PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar"

Transkript

1 i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar

2 Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 OSLO Telefon Telefaks E-post Internett Side 2 av 27

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD 5 1. PROSJEKTERINGSLEDELSE Generelt Grensesnitt Definisjoner 7 2. ORGANISASJON Prosjektadministrative roller Mandater/fullmakter Frittstående prosjekteringsleder (PRL) Gruppetilknyttet prosjekteringsleder (PGL) Produksjonsorganisasjon entrepriseform ARBEIDSOPPGAVER Generelt Organisering Ansvarsroller i Plan og bygningsloven Programmering Prosjektering Produksjon Økonomi Tid Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kvalitetsstyring (KS) Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) FORESPØRSEL OM PROSJEKTERINGSLEDELSE Generelt Kunngjøring Konkurransegrunnlaget TILBUD PÅ PROSJEKTERINGSLEDELSE Tilbud uten forespørselsdokument Tilbud basert på forespørselsdokument EVALUERING BESTILLING Generelt Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Valg av tilbud 25 Side 3 av 27

4 7. AVTALE Generelt Avtaledokument Avtaleinnhold LITTERATURHENVISNINGER 27 Side 4 av 27

5 0. FORORD Fagutvalg Prosjektadministrasjon har tidligere utarbeidet veiledere for engasjement i tilknytning til prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Siden disse sist ble oppdatert, er det blitt gjort en del vesentlige endringer i regelverket som disse veilederne bygger på. Først og fremst Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, endringer i sentral godkjenning etter Plan- og bygningsloven (Pbl) og revidert standard for kvalitetsstyring, NS -EN ISO 9001: I tillegg er en ny norsk standard for byggeledertjenester underveis og ble sendt ut på høring våren PA-utvalget nedsatte på bakgrunn av dette høsten 2003 et arbeidsutvalg bestående av representanter fra forskjellige tekniske fagmiljøer i RIF for å oppdatere eksisterende veiledere. Arbeidsutvalget skulle ta hensyn til de vesentligste endringene i lovverket og foreta en generell oppfriskning i takt med nyvunnet erfaring og tilbakemeldinger på de eksisterende veilederne. Denne veilederen gjelder prosjekteringsledelse og er primært ment for landbaserte bygge- og anleggsprosjekter. Veilederen gjelder normale engasjementskontrakter mellom prosjekteringslederfirma og byggherre, men ikke ved innleie av personell til byggherres organisasjon. Prosjekteringsledelse er samordnet ledelse av prosjekteringen. Prosjekteringslederen skal koordinere prosjekteringsarbeidet og påse at de prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter de har inngått med byggherren. I tillegg kan prosjekteringslederen ivareta funksjonen ansvarlig søker (SØK) etter Pbl og rollen som HMS-koordinator for prosjektering etter Byggherreforskriften. Denne veilederen gir en oversikt over prosjekteringslederens viktigste arbeidsoppgaver i bygge- og anleggsprosjekter, men er ikke en fullstendig beskrivelse av ytelser knyttet til en prosjekteringsleders arbeid. Prosjekteringslederens arbeidsoppgaver må i hvert enkelt tilfelle tilpasses byggherrens behov og organisasjon. Veilederen benytter definisjoner og begreper som er vanlig brukt i bygge- og anleggsprosjekter og i aktuelle lover og forskrifter (kfr. Plan- og bygningsloven, Byggherreforskriften, mv.) Det kan derfor forekomme uoverensstemmelse mellom begreper og ord brukt i denne veilederen og definisjoner og begreper brukt i andre prosjektadministrative miljøer som PS 2000 og Norsk Senter for Prosjektledelse. I veilederen er ikke medtatt maler eller eksempler på detaljerte organisasjonsplaner, skjemaer og rutiner mv. Dette forutsettes å være en del av prosjekteringsleders oppdrag, og må tilpasses det enkelte prosjekts forutsetninger mv. Det er lagt inn hyperlenker til enkelte lover og forskrifter oa. Oslo, desember 2004 RIF, fagutvalg Prosjektadministrasjon Side 5 av 27

6 1. PROSJEKTERINGSLEDELSE 1.1 Generelt Prosjekteringsledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av prosjekteringsoppdrag. I et prosjekteringsoppdrag er de administrative rollene fordelt på flere aktører; Myndigheter Tiltakshaver/byggherre (TH/BH) Oppdragsgiver (OG) Brukerorganisasjoner Prosjektleder (PL) Prosjekteringsleder/prosjekteringsgruppeleder (PRL/PGL) Prosjekterende Byggeleder (BL) Prosjekteringsleder skal representere prosjekteringsgruppen overfor prosjektleder og byggherre Plan- og bygningsloven (Pbl) krever at flere roller ivaretas; Ansvarlig søker Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen Ansvarlig utførende Ansvarlig kontrollerende for utførelsen I Byggherreforskriften er det i tillegg følgende administrative roller; HMS-koordinator for prosjektering HMS-koordinator for utførelse Fastlegging og presisering av ansvar og arbeidsoppgaver i de ulike rollene er nødvendig for å sikre at planleggings- og utførelsesfasene blir komplette. Prosjekteringslederens ansvar og arbeidsoppgaver avhenger av; Byggherrens organisasjon og kompetanse Prosjekteringsgruppens organisasjon og kompetanse Entreprise- og innkjøpsorganisasjon Prosjektets størrelse og kompleksitet HMS-organisasjon Rollefordeling i følge Pbl. 1.2 Grensesnitt Prosjekteringslederen skal være bindeledd mellom byggherre og rådgivere og mellom rådgivere og byggeleder. Når prosjekteringslederen er ansvarlig søker, er han også bindeledd mellom de prosjekterende og bygningsmyndighetene og mellom tiltakshaver og bygningsmyndighetene. Grensesnittene mellom prosjekteringslederens arbeidsoppgaver å Prosjekteringslederen vil ha sentrale grensesnitt mot byggherreorganisasjonen og ofte også mot myndighetene Side 6 av 27

7 og de prosjekterendes arbeidsoppgaver må defineres for hvert enkelt oppdrag. Normalt tas det utgangspunkt i at de prosjekterende utøver rådgivning og utarbeider beskrivelser, beregninger og tegninger, mens prosjekteringslederen står for koordinering av økonomi, kvalitet, fremdrift og tverrfaglig kontroll. Grensesnittene fremkommer klarest ved at det utarbeides en prosjektadministrativ håndbok, PA-bok, med oppdragsbeskrivelse for hver enkelt fase og for hver enkelt fagrådgiver. Grensesnittene kan også fremgå av en ansvarsmatrise som etableres for prosjektet. I henhold til Pbl vil ansvarsoppgaven og kontrollplan for viktige og kritiske punkter avklare grensesnitt for oppfølging av myndighetskravene. HMS-organisasjonen avklarer rollefordelingen for å ivareta sikkerhet, arbeidsmiljø og helse under prosjektering og i byggeprosessen. Grensesnittene kan defineres i prosjektets PAbok 1.3 Definisjoner Ansvarlig søker Foretak som er ansvarlig for at at tiltaket er planlagt og utføres slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av Pbl. Foretaket skal godkjennes av kommunen i det enkelte tilfelle. Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaken fra søknad til ferdigattest, og skal være bindeleddet mellom de offentlige myndigheter og tiltaket. Ansvarlig søker har fra overtatt de roller som ansvarlig samordner tidligere hadde. Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig utførende Ansvarlig kontrollerende prosjektering/ utførelse Foretak som er ansvarlig i henhold til prosjekteringsoppgaven for oppfyllelse av myndighetskrav for sin del av søknaden. Kfr ansvarlig søker. (KAD ) Foretak som er ansvarlig for at tiltaket blir utført samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av Pbl. Foretaket skal godkjennes av kommunen i det enkelte tilfelle. (KAD ) Foretak valgt av byggherre og godkjent av bygningsmyndighetene som ansvarlig for kontroll av prosjektering/utførelse. Ansvarsoppgave (Søknad om ansvarsrett) Byggeleder (BL) (Hovedbyggeleder (HBL) ved større prosjekter) Oppgave over fordeling av ansvaret i prosjekterings- /utførelsesfasen. Skal undertegnes av ansvarlig søker, foretaket som søker ansvarsretten og kommunen (KAD ) Den som byggherre har engasjert til å ivareta sine interesser på byggeplassen og som etter avtalt fullmakt kan forplikte byggherren i saker angående utførelse på byggeplassen. Byggherre Fagbyggeleder (FBL) Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. (Byggherreforskriften ) Den som engasjeres for å bistå byggeleder ved faglig oppfølging Side 7 av 27

8 av kvalitet, økonomi, fremdrift og koordinering for nærmere definerte fagområder. Fagbyggeleder inngår i byggelederens organisasjon. Fagkontrollør (FK) Ferdigattest Frittstående prosjekteringsleder (PRL) Gruppetilknyttet prosjekteringsleder (PGL) HMS-koordinator Prosjektering (KP) HMS-koordinator Utførelse (KU) Igangsettingstillatelse Den som engasjeres for å bistå fagbyggeleder med utførelseskontroll av leverandører og entreprenører. Attest utferdiget av kommunen til ferdig tiltak som er dokumentert utført i samsvar med gjeldende bestemmelser av tiltakshaver og ansvarlig søker. Den som byggherre ved egen kontrakt har engasjert til å administrere og koordinere gjennomføringen av prosjekteringen, og som etter avtale kan forplikte byggherren overfor rådgivere og myndigheter i saker som angår administrasjon og koordinering av prosjekteringen. Den som en gruppe av rådgivere med kontrakt med byggherre har valgt, og fått godkjent, til å administrere og lede gjennomføringen av prosjekteringen. Enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 11 i Byggherreforskriften, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved utarbeidelse av et prosjekt. (Byggherreforskriften ) Enhver fysisk eller juridisk person som byggherre har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 12 i Byggherreforskriften, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføring av et prosjekt. (Byggherreforskriften ) Tillatelse til å igangsette tiltaket eller tiltakets enkelte deler. Tillatelsen innebærer kommunal godkjenning av utført prosjektering i henhold til dokumenterte kontrollplaner, kontrollerklæringer og godkjenning av UTF og KUT. Søknad om igangsettingstillatelse omfatter bl. a. tekniske beregninger og kontrollerklæringer fra de prosjekterende om at prosjektering er utført og kontrollert Kontrollerklæring Kontrollplan Bekreftelse på at kontroll er utført i overensstemmelse med kvalitetsystemet til ansvarlige kontrollerende foretak og innsendte kontrollplaner Plan som viser hvordan kontroll av prosjektet i de forskjellige faser er planlagt gjennomført i samsvar med foretakets eget kvalitetssystem. Planen skal vise kontrollform, kontrollomfang, fordeling av kontrollansvaret. Tilpasses tiltaket med vekt på vanlig forekommende feil og mangler. Kun kontrollplan for viktige og kritiske områder skal sendes Side 8 av 27

9 kommunen (NBR-blankett nr. 5180) Midlertidig brukstillatelse PA-bok Prosjekt Prosjektleder (PL) Tidsbegrenset tillatelse utstedt av kommunen til å ta tiltaket i bruk, selv om det finnes mangler av mindre betydning, når kommunen finner dette ubetenkelig. Prosjektadministrativ håndbok (overordnet kvalitetsplan) for prosjektet, med angivelse av forutsetninger for organisering og felles rutiner for styring av tid, økonomi, prosjektdokumenter, kvalitetssikring og HMS. En arbeidsoppgave som har definerte mål-, tids- og kostnadsrammer Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller gjennomføring og/eller kontroll med oppførelse av prosjektet på byggherres vegne. (Byggherreforskriften ) Den som byggherre har gitt i oppdrag å lede gjennomføringen av prosjektet, og som forplikter byggherren overfor tredjepart i saker som angår den faglige og økonomiske gjennomføringen av prosjektet. Rammetillatelse Kommunal godkjenning av de ytre rammebetingelsene i et prosjekt. Tillatelsen klargjør grunnlaget for å starte prosjekteringen og innebærer normalt godkjenning av ansvarlig søker, - prosjekterende og ansvarlig for kontroll av prosjekteringen. Søknad om rammetillatelse omfatter nabovarsel, registrering av kommentarer fra naboer og gjenboere og formidling av disse til kommunale myndigheter Tiltakshaver Fellesbetegnelse på den tiltaket utføres på vegne av. Ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav. Erstatter byggherre brukt i forbindelse med byggherreforskriften, men omfatter en videre krets. (KAD ) Side 9 av 27

10 2. ORGANISASJON 2.1 Prosjektadministrative roller Gjennomføring av et prosjekt medfører forskjellige prosjektadministrative roller gjennom flere faser; FASE Funksjon Program Prosjektering Produksjon Overtakelse, Garantitid Forvaltning, drift, vedlikehold PL PRL/PGL BL FBL FK Ansvarlig søker (SØK) HMSkoordinator prosj. HMSkoordinator utførelse 2.2 Mandater/fullmakter For å sikre en rasjonell og sikker gjennomføring av prosjektet er det viktig at deltakerne kjenner hverandres mandater og fullmakter. Mandater og fullmakter må avtales særskilt for det enkelte oppdrag. To hovedpunkter er vesentlige for prosjekteringslederen; Mandat/fullmakt på vegne av byggherren overfor de prosjekterende Mandat/fullmakt på vegne av byggherren overfor myndighetene Det må utarbeides avtale om hvem som er HMS-koordinator for prosjekteringen. Er det ingen avtale med prosjekteringslederen, må han kontrollere at tiltakshaver faktisk har inngått en slik avtale med en av de andre aktørene i prosjektet. Organisering, grensesnitt, mandat og fullmakter må avklares i en tidlig fase for sentrale aktører Mandater og fullmakter skal reflekteres i det juridiske og Side 10 av 27

11 økonomiske ansvaret som pålegges deltakerne og beskrives i spesifikke instrukser og kontrakter. 2.3 Frittstående prosjekteringsleder (PRL) Kontrakt mellom byggherre og prosjekteringsleder som ikke har kontraktsmessig tilknytning til andre rådgivere i prosjektet. Byggherren er ansvarlig overfor de andre rådgiverne for prosjekteringslederens arbeid. Modellen gir byggherren innsyn og påvirkningsmulighet i planleggings- og prosjekteringsprosessen. Prosjekteringslederens uavhengighet skal sikre lik behandling og rettferdig arbeidsbelastning for alle rådgivere og en objektiv helhetsvurdering av prosjektgjennomføringen. PRL skal direkte representere byggherren og trenger fullmakter som omfatter; Økonomi Tid Programfortolkning Brukeravklaring Kvalitet Funksjonalitet Godkjenning av prosjektmateriale 2.4 Gruppetilknyttet prosjekteringsleder (PGL) Byggherren har kontrakt med en prosjekteringsgruppe hvor prosjekteringslederen er en del av gruppen. Da kalles prosjekteringslederen normalt prosjekteringsgruppeleder. Prosjekteringsgruppelederen skal sikre byggherrens interesser i prosjekteringsarbeidet samtidig som han skal ivareta prosjekteringsgruppens kontraktsmessige forhold overfor byggherren. Byggherren får i denne modellen én kontraktspart og kontraktsansvaret inkluderer flerfaglig koordinering. Prosjekteringsleder har en fri og uavhengig kontrakt med byggherre Prosjekteringsleder er samtidig en del av prosjekteringsgruppen 2.5 Produksjonsorganisasjon entrepriseform Prosjekteringslederens ansvar og arbeidsoppgaver kan variere ut fra hvilken gjennomføringsmodell som er valgt. Av praktiske årsaker er fellesbetegnelsen prosjekteringsleder benyttet for både PRL og PGL i fortsettelsen av denne veilederen. Side 11 av 27

12 2.5.1 Prosjekteringsansvar hos byggherren Entreprisemodellen omfatter spekteret fra hovedentreprise til delte entrepriser. Byggherren har ansvaret for prosjekteringsarbeidet. BYGGHERRE/ OPPDRAGSGIVER/ PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER PROSJEKTERINGSLEDER SØK, HMS-koord. prosj. BYGGELEDER SØK, HMS-koord. utf. ARK. PRO RÅDG. PRO SPES. RÅDG. PRO ENTR. UTF HOVEDENTR. UTF KPR KPR KPR KUT ENTR. UTF ENTR. UTF KUT KUT Modellen kjennetegnes ved at byggherre har separate kontrakter med rådgiverne og de utførende. Han har mulighet for direkte innflytelse på prosjekteringen og kan foreta beslutninger/endringer parallelt med produksjonen. Prosjekteringslederen rapporterer direkte til byggherrens prosjektleder og samarbeider med produksjonsleddet gjennom byggelederen. Rollen som ansvarlig søker SØK kan ivaretas av ulike aktører i de forskjellige fasene, men det er forskriftens hovedintensjon at SØK er gjennomgående. Når prosjekteringsansvaret ligger hos byggherren, er det naturlig at prosjekteringslederen er ansvarlig søker (SØK) og HMSkoordinator for prosjektering. Det er viktig at det foreligger skriftlig ansvarsfordeling mellom byggherre, prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder. Byggherren har tegnet separate kontrakter med rådgiverne og kan påvirke prosjekteringen i større grad enn ved totalentrepriser Side 12 av 27

13 2.5.2 Prosjekteringsansvar hos entreprenøren BYGGHERRE/ OPPDRAGSGIVER/ PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER BYGGELEDER/ BYGGHERREOMBUD TOTALENTREPRENØR UTF PROSJEKTERINGSLEDER SØK, HMS-koord. Prosj. ANLEGGSLEDER SØK, HMS-koord. Utf. ARK. PRO RÅDG. PRO SPES. RÅDG PRO ENTR. UTF ENTR. UTF ENTR UTF KPR KPR KPR KUT KUT KUT Totalentreprise betyr at en eller flere entreprenører tar ansvaret for prosjektering og utførelse av hele eller vesentlige deler av et byggeprosjekt, kf NS3431. Avtalen kan gjelde et helt eller deler av et bygg eller anlegg. Et prosjekt kan altså gjennomføres med flere totalentrepriser, for eksempel grunnarbeider, bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner. Byggherren har ofte bare én kontraktpart for gjennomføringen av hele byggeprosjektet i totalentreprise. Totalentreprenøren er ansvarlig for planlegging, prosjektering og utførelse. I spesielle tilfeller utvides kontraktsomfanget for totalentreprisen til også å dekke idé-/programfase og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Prosjekteringslederen tegner egen kontrakt med totalentreprenøren og er en del av dennes organisasjon Prosjekteringslederens oppgaver varierer avhengig av totalentreprenørens behov. Det er viktig at prosjekteringsleder har kontrakt med totalentreprenøren og er en del av dennes prosjektorganisasjon. Prosjekteringsleder kan ikke være kontraktsmessig bundet til byggherre. Det vil skape uklare ansvarsforhold mellom byggherre og totalentreprenøren. I dagens marked er det imidlertid mange varianter av en totalentreprise. Blant annet utføres ofte prosjektets tidlige faser i regi av byggherre. I slike modeller engasjerer byggherren Side 13 av 27

14 prosjekteringsleder og prosjekterende for den delen av prosjekteringen han svarer for. Prosjekteringsleder kan i kontrakt med totalentreprenøren påta seg rollene som ansvarlig søker og HMS-koordinator for prosjekteringen. Begge disse rollene bør da inngå som en del av totalentreprenørens prosjektorganisasjon. Byggherrens innflytelse på prosjekterings- og planleggingsarbeidet er begrenset. Byggherrens prosjektleder og byggeleder har primært en kontrollfunksjon ved å påse at program og spesifikasjoner i kontrakten overholdes og at forventet kvalitet oppnås. 3. ARBEIDSOPPGAVER 3.1 Generelt Prosjekteringslederen skal representere byggherren overfor rådgiverne og dessuten representere rådgiverne overfor byggherren. Nødvendige fullmakter i tillegg til det som tidligere er nevnt, kan omfatte forhold som; Honorar-/avtalefortolkning Behandling av honorar- og tilleggskrav Behandling av forhold knyttet til fristforlengelse Prosjekteringsmetodikk Prosjekteringslederen skal sørge for at rådgiverne arbeider innenfor prosjektets rammer og med vurdering av alternative løsninger. Prosjekteringslederen kan hjelpe byggherren med å fastlegge rammene (fremdrift, tegningsomfang, detaljeringsgrad, kvalitet, kostnad m.m.). Prosjekteringslederens oppgaver må spesifiseres og tilpasses hvert enkelt oppdrag og sees i sammenheng med de andre rådgivernes oppgaver. Oppgavene er fordelt over ulike faser i et prosjekt og omfatter kompetanse innenfor flere fagfelt med vekt på koordinering, planlegging, kostnadsstyring, fremdrift, kvalitetssikring og rapportering. Prosjekteringslederens ansvar i forhold til Pbl vil variere avhengig av entrepriseformen Plan- og bygningsloven krever en ansvarlig søker (SØK) for koordinering av prosjektering og utførelse med hensyn til oppfølging av myndighetskrav. I en byggherrestyrt entreprise bør derfor prosjekteringslederen være både ansvarlig søker og HMS koordinator for prosjektering. I totalentreprise er prosjekteringslederen underlagt totalentreprenørens prosjektorganisasjon. Prosjekteringslederen kan da påta seg søker- og HMS-funksjonene i kontrakt med totalentreprenøren. Rollen som ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR) er ikke en naturlig del av prosjekteringslederens oppgave. Ansvarlig Side 14 av 27

15 kontrollerende er bestemt for hvert enkelt fagområde i henhold til ansvarsoppgaven for prosjekteringen. Kontrollen utføres normalt som dokumentert egenkontroll. I tiltak der det stilles krav om uavhengig kontroll av prosjekteringen, bør dette være et separat oppdrag. Det forutsettes at partene detaljerer de oppgavene som er spesielt viktige for prosjektet ved hjelp av en ytelsesbeskrivelse. Ytelsesbeskrivelsen kan struktureres slik: 1. Generelt 2. Organisering 3. Ansvarsroller i forhold til Pbl 4. Programmering 5. Prosjektering 6. Produksjon 7. Økonomi 8. Tidsplaner 9. HMS 10. KS 11. FDVU 3.2 Organisering Aktuelle oppgaver i forbindelse med organisering kan være; Sørge for at rådgiverne er tilfredsstillende kvalifisert når det gjelder: - kompetanse og godkjenning i henhold til godkjenningsområdene - kapasitet (bemanning og planlagt tidsforbruk) - teknisk utstyr - HMS- og kvalitetsstyring Påse at oppdraget utføres av de personer som er angitt i avtalen og i henhold til ansvarsoppgaven Vise at byggherre, myndigheter, bruker- og interesseorganisasjoner og kontrollinstitusjoner blir definert i prosjekteringsgruppens organisasjonsplan Lage interne rutiner i prosjekteringsgruppen for å sikre at informasjonsflyten behandles på en forsvarlig måte. Sørge for at ansvarsdeling og oppgavefordeling er klar og forstått av alle deltakerne i prosjekteringsarbeidet (også av byggherren), og at arbeidsbelastningen fordeles på en rettferdig måte. Ansvarsfordelingen beskrives i en oversikt (ansvarsoppgave) som er en del av søknad om rammetillatelse etter Plan- og bygningsloven Være bindeledd/koordinator mellom rådgiverne og byggeleder/entreprenør Som ansvarlig søker være bindeledd mellom byggherre/prosjekterende og myndigheter Ha ansvar for styring og rapportering fra møter med byggherre, myndigheter, brukere og rådgivere Utrede alternative organisasjonsmodeller Etablere hovedplan som definerer sentrale møtetidspunkter, milepeler, beslutningsrekkefølge og endelige vedtak for gjennomføring av prosjekteringen Lag en ytelsesbeskrivelse Omfanget av ytelsene varierer avhengig av entrepriseform, og må defineres i avtaledokumentet Side 15 av 27

16 3.3 Ansvarsroller i Plan og bygningsloven Ved gjennomføring av søknadspliktige tiltak, skal alle oppgaver være belagt med ansvarlige foretak i følge revidert Godkjenningsforskrift av 01.juni -03. Prosjekteringslederen vil svært ofte i sin kontrakt med byggherre bli tildelt oppgaven som ansvarlig søker med de rettigheter og forpliktelser som denne rollen innebærer. Disse er først og fremst; Forestå søknad om ramme- og igangsettingstillatelse til kommunen Påse at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger Sørge for at det er dokumentert i søknadene hvordan alle relevante krav i regelverket er eller vil bli oppfylt Påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden Sørge for varsling av naboer/gjenboer og være postkasse for klager og kommentarer fra dem Være et bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelsen Ivareta Plan- og bygningslovens bestemmelser i byggeprosessen, slik at det ferdige produkt tilfredstiller offentlige krav Samordne de ansvarlig prosjekterende foretak der ansvaret for prosjekteringen er oppdelt Samordne de ansvarlig utførende foretak der ansvaret for utførelsen er oppdelt Begrunne plassering i tiltaksklasse Påse at det utarbeides en felles kontrollplan for viktige og kritiske punkter for prosjekteringen og utførelsen og at den inneholder alle nødvendige opplysninger Prosjekteringslederen vil svært ofte ivareta SØKfunksjonen i forhold til Pbl Ansvarsretten er knyttet til foretaket som juridisk enhet og ikke til prosjekteringslederen personlig. Prosjekteringslederen vil være den som representerer foretaket utad med ansvar for å se til at byggesaken gjennomføres i henhold til krav gitt i Plan- og bygningsloven med forskrifter samt tillatelsene. Ansvarlig søker skal med andre ord følge opp prosjektet i forhold til Plan- og bygningsloven gjennom hele prosessen inntil midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger. Side 16 av 27

17 3.4 Programmering Aktuelle oppgaver i forbindelse med programmeringen kan være; Sørge for at byggeprogrammet med alle grunnlagsopplysninger og forutsetninger er kjent for alle deltakerne i prosjekteringsarbeidet, og at eventuelle fortolkninger godkjennes av byggherren Sørge for at bruker- og interessegrupper får til behandling saker som hører hjemme under gruppenes mandat og påse at saksbehandling gjennomføres innen fastlagte frister Bistå byggherren med utarbeidelse av byggeprogram (romprogram, funksjonskrav og kostnadsramme) Bistå brukerne i utarbeidelse av behovsanalyse og funksjonskrav Prosjekteringsleder må komme inn tidlig i prosjektet Side 17 av 27

18 3.5 Prosjektering Aktuelle oppgaver i forbindelse med prosjekteringen kan være; Ivareta rollen som ansvarlig søker etter Pbl Innkalle og forberede forhåndskonferanse med myndighetene Sende inn søknad om rammetillatelse / igangsettingstillatelse Utarbeide kvalitetsplan for egne kontraktsarbeider, gjennomgå og kontrollere kvalitetsplanene fra de andre prosjekterende Påse at de prosjekterende utarbeider kontrollplaner for prosjektering og sende kontrollplanene for kritiske og viktige punkter til myndighetene for godkjenning. Ved avslutning av prosjekteringen og før søknad om igangsettingstillatelse kontrollere at kontrollplanene er fulgt og at kontrollen er dokumentert. Sende kontrollerklæring til kommunen Lage alternative analyser når programforutsetninger eller brukerønsker endres. Vise endringenes tverrfaglige og økonomiske konsekvenser Innkalle, lede og referere møter med brukere og andre interesseorganisasjoner og være byggherres kontaktledd mot disse Lage forslag og utarbeide plan for entrepriseorganisasjon Innkalle, lede og referere møter i prosjekteringsgruppen og sørge for at referater distribueres til møtedeltakerne og andre parter Sørge for at HMS-tiltak blir tatt opp i prosjekteringsmøtene Styre, koordinere og rapportere fremdrift i prosjekteringsarbeidet Koordinere følgende forhold * offentlige godkjennelser * programforutsetninger * økonomi * materialbruk * kvalitetsnivå * fremdrift Avklare og avtale grensesnitt mellom rådgiverne Lage dokumentplaner som viser til hvilken tid de enkelte dokumenter (inkl. arbeidstegninger) skal foreligge i forskjellige statusnivå Lage rapporter for prosjekteringsarbeidet Påse at forhold som trenger byggherrens behandling/godkjenning blir fremlagt for denne i god tid med utredning av konsekvenser Når det oppstår dissenser i prosjekteringsarbeidet, ta initiativ til å løse disse. Avklare med prosjektleder om uavhengig ekspertuttalelse er nødvendig Sørge for at tilbudsmateriell og arbeidsgrunnlag foreligger til avtalt tid Sørge for entydig grenseoppgang mellom byggutstyr og brukerutstyr Lage felles tilbudsregler, alminnelige og spesielle kontraktsdokumenter Definisjon av de mest sentrale ytelser til en Prosjekteringsleder i prosjekteringsfasen Sørge for ar rådgiverne utarbeider anbudsinnstillinger til Side 18 av 27

19 byggherren i overensstemmelse med de kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som fremkommer i konkurransegrunnlaget. 3.6 Produksjon Aktuelle oppgaver i forbindelse med produksjonsfasen kan være; Bistå med utforming av tilbuds-/anbudsinvitasjoner (annonser m.m.) Lede og referere kontraktsforhandlinger med entreprenører, eventuelt delta i disse sammen med entrepriseansvarlig rådgiver Besørge nødvendig koordinering mellom utførelse av byggearbeider og produksjon av tegninger og beskrivelser Besørge nødvendig koordinering mellom HMS-koordinator for prosjektering og HMS-koordinator for utførelse Sørge for overholdelse av rutiner for endrings- og tilleggsarbeider Sørge for at endringer som besluttes blir registrert av fagrådgivere og at konsekvenser for andre fag utredes Delta i byggemøter, befaringer o.l. og rapportere/avklare mot entrepriseansvarlige rådgivere Evaluere krav om endrings-/tilleggsarbeider fra entreprenører med innstilling til byggherre Gjennomgå og behandle entreprenørens avviksmeldinger Påse at "som bygget dokumentasjon" utarbeides Delta i ferdigbefaringer og ved overlevering ved behov 3.7 Økonomi Aktuelle oppgaver i forbindelse med økonomi kan være; Styre prosjekteringsarbeidet innenfor vedtatt funksjonsprogram og økonomiske rammer Utarbeide samlet kostnadsoverslag i prosjekteringsgruppen basert på grunnlag fra rådgiverne Ved avvik fra kostnadsrammen, fremlegge forslag til korreksjoner eller justering Innarbeide kostnadselementer fra byggherre, brukere, offentlige instanser m.m. i budsjettene Påse at samtlige rådgivere følger opp kostnadsutviklingen innenfor sine entrepriser Gjennomgå budsjettoppdateringer fra byggelederen og avgi innstilling til byggherren Prosjekteringslederens oppgaver vil som oftest strekke seg igjennom hele produksjonsfasen bl.a for å avklare detaljer, alternative løsninger og endringshåndteringer Prosjekteringslederen vil som regel få en sentral rolle når prosjektets økonomiske- og fremdriftsmessige mål skal defineres. Side 19 av 27

20 3.8 Tid Aktuelle oppgaver i forbindelse med tids- og fremdriftsplaner kan være; Utarbeide fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet (inkl. tilbudsfasen). Á jourføre/revidere fremdriftsplanen etter avtale med byggherre. Planen skal være i samsvar med hovedfremdriftsplanen for prosjektet og ivareta byggeplassens behov Identifisere prinsipp-/problemområder og sørge for behandling/avklaring i så god tid at fremdriften ikke hindres Plan for byggherrebeslutninger Koordinere fremdriften i prosjekteringsarbeidet mot arbeidet hos byggherren, brukere og andre interesseorganisasjoner Utarbeide plan for korrigerende tiltak ved avvik fra fremdriftsplanen Utarbeide orienterende tidsplan for entrepriser Utarbeide en samlet fremdriftsplan for alle aktiviteter som har betydning for gjennomføring av planlegging og prosjektering 3.9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Aktuelle oppgaver i forbindelse med HMS kan være; HMS koordinator for prosjektering. Sørge for at HMS-krav til prosjekteringsarbeidet blir innarbeidet. Påse at det i prosjekteringen ikke beskrives løsninger eller materialer som * strider mot lover og forskrifter * utgjør helsefare * medfører uakseptabel risiko for skader * forurenser miljøet utover de tillatelser som danner grunnlag for prosjektet Lage HMS-plan for prosjekteringen Lage generell del av tilbudsbeskrivelse der HMS tiltak inngår Lage HMS-plan for utførelsen Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 3.10 Kvalitetsstyring (KS) Ofte pålegges det prosjekteringslederen å utarbeide en prosjektadministrativ håndbok (PA-bok), tilpasset byggherrens mål slik disse fremkommer i kontrakten med prosjekt(-erings)lederen og myndighetskravene i aktuelle lover og forskrifter. PA-boken forteller de andre aktørene i prosjektet hvordan prosjektet skal styres for å nå definerte mål. Utarbeidelse av prosjektadministrativ håndbok (PA-bok) Prosjektet bør så tidlig som mulig lage en slik PA-bok og sørge for at den i nødvendig grad blir ajourført og supplert i takt med prosjektets utvikling gjennom de enkelte faser. PA-boken skal gi premisser for senere mer detaljert styringssystemer som de øvrige prosjektdeltakerne skal utarbeide, vedlikeholde og følge opp, som for eksempel i form av egne Side 20 av 27

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

FORVENTA PROSJEKTLEDERYTELSE PROSJEKT: NY KOPERVIK KIRKE

FORVENTA PROSJEKTLEDERYTELSE PROSJEKT: NY KOPERVIK KIRKE FORVENTA PROSJEKTLEDERYTELSE PROSJEKT: NY KOPERVIK KIRKE Entrepriseform: Delt entreprise 0.1 HONORARBEREGNING Merknad Se konkurransegrunnlag 0.2 KONTRAKTSBESTEMMELSER For opprettelse av avtale gjelder

Detaljer

1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. X X Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som lages av Forsvarsbygg.

1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. X X Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som lages av Forsvarsbygg. YTELSESSPESIFIKASJON FOR PROSJEKTERINGSLEDER PGL - DOK. II Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 1 Tilbudsinnbydelse 1.1 Generelt om tilbud og oppdrag Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr med dette rådgivende ingeniører til å inngi tilbud

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO.

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO. 1. ORGANISERING 1.1 Utarbeide egen kontroll-/kvalitetsplan for byggherreombud Kontroll-/kvalitetsplan 1.2 Utarbeide eget sjekklistesystem relatert til egen kontrollplan. Sjekkliste Sjekkliste for ulike

Detaljer

Metode. Om intervjuundersøkelsen

Metode. Om intervjuundersøkelsen Torer F. Berg 97 endringen i plan- og bygningsloven og ansvarsrollene Hva med makt og styring? Seminar NFR 14. juni 2004 Fører endringer i plan- og bygningsloven til nye og/eller endrede roller for BAE-næringen

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A 220514.docx Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER...

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Neumannsgate 1 Dato: Arkitekts hovedoppgaver:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del I Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform...

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998?

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Informasjon om ny Plan- og bygningslov Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Da bør du lese denne brosjyren! Hovedpunktene i lovendringene Nye saksbehandlingsregler: Søknadsplikten

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 200 Grunnarbeider KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette skjemaet

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Oppdragsbeskrivelse Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Kommunalt garderobebygg og Brodds klubbhus Prosjektnr: Prosjekt nr. 38 66 002 April 2016 ORIENTERING OM PROSJEKTET...

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN

KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN Utbyggingsenheten Rev. 05.08.2011 KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN Prosjekt Adresse om ivaretakelse av byggherrens ansvar i henhold til "Forskrift om sikkerhet,

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YT-PGK YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Januar 2018 Prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter Første utgave 2005 Oppdatert januar 2018 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II.

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. FBT Dokument tilsyn nr. Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. Arkivsak: < > Tiltak: Tiltaksklasse: x Tiltaksadresse: < > Gnr/Bnr: < /..> Frammøtte fra ansvarlig

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer:

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer: YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014 EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE 1 INNHOLD PREKVALIFISERING DEL 1: DEL 2: DEL 3: Invitasjon og grunnlag for prekvalifisering Orientering

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Byggherreombud/byggeleder for ODMS Saksnummer: 2012/52. 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2012-desember ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok Levanger kommune Sjøgata 42 A Tilbudsunderlag bok 0 19.02.15 Tilbudsinnbydelse Bok 0 1 Tilbudsforespørsel Totalentreprise 1.1 Konkurranseform Levanger kommune, Enhet for bygg- og eiendom, som oppdragsgiver

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Hvilken modell skal vi velge?

Hvilken modell skal vi velge? Hvilken modell skal vi velge? Fordeler og ulemper ved ulike gjennomføringsmodeller ved byggeprosjekt v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Kriterier for valg av gjennomføringsmodell

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer