TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD"

Transkript

1 TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN OG PLAN MOT MOBBING VED EBBESTAD SKOLE DEL 1: FOREBYGGING / PRAKSIS SOSIAL LÆREPLAN: TRYGG OG GLAD DEL 2: HANDLINGSPLAN MOT MOBBING AVDEKKING AV MOBBING PROBLEMLØSNING VED MOBBING Revidert høsten

2 Innhold: Del 1: A: Forebygging / praksis 1.1 Relasjon mellom lærer og elev 1.2 Relasjon mellom elev og elev 1.3 Relasjon mellom assistent og elev (på skolen og i SFO) 1.4 Relasjon mellom lærer og foresatt 1.5 Skolens samarbeid med hjemmene 1.6 Skolestart (barnehage barnetrinn) 1.7 Overgang barnetrinn ungdomstrinn 1.8 Andre forebyggende tiltak B. Sosial læreplan: Trygg og glad på Ebbestad Sosiale ferdigheter mål for elevene Årsplan for Trygg og glad på Ebbestad o Periode 1: Språk, høflighet o Periode 2: Orden o Periode 3: Skolevenner Del 2: Handlingsplan mot mobbing o Avdekking av mobbing Årlig undersøkelser: Trivselsundersøkelse, sosiometriske målinger Vakt- og tilsynsordninger Kommunikasjon lærer elev foresatt: Lærer-, elev- og foreldresamtale, utviklingssamtale (lærer elev) og foreldremøter o o o Ved mistanke om mobbing: Informasjonsinnhenting gjennom observasjon Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer og andre som kjenner offeret Problemløsning ved mobbing Skolens prosedyre når mobbing er avdekket Samarbeid med andre instanser ved mobbing Arbeid i etterkant av en mobbesak Vedlegg 1: Rutiner for mottakelse av nye 1. klassinger Vedlegg 2: Rutiner for mottakelse av nye elever i skoleåret Vedlegg 3: Overgang til ungdomstrinn 2

3 Del 1 Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt på følgende: 1.1 I relasjon mellom lærer og elev Læreren er en tydelig voksen som elevene kan ha tillit til. Læreren utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen / gruppen oppleves som en trygg arena for alle elevene. Læreren gir elevene opplevelse av mestring ved å gi god tilpasset opplæring er tydelig og konsekvent viser klare forventninger til elevene møter elevene med respekt og ser hver enkelt gir konstruktive tilbakemeldinger og berettiget ros tar tak i situasjoner som oppstår og bruker dem i en sosial læringsprosess for elevene gjennomfører utviklingssamtaler tre ganger årlig med eleven formidler de holdninger som skolen står for har en bevisst og meningsfull organisering i klasserommet er en god rollemodell bringer saker til de rette personene / rådsorganene tar felles ansvar for alle skolens elever bruker fastlagt klasserådsarbeid bevisst også som en arena for god sosialisering av elevene gjennomfører programmet Zippys venner på 1.trinn 1.2 I relasjon mellom elev og elev Elevene i klassen / gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. I alle klasser skal det være klasseregler være faste rutiner for oppstart og avslutning av skoledagen fokuseres på positive tilbakemeldinger elevene imellom (gjelder også kroppsspråk) være sosialiserende og inkluderende aktiviteter gjennom skoleåret 3

4 I friminuttene være mye samarbeid, så vel faglig som sosialt (gruppesammensetningen varieres, slik at elevene lærer å forholde seg til flere) gjennomføres sosiometriske målinger minimum to ganger årlig (før LEF-samtalene) gjennomføres utviklingssamtaler (lærer-elev) ved avslutningen av hver periode, i alt 3 i året Pauser gjennom dagen organiseres for hvert trinn / hver klasse etter behov. Lærerne har ansvar for å passe elevene. Èn pause midt på dagen organiseres slik at 1.-4.trinn og 5.-7.trinn er ute til ulik tid. Felles inspeksjonsplan gjelder. Gjennom aldersblanding Ulike aktiviteter gjennomføres årlig etter skolens årsplan 1.3 I relasjon mellom assistent og elev (på skolen og i SFO) Assistenten er en tydelig voksen som elevene har tillit til Assistenten gir elevene opplevelse av mestring er tydelig og konsekvent viser klare forventninger til elevene møter elevene med respekt og ser hver enkelt gir konstruktive tilbakemeldinger og berettiget ros formidler de holdninger som skolen står for er en god rollemodell bringer saker til de rette personene / rådsorganene tar felles ansvar for alle skolens elever er sammen med barna i leken, både ute og inne og leker med dem på deres premisser 1.4 I relasjon mellom lærer og foresatt Relasjonen mellom læreren og den enkelte elevs foreldre er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje 4

5 På Ebbestad skole har vi lærer-, elev og foreldresamtaler etter oppsatt plan to ganger årlig. Kontaktlærer har ansvar for disse, og de gjennomføres ihht skolens årsplan foreldremøter som er tidfestet i årsplanen 1.5 Skolens samarbeid med hjemmene Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe Elevenes planer som også er til foresattes informasjon Elever på alle trinn har årsplan periodeplan ukeplan / arbeidsplan Disse finnes på MLG Informasjon Vår årlige informasjonsbrosjyre sendes hvert år ut til de foresatte. Nye elever får også denne. Brosjyren ligger på MLG og på skolens hjemmesider. Rådsarbeid Skolens ledelse legger til rette for at FAU kan gjøre et godt arbeid til beste for skolen. Rektor står til disposisjon for leder i rådet. Skolen støtter opp om det arbeidet FAU og foreldrekontaktene gjør til beste for elevene. 1.6 Skolestart (Overgang mellom barnehage og skole) Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elevene en positiv opplevelse Skolen har rutiner for mottakelse av nye 1. klassinger (Se vedlegg 1) Skolen har rutiner for mottakelse av nye elever i skoleåret (Se vedlegg 2) 5

6 1.7 Overgang barnetrinn ungdomstrinn Overgangen oppleves som forutsigbar Kommunen har rutiner for overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn (Se vedlegg 3) 1.8 Andre forebyggende tiltak Rutiner angående sikring av arenaer som skolegård, toaletter, Ebbestadhallen, SFO og skoleveien Vaktordning / inspeksjon: Det er voksne ute i alle friminutt og pauser. Ved skolestart får alle elever en nøye gjennomgang av hva som er skolens uteområde. I hallen er det voksne til stede i eller ved garderobene når det er elever der. Når klasser skal ha kroppsøving i hallen, må de vente på sin lærer før de går dit bort. Sekkene skal stå utenfor egen klasseromsinngang, og klassen går i samlet flokk til hallen. SFO: Det er alltid tilsyn av voksne når elever er ute. 6

7 SOSIAL LÆREPLAN: TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIALE FERDIGHETER KOMPETANSEMÅL FOR ELEVENE Hvert trinn trener på sosiale ferdigheter, der kompetansen er spesifisert slik: 1.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne Komme inn når arbeidstiden begynner Utføre det en får beskjed om Følge oppsatte regler Be de voksne om hjelp Gjøre skolearbeidet ferdig Følge med på det som foregår i timene Kle av / på seg Lytte til voksnes instruksjoner Bruke et ordentlig språk (etter skolens standarder) Delta i styrt og fri lek Kunne mestre enkle samarbeidsoppgaver Kunne vente på tur Være hyggelig og høflig mot alle, også de som er forskjellig fra en selv Ikke slå eller dytte Ikke snakke stygt til andre, banne eller si negative ord Bli trygg på de voksne og henvende seg til dem Våge å si noe høyt i elevgruppa 2.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne Holde orden på pulten Be om lov til å bruke andres eiendeler Vise respekt for skolens og andres eiendeler Mestre forflytninger Ta kontakt med andre på en positiv måte Følge regler i lek 7

8 EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE Rydde opp etter lek Opptre medfølende Si hyggelige ting til hverandre Ordne opp i konflikter sammen med en voksen Tåle å tape Bruke STOPP-regelen 3.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne Ta imot kollektive beskjeder Kunne samarbeide med andre elever i gruppearbeid Følge demokratiske avgjørelser Holde orden Lytte til andre uten å avbryte Greie å leke med forskjellige medelever Invitere andre med på aktiviteter Kunne gi og ta imot ros Våge å si meningene sine 4.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne Gjøre arbeidsoppgaver som er avtalt i klassen Prøve selv først Ta øyekontakt Samarbeide med jevnaldrende Kjenne igjen og sette ord på følelsene hos seg selv og andre Kunne innse at egne handlinger kan sette i gang følelser hos andre La også andre få bestemme aktiviteter (uten å furte eller melde seg ut) 5.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne Holde orden i skolesakene Be om lov til å forlate skolens område Ignorere forstyrrelser Holde seg til saken i samtaler 8

9 EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE 6.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE Mestre sinnet sitt når de snakker med voksne Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne Si fra på ordentlig måte om ting en opplever som urettferdig Bruke tiden fornuftig når en må vente på hjelp Vise andre at en setter pris på dem Reagere egnet / fornuftig på press fra jevnaldrende Reagere egnet / fornuftig på erting Ta imot kritikk på en god måte Mestre sinne i konflikt med jevnaldrende 7.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne Ta imot komplimenter Avvise ufornuftige forslag fra medelever Si fra til en voksen når ubehagelige ting skjer Ta ansvar for planlegging og gjennomføring av oppgaver Bruke ledige stunder og friminutt på en fornuftig måte Glede seg på andres vegne Inngå kompromisser Si hva en er flink til Starte samtaler Bli / være klar over hva en må jobbe med Gi konstruktiv kritikk 9

10 ÅRSPLAN FOR TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Periode 1 /August - Oktober: Språk og høflighet Periode 2 / Oktober Januar: Orden Periode 3 / Januar Mai: Skolevenner PERIODE 1: SPRÅK OG HØFLIGHET PÅ VÅR SKOLE: STANDARD KONSEKVENS VED BRUDD PÅ STANDARD hilser vi på hverandre gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun glemte og uttrykker klar forventning om at det skal gjøres riktig takker vi når vi får noe sier den voksne værsågod en gang til og holder tilbake inntil eleven har takket tar vi av hodeplagg og utetøy når vi er inne er vi hjelpsomme og viser hverandre respekt har vi rutiner for oppstart og avslutning av skoledagen prater vi til hverandre på en hyggelig måte godtar vi ikke banning og skjellsord beslaglegger den voksne plaggene så lenge eleven er inne gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun glemte og uttrykker klar forventning om at det skal gjøres riktig Disse er ulike for hvert trinn, og ligger derfor på trinnsidene på MLG 1.-2.trinn: tas eleven ut av situasjonen / klassen, prates med og mister et gode (el friminutt) og må ringe hjem etter 3 tilfeller 3.-7.trinn: må eleven ringe hjem med læreren som tilhører godtar vi ikke negativt kroppsspråk gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun gjorde og vurderer om atferden er av en slik grad at eleven må ringe hjem retter elevene seg etter det de voksne sier 10

11 PERIODE 2: ORDEN Orden - o i elevenes sekker og bøker o i hyller og på arbeidsplassene o i garderobene og toalettene o i forhold til å gjøre lekser Kriterier Garderobe / gang Søppel Gulv Sko skal stå pent under benken Jakker / ytterklær henges pent opp på knagger Luer etc skal ligge på hylla Det skal være ryddig rundt søppelbøttene Søpla skal tømmes ute hver dag Papirsøpla skal tømmes før det renner over Drikkekartonger skal ikke ligge igjen ved vasken eller rundt søppelbøtta Alle stoler skal settes opp på pultene Bokkasser skal stå på pulten Bøker, klær og annet skal ikke ligge på gulvet Ordenselever koster gulvet før de går hjem PERIODE 3: SKOLEVENNER Fokus på: At alle har noen å leke med i friminuttene Vennskap og samarbeid i o Smågrupper o Klassen o Mellom gutter og jenter o På tvers av klassene Aktiviteter i perioden: Sosial trening (ART), fadderbesøk, klasseturer, tur med flere klasser sammen, lunsj i skogen med flere klasser, ny 1.klasse på besøk på SFO, idrettsdag for hele skolen. 11

12 DEL 2: HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING AVDEKKING MÅL: MOBBING SOM FOREGÅR I OG VED SKOLEN BLIR AVDEKKET Årlig undersøkelser: Trivselsundersøkelse Tid Rutiner Ansvar Okt Brev til hjemmene med orientering Gjennomføring av undersøkelsen Oppsummering og etterarbeid med elevene Gjennomgang i klassene Gjennomgang i personalet Gjennomgang i elevråd Gjennomføring av tiltak Rapportering av resultater Rektor Kontaktlærere Kontaktlærere Kontaktlærere Rektor Elevrådskontakt Kontaktlærere Kontaktlærere/ rektor 12

13 Sosiometriske målinger Tid Rutiner Ansvar Okt og mars Elevene skriver opp navnene til tre elever de vil være sammen med i friminuttene Samle inn og sortere informasjonen Bringe info om elever med dårlig nettverk til personalet Se etter disse barna i friminuttene og gripe inn om nødvendig Bli oppmerksom på de sterke nettverkene og følge med i deres aktiviteter Kontaktlærere Kontaktlærer Kontaktlærer Alle voksne Vakt og tilsynsordninger Tid Rutiner Ansvar Før skole- tid og i alle friminutt - En eller to voksne har vest på seg ute for å være godt synlig. Disse er tilgjengelig for alle elevene. Også andre voksne er ute, men de har ansvar for enkeltelever. - De som har inspeksjon på samme område i storefri må overlappe hverandre i vaktskiftet og bruker administrasjonsinngangen. Inspiserendes ansvar: Passe på at alle barn er trygge i de aktivitetene de driver med. Gripe inn og avhjelpe dersom utrygghet oppstår Følge opp etter at de har grepet inn Aktiv rapportering til kontaktlærer Lærere og assistenter etter oppsatt liste 13

14 Kommunikasjon lærer elev foresatt Mobbing tas opp i disse sammenhengene: Lærer-, elev- og foreldresamtalen Tid Rutiner Ansvar Høst og vår (se årsplanen) Skolen bruker felles mal: Skjema for lærer-, elev- og foreldresamtalen. Trivsel er et hovedpunkt. Kontaktlærer Utviklingssamtaler Tid Rutiner Ansvar 3 g /år Kontaktlærer har samtale med hver enkelt elev ved avslutningen av hver periode. Elevens trivsel på skolen sjekkes ut i disse samtalene. Kontaktlærer Foreldremøte på trinnet Tid Rutiner Ansvar Høst Alle kontaktlærere har møter med foreldrene på trinnet ifølge årsplanen. * Ett av temaene på foreldremøtene er trivsel og arbeids- forhold for elevgruppen * Bursdager - ekskludering Kontaktlærer (se årsplanen) Kontaktlærer/KKsosial 14

15 Ved mistanke om mobbing Informasjonsinnhenting gjennom observasjon Tid Rutiner Ansvar Umiddelbart ved mistanke Observere selv Informere noen andre sentrale voksne og be dem også observere Samle opplysningene og informere ledelsen Alle voksne Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer og andre som kjenner offeret Tid Rutiner Ansvar Umiddelbart ved mistanke - Involvere de som har med eleven å gjøre. Vurdere hvem som lettest får eleven i tale og realisere samtalen. - Samtale med elever som kjenner offeret godt - Eventuelt ta kontakt med hjemmet Alle voksne 15

16 PROBLEMLØSNING Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forbygger mobbing ved skolen. Skolens prosedyre når mobbing er meldt eller avdekket Rektor kontakter hjemmet til offeret og melder behov for noen dager for å orientere seg i saken, vurdere aktuelle tiltak for så å skrive et enkeltvedtak. * Samtale med offeret. Få offeret til å beskrive alt fra den siste hendelsen. (Den som førte til at det sprakk.) Viktig å få fram flest mulig detaljer med en gang. NB: I løpet av samtalen kan det godt være at offeret sier at du ikke må si det til noen og prøver å bagatellisere plagingen. Da må du som voksen slår fast at det er viktig for deg at alle elevene på skolen skal ha det bra. Det er rettferdig! Du kan ikke godta at det skjer plaging på skolen. Fortelle at du vil snakke med plageren og når du tenker å gjøre det. Si at når du har gjort det, vil du hente offeret igjen så de to skal møtes under trygge forhold. * Samtale med plageren/plagerne. (Hvis det er flere snakker du med dem en og en og sørger for at de ikke får anledning til å ta kontakt med hverandre mellom samtalene.) I samtalen med plageren prøver du å spille på følelsen til offeret å være redd. Få plageren til å komme i en følelsesmessig posisjon: - Har du vært redd noen gang? - Få offeret til å kjenne på sin egen følelse av redsel. Slå fast at slik har offeret det nå pga deg. - Hva vil du gjøre med det? 16

17 * Møte mellom offer og plager. Si til offeret at NN har noe han vil si deg. * Tett oppfølging i etterkant - daglig til å begynne med. Oppfølgingen foregår med de to partene hver for seg. Gi plager ros hvis det går bra. Det vil skape gode relasjoner til den voksne, og det kan i neste omgang virke gunstig på elevens adferd. * Det er naturlig å ta kontakt med hjemmene til alle involverte parter tidlig i prosessen. Samarbeid med andre instanser ved mobbing *Noen ganger har en mobbesak en slik karakter at det kan være naturlig å ta kontakt med PPT eller helsesøster. *Skolen tar kontakt etter samråding med hjemmet eller hvis skolen selv ser det formålstjenlig. *Skolen vil vanligvis være den instansen som følger opp saken. Arbeid i etterkant av en mobbesak Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere. * Alt som gjøres i saken nedfelles skriftlig og arkiveres. 17

18 Vedlegg 1: Rutine for mottakelse av nye 1.klassinger Tidspunkt Oppdrag Ansvar Innmelding på kommunens hjemmesider. Frist 1.mars April Begynnelsen av mai Siste halvdel av mai Skolene sender brev om skolestart til de foresatte som ikke har meldt på sine barn. De nye elevene innkalles til førskoledager (2 dager) i mai. Brev fra skolen. Brev til foresatte med informasjon om vårens program i forbindelse med skolestart Gjennomføring av førskoledager med elevene og de nye lærerne. Elevene får hilse på fadderne sine (3.klasse) Foreldremøte med ledelse og lærere Rektor, sekretær Rektor (i samarbeid med barnehagestyrer) De nye lærerne 3.klasse lærere Rektor / inspektør (SFO) og de nye lærerne Invitasjon fra 3.klasse (fadderklasse) om turdag i juni 3.klasse lærere Juni Tur med fadderne 3. klasse lærere og nye lærere August Nye 1. klassinger kan komme på SFO før skolestart for å gjøre seg kjent Skolestart: Fremmøte kl 17 med ca.1,5timers økt i klasserommet Inspektør Rektor, 1.klasse lærere Foreldremøte for SFO 1. skoledag Inspektør 18

19 Vedlegg 2: Rutiner for mottakelse av nye elever i skoleåret (gjelder nye elever til andre rinn) I god tid før eleven skal starte, sender gammel skole flyttemelding til ny skole. Denne går til rektor og ny kontaktlærer. Kontaktlærer får eventuelle elevpapirer til gjennomsyn, før de arkiveres i ny elevmappe. Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet og informerer om skolestart. Ansvarsfordeling OPPGAVE Sende flyttemelding Fordele kopier av flyttemeldingen til bl a kontaktlærer og rektor Formidle ev elevpapirer til ny kontaktlærer Gi ev muntlig informasjon til kontaktlæreren Opprette ny elevmappe Ta kontakt med hjemmet ang. informasjon om skolestart Gi eleven tilbud om å komme på besøk i ny klasse dersom det er mulig. Eventuelt sende brev og bilde fra klassen til eleven. Informere elev og foresatte om skolen og ordningene vi har her, timeplan, info-brosjyre osv ANSVAR Gammel skole Kontorkonsulent Kontorkonsulent Rektor Kontorkonsulent Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Vedlegg 3: Overgang til ungdomstrinn Overgangen organiseres slik: Desember April Mai Mai /juni Møte mellom barnetrinn og ungdomstrinn ang ressurser til elevene Møter mellom trinnene (kontaktlærere og ev ressursteamledere) ang sammensetning av nye klassegrupper Møte mellom gammel og ny kontaktlærer med utveksling av elevinformasjon 7.klassingene besøker ungdomsskolen og de nye kontaktlærerne Foreldremøte på ungdomsskolen 19

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN OG PLAN MOT MOBBING VED EBBESTAD SKOLE DEL 1: FOREBYGGING / PRAKSIS SOSIAL LÆREPLAN: TRYGG OG GLAD DEL 2: HANDLINGSPLAN MOT MOBBING AVDEKKING AV MOBBING PROBLEMLØSNING

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Mål for opplæringen 1. trinn 2.trinn 1. Selvfølelse/Selvhevdelse Jeg kan fortelle hvordan jeg har det. Jeg kan si meningen min. Jeg kan si nei. Jeg kan

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne:

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Eksempel på sosial læreplan for barnetrinnet Kompetansemål etter 2. trinn. Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Ansvarlighet Ha orden i skolesakene mine, i garderoben og klasserommet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN SMØRÅS SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN SMØRÅS SKOLE SOSIAL LÆREPLAN SMØRÅS SKOLE Januar 2011 1 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Skolens visjon skal realiseres gjennom: Kompetanse, medansvar, trivsel og tilhørighet. Kompetanse

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage 1 Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage Hva er mobbing? Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som gjentar seg og varer over ei viss tid i en mellommenneskelig relasjon som

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2010/2011 INNLEDNING. Rekustad skole har som mål å være en skole hvor alle skal trives og ha det bra. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009 DANNELSESTRAPP en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole i Lindesnes kommune Innledning: Oppvekst- og kulturetaten har arbeidet med hvordan hver enhet kan tilrettelegge for å nå målsetningene i kommuneplanen

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010 Elvetun skole Handlingsplan mot mobbing februar 2010 1 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD VÅR VISJON: Vår visjon: Læring gjennom aktivitet og trivsel. Vi vil ha en skole der elevene føler trygghet og tilhørighet både på skolen og i

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer