomføringen av prosjekteringen, og som etter avtale kan forplikte byggherren overfor rådgivere og myndigheter i saker som angår administrasjon og koordinering av prosjekteringen. Den som en gruppe av rådgivere med kontrakt med byggherre har valgt, og fått godkjent, til å administrere og lede gjennomføringen av prosjekteringen. Enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 11 i Byggherreforskriften, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved utarbeidelse av et prosjekt. (Byggherreforskriften ) Enhver fysisk eller juridisk person som byggherre har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 12 i Byggherreforskriften, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføring av et prosjekt. (Byggherreforskriften ) Tillatelse til å igangsette tiltaket eller tiltakets enkelte deler. Tillatelsen innebærer kommunal godkjenning av utført prosjektering i henhold til dokumenterte kontrollplaner, kontrollerklæringer og godkjenning av UTF og KUT. Søknad om igangsettingstillatelse omfatter bl. a. tekniske beregninger og kontrollerklæringer fra de prosjekterende om at prosjektering er utført og kontrollert Kontrollerklæring Kontrollplan Bekreftelse på at kontroll er utført i overensstemmelse med kvalitetsystemet til ansvarlige kontrollerende foretak og innsendte kontrollplaner Plan som viser hvordan kontroll av prosjektet i de forskjellige faser er planlagt gjennomført i samsvar med foretakets eget kvalitetssystem. Planen skal vise kontrollform, kontrollomfang, fordeling av kontrollansvaret. Tilpasses tiltaket med vekt på vanlig forekommende feil og mangler. Kun kontrollplan for viktige og kritiske områder skal sendes Side 8 av 27

9 kommunen (NBR-blankett nr. 5180) Midlertidig brukstillatelse PA-bok Prosjekt Prosjektleder (PL) Tidsbegrenset tillatelse utstedt av kommunen til å ta tiltaket i bruk, selv om det finnes mangler av mindre betydning, når kommunen finner dette ubetenkelig. Prosjektadministrativ håndbok (overordnet kvalitetsplan) for prosjektet, med angivelse av forutsetninger for organisering og felles rutiner for styring av tid, økonomi, prosjektdokumenter, kvalitetssikring og HMS. En arbeidsoppgave som har definerte mål-, tids- og kostnadsrammer Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller gjennomføring og/eller kontroll med oppførelse av prosjektet på byggherres vegne. (Byggherreforskriften ) Den som byggherre har gitt i oppdrag å lede gjennomføringen av prosjektet, og som forplikter byggherren overfor tredjepart i saker som angår den faglige og økonomiske gjennomføringen av prosjektet. Rammetillatelse Kommunal godkjenning av de ytre rammebetingelsene i et prosjekt. Tillatelsen klargjør grunnlaget for å starte prosjekteringen og innebærer normalt godkjenning av ansvarlig søker, - prosjekterende og ansvarlig for kontroll av prosjekteringen. Søknad om rammetillatelse omfatter nabovarsel, registrering av kommentarer fra naboer og gjenboere og formidling av disse til kommunale myndigheter Tiltakshaver Fellesbetegnelse på den tiltaket utføres på vegne av. Ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav. Erstatter byggherre brukt i forbindelse med byggherreforskriften, men omfatter en videre krets. (KAD ) Side 9 av 27

10 2. ORGANISASJON 2.1 Prosjektadministrative roller Gjennomføring av et prosjekt medfører forskjellige prosjektadministrative roller gjennom flere faser; FASE Funksjon Program Prosjektering Produksjon Overtakelse, Garantitid Forvaltning, drift, vedlikehold PL PRL/PGL BL FBL FK Ansvarlig søker (SØK) HMSkoordinator prosj. HMSkoordinator utførelse 2.2 Mandater/fullmakter For å sikre en rasjonell og sikker gjennomføring av prosjektet er det viktig at deltakerne kjenner hverandres mandater og fullmakter. Mandater og fullmakter må avtales særskilt for det enkelte oppdrag. To hovedpunkter er vesentlige for prosjekteringslederen; Mandat/fullmakt på vegne av byggherren overfor de prosjekterende Mandat/fullmakt på vegne av byggherren overfor myndighetene Det må utarbeides avtale om hvem som er HMS-koordinator for prosjekteringen. Er det ingen avtale med prosjekteringslederen, må han kontrollere at tiltakshaver faktisk har inngått en slik avtale med en av de andre aktørene i prosjektet. Organisering, grensesnitt, mandat og fullmakter må avklares i en tidlig fase for sentrale aktører Mandater og fullmakter skal reflekteres i det juridiske og Side 10 av 27

11 økonomiske ansvaret som pålegges deltakerne og beskrives i spesifikke instrukser og kontrakter. 2.3 Frittstående prosjekteringsleder (PRL) Kontrakt mellom byggherre og prosjekteringsleder som ikke har kontraktsmessig tilknytning til andre rådgivere i prosjektet. Byggherren er ansvarlig overfor de andre rådgiverne for prosjekteringslederens arbeid. Modellen gir byggherren innsyn og påvirkningsmulighet i planleggings- og prosjekteringsprosessen. Prosjekteringslederens uavhengighet skal sikre lik behandling og rettferdig arbeidsbelastning for alle rådgivere og en objektiv helhetsvurdering av prosjektgjennomføringen. PRL skal direkte representere byggherren og trenger fullmakter som omfatter; Økonomi Tid Programfortolkning Brukeravklaring Kvalitet Funksjonalitet Godkjenning av prosjektmateriale 2.4 Gruppetilknyttet prosjekteringsleder (PGL) Byggherren har kontrakt med en prosjekteringsgruppe hvor prosjekteringslederen er en del av gruppen. Da kalles prosjekteringslederen normalt prosjekteringsgruppeleder. Prosjekteringsgruppelederen skal sikre byggherrens interesser i prosjekteringsarbeidet samtidig som han skal ivareta prosjekteringsgruppens kontraktsmessige forhold overfor byggherren. Byggherren får i denne modellen én kontraktspart og kontraktsansvaret inkluderer flerfaglig koordinering. Prosjekteringsleder har en fri og uavhengig kontrakt med byggherre Prosjekteringsleder er samtidig en del av prosjekteringsgruppen 2.5 Produksjonsorganisasjon entrepriseform Prosjekteringslederens ansvar og arbeidsoppgaver kan variere ut fra hvilken gjennomføringsmodell som er valgt. Av praktiske årsaker er fellesbetegnelsen prosjekteringsleder benyttet for både PRL og PGL i fortsettelsen av denne veilederen. Side 11 av 27

12 2.5.1 Prosjekteringsansvar hos byggherren Entreprisemodellen omfatter spekteret fra hovedentreprise til delte entrepriser. Byggherren har ansvaret for prosjekteringsarbeidet. BYGGHERRE/ OPPDRAGSGIVER/ PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER PROSJEKTERINGSLEDER SØK, HMS-koord. prosj. BYGGELEDER SØK, HMS-koord. utf. ARK. PRO RÅDG. PRO SPES. RÅDG. PRO ENTR. UTF HOVEDENTR. UTF KPR KPR KPR KUT ENTR. UTF ENTR. UTF KUT KUT Modellen kjennetegnes ved at byggherre har separate kontrakter med rådgiverne og de utførende. Han har mulighet for direkte innflytelse på prosjekteringen og kan foreta beslutninger/endringer parallelt med produksjonen. Prosjekteringslederen rapporterer direkte til byggherrens prosjektleder og samarbeider med produksjonsleddet gjennom byggelederen. Rollen som ansvarlig søker SØK kan ivaretas av ulike aktører i de forskjellige fasene, men det er forskriftens hovedintensjon at SØK er gjennomgående. Når prosjekteringsansvaret ligger hos byggherren, er det naturlig at prosjekteringslederen er ansvarlig søker (SØK) og HMSkoordinator for prosjektering. Det er viktig at det foreligger skriftlig ansvarsfordeling mellom byggherre, prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder. Byggherren har tegnet separate kontrakter med rådgiverne og kan påvirke prosjekteringen i større grad enn ved totalentrepriser Side 12 av 27

13 2.5.2 Prosjekteringsansvar hos entreprenøren BYGGHERRE/ OPPDRAGSGIVER/ PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER BYGGELEDER/ BYGGHERREOMBUD TOTALENTREPRENØR UTF PROSJEKTERINGSLEDER SØK, HMS-koord. Prosj. ANLEGGSLEDER SØK, HMS-koord. Utf. ARK. PRO RÅDG. PRO SPES. RÅDG PRO ENTR. UTF ENTR. UTF ENTR UTF KPR KPR KPR KUT KUT KUT Totalentreprise betyr at en eller flere entreprenører tar ansvaret for prosjektering og utførelse av hele eller vesentlige deler av et byggeprosjekt, kf NS3431. Avtalen kan gjelde et helt eller deler av et bygg eller anlegg. Et prosjekt kan altså gjennomføres med flere totalentrepriser, for eksempel grunnarbeider, bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner. Byggherren har ofte bare én kontraktpart for gjennomføringen av hele byggeprosjektet i totalentreprise. Totalentreprenøren er ansvarlig for planlegging, prosjektering og utførelse. I spesielle tilfeller utvides kontraktsomfanget for totalentreprisen til også å dekke idé-/programfase og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Prosjekteringslederen tegner egen kontrakt med totalentreprenøren og er en del av dennes organisasjon Prosjekteringslederens oppgaver varierer avhengig av totalentreprenørens behov. Det er viktig at prosjekteringsleder har kontrakt med totalentreprenøren og er en del av dennes prosjektorganisasjon. Prosjekteringsleder kan ikke være kontraktsmessig bundet til byggherre. Det vil skape uklare ansvarsforhold mellom byggherre og totalentreprenøren. I dagens marked er det imidlertid mange varianter av en totalentreprise. Blant annet utføres ofte prosjektets tidlige faser i regi av byggherre. I slike modeller engasjerer byggherren Side 13 av 27

14 prosjekteringsleder og prosjekterende for den delen av prosjekteringen han svarer for. Prosjekteringsleder kan i kontrakt med totalentreprenøren påta seg rollene som ansvarlig søker og HMS-koordinator for prosjekteringen. Begge disse rollene bør da inngå som en del av totalentreprenørens prosjektorganisasjon. Byggherrens innflytelse på prosjekterings- og planleggingsarbeidet er begrenset. Byggherrens prosjektleder og byggeleder har primært en kontrollfunksjon ved å påse at program og spesifikasjoner i kontrakten overholdes og at forventet kvalitet oppnås. 3. ARBEIDSOPPGAVER 3.1 Generelt Prosjekteringslederen skal representere byggherren overfor rådgiverne og dessuten representere rådgiverne overfor byggherren. Nødvendige fullmakter i tillegg til det som tidligere er nevnt, kan omfatte forhold som; Honorar-/avtalefortolkning Behandling av honorar- og tilleggskrav Behandling av forhold knyttet til fristforlengelse Prosjekteringsmetodikk Prosjekteringslederen skal sørge for at rådgiverne arbeider innenfor prosjektets rammer og med vurdering av alternative løsninger. Prosjekteringslederen kan hjelpe byggherren med å fastlegge rammene (fremdrift, tegningsomfang, detaljeringsgrad, kvalitet, kostnad m.m.). Prosjekteringslederens oppgaver må spesifiseres og tilpasses hvert enkelt oppdrag og sees i sammenheng med de andre rådgivernes oppgaver. Oppgavene er fordelt over ulike faser i et prosjekt og omfatter kompetanse innenfor flere fagfelt med vekt på koordinering, planlegging, kostnadsstyring, fremdrift, kvalitetssikring og rapportering. Prosjekteringslederens ansvar i forhold til Pbl vil variere avhengig av entrepriseformen Plan- og bygningsloven krever en ansvarlig søker (SØK) for koordinering av prosjektering og utførelse med hensyn til oppfølging av myndighetskrav. I en byggherrestyrt entreprise bør derfor prosjekteringslederen være både ansvarlig søker og HMS koordinator for prosjektering. I totalentreprise er prosjekteringslederen underlagt totalentreprenørens prosjektorganisasjon. Prosjekteringslederen kan da påta seg søker- og HMS-funksjonene i kontrakt med totalentreprenøren. Rollen som ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR) er ikke en naturlig del av prosjekteringslederens oppgave. Ansvarlig Side 14 av 27

15 kontrollerende er bestemt for hvert enkelt fagområde i henhold til ansvarsoppgaven for prosjekteringen. Kontrollen utføres normalt som dokumentert egenkontroll. I tiltak der det stilles krav om uavhengig kontroll av prosjekteringen, bør dette være et separat oppdrag. Det forutsettes at partene detaljerer de oppgavene som er spesielt viktige for prosjektet ved hjelp av en ytelsesbeskrivelse. Ytelsesbeskrivelsen kan struktureres slik: 1. Generelt 2. Organisering 3. Ansvarsroller i forhold til Pbl 4. Programmering 5. Prosjektering 6. Produksjon 7. Økonomi 8. Tidsplaner 9. HMS 10. KS 11. FDVU 3.2 Organisering Aktuelle oppgaver i forbindelse med organisering kan være; Sørge for at rådgiverne er tilfredsstillende kvalifisert når det gjelder: - kompetanse og godkjenning i henhold til godkjenningsområdene - kapasitet (bemanning og planlagt tidsforbruk) - teknisk utstyr - HMS- og kvalitetsstyring Påse at oppdraget utføres av de personer som er angitt i avtalen og i henhold til ansvarsoppgaven Vise at byggherre, myndigheter, bruker- og interesseorganisasjoner og kontrollinstitusjoner blir definert i prosjekteringsgruppens organisasjonsplan Lage interne rutiner i prosjekteringsgruppen for å sikre at informasjonsflyten behandles på en forsvarlig måte. Sørge for at ansvarsdeling og oppgavefordeling er klar og forstått av alle deltakerne i prosjekteringsarbeidet (også av byggherren), og at arbeidsbelastningen fordeles på en rettferdig måte. Ansvarsfordelingen beskrives i en oversikt (ansvarsoppgave) som er en del av søknad om rammetillatelse etter Plan- og bygningsloven Være bindeledd/koordinator mellom rådgiverne og byggeleder/entreprenør Som ansvarlig søker være bindeledd mellom byggherre/prosjekterende og myndigheter Ha ansvar for styring og rapportering fra møter med byggherre, myndigheter, brukere og rådgivere Utrede alternative organisasjonsmodeller Etablere hovedplan som definerer sentrale møtetidspunkter, milepeler, beslutningsrekkefølge og endelige vedtak for gjennomføring av prosjekteringen Lag en ytelsesbeskrivelse Omfanget av ytelsene varierer avhengig av entrepriseform, og må defineres i avtaledokumentet Side 15 av 27

16 3.3 Ansvarsroller i Plan og bygningsloven Ved gjennomføring av søknadspliktige tiltak, skal alle oppgaver være belagt med ansvarlige foretak i følge revidert Godkjenningsforskrift av 01.juni -03. Prosjekteringslederen vil svært ofte i sin kontrakt med byggherre bli tildelt oppgaven som ansvarlig søker med de rettigheter og forpliktelser som denne rollen innebærer. Disse er først og fremst; Forestå søknad om ramme- og igangsettingstillatelse til kommunen Påse at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger Sørge for at det er dokumentert i søknadene hvordan alle relevante krav i regelverket er eller vil bli oppfylt Påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden Sørge for varsling av naboer/gjenboer og være postkasse for klager og kommentarer fra dem Være et bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelsen Ivareta Plan- og bygningslovens bestemmelser i byggeprosessen, slik at det ferdige produkt tilfredstiller offentlige krav Samordne de ansvarlig prosjekterende foretak der ansvaret for prosjekteringen er oppdelt Samordne de ansvarlig utførende foretak der ansvaret for utførelsen er oppdelt Begrunne plassering i tiltaksklasse Påse at det utarbeides en felles kontrollplan for viktige og kritiske punkter for prosjekteringen og utførelsen og at den inneholder alle nødvendige opplysninger Prosjekteringslederen vil svært ofte ivareta SØKfunksjonen i forhold til Pbl Ansvarsretten er knyttet til foretaket som juridisk enhet og ikke til prosjekteringslederen personlig. Prosjekteringslederen vil være den som representerer foretaket utad med ansvar for å se til at byggesaken gjennomføres i henhold til krav gitt i Plan- og bygningsloven med forskrifter samt tillatelsene. Ansvarlig søker skal med andre ord følge opp prosjektet i forhold til Plan- og bygningsloven gjennom hele prosessen inntil midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger. Side 16 av 27

17 3.4 Programmering Aktuelle oppgaver i forbindelse med programmeringen kan være; Sørge for at byggeprogrammet med alle grunnlagsopplysninger og forutsetninger er kjent for alle deltakerne i prosjekteringsarbeidet, og at eventuelle fortolkninger godkjennes av byggherren Sørge for at bruker- og interessegrupper får til behandling saker som hører hjemme under gruppenes mandat og påse at saksbehandling gjennomføres innen fastlagte frister Bistå byggherren med utarbeidelse av byggeprogram (romprogram, funksjonskrav og kostnadsramme) Bistå brukerne i utarbeidelse av behovsanalyse og funksjonskrav Prosjekteringsleder må komme inn tidlig i prosjektet Side 17 av 27

18 3.5 Prosjektering Aktuelle oppgaver i forbindelse med prosjekteringen kan være; Ivareta rollen som ansvarlig søker etter Pbl Innkalle og forberede forhåndskonferanse med myndighetene Sende inn søknad om rammetillatelse / igangsettingstillatelse Utarbeide kvalitetsplan for egne kontraktsarbeider, gjennomgå og kontrollere kvalitetsplanene fra de andre prosjekterende Påse at de prosjekterende utarbeider kontrollplaner for prosjektering og sende kontrollplanene for kritiske og viktige punkter til myndighetene for godkjenning. Ved avslutning av prosjekteringen og før søknad om igangsettingstillatelse kontrollere at kontrollplanene er fulgt og at kontrollen er dokumentert. Sende kontrollerklæring til kommunen Lage alternative analyser når programforutsetninger eller brukerønsker endres. Vise endringenes tverrfaglige og økonomiske konsekvenser Innkalle, lede og referere møter med brukere og andre interesseorganisasjoner og være byggherres kontaktledd mot disse Lage forslag og utarbeide plan for entrepriseorganisasjon Innkalle, lede og referere møter i prosjekteringsgruppen og sørge for at referater distribueres til møtedeltakerne og andre parter Sørge for at HMS-tiltak blir tatt opp i prosjekteringsmøtene Styre, koordinere og rapportere fremdrift i prosjekteringsarbeidet Koordinere følgende forhold * offentlige godkjennelser * programforutsetninger * økonomi * materialbruk * kvalitetsnivå * fremdrift Avklare og avtale grensesnitt mellom rådgiverne Lage dokumentplaner som viser til hvilken tid de enkelte dokumenter (inkl. arbeidstegninger) skal foreligge i forskjellige statusnivå Lage rapporter for prosjekteringsarbeidet Påse at forhold som trenger byggherrens behandling/godkjenning blir fremlagt for denne i god tid med utredning av konsekvenser Når det oppstår dissenser i prosjekteringsarbeidet, ta initiativ til å løse disse. Avklare med prosjektleder om uavhengig ekspertuttalelse er nødvendig Sørge for at tilbudsmateriell og arbeidsgrunnlag foreligger til avtalt tid Sørge for entydig grenseoppgang mellom byggutstyr og brukerutstyr Lage felles tilbudsregler, alminnelige og spesielle kontraktsdokumenter Definisjon av de mest sentrale ytelser til en Prosjekteringsleder i prosjekteringsfasen Sørge for ar rådgiverne utarbeider anbudsinnstillinger til Side 18 av 27

19 byggherren i overensstemmelse med de kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som fremkommer i konkurransegrunnlaget. 3.6 Produksjon Aktuelle oppgaver i forbindelse med produksjonsfasen kan være; Bistå med utforming av tilbuds-/anbudsinvitasjoner (annonser m.m.) Lede og referere kontraktsforhandlinger med entreprenører, eventuelt delta i disse sammen med entrepriseansvarlig rådgiver Besørge nødvendig koordinering mellom utførelse av byggearbeider og produksjon av tegninger og beskrivelser Besørge nødvendig koordinering mellom HMS-koordinator for prosjektering og HMS-koordinator for utførelse Sørge for overholdelse av rutiner for endrings- og tilleggsarbeider Sørge for at endringer som besluttes blir registrert av fagrådgivere og at konsekvenser for andre fag utredes Delta i byggemøter, befaringer o.l. og rapportere/avklare mot entrepriseansvarlige rådgivere Evaluere krav om endrings-/tilleggsarbeider fra entreprenører med innstilling til byggherre Gjennomgå og behandle entreprenørens avviksmeldinger Påse at "som bygget dokumentasjon" utarbeides Delta i ferdigbefaringer og ved overlevering ved behov 3.7 Økonomi Aktuelle oppgaver i forbindelse med økonomi kan være; Styre prosjekteringsarbeidet innenfor vedtatt funksjonsprogram og økonomiske rammer Utarbeide samlet kostnadsoverslag i prosjekteringsgruppen basert på grunnlag fra rådgiverne Ved avvik fra kostnadsrammen, fremlegge forslag til korreksjoner eller justering Innarbeide kostnadselementer fra byggherre, brukere, offentlige instanser m.m. i budsjettene Påse at samtlige rådgivere følger opp kostnadsutviklingen innenfor sine entrepriser Gjennomgå budsjettoppdateringer fra byggelederen og avgi innstilling til byggherren Prosjekteringslederens oppgaver vil som oftest strekke seg igjennom hele produksjonsfasen bl.a for å avklare detaljer, alternative løsninger og endringshåndteringer Prosjekteringslederen vil som regel få en sentral rolle når prosjektets økonomiske- og fremdriftsmessige mål skal defineres. Side 19 av 27

20 3.8 Tid Aktuelle oppgaver i forbindelse med tids- og fremdriftsplaner kan være; Utarbeide fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet (inkl. tilbudsfasen). Á jourføre/revidere fremdriftsplanen etter avtale med byggherre. Planen skal være i samsvar med hovedfremdriftsplanen for prosjektet og ivareta byggeplassens behov Identifisere prinsipp-/problemområder og sørge for behandling/avklaring i så god tid at fremdriften ikke hindres Plan for byggherrebeslutninger Koordinere fremdriften i prosjekteringsarbeidet mot arbeidet hos byggherren, brukere og andre interesseorganisasjoner Utarbeide plan for korrigerende tiltak ved avvik fra fremdriftsplanen Utarbeide orienterende tidsplan for entrepriser Utarbeide en samlet fremdriftsplan for alle aktiviteter som har betydning for gjennomføring av planlegging og prosjektering 3.9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Aktuelle oppgaver i forbindelse med HMS kan være; HMS koordinator for prosjektering. Sørge for at HMS-krav til prosjekteringsarbeidet blir innarbeidet. Påse at det i prosjekteringen ikke beskrives løsninger eller materialer som * strider mot lover og forskrifter * utgjør helsefare * medfører uakseptabel risiko for skader * forurenser miljøet utover de tillatelser som danner grunnlag for prosjektet Lage HMS-plan for prosjekteringen Lage generell del av tilbudsbeskrivelse der HMS tiltak inngår Lage HMS-plan for utførelsen Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 3.10 Kvalitetsstyring (KS) Ofte pålegges det prosjekteringslederen å utarbeide en prosjektadministrativ håndbok (PA-bok), tilpasset byggherrens mål slik disse fremkommer i kontrakten med prosjekt(-erings)lederen og myndighetskravene i aktuelle lover og forskrifter. PA-boken forteller de andre aktørene i prosjektet hvordan prosjektet skal styres for å nå definerte mål. Utarbeidelse av prosjektadministrativ håndbok (PA-bok) Prosjektet bør så tidlig som mulig lage en slik PA-bok og sørge for at den i nødvendig grad blir ajourført og supplert i takt med prosjektets utvikling gjennom de enkelte faser. PA-boken skal gi premisser for senere mer detaljert styringssystemer som de øvrige prosjektdeltakerne skal utarbeide, vedlikeholde og følge opp, som for eksempel i form av egne Side 20 av 27

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1 juli 1998 Åpen versjon Prosjektstyring år 2000 INSTITUTT FOR BYGG- OG

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer